PROIECT DE HOTARARE - DOC by 7akgJz52

VIEWS: 0 PAGES: 78

									       CONSILIUL LOCAL SINAIA         JUDETUL PRAHOVA         ROMANIA

ANEXA 2, H.C.L.

                TABLOUL VALORILOR FINALE

ALE IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE STABILITE IN SUMA FIXA, CELE DETERMINATE IN
 COTA PROCENTUALA SI TAXELE SPECIALE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII
 571/2003, PRIVIND CODUL FISCAL, LEGEA 273/2006, PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE,
 LEGEA 343/2006, PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA CODULUI FISCAL, H.G.1514/2006
   PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE
ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2008, INCLUSIV
         CELE APROBATE PRIN ANEXA 1 A PREZENTEI HOTARARI


                  CAP. I . IMPOZITUL PE CLADIRI


    Impozitul pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al orasului in care este amplasata cladirea.

  (1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:
     1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii
publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
     2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice,
muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu
exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
     3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase
recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor care sunt
folosite pentru activitati economice;
     4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional
sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt
folosite pentru activitati economice;
     5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati
economice;
     6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice,
statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;
     7. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome
«Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru
activitati economice;
     8. cladirile funerare din cimitire si crematorii;
     9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
    10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate in mod abuziv in perioada: 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
    11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care sunt
folosite pentru activitati economice;
    12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
    13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale din Romania, republicata;
    14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si
cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu
exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
    15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si
tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt
folosite pentru alte activitati economice;
    16. constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de
extractie;
    17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri
si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite
pentru alte activitati economice;
    18. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de
mostenitori legali sau testamentari;
    19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit
hotararii consiliului local.
    (2) Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele constitutive
ale unei cladiri.
     (3) Scutirea de impozit prevazuta la punctele 10 -13 se aplica pe durata pentru care proprietarul
este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.

1.   IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI IN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE
FIZICE

1.1. Mod de aplicare al impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane fizice.

    1. In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare
de 0,1 % la valoarea impozabila a cladirii.
    2. In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a cladirii se identifica in tabelul de mai jos, valoarea impozabila cea mai mare
corespunzatoare tipului cladirii respective.
                                       NIVELURILE APLICABILE
                                         ÎN ANUL FISCAL 2008
                                          Valoarea impozabilă
                                              - lei/m² -
                                    Cu instalaţii de apă,    Fără instalaţii de
             TIPUL CLĂDIRII                 canalizare, electrice    apă, canalizare,
                                      şi încălzire       electricitate sau
                                    (condiţii cumulative)       încălzire
                 0                      1               2
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma          669                397
unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale         182                114
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale            114                102
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte          68                45
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa
                                  75% din suma          75% din suma
incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda,
                                  care s-ar aplica        care s-ar aplica
utilizate ca locuinta, in oricare din tipurile de cladiri prevazute
                                  cladirii              cladirii
la lit. A-D
 F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa
                                    50% din suma     50% din suma
 incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda,
                                   care s-ar aplica   care s-ar aplica
 utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare din
                                      cladirii       cladirii
 tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D
     3. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice,
se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
     4. Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor
sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol,
exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor
neacoperite.
     5. Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei
construite desfasurate a acesteia, exprimate in metrii patrati, cu valoarea corespunzatoare, exprimata in
lei/mp, din tabelul de sus.
  Valoarea impozabila a cladirilor apartinand persoanelor fizice se ajusteaza in functie de rangul
localitatii, cat si functie de zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate mai
sus cu coeficientul de corectie corespunzator.
  Sinaia este oras de rangul III .
  Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte constructii
situate in zonele A, B, C si D, apartinand persoanelor fizice

          Zona in cadrul localitatii   RANGUL LOCALITATII SINAIA
                 A                 2,30
                 B                 2,20
                 C                 2,10
                 D                 2,00
    6. In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente,
coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.
    7. Valoarea impozabila a cladirii, se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum
urmeaza:
 a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinta;
 b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinta.
    8. In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se
considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.
    9. Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,
atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu
un coeficient de transformare de 1,20.

      Exemplu :           Legenda
      Su x K = Scd          Su = suprafata utila
      Scd x Vimp = Vi        K  = coeficient de transformare = 1,20
                     Scd = suprafata construita desfasurata
      Vi x Cc x Cr x 0.1 % = Impozit Vimp = valoare impozabila / metru patrat
      cladire/an           Vi  = valoare de impunere
                     Cc = coeficient de corectie rang-zona
                     Cr = coeficient reducere an constructie
    10. In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 mp., valoarea
impozabila a acesteia, determinata conform formulei de mai sus, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare
50 metri patrati sau fractiune din acestia.
    11. Asupra impozitului rezultat din formula de mai sus se aplica majorarea de 5% in 2008.
 1.2. Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

    1. Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, care
nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
  a) cu 15 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
  b) cu 50 % pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
  c) cu 75 % pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
  d) cu 100 % pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
    2. Nu intra sub incidenta acestei reguli persoanele fizice care detin in proprietate cladiri
dobandite prin succesiune legala.
    3. In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum
rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
    4. Persoanele fizice prevazute la pct. 1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au
domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei
speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
    5. Sunt considerate ca fiind inchiriate numai acele cladiri utilizate ca locuinta pentru care sunt
indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) proprietarul, in calitatea sa de locator, are contract de inchiriere incheiat in forma scrisa;
    b) contractul prevazut la lit. a) este inregistrat la organul fiscal competent in scopul stabilirii
veniturilor din cedarea dreptului de folosinta a bunurilor, in conditiile legii;
    c) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, in sensul prezentei litere, se
desemneaza sotul, sotia si copiii lor necasatoriti. Aceasta conditie nu se urmareste in cazul in care
cladirea utilizata ca locuinta se inchiriaza unei persoane juridice.
    6. In cazul in care o cladire se afla in proprietate comuna, coproprietarii avand determinate
cotele-parti din cladire, impozitul se imparte proportional cotelor-parti respective, iar asupra acestuia se
aplica, dupa caz, majorarea in functie de ordinea in care aceste cote-parti au fost dobandite rezultand
astfel impozitul pe cladiri datorat de fiecare contribuabil.
    7. In cazul cladirilor aflate in proprietate comuna, coproprietarii neavand stabilite cotele-parti din
cladire, impozitul se imparte la numarul de coproprietari, iar asupra partii din impozit rezultate in urma
impartirii se aplica, dupa caz, majorarea in functie de ordinea in care aceste cote-parti au fost dobandite
rezultand astfel impozitul pe cladiri datorat de fiecare contribuabil.
    8. Majorarea se aplica in mod corespunzator persoanelor care beneficiaza de facilitati fiscale la
plata impozitului pe cladiri.
    9. Majorarea impozitului pe cladiri se calculeaza si in cazul persoanelor fizice straine care detin
pe teritoriul Romaniei mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea acestora fiind determinata de
succesiunea in timp a dobandirii lor, cu obligativitatea depunerii declaratiei speciale.
    10. Pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, ordinea in care proprietatile au fost dobandite
se determina in functie de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care
atesta calitatea de proprietar.
    11. In cazul in care in acelasi an se dobandesc mai mult cladiri utilizate ca locuinta, ordinea este
determinata de data dobandirii.
    12. In cazul in care la aceeasi data se dobandesc mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea
este cea pe care o declara contribuabilul respectiv.
    13. In cazul persoanei fizice care detine in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta, iar
domiciliul sau resedinta sa nu corespunde cu adresa nici uneia dintre aceste cladiri, prima cladire
dobandita este asimilata cladirii de la adresa de domiciliu.
    14. In cazul in care in acelasi bloc, o persoana fizica detine in proprietate mai multe apartamente,
pentru calculul impozitului pe cladiri majorat, fiecare apartament este asimilat unei cladiri.
1.3. Scutiri

     Categorii de persoane scutite de impozit / taxa pe cladiri :
     Impozitul pe cladiri nu se aplica pentru:
  a) veteranii de razboi;
  b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945,
precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si in alte legi .
     Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta anticomunista conform O.U.G. 214/1999.
  c) persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de
eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989
nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004.
  d) vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
  e) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.
     In cazul unei cladiri detinute in comun de o persoana fizica prevazuta la (a), (b), (c), (d), (e),
scutirea se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.
     Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de
persoanele fizice prevazute la (a), (b), (c), (d) si (e).
     Scutirea de la plata impozitului prevazut la lit. (a),(b),(c),(d) si (e) se aplica incepand cu prima zi
a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.
     In vederea scutirii, persoanele in cauza trebuie sa prezinte copii ale actelor care le atesta aceasta
calitate, respectiv :
     - legitimatie pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care
     nu s-au recasatorit,
     - hotarare pentru beneficiari ai Decretului – Lege 118/1990 si ai Legii 189/2000,
     - brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii 341/2004,
     - certificat de incadrare intr-o grupa de handicap,
     - copie dupa cartea sau buletinul de identitate,
     - copie dupa actul de proprietate.
     In situatia in care beneficiarii acestor categorii de scutiri, nu sunt proprietari la adresa de
domiciliu, atunci scutirea se aplica la primul imobil in ordinea dobandirii acestuia. Daca data dobandirii
a doua sau mai multe cladiri coincide, scutirea se acorda unei singure cladiri la alegerea contribuabilului,
ori (in lipsa optiunii contribuabilului) la aprecierea organului fiscal.
     Persoanele fizice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le
detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a
fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea
nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului
obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru
lucrarile de reabilitare termica.
     Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice daca :
     a) Cladirea este o locuinta noua realizata in conditiile Legii 114/96 republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare ;
     b) Cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.
19/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Scutirea de la plata impozitului pe cladire se acorda pe timp de 10 ani de la data de intai a lunii
urmatoare celei in care a fost dobandita locuinta respectiva. In cazul instrainarii cladirii, scutirea de
impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia.
     Pentru a beneficia de aceste scutiri, persoanele in cauza vor prezenta o cerere impreuna cu
originalul si copiile actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinte
cu credit, contractul de vanzare – cumparare cu plata in rate a locuintei, contractul de dobandire a locuintei,
dupa caz, si procesul – verbal de predare – primire/preluare a locuintei in cauza, numai pentru o cladire.
1.4. Obligatii

  1) In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului, impozitul
 pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei
 in care cladirea a fost dobandita sau construita.
  2) In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului,
 impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a
 lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.
  3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta
 perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.
  4) In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri
 existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a
 fost finalizata modificarea.
  5) Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o
 declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei
 raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau
 construirii.
  6) Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire
 existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii
 administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.
  7) Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata
 pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante
 fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii
 administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea sau al celei unde isi are domiciliul fiscal
 contribuabilul in cauza. Atestarea achitarii la zi a obligatiilor bugetare se face prin certificatul de
 atestare fiscala emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale.
     Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule
 de drept.
     - in cazul dobandirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:
     a) cartile de identitate ale proprietarilor,
     b) actul de dobandire a proprietatii cladirii,
     c) planuri/schite cadastrale.
     - in cazul construirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:
     a) autorizatie de construire,
     b) procesul verbal de receptie finala,
     c) nota de regularizare emisa de Primaria Sinaia,
     d) memoriu justifcativ,
     e) planuri/schite cadastrale.
  8). Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire
 existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii
 administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.
 Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:
     - in cazul extinderii/imbunatatirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:
     a) autorizatia de construire,
     b) procesul verbal de finalizare a lucrarilor,
     c) memoriu justificativ,
     d) planuri cadastrale.
     - in cazul demolarii/distrugerii unei cladiri vor prezenta in original si copie:
     a) autorizatia de demolare,
     b) procesul verbal de demolare,
  9). (1) In cazul persoanelor fizice, pentru cladirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind
 autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr.
 50/1991, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:
     a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de
 construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii
 efective a lucrarilor;
     b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din
 aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;
     c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in
 autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile
 legii, data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele
 structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste
 la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor,
 precum si suprafata construita desfasurata in raport de care se stabileste impozitul pe cladiri.
      (2) Prin grija structurilor de specialitate cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii
 teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii din aparatul propriu al autoritatilor
 administratiei publice locale, denumite in continuare structuri de specialitate, se intocmesc procesele-
 verbale mentionate la alin.(1) care servesc la inregistrarea in evidentele fiscale, in registrele agricole sau
 in orice alte evidente cadastrale, dupa caz, precum si la determinarea impozitului pe cladiri.
     Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice se stabileste pe baza datelor extrase din actele
 care atesta dreptul de proprietate.
     Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe
 cladiri in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, conform prevederilor alin. (5) .
     Obligatia de a depune declaratie revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza cladiri.
     Declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau de la data
 aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:
     a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
     b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe cladiri datorat;
     c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la
 modificarea impozitului pe cladiri.
     Obligativitatea depunerii declaratiilor de impunere, revine si contribuabililor care se
 incadreaza intr-una din categoriile de facilitati si scutiri de la plata impozitului datorat.
     Declaratia speciala pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice
 detinatoare a mai multor cladiri utilizate ca locuinta se depune separat pentru fiecare cladire la
 compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale din unitatile administrativ-
 teritoriale atat la adresa de domiciliu cat si cele in a caror raza sunt situate cladirile respective.
     In cazul contribuabililor care dobandesc cladiri ce se supun impozitului majorat declaratia de
 impunere se depune in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora.
     Pentru veridicitatea datelor inscrise in declaratiile de impunere intreaga raspundere juridica o
 poarta contribuabilul atat in cazul in care este semnatar al declaratiei respective, cat si in cazul in care
 semnatar al declaratiei este o persoana mandatata in acest sens de contribuabil.
     Modelul declaratiei pentru stabilirea impozitului pe cladiri pentru persoane fizice este prezentat
 in pagina 20.

1.5. Plata impozitului

     1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in 2 rate egale, respectiv:
       a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;
       b) rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv;
     2) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice,
 de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care
 contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-
 teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.
     In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua
 lucratoare imediat urmatoare.
    Neplata in termenele scadente atrage plata majorarilor si penalitatilor de intarziere (denumite
incepand cu 01.01.2007 majorari de intarziere, conform O.G. nr.92/2003 - republicata), stabilite prin
hotarari ale guvernului.

1.6. Sanctiuni

     Constituie contraventii urmatoarele fapte:
     a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.
     b) nedepunerea declaratiilor de impunere.
     c) nerespectarea prevedeilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea cladirilor,
precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
     d) refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a
situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice
locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea
contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, notarii, avocatii, executorii
judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul
permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea
pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta
entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori
la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata, precum si
depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.
     Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la
lit. b) – d) cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
     Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,
cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult
48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate
din minimul amenzii.

1.7. Bonificatie

    Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie
2008 se acorda o bonificatie de 10% la impozitul pe cladiri.
                                                                           ROMÂNIA
                                                   Primaria Sinaia
                                                                Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite
                                                   Codul de identificare fiscală: RO2844103, Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788
                                                   Cont IBAN: RO59TREZ5252107020102XXX,
                                                   Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA
                                                    Nr. rol nominal unic ………………………          Nr.……………......./..............…/2008
                                                                                        (data eliberarii)

                                               DECLARAŢIE FISCALĂ
          pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
        Subsemnatul...........................................………………………, identificat prin actul ulterioare ................., seria.........., nr. ........................... şi C.N.P. .....................................…………...,
                                                    de identitate
 domiciliat în ROMANIA / ............................, judeţul ............................, codul poştal ....................., municipiul/oraşul/comuna .............................. satul/sectorul ..................................,
 str. ……………………………………………………., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap........., declar ca începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr..............din ....... / .......... 20.......,
 emis de ............................... la data de ..........................., am dobândit o clădire situată în comuna/oraşul/municipiul ..................................................., satul / sectorul ..........…………........................,
str. ................……………………………………………………......................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap........., având următoarele caracteristici:
Clădirea are .... etaje, ..... apartamente, este construită în anul ..... şi construcţiile anexe sunt construite în anul ....., iar suprafaţa construită la sol a clădirilor este de ................. m2.
Declar ca deţin/nu deţin alte clădiri cu destinaţia de locuinţă în afara celei de la adresa de domiciliu, drept pentru care depun/nu depun declaraţia specială de impunere.
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire în cotă de ........., în calitate de ................................ conform documentelor anexate ...............................................................
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Nota:
Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale inclusiv a balcoanelor, logiilor şi a celor situate la subsol.
În cazul în care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, suprafaţa construită desfăşurată se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu coeficientul de transformare de
1,2.
                                                                                                                *) In aceasta casetă completează funcţionarul
                                                          Construcţii anexe situate in                          Spatii cu altă        public din compartimentul de specialitate al
                                    Clădiri                   afara corpului principal al              Locuinţe         destinaţie          autorităţilor administraţiei publice locale.
                                                               clădirii                  situate la         situate in
                                                                                                                   Rangul localităţii/zona în
         Specificaţii                                                                       subsol,         subsolul sau
                          Cu pereţi sau cadre    Cu pereţi din lemn,
                                                      Cu pereţi din cărămidă
                                                                                                                   care se afla situata clădirea
                          din beton armat, din     cărămidă nearsă,                     Cu pereţi din lemn,      demisol sau         demisolul
                                                       arsă, piatră, beton                                                       INTRAVILAN:
                          cărămidă arsă, piatră    vălătuci, paiantă sau
                                                          sau din
                                                                      cărămidă nearsă,       la mansarda         clădirilor
                           naturală sau din       alte materiale                     vălătuci, paiantă, etc.                                         A, B, C, D
                                                        alte materiale
                           alte materiale       asemănătoare                                                                        EXTRAVILAN:
                          Cu      Fără      Cu      Fără      Cu      Fără      Cu      Fără      Cu      Fără      Cu      Fără          I, a II-a, a III-a, a IV-a
     Condiţiile de dotare cu instalaţii   instalaţii   instalaţii   instalaţi   instalaţii   instalaţii  instalaţii  instalaţii   instalaţii  instalaţii  instalaţii  instalaţii  instalaţii
      de apă canalizare, electrice,     de apă     de apă     de apă     de apă     de apă    de apă    de apă     de apă    de apă    de apă    de apă    de apă   Rangul:
       încălzire trebuie să fie     canalizare   canalizare  canalizare   canalizare   canalizare  canalizare  canalizare   canalizare  canalizare  canalizare  canalizare  canalizare  .................................................
       îndeplinite cumulativ       electrice   electrice   electrice    electrice   electrice   electrice   electrice   electrice   electrice   electrice   electrice   electrice
                         încălzire   încălzire   încălzire    încălzire   încălzire   încălzire   încălzire   încălzire   încălzire   încălzire   încălzire   încălzire  Zona:
             0              1       2       3        4       5       6       7       8       9      10      11      12
                                                                                                                  Ordinea numerică a clădirii
                   2
      Suprafaţa utila (m )                                                                                                   cu destinaţia de locuinţă în
                                                                                                                   funcţie de data dobândirii
      Suprafaţa construita
                                                                                                                ......................................................
      Desfăşurată (m2)
    Data ............................................                 Prenumele si numele .................................................................                Semnătura olografă..........................................
2. IMPOZITUL PE CLADIRI IN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE

  Persoanele juridice, pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate, indiferent unde sunt
situate acestea, datoreaza impozit pe cladiri.
  1) In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de
impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.
  2) Cota de impozit stabilita este de 1% pentru cladirile care au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinta.
  3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in
contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.
 4) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice
locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de
zile de la data terminarii lucrarilor respective.
  5) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea
impozabila se reduce cu 15 %.
  6) In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila
a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea
proprietarului persoana juridica.
 7) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota
impozitului pe cladiri se stabileste 5,5 % si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in
contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac
exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea
prevazuta la alin. (2).
 8) In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a
acestuia se aplica urmatoarele reguli:
 a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar;
 b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a
cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor
legale in vigoare;
 c) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe
cladiri este datorat de locator.
 9) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune,
in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.

2.1. Cote de impozitare

    In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de
impozitare de 1 %, respectiv 5,5 % asupra valorii de inventar a cladirii, astfel:
    a. Cladirile care au fost reevaluate potrivit legii, se impoziteaza prin aplicarea cotei 1%.
    b. Cladirile care au fost amortizate integral, potrivit legii se impoziteaza prin aplicarea cotei de
1%, caz in care valoarea impozabila se reduce cu 15%.
    c. Cladirile care nu a fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta 2008,
respectiv incepand cu data de 01.01.2005 se impoziteaza prin aplicarea cotei de 5,5 % asupra valorii de
inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanei juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a
efectuat prima reevaluare.
    d. Pentru cladirile nereevaluate la care s-au efectuat lucrari de modernizare dupa data de
01.01.2005 potrivit reglementarilor legale in vigoare, cota de impunere este 5,5 %, asupra valorii
rezultate din insumarea valorii de inventar a cladirii si a valorii lucrarilor de modernizare.
    Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe cladiri reprezinta
sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa
caz.
2.2. Scutiri

 Impozitul pe cladiri persoane juridice nu se datoreaza pentru:
     a) cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ – teritoriale sau a oricaror institutii
publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
     b) cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, indiferent de titularul dreptului
de proprietate sau de administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
     c) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase
recunoscute de lege si partile lor componente locale, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru
activitati economice;
     d) cladirile care constitue patrimonial unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional
sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt
folosite pentru activitati economice;
     e) cladirile unitatilor sanitare de interes national care nu au trecut in patrimoniul autoritatilor
locale;
     f) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome
"Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru
activitati economice;
     g) cladirile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome
"Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuite conform legii;
     h) constructiile si amenajarile funerare din cimitire, crematorii;
     i) cladirile sau constructiile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
     j) cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de
mostenitori legali sau testamentari;
     k) oricare dintre urmatoarele constructii speciale:
     - sonde de titei, gaze, sare;
     - platforme de foraj marin;
     - orice centrala hidroelectrica, centrala termoelectrica, centrala nuclearoelectrica, statie de
transformare si de conexiuni, cladire si constructie speciala anexa a acesteia, post de transformare, retea
aeriana de transport si distributie a energiei electrice si stalpii aferenti acesteia, cablu subteran de
transport, instalatie electrica de forta;
     - canalizari si retele de telecomunicatii subterane si aeriene;
     - cai de rulare, de incinta sau exterioare;
     - galerii subterane, planuri inclinate subterane si rampe de put;
     - puturi de mina;
     - cosuri de fum;
     - turnuri de racire;
     - baraje si constructii accesorii;
     - diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor;
     - constructii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de imbunatatiri
funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare aferente canalelor;
     - poduri, viaducte, apeducte si tuneluri;
     - retele si conducte pentru transportul sau distributia apei, produselor petroliere, gazelor si
lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retele de canalizare;
     - terasamente;
     - cheiuri;
     - platforme betonate;
     - imprejmuiri;
     - instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;
     l) oricare institutie sau unitate care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
     m) fundatii testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta
institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
    n) organizatii umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de
batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;
    o) elementele apartinand infrastructurii feroviare publice.
    Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru acele cladiri detinute de persoane juridice, care
sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata
unui an calendaristic.
    Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile de
consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii.

2.3. Obligatii

    Orice persoana juridica care datoreaza plata impozitului pe cladiri are obligatia anuala de a
calcula impozitul si de a depune declaratie de impunere insotita de balanta mijloacelor fixe pana la
data de 31 ianuarie inclusiv .
    Orice persoana juridica, inclusiv institutiile publice, au obligatia sa depuna declaratii de
impunere, chiar daca, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, nu datoreaza sau sunt scutite de la
plata impozitului pe cladiri.
    Modelul declaratiei pentru stabilirea impozitului pe cladiri persoane juridice este prezentat in
pagina 25.
    Orice persoana juridica care detine in concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta cladiri
proprietate publica si privata a statului, vor anexa la declaratia de impunere actul prvind concesionarea,
inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective .
    Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie
de impunere in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii.
    Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:
    - in cazul dobandirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:
    a) certificatul de inmatriculare al societatii,
    b) actul de dobandire a proprietatii cladirii,
    c) planuri cadastrale,
    d) copia notei contabile de inregistrare a valorii cladirii in contabilitatea persoanelor juridice.
    - in cazul construirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:
    a) certificatul de inmatriculare al societatii,
    b) balanta de verificare a societatii, aferenta lunii in care a intervenit modificarea,
    c) copia notei contabile de inregistrare a valorii cladirii in contabilitatea persoanelor juridice,
    d) procesul verbal de receptie finala,
    e) nota de regularizare emisa de Primaria Sinaia.
    Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire
existenta are obligatia sa depuna o declaratie in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste
modificari.
    Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:
    - in cazul extinderii/imbunatatirii unei cladiri vor prezenta in original si copie:
    a) autorizatia de construire,
    b) procesul verbal de finalizare a lucrarilor,
    c) memoriu justificativ,
    d) planuri cadastrale.
    - in cazul demolarii/distrugerii unei cladiri vor prezenta in original si copie:
    a) autorizatia de demolare,
    b) procesul verbal de demolare,
2.4. Plata impozitului

     1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in 2 rate egale, respectiv:
       a) rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;
       b) rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv;
     2) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane
 juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care
 contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-
 teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.
     In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua
 lucratoare imediat urmatoare.
     Neplata in termenele scadente atrage plata majorarilor si penalitatilor de intarziere (denumite
 incepand cu 01.01.2007 ajorari de intarziere, conform O.G. nr.92/2003 - republicata), stabilite prin
 hotarari ale guvernului.

 2.5. Bonificatie

    Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie
 2008 se acorda o bonificatie de 10% la impozitul pe cladiri.

 2.6. Sanctiuni

     Constituie contraventii urmatoarele fapte:
     a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.
     b) nedepunerea declaratiilor de impunere.
     c) nerespectarea prevedeilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea cladirilor,
 precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
     d) refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a
 situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice
 locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea
 contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, notarii, avocatii, executorii
 judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul
 permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea
 pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta
 entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori
 la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata, precum si
 depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.
      Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 800 lei, iar cele de la
 lit. b) – d) cu amenda de la 800 lei la 2000 lei.
      Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,
 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult
 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate
 din minimul amenzii.
                                                                                                                       Model 2006 ITL 010                                                                                                           ROMÂNIA
 Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală …….………………,                                                       Primaria Sinaia
 judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ....,                                              Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite
 str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................                   Codul de identificare fiscală: RO2844103, Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788
 fax ............................., adresă de e-mail ……………………………………, înregistrat la registrul                                              Cont IBAN: RO59TREZ5252107020102XXX, Banca: TREZORERIA SINAIA,
 comerţului ................… la nr. ........................... . cont IBAN ……………………………………..,                                              Beneficiar:PRIMARIA SINAIA
 deschis la ………………………………………                                                                               Nr. rol nominal unic …………………………………           Nr.…………......../..............…/2008
                                                                                                                                     (data eliberarii)
Nr. şi data înregistrării ……………/………………….
la organul fiscal
                                                                                                       DECIZIE DE IMPUNERE
                                                                          pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice pentru anul 20…
                        DECLARAŢIE FISCALĂ                                        În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.
 pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane                               44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
                   juridice                                                 completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare se
                                                                        stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului
                                                                        ………………………………….:
      Adresă clădire/forma de                                                      folosinţă/clădirii
                                                      administrare sau
                        intrare/ înreg. în
                                                      dobândirii/închi
                                            este înregistrată
                                                       rierii/concesion
                                            Data de la care
                                   integral: DA /


                                             val. de intrare
          dobândire:
                                                                 Data ultimei
                         contabilitate
                                                        ării/preluare
                         Valoarea de                                   Amortizată
                                                                 reevaluări
      P – proprietate
                                                          Data
 Nr.
                                     NU
      Î - închiriere
 crt.
      C – concesiune                                                                Cota                Impozit/taxă datorat(ă)
                                                                                                                         Termenele de plată
      A - administrare                                                                %                     (lei)
      F – folosinţă
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
                                       Total                                     x
 Contribuabilul completează două exemplare pe care le depune la organul fiscal
                                                                          Pentru neachitarea impozitului/taxei până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până
        Director P.J.,                       Şef compartiment contabil,                      la data plăţii.
 L. S.     …………………………                         …………………………………                              Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
         (prenumele, numele şi semnătura)                  (prenumele, numele şi semnătura)
                                                                          Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30
                                                                        zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
                                                                                 Coducătorul organului fiscal,
                                                                              .........................................................
                                                                                    (prenume, nume şi ştampilă)
                                                                                                                           Întocmit azi data ........................
 Am primit un exemplar al deciziei de impunere,                                                                                                   ....................................................
 Prenume şi nume ………………………., CNP ……………………….B.I./C.I.P./C.I. serie …. nr.                                                                                                 (funcţia, prenume şi nume)
 ……..
 Semnătura contribuabil _____________
 Data _____/_____/_____ sau
 Nr. şi data confirmării de primire:
 ___________________________________
             CAP. II . IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PENTRU CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE

1. VALOAREA IMPOZITULUI PE TEREN

1.1.   Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan - terenuri de constructii

     1. Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul
    localitatii in care este amplasat terenul, zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform
    incadrarii facute de consiliul local.
     2. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului
    ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
    se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
    dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
     3. În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după
    caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de
    aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea
    nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha.
     4. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta
    terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata
    in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:            Zona in cadrul              SINAIA
             localitatii
                       Nivel indexat prin
                                     Impozit aplicat in
                        H.G.1514/2006,
               Anul                       2008
                       pentru 2007 - 2009
                           lei/mp           lei/mp
                A          0,4681           0,5149
                B          0,3180           0,3498
                C          0,1511           0,1662
                D          0,0880           0,0968

     Sinaia este oras de rangul III
1.2.   Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea
     de terenuri cu constructii


         Zona          Zona A        Zona B    Zona C          Zona D


    Anul       Categoria 2007    2008  2007    2008  2007   2008   2007     2008
    de folosinta
    1.  Teren arabil      22     22   16,5     16,5  14,3   14,3   12,1     12,1
    2.  Pasune         16,5   16,5  14,3     14,3  12,1   12,1   9,9     9,9
    3.  Faneata         16,5   16,5  14,3     14,3  12,1   12,1   9,9     9,9
    4.  Vie           36,3   36,3  27,5     27,5  22    22   14,3     14,3
    5.  Livada         41,8   41,8  36,3     36,3  27,5   27,5   22      22
      Padure sau alt teren
    6.  cu     vegetatie  22     22   16,5     16,5  14,3   14,3   12,1     12,1
      forestiera
    7.  Teren cu ape      12,1   12,1   9,9     9,9  6,6    6,6     x    x
      Drumuri   si  cai
    8.              x     x     x    x   x     x      x    x
      ferate
    9.  Neproductiv       x     x     x    x   x     x      x    x


    In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei
terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare din tabelul urmator, iar rezultatul se inmulteste
cu coeficientul de corectie corespunzator pentru rangul localitatii Sinaia (III).
       Nr.                              Zona ( lei / ha )
       Crt         Categoria de folosinta
                                      A   B  C   D
        .
        1   Teren arabil                     20 15 13 11
        2   Pasune                        15 13 11      9
        3   Faneata                        15 13 11      9
        4   Vie                          33 25 20 13
        5   Livada                        38 33 25 20
        6   Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera     20 15 13 11
        7   Teren cu apa                     11   9  6   x
        8   Drumuri si cai ferate                 x   x  x   x
        9   Teren neproductiv                   x   x  x   x
  Pentru stabilirea impozitului pe teren, se foloseste coeficientul de corectie din tabelul urmator:
      Denumire localitate      Rang localitatii Sinaia       Coeficientul de corectie
         Sinaia               III                 3,00

1.3.   Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan

    In cazul unui teren amplasat in extravilanul orasului Sinaia, impozitul pe teren se stabileste prin
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel,
inmultita cu acelasi coeficient de corectie (3,00).
    Terenurile de pe raza orasului Sinaia situate in extravilan, nefiind incluse in zonele de impozitare
A,B,C sau D sunt cuprinse in zona A de impozitare, indiferent de categoria de folosinta.
     Nr.                                     Zona (lei/ ha)
     Crt.             Categorii de folosinta                 A
     1     Teren cu constructii                           22
     2     Arabil                                  36
     3     Pasune                                  20
     4     Faneata                                  20
     5     Vie pe rod                                40
       5.1                    Vie pana la intrarea pe rod      x
     6     Livada pe rod                               40
       6.1                Livada pana la intrarea pe rod        x
     7   Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera                 12
      7.1    Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de
                                               x
                                   protectie
     8   Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole              4
      8.1                  Teren cu amenajari piscicole        24
     9   Drumuri si cai ferate                             x
     10  Teren neproductiv                               x

2. Mod de aplicare

1. Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit
anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.
2. Impozitul prevazut la alin. 1,) denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren
prevazuta la alin. 3) se datoreaza catre bugetul local al orasului in care este amplasat terenul.
3. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta
sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa
caz, in conditii similare impozitului pe teren.
4. In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar
datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile
individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul
pentru terenul respectiv.
5. In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia,
impozitul pe teren se datoreaza de locatar.
6. In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe
teren este datorat de locator.
7. Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de
documnete, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa
acestuia, a unui membru major al gospodariei sub sanctiunea nulitatii.
    Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in
actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si
a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere
suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din
lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea
funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a luni urmatoare celei in
care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.
    Modelul declaratiei pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren pentru persoane fizice este
prezentat in pagina 32, modelul declaratiei pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren persoane
juridice este prezentat in pagina 37.
3. Scutiri la impozitul pe teren la persoanele fizice

 1) Impozitul pe teren nu se aplica pentru:
 a) veteranii de razboi;
 b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945,
precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si in alte legi.
     Persoana fizica, cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6
septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:
1. a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;
2. a fost privata de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare;
3. a fost stramutata in alta localitate decat cea de domiciliu;
4. a facut parte din detasamentele de munca fortata;
5. a fost supravietuitoare a trenului mortii;
6. este sotul/sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, daca ulterior nu s-a recasatorit;
     Persoana care, dupa data de 6 martie 1945, pe motive politice:
1. a executat o pedeapsa privata de libertate in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitiva sau a
fost lipsita de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;
2. a fost privata de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari
de catre organele de represiune;
3. a fost internata in spitale de psihiatrie;
4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
5. a fost stramutata intr-o alta localitate.
     Sotul/sotia celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul detentiei,
internati abuziv in spitale de psihiatrie, stramutati, deportati in strainatate sau prizonieri, daca ulterior nu
s-a recasatorit;
     Sotul/sotia celui decedat dupa iesirea din inchisoare, din spitale de psihiatrie, dupa intoarcerea
din stramutare, din deportare sau din prizonierat, daca ulterior nu s-a recasatorit;
     Sotul/sotia celui decedat in conditiile prevazute la lineatele precedente si care, din motive de
supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel inchis, internat abuziv in spitale de psihiatrie, deportat,
prizonier sau stramutat, daca nu s-a recasatorit si daca poate face dovada ca a convietuit cu victima pana
la decesul acestuia;
     Persoana care a fost deportata in strainatate dupa 23 august 1944;
     Persoana care a fost constituita in pizonier de catre partea sovietica dupa data de 23 august 1944,
oir, fiind constituita ca atare, inainte de aceasta data, a fost retinuta in captivitate dupa incheierea
armistitiului.
     Persoanele care au calitatea de luptatori in rezistenta aniticomunista conform O.U.G. nr.
214/1999.
 c) Persoanele prevazute la art. 3 alin. 1) lit. b) si art. 4 alin. 1) din Legea recunostintei fata de eroii-
martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.
 d) Vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
 e) Persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.
 2) Pentru un teren detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la alin. 1), 2), 3) sau 4), scutirea
fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.
 3) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca
domiciliu de persoanele fizice prevazute la lit. (a), (b), (c), (d) sau (e).
 4) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la lit. (a), (b), (c), (d) sau (e) se aplica unei persoane
incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in
vederea scutirii.
     In vederea scutirii, persoanele in cauza trebuie sa prezinte copii ale actelor care atesta aceasta
calitate, respectiv:
- legitimatie pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au
recasatorit,
- hotarare pentru beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990 si ai Legii nr. 189/2000,
- brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004,
- certificat de incadrare intr-o grupa de handicap,
- copie dupa cartea/buletinul de identitate,
- copie dupa actul de proprietate.
Impozitul pe teren persoane fizice nu se datoreaza pentru:
  a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
  b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate
juridica;
  c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
  d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau
acreditata;
  e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor
locale;
  f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor
folosite pentru activitati economice;
  g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice,
aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele
acestuia folosite pentru activitati economice;
  h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza
ameliorarea acestuia;
  i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau
silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite
pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care
contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si
terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in
masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
  j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii
portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si
terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a
terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;
  k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale
administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de
siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;
  l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
  m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de
mostenitori legali sau testamentari;
  n) terenurile aferente cladirilor afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice,
statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni, cu exceptia celor folosite pentru
activitati economice.
  o) terenurile aferente cladirilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei
Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu exceptia celor folosite pentru activitati
economice.
  p) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care
proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
  r) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
  s) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.
4. Sanctiuni persoane fizice

     Constituie contraventii urmatoarele fapte:
     a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.
     b) nedepunerea declaratiilor de impunere.
     c) nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea
terenurilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
     d) refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a
situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice
locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea
contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, notarii, avocatii, executorii
judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul
permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea
pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta
entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori
la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata, precum si
depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.
     Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la
lit. b) – d) cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
     Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,
cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult
48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate
din minimul amenzii.
                                                                                                                                   Model 2006 ITL – 003
                  ROMÂNIA
    Primaria Sinaia                                                                                                  DECLARAŢIE FISCALĂ
          Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite                                                                  pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice,
    Codul de identificare fiscală: RO2844103, Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788                                                   datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
    Cont IBAN: RO56TREZ5252107020201XXX,
    Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA                                                                               cu modificările şi completările ulterioare
    Nr. rol nominal unic ……………………………           Nr…………........../..............…/2008
                                          (data eliberarii)

            Subsemnatul ......................................................................, identificat prin actul de identitate ................., seria.........., nr. ...................... ........... si C.N.P. ............................................................., domiciliat în
  ROMANIA / ............................, judeţul ............................, codul poştal ....................., municipiul/oraşul/comuna .................. ............, satul/sectorul .................................., str. ........................................., nr........., bl. ...........,
  sc........., et........, ap........., declar că:
    1. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
.....................................................................satul / sectorul .................................., str . ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA ................,
    2. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
.....................................................................satul / sectorul .................................., str . ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA ................,
    3. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
.....................................................................satul / sectorul .................................., str . ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., P OZITIA ............…,
    4. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
.....................................................................satul / sectorul ................................. ., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ... ........, VOL ........., POZITIA …............,
    5. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
.....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA .…............
                                                                                  Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, in m2
                             Intravilan ( I ) extravilan ( E )
                                                 Terenuri                                                             Terenuri           Drumuri
                                                                                                                                                       Z
                                                                                     Livadă           Pădure                           şi căi
      Nr. Crt.
               Parcela / adresa                            cu                       Vie                                        cu
                                                                Fâneaţă


                                                                                                                                          Terenuri     Rang   O
                                                            Păşune
                                                       Arabil
               unde este situat                          construcţii                                                             ape             ferate
                                                                                                                                         neproduct.    localit  N
                 terenul
                                                                                                                                                       A
                                                                                              Până în 20 de           Cu      Fără
                                                                     Intrată   Neintrată  Intrată pe  Intrată pe           Peste 20
                                               Liber  Ocup                pe rod    pe rod    rod     rod
                                                                                              ani/cu rol de
                                                                                                        de ani
                                                                                                              amenajare   amenajare     Liber   Ocup
                                                                                               protecţie           piscicolă   piscicolă
      1

      2

      3

      4

      5       Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........., în calitate de ................................ conform documentelor anexate ...............................................................
       Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.


            Data ............................................                            Prenumele şi numele.................................................................             Semnătura olografă..........................................
5. Scutiri impozit teren persoane juridice

Impozitul pe teren persoane juridice nu se datoreaza pentru:
 a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;
 b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate
juridica;
 c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
 d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau
acreditata;
 e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul autoritatilor
locale;
 f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor
folosite pentru activitati economice;
 g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice,
aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptand suprafetele
acestuia folosite pentru activitati economice;
 h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza
ameliorarea acestuia;
 i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau
silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite
pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care
contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si
terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in
masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
 j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii
portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si
terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a
terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;
 k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale
administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., zonele de
siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;
 l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
 m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de
mostenitori legali sau testamentari;
 n) terenurile aferente cladirilor afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice,
statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni, cu exceptia celor folosite pentru
activitati economice.
 o) terenurile aferente cladirilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei
Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu exceptia celor folosite pentru activitati
economice.
 p) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care
proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
 r) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
 s) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.
Impozitul pe teren nu se aplica :
 a) Oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si
Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
 b) Fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii
de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 c) Organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate
care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare
si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte
persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.
 d) Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru acele cladiri si terenul aferent detinute de persoane
juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5
luni pe durata unui an calendaristic.
 e) Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Nationala a
Padurilor - Romsilva, cu exceptia celor folosite in scop economic.

6. Obligatii

1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit
anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.
2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren
prevazuta la alin. 3) se datoreaza catre bugetul local al orasului in care este amplasat terenul.
3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta
sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa
caz, in conditii similare impozitului pe teren.
4) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar
datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile
individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul
pentru terenul respectiv.
5) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia,
impozitul pe teren se datoreaza de locatar.
6) In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe
teren este datorat de locator.
7) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind terenurile, a titularului dreptului de proprietate
asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente,
anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui
membru major al gospodariei, sub sanctiunea nulitatii.
8) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in
actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si
a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere
suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din
lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea
funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in
care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.
9) Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe teren se datoreaza de la data de
intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit.
10) Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an, care are ca efect transferul
dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand
cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra
terenului.
11) In cazurile prevazute la alin. 9) sau 10), impozitul pe teren se recalculeaza pentru a reflecta perioada
din an in care impozitul se aplica acelei persoane.
12) Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica in cursul unui an
sau in cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se
modifica incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.
13) Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul pe teren se modifica pentru
intregul teren situat in intravilan corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie
a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.
14) Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia
terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de
zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.
15) Instrainarea unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi
efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse
orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local
al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliul
fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare
celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul
fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele
prin care se instraineaza terenuri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de
drept.
16) Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind
modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii folosintei.

7. Plata impozitului
 1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la data de 31 martie si 30
septembrie inclusiv.
2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili,
pana la data de 31 martie inclusiv, a anului 2008, se acorda o bonificatie de 10%, stabilita prin hotarare a
consiliului local.
3) Impozitul anual pe teren, datorat bugetului local Sinaia de catre contribuabili, persoane fizice si
juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care
contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.
  Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intarziere (denumite
incepand cu 01.01.2007 majorari de intarziere, conform O.G. nr.92/2003 - republicata), stabilite prin
hotarari ale guvernului.

8. Sanctiuni persoane juridice
     Constituie contraventii urmatoarele fapte:
     a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.
     b) nedepunerea declaratiilor de impunere.
     c) nerespectarea prevedeilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea
terenurilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
     d) refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a
situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice
locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea
contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, notarii, avocatii, executorii
judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul
permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea
pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta
entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori
la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata, precum si
depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.
     Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 800 lei, iar cele de la
lit. b) – d) cu amenda de la 800 lei la 2000 lei.
     Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,
cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult
48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate
din minimul amenzii.

9. Bonificatie
    Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local, pana la 31 martie 2008 se
acorda o bonificatie de 10% la impozitul pe teren.
                                                                                                                                           Model 2006 ITL – 011                  ROMÂNIA
    Primaria Sinaia                                                                                                        DECLARAŢIE FISCALĂ
          Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite                                                                       pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice,
    Codul de identificare fiscală: RO2844103, Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788                                                         datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
    Cont IBAN: RO06TREZ5252107020202XXX,
    Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA                                                                                   cu modificările şi completările ulterioare
    Nr. rol nominal unic ………………………         Nr…………………......../..............…/2008
                                           (data eliberarii)        Subsemnatul ......................................................................, identificat prin actul de identitate ................., seria.........., nr. ................................. si CNP .............................................................,domiciliat în ROMANIA
/ ............................, judeţul ............................, codul poştal ....................., municipiul/oraşul/c omuna .............................. satul/sectorul .................................., str. ........................................., nr.... ........, bl. ..........., sc.........,
et........, ap........., în calitate de reprezentant al ……………………………………….., Codul de identificare fiscală.............................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ....,
str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………………, înregistrat la registrul
comerţului ........................... la nr. ........................... , cont IBAN …………………………………….., deschis la ………………………………………, declar că:
    1. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
.....................................................................satul / sectorul .................................., str . ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA.................,
    2. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
.....................................................................satul / sectorul .................................., str . ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL .........,POZITIA .................,
    3. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
.....................................................................satul / sectorul .................................., str . ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL .........,POZITIA ..................
    4. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
.....................................................................satul / sectorul .................................., str . ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL .........,POZITIA ... ...............
    5. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
.....................................................................satul / sectorul .................................., str . ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL .........,POZITIA ..................
                                                                                  Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, in m2
                             Intravilan ( I ) extravilan ( E )
                                                Terenuri                                                              Terenuri        Drumuri
                                                                                                                                                     Z
                                                                                     Livadă           Pădure                        şi căi
      Nr. Crt.
              Parcela / adresa                            cu                       Vie                                         cu
                                                                Fâneaţă
                                                                                                                                       Terenuri      Rang   O
                                                           Păşune
                                                       Arabil
              unde este situat                          construcţii                                                              ape          ferate
                                                                                                                                       neproduct.     localit  N
                terenul
                                                                                                                                                     A
                                                                                               Până în 20 de           Cu      Fără
                                                                     Intrată   Neintrată  Intrată pe  Intrată pe           Peste 20
                                               Liber  Ocup                pe rod    pe rod     rod      rod
                                                                                               ani/cu rol de
                                                                                                         de ani   amenajare   amenajare  Liber   Ocup
                                                                                                protecţie           piscicolă   piscicolă
      1

      2

      3

      4

      5

         Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........., în calitate de ................................ conform documentelor anexate ...............................................................
         Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

                  Data ...................                                            Director P.J.,                                           Şef compartiment contabil,
                                                                          L. S.   …………………………                                             …………………….………………
                                                                                 (prenumele, numele şi semnătura)                                  (prenumele, numele şi semnătura)
          CAP. III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
                contribuabilii persoane fizice si persoane juridice


1. VALOAREA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

    Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport.
1.1. In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cm 3 sau
fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

                                           Suma, in lei, pentru
               Tipuri de autovehicule                 fiecare grupa de 200
                                            cm3 sau fractiune
                                              din aceasta.

 1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de               7
 pana la 1600 cm3 inclusiv.
 2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv.              15
 3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv.              30
 4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv.              60
 5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3.                       120
 6. Autobuze, autocare, microbuze.                                    20
 7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone
                                                     25
 inclusiv, precum si autoturisme de teren din productia interna.
 8. Tractoare inmatriculate.                                       15

  In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele,
motoretele si scuterele respective.

1.2. In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala de peste 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

       Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
                        NIVELURILE          NIVELURILE
                         INDEXATE          APLICABILE
                      PENTRU ANUL 2007      ÎN ANUL FISCAL 2008
                          Taxa (lei)          Impozit (lei)
                     Vehicule cu          Vehicule cu
Numărul axelor şi masa totală maximă
                      sistem de   Vehicule cu  sistem de    Vehicule
        autorizată
                      suspensie    alt sistem  suspensie     cu alt
                     pneumatică      de    pneumatică    sistem de
                       sau un    suspensie    sau un    suspensie
                      echivalent          echivalent
                     recunoscut          recunoscut
I. Vehicule cu două axe             x        x       x        x
  1. Masa peste 12 tone, dar nu mai
                          100       110      100      110
    mult de 13 tone
  2. Masa peste 13 tone, dar nu mai
                          110       218      110      218
    mult de 14 tone
  3. Masa peste 14 tone, dar nu mai
                          218       307      218      307
    mult de 15 tone
  4. Masa peste 15 tone              307       694      307      694
II. Vehicule cu trei axe                 x       x        x       x
  1. Masa peste 15 tone,  dar nu mai
                            110      137       110      137
mult de 17 tone
  2. Masa peste 17 tone,  dar nu mai
                            137      281       137      281
mult de 19 tone
  3. Masa peste 19 tone,  dar nu mai
                            281      365       281      365
mult de 21 tone
  4. Masa peste 21 tone,  dar nu mai
                            365      363       365      363
mult de 23 tone
  5. Masa peste 23 tone,  dar nu mai
                            563      874       563      874
mult de 25 tone
  6. Masa peste 25 tone               563      874       563      874
III. Vehicule cu patru axe                x       x        x       x
  1. Masa peste 23 tone,  dar nu mai
                            365      370       365      370
mult de 25 tone
  2. Masa peste 25 tone,  dar nu mai
                            370      578       370      578
mult de 27 tone
  3. Masa peste 27 tone,  dar nu mai
                            378      917       378      917
mult de 29 tone
  4. Masa peste 29 tone,  dar nu mai
                            917     1.361       917     1.361
mult de 31 tone
  5. Masa peste 31 tone               917     1.361       917     1.361

  In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa
cu masa totala autorizata de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzatoare din tabelul urmator:

  Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu
             masă totală maximă autorizată de peste 12 tone
                        NIVELURILE           NIVELURILE
                        INDEXATE            APLICABILE
                      PENTRU ANUL 2007       ÎN ANUL FISCAL 2008
                         Taxa, în lei         Impozitul, în lei
                      Axă/axe             Axă/axe
Numărul axelor şi masa totală maximă
                     motoare cu    Axă/axe    motoare cu    Axă/axe
        autorizată
                     suspensie   motoare cu    suspensie   motoare cu
                     pneumatică   alt sistem   pneumatică    alt sistem
                      sau un      de      sau un       de
                     echivalent   suspensie    echivalent    suspensie
                     recunoscut           recunoscut
I. Vehicule cu 2+1 axe            x        x        x         x
   1. Masa peste 12 tone, dar nu mai
                         100       110       100       110
mult de 14 tone
   2. Masa peste 14 tone, dar nu mai
                         110       120       110       120
mult de 16 tone
   3. Masa peste 16 tone, dar nu mai
                         120       130       120       130
mult de 18 tone
   4. Masa peste 18 tone, dar nu mai
                         130       140       130       140
mult de 20 tone
   5. Masa peste 20 tone, dar nu mai
                         140       190       140       190
mult de 22 tone
   6. Masa peste 22 tone, dar nu mai
                         190       246       190       246
mult de 23 tone
   7. Masa peste 23 tone, dar nu mai
                          246   443       246    443
mult de 25 tone
   8. Masa peste 25 tone             443   778       443    778
II. Vehicule cu 2+2 axe               x    x        x     x
   1. Masa peste 23 tone, dar nu mai
                          120   177       120    177
mult de 25 tone
   2. Masa peste 25 tone, dar nu mai
                          177   291       177    291
mult de 26 tone
   3. Masa peste 26 tone, dar nu mai
                          291   428       291    428
mult de 28 tone
   4. Masa peste 28 tone, dar nu mai
                          428   517       428    517
mult de 29 tone
   5. Masa peste 29 tone, dar nu mai
                          517   849       517    849
mult de 31 tone
   6. Masa peste 31 tone, dar nu mai
                          849   1.178       849   1.178
mult de 33 tone
   7. Masa peste 33 tone, dar nu mai
                         1.178   1.789      1.178   1.789
mult de 36 tone
   8. Masa peste 36 tone            1.178   1.789      1.178   1.789
III. Vehicule cu 2+3 axe               x     x        x     x
   1. Masa peste 36 tone, dar nu mai
                          938   1.305       938   1.305
mult de 38 tone
   2. Masa peste 38 tone            1.305   1.774      1.305   1.774
IV. Vehicule cu 3+2 axe               x     x        x     x
   1. Masa peste 36 tone, dar nu mai
                          829   1.150       829   1.150
mult de 38 tone
   2. Masa peste 38 tone, dar nu mai
                         1.150   1.591      1.150   1.591
mult de 40 tone
   3. Masa peste 40 tone            1.591   2.354      1.591   2.354
V. Vehicule cu 3+3                  x     x        x     x
   1. Masa peste 36 tone, dar nu mai
                          471   570       471    570
mult de 38 tone
   2. Masa peste 38 tone, dar nu mai
                          570   851       570    851
mult de 40 tone
   3. Masa peste 40 tone             851   1.356       851   1.356

    Remorci, semiremorci sau rulote cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de
autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) :

           Masa totala maxima autorizata       Taxa (lei)
                        Anul     2007 /   2008 /
        Masa                    200 cmc  200 cmc
       1. pana la 1 tona inclusiv              7      7
       2. peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone     24      24
       3. peste 3 tona, dar nu mai mult de 5 tone     37      37
       4. peste 5 tone                  46      46
1.3. Mijloace de transport pe apa

                                        Taxa (lei)
                               Anul
                                      2007     2008
    Tipul ambarcatiunii
    1. Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz
                                          x      x
    şi agrement personal
    2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                x      x
    3. Bărci cu motor                              x      x
    4. Bacuri, poduri plutitoare                        x      x
    5. Şalupe                                  x      x
    6. Iahturi                                 x      x
    7. Remorchere şi împingătoare:                       x      x
     a) Până la 500 CP, inclusiv                        x      x
     b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP                  x      x
     c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP                 x      x
     d) Peste 4.000 CP                             x      x
    8. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din
                                          x      x
    acesta
    9. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                   x      x
      a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv       x      x
      b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, dar nu
                                          x      x
    peste 3.000 tone
      c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone            x      x
    1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
                                          15      15
    personal
    2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri              40      40
    3. Bărci cu motor                            150      150
    4. Nave de sport şi agrement :
      a) - salupe                             250      250
      b) - iahturi                             600      600
    5. Scutere de apă                            150      150
    6. Remorchere şi împingătoare:                      x       x
      a) până la 500 CP inclusiv                      400      400
      b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv            650      650
      c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv          1.000     1.000
      d) peste 4.000 CP                         1.600     1.600
    7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta     130      130
    8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                  x       x
      a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv     130      130
      b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până
                                        200      200
    la 3.000 tone, inclusiv
      c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone          350      350

2.  Modul de aplicare

  Contribuabilii, persoane fizice si persoane juridice care detin in proprietate mijloace de transport ce
trebuie inmatriculate in Romania datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport.
 1) In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe mijloacele
de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de
transport a fost dobandit.
 2) In cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat
din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala,
impozitul pe mijloacele de transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de
intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.
 3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se recalculeaza pentru
a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.
 4) Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba
domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de
transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza
teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea
survenita.
 5) Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu
poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport
respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu,
cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este inregistrat mijlocul de
transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc
instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de
compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se
instraineaza mijloace de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de
drept.

Plata taxei
  1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la data de 31 martie si
30 septembrie inclusiv.
 2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului 2008 inclusiv, se acorda o bonificatie de 10 % inclusiv,
stabilita prin hotarare a consiliului local.
 3) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor
de transport in Romania, in conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul
datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si
pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.
 4) In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului
fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (3) au obligatia sa achite integral
impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
 a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
 b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a
aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii
urmatoare celei in care expira inmatricularea.
 5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,
persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care
impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera
la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

3.  Scutiri pentru persoane fizice

 1) Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:
 a) veteranii de razboi;
 b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945,
precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si in alte legi.
 2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-
martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza impozitul pe
mijloacele de transport aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.
 3) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2).
 4) Scutirea de la plata se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care
persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.
 5) Autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap
locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
    In cazul unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica care beneficiaza de
scutire, aceasta se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.
    Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica incepand cu prima zi a lunii
urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.
    In vederea scutirii, persoanele in cauza trebuie sa prezinte copii ale actelor care atesta aceasta
calitate, respectiv:
    - legitimatie pentru veteranii de razboi;
    - hotarare pentru beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990 si ai Legii nr. 189/2000
    - brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004
    - copie dupa cartea/buletinul de identitate
    - copie dupa actul de proprietate.

4.  Obligatii

    Orice contribuabil persoana fizica si/sau persoana juridica ce dobandeste / instraineaza / transfera
un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul si/sau sediul are obligatia de a depune o declaratie cu
privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea
survenita.
    Modelul declaratiei pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice si
persoane juridice este prezent in pagina 46.
    Declaratia trebuie insotita de urmatoarele acte:
    - in cazul dobandirii unui mijloc de transport se vor anexa:
    a) copie a cartii de identitate pentru persoane fizice,
    b) copie a certificatului unic de inmatriculare pentru persoane juridice,
    c) fisa de inmatriculare a mijlocului de transport,
    d) cartea de identitate a mijlocului de transport,
    e) factura sau contractul prin care a fost dobandit mijlocul de transport,
    f) dosar cu sina.
    Persoanele fizice si/sau persoanele jurdice au obligatia sa depuna declaratii de impunere, chiar
daca, potrivit prevederilor prezentei hotarari, pentru acestea nu datoreaza taxa asupra mijloacelor de
transport sau sunt scutite de la plata acestei taxe.
    Taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de contribuabil de la data de intai a lunii
urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.
    - in cazul instrainarii/radierii mijlocului de transport se vor anexa copie dupa actul de instrainare
(factura sau contract de vanzare cumparare)/certificatul de radiere
    Taxa asupra mijloacelor de transport se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare
celei in care a avut loc instrainarea sau radierea;
    Instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre urmatoarele cai:
    a) transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre
modalitatile prevazute de lege;
    b) furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la autoritatile competente in conditiile
legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest sens, pana la data restituirii mijlocului de
transport furat catre proprietarul de drept, in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in
situatia in care bunul furat nu poate fi recuperat;
    Radierea consta in scoaterea din evidentele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale
autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport cu grad avansat de uzura fizica,
deteriorate sau care au piese lipsa, fiind improprii indeplinirii functiilor pentru care au fost create, cazuri
in care scaderea de la taxa asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unor
documente din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat de o persoana fizica sau
de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii tehnice auto, potrivit
legii.
    În lipsa documentului prevăzut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada
existenţei fizice a mijlocului de transport, va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care
sa rezulte elementele de identificare ale sale şi ale mijlocului de transport respectiv, documentul
prin care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia.
    Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scadere pentru perioada in care acestea se afla in
reparatii curente, reparatii capitale, conservare sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din
lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.
    Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste anual, in 2 rate egale, respectiv:
    - rata I, pana la data de 31 martie inclusiv;
    - rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv;
    In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua
lucratoare imediat urmatoare.
    Neplata in termenele scadente atrage si plata majorarilor si penalitatilor de intarziere (denumite
incepand cu 01.01.2007 majorari de intarziere, conform O.G. nr.92/2003 - republicata), stabilite prin
hotarari de guvern.
    In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident, taxa asupra mijlocului de transport se
plateste integral in momentul inregistrarii mijlocului de transport la compartimentul de specialitate al
autoritatii de administratie publica locala.

5.  Sanctiuni pentru persoane fizice

         Constituie contraventii urmatoarele fapte:
     a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.
     b) nedepunerea declaratiilor de impunere.
     c) nerespectarea prevedeilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea
mijloacelor de transport, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
     d) refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a
situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice
locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea
contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, notarii, avocatii, executorii
judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul
permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea
pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta
entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori
la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata, precum si
depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.
     Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la
lit. b) – d) cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
     Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,
cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult
48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate
din minimul amenzii.
6.  Sanctiuni pentru persoane juridice

     Constituie contraventii urmatoarele fapte:
     a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.
     b) nedepunerea declaratiilor de impunere.
     c) nerespectarea prevedeilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea
mijloacelor de transport, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
    d) refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a
situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice
locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea
contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, notarii, avocatii, executorii
judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul
permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea
pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta
entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori
la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata, precum si
depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.
     Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 800 lei, iar cele de la
lit. b) – d) cu amenda de la 800 lei la 2000 lei.
     Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,
cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult
48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate
din minimul amenzii.

7.  Bonificatie

    Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local, pana la 31 martie 2008 se
acorda o bonificatie de 10% la taxa asupra mijloacelor de transport.
                                                                                                          ROMÂNIA
   Împuternicit…………………………………….., CNP ………..................., B.I./C.I./C.I.P. serie ……. nr.
   …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str.                             Primaria Sinaia
   ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax                        Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite
   ............................., adresă de e-mail ……………………………
   Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală ..................., judeţ                                           Codul de identificare fiscală: RO2844103, Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788,
   .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. .....,        Cont IBAN: RO78TREZ5252116020202XXX (persoane juridice),
   bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. .............................. fax ............................., adresă de e-mail                          Cont IBAN: RO31TREZ5252116020201XXX (persoane fizice),
   …………………………………, înregistrat la registrul comerţului ...................... la nr. ........................... .,                                 Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA
   cont IBAN …………………………………….., deschis la ………………………………………
                                                                                            Nr. rol nominal unic …………………………………           Nr.......…..….../..............…/2008
                                            Declaraţie fiscală/Decizie de impunere
                         pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor persoane fizice / persoane juridice
                                     depusă pentru dobândire mijloace de transport, ‫ٱ‬modificare, (se înscrie anul)
     Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobândit prin ‫ٱ‬vânzare-cumpărare/‫ٱ‬achiziţionare prin contract de leasing
următoarele mijloace de transport:
     ● mijloace de transport cu tracţiune mecanică (tabel 1)
                                          Secţiunea I                                                              Secţiunea II
   Nr.                                    Data     Serie                Serie                        impozit datorat
                Marca şi tipul                                                      Capacitate cilindrică                  Perioada pentru care se stabileşte şi termenele de plată
   crt.                                  dobândirii   şasiu                motor                      stabilit de organul fiscal
    1                  2                     3            4           5                 6          7                          8
   Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv
    1.
    2.
    3.
   Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
    1.
    2.
    3.
   Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
    1.
    2.
    3.
   Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
    1.
    2.
    3.
   Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
    1.
    2.
    3.
   Autobuze, autocare, microbuze
    1.
    2.
    3.
   Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă
    1.
    2.
    3.
Tractoare înmatriculate
 1.
 2.
 3.
Motociclete, motorete, scutere şi ataşe
 1.
 2.
 3.
                                                      Secţiunea II din tabelul 1 se completează de organul fiscal. În caz de emitere a deciziei de impunere din
                                                      oficiu se completează în totalitate de organul fiscal
    ● remorci, semiremorci sau rulote (tabel 2):
                                Secţiunea I                                                    Secţiunea II
 Nr.        Marca şi tipul              Data    Serie şasiu  Masa totală                      Impozit datorat                   Perioada pentru care se
 crt.                           dobândirii                                  stabilit de organul fiscal                   stabileşte
 1            2                    3     4       5                                 6                            7
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
     Contribuabilul întocmeşte declaraţia în două exemplare şi anexează la prezenta un set de copii ale     Secţiunea II din tabelul 2 se completează de organul fiscal. În caz de emitere a deciziei de
documentelor de dobândire a dreptului de proprietate, certificate de conformitate cu originalul de către organul  impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal.
fiscal.                                                        În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
      Prin prezenta declar că datele de identificare ale subsemnatului, precum şi datele consemnate de mine  şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
în secţiunea I din tabelul 1, respectiv în secţiunea I din tabelul 2 corespund realităţii             aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
                                                          ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
               Subsemnatul,                                     completările ulterioare se stabilesc obligaţiile de plată faţă de bugetul local al
            ……………………………………………                                     comunei/oraşului/municipiului/sectorului …………………………….: în cuantum de
                     (numele, prenumele şi semnătura)
                                                          …………………….. lei RON (se cumulează creanţele fiscale stabilite în tabelele de mai sus).
               L.S. în cazul persoanelor juridice
                                                           Pentru neachitarea impozitului până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii
                                                          până la data plăţii.
                                                           Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
                                                           Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în
                                                          termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
                                                                  Coducătorul organului fiscal,
                                                              .........................................................
                                                                    (prenume, nume şi ştampilă)
                                                                                                 Întocmit azi data ........................
 Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
                                                                                                 ....................................................
 Prenume şi nume ………………………., CNP …………………………..B.I./C.I.P./C.I. serie …. nr. ……..
                                                                                                    (funcţia, prenume şi nume)
 Semnătura contribuabil _____________
 Data _____/_____/_____ sau
 Nr. şi data confirmării de primire:
 ___________________________________
           CAP. IV .TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
                 AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

  TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
 ADMINISTRATE DE SERVICIULUI URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ACORDURI
           UNICE SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII.

A. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM

       SUPRAFATA                     TAXA (lei)
 a) pana la   150 mp, inclusiv                  4
 b) intre 151 – 250 mp, inclusiv                  5
 c) intre 251 – 500 mp, inclusiv                  7
 d) intre 501 – 750 mp, inclusiv                  8
 e) intre 751 – 1000 mp, inclusiv                10
                                 10 lei + 0,01 lei / m2
 f) peste   1000 mp                      2
                         pentru fiecare m care depaseste 1000 m2

B. TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE

1. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele
prevazute la alt punct al prezentului articol este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a
instalatiilor aferente acestora.
2. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o cladire ce urmeaza a fi folosita ca
locuinta sau anexa la locuinta este de 0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor
aferente acestora.
3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari este de 6 lei/m2 , pentru fiecare m2
afectat.
4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru lucrarile de organizare de santier in vederea
realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire este de 3% din
valoarea autorizata a constructiilor pentru organizare de santier, necesare executiei lucrarilor de baza,
daca nu au fost autorizate odata cu acestea.
5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, corturi, casute, rulote sau
campinguri este de 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.
6. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru: chioscuri, tonete, cabine, spatii de
expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a
panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 6 lei inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafata
afectata de constructie.
7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii este de
0,1% din valoarea impozabila a constructiilor si amenajarilor. In cazul desfiintarilor partiale, cuantumul
taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita a constructiei supusa demolarii.
8. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire este de 30%
din valoarea taxei initiale.
9. Taxa pentru autorizarea privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa,
canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie, televiziune prin cablu este de 4 lei, pentru
fiecare racord.
10. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului si de catre primar este de 10 lei.
11. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este de 7 lei.
12. Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism inscrise in tabelul de la punctul A
(randurile a la f) se majoreaza cu 20 %.
Mod de aplicare

    Pentru taxele prevazute la punctele de la lit. B, de la pct.1 la pct.11 se aplica urmatoarele reguli:
    a) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile
de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o
declaratie tip privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale;
    b) pana in cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea
lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitatea al autoritatii administratiei publice locale are
obligatia de a regulariza taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;
    c) pana in cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara
datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea
administratiei publice locale.
    Pentru taxele prevazute la punctele de la lit. B, pct.1 si pct.2, valoarea lucrarilor de constructii
ce vor fi autorizate in temeiul legal se stabilesc astfel:
    a) pentru persoane fizice, valoarea va fi calculata conform Anexei 1 privind impozitul pe cladiri,
din prezenta hotarare, pentru lucrarile de constructii ce se incadreaza din punct de vedere constructiv in
Anexa 1. Pentru lucrarile de constructii ce nu se incadreaza in Anexa 1valoarea va fi stabilita prin deviz
estimativ.
    b) pentru persoane juridice, valoarea va fi stabilita prin deviz estimativ, dar nu mai mica decat
cea calculata pentru lucrarile de constructii ce se incadreaza (ca sistem constructiv) conform valorii
impozabile stabilite prin Anexa 1 din prezenta hotarare.
    Regularizarea taxei pentru autorizatia de construire la terminarea lucrarilor, se face pe baza
valorii reale a lucrarilor de constructie, valoare care nu poate fi mai mica decat cea determinata conform
anexei privind impozitul pe cladiri din hotararea de consiliu aferenta anului cand a fost terminata
lucrarea.
    Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, pentru
avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispozitii ale Primarului Orasului Sinaia, care
cuprind specialisti in domeniile respective, atat din cadrul aparatului propriu cat si din cadrul institutiilor
de specialitate care sunt special imputerniciti de conducerile executive respective, petentul va prezenta,
la momentul eliberarii avizului mentionat, o copie a documentului de plata.
    Avizele se elibereaza doar daca respectiva documentatie a fost supusa analizei comisiei de resort
in baza unei solicitari exprese, respectiv daca avizul a fost prevazut in certificatul de urbanism.
    Pentru obtinerea avizelor impuse in certificatul de urbanism solicitantul va depune:
     - cerere,
     - copie certificat de urbanism,
     - documentatia anexa,
     - taxa conform prezentei hotarari pentru fiecare aviz, achitata cu anticipatie, prin chitanta la
       casieria primariei sau cu ordin de plata la trezorerie,
     - taxa pentru fiecare aviz perceputa de catre unitatea emitenta, achitata cu anticipatie, prin
       chitanta la casieria primariei sau cu ordin de plata la trezorerie.
C. PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE DESFASURARE A UNEI ACTIVITATI
  ECONOMICE SI A ALTOR AUTORIZATII SIMILARE PRECUM SI VIZA ANUALA SAU
  TRIMESTRIALA A ACESTORA SE DATOREAZA URMATOARELE TAXE :


            1). Taxa de eliberare a autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice :
            pentru meseriasi si carausi :            30 lei
            pentru cazane de fabricat rachiu :          50 lei
            pentru liber-profesionisti :             30 lei
            pentru eliberare autorizatii comercializare :    50 lei
            pentru mori, prese de ulei si darace :        40 lei
            pentru activitati de proiectare :          50 lei
            pentru alte activitati neprevazute mai sus :     65 lei

            2). Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea de
activitati de alimentatie publica cuprinse in clasa 5530 – restaurante si 5540 – baruri, din clasificarea
activitatilor din economia nationala – CAEN (H.G. nr. 656/1997) :

     Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia
nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa
5530 - restaurante si 5540 baruri, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa
caz, in a carui raza administrativ teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o
taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica,
stabilita de catre consiliile locale in suma de pana la 3.000 lei.
     Taxa se face venit la bugetul local al orasului Sinaia.
     Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care comerciantul
indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla
amplasata unitatea sau standul de comercializare.

                       Suprafata            lei/an
          a) Pana la 50 mp., inclusiv                    500
          b) Intre 51 si 100 mp., inclusiv                1000
          c) Intre 101 si 150 mp., inclusiv                1500
          d) Intre 151 si 200 mp., inclusiv                2000
          e) Intre 201 si 250 mp., inclusiv                2500
          f) Peste 250 mp.                        3000
    Suprafetele luate in calcul sunt suprafetele spatiilor de servire, fara a se lua in calcul salile de
productie, depozitare si alte spatii anexe (grupuri sanitare, vestiare, etc.)
    Modelele pentru cererea de autorizare, autorizatie si declaratie – decont sunt urmatoarele :
            PRIMARIA SINAIA
            DATA DEPUNERII CERERII ____________________
            NUMAR DE INREGISTRARE ____________________
                         CERERE DE AUTORIZARE
Subsemnatul ______________________________________________, reprezentant legal (patron, asociat, administrator,
director)   al  SC/AF/PF    _____________________________________________________,     cu  sediul  in
_____________________, str.___________________________, nr.___,bl.___,et.___,ap.___, judetul _______________,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. _____________________, avand cod fiscal _____________________,
solicit autorizarea urmatoarelor unitatii de alimentatie publica:

Nr.     Adresa structurii de vanzare      Tipul structurii   Codul       Suprafata       Program de
Crt.                         (restaurant,bar)   CAEN*      spatiului de      functionare
                                               servire**
*
 - RESTAURANTE – 5530; BARURI-5540.
**
 -Suprafata luata in calcul este cea a spatiilor de servire, fara a se lua in calcul salile de productie, depozitare sau alte spatii
anexe (grupuri sanitare, vestiare ,etc)

Declar pe propria raspundere ca pe intreaga durata de functionare a unitatilor sus mentionate, societatea va respecta legislatia
privind conditiile igienico-sanitare, de igiena si securitate a alimentelor, protectia mediului, prevenirea si stingerea
incendiilor, precum si alte reglementari legale in vigoare.


Semnatura reprezentantului legal,
__________________________


Se anexeaxa in copie:
1). Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului insotit de anexele privind avizele/acordurile si/sau
autorizatiile legale, dupa caz;
2). Statutul societatii sau certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca firma are in
obiectul de activitate codurile CAEN – 5530, 5540, dupa caz;
3). Dovada detinerii si declararii punctului de lucru la adresa unde societatea desfasoara activitatea, dupa caz;
4). Certificat de clasificare a unitatii – eliberat de Autoritatea Nationala pentru Turism – Directia de Autorizare si Control ;
5). Schita privind amplasarea si adresa unitatii, precum si schita privind amplasarea spatiilor de alimentatie publica in cadrul
cladirii, din care sa rezulte suprafetele spatiilor de servire ;
             AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

     Urmare cererii dumneavoastra     nr. _______/ ____________ prin care solicitati autorizarea
unitatii/unitatilor de alimentatie publica, situate in Sinaia, la adresele mentionate mai jos, va aducem la
cunostinta urmatoarele :

    Avand in vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal (titlul IX) si ale H.G. 44/2004
privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si Hotararea Consiliului Local Sinaia nr. 279/2006 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2007 (cap VIII, pct. 3), se autorizeaza:

SC/AF/PF ___________________________________________________________________, reprezentata
prin   ______________________________________________________________,     in  calitate de
____________________________,        cu  sediul  in  __________________________,  str.
___________________________________, nr.______,bl.______,et.______,ap._____, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului      la nr. _________________________________ , avand cod fiscal
______________________________, sa desfasoare activitatea de alimentatie publica, avand o suprafata
totala a spatiilor de servire de _________________ mp, in urmatoarele unitati :


   Nr.  Adresa structurii de vanzare   Tipul    Codul    Suprafata   Program de
   Crt                  structurii  CAEN*   spatiului de  functionare
                      (restaurant,        servire**
                        bar)
*
 - RESTAURANTE – 5530; BARURI-5540.
**
 -Suprafata luata in calcul este cea a spatiilor de servire, fara a se lua in calcul salile de productie,
depozitare sau alte spatii anexe (grupuri sanitare, vestiare ,etc).
Pe durata functionarii unitatilor sus mentionate, societatea, prin reprezentantii sai legali, va respecta
legislatia privind conditiile igienico-sanitare, de igiena si securitate a alimentelor, de protectie a mediului,
prevenirea si stingerea incendiilor, precum si alte reglementari legale in vigoare.

Autorizatia este valabila pana la data de 31.12.2007 si va fi prelungita prin aplicarea vizei anuale .

In termen de 5 zile de la eliberarea autorizatiei, agentul economic are obligatia depunerii declaratiei in
vederea inregistrarii la plata a taxei datorate cf. HCL 279/2006, cap. VIII, pct.3, la biroul Impozite si Taxe
din cadrul Primariei Sinaia.


         PRIMAR,                   SECRETAR,
        Vlad OPREA                Beatrice RADULESCU
CORP CONTROL ,
Stefan VLAICU
Intocmit,
L. Nistorescu
3 ex.

VIZAT ________    VIZAT ________    VIZAT ________    VIZAT ________    VIZAT ________
VIZAT ________    VIZAT ________    VIZAT ________    VIZAT ________    VIZAT ________
VIZAT ________    VIZAT ________    VIZAT ________    VIZAT ________    VIZAT ________
Împuternicit…………………………………….., CNP ………..................., B.I./C.I./C.I.P.
serie … nr. …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal .......................                                        ROMÂNIA
sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.                   Primaria Sinaia
............................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………                                          Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală
                                                                                  Codul de identificare fiscală: RO2844103, Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788
..................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ....,                   Cont IBAN: RO12TREZ52521160203XXXXX,
str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ...................... ........               Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA
fax ............................., adresă de e-mail …………………………………, înregistrat la
registrul comerţului .............……………………....... la nr. ........................... ., cont IBAN                                  Nr. rol nominal unic ……………………………                    Nr.……………........./..............…/2008
                                                                                                                                (data eliberarii)
…………………………………….., deschis la ………………………………………
Nr. şi data înregistrării ……………/………………….
La organul fiscal
                        DECLARAŢIE FISCALĂ                                                         DECIZIE DE IMPUNERE
  pentru stabilirea taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind                           pentru stabilirea taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea
         desfasurarea activitatii de alimentatie publica in clasa                                              activitatii de alimentatie publica in clasa
          CAEN 5530 – RESTAURANTE si 5540 - BARURI                                              CAEN 5530 – RESTAURANTE si 5540 - BARURI pentru anul 20…
                 depusă pentru anul 2008                                        În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G.
                                                                     nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
                                                                     şi completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
şi completările ulterioare declar că, (denumire contribuabil) …………………………….,                               se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al oraşului SINAIA ………………………………….:
informatiile sunt reale:
Nr.                                         Codul       Suprafata spatiului de                  Taxă datorată
            Adresa structurii de vanzare                                                                                              Termenele de plată
crt.                                        CAEN*           servire                        (lei)
 (0)                   (1)                     (2)             (3)                        (4)                                        (5)
 1.                                                                                                                       15 martie 2008
 2.                                                                                                                        15 iunie 2008
 3.                                                                                                                      15 septembrie 2008
 4.                                                                                                                      15 noiembrie 2008
 5.
 6.
 7.
 8.
               Total suprafata de servire
                                                                     Pentru neachitarea taxei până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la data
          Director P.J.,                    Şef compartiment contabil,                    plăţii.
       L. S.  …………………………                     …………………………………                          Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
            (prenumele, numele şi semnătura)           (prenumele, numele şi semnătura)
                                                                     Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30
                                                                     zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
            Am primit un exemplar al deciziei de impunere,                                                          Coducătorul organului fiscal,
  Prenume şi nume ………………………., CNP …………………………..B.I./C.I.P./C.I. serie …. nr. ……..                                                  .........................................................
             Semnătura contribuabil _____________                                                                 (prenume, nume şi ştampilă)
                Data _____/_____/_____ sau                                                              Întocmit azi data ........................
               Nr. şi data confirmării de primire:                                                           ....................................................
             ___________________________________                                                                   (funcţia, prenume şi nume)
3) Autorizatii sanitare de functionare eliberate contribuabililor: 14 lei.
4) Alte lucrari:

-  pentru eliberarea certificatului de producator :  30 lei
-  viza trimestriala :                20 lei
           CAP. V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR
                 DE RECLAMA SI PUBLICITATE

A. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

 1) Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui
contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in
prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare
in masa scrise si audiovizuale.
 2) Cota taxei stabilita de consiliul local, este 3%,exclusiv TVA.
 3) Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, in sensul prezentului
articol, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia
nationala CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri,
precum si prin radio, televiziune si Internet.
 4) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de reclama si
publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana
presteaza serviciile de reclama si publicitate.
 5) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la
valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
 6) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi
obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.
 7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a
lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.
    Persoanele care datoreaza taxa pentru serviciile de reclama si publicitate au obligatia depunerii
unei declaratii anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate, cu
privire la contractele de reclama si publicitate, sau intelegerilor incheiate cu diverse persoane carora le
presteaza serviciul de reclama si publicitate pana la data de 31 ianuarie 2007.
    In cazul in care intervin modificari ale bazei impozabile, persoanele care presteaza serviciile de
reclama si publicitate au obligatia corectarii declaratiei anuale de impunere initiala, prin depunerea
unei declaratii rectificative pana la sfarsitul lunii in care s-a produs modificarea.
    Declaratia de impunere va fi insotita obligatoriu de copii ale contractelor de reclama si
publicitate incheiate de societate.
    Modelul declaratiei pentru prestarea serviciilor de reclama si publicitate in baza unui contract
este prezentat in pagina 58.
Împuternicit…………………………………….., CNP ………..................., B.I./C.I./C.I.P. serie …
nr. …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str.                                      ROMÂNIA
....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax               Primaria Sinaia
............................., adresă de e-mail ……………………………                                                              Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală ..................., judeţ
                                                                                     Codul de identificare fiscală: RO2844103, Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788
..................   loc.     ...........................  cod   poştal   ....................... sector     ....,   str.              Cont IBAN: RO08TREZ52521160250XXXXX,
............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. .............................. fax                   Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA
............................., adresă de e-mail …………………………………, înregistrat la registrul
comerţului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN ……………………………………..,                                    Nr. rol nominal unic …………………………………            Nr..…………......./..............…/2008
                                                                                                                         (data eliberarii)
deschis la ………………………………………
Nr. şi data înregistrării ……………/………………….
La organul fiscal
                       DECLARAŢIE FISCALĂ                                                 DECIZIE DE IMPUNERE
      pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul
                                                                     pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru
                   contribuabililor
                         depusă pentru anul 20….                                                anul 20…
                                                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G.
  Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu                         nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
modificările şi completările ulterioare declar că, (denumire contribuabil)                              şi completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
………………………………., avem în derulare următoarele contracte de publicitate:                                se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului
                                                                   ………………………………….:
Nr.           Beneficiar            Contract nr.     Data intrării     Valoarea serviciilor de                Cota %                       Taxă datorată         Termenele de plată
crt.                           din data       în vigoare      reclamă şi publicitate                                            (lei)
                                                      fără TVA
 (0)             (1)                (2)         (3)            (4)                      (5)                       (6) = (4) x (5)               (7)
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.

                                                                    Pentru neachitarea taxei până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la data
       Director P.J.,                Şef compartiment contabil,                        plăţii.
L. S.    …………………………                  …………………………………                                 Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
        (prenumele, numele şi semnătura)         (prenumele, numele şi semnătura)
                                                                    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30
                                                                   zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,                                                    Coducătorul organului fiscal,
Prenume şi nume ………………………., CNP …………………………..B.I./C.I.P./C.I. serie …. nr. ……..                                  .........................................................
Semnătura contribuabil _____________                                                             (prenume, nume şi ştampilă)
Data _____/_____/_____ sau                                                                                                     Întocmit azi data ........................
 Nr. şi data confirmării de primire:                                                                                                ....................................................
 ___________________________________                                                                                                           (funcţia, prenume şi nume)
B. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

                                NIVELURILE      NIVELURILE
                                 INDEXATE      APLICABILE
         Taxa pentru afişaj în scop         PENTRU ANUL        ÎN ANUL
         de reclamă şi publicitate:             2007       FISCAL 2008
                                lei/m2 /an sau    lei/m2 /an sau
                                fracţiune de m2    fracţiune de m2
   a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
                                   20          20
   persoana derulează o activitate economică
   b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură
                                   17          17
   de afişaj pentru reclamă şi publicitate

 1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate
intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al
autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj
respectiva.
 2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea
numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau
publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
 a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de
pana la 23 lei. Pentru anul 2008 Consiliul Local Sinaia a aprobat suma de 20 lei;
 b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de
pana la 17 lei. Pentru anul 2008 Consiliul Local Sinaia a aprobat suma de 17 lei;
 3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni
sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.
 4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau in doua rate
egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
 5) Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si
publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale.
  Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate trebuie sa depuna o
declaratie de impunere privind stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat
panoul, afisajul sau structura de afisaj in termen de 30 zile de la data amplasarii in cazul in care
amplasarea se executa in cursul anului 2008.
    Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza pentru a reflecta numarul de
luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.
    Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au obligatia sa
depuna o declaratie anuala de impunere privind stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si
publicitate la compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Sinaia, pana la data de 31 ianuarie
2008.
    In cazul in care intervin modificari ale bazei impozabile, persoanele care au depus declaratia
anuala de impunere au obligatia corectarii declaratiei de impunere initiala prin depunerea unei
declarari rectificative.
    Modelul declaratiei pentru stabilirea taxei de reclama si publicitate pe baza suprafetei afisate
este prezentat in pagina 60.
Împuternicit…………………………………….., CNP ………..................., B.I./C.I./C.I.P. serie … nr.                                                                   ROMÂNIA
…………….., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str.                                    Primaria Sinaia
....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................ ............ fax                               Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite
............................., adresă de e-mail ……………………………                                                                  Codul de identificare fiscală: RO2844103, Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală…..................., judeţ ..................                                         Cont IBAN: RO08TREZ52521160250XXXXX,
loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. .............................. .............. nr. ....., bloc .... scara ...               Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA
etaj ... ap .... tel. .............................. fax ............................., adresă de e-mail …………………………………,
înregistrat la registrul comerţului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN                                           Nr. rol nominal unic ………………………………            Nr...……………...../..............…/2008
…………………………………….., deschis la ………………………………………                                                                                                                (data eliberarii)
Nr. şi data înregistrării ……………/………………….
La organul fiscal

                               DECLARAŢIE FISCALĂ                                                                     DECIZIE DE IMPUNERE
   pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor                                 pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru anul 20…
                     depusă pentru anul 20….                                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a
                                                                                   H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
                                                                                   modificările şi completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
● afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică                                              completările ulterioare se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local al
                                                                                   comunei/oraşului/municipiului/sectorului ………………………………….:
Nr.                             Suprafaţă şi        Durata amplasării*                                                           Taxă datorată
             Amplasament                                                                 Nivelul taxei anuale (lei/m2)                               Termenele de plată
crt.                            dimensiuni (m2)       (luni/ fracţiuni de luni)                                                           (lei)
 (0)             (1)                (2)               (3)                                        (4)                  (5) = (2) x (3) x (4) / 12            (6)
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
● afişaj situat în alt loc decât cel în care persoana derulează o activitate economică
Nr.           Amplasament             Suprafaţă şi        Durata amplasării*                              Nivelul taxei anuale (lei)                Taxă datorată
crt.                            dimensiuni (m2)       (luni/ fracţiuni de luni)                                                           (lei)
 (0)             (1)                (2)               (3)                                        (4)                  (5) = (2) x (3) x (4) / 12
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
* se înscrie numărul de luni sau fracţiuni de luni din anul pentru care este întocmită declaraţia în care este amplasat afişajul
Contribuabilul completează două exemplare pe care le depune la organul fiscal
                                                                                    Pentru neachitarea taxei până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la
        Director P.J.,                     Şef compartiment contabil,                                  data plăţii.
L. S.     …………………………                       …………………………………                                          Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
          (prenumele, numele şi semnătura)              (prenumele, numele şi semnătura)                            Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen
                                                                                   de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,                                                                    Coducătorul organului fiscal,
Prenume şi nume ………………………., CNP …………………………..B.I./C.I.P./C.I. serie …. nr. ……..                                                  .........................................................
Semnătura contribuabil _____________                                                                             (prenume, nume şi ştampilă)
Data _____/_____/_____ sau                                                                                                                 Întocmit azi data ........................
 Nr. şi data confirmării de primire:                                                                                                            ....................................................
 ___________________________________                                                                                                                      (funcţia, prenume şi nume)
Scutiri si facilitati :
  1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati
economice.
 2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si
publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte
persoane, in acest caz taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate fiind platita de ultima persoana.
 3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte
mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.
 4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a
instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de
utilitate publica si educationale.
 5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe
mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.
     Amplasarea afiselor si reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizatiei eliberate de
autoritatile administratiei publice locale.
     Sunt interzise executarea si montarea firmelor si reclamelor fara obtinerea in prealabil a
autorizatiei de construire eliberate in conformitate cu prevederile art.3 lit.g din Legea nr.50/1991,
republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare si a Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 91/1991 pentru
aprobarea formularelor si a procedurilor de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de
Legea nr. 50/1991.
     Amplasarea afiselor si reclamelor publicitare pe raza Orasului Sinaia se va face in conformitate
cu prevederile Hotararii de Guvern nr.955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare
a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local.

Sanctiuni :

     Constituie contraventii urmatoarele fapte:
     a) depunerea peste termen de catre persoanele fizice a declaratiei anuale de impunere referitoare
la taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate, sau a declaratiei anuale de impunere privind stabilirea
taxei pentru serviciile de reclama si publicitate si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei;
     b) nedepunerea de catre persoanele fizice a declaratiei anuale de impunere referitoare la taxa de
afisaj in scop de reclama si publicitate, sau a declaratiei anuale de impunere privind stabilirea taxei
pentru serviciile de reclama si publicitate si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei;
     c) depunerea peste termen de catre persoanele juridice a declaratiei anuale de impunere
referitoare la taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate, sau a declaratiei anuale de impunere privind
stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la
800 lei;
     d) nedepunerea de catre persoanele juridice a declaratiei anuale de impunere referitoare la taxa
de afisaj in scop de reclama si publicitate, sau a declaratiei anuale de impunere privind stabilirea taxei
pentru serviciile de reclama si publicitate si se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei la 2.000 lei.
                  CAP. VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

1. Cote si valori de impozitare

  1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate
distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in
continuare impozitul pe spectacole.
  2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia
are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

2. Modul de aplicare

  1) Cu exceptiile privind videotecile si discotecile, impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea
cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
  2) Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:
  a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert
filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit este egala cu 2%;
  b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egala
cu 5%.
  3) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de
organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea
vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.
  4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au
obligatia de:
  a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
  b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si in
orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;
  c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc
tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;
  d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
  e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale,
documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;
  f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul
biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul
Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si
Cultelor si Agentia Nationala pentru Sport.

3. Reguli speciale pentru videoteci si discoteci

  1) In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca sau
discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute in prezentul articol.
  2) Impozitul se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate distractiva, prin
inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilita de
consiliul local, astfel:
  a) in cazul videotecilor, suma este de pana la 1 lei. Pentru anul 2008 s-a aprobat suma de 0,15 lei
mp./zi;
  b) in cazul discotecilor, suma este de pana la 2 lei. Pentru anul 2008 s-a aprobat suma de 0,30 lei
mp./zi;
    3) Impozitul se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de
corectie corespunzator, precizat in tabelul urmator:

                             Coeficient     de
              Rangul localitatii
                             corectie
              0               8,00
              I               5,00
              II              4,00
              III pentru Sinaia       3,00
              IV              1,10
              V               1,00

    4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol
au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice.
    Declaratia se depune pana la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate
spectacolele respective.
    Modelul declaratiei pentru stabilirea impozitului pe spectacole, pentru spectacole la care se
elibereaza bilete de intrare, este prezentat in pagina 67, iar modelul declaratiei pentru stabilirea
impozitului pe spectacole, pentru desfasurarea activitatii de videoteca si discoteca, este prezentat in
pagina 69.

4. Scutiri

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

5. Plata impozitului

 1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a
avut loc spectacolul.
 2) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru
fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in
comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.
 3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului,
depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului.
    Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza
careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.
    Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din
vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.

6. Obligatii

    Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in
care a avut loc spectacolul.
    Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o
declaratie la compartimentul de specialitate al Primariei Sinaia, pana la data stabilita pentru
fiecare plata a impozitului pe spectacole.
    Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului,
depunerea la timp a declaratiei si plata la timp la impozitului.
7. Sanctiuni

    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;
    b) nedepunerea declaratiilor de impunere.
    Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei in cazul
persoanelor fizice si cu amenda de la 200 lei la 800 lei in cazul persoanelor juridice, iar cea de la lit.b)
cu amenda de la 200 lei la 500 lei in cazul persoanelor fizice si cu amenda de la 800 lei la 2.000 lei in
cazul persoanelor juridice.
    Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea,
dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza
cu amenda de la 230 lei la 1.130 lei in cazul persoanelor fizice si cu amenda de la 910 lei la 4.540 lei in
cazul persoanelor juridice.
    Contraventiilor privind impozitul pe spectacole se aplica conform Ordonantei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen
de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii
acestuia, a jumatate din minimul amenzii.
 Împuternicit…………………………………….., CNP ………..................., B.I./C.I./C.I.P. serie … nr.                                                  ROMÂNIA
 …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str.                   Primaria Sinaia
 ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. .............. .............. fax
                                                                                      Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite
 ............................., adresă de e-mail ……………………………                                                 Codul de identificare fiscală: RO2844103, Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788
 Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală…..................., judeţ                                 Cont IBAN: RO15TREZ5252115020XXXXX,
 .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ............................................ nr.  Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA
 ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. .............................. fax ............................., adresă de e-mail
 …………………………………, înregistrat la registrul comerţului ...................... la nr. ........................... .,                       Nr. rol nominal unic …………………………………            Nr..…………......../..............…/2008
 cont IBAN …………………………………….., deschis la ………………………………………                                                                                         (data eliberarii)


    Subsemnatul ........................................................................ identificat prin actul de identitate s eria .........., nr. ................ şi codul numeric personal
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declar că în luna ............. 20 ........... am organizat manifestările artistice şi competiţiile sportive la care s-au realizat următoarele încasări:

I.SITUAŢIA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE DATORAT Şl DEPUS
               Tipul spectacolului  Incasările din  Cota repre-                                                                    Actul prin care s-a depus
                                                            Incasările supuse
                         vânzarea abona-   zentând                                       IMPOZITUL PE SPEC-                      impozitul pe spectacole
                                         Valoarea timbrului Sume cedate în    impozitului pe Cota de impozit pe
      Nr.                   mentelor şi a    timbrul                                       TACOLE DATORAT                            datorat
                                          (col.2 x col.3) scopuri umanitare spectacole (col.2 -  spectacole
      crt. Localitatea unde s-a desfăşurat biletelor de intrare ....(Legea                                        (col.6 x col.7)
                                             -lei-       -lei-     col.4 -col.5)   2% sau 5%
                          la spectacole     nr.                                            - lei -                         Nr.       Data
                                                                -lei-
                             -lei-    35/1994) %
       0         1             2        3        4         5         6        7          8                           9        10
       1
                  -------------

       2


       3
                  -------------

       4
                  -------------

       5


       6
                  -------------

       x     TOTAL SAU DE REPORTAT                                         x                         x
 *) Se atribuie anual, începând cu nr. 1 care corespunde primei luni de depunere a decontului de impunere şi se continuă, în ordine crescătoare, până la sfârşitul fiecărui an
fiscal.
**) Corespunde datei depunerii decontului de impunere.
- verso -

II.SITUAŢIA ABONAMENTELOR Şl A BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE VÂNDUTE


  Nr.    Seria abonamentelor, de la nr.        Numărul abonamentelor           Valoarea unitară            Valoarea unitară           OBSERVAŢII
  crt.     ...........la nr. ............                               -lei-                 -lei-
         Seria biletelor, de la nr.          Numărul biletelor
         ...........la nr. ............
    0            1                     2                   3                   4                 5
  1    de la nr. la nr.

      de la nr. la nr.

  2    de la nr. la nr.

      de la nr. la nr.

  3    de la nr. la nr.

      de la nr. la nr.

  4    de la nr. la nr.

      de la nr. la nr.

  5    de la nr. la nr.

      de la nr. la nr.
  1. Prin semnarea prezentului decont de impunere am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind
  corecte şi complete.
  2. Prezentul decont de impunere constituie titlu de creanţă bugetară.
                                                                                      (semnătura declarantului)
  L.S.Notă:
- 1. Prezentul decont de impunere, precum şi impozitul pe spectacole datorat se depun până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul -
se realizează venitul.
- 2. în situaţia în care se organizează mai mult de 5 spectacole într-o lună calendaristică, se întocmesc deconturi de impunere cărora li se atribuie numere subsecvenţiale (ex.: în
luna ianuarie se organizează 23 de spectacole fapt pentru care deconturilor de impunere li se vor atribui numerele 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 şi 1/5, iar în februarie se organizează 11
spectacole, fapt pentru care deconturilor de impunere li se vor atribui numerele 2/1, 2/2 şi 2/3).
                                                                       ITL-012

A                                                     PRIMARIA SINAIA
                                               Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite
                                                                       D
ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI
DE IMPOZIT PE SPECTACOLE                                 înregistrată sub nr. .................... din .........
                                             / ..................20 .....l a compartimentul de
str. ......................., nr. ........, localitatea                 specialitate al autorităţilor administraţiei
                                             publice locale din raza administrativ-teritorială
....................... judeţul ..........
                                             a localităţii menţionate în caseta "B"

                                             FUNCŢIONARUL PUBLIC s.s......................
CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE:
Nr. ............. din ........... / 20 .....                               DECLARAŢIE DE IMPUNERE
  pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice si distractive de videotecă si
        discotecă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscalC
  1             2               3       4            5            6
  7             8               9       10            11            12
  13             14               15      16            17            18
  19             20               21      22            23            24
  25             26               27      28            29            30
  31           Se menţionează cu "X" zilele în care se desfăşoară spectacoleleB
Subsemnatul              ....................................................................................,
identificat prin actul de identitate seria ............, nr. ....................., si codul numeric
personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , declar că la adresa: str. .………………………..........
..........................., nr. ........., localitatea ........................., judeţul ............,
este situată o incintă în suprafaţă de |_|_|_|_| m 2, unde organizez spectacole de
videotecă/ discotecă, în zilele menţionate în caseta "C".

1. Prin semnarea prezentei, am luat cunoştinţă că declararea                         Semnătura
necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale,                       declarantului,
cele declarate fiind corecte si complete.                                  L.S.
2. Prezenta declaraţie de impunere constituie titlu executoriu.
Impozitul pe       Suprafaţa incintei, Nr. zilelor     Impozit pe spectacole
                                            Impozitul pe spectacole se
spectacole,       .          menţionate cu "X" în datorat, în lei
                                            plăteşte până la data de
în lei/m2        în m 2
                       caseta "C"
             x                x           =              15 ..............., 20 .......
                    CAP. VII. TAXA HOTELIERA

1. Mod de calcul

    Taxa hoteliera este de 4 % la tariful de cazare, pentru fiecare persoana, exclusiv T.V.A., numai
pentru o singura noapte de cazare, indiferent de perioada reala de cazare.

2. Mod de aplicare, declarare si virare

    Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele
juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.
    Taxa hoteliera se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.
    Taxa hoteliera se face venit al bugetului local Sinaia, unitatile de cazare apartinand persoanelor
juridice avand obligatia depunerii declaratiei-decont, lunar, pana la data de 10 inclusiv a lunii urmatoare
celei in care s-a colectat taxa de la persoanele cazate, declaratie-decont insotita de copia documentului de
plata. Pana la aceeasi data exista obligatia varsarii taxei la bugetul local Sinaia.
    Modelul declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră este prezentat
in pagina 71.

3. Scutiri si facilitati :

    Taxa hoteliera nu se aplica pentru:
 a) persoane fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;
 b) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;
 c) pensionari sau studenti;
  d) veterani de razboi;
 e) vaduve de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
 f) persoane fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945,
precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 g) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-f), care este cazat/cazata impreuna
cu o persoana mentionata la lit. b)-f).
    Scutirea se aplica persoanelor mentionate mai sus numai pe baza copiilor documentelor
justificative.

4. Sanctiuni

     Constituie contraventii urmatoarele fapte:
     a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;
     b) nedepunerea declaratiilor de impunere.
     Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 800 lei, iar cea de la
lit.b) cu amenda de la 800 lei la 2.000 lei .
     Contraventiilor privind impozitul pe spectacole se aplica conform Ordonantei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen
de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii
acestuia, a jumatate din minimul amenzii.
   Împuternicit…………………………………….., CNP ………............………....., B.I./C.I./C.I.P.                                                            ROMÂNIA
   serie … nr. …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal .......................                         Primaria Sinaia
   sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.                     Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite
   ............................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………
   Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală ...................,                                       Codul de identificare fiscală: RO2844103,
   judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ....,                             Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788
   str. .....................................……....... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ..............................  Se completează numai în Cont IBAN: RO56TREZ52521120207XXXXX,
                                                                                    Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA
   fax ............................., adresă de e-mail …………………………………, înregistrat la registrul situaţia persoanelor juridice,
   comerţului ………………............ la nr. ……………........................………,                                 caz în care semnatarul Nr. rol nominal unic ………………… Nr…........../..............…/2008
   cont IBAN …………………………………….., deschis la …………………………………… declaraţiei este reprezentatul                                                                (data eliberarii)
   ROL FISCAL :                                                              acesteia.         Funcţionarul public ................ s.s.
                                                    DECLARAŢIE-DECONT
                                        privind sumele încasate reprezentând TAXA HOTELIERĂ,
                                    datorată în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal

      Subsemnatul ......................................………………...., identificat prin actul de identitate ......., seria ......., nr. ...... şi C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _|_|, domiciliat
în ROMÂNIA/ ..............., judeţul ......................, codul poştal ................., comuna/oraşul/municipiul .........................……………...., satul/sectorul .……………………......,
str. ............................………, nr. ....., bl ...., sc. ...., et. ....., ap ...., declar că taxa hotelieră încasată în luna …………………....... 20 ...., de către unitatea hotelieră
………………………………........................................., situată la adresa ...……………......................................., a fost în sumă de ...................... lei şi s-a vărsat la bugetul local cu
ordinul de plată nr. ....... din data de ......... 20 ... în contul nr. ...............………………………………………............... .
      Taxa hotelieră s-a determinat pe baza cotei de ........ % stabilită prin Hotărârea Consiliului ......... nr. ....... /20 ... la tarifele de cazare practicate şi numărul zilelor de
cazare, sau la tariful practicat pentru o noapte de cazare.

     Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

                                              .................. (data întocmirii declaraţiei)

                                            DIRECTOR,               ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
                            L.S.   ....................................................... .....................................................
                                    (prenumele, numele şi semnătura)            (prenumele, numele şi semnătura)

 NOTĂ: În situaţia în care la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale/sector al municipiului Bucureşti, un contribuabil deţine mai multe unităţi hoteliere, prezenta declaraţie-
decont se depune pentru fiecare unitate hotelieră în parte.
                  CAP. VIII. TAXA SALVAMONT

1. Mod de calcul

    Taxa salvamont este de 2 lei/persoana la tarifele de cazare, exclusiv T.V.A., numai pentru o
singura noapte de cazare, indiferent de perioada reala de cazare.

2. Mod de aplicare, declarare si virare

    Taxa salvamont se incaseaza de catre persoanele fizice si persoanele juridice prin intermediul
carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.
    Taxa salvamont se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de
cazare.
    Taxa salvamont se face venit al bugetului local Sinaia, unitatile de cazare apartinand persoanelor
fizice si persoanelor juridice avand obligatia depunerii declaratiei-decont, lunar, pana la data de 10
inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa de la persoanele cazate, declaratie-decont insotita
de copia documentului de plata. Pana la aceeasi data exista obligatia varsarii taxei la bugetul local
Sinaia.
    Modelul declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa salvamont este prezentat
in pagina 73.

3. Scutiri si facilitati :

    Taxa salvamont nu se aplica pentru:
 a) persoane fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;
 b) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;
 c) pensionari sau studenti;
 d) veterani de razboi;
 e) vaduve de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
 f) persoane fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945,
precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 g) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-f), care este cazat/cazata impreuna
cu o persoana mentionata la lit. b)-f).
    Scutirea se aplica persoanelor mentionate mai sus numai pe baza copiilor documentelor
justificative.

4. Sanctiuni

     Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;
b) nedepunerea declaratiilor de impunere.
     Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei, iar cea de la
lit.b) cu amenda de la 200 lei la 500 lei, in cazul persoanelor fizice.
     Contraventia prevazuta la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 800 lei, iar cea de la
lit.b) cu amenda de la 800 lei la 2.000 lei, in cazul persoanelor juridice.
     Contraventiilor privind impozitul pe spectacole se aplica conform Ordonantei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen
de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii
acestuia, a jumatate din minimul amenzii.
Împuternicit…………………………………….., CNP ………............………....., B.I./C.I./C.I.P.                                                            ROMÂNIA
serie … nr. …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal .......................                         Primaria Sinaia
sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.                     Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite
............................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală ...................,                                       Codul de identificare fiscală: RO2844103,
judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ....,                             Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788
str. .....................................……....... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ..............................  Se completează numai în Cont IBAN: RO43TREZ5255010XXX000387,
                                                                                 Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA
fax ............................., adresă de e-mail …………………………………, înregistrat la registrul situaţia persoanelor juridice,
comerţului ………………............ la nr. ……………........................………,                                 caz în care semnatarul Nr. rol nominal unic ………………… Nr…........../..............…/2008
cont IBAN …………………………………….., deschis la …………………………………… declaraţiei este reprezentatul                                                                (data eliberarii)
ROL FISCAL :                                                              acesteia.         Funcţionarul public ................ s.s.


                                      DECLARATIE - DECONT TAXA SALVAMONT
                                       pentru luna ____________ anul 20___

     Subsemnatul ________________________________, identificat prin actul de identitate _____, seria ____, nr. ____________ si
  C.N.P. ______________________, domiciliat in ROMANIA/ _____________, judetul ___________, codul postal __________,
  comuna/orasul/municipiul ______________________, satul/sectorul ____________, str. _______________________, nr. ____, bl.
  ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, declar ca taxa salvamont incasata in luna _________ 20 ___ de catre subsemnatul (in cazul
  persoanelor fizice) / unitatea hoteliera (in cazul persoanelor juridice) ________________________________________, situata la adresa
  ___________________________________________________________________ a fost calculata si virata conform urmatoarei situatii :

                                      din care :                                          Taxa salvamont
                                            Pensionari,      Beneficiari      Total
        Total persoane               Handicap grav,                                                                      Diferenta
   Luna               Persoane pana                veterani de razboi,    Decretului-     persoane
          cazate                 accentuat ,de                                        Datorata       Achitata     Doc. de plata     neachitata
                     la 18 ani                vaduve de veterani,     lege nr.      platitoare
                               grad I sau II
                                            studenti       118/1990
    0.        1.          2.          3.           4.           5.          6.          7.         8.          9.         10.
  DECLAR CA INFORMATIILE CUPRINSE IN ACEASTA DECLARATIE – DECONT SUNT CORECTE SI COMPLETE.


       PRENUMELE SI NUMELE _________________________________                                          FUNCTIA __________________________________

                                                                  Semnatura si stampila ___________________________________
                   CAP. IX. ALTE TAXE LOCALE

 A. Taxe ale Departamentului Gospodarie Comunala si Administrarea Fondului Imobiliar.

     14. – Utilizarea temporarã a locurilor publice :
        a. – depozitare de materiale : 5 lei/mp/zi.
        b. – realizarea de lucrãri :
             b.1. – spargere strada :       6 lei/mp/zi,
             b.2. – amenajare schela demontabila : 5 lei/mp/zi.

 B. Taxe ale Administratiei Pietelor orasului Sinaia
     15. – Aprobã instituirea de taxe zilnice pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului,
 dupa cum urmeaza :

  În pietele orasului Sinaia :
- pentru vânzarea produselor din autovehicule pânã la 2 t:               17,5 lei/vehicul/zi
- pentru vânzarea produselor din autovehicule peste 2 t:                25 lei/vehicul/zi
- pentru vânzarea produselor prin utilizarea meselor, tarabelor si a altor spatii din  3 lei/mp/zi
piete de catre comercianti:
- pentru vânzarea produselor prin utilizarea meselor, tarabelor si a altor spatii din  1  lei/mp/zi
piete de catre producatori:
- pentru vânzarea produselor agroalimentare prin folosirea platourilor (inclusiv sub   2  lei/mp/zi
tarabe), de catre comercianti:
- pentru vânzarea produselor agroalimentare prin folosirea platourilor (inclusiv sub   1  lei/mp/zi
tarabe), de catre producatori:
- pentru producãtorii de brânzeturi care functioneazã pe baza certificatului de     5  lei/mp/zi/tarabã
producãtor:
- pentru comerciantii de flori:                             4  lei/mp/zi
- pentru persoanele fizice sau juridice din bazar care comercializeazã produse      7  lei/mp/zi
nealimentare:
- pentru cetãtenii strãini care comercializeazã produse si articole de uz        8  lei/mp/zi
gospodãresc:
- pentru vânzarea de bovine, cabaline, ovine, porcine:                 10  lei/mp/zi
- pentru vânzarea de animale mici, pãsãri si pui de o zi:                5  lei/mp/zi

 C. Taxe administrate de Biroul Corp Control al Primarului :

     16. - Aprobã instituirea de taxe zilnice, dupa cum urmeaza :

 Pentru desfãsurarea activitãtii de comert ambulant prin standuri, în locurile anume stabilite prin
 H.C.L. 24/2002 :

- pentru vanzare de produse:                                   5 lei /mp/zi
- pentru comercializare ambulanta de ziare, reviste:                       2 lei/mp/zi
- pentru prestari servicii:                                    1 leu/mp/zi
- pentru utilizarea locurilor publice in fata magazinelor, prin amplasarea lazilor de
                                                 2 lei/mp/zi
inghetata, racoritoare:
- pentru utilizarea locurilor publice prin amplasarea utilajelor, instalatiilor sau
                                                 0,2 lei/mp/zi
echipamentelor pentru agrement (divertisment):
- taxa comercializare flori:                                  120 lei/mp/luna
                    Cap. X. TAXE SPECIALE

                    REGULAMENT
               DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

    In temeiul dispozitiilor:

    -  art. 282 si urmatoarele din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal;
    -  art. 30 - Legea 273/2006 privind Finantele publice locale;
    -  Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in Administratia publica;
    -  Legea 215/2001 privind Administratia publica locala;
    -  Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată prin Legea 479/2002;
    -  Legea 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
    -  H.G. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone
      publice, modificată şi completată prin HG 1334/2004 privind modificarea şi completarea
      unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei în pieţele alimentare;
    -  O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
    -  H.G. 333/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000 privind
      comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
    -  Legea 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală;

     Se instituie taxe speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea unor servicii din cadrul Primăriei
  Orasului Sinaia, în conformitate cu regulile prevăzute mai jos:

     Art.1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce
trebuie indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale.
     Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care autoritatile
administratiei publice locale hotarasc instituirea, administrarea si gestionarea serviciilor publice locale,
create in interesul persoanelor fizice si juridice.
     Art.3 Avand in vedere componenta preponderent turistica a Orasului Sinaia, cat si obligatia
autoritatilor publice locale de a asigura un cadru civilizat, curat, confortabil, linistit si sigur, se impune
instituirea taxelor speciale.
     Art. 4 Taxele speciale urmeaza a fi introduse in urmatoarele domenii:
     - construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, şi a spaţiilor de
       circulaţie pietonală,
     - amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi si a parcurilor,
     - administrarea cimitirelor,
     - prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public,
     - infiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a
       iluminatului public,
     - crearea unui mediu propice desfasurarii activitatilor economice si siguranţa cetăţenilor,
     - furnizarea unor informatii (date) sau certificate,
     - autorizarea/avizarea desfasurarii unor activitati,
     - efectuarea/reconstutuirea unor acte de stare civila.

    Art.5 Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se
utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice locale,
precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii, precum si a
cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor pentru care acestea au fost instituite.
    Art.6 Pentru serviciile publice locale din cadrul Primăriei Orasului Sinaia, care funcţionează în
domeniile de activitate mentionate la art. 4, a fost aprobata instituirea următoarelor taxe speciale:

A. Taxe speciale administrate de Serviciul Taxe Impozite si Executari Silite

a) - Taxa de amenajare si intretinere a domeniului schiabil
Platitori : Agentii economici care obtin venituri din activitatea de transport pe cablu pe raza statiunii
Sinaia retin de la persoanele fizice transportate taxa de amenajare si intretinere a domeniului schiabil.
Baza de calcul : Veniturile lunare obtinute din activitatea de transport pe cablu pe raza orasului Sinaia.
Taxa : 0,2 % aplicata asupra bazei de calcul.
Modul de declarare : Lunar, pe baza de decont, pana la data de 10 inclusiv a lunii urmatoare obtinerii
veniturilor.
Termen de plata : Lunar, pana la data de 10 inclusiv a lunii urmatoare obtinerii veniturilor.
Formular decont: Modelul declaraţiei fiscale privind stabilirea taxei pentru amenajarea si intretinerea
domeniului schiabil este prezentat in pagina 77.
 Împuternicit…………………………………….., CNP ………..................., B.I./C.I./C.I.P. serie                                       ROMÂNIA
 … nr. …………….., judeţ .............loc. ........................... cod poştal ....................... sector ....,       Primaria Sinaia
 str. .............................................………………….......... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....             Serviciul Taxe, Impozite si Executari Silite
 tel. ............................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………
 Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală ...................,
                                                                 Codul de identificare fiscală: RO2844103, Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788
 judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector…......,
                                                                 Cont IBAN: RO12TREZ52521160203XXXXX,
 str. …………………….............................................. nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....
                                                                 Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA
 tel. ...........................fax ............................., adresă de e-mail …………………………………,
 înregistrat la registrul comerţului .............……………………....... la nr. ........................... .,
                                                                  Nr. rol nominal unic ……………………………          Nr.……………........./..............…/2008
 cont IBAN …………………………………….., deschis la ………………………………………
                                                                                                     (data eliberarii)
Nr. şi data înregistrării ……………/………………….
La organul fiscal
                                                                              DECIZIE DE IMPUNERE
                                                                 pentru stabilirea taxei pentru amenajarea si intretinerea domeniului schiabil
                          DECLARAŢIE FISCALĂ                                             pentru luna ...............2007
        pentru stabilirea taxei pentru amenajarea si intretinerea domeniului schiabil              In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
                depusă pentru luna.........................................2008             completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
                                                            Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a O.G. nr.
                                                            92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare si a H.C.L.
                                                            nr. 279/2006 se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de bugetul local oraşului Sinaia :
       VENITURI OBTINUTE                 PROCENT              TAXA DATORATA     TAXĂ DATORATĂ       SUMA ACHITATA             SUMA RAMASA DE PLATA
           (1)                      (2)                (3) = (1) x (2)     (4) = (3)          (5)                   (6)


 Platitori : Agentii economici care obtin venituri din activitatea de transport pe cablu pe raza statiunii Sinaia
 retin de la persoanele fizice transportate taxa de amenajare si intretinere a domeniului schiabil.
 Baza de calcul : Veniturile lunare obtinute din activitatea de transport pe cablu pe raza orasului Sinaia.
 Taxa : 0,2 % aplicata asupra bazei de calcul.
 Modul de declarare : Lunar, pe baza de decont, pana la data de 10, inclusiv a lunii urmatoare obtinerii
 veniturilor.                                                                       INSPECTOR :
 Termen de plata : Lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare obtinerii veniturilor.               _____________________________________________________________________

 Nr. crt.                                                       BORDEROUL
          DOCUMENTUL DE PLATA             DATA PLATII             SUMA ACHITATA                  DEBIT                 DATA DEBITARE
                                                             DE DEBIT
   (0)              (1)               (2)                      (3)
   1.
   2.
   3.
                                                             Pentru neachitarea taxei până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la data
         Contribuabilul completează două exemplare pe care le depune la organul fiscal                                          plăţii.
            Director P.J.,           Şef compartiment contabil,                           Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
         L. S.   …………………………            …………………………………                       Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30
               (prenumele, numele şi semnătura)         (prenumele, numele şi semnătura)
                                                                         zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
                                                                                Coducătorul organului fiscal,
              Am primit un exemplar al deciziei de impunere,                                         .........................................................
  Prenume şi nume ………………………., CNP …………………………..B.I./C.I.P./C.I. serie …. nr. ……..                                       (prenume, nume şi ştampilă)
                Semnătura contribuabil _____________                                           Întocmit azi data ....................................
                  Data _____/_____/_____ sau                                                 ..............................................
           Nr. şi data confirmării de primire:____________________                                          (funcţia, prenume şi nume)
b) – Taxa - autovehicule lente
Platitori : persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul, respectiv sediul social, ori punctul de lucru pe
raza orasului Sinaia, care detin in proprietate autovehicule lente.
Baza de calcul : Pentru fiecare vehicule care nu intra in categoria mijloacelor de transport prevazute la
Capitolul III. in categoria autovehiculelor lente intra:

  Nr.                            Taxa   Nr.                            Taxa
            Tip autovehicul lent                        Tip autovehicul lent
  crt.                           lei/an  crt.                           lei/an
   1.  Autocositoare                    200    9.  Macara cu greifer                  300
   2.  Autoexcavator (excavator pe auto sasiu)       200   10.  Macara mobila pe pneuri               300
   3.  Autogreder sau autogreper              300   11.  Motostivuitoare si altele asimilate         350
   4.  Buldozer pe pneuri                 400   12.  Tractor pe pneuri                  200
   5.  Compactor autopropulsat               400   13.  Troliu autopropulsat                300
     Freza autopropulsata pentru canale sau pentru
  6.                            200   14.  Vehicul pentru macinat si compactat deseuri    200
     pamant stabilizat
  7.  Incarcator cu o cupa pe pneuri           200
                                    15.  Vehicul pentru taiat si compactat deseuri.     200
  8.  Instalatie autopropulsata de sortareconcasare    500
     Masina autopropulsata pentru:
  16.  a) – lucrari de terasamente; b) – constructia si intretinerea drumurilor; c) – descoperirea imbracamintii asfaltice  200
     la drumuri; d) – finisarea drumurilor; e) – forat; f) – turnarea asfaltului; g) – inlaturarea zapezii.


Modul de declarare : Pana la data de 31.ianuarie.2008, inclusiv, pentru vehiculele lente detinute anterior datei
de 01.01.2008, si in termen de 30 zile de la data dobandirii, in cazul in care data dobandirii este dupa data de
01.01.2008.
Termen de plata : 31.martie.2008 si 30.septembrie.2008
 Formular decont: Modelul declaraţiei fiscale privind stabilirea taxei pentru autovehicule lente este prezentat
in pagina 79.
                                                                          ITL-016
- faţă –                                     ROMÂNIA
                Primaria Sinaia
                                 Serviciul Taxe si Impozite
                Codul de identificare fiscală: RO2844103, Adresă: Bd. Carol I, nr.47; tel./fax.: 0244311788
                Cont IBAN: RO08TREZ52521160250XXXXX,
                Banca: TREZORERIA SINAIA, Beneficiar:PRIMARIA SINAIA

                 Nr. rol nominal unic ………………………………          Nr...…………......./..............…/2008
                                                     (data eliberarii)


       Contribuabilul ............................................................. Nr. ............... din ...../...../20 ....
       Sediul ....................................................................... Verificat de ...................................
       Codul unic de înregistrare ................. Telefon nr. ............... L. S.        Semnătura .......................
       Contul nr. ...............……........ deschis la Banca ................... NR. ROL NOMINAL UNIC ....................
                          DECLARAŢIE DE IMPUNERE*)
                   privind stabilirea taxei locale pentru AUTOVEHICULE LENTE,
                datorată în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal,
                   în cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice
      Subsemnatul (a) ................................................... în calitate de .............................. la S.C.
...........................................,      legitimat    prin   B.I./C.I.     seria     ......     nr.  ........,  C.N.P
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| declar că societatea deţine în proprietate un număr de .......... autovehicule lente
detaliate pe verso-ul prezentei.    Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte
conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

                                             ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
                    DIRECTOR,
      L.S.
                                               ....................................
            ..............................................
                                              (prenumele, numele şi semnătura)
             (prenumele, numele şi semnătura)


NOTĂ: În cazul persoanelor fizice declaraţia de impunere se completează în mod corespunzător cu elementele de
identificare specifice acestora.
                                                                    ITL-016
- verso -
                       SITUAŢIA cuprinzând autovehiculelor lente
                                                       Taxa  Total taxă
  Nr.                                         Nr.  Data    datorată/ datorată*)
                    Specificare (tipul)                                    OBS.
  crt.                                        buc. dobândirii   vehicul  (col. 2 x
                                                     - lei/2008 - col. 4)
  0.                     1.                    2.   3.       4.    5.    6.
  1. Autocositoare                                             200
  2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)                                200
  3. Autogreder                                              300
  4. Autoscreper                                             300
  5. Buldozer pe pneuri                                          400
  6. Compactor autopropulsat                                       400
  7. Freză autopropulsată pentru canale                                  200
  8. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat                            200
  9. Încărcător cu o cupă pe pneuri                                    200
  10. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare                           500
  11. Macara cu greifer                                          300
  12. Macara mobilă pe pneuri                                       300
  13. Motostivuitor si altele asemenea                                  350
  14. Tractor pe pneuri                                          200
  15. Troliu autopropulsat                                        300
  16. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri                             200
  17. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri                              200
  18. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente                200
  19. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor                 200
  20. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri            200
  21. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor                          200
  22. Maşină autopropulsată pentru forat                                 200
  23. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt                             200
  24. Plug de zăpadă autopropulsat                                    200
  25. Şasiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemn                         200
   TOTAL autovehicule lente si sume datorate, declarate pentru anul fiscal 2008        x      x           x


 *) În cazul în care taxa locală se datorează pentru o perioadă mai mică de un an se aplică în mod corespunzător
prevederile pct. 48.06. lit. d) subpct. d.1. din normele metodologice.
B. Taxe speciale ale Administratiei Pietelor orasului Sinaia

        - pentru inchiriere cantare:                    5 lei/bucata/zi
        - pentru folosirea w.c. public:                  1 leu/persoana
        - pentru inchiriere halate de protectie:              5 lei/bucata
        - pentru parcare ocazionala in parcarea pietelor:         1 leu/h/vehicul
        - pentru parcare curenta a vehiculelor (24h):           3 lei/zi/autovehicul

C. Taxe speciale administrate de directiile, , serviciile, departamentele si birourile din cadrul Primariei
  Sinaia

      1. - taxa cautare acte in arhiva                 25   lei/document
      2. - taxa eliberare copii documente din arhiva          25   lei/document
      3. - taxa eliberare acte in regim de urgenta, pentru
                                       50   lei/act
      persoane juridice (24 ore)
      4. - taxa eliberare acte in regim de urgenta, pentru
                                       15   lei/act
      persoane fizice (24 ore)
      5. - taxa multiplicare (xerox)                   0,50 lei/pagina
      6. – taxa eliberare certificate de atestare fiscala in regim
                                       30   lei
      de urgenta (24 ore)

D. Taxe speciale administrate de Biroul Corp Control al Primarului

   a) - taxa eliberare autorizatie de circulatie si placute cu numere de
                                         100   lei   la   eliberarea
   inmatriculare pentru: moped, caruta, utilaje, etc., care nu pot fi
                                         autorizatiei
   inmatriculate conform codului rutier :
   b) – taxa eliberare autorizatie pentru transport persoane – bunuri, in
                                         50 lei, la data eliberarii
   regim de taxi
                                         50 lei / an, la data acordarii
   c) – taxa viza anuala autorizatie de taxi
                                         vizei
   d) – taxa pentru folosirea locurilor special amenajate – asteptare      10 lei / vehicul / luna, pana la
   taxi                                     data de 30 a fiecarei luni
   e) – taxa pt. cresterea gradului de liniste si siguranta in desfasurarea
   activitatilor economice pe raza orasului Sinaia (prevenirea actelor
   antisociale, manifestate prin : cersetorie; furturi; talharie;
                                       400 lei / an
   prostitutie; comert stradal; prevenirea depunerilor de gunoi
   menajer, moloz; lipirea de afise pe fatada cladirilor, stalpi, garduri,
   copaci)
   f) - taxa insotire si protectie speciala acordata de Politia Comunitara
                                       6 lei / ora
   (transport valori banesti, valori de arta si de patrimoniu)

Mod de aplicare :
    Taxele mentionate constituie venit cu destinatia speciala, fiind instituite in vederea finantarii activitatilor
specifice. Contravaloarea taxelor va fi achitata de catre solicitant, in numerar la Casieria Primariei.
    Taxa de la lit. a) va fi achitata anticipat datei eliberarii autorizatiilor.
    Taxele de la lit. b), c) si d) vor fi achitate de catre operatorii de transport taxi – persoane fizice si juridice
– autorizati sa execute transport in regim de taxi pe raza orasului Sinaia, cu autovehicule agreate, detinute in una
din formele mentionate in Ordinul 275/2003, art.3, ali.1 si 2, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
38/2003 – transportul persoanelor in regim de taxi si in regim de inchiriere. Autorizarea se va face in
conformitate cu H.C.L. nr. 141/2003.
     Taxa de la lit. e) va fi achitata de agentii economici cu activitate de cazare si / sau alimentatie publica ce
au sediul sau punctul de lucru in orasul Sinaia, detinatori de spatii in : proprietate, chirie, administrare, folosinta,
concesiune, etc.
     Taxa de la lit. f) va fi achitata de persoanele fizice si persoanele juridice care solicita in scris prestarea
serviciului si va fi reactualizata, la incheierea actiunii, functie de durata acesteia.
     Contravaloarea taxelor prevazute la lit. e) si f) va fi utilizata pentru dotarea si functionarea politiei
comunitare.
     Aceste taxe se incaseaza intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local, sumele ramase neutilizate
la sfarsitul anului se vor folosi in anul urmator cu aceesi destinatie.

E. Taxe speciale administrate de Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

  1. – taxa oficiere casatorie in zilele de luni pana vineri in afara programului de lucru        20 lei
  2. – taxa oficiere casatorie in zilele de sambata in timpul programului de lucru 9.00 – 14.00      40 lei
  3. – taxa oficiere casatorie in zilele de sambata in afara programului de lucru            100 lei
  4. – taxa oficiere casatorie in afara sediului Primariei Sinaia, avand motive temeinice si
                                                      300 lei
  aprobarea Primarului Orasului Sinaia, fara a se crea o regula in acest sens
    Nu se percepe taxa pentru oficierea casatoriilor de luni pana vineri in timpul programului de lucru al
Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.
    Taxele de la punctele 1-4 se calculeaza de catre Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor,
si se achita de catre persoanele interesate, anticipat prestarii serviciului, la casieria Primariei Sinaia, odata cu
depunerea declaratiei de oficiere.
    Sunt scutite de la plata taxei pentru oficierea casatoriei urmatoarele categorii de persoane :
- persoanele cu handicap, cand cel putin o persoana din viitorii soti se incadreaza in aceasta categorie, daca se
face dovada situatiei cu acte medicale;
- persoanele care nu au venituri;
- persoanele ale caror venituri se incadreaza la ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat cu referire la familia compusa din doua sau mai multe persoane.
    Prin “familie”, in sensul prezentei prevederi se intelege viitorul sot, viitoare sotie, copiii lor si copiii
fiecaruia dintre ei daca le-au fost incredintati spre educare prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Aceasta situatie se dovedeste cu declaratie pe propria raspundere autentificata pentru cei cu venituri si cu
adeverinta privind veniturile pentru cei care se incadreaza in prevederile Legii nr. 416/2001.

F. Taxe speciale ale Serviciului de Administrare a Orasului
                                 Clasa
   Nr.   Serviciul prestat, perioada concesionarii                    Taxa
                                terenului
   Crt.    si suprafata terenului concesionat                              (lei)
                                concesionat
                               I         150
      Concesionare loc de inhumare pe 7 ani
   1.                            II        120
      (2,5 x 1,2 = 3 mp.)
                               III        100
                               I         300
      Concesionare loc de inhumare pe 25 ani
   2.                            II        250
      (2,5 x 1,2 = 3 mp.)
                               III        200
                               I         500
      Concesiune loc de inhumare pe 49 ani
   3.                            II        450
      (2,5 x 1,2 = 3 mp.)
                               III        400
                               I
      Transformare concesiune de la 7 ani la 49             Se achita diferenta taxelor
   4.                           II
      ani                                prevazute la punctul 2
                               III
                               I
                                        Se achita diferenta taxelor
   5.   Transformare concesiune de la 25 la 49 ani    II
                                        prevazute la punctul 3
                               III

      Intretinerea anuala a Cimitirului pentru mormant, inclusiv
   6.                                    20 lei / an
      pentru cheltuielile de intretinere a retelelor tehnico-edilitare

      Lucrari de constructii funerare executate de catre titularii
      dreptului de folosinta a locului de inhumare sau membri        80 lei – pentru persoane fizice
   7.  familiilor acestora (daca au o calificare corespunzatoare      150 lei – pentru persoane
      profilului acestor lucrari; ex.: asociatii familiale, societati   juridice
      comerciale de profil agrementate de S.A.O.)
      Pentru depozitarea in rampa de gunoi a Orasului Sinaia,
      astfel :
   8.
          - pamant provenit din excavatii :               7 lei / mc
          - deseuri acceptate :                    10 lei / mc
   Taxe pentru alte operatiuni executate de S.A.O. in Cimitirul “SETU” Sinaia
   Nr.
         Denumirea serviciului sau a prestatiei        Operatiunea       Taxa (lei)
   crt
     Inhumare la adancime normala (in cazul in care
   1. comanda se face in ziua inhumarii, taxa se Sapat groapa                      200
     majoreaza cu 10%)
                                   Nivel I                 80
   2. Inhumare in cripte (fara materiale de constructii)
                                   Nivel II                60
                                   Nivel I                 80
   3. Inhumare in cavouri (fara materiale de constructii)
                                   Nivel II                60
   4. Deshumari cadavre                                          60
                                   Nivel I                 60
   5. Deshumari cadavre din cripte
                                   Nivel II                 40
   6. Deshumari din cavouri                                        60
   7. Inhumari oseminte                                          50
                                   Nivel I                 50
   8. Introdus oseminte in cripte
                                   Nivel II                 40
   9. Inhumari oseminte                                          50
   10. Spalat oseminte                                           40
   11. Montari poduri cu materialul clientului                               60
   12. Introdus oseminte in cavouri                                     80
   13. Folosirea capelei in cimitir pentru 24 ore                              40

    Pentru concesiunile pe termen de 7 ani este permisa montarea de monumente funerare de orice fel,
borduri simple, garduri detasabile.
    Pentru concesiunile pe termen de 25 ani, respectiv 49 ani este permisa executarea de lucrari funerare:
imprejmuiri betonate si/sau mozaicate, racle, cripte, cavouri (cu autorizatie de construire).
    Taxele de la pct.1 la pct.7, constituie venit cu destinatie speciala, fiind instituite pentru intretinerea,
modernizarea, mentinerea curateniei si a pazei cimitirului.
    Taxele se achita de catre beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci sau urmasii acestora.
    Taxele achitate se incaseaza intr-un cont distinct deschis in afara bugetului local, fiind utilizate pentru
acoperirea cheltuielilor mentionate. Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi in anul urmator
cu aceeasi destinatie.


G. Taxe speciale administrate de Serviciul Tehnic Urbanism, Amenajarea teritoriului - Cadastru

                 a. 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate (cf.L.350) pentru persoanele
  1.Taxa de dezvoltare si    fizice si persoanele juridice cu domiciliul, respectiv sediul social in orasul
  infrumusetare a orasului    Sinaia ;
  Sinaia             b. 1 % din valoarea lucrarilor autorizate (cf.L.350) pentru persoanele fizice
                 si persoanele juridice cu domiciliul, respectiv sediul social in alte localitati .

    Taxa va fi incasata odata cu eliberarea Autorizatiei de construire pentru constructiile noi si extinderi ale
constructiilor (indiferent de destinatia acestora). Se excepteaza de la plata taxei de dezvoltare si infrumusetare a
orasului Sinaia persoanele fizice si juridice ale caror constructii suporta lucrari de finisaje exterioare, reparatii
curente, imprejmuiri, precum si bransamente.

    2. Taxa de reabilitare a drumurilor:
- 0,5 % din valoarea lucrarilor autorizate pentru persoanele fizice si juridice cu domiciliul respective sediul in
orasul Sinaia
- 2,5 % din valoarea lucrarilor autorizate pentru persoanele fizice si juridice din alte localitati.

    Taxa se va incasa odata cu eliberarea autorizatiei de construire pentru constructiile noi
(indiferent de destinatia acestora), precum si pentru extinderi ale constructiilor (exclusive lucrari de finisaje
exterioare, reparatii curente, imprejmuiri, bransamente), iar sumele astfel incasate se folosesc numai pentru
“lucrari drumuri”.

                               I. persoane fizice       10 lei / extras
  3. taxa eliberare extras informativ din   a. format A4
                               II. persoane juridice     15 lei / extras
  G.I.S. :
                        b. format  I. persoane fizice       20 lei / extras
                        A3      II. persoane juridice     20 lei / extras
                               I. persoane fizice       5 lei / extras
                        a. format A4
  4. taxa eliberare extras informativ din         II. persoane juridice     10 lei / extras
  planurile cadastrale vechi (Theotop)    b. format  I. persoane fizice       10 lei / extras
                        A3      II. persoane juridice     20 lei / extras

    Aceste taxe se vor achita anticipat ridicarii extraselor solicitate.
    Pentru eliberarea extraselor informative din G.I.S. si din Planurile cadastrale vechi (Theotop) sunt
necesare urmatoarele acte :
                            1. Cerere tip,
                            2. Actele de proprietate (copii xerox).

    5. Taxe pentru obtinerea de acord unic, dupa cum urmeaza:

    a) Taxe pentru obtinerea de avize si acorduri privind utilitati
           Furnizori de utilitati           Tip de avize      Taxa obtinere avize
  Nr.                                          Persoane    Persoane
  crt.                                          fizice     juridice
                                               - lei -    - lei -
  0.               1.                  2.         3.       4.
                              Retele alimentare cu apa,
  1.   S.C. HIDRO VALEA PRAHOVEI                                20      30
                              canalizare
      S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. SUCURSALA        Retele alimentare cu gaze
  2.                                                20      30
      SINAIA                      naturale
  3.   S.C. ROMTELECOM S.A.               Retele de telecomunicatii        30      40
  4.   S.C. ELECTRICA S.A.               Retele electrice            20      30

     b). Taxe pentru obtinerea de avize si acorduri ale institutiilor descentralizate
                                               Taxa obtinere avize
  Nr.         Furnizori de utilitati           Tip de avize       Persoane Persoane
  crt.                                            fizice   juridice
                                                 - lei -   - lei -
  0.               1.                 2.            3.     4.
                              Aviz aparare civila si
  1.   Inspectoratul de Protectie Civila Sinaia                         50      60
                              negare
  2.   Inspectoratul Judetean de Protectie Civila   Aviz aparare civila           50      60
  3.   Grupul de Pompieri Serban Cantacuzino Ploiesti Aviz P.S.I.               50      60
  4.   Agentia de Protectia Mediului Prahova      Acord de mediu              50      60
  5.   Directia de Sanatate Publica Prahova      Aviz sanitara              50      60
  6.   Inspectoratul de Stat in Constructii      Acord de construire           50      60
  7.   Politia Rutiera Sinaia             Aviz                   20      20
  8.   S.C. Transgaz-Regionala Brasov         Aviz magistrale gaz metan         50      60

     c. Taxa pentru emiterea acordului unic
                                                   Taxa
                    Tip prelucrare                       acord unic
                                                      - lei -
 - Imprejmuiri;
 - Bransamente de orice fel, modificari si schimbari de destinatie a constructiei fara
 afectare structura si siguranta in exploatare;                                 20
 - Reparatii la constructii de orice fel;
 - Inchideri de balcoane.
 - Corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame;
 - Organizatii de santier;
                                                        40
 - Construire anexe gospodaresti in mediul urban.
 - Lucrari de modificare, extindere, schimbare destinatie cu afectarea structurii de
 siguranta in exploatare;
 - Lucrari de construire/ reconstruire de orice fel (locuinte, case de vacanta, etc.);
                                                        60
 - Reperatii la constructii de orice fel cu afectarea structurii de rezistenta /
 consolidarea constructiilor de orice fel ( recompartimentari );
 - Lucrari de constructii provizorii amplasate pe spatii publice.
 - Constructii pentru turism ( hotel, pensiune, etc. )                             100

H. T axe speciale administrate de Departamentul Protectie Civila

             Taxa pentru aprobare taiere arbori         50 lei / arbore
    Mod de aplicare :
    Taxa se achita la casieria Primariei Sinaia, anticipat obtinerii aprobarii.
    Platitori sunt persoanele fizice si persoanele juridice care solicita aprobarea taierii arborilor de pe
domeniul public sau privat al orasului Sinaia, precum si de pe proprietatile persoanelor fizice si juridice.
    Taxele achitate se incaseaza intr-un cont distinct deschis in afara bugetului local, fiind utilizate pentru
reabilitarea zonelor verzi de pe raza orasului Sinaia. Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vor folosi
in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Acolo unde nu se mentioneaza, formularele declaratiilor privind taxele speciale vor fi elaborate
ulterior.
        IMPLICATII BUGETARE ALE IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

 1) Impozitele si taxele locale, precum si amenzile si penalitatile aferente acestora constituie integral venituri la
bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.
 2) Impozitul pe cladiri, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local
al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata cladirea respectiva.
 3) Impozitul pe teren, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al
unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul respectiv.
 4) Cu exceptiile prevazute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport, precum si amenzile si penalitatile
aferente acesteia, constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia trebuie
inmatriculat mijlocul de transport respectiv.
 5) Veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12
tone sau in cazul unei combinatii de autovehicule de marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone, precum si
amenzile si penalizarile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si
construire a drumurilor locale si judetene, din care 60% constituie venituri la bugetul local si 40% constituie
venituri la bugetul judetean.
 6) Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, taxa pentru eliberarea autorizatiilor de construire si a
altor avize asemanatoare, constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale locale, al
consiliului judetean.
 7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri
la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclama si publicitate. Taxa
pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la
bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat afisajul, panoul sau structura pentru afisajul in
scop de reclama si publicitate.
 8) Impozitul pe spectacole, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al
unitatii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate
distractiva.
 9) Taxa hoteliera, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii
administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.
 10) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice de arhitectura si arheologice, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie
venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul
respectiv sau unde trebuie inmatriculat vehiculul lent.
 11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
 a) majorarea pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale;
 b) taxele judiciare de timbru prevazute de lege;
 c) taxele de timbru prevazute de lege;
 d) taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege.
 12) Sumele prevazute la alin. (11) se ajusteaza pentru a reflecta rata inflatiei in conformitate cu normele
elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.
 13) In vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate
ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta
fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii,
avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru
regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea
pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care
detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au
calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata.

								
To top