dataware house lecture 5 by thydaweb

VIEWS: 34 PAGES: 21

									    บทที่ 5 การกาหนดความต้องการทางธุรกิจ
        (Defining the Business Requirements)

     จากบทก่อนๆหน้าจะทาให้เราทราบว่า “คลังข้อมูล” คือ ระบบที่ให้ข้อมูล/สารสนเทศสาหรับการทา
ธุร กิจ อย่ างชาญฉลาด คลั งข้อมูล ไม่ใช่เพีย งแค่เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล เท่านั้น แต่จะเป็นสิ่ งที่ช่ว ย
แก้ปัญหาต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ และให้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์กับผู้ใช้ คลังข้อมูล ดังนั้นในการสร้างคลังข้อมูล
จะต้องมีการกาหนดความต้องการของผู้ ใช้คลั งข้อมูล โดยจะเน้นย้าที่แง่มุมของข้อมูล ที่ ผู้ ใช้ต้องการจาก
คลังข้อมูลมากกว่าที่จะมองว่าเราจะทาการสร้างหรือค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างไร ถ้าเรามีกระบวนการ
กาหนดความต้องการที่ไม่ดี จะส่งผลถึงคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากคลังข้อมูลโดยตรงดังนั้นในการเก็บรวบรวม
ความต้องการทางธุรกิจสาหรับคลังข้อมูลเราควรจะเริ่มจากการเรียนรู้กระบวนการทาธุรกิจในแต่ละวัน (day-
to-day business) จากนั้นค่อยพิจารณาถึงข้อมูล/รายงานเชิงกลยุทธ์ที่ผู้ใช้ต้องการ

Dimension Analysis
    การสร้างคลังข้อมูลจะแตกต่างจากการสร้างระบบการดาเนินการค่อนข้างมาก จากความแตกต่างของ
ทั้งสองระบบ วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมความต้องการของระบบการดาเนินการจะไม่ สามารถประยุกต์ใช้
กับคลังข้อมูลได้โดยตรง เราจะต้องทาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือแนวคิดในการทางาน โดยจะต้อง
พิจารณาสิ่งต่อไปนี้

Usage of Information Unpredictable
     ลองพิจารณาถึงการสร้างระบบการดาเนินการของการสั่งซื้อสินค้า เราจะสามารถทาการเก็บรวบรวม
ความต้องการโดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ที่ทางานอยู่ในแผนกการสั่งซื้อสินค้า เมื่อทาการสัมภาษณ์ผู้ใช้จะบอกถึง
ฟังก์ชันทั้งหมดที่ต้องการ เช่น การรับการสั่งซื้อ การตรวจสอบคลังสินค้า การตรวจสอบเครดิตของลูกค้า การ
ต่อรองราคา กาหนดการส่งของ และ อื่นๆ นอกจากนี้ผู้ใช้จะสามารถบอกถึงอินเทอร์เฟซที่ใช้แสดงผลลัพธ์
และ บ่งบอกถึงรายงานต่างๆที่ต้องการสาหรับการสั่งซื้อสินค้า จากสิ่งที่ผู้ใช้บอกมาเราจะสามารถทราบถึง
ความตองการของผู้ใช้ว่าจะใช้ระบบที่สร้างขึ้น อย่างไร เมื่อไหร่ และ ที่ใด เพื่อสนับสนุนการทางานในแต่ละวัน
    จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้เราจะได้ความต้องการ ฟังก์ชันการทางาน เนื้อ หาของข้อมูลและรูปแบบการใช้
งานระบบการดาเนินงานที่จะทาการสร้างขึ้น แต่สาหรับคลังข้อมูล ผู้ใช้อาจะไม่สามารถระบุหรือกาหนดความ
ต้องการได้อย่างชัดเจน ผู้ใช้อาจะไม่สามารถกาหนดถึงข้อมูล/สารสนเทศใดที่เป็นที่ต้องการจากคลังข้อมูล และ
                                     ่
ไม่สามารถแสดงถึงวิธีการใช้/ดาเนินการกับข้อมูล สารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์ ซึงผู้ใช้โดยส่วนใหญ่มักจะไม่คุ้น
ชินกับการให้ข้อมูล /ความต้องการสาหรับการสร้างคลังข้อมูล ดังนั้นเมื่อความต้องการจากผู้ใช้ไม่ชัดเจน เรา
                                                1|Page
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
จะต้องแก้ปั ญ หานี้ ได้อย่ างไร วิธีการหนึ่ ง ที่ค้อนข้างจะปลอดภัยก็ คือ การเก็บ ข้อมูล ทุกๆชิ้น ที่เราคิดว่า มี
ประโยชน์สาหรับผู้ใช้ไว้ในคลังข้อมูล แต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ก็เป็นได้
เนื่องจากเราขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้เราอาจจะทาการเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจทั้งหมดทั่วทั้งองค์กร โดยทาการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ดีที่สุดในธุรกิจ
นั้นๆ หรือ เราอาจจะทาการรวบรวมกฎเกณฑ์ทางธุรกิจบางอย่างที่สามารถชี้นาในการตัดสินใจแบบวันต่อวัน
เราอาจะหาวิธีการที่จะสามารถพัฒนาและขายสิ นค้าเพื่อช่ว ยเหลื อในการกาหนดความต้องการในการใช้
คลังข้อมูล วิธีการที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้นจะเป็นวิธีการพื้นฐานเท่านั้นซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการระบุ
ถึงรายละเอียดของความต้องการที่ผู้ใช้ต้องการได้ ดังนั้นเราจึงจาเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เพื่อช่วยให้
สามารถเก็บรวบรวมความต้องการให้ตรงกับความต้องการจริงมากที่สุด

Dimensional Nature of Business Data
     ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไม่สามารถอธิบายถึงความต้องการให้กับผู้สร้างได้ทั้งหมด แต่พวกเขาสามารถบอกถึง
รายละเอีย ดความเข้ าใจเกี่ย วกั บ สิ่ งที่ พวกเค้ าคิ ดเกี่ย วกั บการด าเนิน ธุร กิจ ผู้ ใช้ ส ามารถบอกถึง มาตรวั ด
ความสาเร็จที่สาคัญและจาเป็นต่อการทาธุรกิจ สาหรับแต่ละแผนกของบริษัทพนักงานจะสามารถบอกให้เรา
ทราบถึงสิ่งที่ใช้วัดความสาเร็จของแต่ละแผนกได้ หรือ พนักงานจะสามารถบอกได้ว่าพวกเค้าจะทาการรวม
ข้อมูลชิ้นเล็กๆให้เป็นข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะทาการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ จั ด การแต่ ล ะแผนกถึ ง ความต้ อ งการหรื อ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ มิ ติ ข องการท าธุ ร กิ จ (Business
dimensions) รูปที่ 5-1 แสดงถึงชนิดของคาถามหรือข้อมูลต่างๆ ที่ผู้จัดการในแต่ะละระดับหรือแต่ละแผนก
มักถามเพื่อทาการตัดสินใจ ซึ่งจากรูป รองประธานฝ่ายการตลาด (Marketing vice president) จะสนใจ
เกี่ยวกับรายได้หรือยอดขายของสินค้าใหม่ที่เพิ่งว่างจาหน่าย โดยอาจะสนใจเกี่ยวกับยอดขายในแต่ละเดือน
ยอดขายในแต่ละพื้นที่ หรือ ยอดขายในแต่ละตัวแทนจาหน่าย ความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบยอดขาย
ระหว่างสินค้าใหม่และสินค้าเก่าเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นมิติของการทาธุรกิจที่
รองประธายฝ่ายการตลาดจะต้องรับผิดชอบในการทางาน
                                                   2|Page
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
             รูปที่ 5-1 Manager think in business dimensions
    ในทานองเดียวกัน มิติทางธุรกิจของผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะเกี่ยวข้องกั บรายการสินค้า หมวดหมู่
ของสินค้า ช่วงเวลา (วัน อาทิตย์ เดือน) ของการผลิตหรือการขายสินค้า พื้นที่หรือที่ตั้งของห้างร้านที่ขาย
สินค้า และ ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า สาหรับมิติทางธุรกิจของแผนกควบคุมทางการเงินจะเกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ เวลา (เดือน ไตรมาส ปี) เขตพื้นที่ และ แผนก
      ถ้าผู้ใช้คลังข้อมูสามารถคิดหรือบอกความต้องการที่อยู่รูปของมิติทางธุรกิจสาหรับการตัดสินใจต่างๆ
ได้ ผู้สร้างคลังข้อมูลก็ต้องคิดเกี่ยวกับมิติทางธุรกิจเหล่านั้นระหว่างการเก็บและรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้
ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าความต้องการในการใช้คลังข้อมูลที่แท้จริงอาจจะยังไม่ชัดเจน 100% แต่มิติทางธุรกิจไม่
คลุมเคลือและจะช่วยบอกถึงความต้องการเบื้องต้น รวมถึงจะทาให้ความต้องการของผู้ใช้ค่อยๆ ชัดเจนมากขึ้น
     ลองพิจารณาการเก็บข้อมูลมิติทางธุรกิจดังแสดงในรูปที่ 5-2 ซึ่งจะแสดงถึงการวิเคราะห์ยอดขายกับ
มิติทางธุรกิจ 3 มิติด้วยกัน คือ รายการสินค้า เวลา และพื้นที่ที่มีการขายสินค้า โดยที่ทั้งสามมิติที่ได้กล่าว
ข้างต้นจะสามารถแสดงผลอยู่ ในรูปแบบของกราฟสามมิติที่มีลั กษณะเป็นลู กบาศก์ได้ cubes ได้แต่ล ะ
ลูกบาศก์จะสามารถบอกถึงยอดขายต่อรายการสินค้าต่อเวลาและต่อพื้นที่ที่มีการขายสินค้า จากรูปที่ 2 เราจะ
เห็นว่ามิติทางธุรกิจจะประกอบไปด้วยสามมิติด้วยกัน แต่เมื่อไรก็ตามที่จานวนมิติเพิ่มขึ้นเราจะสามารถใช้
แนวความคิดของการขยายมิติให้เป็นหลายมิติมากขึ้นและทาการแสดงผลมิติที่มีการขยายเหล่านั้นให้อยู่ในรูป
ของลูกบาศก์หลายมิติ ที่เรียกว่า hypercubes


                                               3|Page
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
               รูปที่ 5-2 Dimensional nature of business data

Example of Business Dimensions
     แนวคิดเกี่ยวกับมิติ/มุมมองทางธุรกิจนั้นเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการเบื้องต้นสาหรับการสร้าง
คลังข้อมูล ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงแนวคิดของมิติ/มุมมองทางธุรกิจ ลองพิจารณาตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันดัง
รูปที่ 5-3 ซึ่งจะประกอบไปด้วยธุรกิจ 4 ประเภทด้วยกัน คือ
  1. ธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตจะใช้จานวนชิ้นสินค้าที่ขายได้เป็นมาตรวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับมิติทาง
    ธุรกิจที่เป็น hypercube 4 มิติด้วยกัน คือ เวลา โปรโมชัน รายการสินค้า และสาขาห้างร้าน
  2. ธุร กิ จ ประกั น ภัย จะมี มิติ ทางธุร กิ จ แตกต่ างจากธุรกิ จอื่น ๆที่ มีลั ก ษณะการขายสิ น ค้า โดยที่ธุ รกิ จ
    ประกันภัยส่วนใหญ่จะวิเคราะห์การ claim ประกัน (เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ก่อให้เกิดผล
    กาไรหรือขาดทุน) ที่เกี่ยวข้องกับ การเคลมกับตัวแทน การเคลมแต่ละครั้ง ช่วงเวลา insured party
    (บริษัทประกัน) กลยุทธ์/นโยบายของแต่ละประกัน และ สถานะของการ claim
  3. ธุรกิจสายการบินจะพิจารณาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการบิน ซึ่งจะมีมิติทางธุรกิจหลายมิติด้วยกัน เช่น
    เวลา ลูกค้า เที่ยวบิน fare class สนามบิน และ สถานะความถี่ในการบิน
  4. ธุรกิจการขนส่งสินค้าสาหรับบริษัทผลิตสินค้าจะมีมิติทางธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิติทาง
    ธุรกิจที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเกี่ยวข้องกับแกน เวลา ที่อยู่ปลายทาง ที่อยู่ต้นทาง โหมดของการขนส่ง
    รายการสินค้า และ ข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
จากตัวอย่างสี่ ธุรกิจข้า งต้น เราจะเห็น ว่ามิติเชิงธุรกิจของแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกันไปตามหัวข้อที่
ต้องการวิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตามจะมีมิติหนึ่งที่มีอยู่เหมือนกันในทุกๆธุรกิจ นั่นคือ มิติของเวลาซึ่งทุกๆธุรกิจ
จะวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์โดยขึ้นอยู่กับแกนเวลาเป็นส่วนใหญ่
                                                    4|Page
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
               รูปที่ 5-3 Examples of business dimensions

Information Packages—A Useful Concept
    ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การเสนอแนวคิ ด ส าหรั บการกาหนดและจัด เก็ บ ความต้อ งการส าหรั บการสร้ า ง
คลังข้อมูล แนวคิดที่จะเสนอจะช่วยให้ทราบถึงความเข้าใจในด้านต่างๆ ความคิดที่คลุมเคลือ และการแสดง
ความคิดเห็นระหว่างการเก็บรวบรวมความต้องการต่างๆ ซึ่งจะถูกเก็บไว้เป็นแพคเกจข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการ
พัฒนาคลังข้อมูลสืบไป

Requirements Not Fully Determinate
      จากที่กล่าวก่อนหน้าผู้ ใช้อาจะไม่ส ามารถอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาคาดหวังว่าจะเห็นหรือได้รับจาก
คลังข้อมูล ซึ่งจะทาให้ ผู้ส ร้ างคลังข้อมูล ไม่ส ามารถระบุชิ้นส่วนของข้อมูลที่ต้องเก็บไว้ในคลังข้อมูล เราจึง
ต้องการวิธีการหรื อแนวคิดใหม่ในการจัดเก็บและรวบรวมความต้องการต่างๆ ที่แตกต่างจากวิธีการเก็บ
รวบรวมความต้องการของระบบการดาเนินการที่จะถามผู้ใช้ถึง ฟังก์ชันการทางาน หน้าจอ และ รายงานต่ างๆ
ที่ผู้ใช้ต้องการ โดยที่ในการสร้างคลังข้อมูลนั้นเราไม่สามารถเริ่มต้นด้วยการออกแบบโครงสร้างของข้อมูลว่า
ประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้าง เราจะสามารถทาได้เพียงถามถึงมิตติทางธุรกิจและการวิเคราะห์/วัดผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงานต่างๆ

                                                5|Page
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
     วิธีการใหม่สาหรับการกาหนดความต้อ งการสาหรับคลังข้อมูลจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของมิติทางธุรกิจ
โดยที่วิธีการนี้จะทาการรวมมาตรวัดต่างๆและมิติทางธุรกิจเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเก็บมาตราวัด
ผลสัมฤทธิ์และมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ในคลังข้อมูลได้ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เราจะถูกสร้างเป็นแพคเกจข้อมู ลตามแต่ละ
หัวข้อที่ผู้ใช้สนใจ ลองพิจารณาแพคเกจข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ของขายในธุรกิจหนึ่งดังแสดงในรูปที่ 5-4
เนื่องจากหัวข้อของการเก็บข้อมูลจะเกี่ยวกับยอดขาย ดังนั้นมาตรวัดที่สะท้อนความเป็นจริงหรือมาตรวัดที่
น่าสนใจจะเกี่ยวข้องกับ ยอดขายจริง ยอดขายที่คาดหวัง และ การขายตามงบประมาณ ในส่วนของมิติทาง
ธุรกิจจะประกอบไปด้วย เวลา สถานที่ รายการสินค้า และ กลุ่มอายุของลูกค้า ซึ่งแต่ละมิติจะมีข้อมูลที่เป็น
ลาดับชั้น หรือ เป็นระดับ เช่น มิติเวลาที่มีลาดับชั้นจะมีข้อมูลที่มีรายละเอียดแตกต่างกันตั้งแต่ปีลดหลั่นไป
เรื่อยๆจนถึงแต่ละวันเลยทีเดียว หรือในอีกกรณีหนึ่งของแกนเวลาอาจมีลาดับชั้นเป็น ไตรมาส เดือน และ
อาทิตย์ ตามลาดับ ซึ่งระดับหรือลาดับชั้นของแต่ละมิติจะถูกแสดงรายละเอียดไว้ในไดอะแกรมสาหรับแพคเกจ
ข้อมูลด้วย
                  รูปที่ 5-4 An information package
   ดังนั้นเป้าหมายในการเก็บรวบรวมความต้องการคือการรวบรวมแพคเกจข้อมูลสาหรับทุกๆ หัวข้อที่
จะทาการสร้างคลังช้อมูล เมี่อเราได้แพคเกจข้อมูลเราจะสามารถทางานกระบวนการต่างๆ ต่อไปได้ เช่น

   กาหนดหัวข้อ/หัวเรื่องที่พบบ่อย
   กาหนดมาตรวัดทางธุรกิจที่เป็นกุญแจสาคัญ
   กาหนดว่าจะแสดงข้อมูลอย่างไร

                                                 6|Page
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
    กาหนดว่าผู้ใช้จะสามารถสรุปรวบยอดข้อมูลได้อย่างไร
    กาหนด/ระบุปริมาณข้อมูลสาหรับแต่ละการวิเคราะห์หรือคิวรีจากผู้ใช้
    กาหนดว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร
    จัดทา/แจกแจงรายละเอียดของข้อมูล
    ประมาณขนาดของคลังข้อมูล
    ระบุ/กาหนดความถี่ในการอัพเดทข้อมูล
    การตรวจสอบ/ทาให้แน่ใจว่าข้อมูลจะถูกรวบรวมเป็นแพคเกจได้อย่างไร

Business Dimensions
เมื่อเราทราบถึงรายละเอียดของมิติต่างๆทางธุรกิจ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการกาหนดความต้องการให้เป็นรูปร่าง
ขึ้นและสามารถทราบถึงความต้องการพื้นฐานที่จะนาไปวิเคราะห์และสร้างคลังข้อมูลต่อไป แต่ก่อนอื่นเราต้อง
นาการพิจ ารณาหรื อระบุมิติทางธุรกิจและระดับชั้นของมิตินั้นๆโดยต้องการเลือกมิติให้ดีที่สุดและมีความ
สอดคล้องกับมาตราวัดประสิทธิภาพของการดาเนินธุรกิจมากที่สุด ลองพิจารณามิติทางธุรกิจของบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ ซึ่งต้องการที่จะวิเคราะห์ยอดขายรถยนต์ของบริษัท ดังนั้นทางบริษัทต้องการที่จะสร้างคลังข้อมูลที่
อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ยอดขายในแง่มุมต่างๆ จากความต้องการดังกล่าว เราสามารถวิเคราะห์มิติ
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ยอดขายรถยนต์ได้ดังนี้
  1. มิติของสินค้า(Product) จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงยอดขายรถยนต์แต่ละรุ่น รุ่นใดขายดี ขายไม่ดี
  2. มิติของผู้ใช้(Dealer) จะช่วยให้เราทราบได้ว่าผู้ค้าสามารถขายรถยนต์ได้จานวนมาก
  3. มิติของลูกค้า ซึ่งจะแสดงถึงใครเป็นซื้อรถยนต์จากบริษัทเราบ้างซึ่งมิตินี้จะทาให้เราทราบถึง อาชีพ ที่
     อยู่ของลูกค้า และอื่นๆ
  4. มิติของการจ่า ยเงิน จะช่ว ยบอกข้อมูลเกี่ยวกับ การจ่ ายเงิน ซื้อรถยนต์ของลูกค้า เช่น การจ่ ายเงิ น
     ทั้งหมดหรือการผ่อนจ่ายเป็นต้น จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่า การกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินมีผลต่อการ
     ซื้อรถยนต์หรือไม่
  5. มิติแกนเวลา ทุกๆการวิเคราะห์จะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น ผลการขายรถยนต์ในแต่ละ
     เดือน แต่ละไตรมาส เป็นต้น
   ลองพิจารณาอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งต้องการวิเคราะห์การเข้าพักของลูกค้าในแต่ละ
เวลาของโรงแรม เราต้องการที่จะวิเคราะห์ ข้อมูลการเข้าพักของลูกค้าในสาขาหนึ่งๆ และชนิดของห้องหนึ่งๆ
จากความต้องการในการวิเคราะห์ดังกล่าว จะสามารถกาหนดมิติทางธุรกิจได้อย่างน้อย 3 มิติด้วยกัน คือ มิติ
ของสาขาโรงแรม มิติของห้องพักซึ่งรวมถึงข้อมูลชนิดของห้องพัก และมิติแกนเวลาที่เป็นมิติที่จาเป็นในทุกการ
สร้างคลังข้อมูลเป็นต้น                                               7|Page
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
Dimension hierarchical and categories
   เมื่อเราทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรวัดความสาเร็จทางธุรกิจกับมิติทางธุรกิจ สิ่งแรกที่เห็นจะเป็นข้อมูล
เชิงตัวเลขที่เป็ฯผลสรุป และข้อมูลเชิงตัวเลขตามระดับความละเอียดของข้อมูล ซึ่งจากข้อมูลทั้งที่เป็นผลสรุป
และข้อมูลที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้สามารถเรียกดู ข้อมูลได้โดยการท่องไปตามลาดับขั้นความละเอียด
(hierarchical levels) ของมิติต่างๆ ตัวอย่างเช่น ตอนเริ่มต้นผู้ใช้อาจต้องการเรียกดูข้อมูลยอดขายของทั้งปีของ
บริษัท ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นผลสรุป ต่อมาผู้อาจต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นหรือลึกมากขึ้น
กล่าวคือ ข้อมูลยอดขายของแต่ละไตรมาสหรือ ไตรมาสหนึ่งๆจากนั้นผู้ใช้อาจเจาะลึกลงไปที่ยอดขายของแต่
ละเดือน หรือเดือนหนึ่งๆ หรืออาจเป็นข้อมูลยอดขายในแต่ละวัน หรือวันหนึ่งๆเป็นต้น จากตัวอย่างเราจะเห็น
ว่า มิติแกนเวลาส่งผลถึงความละเอียดของมาตรวัดความสาเร็จ ซึ่งจากความละเอียดของแกนเวลาจะทาให้ผู้ใช้
ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับมาตรวัดความสาเร็จที่แตกต่างกันตามความละเอียด หรือลาดับชั้นของแกนเวลาที่ประกอบ
ไปด้วย ปี ไตรมาส เดือน และวันเป็นต้น ซึ่งลาดับชั้นมิติแกนเวลาจะเป็นเหมือนเส้นทางในการเข้าถึงข้อมูล
แบบเจาลึกลงรายละเอียด (drilling down) และแบบสรุปผลของข้อมูล (rolling up)ตัวอย่างเช่น ถ้าเรากาลังทา
การเรียกดูข้อมูลยอดขายในแต่ละวันซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดที่สุดของแกนเวลา เราสามารถทาการเรียกดุข้อมูล
ที่มีรายละเอียดน้อยกว่า เช่นยอดขายรายเดือน (rolling up) เป็นต้นแต่ถ้าเรากาลังทาการเรี ยกดูข้อมูลยอดขาย
ในแต่ล ะไตรมาหรื อไตรมาสหนึ่งๆ เราสามารถทาการเรียกดูข้อมูลแบบเจาะลึ กลงไปในแต่ล ะไตรมาสได้
(drilling down) ซึ่งเราจะได้ผลยอดขายแต่ละเดือนได้เป็นต้น

     นอกจากลาดับชั้นของข้อมูล (ความละเอียดของข้อมูล ) ในแต่ละมิติธุรกิจแล้ว แต่ละมิติทางธุรกิจยัง
อาจประกอบไปด้วยหมวดหมู่ของข้อมูล(categories) หลายหมวดหมู่ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ในมิติแกนเวลาอาจมี
แอทริบิวหรือส่วนประกอบหนึ่งๆที่บ่งบอกว่าวันหนึ่งๆนั้นเป็นวันหยุดหรือไม่ ซึ่งส่วนประกอบขอข้อมูลเราจะ
สามารถแบ่งกลุ่มข้อมูลในแกนเวลาได้เป็น 2 กลุ่มคือ วันที่เป็นวันหยุดและวันธรรมดา และจะทาให้ผู้ที่ใช้
สามารถวิเคราะห์ยอดขายในกลุ่มของวันหยุดและวันธรรมดาได้ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเปรียบเทียบความ
แตกต่างของยอดขายในวันหยุดและวันธรรมดาได้อีกด้วย ลองพิจารณาอีกตัวอย่างหนึ่งนั่นคือ มิติรายการ
สินค้า ซึ่งเราอาจมีการวิเคราะห์ยอดขายต่อชนิดของแพคเกจสินค้า ซึ่งจากตัวอย่างเราสามารถบอกได้ว่าชนิด
แพคเกจของสินค้า จะเป็นตัวที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มข้อมูล ในมิติรายการสินค้า จากทั้งสองตัวอย่างข้างต้น ข้อมูล
ที่บ่งบอกว่าเป็นวันหยุดหรือไม่และข้อมูลชนิดของแพคเกจสินค้าไม่จาเป็นต้อ งถูกเก็บ หรือวางไว่ในลาดับชั้น
ของมิติแกนเวลา และมิติรายการสินค้า แต่ข้อมูลส่วนนั้นยังคงถูกเก็บไว้ในแต่ละมิติ ที่เราสามารถเรียกข้อมูล
เหล่านั้นว่าข้อมูลหมวดหมู่ (categories)
   ในการออกแบบหรือกาหนดแพคเกจข้อมูลของแต่ละมิติทางธุรกิจเราควรต้องรวมลาดับชั้นและหมวดหมู่
ของข้อมู ล เข้าไปด้ว ย เพื่อทาให้ ผู้ ใช้ไ ด้ข้อมูล หลากหลายมุมมอง เพื่ อให้ เข้ าใจได้ง่ ายขึ้น ลองพิจ ารณา 2
ตัวอย่างจากส่วนที่แล้วนั่นคือ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และธุรกิจโรงแรมที่มีหลายสาขา แล้วทาการวิเคราะห์ลาดับ
ชั้นและหมวดหมู่ในแต่ละมิติทางธุรกิจ


                                                 8|Page
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
  1. ธุรกิจผู้ผลิตรถยนต์ จะประกอบไปด้วย มิติรายการสินค้า มิติผู้ค้า มิติการจ่ายเงิน และมิติแกนเวลา
    เราสามารถกาหนดรายละเอียดของแต่ละมิติได้ดังนี้
       มิติรายการสินค้า ชื่อรุ่น ปีของรุ่น ลักษณะรูปลักษณ์ รายการผลิต กลุ่มของรายการสินค้า สี
        ภายนอก และสีภายใน เป็นต้น
       มิติผู้ค้า จะประกอบไปด้วย ชื่อผู้ค้า อาเภอ จังหวัด ตัวบ่งชี้ผู้ค้าว่า มีสินค้าแค่ยี้ห้อเดียว
        หรือไม่ และวันแรกของการประกอบการ เป็นต้น
       มิ ติ ลู ก ค้ า ประกอบไปด้ ว ย อายุ เพศ ช่ ว งของเงิ น เดื อ น สถานะภาพ จ านวนสมาชิ ก ใน
        ครอบครัว มีบ้านเป็นของตัวเองหรือไม่ มูลค่าของบ้าน มีรถเป็นของตัวเองหรือไม่ เป็นต้น
       มิติการจ่ายเงิน จะประกอบไปด้วย ชนิดการจ่ายเงิน (ชาระทั้งหมดหรือผ่อนจ่าย) ถ้าผ่อนจ่าย
        เราอาจต้องเก็บข้อมูล จานวนเดือยที่ทาการผ่อนจ่าย อัตราดอกเบี้ย และชื่อสถาบันการเงินที่
        ปล่อยกู้
       มิติแกนเวลา จะประกอบไปด้วยข้อมูล เดือน ไตรมาส ปี แต่ละวันในหนึ่ งสัปดาห์ แต่ละวัน
        ในหนึ่งเดือน ฤดู และตัวบ่งชี้ว่าวันหนึ่งๆเป็นวันหยุดหรือไม่ เป็นต้น
  2. ธุรกิจโรงแรมที่มีหลายสาขาที่ประกอบไปด้วยมิติสาขาของโรงแรม มิติห้องพัก และมิติแกนเวลา ซึ่ง
    สามารถกาหนดลาดับขั้นของแต่ละหมวดหมู่ของแต่ละมิติได้ดังนี้
       มิติ สาขาของโรงแรม จะประกอบไปด้วย ชื่อสาขา หรัสสาขา เขต ที่อยู่ อาเภอ เมือง รหัว
        ไปรษณีย์ ผ็จัดการ ปีที่สร้าง ปีที่ทาการปรับปรุง เป็นต้น
       มิติห้องพัก จะประกอบไปด้วยข้อมู ล ชนิดของห้องพัก ขนาดของห้องพัก จานวนเตียงใน
        ห้องพักชนิดของเตียง จานวนผู้เข้าพักสูงสุด ตู้เย็น และ ครัว เป็นต้น
       มิติแกนเวลา จะประกอบไปด้วยข้อมูลแต่ละวันใน 1 เดือน แต่ละวันใน 1 สัปดาห์ เดือน ไตร
        มาส ปี และตัวบ่งชี้ว่าวันหนึ่งๆเป็นวันหยุดหรือไม่ เป็นต้น

     จากตัวอย่างทั้ง 2 ข้างต้น เราจะเห็ฯว่ามิติแกนเวลาของทั้ง 2 ธุรกิจจะเหมือนกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่
แล้วแต่ละคลังข้อมูล จะมีลาดับชั้นและหมวดหมู่ของข้อมูล ในมิติแกนเวลาไม่แตกต่างกันมากนักรายละเอียด
ในมิติอื่นๆ จะขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้ หรือสิ่งที่สนใจในแต่ละองค์กรซึ่งเมื่อเราทาการพิจารณามิติต่างๆ
ทางธุรกิจแล้ว เราสามารถจะใช้มิติทางธุรกิจในการวิเคราะห์ได้ก็ต่อเมื่อ เราต้องมีมาตรวัดความสาเร็จ หรือ
ประสิทธิภาพของการดาเนินธุรกิจ ซึ่งมาตรวัดเหล่านี้จะเป็นความจริง (Fact) ที่สะท้อนถึงการดาเนินการของ
ส่วนงานหรือแผนกที่สามารถดาเนินการตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่ จากตัวอย่างทั้งสองข้างต้ น ลองพิจารณาตลาด
รถยนต์ที่มาตรวัดที่ใช้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการขาย ซึ่งมาตรวัดนี้สามารถบ่งชี้ของบริษัทรถยนต์นั้นมีหลายมาตร
วัดด้วยกัน เช่น ราคาขายจริง ราคาที่ผ็ผลิตเสนอให้ผู้ขายปลีก ราคาเต็ม เครดิตของตัวแทนจาหน่าย ใบแจ้งหนี้
ตัวแทนจาหน่าย จานวนเงิน ดาวน์ รถ และจานวนเงินคงคลัง เป็นต้น ส าหรับธุรกิจโรงแรมจะมีมาตรวัดที่
แตกต่างออกไป ซึ่งโดยปกติแล้วมาตรวัดจะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์ ซึ่งสาหรับธุรกิจโรงแรม
มาตรวัดจะเกี่ยวกับ การเข้าพักของลูกค้าซึ่งประกอบไปด้วย ห้องที่มีผู้เข้าพัก ห้องว่าง ห้องพักที่ไม่สามารถใช้
งานได้ จานวนผู้เข้าพัก และรายได้เป็นต้น หลังจากการวิเคราะห์มิติทางธุรกิจที่ประกอบไปด้วยลาดับชั้นและ
                                                9|Page
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
หมวดหมู่ของข้อมูลในแต่ละมิติ และสามารถวัดประสิทธิภาพต่างๆ เราสามารถนาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเพื่อ
สร้างแพคเกจข้อมูล (information package) ของแต่ละธุรกิจ ดังแสดงในรูปที่ 5-5 และ 5-6
             รูปที่ 5-5 Information package: Automaker sales
             รูปที่ 5-6 Information package: Hotel chain
                                          10 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
Requirement gathering methods
     ในขณะที่เราทราบถึงวิธีการที่จะทาให้ผู้ใช้คิดและแสดงความต้องการให้เป็นรูปเป็นร่าง โดยการสร้าง
ไดอะแกรมแพกเกจข้อมูลแต่ก่อนที่จะได้มาซึ่งไดอะแกรมแพกเกจข้อมูล เราจะต้องทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
และความต้องการจากผู้ใช้เบื้องต้นเสียก่อน ซึ่งการเก็บรวบรวมความต้องการสามารถทาได้หลายวิธีตามแต่
สถานการณ์ที่เราประสบพบเจออยู่ อย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้ใช้คลังข้อมูลจะประกอบด้วยผู้ใช้หลายประเภท
เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการแผนกสาคัญๆ นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ผู้ดูแลระบบข้อมูล และอื่นๆ
      เมื่อคลังข้อมูลมีผู้ใช้ที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ละกลุ่มของผู้ใช้อาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกั นตาม
หน้าที่การทางานที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจจะทาให้เราได้รับข้อมูลที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น
ผู้บริหารจะเป็นผู้กาหนดแนวทางและขอบเขตของคลังข้อมูลที่จะสร้างขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถบ่งบอกถึง
สิ่งที่ผู้บริหารเหล่านั้นสนใจหรือข้อมูลที่พวกเขาเหล่า นั้นสนใจ หรือ ข้อมูลที่พวกเขาเหล่านั้นต้องการในส่วน
ของผู้จัดการแผนก และนักวิเคราะห์เชิงข้อมูลเป็นผู้รายงานและเตรียมรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารสนใจ ผู้ใช้
ทั้งสองกลุ่มนี้อาจจะต้องการการเรียกดูข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทารายงานและท้ายสุด คือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
อาจให้ข้อมูลหรือยุ่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลเป็นต้น
    จากหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของผู้ใช้คลังข้อมูล เราตะต้องทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการและแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ โดยการใช้เทคนิคต่างๆแนวทางการสร้างระบบ
การดาเนินการและการสร้างคลังข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วย
   การสัมภาษณ์แต่ละบุคคลแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่คาดว่าจะใช้คลังข้อมูลหรือการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มเล็กๆ
   การประชุ ม โดยรวมกลุ่ ม คนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งคลั ง ข้ อ มู ล ก าหนด ( Joint Application
   Development,JAD) และ
   การใช้แบบสอบถามข้อมูล เป็นต้น

     จากทั้งสามเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น วิธีการสัมภาษณ์ จะเป็นวิธีการที่มีการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เราได้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดและได้รับการยืนยันเกี่ยวกับข้อมูลอีกด้วย JAD หรือ
การประชุมแบบรวมกลุ่มจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้แต่ละงานไม่มากนักและการใช้แบบสอบถามจะไม่มีการ
พูดคุย กับผู้ใช้เลย ลองพิจารณาข้อดีและแนวปฏิบัติของแต่ละวิธีดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจจะช่วยให้เราเลือกเก็บ
รวบรวมข้อมูลและความต้องการได้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
   Interview

   - ทาการสัมภาษณ์ผู้ใช้ 1-3 คนที่มีหน้าที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง เพื่อ
    ช่วยให้เราสามารถได้รับข้อมูลความต้องการหลายๆมุมมองของผู้ใช้
   - ง่ายในการนัดหมาย
   - เป็นวิธีการที่ดีในการเก็บรวบรวมความต้องการที่มีความซับซ้อน
                                               11 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
   -  ผู้ใช้บางคนจะรู้สึกผ่อนคลายและสะดวกสบายเมื่อเราทาการสัมภาษณ์แบบหนุ่งต่อหนึ่ง
   -               ี
     ต้องการการเตรียมการที่ดที่จะทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   -  ต้องมีการทาการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นหรือทาวิจัยเบื้องต้นก่อนการสัมภาษณ์
   -  กาหนดวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง
   -  ควรกาหนดชนิดของคาถาม
   -  ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้มีการเตรียมตัว/เตรียมข้อมูลสาหรับการสัมภาษณ์
   Group sessions

   - จะมีคนเข้าร่วมประมาณ 20 คนในการประชุมแต่ละครั้ง
   - ควรจะใช้วิธีการนี้หลังจากเราได้ข้อมูลความต้องการเบื้องต้นจากผู้ใช้ต่างๆ
   - ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นการเก็บรวบรวมข้อมูลมีประโยชน์ในการยืนยันและทาข้อตกลงเกี่ยวกับความ
    ต้องการต่างๆ
   - จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมีตาแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกัน
   - ต้องมีการจัดการที่ดีจึงจะประสบความสาเร็จในการจัดเก็บข้อมูล

   Questionnaires

   -  สามารถทราบถึงความต้องการเป็นจานวนมากได้อย่างรวดเร็ว
   -  อาจมีประโยชน์เมื่อผู้กรอกแบบสอบถามมีความแตกต่างกัน
   -  อาจมีประโยชน์กับผู้ใช้บางคนที่ค่อนข้างยุ่ง ซึ่งจะไม่มีเวลามาเข้าประชุมหรือเข้าร่วมสัมภาษณ์
   -  ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้

Type of Questions
    ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ละเทคนิคข้างต้นจะใช้การซักถามเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้
แต่ละหมวดหมู่ ถ้าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของคาถามและมีการเตรียมคาถามที่ดี อาจช่วยให้เราสามารถ
เก็บรวบรวม ความต้องการจากผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะใช้คาถามอยู่ 3 ประเภทดังนี้
   Open-ended questions : การใช้คาถามในลักษณะนี้ช่วยเปิดทางเลือกในการตอบคาถาม ซึ่งจะช่วยให้
   ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกสบายใจสามารถตอบคาถามได้โดยง่าย ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถบอกกล่าวได้ถึงความ
   เชื่อและความคิดเห็น ช่วยเปิดโอกาสที่จะถามคาถามต่อๆไป หรือการถามคาถามเพิ่มเติม จากคาถาม
   ที่เตรียมมาก่อนหน้าได้ แต่อย่าไรก็ดี ก็มีข้อเสียหลายข้อด้วยกัน เช่น ทาให้เรารับรู้ข้อมูลที่ไม่จาเป็น
   มากเกินไป มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถควบคุมการสัมภาษณ์ได้ อาจใช้เวลานาน เป็นต้น
   Closed questions : การใช้คาถามในลักษณะนี้จะทาให้ช่องทางการตอบคาถามนั้นแคบลง ซึ่งในบาง
   คาถามอาจมีคาตอบเพียงแค่ “ใช่” หรือ “ไม่” เท่านั้น การใช้คาถามปลายปิดจะช่วยประหยัดเวลา ได้

                                              12 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
   ข้อมูลอย่างรวดเร็วและง่าย ช่วยให่สามารถควบคุมการสัมภาษณ์ได้ ช่วยให้สามารถ ได้ข้อมูลเบื้องต้น
   ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น เป็นต้น ข้อเสียของการใช้คาถามปลายปิดคือ ไม่
   สามารถที่จะเก็บรายละเอียดข้อมูลได้ทั้งหมด ลดโอกาสในการสร้างความไว้วางใจ และความสามัคคี
   ระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ ท้ายสุดอาจทาให้การสัมภาษณ์นั้นน่าเบื่อ เป็นต้น
   Probes : คาถามในลักษณะนี้เป็นคาถามแบบต่อเนื่อง โดยเราอาจจะใช้คาถามเป็นแบบปลายเปิดหรือ
   ปลายปิดไปก่อนหน้า วัตถุประสงค์หลักของคาถามแบบต่อเนื่องคือ ต้องการที่จะถามคาถามขยายหรือ
   ต่อเติมจากคาถามคาตอบของปลายเปิดหรือปลายปิดที่ถามไปก่อนหน้า ที่จะช่วยให้ได้รับรายละเอียด
   และรวมถึงมุมมองของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย

Agreement of Questions
    ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้คาถามชนิดต่างๆที่เหมาะสมอาจไม่เพียงพอ เราต้องมีการจัดลาดับ
คาถามที่ดีเหมาะกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการด้วย ลอง
พิจารณาโครงสร้างการจัดลาดับคาถามดังต่อไปนี้ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
   Pyramid structure : วิธีการนีเริ่มด้วยคาถามปลายปิดที่ค่อยข้างเฉพาะเจาะจงจากนั้นค่อยๆทาการ
                  ้
   ถามคาถามปลายเปิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมที่ถามไว้จากคาถามแรก
   Funnel structure : วิธีการนี้จะเริ่มจากคาถามทั่วๆไปที่เป็นคาถามปลายเปิด จากนั้นค่อยๆถาม
   คาถามปลายปิดที่ทาให้หัวข้อที่กาลังสนทนาแคบลงเรื่อยๆ เพื่อสรุปคาถาม เราควรใช้วิธีการนี้เพื่อให้
   ได้รายละเอียดที่เราต้องการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
   Diamond-shaped structure : วิธีนี้จะทาการอุ่นเครื่องการสัมภาษณ์ด้วยคาถามปลายปิดที่
   เฉพาะเจาะจง จากนั้นทาการถามแบบกว้างๆด้วยคาถามปลายเปิด และจากนั้นทาให้การสัมภาษณ์
   เข้าสู่บทสรุปด้วยคาถามปลายปิดที่เฉพาะเจาจงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากลาดับของคาถามดังกล่าวเราจะ
   เห็นว่าลาดับของคาถามในลักษณะนี้จะดีกว่า 2ลาดับข้างต้น แต่อย่างไรก็ดีลาดับในลักษณะนี้อาจทา
   ให้ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ยาวนานขึ้น

Interview techniques
    ในการเก็บข้อมูลและความต้องการ วิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายระดับ และส่วนงาน อาจ
ทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้นเราควรจะมีการเตรียมการและจัดการที่ดี ซึ่งก่อนที่
เราจะสัมภาษณ์ เราควรต้องเตรียมความพร้อมต่างๆ ดังต่อไปนี้
   ทาการเลือกและให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ เพื่อทาการรวบรวมข้อมูลและความต้องการให้กับ
   สมาชิกในทีมงานในการสร้างคลังข้อมูล
   ทาการกาหนดบทบาทของแต่ละสมาชิกผู้สร้างให้ชัดเจน เช่น ผู้นาในการสัมภาษณ์ ผู้จดบันทึกข้อมูล
   และผู้สรุปประเด็นต่างๆเป็นต้น
   เตรียมลิสต์รายชื่อของผู้ใช้หรือผู้ที่ต้องถูกสัมภาษณ์ และทาการกาหนดตารางเวลาอย่างคร่าวๆ

                                             13 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
    เตรียมลิสต์ของสิ่งที่ผู้สร้างคาดหวังว่าจะได้รับจากการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง
    ทาการวิจัยเบื้องต้นก่อนการสัมภาษณ์
    เตรียมคาถามที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์
    จัดทาการประชุมผู้ที่ต้องถูกสัมภาษณ์ทั้งหมดเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ

     จากหัวข้อที่กาหนดข้างต้น ทุกหัวข้อยกเว้นการทาวิจัยเบื้องต้นก่อนการสัมภาษณ์นั้นเป็นกระบวนการ
ที่ค่อนข้ างเข้า ใจได้ง่ ายและสามารถดาเนิ นการได้ตามเทคนิคของทีมผู้ ส ร้าง ดังนั้นเพื่อให้ เ ข้าใจเกี่ยวกั บ
ความส าคัญของการทาวิจั ยเบื้องต้น ก่อนการสั มภาษณ์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและความต้องการ โดย
พิจารณาถึงหัวข้อต่างๆที่สาคัญในการทาวิจัยเบื้องต้นดังนี้
    โครงสร้างทางธุรกิจขององค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน
    จานวนพนักงาน รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง
    ที่ตั้ง/ที่อยู่ของผู้ใช้
    วัตถุประสงค์หลักของแต่ละส่วนงานของภาคธุรกิจในองค์กร
    ความสัมพันธ์ของส่วนงานภาคธุรกิจกับกลยุทธ์ขององค์กร
    ผลงานของแต่ละส่วนงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรายได้ และค่าใช้จ่าย
    การตลาดของบริษัท
    การแข่งขันทางการตลาด
    อื่นๆ

      หลังจากการทาวิจัยเบื้องต้นและ เราจะทราบถึงข้อมูลความเป็นมา และการดาเนินธุรกิจขององค์กร
เบื้องต้น ซึ่งต่อไปนี้ที่เราควรจะคานึงถึงคือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่เราจะทาการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น
3 กลุ่มกว้างๆคือ 1)ผู้บริหารระดับสูง 2) ผู้จัดการแต่ละแผนก และ3)แผนกไอทีขององค์กร ซึ่งจากกลุ่มของผู้ใช้
หรือผู้ที่เราจะทาการสัมภาษณ์เราควรจะต้องทาการสร้างลิสต์รายการข้อมูลที่เราต้องการที่จะได้รับจากแต่ละ
กลุ่มของผู้ใช้เสียก่อน ดังแสดงในรูปที่ 5-7
                                               14 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
                 รูปที่ 5-7 Expectations from interviews

Tips
    ในการตั้งคาถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์จะมีเคล็ดลับหรือเกร็ดเล็กน้อยต่างๆมากมายดังนี้
Current information sources: คาถามที่ใช้ถามแผนกไอที เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างข้อมูล อาทิเช่น

   ระบบการดาเนินการใดที่มีข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับหัวข้อธุรกิจต่างๆ ?
   ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อทางธุรกิจมีอะไรบ้าง ?
   คิ ว รี แ ละรายงานที่ ไ ด้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล (ระบบการด าเนิ น การ ) ประกอบไปด้ ว ยข้ อ มู ล สารสนเทศ
   อะไรบ้าง ?
   ความละเอียดของข้อมูลในระบบเป็นอย่างไร ?

Subset areas: เป็นคาถามเกี่ยวกับหัวข้อทางธุรกิจต่างๆเช่น

   หัวข้อทางธุรกิจใดที่มีคุณค่าต่อการวิเคราะห์มากที่สุด ?
   มิติทางธุรกิจ (business dimension) คืออะไร ?
   ส่วนงานใดของการดาเนินธุรกิจที่ต้องมีการตัดสินใจบ้าง ?
                                                15 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
Key performance matrices: จะเป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลเชิงเวลาสาหรับกิจกรรมต่างๆเช่น

   ต้องมีการอัพเดตข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบ่อยแค่ไหน ?
   กรอบเวลาเป็นอย่างไร ?

  จากตัวอย่างข้างต้น เราจะทราบถึงมุมมองละวัตถุประสงค์ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละคาถาม ซึ่งจะ
ช่วยให้เราสามารถเก็บรวบรวมความต้องการในแง่มุมต่างๆดังนั้นในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เรา
ควรจะบันทึกข้อมูลไว้ต่างๆดังนี้
     1.  รายละเอียดของผู้ถูกสัมภาษณ์
     2.  ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์
     3.  รายละเอียดความต้องการของข้อมูลสารสนเทศ
     4.  รายละเอียดและความต้องการของการวิเคราะห์
     5.  เครื่องมือที่ใช้ในปัจจุบัน
     6.  เกณฑ์ความสาเร็จ
     7.  ตัวชี้วัดทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์
     8.  มิติของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
    หลังจากทาการบันทึกข้อมูล / ความต้องการที่มีรายละเอียดข้างต้น เราสามารถนาความต้องการของ
แต่ละบุคคล พิจารณาเพื่อกาหนดความต้องการที่แท้จริงของการสร้างคลังข้อมูลต่อไป

Adapting the JAD methodology
    JAD (Join application development) จะเป็นการนากลุ่มคนที่มีหน้าที่ที่แตกต่างกันมารวมกันเมื่อ
พูดคุยตัดสินใจ เก็บรวบรวมข้อมูล / ความต้องการเพิ่มการสร้างระบบดาเนินการ ซึ่งข้อดีของ JAD ต้องการ
ประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ และจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ดี JAD ที่
นากลุ่มคนมาประชุมกัน อาจใช้เวลามาก ถ้าเกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างการประชุม ดังนั้นเราจึงต้องมีการ
ควบคุมการประชุมให้ดี โดยที่กลุ่ม การที่จะมีส่วนร่วมในการประชุมจะประกอบไปด้วย
   -  Executive sponsor คือบุลที่ควบคุมเรื่องดารคน สามารถกาหนดทิศทางและมีจานวนค่อนข้างมาก
   -  Facilitation เป็นบุคคลที่ให้คาแนะนาต่างๆระหว่างการประชุม
   -  Scvib คือบุคคลที่ทาการจดบันทึกทุกๆการตัดสินใจ
   -  Full-time participants ทุกๆคนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างคลังข้อมูล
   -  On-call participants คือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจค แต่มีส่วนร่วมแค่ในบางเรื่องเท่านั้น
   -  Observers เป็นบุคคลที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ออกความเห็นในการตัดสินใจ

   เมื่อเราสามารถรวบรวมข้อมูล ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมได้แล้ว เราลองพิจารณาถึงขั้นตอนการ
   ทางานของ JAD ที่ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
                                            16 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
   1. Project definition จะทาการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลแบบผิวเผิน จัดารเกี่ยวกับการประชุมและ
     คาแนะนาสาหรับการจัดการต่างๆ
   2.  Research คือการทาความคุ้นเคยกับการดาเนินการธุรกิจ เอกสารต่างๆในการดาเนินธุรกิจ เอกสาร
     ต่างๆที่เกี่ยวกับความต้องการในการได้รับข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และจัดเตรียมวาระการ
     ประชุม
   3.  Preparation คือการสร้างเอกสารการดาเนินงานจากขั้นตอนก่อนหน้า ฝึกอบรมผู้จดบันทึกข้อมูล
     เตรียมเครื่องมืออานวยความสะดวก จัดเตรียมสถานที่สาหรับการประชุมและเตรียมรายการต่างๆ
     สาหรับแต่ละหัวข้อ
   4.  JAD session เริ่มจากการทบทวนวาระและวัตถุประสงค์ของการประชุม ทบทวนเกี่ยวกับสมมติฐาน
     ทบทวนเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลต่างๆ ทบทวนมาตราวัดประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจและมิติ
     ต่างๆทางธุรกิจ
   5.  Final Document ทาการเขียนเอกสารทาการเชื่อมโยงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เขาด้ว ยกัน แจกแจง
     แหล่งข้อมูล ระบุถึงมาตราวัดความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจทั้งหมด แจกแจงมิติทางธุรกิจต่างๆ
     รวมถึงลาดับชั้นของรายละเอียดข้อมูล และการอนุมัติ/ทาข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้าย

Using questionnaires
      การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจะไม่มีการพูดคุยหรือไม่มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ให้และผู้รับข้อมูล
ดังนั้ น ถ้าเราจะประยุ กต์ใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เราจะต้อง ให้ ความใส่ ใจและให้ ความ
ระมัดระวังในการออกแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนซึ่งการออกแบบต้องพิจารณาสิ่ง
ต่อไปนี้
   Type and Choice of questions : ในการตั้งคาถามสาหรับทาแบบสอบถามเราสามารถตั้งคาถามได้
   ทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิดตามความเหมาะสม สิ่งสาคัญเป็นอันดับแรกของการตั้งคาถามคือ
   ภาษา ซึ่งจะหมายถึงเราควรจะตั้งคาถามโดยใช้ภาษาเดียวกับภาษาบ้านเกิด ของผู้ตอบ เพื่อลดความ
   เข้าใจไม่ตรงกันของผู้ถามและผู้ตอบ เราไม่ควรใช้ศัพท์เทคนิคเข้าใจยาก เราควรใช้ภาษาหรือคาที่
   เฉพาะเจาะจงไม่คลุมเคลือ นอกจากเรื่องของภาษาที่ใช้แล้ว คาถามที่ตั้งขึ้นควรจะสั้นและกระชับ เป็น
   คาถามที่ไม่ได้สื่อความหมายไปในทางคัดค้านหรือท้วงติง และท้ายสุดคือเราควรเลือกคาถามที่ให้
   เหมาะสมกับผู้ตอบ(ผู้ใช้) แต่ละกลุ่ม
   Questionnaire Design: ลาดับของคาถามเป็นสิ่งที่สาคัญมากสาหรับการออกแบบ แบบสอบถามเรา
   จะเริ่มจากคาถามที่มีการโต้เถียง/ขัดแย้งน้อย แต่เป็นคาถามที่สาคัญ แล้วค่อยเพิ่มความเข้มข้นของ
   คาถามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้เราควรจะแบ่งกลุ่ มคาถามที่มีความคล้ ายคลึ งกัน/เหมือนกันของ
   เนื้อหาสาระให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันและลาดับที่ใกล้ๆกัน นอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับคาถามแล้ว เราจะต้อง
   พยายามทาให้แบบสอบถามนั้นมีความดึงดูด และเพลิดเพลินในการตอบด้วย ด้วยเราอาจจะต้องทา
   การเตรียมเนื้อที่ว่างไว้สาหรับคาตอบไม่น้อยจนเกินไป หรือไม่มากจนเกินไป
                                              17 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
   Administering questionnaire: ในการออกแบบสอบถามให้กับผู้ใช้ เราควรต้องพิจารณาว่าใครควร
    ได้รั บ แบบสอบถามบ้ าง โดยที่ ในการกาหนดเราจะต้องแน่ใ จว่า เราไม่แจกแบบสอบถามขาดตก
    บกพร่อง ในบางครั้งเราอาจจัดกลุ่มของผู้ใช้และทาการแจกแบบสอบถามที่ละรายในแต่ละกลุ่ม หรือ
    เราอาจใช้ อี-เมล์ ในการตอบแบบสอบถามก็เป็นได้

Review of existing document
     โดยส่ ว นใหญ่ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จะใช้วิธีการสั มภาษณ์ การประชุมแบบรวมกลุ่ มและการใช้
แบบสอบถามแต่อย่างไรก็ดี ยังมีวิธีการหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การตรวจสอบหรือทบทวนเอกสาร
ต่างๆ ที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยว เกี่ยวข้องกับผู้ใช้มากนัก เราใช้เพียงแค่สามชิกในทีมงานผู้สร้างคลังข้อมูลเสียเป็นส่วน
ใหญ่ โดยปกติของเอกสารที่เราต้องทบทวนหรือตรวจสอบจะประกอบไปด้วยเอกสาร 2 ประเภท หลักๆดังนี้
   Document from user departments: เป็นเอกสารที่ได้มาจากผู้ใช้ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอน
   การทางานและดาเนินธุรกิจ ซึ่งจากเอกสารดังกล่าวสิ่งแรกที่ต้องมองหาคือ รายงาน และหน้าจอ
   (Screen) ที่ผู้ใช้ใช้ในการดาเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน ซึ่ งอาจเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการในการใช้คลังข้อมูล
   จากนั้นเราต้องมองทุกๆรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการทางานทั้งหมด เพื่อที่จะได้ทราบว่าสิ่ง
   ใด/กระบวนการใด/ข้อ มูล ใดเป็ น สิ่ งส าคัญและสิ่ งจาเป็นส าหรับผู้ ใช้ จากนั้นลองมองหาข้อมูล ที่
   เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ได้จากรายงานต่างๆไปวิเคราะห์ และอื่นๆ จากการใช้การตรวจสอบ/ทบทวน
   เอกสารที่ได้จากผู้ใช้จะช่วยให้ทีมผู้สร้างเข้าใจในฟังก์ชั่นการทางานหรือ การดาเนินธุรกิจมากขึ้น และ
   อาจทาให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ หรือ เราอาจหาข้อมูลจากเอกสารเพื่อใช้สาหรับการ
   เตรียมคาถาม เพื่อสัมภาษณ์ผู้ใช้เป็นต้น
   Documentation from IT: เมื่อเราทาการตรวจสอบ/ทบทวนเอกสารที่ได้จากผู้ใช้จะทาให้เราทราบถึง
   กระบวนการในการดาเนินธุรกิจ แต่สาหรับเอกสารที่ได้ ฝ่ายไอทีจะทาให้เราทราบถึงรายละเอียด
   ต่างๆของระบบการดาเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลของการสร้างคลังข้อมูล ข้อมูลที่จะได้รับจาก
   เอกสารจะเกี่ยวกับ องค์ประกอบของข้อมูลแต่ละส่วน พจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) หรือ แคต
   ตาล๊อกของข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ซึ่งจะทาให่เรารู้และเข้าใจในโครงสร้างข้อมูล ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับ
   จากเอกสารจะทาให้เรามีความเข้าใจเกี่วกับแหล่งข้อมูลทั้งหมด ทั้งในเรื่องของแพลตฟอร์ม และ
   ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในระบบดาเนินการ
    ถ้าเราทาการตรวจสอบ/ทบทวนเอกสารแล้วไปพูดคุยหรือสัมภาษณ์ผู้ดูแล หรือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในระบบไอที จะทาให้ เราเข้าใจเกี่ย วกับ กฎต่างๆทางธุรกิจและคุณ ค่าของแต่ล ะส่ ว นประกอบของข้อมู ล
นอกจากนั้นเรายังทราบเกี่ยวกับ ความเป็นเจ้าของข้อมูล(ownership) บุคคลที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับคุณภาพ
ของข้อมูลและขั้นตอนการทางานและการเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบดาเนินการอื่นอีกด้วย
                                                 18 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
Requirement definition: Scope and content
     หลั ง จากการเก็ บ รวบรวมความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ด้ ว นววิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ นั ด กลุ่ ม ประชุ ม ใช้
แบบสอบถาม และตรวจสอบ/ทบทวนเอกสารต่างๆแล้ว ทีมผู้สร้างส่วนใหญ่จะละเลยการจัดทาเอกสารที่เป็น
การสรุปความต้องการของผู้ใช้ โดยจะเปลี่ยนไปขั้นตอนของการทางานถัดไปต่อในทันที ซึ่งโดยแท้จริงแล้วการ
ลงรายละเอีย ดหรือเขียนรายละเอียด เกี่ยวกับความต้องการของผู้ ใช้นั้นเป็น สิ่งสาคัญมาก เช่น เมื่อเราได้
บทสรุปของความต้องการที่เป็นเอกสารแล้ว เราสามารถส่งต่อให้กับบุคคลที่จะดาเนินในขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่งถ้า
ในทีมผู้สร้างมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกโดยทาการถอดถอน บุคคลที่ทาการเก็บรวบรวมความต้องการออกจาก
ทีม ถ้าเรามีเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดความต้องการจากผู้ใช้ที่จะทาให้ เราสามารถดาเนินการขั้นตอนต่อไป
ได้ โดยท าการอ่ านข้ อมู ล ที่ ไ ด้จ ากเอกสารเหล่ า นั้ นนอกจากนั้ นเราสามารถตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
รายละเอียดของความต้องการกับผู้ใช้โดยใช้เอกสารที่สร้างขึ้นเป็นสื่อกลางได้
    จากประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทาเอกสารที่แสดงรายละเอียดของความต้องการจากผู้ใช้ที่มีต่อ
การสร้ า งคลั ง ข้ อ มู ล เราควรจะท าเอกสารที่ มี ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ซึ่ ง ควรจะต้ อ งประกอบไปด้ ว ย
รายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

Data Sources
    ในเอกสารควรจะมีร ายละเอีย ดแหล่ งข้อมูล เนื่ องจากในการสร้างคลั ง ข้อมูล เราจะใช้ ข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นอินพุตของคลังข้อมูล โดยเราจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทาการ
รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ทาการแปลงข้อมูลให้เป็นมาตราฐานหรือให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และ
ทาการถ่ายโอนข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่คลังข้อมูล ซึ่งจากความสาคัญของรายละเอียดของแหล่งข้อมูลเอกสารที่เก็บ
รวบรวมความต้องการควรจะต้องประกอบไปด้วย
    แหล่งข้อมูลที่ยังคงทางานอยู่ และสามารถเก็ยรวมรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นๆได้
    โครงสร้างข้อมูลของแต่ละแหล่งข้อมูล
    ที่ตั้งของแหล่งข้อมูล
    ระบบปฏิบัติการ เครือข่าย โปรโตคอล และสถาปัตยกรรมแหล่งข้อมูล
    ขั้นตอนการสกัดข้อมูล
    ข้อมูลย้อนหลังที่สามารถหาได้

Data transformation
     หลังจากที่เราทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลแล้ว เราควรจะทาการกาหนดวิธีการใน
การเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปข้อมูล (data transformation) ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดเก็บข้อมูลใน
คลังข้อมูล ดังนั้นเอกสารที่เกี่ยวกับรายละเอียดของความต้องการ เราควรใส่รายละเอียดของการเปลี่ยนรูป
ข้อมูล ลงไปด้ว ยเพื่อช่ว ยในการเชื่อมโยงความสั มพันธ์ของข้อมูล จากแหล่ งข้อมูล กับข้อมูล ที่ถูกเก็บอยู่ใน

                                                   19 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
คลังข้อมูลนอกจากนั้นยังทาให้เราทราบถึงรายละเอียดของการรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน (merging) การแปลง
ข้อมูล (conversion) และการแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ(Splitting) อีกด้วย

Data storage
     หลังจากที่ทาการสัมภาษณ์ผู้ ใช้ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการต่างๆแล้ ว เมื่อเราทาการพิจารณาถึง
รายงานที่ต้องการ คิวรีที่ต้องการทาให้เราทราบถึงระดับของความละเอียดของข้อมูลที่จะเก็บไว้ในคลังข้อมูล
ทราบถึงจานวนดาต้ามาร์ทที่เราต้องสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการทางานของผู้ใช้ ทราบถึงรายละเอียดมาตรวัด
ผลสั มฤทธิ์ของแต่ละส่ วนงาน หรือ แต่ละขั้นตอนการดาเนินธุรกิจและ ทราบถึงมิติทางธุ รกิจ และวิธีการ
จัดเก็บข้อมูล ไว้ในคลังข้อมูลและอาจรวมไปถึงพื้นที่สาหรับเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
    จากรายละเอียดข้างต้นเราควรต้องเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ ความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลไว้ใน
เอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการด้วย รวมถึงเราควรทาการประมาณเบื่องต้นเกี่ยวกับปริมาณ
ข้อมูล แล้วทาการบันทึกลงไปในเอกสารเพื่อแสดงถึงควาต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์

Information Delivery
   เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการ ควรจะแสดงถึงความต้องการในการเรียกใช้งานข้อมูล
ลักษณะต่างๆเช่น
    การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึก (drill- down analysis)
    การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาผลสรุป (roll- up analysis)
    การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตัดส่วน เพื่อเปลี่ยนมุมมิงไปยังรูปแบบต่างๆ (slicing and dicing analysis)
    การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (ad hoc analysis)

Information package diagram
 อย่างที่เราทราบกันดีว่า ไดอะแกรมที่แสดงแพกเกจข้อมูลจะช่วยให้เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
ระบบดาเนินการและคลังข้อมูลได้ รวมถึงช่วยให้เราสามารถกาหนดความต้องการต่างๆให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ไดอะแกรมแพกเกจข้อมูลจะบรรลุไปด้วยมาตราวัดความสาเร็จที่สาคัญ ซึ่งมาตราวัดเหล่านี้จ ะถูกใช้ในการวัด
ประสิ ทธิ ภ าพของการดาเนิ น ธุร กิ จ ไดอะแกรมจะประกอบด้ ว ยมิ ติทางธุ รกิจ ต่างๆ รายละเอียดของการ
วิเคราะห์ข้อมูลในสิ่งต่างๆ ซึ่งจากข้อมูล ที่ถูกบรรจุอยูในไดอะแกรมแพกเกจข้อมูล และประโยชน์ที่ได้รับจาก
ไดอะแกรมแพกเกจข้อมูล เราควรจะเก็บข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับไดอะแกรมแพกเกจข้อมูลไว้ในเอกสารที่
แสดงถึงความต้องการด้วย
 จากข้อมูลในแง่มุมหรือขั้น ตอนต่างๆ ถูกเก็บไว้ในเอกสารที่แสดงถึงความต้องการจากผู้ใช้ในการใช้งาน
คลังข้อมูล เราสามารถจัดเรียงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นลาดับที่สามารถเข้าใจง่าย และมีข้อมูลที่สมบูรณ์ได้ดังนี้
 1. Introduction จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์และขอบเขตการสร้างข้อมูล

                                               20 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน
 2. General requirement descriptions จะประกอบด้วยข้อมูลความต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บทสรุป
   จากบทสัมภาษณ์ และระบุถึงชนิดของข้อมูลที่ต้องการหรือถูกเรียกใช้จากคลังข้อมูล
 3.  Specific requirements จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ต้องการว่าเราต้องการที่จะใช้ข้อมูล จาก
   แหล่ งข้อ มูล ใดบ้ างรายละเอีย ดความต้องการเกี่ยวกั บการเปลี่ ยนแปลง /เปลี่ ยนรูป ข้อมูล และความ
   ต้องการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล รวมถึงการส่งผ่าน/เรียกใช้ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ
 4.  Information package ข้อมูลเกี่ยวกับแพกเกจข้อมูล
 5.  Other requirements เป็นข้อมูลความต้องการทั่วไป เช่น ความถี่ในการสกัดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของ
   วิธีการถ่ายโอนข้อมูล เป็นต้น
 6.  User expectations เกี่ยวกับความคาดหวังเกี่ยวกับโอกาสต่างๆที่ได้รับจากการใช้คลังข้อมูล
 7.  User participations and sign off เป็นlist เกี่ยวกับงานและกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใช้คาดหวังว่าจะมีส่วนร่วมใน
   กระบวนการทั้งหมดของการสร้างคลังข้อมูล
 8.  General implementation plan จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนในการดาเนินการสลับคลังข้อมูล
                                               21 | P a g e
Data Warehouse Design (การออกแบบคลังข้อมูล) โดย อ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

								
To top