SECTIUNEA II

Document Sample
SECTIUNEA II Powered By Docstoc
					                  SECTIUNEA III

                CAIET DE SARCINI1. OBIECTUL ACHIZITIEI: Servicii de consultanţă privind managementul
proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI URBANE, PODURI,
TROTUARE SI PARCARI IN ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES’’
mentionate in Anexa 1, parte integranta a prezentului Caiet de Sarcini

2. Autoritatea contractanta: Orasul Costesti, cu sediul in str. Victoriei, nr. 49, Oras
Costesti, Judetul Arges, Romania, cod postal 115200, Romania, tel: 0248672320/fax:
0248672717, e-mail: primaria@primariacostestiag.ro.

3. Valoarea estimata a contractului de servicii de consultanta privind managementul
proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI URBANE, PODURI,
TROTUARE SI PARCARI IN ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES’’, este de
168.000 lei fara TVA

4. Cod CPV: 79411000-8 – Servicii generale de consultanta in management.

5. Procedura aplicata – Cerere de Oferta

6. Durata contractului: maxim 29 de luni, respectiv pe toată durata de derulare a
contractului de finanţare nerambursabilă inregistrat la sediul Primariei cu nr.
1125/02.12.2010, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului,
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si Orasul Costesti.
Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană, în conformitate cu reglementările
Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Centre
urbane”, COD SMIS 7602
Ofertantii vor prezenta o programare esalonata in timp a activitatii, coroborata cu
graficul de implementare a proiectului.

7. Date tehnice
 Reabilitarea retelei de strazi urbane, trotuare, parcari si poduri are rolul de a
imbunatatii accesibilitatea participantilor la traficul de marfa si de persoane atat la
zonele centrale cat si cele rezidentiale, de a imbunatatii mobilitatea populatiei,
bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile a orasului
si a regiunii.
Reabilitarea si modernizarea prin POR a retelelor de strazi urbane, parcari, trotuare si
poduri va contribui la fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport,
eliminarea blocajelor rutiere si traversarea zonelor orasului in conditii de siguranta.
    Proiectul va asigura circulatia majora intre zonele functionale si cele
rezidentiale, va asigura totodata preluarea fluxurilor de trafic din zonele functionale so
le va dirija spre strazile de legatura sau magistrale. Acest proiect va contribui la
cresterea gradului de siguranta a circulatiei in oras.
  In conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala a Orasului Costesti adoptata
pentru perioada 2009-2015, Orasul Costesti intentioneaza sa implementeze prin
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL - AXA 1 Domeniul major de
intervenţie 1.1.” Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Centre
urbane, un proiect integrat avand ca scop rezolvarea simultana a o serie de probleme
identificate la nivelul orasului Costesti, intre care exista relatii de interdependenta si
care afecteaza dezvoltarea intregii zone urbane.
    Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a
bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea
accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice,
economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor
comerciale şi implicit a investiţiilor productive. Dezvoltarea reţelelor de transport va
facilita, de asemenea, cooperarea interregională şi va contribui semnificativ la
creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă, şi,
prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei
regiuni în parte.
  Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii prin
reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane in orasul Costesti,
judetul Arges in vederea cresterii confortului populatiei si imbunatatirea imaginii
orasului.
  Obiectivele specifice urmarite de acest proiect sunt:
     - cresterea nivelului calitativ al infrastructurii de transport in orasul Costesti
     - eliminarea disconfortului creat de starea de degradare,
     - eliminarea disconfortului pietonal creat de starea de degradare a trotuarelor;
     - fluidizarea traficului in zona,
     - reducerea cheltuielilor de intretinere;
     - crearea de locuri de munca pe parcursul implementarii proiectului.
  Implementarea acestui proiect vizeaza rezolvarea simultana si concentrata a
problemelor identificate in Strategie privind situatia actuala a strazilor urbane,
parcarilor, trotuarelor si podurilor in orasul Costesti.
    Obiectivele care urmeaza a fi reabilitate si modernizate sunt:
Strazi urbane: in prezent strazile sunt nemodernizate, cu două benzi de circulaţie, cu
îmbrăcăminte degradată şi cu capacitate de circulaţie redusă care nu corespunde
traficului actual şi a celui de perspectivă, cu implicaţii directe asupra siguranţei
circulaţiei. Investiţia care se va realiza prin acest proiect presupune aducerea
sistemului rutier la parametrii tehnici caracteristici categoriei strazii, contribuind la
creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei în interiorul şi între localităţi. Totodată se
va realiza un profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în
prevederile legale, se va asigura scurgerea apelor pluviale în lungul drumurilor.
Trotuare: trotuarele existente au o imbracaminte asfaltica cu degradari sub forma de
gropi, pelade cat si desprinderi ale mixturii asfaltice sau sunt din dale de beton sub
care s-a infiltrate apa si a afectat fundatia acestora. Bordurile existente sunt degradate,
ciobite si ingropate.
Parcari: spatiile de parcare sunt neamenajate si poduri.
8. Aria geografică:

Investiţia va fi amplasată în orasul Costesti, conform Anexei 1.

9. Grupuri ţintă:
   Grupul tinta al acestui proiect este reprezentat de toti participantii la traficul
rutier care utilizeaza relatiile de transport pe strazile mentionate reabiliatate, precum
si de locuitorii din zona care vor beneficia de efectele reducerii poluarii si ale cresterii
gradului de siguranta a circulatiei in zona. Alti potentiali beneficiari sunt agentii
economici din orasul Costesti care vor beneficia de acest proiect.
10. Obiectivul principal
    - al Contractului de consultanta este de a asigura managementul si
implementarea cu succes a Contractului de finanţare. Scopul contractului este de
asigurare a unor servicii de management corespunzător, in vederea implementării
contractului prezentat mai sus.
Pentru intocmirea corespunzatoare a ofertei se vor avea in vedere urmatoarele:
      a. Prevederile contractului de finantare si ale Anexelor specifice
      acestuia;
      b. Obiectivele proiectului;

DESCRIEREA SERVICIILOR DE MANAGEMENT

    Serviciile de consultanta constau - in general - in realizarea, impreuna cu echipa
de management a proiectului stabilita la nivelul primariei, a implementarii pentru
obiectivul menţionat mai sus. Se vor avea in vedere toate aspectele legate de derularea
activitatilor proiectului, in vederea implementării in cele mai bune condiţii a acestuia
si pentru asigurarea documentelor pe care beneficiarul trebuie sa le pună la dispoziţia
Finantatorului si a altor organisme care vor solicita date si informaţii legate de
derularea Contractului de finanţare nerambursabilă şi autorizate de beneficiar.
Implementarea proiectului presupune:
Pregătirea proiectului:
- constituirea echipei de proiect (stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei)
- semnarea contractul de servicii de consultanta privind gestionarea proiectului
- deschiderea contului proiectului
- stabilirea căilor de comunicare si a responsabilitatilor echipei mixte de proiect in
relatia cu finantatorul
Planificarea proiectului:
- programarea acţiunilor ce trebuie desfăşurate pentru implementarea proiectului şi
detalierea lor pe operaţiuni
- estimări de durată şi costuri pentru fiecare activitate
- determinarea necesarului de personal care va lucra în proiect
- determinarea necesarului de resurse şi planificarea utilizării acestora
- elaborarea planului de management al riscului
- stabilirea programului de lucru a echipei de proiect
- planificarea şedinţelor de analiză
Monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectului:
- analiza comparativă a obiectivelor propuse a fi realizate prin proiect şi situaţia reală
- identificarea cauzelor care au determinat abateri de la prognozele din proiect
- analiza beneficiarilor finali pentru a determina impactul proiectului
- revizuirea calendarelor de lucrări
- monitorizarea riscurilor şi punerea în aplicare a măsurilor de contracarare
- întocmirea rapoartelor intermediare tehnice şi financiare şi a celui final.
Metodologie
Metodele de implementare
Metoda de implementare aleasă permite urmărirea logică a activităţilor, organizarea
acestora astfel încât să se poată evita dereglări datorate problemelor organizatorice.
Metoda permite de asemenea urmărirea şi evidenţierea cheltuielilor pe activităţi şi
capitole bugetare, putându-se preveni irosirea de resurse financiare.
Pornind de la procesul de implementare a investiţiei, care presupune două elemente
complementare, cea tehnică şi respectiv cea administrativă, distingem următoarele
etape de implementare:
Etapele de implementare tehnică ale proiectului sunt:
1. derularea licitaţiilor pentru efectuarea lucrărilor
        întocmirea caietelor de sarcini pentru solicitarea ofertelor de execuţie
        organizarea licitaţiilor
        desemnarea câştigătorului
        încheierea contractului de execuţie
2. realizarea investiţiei:
            derularea contractelor,
            realizarea organizării de şantier
            execuţia lucrărilor de construcţii
            monitorizarea execuţiei
            probe şi expertize
            recepţionarea investiţiei
            autorizarea funcţionării
            plăţi finale
Implementarea din punct de vedere administrativ presupune:
1. demararea proiectului - constând în:
- asigurarea spaţiului, a dotărilor necesare biroului echipei de implementare a
proiectului
- organizarea echipei de proiect mixte (specialisti in managementul de proiect si
echipa de proiect a primariei)
- întocmirea planului de acţiune pentru perioada de implementare
2. publicitatea proiectului pe toata durata derulării.
3. activitatea de licitaţie pentru întocmirea proiectului tehnic şi a caietului de sarcini,
precum şi pentru execuţia lucrărilor se va face în conformitate cu procedurile standard
prevăzute în legislaţia românească (OUG 34/2006)
11.Cerinte generale:
A. Consultanta privind detalierea planului de lucru si asigurarea implementarii
conform termenelor prevazute si cerintelor de raportare tehnica si financiara, cu
respectarea legislatiei in vigoare si prin luarea in considerare a resurselor umane si
materiale disponibile;
B.Asistenta in elaborarea documentatiilor de atribuire si in organizarea procedurilor
de licitatie pentru executia lucarilor, a serviciilor de publicitate si audit;
C. Verificarea tuturor documentelor pentru intocmirea dosarelor de plata conform
contractului de finantare si a anexelor specifice ale acestuia. Pentru aspectele
verificate se va intocmi o nota de informare in care vor fi indicate exact si explicit
eventualele neconcordante, lipsuri sau omisiuni ale documentlor verificate cu
indicarea modului de remediere si a entitatii responsabile careia ii revine aceasta
obligatie. Se vor indica si termene limita pentru remediere.
D. Obţinerea prefinantarii si a rambursării tuturor cheltuielilor la timp si fără depăsiri
ale bugetului aprobat reprezintă rezultatul asteptat al acestui contract de servicii.
E. Intocmirea notelor informative, comunicarilor oficiale respectiv, dupa caz, a
actelor aditionale ale contractului de finantare incheiat intre beneficiar si finantator.
12. Cerinte specifice privind prestarea serviciilor de consultanţă:
  Asigurarea de consultanţă şi asistenţă pentru întocmirea dosarelor de cerere de
  plată in conformitate cu specificatiile POR;
  Sprijin pentru pregătirea vizitelor în teren ale reprezentanţilor ADR;
  Suport pentru realizarea si transmiterea către finantator a: notificărilor,actelor
  adiţionale, graficului de rambursare, situaţiilor cu achiziţiile realizate prin proiect;
  Pregatirea si depunerea dosarelor de avizare a contractelor incheiate in urma
  finalizarii achizitilor publice necesare implementarii proiectului;
  Elaborarea rapoartelor de progres ale proiectului;
  Participarea la toate sedintele echipei de implementare;
  Participarea la toate vizitele de monitorizare ale reprezentantilor finantatorului
  precum si a beneficiarului;
  Urmărirea Calendarului de activităţi si transmiterea către echipa de management a
  primariei de informaţii periodice asupra stadiului realizării acestora şi a
  potenţialelor riscuri;
  Formularea de propuneri privind managementul riscurilor, în vederea atingerii
  indicatorilor propuşi prin cererea de finanţare;
  Asigurarea respectării regulilor privind vizibilitatea contribuţiei Uniunii
  Europene la proiect, în conformitate cu Contractul de finanţare;
  Verificarea respectării concordanţei dintre caietul de sarcini, oferta tehnică şi
  situaţii de lucrări/facturi/procese-verbale de recepţie pentru toate contractele ce
  urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului;
  Realizarea de cash-flow-uri pentru toată durata de implementare a proiectului;
  Realizarea instruirii furnizorilor cu privire la documentele de plată.

13. Furnizarea serviciilor:
     Serviciile se vor presta pe toată durata de implementare a proiectului, de la
data semnării contractului până la rambursarea finală. Serviciile vor fi prestate la
sediul Autorităţii Contractante, cu obligaţia acesteia de a pune la dispoziţia
consultanţilor documentele necesare pentru realizarea obligaţiilor contractuale. In
situatia in care sunt necesare copii ale documentelor proiectului, acestea vor fi
realizate pe cheltuiala prestatorului.

14. Cerinţe minime de calificare:
    Serviciile vor fi contracte cu o firmă de specialitate care va asigura suport
echipei de implementare a proiectului.
     a) Experienta similara:
    Cel mult doua contracte de servicii similare, a căror valoare cumulată să
fie de minim 168.000 Lei (fără TVA).
    Echipa de proiect având următoarea componenţă:
- manager de proiect
- asistent manager
- expert tehnic
- expert financiar
    Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare din
poziţiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane diferite si
specializate pentru fiecare post vor fi respinse.
    Ofertantul va trebui sa nominalizeze in proiect cel putin personalul mentionat
mai sus.
    Numarul de personal, altul decat cel nominalizat mai sus, va fi stabilit de
fiecare Ofertant in functie de necesitatile rezultate din prezentul Caiet de Sarcini.

14. Responsabilitatile Echipei de Implementare a Proiectului

    A. Activitatea de management general al proiectului:
Responsabilitatile Managerului de proiect
    - coordonează şi supraveghează desfăşurarea în condiţii optime a proiectului
    - controlul modului de indeplinire a diverselor faze impuse de derularea
proiectului, evaluarea modului de derulare si incadrare in graphic a activitatilor
prevazute in proiect;
    - comunicarea cu Organismul Intermediar pentru Programul Operational
Regional pe probleme de management general;
    - identificarea eventualelor probleme aparute in derularea proiectului si
comunicarea acestora catre Solicitant impreuna cu masuri corective;
    - indeplinirea tuturor criteriilor de buna performanta impuse de Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Regional si de Organismul Intermediar;
    - avizarea certificatelor de plata intermediare emise de catre dirigintele de
santier, in urma consultarii cu responsabilul tehnic si financiar, si recomandarea cu
privire la aprobarea acestora de catre Solicitant;
    - avizarea oricaror documente intocmite de catre responsabilul tehnic si cel
financiar;
    - asigurarea vizibilitatii proiectului in ceea ce priveste mass-media in
conformitate cu manualul de identitate vizuala;
    - asigurarea aplicarii principiului egalitatii de sanse si al nediscriminarii,
precum si al protectiei mediului, in derularea tuturor activitatilor prevazute in proiect.
Responsabilitatile Asistentului Manager
    - se ocupă de promovarea proiectului
    - asigură supravegherea desfăşurării activităţilor
    - asigurarea logisticii necesare pentru întâlnirile echipei de implementare
    - întocmeşte rapoarte periodice asupra evoluţiei proiectului
    - organizează şi coordonează activitatea de selectare a ofertelor
    - este persoana de contact pentru informarea asupra desfăşurării proiectului
    B. Activitatea de management financiar al proiectului:
Expertul financiar va avea urmatoarele atributii:
    - consultanta acordata Solicitantului in organizarea evidentei contabile si a
inregistrarilor financiare, conform cerintelor finantatorului;
    - intocmirea documentelor necesare cererilor de rambursare si a rapoartelor de
progress aferente, precum si a Graficului de depunere a cererilor de rambursare a
cheltuielilor;
    - evaluarea periodica a estimarilor privind fluxurile de numerar pentru
transmiterea Organismului Intermediar a previziunilor privind fluxurile financiare, pe
toata perioada de implementare a proiectului, in vederea asigurarii necesarului pentru
acoperirea sumelor aferente TVA, cofinantarii sau cheltuielilor care vor fi decontate;
    - se asigura de intocmirea tuturor documentelor necesare realizarii la timp a
platilor si a altor operatiuni financiare din acest proiect conform cerintelor impuse de
finantator si conform alocarilor bugetare;
    - comunicarea cu Organismul Intermediar in ceea ce priveste managementul
financiar;
    - comunicarea cu auditorul pe probleme financiare;
    - avizarea certificatelor de plata intermediare emise de catre dirigintele de
santier din punct de vedere al corectitudinii calculatiilor, in vederea aprobarii de catre
Solicitant.

    C. Activitatea de management tehnic al proiectului:
Expertul tehnic va avea urmatoarele atributii:
    - verifica periodic stadiul de executie si incadrarea in termen a lucrarilor,
comparative cu datele preconizate in grafic, in conformitate cu prevederile
contractului, proiectului tehnic, caietelor de sarcini, precum si ale reglementarilor
tehnice in vigoare si intocmeste rapoartele tehnice privind stadiile de executie;
    - colaboreaza permanent cu Organismul Intermediar in probleme de
management tehnic;
    - comunica direct cu reprezentantii Constructorului si ai proiectantului care
asigura asistenta tehnica pe durata lucrarilor, si cu dirigintele de santier angajat si va
avea cu acesta intalniri periodice de progres;
    - participa la toate fazele determinante ale constructiilor, stabilite conform
reglementarilor in vigoare, precum si la cele prevazute de proiectant si realizeaza
recomandari catre Solicitant;
    - recomanda Managerului de proiect avizarea certificatelor de plata
intermediare emise da catre dirigintele de santier din punct de vedere al conformitatii
situatiei fizice;
    - isi exprima punctual de vedere cu privire la aprobarea, amanarea sau
respingerea receptiei cantitative si calitative a lucrarilor;
    - asigura vizibilitatea proiectului conform manualului de identitate vizuala in
ceea ce priveste semnalizarea lucrarilor;
    - comunica direct cu auditorul pe probleme tehnice;
    - asigura orice fel de consultanta tehnica Solicitantului.
    Nota:
    Persoanele implicate in echipa de proiect nu pot detine decat o singura
responsabilitate in cadrul activitatii de management.

15. Eficientizarea managementului proiectului
Descrierea cerinţelor:
   Prezentarea contextului temei de proiectare, aşa cum este înţeles de ofertant

    Prezentarea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esenţiale pentru
    obţinerea rezultatelor aşteptate ale contractului şi atingerea obiectivelor

    Prezentarea principalelor prezumţii şi riscuri care afectează execuţia
    contractului


16. Metodologia de prestare a serviciilor
Descrierea cerinţelor:
   Descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru executarea
    serviciilor

    Descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea
    serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror stadii considerate esenţiale, a
    output-urilor estimate ale fiecărei activităţi
    Descrierea input-urilor ofertantului, în termeni de resurse umane specializate
    necesare pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor respective şi obţinerea
    rezultatelor

    Prezentarea aranjamentelor organizatorice în vederea executării contractului,
    inclusiv prin delimitarea responsabilităţilor în prestarea serviciilor

    Descrierea resurselor umane si materiale pe care ofertantul le va pune la
    dispoziţia echipei de experţi în scopul susţinerii activităţilor acestora


17. Organizarea si planificarea in timp a activităţilor din cadrul proiectului
Descrierea cerinţelor:
Graficul şi durata de realizare a documentaţiei, cu reliefarea :
   Fezabilitatea planificării si graficul prezentat în format Gantt, care trebuie să
    includă un calendar cât mai detaliat al activităţilor, cu indicarea etapelor

    Indicarea resurselor umane alocate pe activităţi

    Metodologia de monitorizare si evaluare a modului de realizare a sarcinilor, în
    vederea asigurării calităţii serviciilor

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:10/3/2012
language:Romanian
pages:8