Miejscowosc by 0z8y0A

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                                  Miejscowość,  31.01.2012 r.
SIMPLY GOLF DESIGN Sp. z o.o.
Błotnica 30
66-540 stare Kurowo


                PROTOKÓŁ Z OCENY OFERT


W dniu 16.08.2011 r. zwrócono się pocztą elektroniczną, tradycyjną oraz złożono osobiście w
siedzibie firm, informację o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej
usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1
„Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź.
zm.),
1. EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSÓW ROBERT SUROWIEC wpłynęła w dniu 30.09.2011 rok
2. BIURO RACHUNKOWE FINANCE CONSULTING SP. Z O.O., wpłynęła w dniu 20.10.2011 rok
3. RADOSŁAW FLUGEL EXPETO, wpłynęła w dniu 16.10. 2011 rok

Ponadto, informację wywieszono na stronie internetowej Firmy oraz w siedzibie Firmy w
miejscu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upłynął w dniu: 30.12.2011 ROKU

Oferty złożyły następujące firmy:

 1. EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSÓW ROBERT SUROWIEC
 2. BIURO RACHUNKOWE FINANCE CONSULTING SP. Z O.O.
  3. RADOSŁAW FLUGEL EXPETO


Uzyskane oferty poddano ocenie formalnej (0-1). Jej wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Warunkiem dopuszczenia oferty do oceny merytorycznej było spełnienie wszystkich wymogów
formalnych.

Tabela 1. Wyniki oceny formalnej ofert (0-1)
L.P. Kryterium                 Oferta   Oferta  Oferta
                         1     2     3
1  Oferta została dostarczona w sposób
                         1     1     1
   wskazany w zapytaniu ofertowym
2  Oferta została dostarczona w terminie
                         1     1     1
   wskazanym w zapytaniu ofertowym
3  Oferta została sporządzona na papierze
   firmowym oferenta lub została opatrzona   1     1     1
   pieczątką firmową
4  Oferta została podpisana przez oferenta   1     1     1
5  Oferta zawiera informacje w zakresie
   wszystkich 11 wymaganych kryteriów,
   określonych w zapytaniu ofertowym, a    1     1     1
   zatem możliwe jest dokonanie oceny
   merytorycznej
                     Suma  5     5     5
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej stwierdzono, iż następujące oferty spełniają
wszystkie wymogi:
 1. EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSÓW ROBERT SUROWIEC
 2. BIURO RACHUNKOWE FINANCE CONSULTING SP. Z O.O.
 3. RADOSŁAW FLUGEL EXPETO

Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne poddano ocenie merytorycznej punktowej,
której wyniki przedstawiono w tabeli 2.


Tabela 2. Wyniki oceny merytorycznej ofert
L.P. Kryterium                   Oferta  Oferta  Oferta
                           1    2    3
1.  Maksymalny czas wykonania PRE          10    10    10
2.  Cena całkowita za usługę netto i brutto      0    10    0
3.  Maksymalny termin płatności za usługę       0    10    10
4.  Warunki płatności i ubezpieczenie realizacji
                           0    10    0
   projektu
5.  Zabezpieczenie kadrowe realizacji projektu    0    5    0
6.  Profesjonalny charakter opracowania       0    10    0
7.  Doświadczenie w zakresie sporządzania
                           10    10    20
   strategii eksportowych
8.  Doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji
                           10    10    10
   POIG, RPO,POKL,PROW
9.  Doświadczenie w świadczeniu usług
                           10    10    10
   doradczych
                      Suma   40    85    60

W oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej sporządzono listę rankingową ofert,
od największej do najmniejszej ilości uzyskanych punktów:
  1. Oferta 1 – 40 pkt.
  2. Oferta 2 – 85 pkt.
  3. Oferta 3 – 60 pkt.

Najwyższą ilość punktów uzyskała Firma: Biuro Rachunkowe Finance Consulting Sp. z o.o., z
którą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi w zakresie opracowania Planu rozwoju
eksportu.Oceniający: ŁUKASZ SZADNY
                                    ……..…………………….……
                                     Podpis
Naniesiono zmiany z dnia 28.05.2012 roku

   Łukasz Szadny

								
To top