dohoda gov rodic zab by zN26V1Q

VIEWS: 0 PAGES: 1

									                     DOHODA

                        č. 002/2012Uzavretá medzi Kultúrnym strediskom Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo –
Konkoly-Thege Miklós Művelődési Központ,
zastúpenou Bc. Margitou Lelovičovou riaditeľkou

a firmou /usporiadateľom/: RZ pri ZŠ Hurbanovo

zastúpenou: Mgr. Ladislav Ágh
Poštová adresa: Nám. Konkolyho-Thegeho č. 2, 947 01 Hurbanovo
IČO: 173486721393
DIČ:
IČ DPH:

na uskutočnenie: rodičovská zábava v Dome kultúry Hurbanovo, dňa:
21.1.2012

Prevádzkové náklady dohodou činia: 120,- € + 50,- € /priemerné rež. náklady/

Konečná suma bude uhradená v hotovosti po uskutočnení akcie.
Usporiadateľ zodpovedá za zachovanie poriadku počas priebehu akcie, za
dodržanie požiarnych a bezpečnostných predpisov o ktorých bol riadne poučený.
Zodpovedá za spôsobené škody počas trvania akcie a zároveň preberá hmotnú
zodpovednosť za budovu a príslušné zariadenie počas trvania akcie.V Hurbanove, dňa: 20.1.2012
........................................................   .....................................................
za prenajímateľa                        nájomca
Bc. Margita Lelovičová

								
To top