CONSILIUL JUDETEAN DOLJ - DOC by h276BbdP

VIEWS: 21 PAGES: 14

									          CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

              HOTARÂRI

                 2001

           Inceteaza mandatul de consilier judeţean pentru dna
         Dobrescu Antoaneta-Maria si domnii Radu Constantin si
         Zgonea Valeriu Stefan.
           Se valideaza mandatul de consilier judetean al dlui
1  30.01.2001  Opritescu Constantin, dnei Stancu Elena si dlui Draga
         Gheorghe ca inlocuitori ai celor prevazuti la art. 1.
           Consilierii prevazuti la art. 2 fac parte din urmatoarele
         comisii:
           -  Draga Gheorghe      - comisia nr. 1
           - Opritescu Constantin – comisia nr. 4
           - Stancu Elena        - comisia nr. 6
           Se completeaza Comisia de Validare a CJD, cu doi
2  30.01.2001  membri, dupa cum urmeaza:
           1. Popa Liana Mariana
           2. Magla Dan Iulius
           Se aproba normele anuale de venit pentru anul 2001
         in judetul Dolj, astfel:
           a). activitati independente pentru care venitul net se
         poate determina pe baza de norme anuale de venit
         pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea
         singuri, intr-un punct fix sau ambulant, in municipiul
3  30.01.2001  Craiova, Anexa 1;
           b). activitati independente pentru care venitul net se
         poate determina pe baza de norme anuale de venit
         pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea
         singuri, intr-un punct fix sau ambulant in orasele Bailesti,
         Filiasi, Segarcea, inclusiv municipiul Calafat, Anexa 2;
           c). activitati independente pentru care venitul net se
         poate determina pe baza de norme anuale de venit
         pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea
         singuri, intr-un punct fix sau ambulant in mediul rural,
         conform Anexei 3.
4  30.01.2001    Se aproba contul de executie al bugetului propriu
         judetean pe anul 2000, conform anexei 1.
           Se aproba contul de executie al fondului de tezaur si
5  30.01.2001  contul de executie al fondului de rulment pe anul 2000
         ale CJD, conform anexelor 1 – 4.
           Se completeaza lista bunurilor din domeniul public al
6  30.01.2001  judetului, insusita prin Hotararea nr. 56/26.08.1999 a
         CJD, cu bunurile prevazute in anexa.
           Bunurile prevazute in anexa se dau in administrare
         D.J.P.D.C. Dolj.
           Cu data de 01.02.2002, se desface contractul
         individual de munca al dlui Irimia Mircea din functia de
         director (consilier gradul I A) al Sectorului Servicii
         Publice Dolj, urmare a pensionarii pentru munca depusa
7  30.01.2001  si limita de varsta.
            Pe perioada 01.02. – 31.07.2001, dl. Irimia Mircea se
         incadreaza prin cumulul pensiei cu salariul in functia de
         director al SSP, cu un salariu de baza corespunzator
         functiei de executie de consilier gradul I A, de 3.905.000
         lei si o indemnizatie de conducere de 1.952.500 lei.
            Se aproba transmiterea, fara plata a unor bunuri in
         valoare de 44.964.153 lei din domeniul privat al
8  30.01.2001  Consiliului Judetean Dolj in domeniul privat al Consiliului
         Local Cosoveni, Podari, Bucovat, Virtop, Caraula,
         Perisor, Argetoaia, Izvoare, castranova, Vela, Verbita,
         Amarastii de Sus, Gingiova, Giurgita, Bulzeszi, Poiana
         Mare si Asociatia de Handicapati Neuropsihici Dolj,
         conform anexelor 1- 17.
            Se numesc ca reprezentanti ai Consiliului Judetean
         Dolj in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de
         Sanatate, urmatorii:
9  30.01.2001    1. Dr. Beldiman Vladimir
           2. ec. Miu Nicolae
           Prezenta hotarare completeaza Hotararea nr.
           63/10.08.2000, anexa nr. 2, pct. IX.
            Se completeaza Consiliul de Administratie la Centrul
10  30.01.2001  Creatiei Populare Dolj cu un membru, in persoana dlui
         Rosca Adrian.
            Prevederile prezentei hotarari completeaza Hotararea
         nr. 63/10.08.2000, anexa nr. 2.
            Se aproba costul anual pentru un copil protejat si a
11  30.01.2001  persoanei majore care beneficiaza de protectie in
         conditiile art. 19 din O.U. nr. 26/1997 republicata, in
         suma de 26.872.956 lei/an.
            Se atribuie pe baza de contract de concesiune
         activitatile si serviciile de intretinere si reparare a
12  30.01.2001  drumurilor si podurilor judetene Societatii Comerciale
         pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.
            Concesiunea se face pe o perioada de 4 ani,
         incepand cu data de 01.01.2001, cu o redeventa de 0,00
         (zero) lei.
            Se aproba cazarea gratuita a membrilor delegatiei din
         judetul Tighina – Republica Moldova in unitatile
13  30.01.2001  Serviciului de cazare si alimentatie publica al Consiliului
         Judetean Dolj.
            Se aproba alocarea sumei de 29.999.500 lei din
         fondurile de protocol pentru cheltuielile ocazionate de
         vizita delegatiei din judetul Tighina – Republica Moldova.
            Incepand cu data de 21.02.2001 se aproba
14  30.01.2001  Organigrama, Statul de Functii si Numarul de Personal
         al DJPDC Dolj, potrivit anexelor 1-2, 2 A.
15  28.02.2001    Se opteaza pentru varianta 1 a modelului de STEMA
         a judetului Dolj, conform schitei anexate.
           Se acorda scutirea de plata a majorarilor de intarziere
16  28.02.2001  pentru taxa de autorizare in valoare de 111.177.000 lei
         pentru Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale
         TRANSGAZ S.A. – Sucursala de Transport Gaze
         Naturale Medias.
           Se atribuie direct, pe baza de contract de
17  28.02.2001  concesionare utilajul „Tren reciclator – stabilizare
         drumuri in situ” la S.C. „L.D.P.” Dolj S.A.
           Concesionarea se face experimental incepand cu
         data prezentei hotarari pana la 31.12.2001 cu redeventa
         0 (zero) lei.
           Se aproba solicitarea D.J.P.D.C. Dolj catre Consiliul
18  28.02.2001  Local Municipal Craiova privind darea in folosinta
         gratuita pe o perioada de 49 de ani, a imobilului din Str.
         Sfintii Apostoli nr. 35, cu terenul aferent.
           Se aproba solicitarea D.J.P.D.C. Dolj catre Consiliul
19  28.02.2001  Local Municipal Craiova, privind darea in folosinta
         gratuita pe o perioada de 49 de ani a imobilului din str.
         Rasinari nr. 33, cu terenul aferent.
           Se majoreaza indemnizatia de sedinta pentru
20  28.02.2001  membrii Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului
         Dolj la 10 % din salariul secretarului Consiliului Judetean
         Dolj – presedintele comisiei.
           Se aproba atribuirea de denumiri pentru strazile
         cuprinse in Planul Urbanistic Zonal Bariera Vilcii, dupa
         cum urmeaza:
21  28.02.2001    - pentru De 30 (numar cu sot) si De 22 + De 85
             (numar fara sot) – str. Carpenului;
           - pentru artera din str. Toameni (fosta Productelor),
             peste Canal, pe De 85 pana la intersectia cu
             „prelungirea Teilor” (cabina poarta a schelei de
             Productie Petroliera) – Aleea 2 Toamnei.
           Se aproba invitarea unui grup din judetul Tighina
         alcatuit din 30 de persoane, dintre care 20 copii si 10
         adulti, membri ai unui ansamblu folcloric, care sa
         participe la manifestarile artistice organizate in zilele de
22  28.02.2001  16 si 17 aprilie 2001.
           Se aproa alocarea din capitolul 30.07 a sumei de
         16.000.000 lei pentru cheltuielile ocazionate de vizita
         grupului folcloric din judetul Tighina – Republica
         Moldova.
           Se inchiriaza, pe baza de contract, spatiul situat in
         Craiova, str. Alexandru Macedonski nr. 41 catre PNTCD,
         in calitate de locatar.
           Inchirierea se face pe o perioada de 1 an, incepand
23  30.04.2001  cu 01.04.2001 si o chirie lunara de 1.269 lei/mp pentru
         sediu si 5 % din tariful de baza pentru terenul aferent
         curtilor. Valoarea chiriei se indexeaza lunar, cu indicele
         de inflatie.
           Activitatile ce urmeaza a se desfasura in spatiul
         inchiriat constau in: activitati organizatorice si cultural
         artistice.
           Se numeste in functia de director al Scolii de Arta
24  30.04.2002  „Cornetti” dl. Radu St. Augustin, cu salariul de baza de
         3.815.000 lei si o indemnizatie de 1.907.500 lei.
           Se aproba atribuirea de denumiri strazilor cuprinse in
25  30.04.2001  Planul Urbanistic de Detaliu „Zona Parc Romanescu –
         Hipodrom, cartierul Veteranilor de Razboi”, municipiul
         Craiova.
           Se completeaza lista bunurilor din domeniul public,
26  30.04.2001  preluate de la Inspectoratul Scolar Judetean Dolj in baza
         Hotararii nr. 6/30.01.2001, cu bunurile prevazute in
         anexa.
           Bunurile prevazute in anexa se dau in administrarea
         D.J.P.D.C. Dolj.
           Se stabilesc functiile publice din aparatul C.J.D.
27  30.04.2001    Se stabileste numarul maxim de titulari, pe clase si
         grade, in raport cu efectivul total al functiei publice.
28  30.04.2001    Se indexeaza taxele locale stabilite prin Hotararea nr.
         95/2002 a CJD pentru anul 2001 tinand cont de rata
         inflatiei.
29  30.04.2001    Se aproba modificari in componenta Comisiei pentru
         Protectia Drepturilor Copilului Dolj.
30  30.04.2001    Se aproba Programul de lucrari si obiectivele
         finantate din Fondul special al drumurilor publice in anul
         2001.
           Art. 1 din Hotararea CJD nr. 12/2001 se modifica si
         se completeaza, dupa cum urmeaza:
           „Se atribuie direct, pe baza de contract de
31  30.04.2001  concesiune, activitatile si serviciile de intretinere si
         reparare a drumurilor si podurilor judetene si comunale,
         precum si lucrarile privind siguranta rutiera”, Societatii
         Comerciale „Lucrari de Drumuri si Poduri” Dolj S.A.,
         prevazute in Programul Consiliului Judetean Dolj.
           Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 12/2001 raman
         neschimbate.
           Se aceepta donatia in favoarea Consiliului Judetean
         Dolj a suprafetei de 10 ha teren agricol, situata in
         extravilanul comunei Goiesti, judetul Dolj, propusa de
32  30.04.2001  donatorul Berlescu Vlad.
           Terenul donat va fi folosit in interesul exclusiv al
         copiilor aflati in dificultate din cadrul DJPDC Dolj,
         organizandu-se o microferma agricola ce se va numi
         „Ferma Berlescu”.
           Cheltuielile ocazionate cu autentificarea Contractului
         de donatie si intabulare vor fi suportate de Consiliul
         Judetean Dolj.
           Se insuseste expertiza tehnica privind vanzarea
33  30.04.2001  spatiului cu alta destinatie, amplasat la parterul blocului
          31 D – Calea Bucuresti, municipiul Craiova.
34  30.04.2001    Se aproba bilantul si contul de profit si pierderi al
          Regiei Autonome „Aeroportul” Craiova pe anul 2000.
            Se aproba transferul, fara plata, al investitiei „Lucrari
35  30.04.2001  de agrementare zona stadion Ion Oblemenco Craiova
          (iluminat nocturn) de la Consiliul Judetean Dolj la
          Consiliul Local Municipal Craiova.
            Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al
          Consiliului Judetean Dolj pe anul 2001.
            Se aproba majorarea veniturilor proprii ale Consiliului
          Judetean Dolj cu suma de 1.160.000 mii lei
36  22.05.2001  reprezentand C/V fondului de rulment folosit pentru
          investitii la Muzeul de Arta.
            Se aproba retinerea sumei de 3.608.200 mii lei din
          sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata la nivel
          de consiliu judetean pentru decontarea tiparirii
          manualelor scolare necesare in anul de invatamant 2001
          – 2002.
37  22.05.2001    Se aproba repartizarea sumei de 138.574,00 mii lei
          pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei
          pe anul 2001.
38  22.05.2001    Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul
          2001 ale Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta si Scolii de
          Arta.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
39  22.05.2001  impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe
          unitati administrativ-teritoriale in valoare de 116.384.000
          mii lei.
            Se aproba repartizarea sumelor din impozitul pe venit
40  22.05.2001  din cota de 15 % pentru echilibrarea bugetelor locale, pe
          unitati administrativ-teritoriale.
            Se aproba repartizarea transferului din bugetul de
41  22.05.2001  stat pentru sustinerea sistemului de protectie a
          persoanelor cu handicap in suma de 51.506.930 mii lei,
          pe consilii locale comunale, orasenesti si municipale.
42  22.05.2001    Se aproba repartizarea sumei de 2.150.000 mii lei
          pentru finantarea sistemului energetic.
43  22.05.2001    Se aproba repartizarea sumei de 3.085.000 mii lei
          pentru finantarea centrelor locale de consultanta agricola
          pe consilii locale ina nul 2001.
            Se aproba repartizarea sumei defalcate din TVA de
          733.321.000 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal
          din invatamantul preuniversitar, repartizate pe consilii
          comunale, orasenesti si municipale.
            Se aproba alocarea sumei defalcate din TVA de
          31.857.200 mii lei pentru plata cheltuielilor de personal
          din invatamantul special pe anul 2001, finantat de
44.  22.05.2001  Consiliul Judetean Dolj.
            Se aproba alocarea sumei defalcate din TVA de
          5.012.100 mii lei pentru plata burselor elevilor din
          invatamantul preuniversitar de stat in anul 2001.
            Se aproba alocarea sumei defalcate din TVA de
          3.608.200 mii lei pentru manuale scolare.
            Se aproba alocarea sumei defalcate din TVA de
          2.557.000 mii lei pentru finantarea creselor.
45  22.05.2001    Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.
          „Aeroportul” Craiova, pe anul 2001.
46.  22.05.2001    Se aproba alocarea sumei de 300.000 mii lei Agentiei
          de Dezvoltare Regionala S – V Oltenia, pe anul 2001.
47  22.05.2001    Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al
          Sectorului Servicii Publice Dolj, pe anul 2001.
            Se aproba reorganizarea Sectorului Servicii Publice
48  22.05.2001  Dolj, din unitate fara personalitate juridica in unitate cu
          personalitate juridica    cu aceeasi denumire, in
          subordinea Consiliului Judetean Dolj.
            Se aproba alocarea echivalentului in lei a sumei de
          8.691,55 EURO (calculata in functie de cursul de schimb
          de referinta al BNR, la data efectuarii transferului),
          reprezentand 70 % din contributia de 12.416,5 EURO la
49  22.05.2001  Cofinatarea Proiectului „Retea Europeana de Parcuri
          Naturale – INTERNAT”, aferenta anului 2001.
            Transferul acestei sume se va face intr-un subcont al
          Consiliului Judetean Dolj, deschis special in acest scop,
          prin care se vor derula toate operatiunile aferente
          proiectului.
            Se aproba organigrama si statul de functii pentru
          aparatul propriu al Consiliului Judetean si pentru
          institutiile subordonate acestuia Sectoru Servicii Publice,
          Serviciul Public de Protectia Plantelor, DJPDC Dolj, R.A.
          Aeroportul Craiova, Muzeul Olteniei cu reducere de 15
50  22.05.2001  posturi, Muzeul de Arta, Centrul Creatiei Populare,
          Biblioteca Judeteana, Scoala de Arta Cornetti, Corpul
          Gardienilor Publici).
            Se aproba lista functiilor publice din aparatul
          Consiliului Judetean Dolj.
            Se aproba numarul maxim de titulari, pe clase si
          grade la Consiliul Judetean Dolj.
            Se insuseste expertiza tehnica privind vanzarea
51  22.05.2001  spatiului cu alta destinatie, amplasat la parterul blocului
          C 8 c – Brazda lui Novac, municipiul Craiova.
            Se aproba incheierea „Conventiei de implementare a
          Subproiectului 90.91. Dj 01 a-b, „Complex de servicii
52  22.05.2001  comunitare destinat protectiei copilului” intre Consiliul
          Judetean Dolj si Autoritatea de Stat pentru Protectia
          Copilului si Adoptie.
              Se aproba cererile de proiect privind „Infiintarea
          Centrului de Prevenire, Interventie si Recuperare a
53  22.05.2001  Copilului Abuzat” si „Restructurarea Centrului de
          Plasament nr. 5 Craiova” si garanteaza o finantare de 3
         ani dupa incheierea proiectelor, din bugetul propriu
         pentru a asigura mentinerea serviciilor furnizate.
            Incepand cu data de 01.06.2001 din cota de profit ce
         revine Consiliului Judetean Dolj in contractul de asociere
54  22.05.2001  nr. 1/1996 incheiat intre C.J.D. si S.C. „Spet” S.A.
         Bucuresti si Administratia Porturilor Dunarii Fluviale,
         Consiliul Judetean va incasa echivalentul in lei a sumei
         de 4.000 $ USD/luna, iar Consiliul Local Bechet 8.000 $
         USD/luna.
55  05.07.2001    Se aproba bugetul modificat al Consiliului Judetean
         Dolj pe anul 2001.
            Se aproba bugetele modificate de venituri si cheltuieli
56  05.07.2001  pe anul 2001 ale: Muzeului Olteniei, Muzeului de Arta,
         Scolii de Arta si Sectorului Servicii Publice Dolj.
            Se   aproba   modificarea   si   completarea
         Regulamentului de Organizare si Functionare al
57  05.07.2001  Consiliului Judetean Dolj.
            Regulamentul aprobat de Consiliul Judetean Dolj
         prin Hotararea nr. 59/2000 cu modificarile si completarile
         aduse prin prezenta hotarare este prevazut in anexa 2.
58  05.07.2001    Se aproba Regulamentul de Organizare si
         Functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean
         Dolj.
            Se aproba Regulamentul de organizare si
         Functionare al Muzeului Olteniei, Bibliotecii Judetene,
59  05.07.2001  Muzeului de Arta, Scolii de Arta Cornetti, Centrului
         Creatiei Populare, Serviciului Public pentru Protectia
         Plantelor Dolj, Sectorului Servicii Publice Dolj si al R.A.
         „Aeroportul” Craiova.
60  05.07.2001    Se aproba instituirea unor taxe si tarife referitoare la
         utilizarea terenurilor drumurilor judetene si a zonelor
         acestora.
            Se completeaza Lista bunurilor ce fac parte din
61  05.07.2001  judetul Dolj, insusita prin Hotararea C.J.D. nr. 56/1999
         cu cladirile Spitalului Clinic Judetean din Craiova,
         impreuna cu terenul aferent.
            Se aproba darea in folosinta gratuita Centrului de
         Cardiologie Craiova, pe o perioada de 49 de ani, a
62  05.07.2001  terenului in suprafata de 13.000 mp situat la Sud de
         Spitalul Clinic Judetean Nr. 1 Craiova, identificat in
         Planul de situatie, teren ce face parte din domeniul
         public al judetului Dolj.
            Se infiinteaza Serviciul Public pentru Activitatea de
63  05.07.2001  dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere in Punctele
         de trecere a frontierei de stat in localitatile Bechet si
         Calafat.
            Se elibereaza din functia de director al Serviciului
         Public de Protectia Plantelor Dolj dl. Ing. Ion Ciochindel;
         acesta va ocupa in cadrul unitatii, postul de executie –
64  05.07.2001  inspector specialitate gr. I A, cu un salariu de 4.488.000
         lei.
           Dl. Adrian Onescu se numeste director, cu delegatie
         (pana la organizarea concursului pentru ocuparea
         postului) la S.P.P.P.; pe perioada de delegatie acesta
         beneficiaza de o indemnizatie de conducere de
         2.131.800 lei.
           Se stabilesc conditiile pentru ocuparea unor functii
65  05.07.2001  publice de conducere din cadrul aparatului propriu de
         specialitate al Consiliului Judetean Dolj.
           Cu data de 11.07.2001 dl. Obrocea Gheorghe se
         elibereaza din functia de director al Centrului Creatiei
         Populare Dolj, ca urmare a demisiei sale.
           Desfacerea contractului de munca se face cu
66  05.07.2001  preavizul de 30 de zile de la data de 11.06.2001, data
         inregistrarii demisiei.
           Dl. Corneanu Constantin Sebastian se numeste
         director cu delegatie, pana la organizarea concursului;
         pe aceasta perioada va avea un salariu de baza de
         3.070.000 lei, conform functiei de executie de referent III
         si o indemnizatie de conducere de 1.786.000 lei.
67  05.07.2001    Se propun pentru clasare drumurile comunale in
         categoria drumurilor judetene, conform anexei.
           Se aproba redistribuirea sumelor defalcate din TVA
68  05.07.2001  pentru cheltuieli de personal din invatamantul
         preuniversitar de stat, pe unitati administrativ-teritoriale.
           Se aproba bugetul Consiliului Judetean Dolj rectificat
69  13.09.2001  pe anul 2001.
           Se aproba suplimentarea veniturilor proprii cu suma
         de 1.000.000 mii lei din fondul de rulment pentru
         realizarea investitiei „Pod peste Desnatui, comuna
         Goicea”.
70  13.09.2001    Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
         impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe
         unitati administrativ-teritoriale la rectificarea bugetului de
         stat pe anul 2001, in valoare de 4.875.000 mii lei.
           Se aproba, la rectificarea bugetului de stat pe anul
71  13.09.2001  2001 repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru
         finantarea cheltuielilor de personal ale cadrelor din
         invatamantul preuniversitar de stat, in valoare de
         22.990.000 mii lei.
           Se aproba majorarea valorii patrimoniului C.J.D. cu
72  13.09.2001  suma de 1.485.952.000 lei.
         Se aproba transmiterea in folosinta scolilor centre de
         zona a mijloacelor de transport scolar.
           Se aproba bugetele rectificate de venituri si cheltuieli
73  13.09.2001  pe anul 2001 ale Muzeului de Arta, Muzeului Olteniei,
         Scolii de Arta, Sectorului Servicii Publice si R.A.
         Aeroportul Craiova.
           Se aproba repartizarea sumei de 5.000.000 mii lei
74  13.09.2001  Consiliului Local Filiasi din depasirea cotelor defalcate
         din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
         peste prevederile aprobate initial.
75  13.09.2001   Se aproba modificarea Statului de Functii pentru
         aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean
         Dolj.
           Se aproba modificarea organigramei si a statului de
76  13.09.2001  functii pentru Muzeul Olteniei.
           Se aproba modificarea organigramei si a statului de
         functii pentru Biblioteca Judeteana.
           Se deleaga Presedintelui CJD competenta eliberarii
77  13.09.2001  autorizatiilor de construire sau de desfiintare pentru
         monumentele istorice sau imobile aflate in zona de
         protectie a monumentelor istorice, in ansambluri, situri
         sau zona de protectie a acestora.
           Se propun pentru clasare urmatoarele drumuri
78  13.09.2001  comunale in categoria drumurilor judetene: DC 2 Cioroiu
         Nou – Silistea Crucii; DC 7 Silistea Crucii si DC 29
         Bratovoiesti-Gerocu Mare-Puturi.
           Se infiinteaza in cadrul Directiei Judetene pentru
79  13.09.2001  Protectia Drepturilor Copilului Dolj – Centrul de
         Prevenire, Interventie si Recuperarea Copilului Abuzat –
         cu structura si numarul de personal.
           Se modifica organigrama si statul de functii.
           Incepand cu data prezentei inceteaza mandatul de
         membru in Consiliul de administratie la Aeroport pentru
         dl. Gongu Petre si dl. Kalmutchi Peter. In locurile
80  13.09.2001  devenite vacante se numesc ca membri in consiliul de
         administratie la Aeroportul Craiova dna Luminita
         Hrituleac - Ministerul Finantelor Publice si dl. Romeo
         Dimitriu – M.L.P.A.T.
           Mandatul celor numiti este valabil pana la expirarea
         mandatului Consiliului de Administratie la Aeroportul
         Craiova.
           Se constituie Comitetul consultativ al Proiectului de
81  13.09.2001  Dezvoltare Rurala la nivelul judetului Dolj.
           Sarcinile si atributiile comitetului consultativ sunt
         conforme cu Statutul si Regulamentul de Organizare si
         Functionare al acestuia.
           Se respinge cererea Sucursalei de Exploatare,
82  13.09.2001  Transport Tehnologic si Prelucrarea Primara a Lemnului
         Craiova, prin care se solicita scutirea de la plata
         penalitatilor in sump de 31.666.607 lei.
           Se numesc domnii consilieri judeteni Duta Marian si
         Rosca Adrian membri in Consiliul de Conducere al
83  13.09.2001  Serviciului Public de Dezinfectie Bechet.
           Se numesc dna consilier judetean Stancu Elena si dl.
         Consilier judetean Nistor Constantin membri in consiliul
         de conducere al Serviciului Public de Dezinfectie
         Calafat.
           Se aloca suplimentarea sumei de 150.000 mii lei
84  13.09.2001  municipiului Craiova din depasirea cotelor defalcate
         pentru echilibrarea bugetelor locale Serviciului de
         Consultanta Agricola.
           Incepand cu data de 13.09.2001 dl. Fifor Mihai se
85  13.09.2001  numeste in functia de director al Centrului Creatiei
         Populare, cu un salariu de baza de 3.681.000 lei si o
         indemnizatie de conducere de 1.840.500 lei.
           Dl. Serbanoiu Constantin se numeste membru in
86  13.09.2001  Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de
         Sanatate Dolj.
           Dl. Cioboiu Adrian se numeste cenzor la S.C. „Lucrari
         de Drumuri si Poduri” Dolj S.A.
87  13.09.2001    Se aproba modificarea Organigramei si a Statului de
         Functii la Serviciul Public de Protectia Plantelor Dolj.
           Se aproba repartizarea sumei de 1.496.000 mii lei pe
88  28.09.2001  unitati administrativ-teritoriale pentru organizarea si
         desfasurarea recensamantului populatiei si locuintei din
         judetul Dolj.
           Se aproba majorarea patrimoniului CJD cu 2 masini
         Aro, in valoare de 816.182.200 lei.
89  28.09.2001    Se aproba transmiterea fara plata a celor 2 masi ARO
         la C.L. Terpezita si Virvoru de Jos pentru transportul
         elevilor de la scolile Caciulatu si Ciutura.
90  25.10.2001    Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al
         CJD pe anul 2001.
           Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli dina locatii
91  25.10.2001  bugetare si din fonduri extrabugetare (autofinatate,
         donatii si sponsorizari) ale scolilor speciale finantate de
         CJD in anul 2001.
           Se aproba repartizarea, pe unitati administrativ-
92  25.10.2001  teritoriale din judetul Dolj a sumelor defalcate din TVA
         pentru finantarea cheltuielilor de personal a cadrelor din
         invatamantul preuniversitar de stat in suma de
         756.311.000 mii lei.
           Se avizeaza contractul de performanta pentru R.A.
93  25.10.2001  „Aeroportul” Craiova.
           Se avizeaza contractul de performanta pentru S.C.
         „Lucrari de Drumuri si Poduri” Dolj S.A.
           Se aproba arendarea terenului extravilan, situat in
         comuna Goiesti, judetul Dolj, Tarlaua 17, Parcela 437/1,
         in suprafata de 10 ha.
94  25.10.2001    Arendarea se va face prin contract de arendare
         incheiat cu o persoana fizica sau juridica.
           Se imputerniceste Presedintele CJD sa incheie
         contractul de arendare si actele aditionale de revizuire
         anuala a clauzelor contractuale.
           Se aproba majorarea participarii CJD la capitalul
95  25.10.2001  social al S.C. „Lucrari de Drumuri si Poduri” Dolj S.A., cu
         bunurile prevazute in anexa.
           Patrimoniul CJd se diminueaza cu valoarea bunurilor.
            Se aproba transmiterea fara plata a unor bunuri in
96  25.10.2001  valoare de 8.742.786 lei din patrimoniul privat al CJD in
          patrimoniul privat al Scolii de Arta Cornetti.
97  25.10.2001    Se   aproba   modificarea   Regulamentului   de
          Organizare si Functionare al CJ.
98  25.10.2001    Se aproba alocarea sumei de 600.000 mii lei Agentiei
          de Dezvoltare S-V Oltenia, drept contributie la bugetul
          agentiei pe anul 2001.
            Se imputa sume dnei Popescu Lumita Aurora –
          director D.J.P.D.C. Dolj, dnei Cismarescu Elena –
99  25.10.2001  director general, dlui Manea Ion – sef serviciu tehnic
          administrativ. Sumele stabilite pentru acoperirea
          prejudiciului, retinute, vor fi virate la bugetul CJD in
          cuantum de ¼ din salariul net.
            Se propun pentru clasare urmatoarele drumuri de
100  25.10.2001  exploare in categoria drumurilor comunale: DN 56
          (Radovan) – DC 99 (Virvoru de Jos) si DJ 552 Caruia.
101  25.10.2001    Se reorganizeaza Comisia Judeteana pentru
          Protectia Copilului.
            Se aproba darea in administrare a imobilului
102  25.10.2001  proprietate publica a judetului, compus din cladiri si
          teren, avand datele de identificare din anexa.
            Se modifica organigrama si statul de functii pentru
103  25.10.2001  Scoala de Arta Cornetti de la 32 posturi la 33, respectiv
          cu 1 post de sofer IV la compartimentul administrativ.
104  23.11.2001    Se aproba modificarea bugetului CJD pe anul 2001.
105  23.11.2001    Se aproba indexarea taxelor ce intra in competenta
          de stabilire si aprobare a CJD, pentru anul 2002.
            Se aproba redistribuirea intre consiliile locale din
106  23.11.2001  judet a transferului din bugetul de stat pentru sustinerea
          sistemului de protectie a persoanelor cu handicap.
            Se aproba redistribuirea intre consiliile locale Filiasi,
107  23.11.2001  Breasta si Calarasi a sumelor defalcate din TVA pentru
          finantarea centrelor locale de consultanta agricola .
108  23.11.2001    Se modifica art. 2 al Hotararii CJD nr. 101/2001.
109  23.11.2001    Se aproba majorarea patrimoniului CJD cu suma de
          108.675.000 lei.
110  23.11.2001    Se aproba structura organizatorica de protectie civila
          la nivelul judetului Dolj.
            Se elibereaza din functia de director general al
          DJPDC Dolj doamna Popescu Luminita Aurora,
111  23.11.2001  incepand cu data de 23.11.2001.
            Se numeste cu delegatie (pana la ocuparea postului,
          prin concurs) in functia de director general al DJPDC
          Dolj dra Croitoru Victoria, incepand cu data de
          23.11.2001.
112  19.12.2001    Se aproba modificarea bugetului CJD pe anul 2001.
            Se aproba redistribuirea subventiei pentru energia
113  19.12.2001  termica livrata populatiei in valoare de 14.514.220 mii lei
          intre consiliile locale, orasenesti si municipale.
            Se aproba redistribuirea intre consiliile locale Craiova,
114  19.12.2001  Podari si Predesti a sumelor defalcate din TVA pentru
          finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul
          preuniversitar de stat in anul 2001.
   1        Se aproba redistribuirea transferului din bugetul de
115  9.12.2001  stat ina nul 2001 pentru sustinerea sistemului de
          protectie a persoanelor cu handicap in valoare de 31.800
          mii lei intre consiliile locale Seaca de Cimp, Salcuta,
          Poiana Mare si Secu.
            Se aproba repartizarea depasirii incasarilor la cotele
116  19.12.2001  defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
          bugetelor locale din luna decembrie 2001, in valoare de
          11.049.022.176 lei.
            Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al CJD pe
117  19.12.2001  anul 2002.
            Se majoreaza veniturile proprii ale CJD cu valoarea
          de 1.500.000 mii lei reprezentand CV fondului de
          rulment pentru investitii la Muzeul de Arta.
            Se aproba repartizarea sumei de 52.046.000 mii lei
118  19.12.2001  pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei
          pe municipii si orase pe anul 2002.
119  19.12.2001    Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul
          2002 ale Muzeului de Arta, Muzeului Olteniei.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din
120  19.12.2001  impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in
          anul 2002 pe unitati administrativ-teritoriale.
            Se aproba, pentru anul 2002 repartizarea cotelor
121  19.12.2001  defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
          bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale.
            Se aproba repartizarea transferului din bugetul de
122  19.12.2001  stat in anul 2002 pentru sustinerea sistemului de
          protectie al persoanelor cu handicap pe unitati
          administrativ-teritoriale.
            Se aproba repartizarea sumelor defalcate din TVA in
123  19.12.2001  valoare de 3.825.000 mii lei pe unitati administrativ-
          teritoriale pentru centrele locale si centrul judetean de
          consultanta agricola in anul 2002.
            Se aproba repartizarea catre C.L: Craiova a sumei de
124  19.12.2001  4.944.000 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA
          destinata finantarii cheltuielilor creselor pe anul 2002.
125  19.12.2001    Se aproba repartizarea sumei de 40.969.100 mii lei
          din TVA pentru scolile finantate de CJD in anul 2002.
126  19.12.2001    Se aproba repartizarea in anul 2002 pe unitati
          administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA in
          valoare de 972.414.800 mii lei pentru plata cheltuielilor
          de personal si 6.114.800 mii lei pentru burse.
127  19.12.2001    Se aproba repartizarea pe culte a sumelor defalcate
          din impozitul pe venit in valoare de 10.826.100 mii lei.
128  19.12.2001    Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al RA
          „Aeroportul” Craiova pe anul 2002.
129  19.12.2001    Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli as Teatrului
          National din Craiova, pe anul 2002.
130  19.12.2001    Se aproba alocarea sumei de 950.000 mii lei Agentiei
          de Dezvoltare S-V Oltenia pe anul 2002.
            Se aproba alocarea sumei de 160.714 EURO
131  19.12.2001  echivalentul a 4.500.000.000 lei pentru co-finantarea
          proiectelor cu finantare externa derulate de CJD.
132  19.12.2001    Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al
          Sectorului Servicii Publice Dolj pe anul 2002.
133  19.12.2001    Se aproba normele de venit pentru anul 2002 in
          judetul Dolj.
134  19.12.2001    Se numeste dl Tatian Dumitru din partea Partidei
          Romilor – filiala Dolj ca membru al Comisiei Judetene
          pentru Protectia Copilului Dolj.
            Se solicita Consiliului Local Municipal Craiova darea
135  19.12.2001  in administrare pe o perioada de 49 de ani catre DJPDC
          Dolj – institutie in subordinea CJD, a imobilului si
          terenului aferent din str. Productelor nr. 14 Craiova.
            Se respinge propunerea Serviciului de Audit Intern,
136  19.12.2001  privind imputarea sumei de 219.155.836 lei,
          reprezentand contravaloarea bunurilor casate nelegal.
            Se aproba costul anual pentru un copil protejat si a
137  19.12.2001  persoanei majore care beneficiaza de protectie in
          conditiile art. 19 din OG 26/1997 republicata, in suma de
          26.250.000 lei/an.
            Se aproba alocarea sumei de 72.000.000 lei din cap.
138  19.12.2001  30.07 „Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale”
          pentru actiunile ocazionate de sarbatorile de iarna.
            Se prelungesc contractele de asociere a CJD cu SC
          „Spet” SA Bucuresti pentru Punctul de dezinfectie
139  19.12.2001  Bechet si cu SC „GifemmServ” SA Calafat pentru
          Punctul de dezinfectie Calafat, incheiat la data de
          12.07.2001, pana la data de 30.06.2002, clauzele
          contractelor ramanand valabile.
            Se aproba numarul de personal, organigrama si statul
140  19.12.2001  de functii valabile cu data de 01.01.2002 pentru Consiliul
          Judetean Dolj si unitatile subordonate acestuia.
            Se respinge contestatia SNTc Romtelecom S.A. –
141  19.12.2001  Directia de Telecomunicatii Dolj impotriva Hotararii nr.
          60/05.07.2001, prin care s-au instituit taxe si tarife
          referitoare la utilizarea drumurilor judetene si a zonelor
          acestora.
142  19.12.2001    Se modifica art. 1 al Hotararii nr. 77/2000 a CJD,
          privind tarifele la Vilele Bujor si Jianu.
            Se aproba cererea Primariei Municipiului Craiova
          privind scutirea la plata a majorarilor de intarziere in
143  19.12.2001  suma de 220.800.583 lei, aferente obligatiilor de plata
          pentru contributia obligatorie a consiliilor locale la
          finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in
          dificultate pe anii 2000 si 2001.
            Se aproba cumpararea imobilului din str. Alexandru
144  19.12.2001  Macedonski nr. 28, imobil in care isi va desfasura
          activitatea Centrul Creatiei Populare Dolj, institutie in
          subordinea CJD.
            Se aproba prelungirea concesionarii utilajului Tren
145  19.12.2001  reciclator – stabilizare drumuri in situ, marca Writgen
          2500, catre S.C. „Lucrari de Drumuri si Poduri” Dolj S.A.
          pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2002
          pe baza de act aditional la contractul nr. 99/2001.
146  19.12.2001    Se interzice organizarea de petreceri, mese de
          protocol si mese festive in incinta Muzeului de Arta si a
          Muzeului Olteniei.

								
To top