Impozite 2012

Document Sample
Impozite 2012 Powered By Docstoc
					       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
                   HOTĂRÂREA Nr. 140
                      din 30.10.2011
    privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

 Consiliul Local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad
Avand în vedere:
- prevederile ordonantei  nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea si
completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal
-prevederile H.G nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale
și alte taxe assimilate acestora precum și amenzile aplicabile începând cu anulfiscal 2010
-prevederile H.G. 1697/2008 privind aprobareanivelurilor impozitului pe mijloacele de transport
prevăzute la art.263 alin.4 și 5 din Legea nr.571/2003 aplcabile în anul 2009
-prevederile H.G. nr.1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi
alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007
-prevederile H.G. nr. 84 din 3 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004
-art.16 lit.b) si art.26 din Ordonanta de Urgenta nr.45/2003, actualizata, privind finantele publice
locale
- titlul IX – impozite si taxe locale – din Legea nr.571/2003, actualizata, privind Codul Fiscal publicat
in Monitorul Oficial nr.927 din 23 decembrie 2003;
- titlul IX – impozite si taxe locale – din Hotararea nr.44/2004 privind Normele Metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.112 din 6 februarie
2004;
- Ordonanta de Guvern nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala publicata in
Monitorul Oficial nr.560 din 24 iunie2004;
- Hotararea nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei de
Guvern nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala publicata in Monitorul Oficial
nr.651 din 20 iulie 2004;
-Ordonanta de Guvern nr.83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal;
-Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare,
-Legea nr. 494/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
-O.U.G. nr.155/2007entru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
-H.G. 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
-H.G. 1579/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
-tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2011 in
scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si conditiile locale
specifice zonei, pe de alta parte,
- în conformitate cu prevederile Ordonantei nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor
actualizata,
-prevederile art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.c din Legea nr.215/2001, republicată
-votul exprimat în şedinţa din 30.11.2010 de Consiliu local al comunei Vladimirescu
     In temeiul art.45 alin. 2 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare,
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
                     HOTĂRĂŞTE :

    Art. 1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2012, dupa cum urmeaza:
ANEXA 1.1. impozitul pe cladiri;
ANEXA 1.2. impozitul pe teren;
ANEXA 1.3. taxa asupra mijloacelor de transport;
ANEXA 2. taxe extrajudiciare de timbru
ANEXA 3. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor administrate de
compartimentul urbanism;
ANEXA 4. taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea
menţiunilor în acestea precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
ANEXA 5. taxe pentru alte venituri administrate de Serviciul financiar-contabil şi taxe
extrajudiciare de timbru

   Art.2. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei
de construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2012, se
mentine delimitarea zonelor aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 3 / 27.01.2004

    Art.3. Neplata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta hotarare atrage
dupa sine calcularea de dobanzi, penalitati de intarziere si sanctiuni in cuantumurile prevazute in
actele normative in vigoare.

   Art.4. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea Consiliului Local al Comunei Vladimirescu nr. 144 /2010.

    Art.5. (1) Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Vladimirescu şi compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Vladimirescu
    (2) Prezenta hotarare se comunica cu :
       - Instituţia Prefectului Judetului Arad
       - compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Vladimirescu
    (3) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor administratiei
publice locale, prin publicare pe internet, alte mijloace specifice.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    Contrasemnează,
                                       SECRETAR
         POPESCU DOREL                      OVIDIU TANASĂ

        …………………………….………………..
                                     …………………………….…….. R.D.:
T.O
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

                                                                      Anexa 1.1
                                                          la Hotararea nr. 140/30.10.2011

  CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE
   ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2012
I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
       VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
 CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE ART.292 ŞI, RESPECTIV,
      ALE ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7)

           CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI
           VALORILE IMPOZABILE în cazul persoanelor fizice
                 pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri                      Art.251 alin.(3)
                                     NIVELURILE INDEXATE              NIVELURILE APLICABILE
                                      PENTRU ANUL 2011                ÎN ANUL FISCAL 2012
                                      Valoarea impozabilă               Valoarea impozabilă
             Tipul clădirii                     - lei/m² -                   - lei/m² -
                                   Cu instalaţii de apă,  Fără instalaţii de  Cu instalaţii de apă,  Fără instalaţii de
                                   canalizare, electrice  apă, canalizare,   canalizare, electrice  apă, canalizare,
                                   şi încălzire [condiţii  electricitate sau  şi încălzire (condiţii  electricitate sau
                                     cumulative]       încălzire       cumulative)       încălzire
                 0                       1           2           3           4
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma         806          478          806          478
unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale          219          137          219          137
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale           137          123          137          123
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte        82           54           82           54
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
E.Subsol,demisol sau mansarda utilizata ca locuinta                              75% din suma       75% din suma       75% din suma
                                         75%din suma care
                                                       care s-ar aplica     care s-ar aplica     care s-ar aplica
                                          s-ar aplica cladirii
                                                         cladirii         cladirii         cladirii
F.Subsol ,demisol sau mansarda utilizata in alte scopuri decit            50% din suma       50% din suma       50% din suma       50% din suma
cel de locuit                                    care s-ar aplica     care s-ar aplica     care s-ar aplica     care s-ar aplica
                                            cladirii         cladirii         cladirii         cladirii
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
    Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate,in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul
exterior,asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20
    Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate,dupa cum urmeaza :
       Cu 20% daca cladirea este mai veche de 50 ani
       Cu 10% daca cladirea are intre 30 si 50 ani
       In cazul in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii,se vor utiliza valorile impozabile,in lei/mp.prevazute in
       coloana 3
       In cazul cladirii utilizate ca locuinta a carei suprafata construita depaseste 150 mp.valoarea impozabila a acesteia se
       majoreaza cu cate 5 % pentru fiecare 50 mp.sau fractiune din acestia.
       In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire,consolidare,modernizare ,modificare sau extindere din
       punct de vedere fiscal anul terminarii se actualizeaza,astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost
       terminate aceste ultime lucrari
       Impozitul anual pe cladiri ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,persoane fizice sau juridice,de pina la 50
       lei inclusiv se plateste integral pina la primul termen de plata .In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai
       multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ teritoriale ,suma de 50 lei se refera la impozitul pe
       cladiri cumulat.
1.1.2. Tabel cu coeficienti rang localitate
    Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii,prin inmultirea cu coeficientul de corectie
corespunzator,prevazut in urmatorul tabel
Zona in cadrul localitatii                 Rangul localitatii
              VLADIMIRESCU              HORIA,MANDRULOC,CICIR
                RANGUL IV                 RANGUL V
      A                1,10                   1,05
      B                1,05                   1,00
      C                1,00                   0,95
      D                0,95                   0,90
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
  1.   Zonele A,B,C si D din intravilan sunt stabilite conform Hotararii Consiliului local nr.27.01.2004 privind zonarea
      intravilanului Comunei Vladimirescu.
  2.   Vladimirescu este comuna de rangul IV ,iar Horia,Mindruloc si Cicir sunt localitati componente ale comunei
      Vladimirescu,sunt localitati de rangul V

    Mod de aplicare al impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane fizice
   Persoanele fizice,pentru cladirile de orice fel pe care le detin in
  proprietate,indiferent unde sunt situate acestea,datoreaza impozit pe cladiri.
   In cazul persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a
  cladirii.
   Pentru cladirile proprietate publica sau privata a satului ori a unitatilor administrativ teritoriale, concesionate,inchiriate ,date in
  administrare ori in folosinta,dupa caz,impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului
  de administrare sau folosinta,dupa caz.
   Cota de impozitare este 0,1 % aplicata la valoarea impozabila a cladirii.
  Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultire suprafetei construite desfasurata a cladirii,exprimata in metri
  patrati,cu valoarea impozabila pe metru patrat de suprafata construita desfasurata.

   Suprafata construita desfasurata aunei cladiri se determina prin inmultirea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor
  cladirii,inclusiv ale balcoanelor,logiilor sau ale celor situate la subsol,exceptind suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca
  locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
   Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,atunci suprafata construita
  desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

      Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri.
      1.   Majorarrea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri:

    a.  cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
    b.  cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
    c.  cu 300% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
    Fac exceptie, persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

       La impozitul rezultat prin aplicarea prevederilor de mai sus pentru anul 2012 se aplica o majoreare cu 5%
     prin HCL conform prevederilor art.287 din L.571/2003.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

    Scutiri
  Impozitul pentru cladiri nu se aplica :
        a.   veteranii de razboi;
        b.   persoanele fizice prevazute la art.1 din Decretul –lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
            persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945,precum
            si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri,republicata cu modificarile si completarile
            ulterioare,precum si in alte legi.
   Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform O.UG. 2104/1999.
        c.   persoanele fizice prevazute la art.3 alin.1 lit.b si art.4 alin.1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si
            luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.34/2004 republicata in
            Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I,nr.654 din 20 iulie 2004.
        d.   Vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
        e.   Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I.

    In cazul unei cladiri detinuta in comun de o persoana fizica prevazuta la a,b,c,d,e,scutirea se aplica integral pentru
proprietatile detinute in comun de soti.
    Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la a,b,c,d
sau e.
    Scutirea de la plata impozitului prevazuta a,b, c,d sau e se aplica incepind cu prima zi a lunii urmatoare celei in care
persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.
        Impozitul pe cladiri se plateste annual,in 2 rate,respectiv :
        a   rata I pina la data de 31 martie inclusiv
        b   rata a II a pina in data de 30 septembrie inclusiv

    Sanctiuni
    Constituie contraventii urmatoarele fapte :
    a   depunerea peste termen a declaratiilor de impunere
    b   nedepunerea declaratiilor in termen

    Bonificatie
    Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pina la data de 15 martie 2012 pentru persoanele
fizice se acorda bonificatie de 5% la impozitul pe cladiri.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU


        IMPOZITUL PE CLADIRI IN CAZUL CONTRIBUABILILOR
               PERSOANE JURIDICE

   Persoanele juridice pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate,indiferent unde sunt situate acestea,datoreaza
impozit pe cladiri.

       Cote de impozitare
   In cazul persoanelor juridice,impozitul pe cladiri se calculeaza dupa cum urmeaza :
       a   in cazul persoanelor juridice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de de impozitare de 1%
     asupra valorii de inventar a cladirii.
       b   in cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii,valoarea impozabila se
     reduce cu 15%.
       c   in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local intre:
          15 % pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimi 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;
          35 % pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimi 5 ani anteriori anului fiscal de referinta
       d.   cotele impozitului pe cladiri prevazuta pentru cladirile nereevaluate se aplica la valoarea de inventar a cladirii
     inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare

       La rezultatul aplicarii prevederilor de la punctele a,b,c si d pentru anul 2012 se aplica o majorare cu 5%
     stabilita prin HCL,conform prevederilor art.287 din L.571/2003.

     Scutiri
     Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru :
       a)  cladirile proprietate a statului,a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice,cu exceptia
          incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;
       b)  cladirile,care potrivit legii,sunt clasate ca monumente istorice,indiferent de titularul dreptului de proprietate sau
          de administrare,precum si de folosinta acestora;
       c)  cladirile,care,prin destinatie,constituie lacasuri de cult,apartinind cultelor religioase recunoscute de lege si
          partile lor componente locale,cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;
       d)  cladirile institutiilor de invatamint preuniversitar sau universitar,autorizate provizoriu sau acreditate,cu exceptia
          incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;
       e)  cladirile unitatilor sanitare de interes national care nua u trecut in patrimoniul autoritatii locale;
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
      f)  cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome``Administrarea Patrimoniului
         Protocolului de Stat`` cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;
      g)  cladirile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome ``Administrarea Patrimoniului
         Protocolului de Stat``atribuite conform legii;
      h)  constructiile si amenajarile funerare din cimitire,crematorii;
      i)  cladirile sau constructiile din parcurile industriale,stiintifice si tehnologice potrivit legii ;
      j)  cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau
         testamentari;
      k)  oricare dintre urmatoarele constructii speciale :
          sone de titei,gaze,sare;
          platforme de foraj marin;
          orice centrala hidroelectrica,centrala termoelectrica,centrala nuclearoelectrica,statie de transformare si de
           conexiuni,cladire si constructie speciala anexa a acesteia,post de transformare,retea aeriana de transport si
           distributie a energiei electrice si stilpii aferenti acesteia,cablu subteran de transport,instalatie electrica de
           forta;
          canalizari si retele de telecomunicatii subterane si aeriene;
          cai de rulare,de incinta sau exterioare;
          galerii subterane,planuri inclinate subterane si rampe de put;
          puturi de mina;
          cosuri de fum;
          turnuri de racire;
          baraje si constructii accesorii;
          diguri,constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor;
          constructii hidrometrice,oceanografice,hidrometeorologice,hidrotehnice,de imbunatatiri
           funciare,porturi,canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare aferente canalelor;
          poduri,viaducte,apeducte si tuneluri;
          retele si conducte pentru transportul sau distributia apei,produselor petroliere,gazelor si lichidelor
           industriale,retele si conducte de termoficare si retele de canalizare;
          terasamente;
          cheiuri;
          platforme betonate;
          imprejmuiri;
          instalatii tehnologice,rezervoare si bazine pentru depozitare;
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
       k)   ORICE INSTITUTIE SAU UNITATE CARE FUNCTIONEAZA SUB COORDONAREA Ministerului
          Educatiei,Cercetarii si Tineretului,cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
       l)   Fundatii testamentare constituite conform legii,cu scopul de intretinere,devolta si ajuta institutii de cultura
          nationala,precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar,social si cultural;
       m)   Organizatii umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrini si a caselor
          pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;
       n)   Elemente apartinind infrastructurii feroviare publice.

       Impozitul pe cladiri se plateste annual in 2 rate egale,respectiv :

       a)   rata I,pina la data de 31 martie inclusiv;
       b)   rata a II a,pina la data de 30 septembrie inclusiv;

   Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intirziere stabilite prin hotarari ale guvernului.

       Sanctiuni
   Constituie contraventie urmatoarele fapte :

   a)   depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;
   b)   nedepunerea declaratiilor de impunere.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

                                                                ANEXA 1.2
                                                 la HOTARAREA nr.       140/30.10.2011

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII                         Art.258 alin.(2)
           NIVELURILE INDEXATE                        NIVELURILE APLICABILE
 Zona în        PENTRU ANUL 2011            - lei/mp **) -       ÎN ANUL FISCAL 2012             - lei/mp **) -
 cadrul      Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi         Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
localităţii
        0     I     II     III    IV      V    0    I      II      III     IV      V
  A    0.8921  0.7408   0.6508   0.5640  0.0766    0.0613  0.8921  0.7408   0.6508     0.5640   0.0766    0.0613
  B    0.7408  0.5600   0.4540   0.3832  0.0613    0.0460  0.7408  0.5600   0.4540     0.3832   0.0613    0.0460
  C    0.5600  0.3832   0.2874   0.1821  0.0460    0.0306  0.5600  0.3832   0.2874     0.1821   0.0460    0.0306
  D    0.3832  0.1821   0.1519   0.1060  0.0300    0.0153  0.3832  0.1821   0.1519     0.1060   0.0300    0.0153

VALOAREA IMPOZITULUI PE TEREN

Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan-terenuri cu constructii
                             Lei/mp
Zona in       Nivelurile impozitului pe ranguri de localitati ron
cadrul       Nivelurile aplicate pt    Nivelurile aplicate
Localitatii       anul 2011         pt.anul 2012
         IV      V        IV      V
A        0.0766    0.0613     0.0766    0.0613
B        0.0613    0.0460     0.0613    0.0460
C        0.0460    0.0306     0.0460    0.0306
D        0.0300    0.0153     0.0300    0.0153

   Vladimirescu este comuna de rangul IV ,iar Horia,Mindruloc si Cicir care sunt localitati componente ale comunei
Vladimirescu sunt localitati de rangul V
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -               Art.258 alin.(4)
                 NIVELURILE INDEXATE            NIVELURILE APLICABILE
             Zona   PENTRU ANUL 2011   - lei/ha **) -    ÎN ANUL FISCAL 2012        - lei/ha -
Nr.
crt.
                Zona A  Zona B  Zona C  Zona D    Zona A   Zona B    Zona C    Zona D
   Categoria de folosinţă
 1   Teren arabil              24        18       16        13        24         18         16         13
 2   Păşune                 18        16       13        11        18         16         13         11
 3   Fâneaţă                 18        16       13        11        18         16         13         11
 4   Vie                   40        30       24        16        40         30         24         16
 5   Livadă                 46        40       30        24        46         40         30         24
 6   Pădure sau alt teren cu
                        24        18       16        13        24         18         16         13
    vegetaţie forestieră
 7   Teren cu ape              13        11        7        X         13         11         7          x 8   Drumuri şi căi ferate          X        x       X        X         X         x         x          x
 9   Neproductiv               X        x       X        X         X         x         x          x
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma
conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama
         2
de faptul ca 1 m = 0,0001 ha.
1.2.Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan-orice alta categorie de folosinta decit cea de terenuri cu constructii
La impozitul pe teren amplasat in intravilan cat si in extravilan,rezultat prin aplicarea prevederilor de mai sus pentru anul
2012 se aplica o majorare cu 5% conform prevederilor art.287 din L.571/2003.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

    SCUTIRI
    Impozitul pe teren nu se aplica pentru :

    a).   veteranii de razboi,
    b).   persoanele fizice prevazute la art.1 al Decretului Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu uncepere de la 6 martie 1945,precum si celor deportate in strainatate ori
constituite in prizonieri,republicat,cu modificarile si completarile ulterioare precum si in alte legi.
    Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform OUG 214/1999.
    c)persoanele fizice prevazute la art.3 alin.1 lit.b si art.4 alin.1 din Legea recunoastintei fata de eroii martiri si luptatori care au
contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I nr.654
din 20 iulie 2004.
    d)    vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au casatorit.
    e)    persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I.
    In cazul unui teren detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la a,b,c,d,e scutirea se aplica integral pentru proprietatile
detinute in comun de soti.
    Scutirea de la plata impozitului prevazuta la a,b,c,d, sau e, se aplica incepind cu prima zi a lunii urmatoare celei in
care persoana depune documentele justificativein vederea scutirii.
    Scutirtea de la plata impozitului si taxelor locale , precum si de la plata impozitului corespunzator pentru terenurile
arabile , fanete si paduri, insuprafata de pana la 5 ha , se aplica pentru veteranii de razboi , vaduvele de razboi , vaduvelor
veteranilor de razboi care nu s-au casatorit.
    f).   Oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului,Educatiei , Cercetarii si Tineretului,cu
exceptia incintelor folosite pentru activitati economice,
    g).   Fundatiilor testamentare constituite conform legii,cu scopul de a intretine,dezvolta si ajuta institutii de cultura
nationala,precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar,social si cultural;
    h)    organizatiilor umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrini si a ceselor pentru
ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii.
    i).   Terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice,precum si terenurile destinate acestui
scop.
    Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru terenul aferent cladirilor detinute de persoane juridice,care sunt utilizate
exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru :

    a).  terenul aferent unei cladiri,pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
    b).  orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale,a acestuia,cu personalitate juridica;
    c).  orice teren al unui cimitir,crematoriu;
    d).  orice teren al unei institutii de invatamint preuniversitar si universitar,autorizata provizoriu sau acreditata;
    e).  orice teren al unei institutii sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor locale;
    f).  orice teren detinut,administrat sau folosit de catre o institutie publica,cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati
economice;
    g).  orice teren,proprietate a statului,unitatilor administrativ teritoriale sau a altor institutii publice,aferent unei cladiri al
carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari,exceptind suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice.
    h).  orice teren degradat sau poluat ,inclus in nperimetrul de ameliorare,pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia.
    i).  Terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura,orice terenuri
ocupate de iazuri,balti,lacuri de acumulare sau cai navigabile,cele folosite pentru activitati de aparare impotriva
inundatiilor,gospodarirea apelor,hidrometeorologie,cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa,cele folosite ca zone de
protectie definite in lege,precum si terenurile utilizat6e pentru exploatarile din subsol incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului
local,in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
    j).  terenurile legate de sistemele hidrotehnice,terenurile de navigatie,terenurile aferente infrastructurii portuare,canalelor
navigabile,inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora,precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri
funciare,pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului,emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;
    k).  terenurile ocupate de autostrazi,drumuri europene,drumuri nationale,drumuri principale administrate de Compania
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania-S.A,zonele de siguranta a acestora,precum si terenurile din jurul pistelor
reprezentind zone de siguranta;
    l).  terenurile parcurilor industriale,stiintifice si tehnologice,potrivit legii;
    m).  terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau
testamentari;
    n).  terenurile aferente cladirilor aflate in domeniul public si privat al statului si in administrarea Regiei
Autonome``Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat``,cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU


    SANCTIUNI
    Constituie contraventii urmatoarele fapte :

    a).  depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;
    b).  nedepunerea declaratiilor de impunere.    BONIFICATIE

   Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local,pina la 15 martie 2012,pentru persoanele fizice,se
acorda o bonificatie de 5% la impozitul pe teren.

    TERMEN DE PLATA :
    Impozitul/taxa pe teren se plateste anual,in 2 rate egale :
          rata I pina la 31 martie inclusiv
          rata II pina la 30 septembrie inclusiv
    Impozitul anual pe teren ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane fizice si juridice ,de pina la 50 lei
inclusiv se plateste integral pina la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri
amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ teritoriale,suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.258 alin.(6)                                          - lei/ha -
                     NIVELURILE INDEXATE
              Zona      PENTRU ANUL 2011     NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2012
Nr.                       Zona                Zona
crt.
    Categoria de folosinţă
                  A    B      C   D   A     B     C     D

 1   Teren cu construcţii     27   24     22   19  27     24     22    19
 2   Arabil            43   41     39   36  43     41     39    36
 3   Păşune            24   22     19   17  24     22     19    17
 4   Fâneaţă           24   22     19   17  24     22     19    17
    Vie pe rod, alta decât cea
 5                 48   46     43   34  48     46     43    41
    prevăzută la nr. crt.5.1
    Vie până la intrarea pe
5.1                 X    x     x   X   X     x     X     x
    rod
    Livadă pe rod, alta decât
 6                 48   46     43   41  48     46     43    41
    cea prevaz. la nr. crt.6.1
    Livadă până la intrarea
6.1                 X    x     x   X   x     x     X     X
    pe rod
    Pădure sau alt teren cu
    vegetaţie forestieră, cu
 7                 14   12     10   7   14     12     10    7
    excepţia celui prevăzut la
    nr. crt.7.1
    Pădure în vârstă de până
7.1  la 20 de ani şi pădure cu  X    x     x   X   x     x     X     X
    rol de protecţie
    Teren cu apă, altul decât
 8                 5    4     2   1   5     4     2     1
    cel cu amenajări piscicole
8.1  Teren cu amenajări piscic  29   27     24   22  29     27     24    22
 9   Drumuri şi căi ferate    X    x      x   X   X      x     X    X
10   Teren neproductiv      X    x      x   X   X      x     X    X
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

SANCTIUNI
    Constituie contraventii urmatoarele fapte :
    a).  depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;
    b).  nedepunerea declaratiilor de impunere.

BONIFICATIE
   Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local, pina la 15 martie 2012, pentru persoanele fizice
,se acorda o bonificatie de 5% la impozitul pe teren.

    TERMEN DE PLATA :
    Impozitul/taxa pe teren extravilan se plateste anual,in 2 rate egale :
           rata I pina la 31 martie inclusiv
           rata II pina la 30 septembrie inclusiv
    Impozitul anual pe teren extravilan ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane fizice si juridice ,de pina la
50 lei inclusiv se plateste integral pina la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe
terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ teritoriale,suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.


La impozitul pe teren amplasat in extravilan,rezultat prin aplicarea prevederilor de mai sus pentru anul 2012 se aplica o
majorare cu 5% conform prevederilor art.287 din L.571/2003.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

                                                                   ANEXA 1.3.
                                                   La HOTARAREA nr.        140/30.10.2011
CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE
TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)
*)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma „impozitul pe mijloacele de transport” înlocuieşte sintagma „taxa asupra mijloacelor de transport”
Art.263 alin.(2)
In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar , pe intreaga durata a acestuia ,impozitul pe mijlocul de
transport se datoreaza de locatar.
In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decit prin ajungerea la scadenta,impozitul pe mijlocul de transport este datorat de
locator
                                       NIVELURILE INDEXATE         NIVELURILE APLICABILE
             Mijloc de transport                 PENTRU ANUL 2011          ÎN ANUL FISCAL 2012
                                              Valoarea taxei       Suma, în lei, pentru fiecare grupă de
                                          - lei/200 cm³ sau fracţiune -    200 cm³ sau fracţiune din aceasta
            Tipuri de autovehicule                         X                   X
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
                                                8                    8
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3,
                                                18                   18
inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3,
                                                36                   72
inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3,
                                                72                  144
inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
                                                144                  290
6. Autobuze, autocare, microbuze                             24                  24
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12
                                             30                  30
tone inclusiv.
8. Tractoare înmatriculate                                18                  18
In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule,impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica
acestuia,prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc.sau fractiune din acestea .
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

                                                      Art. 263 alin(4)

        Atovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 t
 Nr. axelor si    Impozitul in lei pt.  Imopzitul in lei pt.  Impozitul in lei pt.  Imopzitul in lei pt.
 masa totala    Vehiculele angajate  Vehiculele angajate in Vehiculele angajate   Vehiculele angajate in
maxim autorizata exclusiv in operatiunile    operatiunile de      exclusiv in   operatiunile de transport
           de transport intern   transport intern si   operatiunile de   intern si international
             ANUL 2011        international     transport intern     ANUL 2012
                         ANUL2011        ANUL 2012
             Vehicule cu  Vehicule  Vehicule cu  Vehicule Vehicule cu  Vehicule cu   Vehicule cu  Vehicule
              sistem de   cu alt   sistem de   cu alt  sistem de  alt sistem de  sistem de   cu alt
              suspensie  sistem de  suspensie  sistem de suspensie   suspensie    suspensie  sistem de
             pneumatica  suspensie  pneumatica  suspensie pneumatica  ANUL 2012    pneumatica  suspensie
               sau un    ANUL     sau un    ANUL    sau un            sau un    ANUL
              echivalent   2011   echivalent   2011  echivalent          echivalent   2012
             recunoscut        recunoscut       recunoscut          recunoscut
             ANUL 2011         ANUL2011        ANUL 2012           ANUL 2012
I.  Vehicule cu 2 axe
   1.Masa de cel      0      102      0     127     0     133       0      133
   putin 12 t,dar
   mai mica de 13 t
   2.Masa de cel     102     282     127     352    133     367       133      367
   putin 13 t,dar
   mai mica de 14 t
   3.Masa de cel     282     396     352     495    367     517       367      517
   putin 14 t,dar
   mai mica de 15 t
   4.Masa de cel     396     897     495     1121    517     1169       517     1169
   putin 15 t,dar
   mai mica de 18 t
   5.Masa de cel      x      x       x      x    517     1169       517     1169
   putin 18 tone
II.  Vehicule cu 3 axe
   1. Masa de cel     102     177     127     221    133     231       133      231
   putin 15 t,dar
   mai mica de 17 t
        ROMANIA
       JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
   2. Masa de cel    177     364        221      454     231     474       231      474
   putin 17 t,dar
   mai mica de 19 t
    3. Masa de cel  364     472        454      589     474     615       474      615
    putin 19 t,dar
   mai mica de 121 t
    4. Masa de cel  472     727        589      908     615     947       615      947
    putin 21 t,dar
   mai mica de 23 t
    5. Masa de cel  727    1129        908     1412     947     1472       947      1472
    putin 23 t,dar
   mai mica de 25 t
    6. Masa de cel  727    1129        908     1412     947     1472       947      1472
    putin 25 t,dar
   mai mica de 26 t
    7. Masa de cel   x      x        x       x     947     1472       947      1472
    putin 26 tone
III. Vehicule ce 4 axe
   1. Masa de cel   472      478      589      598     615     623       615      623
   putin 23 t,dar
   mai mica de 25 t
   2. Masa de cel   478      747      598      933     623     973       623      973
   putin 25 t,dar
   mai mica de 27 t
   3. Masa de cel   747      1185      933     1481     973     1545       973      1545
   putin 27 t,dar
   mai mica de 29 t
   4. Masa de cel   1185     1758      1481     2197    1545     2291      1545      2291
   putin 29 t,dar
   mai mica de 31 t
   5. Masa de cel   1185     1758      1481     2197    1545     2291      1545      2291
   putin 31 t,dar
   mai mica de 32 t
   6.Masa de cel     x       x       x       x     1545     2291      1545      2291
   putin 32 tone
      In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala
     maxim autorizata egala sau mai mare de 12 tone ,impozitul pe mijloace de transport este egal cu suma corespunzatoare
                            prevazuta in tabelul urmator:
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
                                                     Art. 263 alin(5)
   Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu
           masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
 Nr. axelor si  Impozitul in lei pt.   Imopzitul in lei pt. Impozitul in lei pt.         Imopzitul in lei pt.
 masa totala   Vehiculele angajate   Vehiculele angajate in Vehiculele angajate         Vehiculele angajate
maxim autorizata exclusiv in operatiunile   operatiunile de     exclusiv in           in operatiunile de
          de transport intern   transport intern si  operatiunile de           transport intern si
           ANUL 2011      international ANUL   transport intern          international ANUL
                         2011        ANUL 2012                2012
             Vehicule cu  Vehicule  Vehicule cu  Vehicule Vehicule cu  Vehicule  Vehicule cu Vehicule
              sistem de   cu alt   sistem de   cu alt  sistem de   cu alt   sistem de  cu alt
              suspensie  sistem de  suspensie  sistem de suspensie   sistem de  suspensie sistem de
             pneumatica  suspensie  pneumatica  suspensie pneumatica  suspensie  pneumatica suspensie
               sau un    ANUL     sau un    ANUL    sau un    ANUL     sau un  ANUL
              echivalent   2011   echivalent   2011  echivalent   2012   echivalent  2012
             recunoscut        recunoscut       recunoscut        recunoscut
             ANUL2011         ANUL2011        ANUL 2012         ANUL 2012
I.   Vehicule cu 2+1
       axe
    1. Masa de cel    0       0      0      0     0      0      0      0
    putin 12 t, dar
    mai mica de 14 t
    2. Masa de cel    0       0      0      0     0      0      0      0
    putin 14 t, dar
    mai mica de 16 t
    3. Masa de cel    0      46      0      58     0      60      0     60
    putin 16 t, dar
    mai mica de 18 t
    4. Masa de cel    46     105      58     131     60     137     60     137
    putin 18 t, dar
    mai mica de 20 t
    5. Masa de cel    105     246     131     307    137     320     137     320
    putin 20 t, dar
    mai mica de 22 t
    6. Masa de cel    246     318     307     397    320     414     320     414
    putin 22 t, dar
    mai mica de 23 t
        ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
    7. Masa de cel   318     573  397  716  414  747  414  747
    putin 23 t, dar
   mai mica de 25 t
    8. Masa de cel   573     1005  716  1256  747  1310  747  1310
   putin 25, dar mai
     mica de 28 t
   9.Masa de cel putin  x      x   x   x   747  1310  747  1310
      28 tone
 II.  Vehicule cu 2+2
       axe
    1. Masa de cel   99      230  123  287  128  299  128  299
    putin 23 t, dar
   mai mica de 25 t
    2. Masa de cel   230     377  287  471  299  491  299  491
    putin 25 t, dar
   mai mica de 26 t
    3. Masa de cel   377     553  471  692  491  721  491  721
    putin 26 t, dar
   mai mica de 28 t
    4. Masa de cel   553     668  692  835  721  871  721  871
    putin 28 t, dar
   mai mica de 29 t
    5. Masa de cel   668     1097  835  1371  871  1429  871  1429
    putin 29 t, dar
   mai mica de 31 t
    6. Masa de cel  1097     1522  1371  1902  1429  1984  1429  1984
    putin 31 t, dar
   mai mica de 33 t
    7. Masa de cel  1522     2311  1902  2888  1984  3012  1984  3012
    putin 33 t, dar
   mai mica de 26 t
    8. Masa de cel  1522     2311  1902  2888  1984  3012  1984  3012
    putin 36 t, dar
   mai mica de 38 t
    9.Masa de cel   x      x   x   x   1984  3012  1984  3012
    putin 38 tone
III. Vehicule cu 2+3
       axe
    1. Masa de cel  1211     1686  1514  2107  1579  2197  1579  2197
    putin 36 t, dar
   mai mica de 38 t
    2. Masa de cel  1686     2291  2107  2863  2197  2986  2197  2986
    putin 38 t, dar
        ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
   mai mica de 40 t
    3.Masa de cel                     2197   2986   2197   2986
    putin 40 tone
IV.  Vehicule ce 3+2
      axe
   1. Masa de cel  1070     1486  1338  1875   1395   1937   1395   1937
   putin 36 t, dar
   mai mica de 38
   2. Masa de cel  1486     2055  1857  2569   1937   2679   1937   2679
   putin 36 t, dar
   mai mica de 38
   3. Masa de cel  2055     3040  2569  3800   2679   3963   2679   3963
   putin 40 t, dar
   mai mica de 44 t
  4.Masa de cel putin  x      x   x   x    2679   3963   2679   3963
     44 tone
V. Vehicule cu 3+3
      axe
   1. Masa de cel   609      737  761  921   794    960    794    960
   putin 36 t, dar
   mai mica de 38
    2 Masa de cel   737     1100  921  1375   960    1434   960   1434
   putin 36 t, dar
   mai mica de 38
   3. Masa de cel  1100     1751  1375  2189   1434   2283   1434   2283
   putin 40 t, dar
   mai mica de 44 t
  4.Masa de cel putin  x      x   x   x    1434   2283   1434   2283
     44 tone
    *PENTRU ANUL 2012 IMPOZITUL DATORAT PENTRU FIECARE MIJLOC DE TRANSPORT CU
    MASA PREVAZUTA LA art. 263 alin. (4) si (5) DIN LEGEA 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, CU
    MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE , SE STABILESTE PRIN HOTARAREA
    GUVERNULUI , CONFORM Art. II , alin. (3) DIN LEGEA 188/14.10.2010.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

Art.263 alin.(6)          Remorci, semiremorci sau rulote
                                    NIVELURILE INDEXATE        NIVELURILE APLICABILE
          Masa totală maximă autorizată             PENTRU ANUL 2011         ÎN ANUL FISCAL 2012
                                       Taxa, în lei           Impozitul, în lei
a. Până la 1 tonă, inclusiv                            8                  8
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                    29                 29
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                    45                 45
d. Peste 5 tone                                  55                 55


Art.263 alin.(7)              Mijlocul de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal         18                 18
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                    48                 48
3. Bărci cu motor                                 181                181
4. Nave de sport şi agrement *)                        Intre 0 si 964           între 0 şi 964
5. Scutere de apă                                 181                181
      In cazul mijloacelor de transport pentru anul 2012 se aplica o majorare cu 5% stabilita prin HCL
      conform Art. 287 din L 571/2003, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5).


                         TAXA VEHICULE LENTE
                   Anul 2011                  Anul 2012
                     34                      34

   Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual in 2 rate egale:rata I pina la 31 martie inclusiv,rata II pina la 30
septembrie inclusiv
     Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport,datorat pe intregul an de catre contribuabili persoane
     fizice ,pina la data de 15 martie a anului respectiv inclusiv , se acorda o bonificatie de 5% inclusiv.
     Impozitul anual pe mijlocul de transport datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,persoane fizice si juridice,de
     pina la 50 lei inclusiv se plateste integral pina la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine in proprietate
     mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ
     teritoriale,suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

                                                                 ANEXA 2
                                                 la HOTARAREA nr.       140/30.10.2011
                                                          1
                       LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru )
          ANEXA -   LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
                                                      NIVELURILE AJUSTATE        NIVELURILE
                    Extras din norma juridică                       PENTRU ANUL 2011        AJUSTATE PENTRU
                                                                        ANUL 2012
                                                            Taxa, în lei       Taxa, în lei
Nr.                                       CAPITOLUL I
Crt.   Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
                 Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
 1   Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi
    publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să
    certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri          2              2
    prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o
    altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
 2   Eliberarea certificatului de producător  Punct abrogat prin art.80 lit.j) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 3   Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:                    x              X
    - pentru animale sub 2 ani                                             2              2
    - pentru animale peste 2 ani                                            2              2
 4   Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
    - pentru animale sub 2 ani                                             2              2
    - pentru animale peste 2 ani                                            4              4
 5   Eliberarea certificatelor de atestare fiscală                              Punct abrogat prin art. 1 pct.
                                                      144 din L 174/2004 pentru
                                                     aprobarea OG 92/2003 privind
                                                                            x
                                                      Codul de procedura fiscala
 6 Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale şi a altor certificate
                                                            2               2
  medicale folosite în justiţie
 7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar                              2              2
 8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a Sexului                13              13
 9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei                      2              2
10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de
                                                            2               2
  stare civilă întocmite de autorităţile străine
11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare Civilă                    2               2
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
                                                          2             2
  distruse sau deteriorate
                                                                ANEXA 3
                                        La HOTARAREA NR.................../.........................2011
   CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
         AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art.267 alin.(1)  Taxa pentru eliberarea      certificatului  de    NIVELURILE INDEXATE        NIVELURILE APLICABILE
          urbanism, în mediu urban
                                         PENTRU ANUL 2011          ÎN ANUL FISCAL 2012
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism                Taxa, în lei            Taxa, în lei
 a) Până la 150 m², inclusiv                                4                  4
 b) Între 151 şi 250 m², inclusiv                              5                  5
 c) Între 251 şi 500 m², inclusiv                              6                  6
 d) Între 501 şi 750 m², inclusiv                              8                  8
 e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv                             10                 10
                                       10+0.010 lei/mp pentru fiecare  10+0.010 lei/mp pentru fiecare mp
 f) Peste 1.000 m²
                                       mp care depaseste 1000 mp       care depaseste 1000 mp
         Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje       5 lei pentru fiecare mp afectat   5 lei pentru fiecare mp afectat
Art.267 alin.(4)
         sau excavări
         Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
         construire pentru chioşcuri, tonete, cabine,
                                        6 lei pentru fiecare mp de
         spaţii de expunere, situate pe căile şi în                           6 lei pentru fiecare mp de
Art.267 alin.(7)                                 suprafata ocupata de
         spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea                        suprafata ocupata de constructie
                                            constructie
         corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi
         reclamelor
         Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
         lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
Art.267 alin.(11) publice de apă, canalizare, gaze, termice,              9 lei/racord            9 lei/racord
         energie electrică, telefonie şi televiziune prin
         cablu
         Taxa   pentru avizarea certificatului de
         urbanism de către comisia de urbanism şi
Art.267 alin.(12) amenajarea teritoriului, de către primari sau de             11                 11
         structurile de specialitate din cadrul consiliului
         judeţean
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
         Taxa   pentru    eliberarea certificatului de
                                         7                7
Art.267 alin.(13) nomenclatură stradală şi adresă
         Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice:
Art.268 alin.(1) 1. în mediul rural                      X                 X
         Taxa radiere obiect de activitate               x                x
         Taxa inscriere nou obiect de activitate            x                x
         Taxa inscriere ajutoare in autorizatie/persoana        x                x
         Taxa radiere ajutoare din autorizatie             x                x
         Taxa inscriere sau radierea locului de desfasurare
                                         x                x
         a activitatii autorizate
         Modificare adresa de sediu sau domiciliu
                                         x                x
         autorizatie
         Taxa radiere denumire unitate                 x                x
         Taxa inscriere sau numire unitate               x                x
         Taxa eliberare duplicate autorizatie functionare        x                x
         Taxa anulare autorizatie                    x                x
         Taxa viza anuala autorizatie                 X                 X
         Taxa    pentru eliberarea autorizaţiilor de
Art.268 alin.(2)                                14                14
         funcţionare
         Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de
Art.268 alin.(3) pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea         X                 X
         planuri, deţinute de consiliile locale
         Taxa pentru eliberarea certificatului de           50                50
Art.268 alin.(4)
         producător.
         Taxa pentru      eliberarea certificatului de
         producator pentru produse vegetale pentru           x                X
         suprafete pina la 1 Ha
         Taxa pentru eliberarea certificatului de
         producator pentru produse vegetale pentru           x                X
         suprafete cuprinse intre 1-5 Ha
         Taxa pentru eliberarea certificatului de
         producator pentru produse vegetale pentru           x                X
         suprafete de peste 5 Ha
         Taxa viza trimestriala certificat producator          x                x
         Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
Art.268 alin.(5) autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de    Intre 0-3615 lei         Intre 0-3615 lei
         alimentaţie publică
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
          Pentru cod 5530-restaurante si 5540 -Baruri in
                                           1500 lei               1500 lei
          cazul persoanelor juridice
          Pentru cod 5530-restaurante si 5540-Baruri in
                                           1100 lei               1000 lei
          cazul AF si PF

          CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

                                       NIVELURILE INDEXATE         NIVELURILE APLICABILE
          Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
          publicitate:                     PENTRU ANUL 2011          ÎN ANUL FISCAL 2012
Art.271 alin.(2)                              - lei/m2 sau fracţiune de m2 -    - lei/m2 sau fracţiune de m2 -
          a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
                                             20                 20
          persoana derulează o activitate economică
          b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură
                                             15                 15
          de afişaj pentru reclamă şi publicitate
          Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
          pentru contribuabilii care incheie contracte de    3%din valoarea contractului      3%din valoarea contractului
          publicitate si reclama

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

                                      NIVELURILE INDEXATE         NIVELURILE APLICABILE
          Manifestarea    artistică  sau   activitatea
          distractivă:                     PENTRU ANUL 2011         ÎN ANUL FISCAL 2012
Art.275 alin.(2)
                                         - lei/m2 -              - lei/m2 -
          a) în cazul videotecilor                      1                   1
          b) în cazul discotecilor                      2                   2
                           CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI
               LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
                  NIVELURILE ACTUALIZATE                     NIVELURILE ACTUALIZATE
Art.294 alin(3)            PENTRU ANUL 2011                        PENTRU ANUL 2012
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
         Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu
         amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu
         amendă de la 240 de lei la 600 de lei.               amendă de la 240 de lei la 600 de lei.
         Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
         vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
 Art.294 alin.(4)
         abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
         constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
         280 de lei la 1.360 de lei.                    280 de lei la 1.360 de lei.
              LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
                  NIVELURILE ACTUALIZATE                       NIVELURILE ACTUALIZATE
                    PENTRU ANUL 2011                          PENTRU ANUL 2012
          (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu
          300%, respectiv:
         Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu
         amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b)-d)
 Art.294 alin.(6)
         amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei.              cu amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei.
         Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
         vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
         abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
         constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
         1.100 de lei la 5.450 de lei.                   1.100 de lei la 5.450 de lei.
     NOTĂ: Prin hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, adoptate de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, în
termen de până la 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, ţinând seama de competenţa acestor autorităţi de a
putea majora impozitele şi taxele locale cu până la 20%, cu excepţia taxelor prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) şi la art.295 alin.(11) lit.b)-d), potrivit prevederilor art.287 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru uşurarea calculelor se recomandă ca nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sumă fixă
să fie rotunjite la leu prin adaos, fără a depăşi cota adiţională de 20%.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
                                                              ANEXA 4
                                              LA HOTARAREA nr.     140/30.10.2011

     Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi
x
             înscrierea menţiunilor în acestea,
     precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
1  Acte de identitate:                                     2011             2012
  a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor
  provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea
                                                                4
  carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii         4
  legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie
  b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei    Abrogat prin OUG 70/2009  Abrogat prin OUG 70/2009
  c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
                                                 5              5
  persoanelor fără cetăţenie
  d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii
                                           Abrogat prin OUG 70/2009   Abrogat prin OUG 70/2009
  provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate
2  Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea
                                           Abrogat prin OUG 70/2009   Abrogat prin OUG 70/2009
  unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei
3  Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare                     3              3
4  Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit                      2              2
                                    CAPITOLUL III
x
             Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
1  Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:
  a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
                                                 5              5
  subcategoria A,A1,B,B1,SI B+E
  b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
                                           Abrogat prin OUG 70/2009   Abrogat prin OUG 70/2009
  categoria A
  c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
                                           Abrogat prin OUG 70/2009   Abrogat prin OUG 70/2009
  aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
  d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
  aparţinând   uneia   dintre  categoriile   sau  subcategoriileC,C1,        24             24
  D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,Tb si Tv
         ROMANIA
        JUDETUL ARAD
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
    e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
    aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,           Abrogat prin OUG 70/2009         Abrogat prin OUG 70/2009
    Tb, Tv
    f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
                                                   Abrogat prin OUG 70/2009         Abrogat prin OUG 70/2009
    categoriile C+E, D+E
  2  Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de
    conducere, pentrucategoriilecuprinsein permisul anulat, precum si al
                                                           72                    72
    persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenulpentruobtinerea
    aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru
    persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule,
    cu excepţia celor ute la pct.3
  3  Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de     dublul taxelor prevăzute la     dublul taxelor prevăzute la
    conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat                 pct.1                pct.1
  4  Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la    de 3 ori taxele prevăzute la    de 3 ori taxele prevăzute la
    examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere      pct.1 ori, după caz,        pct.1 ori, după caz,
                                               la pct.2 sau 3           la pct.2 sau 3
                                    CAPITOLUL IV
  x
        Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
  1  Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
    a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la
                                                  52                 52
    3500 kg, inclusiv
    b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă
                                           Abrogat prin OUG 70/200952     Abrogat prin OUG 70/200952
    între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv
    c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare
                                                  125                 125
    de 3.500 kg
  2  Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
                                                   8                  8
    neînmatriculate permanent sau temporar
  3  Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
                                                  357                 357
    remorcilor
    CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra             13                 13
  x
    terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991 2)
1
 ) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.
2
 ) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi
forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr.34/2005, de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea şi
înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit, astfel că, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la capitolul V din anexa la Legea
nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, nu se mai datorează.
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU                                                     ANEXA 5
                                            LA HOTARAREA nr. 140/30.10.2011

      ALTE VENITURI ADMINISTRATE DE COMPARTIMENTUL FINANTE CONTABILITATE
               SI TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

      TAXA PENTRU ELIBERAREA / VIZAREA ANUALA (ORAR DE FUNCTIONARE) PRIVIND DESFASURAREA
      ACTIVITATII AGENTILOR ECONOMICI (PJ, IF, II )ALTII DECAT CEI PREVAZUTI LA ART. 268, ALIN (5) DIN
      LEGEA 571/2003
                ANUL 2011                      ANUL 2012
       50 LEI / LOC DE DESFASURARARE A ACTIVITATII     50 LEI / LOC DE DESFASURARARE A ACTIVITATII


      TAXA PSI PERSOANE JURIDICE
                ANUL 2011                          ANUL 2012
       10 LEI / LOC DE DESFASURARE A ACTIVITATII         10 LEI / LOC DE DESFASURARARE A ACTIVITATII

      TAXA PSI PERSOANE FIZICE*
                Anul 2011                            Anul 2012
             10lei/gospodarie/an                      10 lei/gospodarie/an
            *Taxa se aplica fiecarei gospodarii a comunei Vladimirescu
            *Taxa constituie venit cu destinatie speciala si se foloseste pentru activitatea de PSI

      TAXA HOTELIERA
                 Anul 2011                         Anul 2012
                5% din incasari                1%/zi din valoarea totala a incasarii/zi


      TAXA ARENDA
                 Anul 2011                          Anul 2012
                  0.2lei/mp                         0.2lei/mp
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

      TAXA PIATA
                  Anul 2011                          Anul 2012
                 2lei/masa/zi                        2 lei/masa/zi
                40lei/masa/luna                      40 lei/masa/luna

      TAXA CAUTARE ARHIVA
               Anul 2011                            Anul 2012
             12 lei/document                         12 lei/document

      TAXA PESCUIT SPORTIV BALTI PROPRIETATEA COMUNEI VLADIMIRESCU*
                Anul 2011                           Anul 2012
              20 lei/zi/ persoana                     20 lei/zi/ persoana
            *Pescarul are dreptul la un bat cu doua carlige sau doua bete cu un carlig fiecare, si poate retine pana
            la 2 kg de peste. Pestele sub greutatea sau dimensiunile stabilite prin lege trebuie eliberat.

      TAXA MULTIPLICARE COPII XEROX
               Anul 2011                           Anul 2012
             Format A4 fata 1 leu                     Formant A4 fata 1 leu
            Format A4 fata verso 1 leu                  Format A4 fata verso 1 leu
             Format A3 fata 1leu                      Format A3 fata 1 leu
            Format A3 fata verso 1leu                   Format A3 fata verso 1 leu

      TAXA ELIBERARE COPII HARTI CADASTRALE PENTRU INFORMARE INSTANTE SAU NOTARIAT
               Anul 2011                  Anul 2012
                 35                     35

      TAXA ELIBERARE EXTRAS PLAN PARCELAR
                2011                               2012
                250                                250

      EMITERE DE COPII ALE AUTORIZATIILOR DIN EVIDENTA
                2011                               2012
                 25                               25
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU

      INCHIRIERE SALI FESTIVITATI :
      Denumire                                    Anul 2011     Anul 2012
      Inchiriere sala Vladimirescu pentru nuntii cu tacimuri               X        1500
      Inchiriere sala Vladimirescu pentru nuntii fara tacimuri              X        1000
      Inchiriere sala Vladimirescu pentru aniversari, onomastice (cu tacimuri)      X        1000
      Inchiriere sala Vladimirescu pentru aniversari, onomastice (fara tacimuri )    X        500
      Inchiriere sala Vladimirescu pentru parastas (cu tacimuri )            X        400
      Inchiriere sala Vladimirescu pentru parastas (fara tacimuri)            X        200
      Inchiriere sala Mindruloc pentru nunti                       X        500
      Inchiriere sala Mindruloc pentru aniversari ,onomastice              X        250
      Inchiriere sala Mindruloc pentru parastas                     X        100
      Inchiriere sala Horia pt. nunti                          X        500
      Inchiriere sala Horia pt.aniversari , onomastice                  X        250
      Inchiriere sala Horia pt. parastas                         X        100

      AVIZE PENTRU SAPATURI PE DOMENIUL PUBLIC
                2011                              2011
               7lei/ml                             7lei/ml

      EMITEREA AUTORIZATIILOR PENTRU RACORDURI LA UTILITATI (apa, canal, gaz, energie electrica )
                2011                       2012
             20lei/autorizatie                20 lei/autorizatie

      TAXA FOLOSINTA DOMENIUL PUBLIC
                2011                              2012
               5 lei/mp/zi                           5 lei/mp/zi

      TAXA DE ELIBERARE IN REGIM DE URGENTA A DOCUMENTELOR PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
      (5 ZILE TERMEN NORMAL, 24 ORE TERMEN DE URGENTA)
                2011                    2012
                    X                         20 LEI/CERTIFICAT
       ROMANIA
      JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADIMIRESCU
      TAXA ECARISAJ
                  2011                     2012
               5 lei/an/gospodarie              5 lei/an/gospodarie

      TAXA DE INREGISTRARE A CONTRACTELOR DE ARENDA
                2011                        2012
                   X                     12 lei/ha

      TAXA COMERT AMBULANT
               2011                        2012
              15 lei/zi                      15 lei/zi

      TAXE POSTALE
                  2010                     2011
                  6 lei                     6 lei

      TAXA INCHIRIERE SALA DE SPORT
      TAXA INCHIRIERE / ORA                 80 LEI/ ORA
      TAXA INCHIRIERE CU ABONAMENT ( MINIM 10 ORE/LUNA)   50 LEI/ ORA

      TAXA ELIBERARE DOCUMENTATIE PT. INTABULARE TEREN EXTRAVILAN
               2011                        2012
                  250                      250

      TAXA PENTRU ACTIVITATE PE TERASE CONCESIONATE SAU INCHIRIATE UNDE SE DESFASOARA
      ACTIVITATI DE ALIMENTETIE PUBLICA ALTELE DECAT ``BARURI SI RESTAURANTE``
      LOCALITATE                     ANUL 2011          ANUL 2012
      VLADIMIRESCU                      500             500
      HORIA                         400             400
      MINDRULOC SI CICIR                   300             300
              PRIMAR,              Compartiment impozite si taxe ,
             IOAN CRISAN          POPI MORODAN CORNEL SECMAN ILIE

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:10/3/2012
language:Unknown
pages:34