Acte necesare vanzarii

Document Sample
Acte necesare vanzarii Powered By Docstoc
					Acte necesare vanzarii
Acte necesare cadastru / intabulare
Pentru realizarea documentatiei aveti nevoie de urmatoarele acte:

    Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces
    verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat,
    Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) - in doua copii din
    care una legalizata.;

    Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare;

    Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii;

    Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expertul
    autorizat;

    Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa
    la dispozitie de expertul autorizat;

    Cerere de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de expertul autorizat;

Atentie! Certificatul fiscal este valabil 30 de zile, si nu trebuie sa depaseasca sfarsitul
lunii. ex: Daca cererea a fost depusa dupa data de 25 martie este valabil pana la 1 mai.
Fara plan cadastral nu se poate face nicio instrainare. In cazul in care imobilul a fost
dobandit dupa 1 iulie 1999 (data la care a intrat in vigoare Legea Cadastrului si Cartii
funciare) si exista plan cadastral nu se mai face alt plan cadastral.

Certificatul Fiscal
Este documentul care atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei
financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate
la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat.
Actele necesare eliberarii acestui certificat fiscal sunt urmatoarele :

    cerere (formular tip);

    act de identitate (original si fotocopie);

    dupa caz :

    Certificat de mostenitor (original si copie xerox);

    Certificat de deces (original si copie xerox);

    Certificat de nastere (original si copie xerox);
    Certificat de casatorie (original si copie xerox);

    Sentinta de divort (original si copie xerox);

    dovada achitarii taxei de timbru in valoare de 1 leu/document;

    dovada achitarii taxei de timbru in valoare de 4 lei;

    timbru fiscal de 0.30 lei.

Certificatul fiscal se va elibera, prin compartimentul REGISTRATURA - personal
proprietarului pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate, dupa caz.
În situatia în care proprietarul nu se poate prezenta, se va desemna un reprezentant prin
procura notariala sau împuternicire avocatiala.
Pentru persoanele din strainatate, procura trebuie sa fie întocmita la Ambasada sau
Consulatul României. Certificatul fiscal este valabil doar 30 de zile de la eliberare.

Adeverinta Asociatia de Proprietari/Locatari
Adeverinta de la Asociatia de Proprietari, respectiv Locatari, este un formular standard
care atesta ca nu aveti datorii catre asociatie.

    se completeaza in 3 exemplare de catre administrator si presedintele Asociatiei de
    locatari. Este obligatoriu ca acestia sa semneze sa stampileze si sa-si treaca
    numele in clar;

    se ataseaza copie xerox dupa ultima lista a cotelor de la intretinere (care sa aiba
    stampila asociatiei in original);

    se ataseaza copie xerox a ultimei chitante a platii cotelor de intretinere;

    vizarea adeverintei de catre Primaria de sector;

Adeverinta de la Asociatia de locatari este valabila numai cu viza Primariei de sector.

Extrasul de carte funciara
Extrasul de carte funciara este actul in care este trecuta situatia juridica a imobilului. Aici
sunt trecute toate datele referitoare la descrierea imobilului, numele si prenumele
proprietarilor, actele prin care acestia au dobandit imobilul, sarcinile proprietatii (ipoteca,
interdictii de instrainare, privilegii, etc).
Extrasul de carte funciara se elibereaza de catre Biroul de Carte Funciara in baza actelor
de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului. Pentru eliberarea
acestuia trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare
cumparare si unde trebuie sa depuneti:

    dovada intabularii imobilului;
    copie act de proprietate;

    copie act identitate proprietar (proprietari);

    cerere tip;

Acest extras de carte funciare se elibereaza numai delegatiilor notariali, la cererea
clientilor si are un termen de valabilitate de 5 zile de la data depunerii cererii, timp in care
nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil. Astfel, este
exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Mai dureaza 1-2 zile obtinerea lui.

    Certificatul de sarcini va fi necesar in cazul in care cadastrul s-a facut cu mult
    timp in urma dar fara intabulare.

    Rolul fiscal – notarul face intabularea pentru cumparator.

In cazul in care faceti un precontract (care nu este realizat la notar) – cumparatorul
trebuie sa solicite certificatul de carte funciara informativa, pe baza unei chitante scrisa
de cel care vinde. Cel mai sigur este sa participe si martori, indicat 2 (dar sa nu fie ruda
pana la gradul 3 inclusiv).

Actele care atesta dreptul de proprietate
Actul de dobandire al bunului imobiliar care atesta proprietatea poate fi de mai multe
tipuri in functie de urmatoarele cazuri:
1. Imobilul a fost cumparat de la o persoana fizica
- in acest caz este vorba despre un act de vanzare-cumparare
2. Imobilul a fost cumparat de la stat dupa 1989
- act de vanzare-cumparare
- procesul verbal de predare-primire a imobilului
- dovada achitarii integrale a apartamentului din partea societatii creditoare, daca plata s-a
facut in rate
- daca plata ratelor s-a facut cu imprumut de la CEC, atunci este necesara si incheierea de
radiere a inscriptiei ipotecare pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de
vanzare-cumparare
3. Imobilul a fost cumparat de la stat inainte de 1989

    contractul de construire

    procesul verbal de predare-primire a imobilului

    titlul de proprietate eliberat de Administratia financiara.

    incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare, pe care CEC-ul a luat-o la semnarea
    contractului de vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate).
    Daca imobilul a fost achitat integral, dar nu a fost radiata inscriptia ipotecara,
    atunci trebuie sa va prezentati la CEC cu contractul de construire in original si sa
    depuneti o cerere prin care sa solicitati eliberarea unei adeverinte din care sa
    rezulte ca imobilul a fost achitat integral si acordul CEC-ului ( biroul
    administrativ) pentru radierea inscriptiei ipotecare. Termenul de eliberare variaza
    intre 3 si 7 zile. Radierea inscriptiei ipotecare se face la biroul de carte funciara.

In functie de caz si urmatoarele acte pot atesta dreptul de proprietate:

    Certificat de mostenitor

    Contract de donatie

    Contract de schimb

    Sentinta civila definitiva

Acte necesare pentru vanzare imobil
1. Acte de proprietate in original
a) in cazul actelor incheiate cu SCAVL Giulesti, SC ICRAL Foisor SA, SC Orizont SA,
DAFI, SC APOLODOR SA, IMOBILIARA RA, SC ROMCONFORT SA, SC Cotroceni
SA, SC TITAN SA , SC BERCENI SA etc.:
- contract vanzare cumparare sau contract de construire; act aditional;
- proces verbal de predare-primire a locuintei
- contract de imprumut
- dovada de achitare integrala (adeverinta)
b) in cazul actelor incheiate la notar - contract vanzare cumparare
c) in cazul mostenirilor, dupa caz, actele de proprietate de la punctul a) sau b) si
certificatul / certificatele de mostenitor.
La incheierea contractului de vanzare cumparare se vor prezenta in original toate actele
fostilor proprietari (istoricul proprietatii).
2. Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii unde se
afla apartamentul - pentru judete. In certificatul fiscal trebuie precizat obligatoriu:
proprietarul sau proprietarii cu numele corect; adresa corecta a apartamentului; suprafata
de teren aferenta; fara datorii.
Certificatul fiscal nu trebuie sa fie mai vechi de 3 zile si trebuie sa fie eliberat in luna in
care se incheie contractul de vanzare cumparare in forma autentica.
Certificatul fiscal trebuie adus la notariat cu o zi inainte de autentificarea contractului de
vanzare cumparare, pentru verificare. In cazul in care nu se aduce cu o zi inainte si exista
greseli, proprietarul isi asuma riscul de a nu incheia contractul de vanzare cumparare la
data programata.
In cazul in care apartamentul nu este intabulat, intabularea se poate face si de catre biroul
notarial si trebuie adus certificat fiscal pentru intabulare. La data incheierii contractului
de vanzare cumparare trebuie adus un alt certificat fiscal, valabil 3 zile, cu mentiunea
“pentru vanzare “.
3. Incheierea de carte funciara de la judecatorie sau de la Agentia Nationala de Cadastru
si Publicitate Imobiliara - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Biroul de Carte
Funciara de sector.
4. Extrasul de carte funciara (valabil 5 zile de la data depunerii cererii la Agentia
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara - Biroul de Carte Funciara de sector), care se obtine numai de biroul notarial.
In extras trebuie sa se precizeze ca imobilul nu este grevat de sarcini.
Pentru obtinerea extrasului de carte funciara, trebuie sa se prezinte si sa completeze
cererea la notariat, unul dintre proprietari, cu patru zile lucratoare inainte de incheierea
contractului de vanzare cumparare.
5. Adeverinta de la asociatia de locatari / proprietari din care sa reiasa ca apartamentul nu
are datorii la cotele de intretinere, vizata la primaria de sector.
In cazul in care apartamentul este situat in sectorul 5, cererea trebuie depusa la Primarie,
pentru vizat, cu cel putin 6 (sase) zile lucratoare inainte de semnarea contractului de
vanzare cumparare;
6. Ultima chitanta de achitare a energiei electrice.
7. Dosar cadastral in copie.
8. Daca este cazul, certificat pentru schimbarea adresei postale, in cazul in care adresa
postala din titlul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din certificatul fiscal,
incheierea si extrasul de carte funciara.
9. Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta civila de
divort cu mentiunea “definitiva si irevocabila”.
10. Buletinele / cartile de identitate (trebuie sa fie in perioada de valabilitate), in cazul in
care este expirat se prezinta pasaport si carnet de conducere.
Toate documentele se prezinta in original.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:10/3/2012
language:Unknown
pages:5