Almere Stagestad - Opleiden in school by 271vY03

VIEWS: 3 PAGES: 21

									      Almere Stagestad
 Informatie over en voor leerkrachten in opleiding in het primair
           onderwijs van Almere

      Inclusief opgaveformulieren voor het schoojaar 2004-2005
lio-brochurel 2004-2005                        1
Inhoud

Inleiding                            blz. 3

Algemeen         - de leerarbeidsovereenkomst      blz. 4, 5
             - de school en de lio         blz. 5, 6

Traject          - hoe krijgt de school een lio     blz. 7
             - hoe word je lio in Almere      blz. 8

Vervolg          - einde leerarbeidsovereenkomst    blz. 8
             - sollicitatie naar leraar       blz. 8

Stappenplan        -  werving en selectie        blz. 9
             -  leerarbeidsovereenkomst      blz. 9
             -  begeleiding en beoordeling     blz. 10
             -  werving potentiële leerkrachten  blz. 10

Bijlagen:         -  1. Aanmeldingsformulier lio’s
             -  2. Opgaveformulier scholen
             -  3. Leer-arbeidsovereenkomst (voorbeeld)
             -  4. Adressenlijst
lio-brochurel 2004-2005                           2
Inleiding

Almere is een snel groeiende stad met een gevarieerd onderwijsaanbod. Er is zowel
openbaar als bijzonder (speciaal) basisonderwijs. Daar binnen zijn een aantal varianten te
vinden als Montessori, Dalton en Jenaplan onderwijs en de ontwikkeling van ‘brede scholen’
is in volle gang.
De besturen van het Almeerse basisonderwijs werken nauw samen om te zorgen dat er
voldoende enthousiaste leraren komen werken. Er is de afgelopen jaren veel tijd en energie
gestoken in het opleiden en begeleiden van stagiaires. Al een aantal jaren bieden de
schoolbesturen leerkrachten in opleiding (lio’s) een leer- arbeidsovereenkomst. Veel van
deze lio’s werken inmiddels als leraar in het Almeerse onderwijs.
Ook het komend schooljaar is er weer plaats voor lio’s.

Bij de werving en selectie van lio’s zijn in Almere verschillende personen en instanties
betrokken. Met deze brochure willen wij zowel de lio’s als de scholen zo uitgebreid mogelijk
informeren en hen een naslagwerk bieden waarin alle aspecten nog eens na te lezen zijn.


Namens alle besturen,

Alie van Rossum,
Stedelijk stagecoördinator

Almere, maart 2004
lio-brochurel 2004-2005                                    3
Algemeen

Sinds augustus 2001 is de Wet Leraren in Opleiding van kracht. Het begrip leraar in
opleiding (lio) is hierdoor onlosmakelijk gekoppeld aan een duaal traject (werkend leren)
waarin de student voor de periode van het lio-schap, onder begeleiding van een coach, als
volwaardig leerkracht zal functioneren.
Het hoofddoel van het lio-schap is een geleidelijk wennen aan de verantwoording voor een
eigen klas. Volgens de wet is de leraar in opleiding een student in de afstudeerfase bij een
PABO.
In de wet is vastgelegd dat hiervoor een leerarbeidsovereenkomst afgesloten moet worden
tussen de opleiding, de school en de lio. De opleiding en de school bewaken de verhouding
tussen werken en leren. In de overeenkomst moet het leerdeel en het arbeidsdeel ongeveer
aan elkaar gelijk zijn.
De rechtspositie van de lio is geregeld in het Rechtspositiebesluit Onderwijs en de CAO- PO.

De leerarbeidsovereenkomst
De leerarbeidsovereenkomst (bijlage 1) bevat de volgende elementen:
  Het arbeidsgedeelte; de benoemings- of aanstellingsakte waarin:
   duur van de benoeming/aanstelling
   het salaris
   afspraken over ontslag
  Het leergedeelte waarin:
   afspraken over de begeleiding door school en opleiding
   de eindtermen die bereikt moeten worden en de manier van beoordelen
De leerarbeidsovereenkomst voorziet in een leerdeel (50%) en een arbeidsdeel (50%).

Het leerdeel
De student stelt voor het feitelijke begin van de stage een leerwerkplan op.
Het leergedeelte van het leerwerkplan is een plan van aanpak t.b.v. het portfolio en het
specifieke thema dat voor de basisschool wordt uitgewerkt.
Het werkplan is een schema van werkzaamheden, waarin de doelen van de verschillende
vak- en vormingsgebieden vermeld zijn die bereikt moeten worden met de klas, waar men de
verantwoordelijkheid voor krijgt (Dit plan is al aanwezig op de basisschool en wordt
uitgevoerd door de coach of de duo-leerkracht).

Portfolio
Tijdens de uitoefening van de taak werkt de lio aan een "portfolio".
In het portfolio wordt de eigen ontwikkeling tijdens deze periode beschreven. Zoals in de
oorspronkelijke betekenis een kunstenaar door middel van het portfolio inzicht kan geven in
zijn werk, kan de lio aangeven wat voor hem belangrijk is in zijn werk in het onderwijs.
Uiteindelijk zal in het portfolio met voorbeelden uit de praktijk aangegeven worden dat de
student bekwaam is en voldoet aan de startbekwaamheden (competenties) als leraar primair
onderwijs.

Het pedagogische -, onderwijskundige – en /of (vak)didactische thema.
Een onderdeel van het portfolio is de opzet en uitvoering van een speciaal thema.
Dit pedagogische, onderwijskundige en/of (vak)didactische thema komt voort uit de vraag
van de basisschool en behoort tot de algemene schooltaken van de betreffende basisschool.
In de meeste gevallen zal het thema op het gebied van onderwijsontwikkeling van een
bepaald vakgebied zijn.
Het is ook mogelijk dat de student een voorstel doet aan de basisschool om een thema uit te
werken waarin hij gespecialiseerd is of waar zijn voorkeur naar uit gaat.
Voor de voltijdopleidingen zal deze bijdrage een relatie hebben met de gekozen differentiatie
en specialisatie (jonge of oudere kind).

lio-brochurel 2004-2005                                  4
Het arbeidsdeel
Het arbeidsdeel bestaat niet alleen uit voor de klas staan, maar ook het voorbereiden van de
lessen en nazorg hoort daarbij. Ook horen bij de taakkarakteristiek van de leraar het
verrichten van niet-lesgevende taken als vergaderingen en het onderhouden van contacten
met ouders.
De functiebeschrijving van de leraar in opleiding wordt in de wet (RPBO wet nr. 5, artikel
I -T5) als volgt genoemd:

1. Groepsgebonden taken (het lesgeven) en de daaruit rechtstreeks voortvloeiende
  werkzaamheden, zoals de planning en voorbereiding, klassenmanagement en de
  registratie van resultaten.
2. Algemene schooltaken, die redelijkerwijs voortvloeien uit het onderwijs aan de
  basisschool, zoals:
            het deelnemen aan teamvergaderingen;
            het onderhouden van contacten met collega's van de basisschool,
             ouders, begeleidingsdiensten e.d.;
            een bijdrage leveren aan de onderwijsontwikkeling van de
             basisschool;
            het verrichten van overige werkzaamheden ten behoeve van de
             goede gang van zaken in de basisschool.

Essentieel is de zelfstandige uitoefening van bovenvermelde taken.
lio-brochurel 2004-2005                                  5
De school

De kosten
De kosten / formatie van de lio kunnen op de volgende manier door de school worden
gedragen.
 De school heeft formatieruimte beschikbaar / gereserveerd. Voor een lio in het
  basisonderwijs zijn 72 fre’s op jaarbasis nodig, voor het speciaal basisonderwijs 75 fre’s);
  Dit wil echter niet zeggen dat bijvoorbeeld een basisschool in dat schooljaar ook echt 72
  fre's verbruikt. Aangezien een lio-normbetrekking slechts 5 maanden fulltime of 10
  maanden halftime duurt, worden er in feite maar 5/12 van 72 fre's verbruikt. Een leraar-
  in-opleiding basisonderwijs verbruikt dus altijd 30 fre’s, een lio in het speciaal
  basisonderwijs 31 fre’s. Over een heel formatiejaar gerekend is dit 360 fre’s (12x30) cq.
  372 fre’s (12x31) fre’s.

  Een school heeft voldoende andere financiële middelen om een lio te benoemen. Ook
  hier kost de lio 360 /3172fre’s.

  De lio vervangt een leerkracht. Wanneer de lio in vervanging benoemd na 5
  respectievelijk 10 maanden de school weer verlaat, moet het bevoegd gezag dit melden
  bij het Participatiefonds. Er vindt door het Participatiefonds geen reguliere
  instroomtoetsing plaats en er zijn dus geen nadelen voor de school.

Het aanstellen van een lio is voor een school aantrekkelijk. Een lio verbruikt, in vergelijking
met een leerkracht weinig fre’s .
Een lio in de school geeft scholen de kans groepen (geheel of gedeeltelijk) te splitsen, te
werken met meer handen in de klas (co-teaching), extra aandacht te besteden aan
zorgleerlingen, collegiale consultatie in te voeren, meer ambulante tijd te realiseren voor
bijvoorbeeld de zorgcoördinator, etc.

Subsidie
Een lio is nog niet afgestudeerd en hoewel veel activiteiten zelfstandig uitgevoerd kunnen
worden, vraagt een lio een zekere mate van begeleiding.
De school kan een tegemoetkoming in de begeleidingskosten krijgen; per lio wordt een
subsidie van € 680 toegekend door het Ministerie. De regeling verschijnt in het Gele Katern.

De lio en ziektevervanging
Een lio kan op een vervangingsplaats benoemd worden als de vervanging geldt voor de
gehele duur van de benoeming van de lio en de vervanging de werktijdfactor 1 (N.B. hierin
zit 50% werkdeel en 50% leerdeel) niet te boven gaat. Als de school is aangesloten bij het
Vervangingsfonds dan keert dit fonds uit.

De verantwoording van de basisschool
Directie, team en medezeggenschapsraad nemen de lio aan.
De coach en de teamleden zijn bereid de lio de ruimte te geven voor les- en schoolgebonden
activiteiten. De coach begeleidt de lio bij het praktische deel van het lio-product. De school
stelt de ouders van de betrokken groep op de hoogte.
lio-brochurel 2004-2005                                      6
De lio

Algemeen
De lio met een leerarbeidsovereenkomst is een student in de afstudeerfase van een
lerarenopleiding basisonderwijs die in het kader van de ‘Wet leraren in opleiding’ aan de
school is benoemd.
Omdat er sprake is van ontheffing van bevoegdheid, moet de lio aan een aantal
voorwaarden voldoen.
De student moet:
•   alle voorgaande stages met een voldoende afgesloten hebben.
•   op 1 september (voor de start van de lio-stage) de propedeuse hebben behaald, en
het tweede en derde jaar afgerond hebben (totaal 160 credits/115 studiepunten).

Voor de 2 en 3 jarige deeltijdopleiding geldt dat tenminste 50% resp. 65% van de
studiepunten uit het examenprogramma behaald zijn. Voor de 4 jarige deeltijd geldt dat uit de
post propedeuse tenminste 70 studiepunten zijn behaald.

Om te mogen solliciteren als lio aan het eind van periode 4 (juni), moet een student op 1 juni:
   140 credits (94 of meer studiepunten) hebben of middels een planning aan de tutor
   kunnen bewijzen op 1 september 160 credits (115 studiepunten) te behalen.
   De opleiding bepaalt of de student mag gaan solliciteren. Wie later aan bovenstaande
   eisen voldoet, begint ook later met de LIO-stage.

Afgesproken is dat een lio traject een continue werk-leer periode omvat. Dit betekent in de
regel 21 weken (5 maanden) fulltime het zgn. blokmodel of 42 weken (10 maanden) parttime
lio schap; het zgn. lintmodel.
Andere benoemingen zijn mogelijk als het minimum van 5 maanden en het maximum van 10
maanden gehandhaafd blijft èn de werkgever met deze afwijkende periode akkoord gaat.
Er is altijd sprake van een benoeming voor bepaalde tijd. Er kan geen aanspraak gemaakt
worden op verlenging.

Het salaris
De lio werkt in principe de helft van de tijd van een fulltime leerkracht en verdient dus de helft
van het brutosalaris van een beginnende leerkracht. Schaal LA basisonderwijs en schaal LB
speciaal onderwijs. Per 1 maart 2003 is dit € 1060,- en € 1099,- Voor het meest recente
salaris zoekt men op www.leraar.nl .

Reiskosten
Omdat je als student een OV studentenkaart hebt, krijg je geen reiskosten vergoed.
Wisseling van soort kaart moet worden voorgelegd aan de instantie die de studiefinanciering
verzorgt.

Ziektekosten
De lio moet net als het andere onderwijspersoneel particulier verzekerd zijn voor
ziektekosten. Via de ZKOO (ziektekosten onderwijs- en overheidspersoneel) vindt een
tegemoetkoming plaats. Het is wel aan te bevelen om te bekijken of lopende verzekeringen
zoals studentenverzekeringen niet voordeliger zijn.

Pensioen
De lio bouwt net als andere werknemers pensioen op. Er vindt automatische aanmelding
plaats.
lio-brochurel 2004-2005                                     7
Hoe krijgt de school een lio?

Stap 1       De school meldt zich aan via het aanmeldingsformulier achter in deze
          brochure. Op het formulier wordt het profiel van de school aangegeven en
          welke lio men zoekt.
Stap 2       Na aanmelding matcht de stedelijke coördinator op basis van de profielen een
          school met 1 à 2 lio’s en de lio met 1 à 2 scholen.
Stap 3       De coördinator stuurt de profielschetsen van de lio’s naar de scholen. De lio
          stuurt binnen 8 dagen een sollicitatiebrief. Binnen twee weken nodigt de
          directeur de lio uit voor een gesprek op school.
          Indien de match positief is, wordt er een leerarbeidsovereenkomst getekend
          door de school, de lio en de opleiding.
Stap 4       De directeur brengt de coördinator op de hoogte.

Als de match niet is gelukt, brengt de coördinator de school in contact met een andere lio,
waarna het traject weer opnieuw wordt gelopen.


Hoe word je lio in Almere?

Voorwaarde: Je bent in het bezit van een lio-startverklaring ( die ontvang je van de Pabo).
Stap 1   Je meldt je aan via het aanmeldingsformulier achterin deze brochure. Je geeft
      zelf duidelijk aan wat voor soort school je zoekt. Of welke school je zelf al hebt
      uitgezocht via de websites. Ook geef je aan wat jouw ideeën zijn en wat jij als
      lio de school te bieden hebt.
Stap 2   Na aanmelding krijg je van de coördinator profielschetsen van 1 à 2 scholen
      toegewezen.
Stap 3   Naar deze scholen stuur je een sollicitatiebrief. Binnen twee weken ontvang je
      een uitnodiging van de directeur voor een gesprek op die school.
      Indien de match positief is, wordt er een leerarbeidsovereenkomst getekend
      door jezelf, de school en de opleiding.
Stap 4   Meld je daarna z.s.m. voor een administratieve intake bij de contactpersoon,
      die helpt je verder op weg. Dit is erg belangrijk omdat je salaris en andere
      rechtspositionele zaken geregeld moeten worden.

Wat te doen als de match niet lukt?
Neem z.s.m. contact op met de coördinator. Die brengt je in contact met een andere school,
waarna het traject weer opnieuw wordt gelopen.

Protocol huisvesting lio'ers.
Voor lio’s van buiten Almere wordt bemiddeld in tijdelijke huisvesting. Daartoe worden
kamers bemiddeld via studentenhuisvesting.
Voorwaarde voor toewijzing is het overleggen van een kopie van de
leerarbeidsovereenkomst en een inkomensverklaring ( inkomsten uit de stage, zowel als de
studietoelage).
Ook de volledige gegevens van de student, waaronder telefoonnummer, e-mail adres,
actueel postadres en woonplaats moeten bekend zijn.

De coördinator van het bureau werving en selectie van het openbaar onderwijs zorgt voor de
contacten met de bemiddelaar van de gemeente. Dit doet hij voor alle besturen.
Zodra stap 3 – leerarbeidsovereenkomst tekenen en stap 4 –administratieve intake- gedaan
zijn, stuurt de lio kopieën van de leerarbeidsovereenkomst en de inkomensverklaring van de
IB groep naar de coördinator. Deze meldt de lio aan en stuurt de kopieën door.
Studenten mogen pas contact zoeken met de huisvestingsbemiddelaar van de gemeente als
alle bovengenoemde documenten bij hem aanwezig zijn. Eerder onderneemt hij geen
lio-brochurel 2004-2005                                    8
enkele actie.
lio-brochurel 2004-2005  9
Einde leerarbeidsovereenkomst en sollicitatie.

Door verschillende oorzaken kan een stage mislukken. Voor alle partijen is het dan beter dat
de overeenkomst beëindigd wordt.
Volgens het “contract” kan dat tot 6 weken na het begin van de stage of na
overeenstemming met alle betrokken partijen.

Bij gesignaleerde problemen met het functioneren van de student moet de begeleider van de
Hogeschool zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden door de student en de coach van de
basisschool.
Er wordt dan een (extra) voortgangsgesprek gevoerd, bij voorkeur met iemand van de
directie van de basisschool en de coach. De Pabo-begeleider moet ook voor dit gesprek
uitgenodigd worden waarin voor alle partijen duidelijk moet worden of de stage voortgezet
wordt eventueel in een andere groep op dezelfde basisschool.

Indien de lio-stage op de betreffende school een probleem wordt, dat meer tijd eist van de
verschillende begeleiders dan zal de begeleider van de Hogeschool zo spoedig mogelijk
contact moeten opnemen met de stagecoördinator, om samen met alle partijen te zoeken
naar een andere oplossing voor de student.
De verantwoordelijkheid voor de voortgang van de studie ligt bij de Hogeschool.

Als de lio-stage goed is verlopen kan de aspirant leraar solliciteren op dezelfde school of op
een andere school binnen een van de besturen.
Hiervoor moet de sollicitatieprocedure die bij de afzonderlijke besturen geldt gevolgd worden.
lio-brochurel 2004-2005                                   10
Stappenplan

Werving en Selectie

Omschrijving                                       Termijn


   1. De stagecoördinator werft Pabo studenten via een inschrijfformulier om hun    Februari / maart
    lio’s voor het volgend schooljaar kenbaar te maken.


   2. Scholen melden zich aan voor een lio. D.m.v. een kennisgevingformulier      maart
    kunnen scholen een voorkeur aangeven (periode, bouw, groep)

   3. Inventarisatie van de opgegeven lio’s en vraag van de scholen.          maart


   4. De coördinator matcht (eventueel i.s.m. de contactpersoon van het bestuur)    april
    naar de school een lio. De lio krijgt de naam van de school en zendt binnen 8
    dagen een sollicitatiebrief naar de school.

     De school roept binnen 10 dagen de kandidaat op voor een sollicitatiegesprek.
                                             april
   5. De school en de lio brengen de stagecoördinator en de contactpersoon op de    voor 15 mei
    hoogte welke lio op de school komt

   6. Stap 4 wordt herhaald met een versnelde procedure voor lio’s die nog geen     voor 15 juni
    school hebben gevonden
Leer- arbeidsovereenkomst


Omschrijving                                       Termijn


1. De stagecoördinator neemt contact op met de contactpersonen en maakt      mei/juni
  afspraken over de administratieve afhandeling van de leerarbeidsovereenkomsten, aug./sept.
  aanstellingen, rechtspositionele zaken en het vinden van tijdelijke woonruimte.

2. De directeur van de school tekent in overleg met de student en de Pabo         juni
  het leerdeel van de overeenkomst.
                                             sept./dec.

3. De directeur van de school regelt de begeleiding van de lio.              juni
                                             sept./dec.
4. De coördinator Werving en Selectie van het openbaar onderwijs regelt indien nodig juni
  voor alle besturen tijdelijke huisvesting voor lio’s.
                                           sept./dec.lio-brochurel 2004-2005                                        11
Begeleiding en beoordeling

Omschrijving                                      Termijn


1. De school en de opleiding hebben de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en   sept./juni
  beoordeling.
Werving van potentiële leerkrachten onder de lio’s

Omschrijving                                      Termijn


1. De contactpersonen inventariseren welke lio’s op de lio-school kunnen blijven. En  febr./juni
  welke lio’s een gesprek kunnen krijgen voor een baan als leerkracht in het nieuwe
  schooljaar.


2. De contactpersonen sluiten de geldende sollicitatieregeling van het bestuur met de  januari/juli
l lio’s kort.


3. De administratieve afhandeling vindt plaats.                     juli
lio-brochurel 2004-2005                                       12
  Formulier bestemd voor de leerkracht in opleiding

Aanmelding lio schooljaar 2004-2005 (bijlage 1)

Achternaam           ______________________________________________

Voorna(a)m(en)         ______________________________________________

Adres              ______________________________________________

Postcode woonplaats       ______________________________________________

Telefoon / mobiel        ______________________________________________

E-mail             ______________________________________________

Geboortedatum          ______________________________________________

Pabo              ______________________________________________Ondergetekende geeft te kennen voor schooljaar 2004-2005

0 lio werknemer (met arbeids- leerovereenkomst) te willen worden
0 lio stagiair te willen worden (d.i. onbetaald)
Ik opteer voor:         het jonge kind   het oudere kind

Groep *             1-2  3    4  5  6    7  8

Voorkeur voor *      Dalton   Jenaplan   Montessori
             Speciaal Onderwijs

Denominatie *       Openbaar onderwijs  Protestant Christelijk onderwijs
             Oecumenisch onderwijs Katholiek onderwijs
             Islamitisch onderwijs

Periode *         augustus – juli     lintstage
             augustus – januari    blokstage
             januari – juli      blokstage

Voorkeur voor school ** ______________________________________________
Reden          ______________________________________________
            ______________________________________________
            ______________________________________________
lio-brochurel 2004-2005                              13
Onderwijsvisie:

Geef in ongeveer 5 zinnen aan wat je belangrijk vindt op een school. Wat zijn
jouw ideeën over onderwijs. Wat voor leraar wil jij zijn?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


Geef in ongeveer 5 zinnen aan wat zij van jou kunnen verwachten. Wat heb jij
‘extra’ te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van hobbies?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


Inhoud lio periode.

Geef in het kort aan hoe de periode er qua tijd uit ziet. Geef in een paar zinnen
weer hoe de periode er qua inhoud uit ziet: lio product, speciale leervragen,
competentieontwikkeling e.d.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


Opmerkingen

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


Mail dit formulier voor 1 april 2004 naar
a.van.rossum@bca-boo.nl

lio -profiel 2004-2005                             14
             Formulier bestemd voor de school

Aanvraag voor een lio schooljaar 2004-2005 (bijlage 2)
Stuur onderstaande strook uiterlijk 8 april 2004 per mail naar:
a.van.rossum@bca-boo.nl

Naam school:

Ingevuld door: ___________________________________________________


Denominatie:        Openbaar       Protestants Christelijk
              Oecomenisch     Rooms-Katholiek
              Islamitisch

Schoolprofiel:       Dalton        Jenaplan      Montessori
              Heterogeen      Homogeen      SBO

Aanvullingen/ meer gegevens:


Schrijft zich in voor een lio met leer- arbeidsovereenkomst
jonge kind - groep     1-2    3 4
oudere kind - groep     5  6 7 8

Periode:      O   augustus - juli      lintstage
          O   augustus - januari     blokstage
          O   januari – juli       blokstage

De student die wij zoeken heeft wellicht:


 kennis van:
 belangstelling voor:
 bereidheid tot:
 diversen:
lio -profiel 2004-2005                              15
Wij bieden de lio op het gebied van:


 onderwijsinhoud
 onderwijsorganisatie
 begeleiding
 diversen/extra
lio brochure 2004-2005         16
De leerarbeidsovereenkomst ( bijlage 3)

  Leerarbeidsovereenkomst voor de leraar in opleiding in het primair onderwijs
                      voorbeeld
Vooraf:
Deze leerarbeidsovereenkomst bevat uitsluitend het deel dat de leerovereenkomst betreft.
Het verwijst wat betreft het arbeidsdeel van de overeenkomst naar de gebruikelijke akte van
aanstelling (artikel I-B2 Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel) met dien verstande dat het
hier om een aanstelling van de leraar in opleiding gaat. Deze twee onderdelen vormen
samen de leerarbeidsovereenkomst.

Partijen:
Overwegende een leerarbeidsovereenkomst af te sluiten in het kader van een traject dat
moet leiden tot omvorming van de lerarenopleiding tot een gedualiseerde opleiding.

Voorts overwegende dat partijen de toekomstige samenwerking deugdelijk wensen vast te
leggen,

Komen het navolgende overeen:

Artikel 1:
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
-   Leerarbeidsovereenkomst
    De overeenkomst die bestaat uit de akte van aanstelling bedoeld in artikel I-A1, onder
    o van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel alsmede de leerovereenkomst die
    wordt gesloten tussen de leraar in opleiding, de lerarenopleiding en de praktijkschool;

-    Leraar in opleiding (LIO)
     De laatstejaars student van een lerarenopleiding basisonderwijs bedoelt in artikel 3
     van de Wet op het primair onderwijs, die wordt benoemd op een leerarbeidsplaats bij
     een praktijkschool;

-    Lerarenopleiding
     Het bevoegd gezag van de lerarenopleiding primair onderwijs waar de leraar in
     opleiding als student is ingeschreven;

-    Leerarbeidsplaats
     De functie waarin uitsluitend een leraar in opleiding kan worden benoemd;

-    Praktijkschool
     Een instelling als bedoeld in artikel 1-A1, onder d1 van het PBO waar de leraar in
     opleiding in het kader van een leerarbeidsplaats leert en werkt;

-    Instituutsbegeleider
     De leraar van de lerarenopleiding, die de leraar in opleiding begeleidt bij het
     realiseren van de praktijkopleiding;

-    Coach
     De leraar van de praktijkschool, die de leraar in opleiding begeleidt op de werkplek;

-    LIO-schap


lio brochure 2004-2005                                      17
     De periode gedurende welke de leraar in opleiding door het bevoegd gezag van de
     praktijkschool is aangesteld en als leraar in opleiding op die praktijkschool leert en
     werkt;
-    Leerwerkplan
     Het door de leraar in opleiding opgesteld plan, waarin, in overleg met de
     lerarenopleiding en het bevoegd gezag van de praktijkschool waar de leraar in
     opleiding is aangesteld, de leer- en werkactiviteiten zijn vastgelegd die de leraar in
     opleiding tijdens zijn LIO-schap zal verrichten.

Artikel 2
Voor zover het gaat op het leergedeelte van de leerarbeidsovereenkomst wordt deze
gesloten tussen partijen en dient deze tenminste te voldoen aan artikel I-T6 van het
Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel.

Artikel 3
De opleiding tot het beroep leraar vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de
lerarenopleiding. De lerarenopleiding is verantwoordelijk voor de totale beoordeling van de
leraar in opleiding.

Artikel 4
De praktijkschool is verantwoordelijk voor het geven van kwalitatief goed onderwijs,
waaronder het onderwijs dat wordt gegeven door de leraar in opleiding.

Artikel 5
De leraar in opleiding wordt begeleid door:
-    Een door de lerarenopleiding aangewezen instituutsbegeleider;
-    Een door de praktijkschool aangewezen coach.
Partijen maken deugdelijke afspraken over de begeleiding van de leraar in opleiding.

Artikel 6
De praktijkschool en de lerarenopleiding zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede
en deugdelijke begeleiding van de leraar in opleiding. Zij dragen daarvoor in goed overleg
zorg. De afspraken over de begeleiding, waaronder tenminste afspraken over de wijze en
frequentie van de begeleiding door de coach en door de instituutsbegeleider, worden
vastgelegd in een bijlage bij deze leerarbeidsovereenkomst.

Artikel 7
Partijen maken deugdelijke afspraken over dat deel van de eindtermen dat de leraar in
opleiding tijdens het LIO-schap dient te realiseren. Deze afspraken worden vastgelegd in een
bijlage bij deze leerarbeidsovereenkomst.

Artikel 8
De lerarenopleiding en de praktijkschool maken samen deugdelijke afspraken over de
beoordeling van dat deel van de eindtermen dat de leraar in opleiding tijdens het LIO-schap
dient te realiseren. Deze afspraken worden vastgelegd in een bijlage bij deze
leerarbeidsovereenkomst.

Artikel 9
De leraar in opleiding is verplicht voorafgaand aan zijn benoeming in overleg met de
lerarenopleiding en de praktijkschool een leerwerkplan op te stellen. Zowel de
lerarenopleiding als de praktijkschool dienen het leerwerkplan te toetsen conform artikel I-T7
van het Rechtspositie onderwijspersoneel. Het leerwerkplan wordt als bijlage toegevoegd
aan deze leerarbeidsovereenkomst.lio brochure 2004-2005                                      18
Artikel 10
De leraar in opleiding heeft recht op realisatie van het leerwerkplan, waaronder het
zelfstandig functioneren als leraar in opleiding gedurende de in deze
leerarbeidsovereenkomst genoemde periode van het LIO-schap.

Artikel 11
De lerarenopleiding heeft recht op:
-   Toegang van de instituutsbegeleider tot de praktijkschool;
-   Alle gewenste informatie die nodig is om erop te kunnen toezien dat het leerwerkplan
    op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Artikel 12
De lerarenopleiding is verplicht desgevraagd de coach van de praktijkschool te begeleiden.

Artikel 13
De praktijkschool heeft desgevraagd recht op begeleiding van de coaches door de
lerarenopleiding.

Artikel 14
De praktijkschool is verplicht:
-   Zorg te dragen voor een goede introductie van de leraar in opleiding in de school;
-   De instituutsbegeleider toegang te verlenen tot de praktijkschool;
-   De lerarenopleiding alle gewenste informatie te verstrekken die voor de
    lerarenopleiding nodig is om erop te kunnen toezien dat het leerwerkplan op de juiste
    manier wordt uitgevoerd;
-   Zorg te dragen voor een gemotiveerd oordeel over het LIO-schap teneinde de
    lerarenopleiding in staat te stellen zijn eindoordeel over de leraar in opleiding te
    geven.

Ondertekening:

Het bevoegd gezag van de lerarenopleiding, ……………………………….,

Gevestigd te, …………………………..

Namens hen,

…………………………………………..

Het bevoegd gezag van de praktijkschool,

Gevestigd te ………………………..

Namens hen,

…………………………………………..

De leraar in opleiding,

…………………………………………………(student-nummer …………………………..)


d.d. ……………………………………………

Plaats ……………………………………
lio brochure 2004-2005                                  19
lio brochure 2004-2005  20
De adressen ( bijlage 4)
Stagecoördinator Primair Onderwijs – Alie van Rossum
Postbus 10222     Tel. 036 – 5480841 / 5488353
1301 AE Almere     Email: a.van.rossum@bca-boo.nl


Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere
Contactpersoon Wim de Bruin
Bureau Werving en Selectie
Louis Armstrongweg 120
1311 RL Almere
Postbus 60276      Tel. 036- 5463971
1320 AE Almere      Email: w.debruin@bca-boo.nl


Schoolcommissie Katholiek Onderwijs Almere (SKOA)
Contactpersoon Harry Bruins
Vrijmark 114
1355 GK Almere
Postbus 50114     Tel. 036- 5349096
1305 AC Almere     Email: skoa@bcoa.nl


Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Almere (PCOA)
Contactpersoon Rob Bruijnes
Louis Armstrongweg 120
1311 RL Almere
Postbus 10149      Tel. 036 – 5346300
1301 AC Almere     Email: rbruijnes@bcoa.nl


Stichting Oecumenisch Primair Onderwijs Almere
Contactpersoon Rob Bruijnes
Louis Armstrongweg 120
1311 RL Almere
Postbus 10183     Tel. 036- 5346300
1301 AE Almere     Email: rbruijnes@bcoa.nl


Stichting Islamitische School ( Stichting I.S.).
Regentesseweg 1     Tel. 036-5342187
1312 AA Almere      Email: al-iman1directie@hotmail.com


Websites:
Voor het openbaar onderwijs:       www.openbaaronderwijsalmere.nl
Voor het PC, RK en Oecumenisch onderwijs: www.bcoa.nl
Algemeen:                 www.kennisnet.nl

lio brochure 2004-2005                           21

								
To top