Doc de atribuire servicii organizare seminarii

Document Sample
Doc de atribuire servicii organizare seminarii Powered By Docstoc
					  b) Model 1.2 - Modelul documentaţiei pentru ofertanţi                   Nr. 336/28.04.2010

                   DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANŢI
              PENTRU ACHIZIŢIA „Contract de servicii de organizare seminarii”                         Fundatia Romania Children’s Appeal
 Achizitor11:
                         „Calitate in serviciile medicale”
 Titlul proiectului POSDRU :
                         POSDRU//63/3.2/S/31656
 ID proiect POSDRU:
                         Beneficiar – Fundatia Romanian Children’s Appeal
 Calitatea achizitorului în
 cadrul proiectului

  1. INFORMAłII GENERALE

  1.1. Achizitor:
 Denumire: Fundatia Romanian Children’s Appeal
 Adresă: str. Cernisoara nr. 29-30, ap.114, sector 6 Localitate: Bucuresti, Tara: Romania

 Persoană de contact:                    Telefon: 0748.103.113
 Teodora Suteu

 E-mail: rca.romania@yahoo.com               Fax: 0374.091.668

 Adresă de internet: www.fundatiarca.ro

1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 15 mai 2010, ora 12:00.
    b) Adresa unde se primesc ofertele: Fundatia Romanian Children’s Appeal, str. Ing. Vasile Cristescu
nr. 6, sector 2, Bucuresti.

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau
la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul
achizitorului, nedeschise.


  2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
  2.1. Descriere

 2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
 Titlu: „Contract de servicii de organizare seminarii”

  11
    Poate fi Beneficiarul contractului de finanţare prin POSDRU sau Partenerul acestuia
2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate
Se vor achizitiona:
  - Servicii de organizare seminarii – cod CPV 79951000-5

Achizitia se desfasoara in cadrul proiectului „Calitate in servicii medicale” derulat de Fundatia
Romanian Children’s Appeal prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Rezurselor Umane
2007 – 2013 „Investeste in Oameni!” cofinantat din Fondul Social European.

Descrierea si caracteristicile tehnice minime sunt detaliate la punctul 5 „Descrierea obiectului
contractului (specificatiile tehnice)” din prezenta Documentatie.

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
 (a) Lucrări          (b) Produse           (c) Servicii                    X

Execuţie                   Cumpărare                 Categoria serviciului12:
Proiectare si execuţie            Leasing
                                            2A
Realizare prin orice mijloace        Închiriere
corespunzătoare cerinţelor                               2B            X
                       Cumpărare în rate
specificate de achizitor                                Cod CPV 79951000-5
                                            Servicii de organizare
                                            seminarii
Principala locaţie a lucrării :       Principalul loc de livrare:        Principalul loc de prestare:
                       ........................................  Romania - orasele Bucuresti,
                                            Calarasi, Giurgiu, Braila,
                                            Galati.


2.1.4. Durata contractului de achiziţie

Pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului – 30.04.2012


 3. INFORMATII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
 STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

 Preţul cel mai scăzut                                              x

 Observaţie:
 În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ
 minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor
 ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va

 12
    Conform Anexelor IIA şi IIB din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare
fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.În situaţia în
care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care
au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l
câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate
pentru această achiziţie.

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

În cazul aplicării criteriului „Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” vor fi         utilizaţi
următorii factori de evaluare:

   Factori de         Pondere     Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare
   Evaluare
1. Pretul ofertei, fără          Exemplu:
TVA                    Punctaj financiar =(preţ minim x ponderea factorului de
                      evaluare „preţul ofertei”/preţ ofertat ), în care:

                      - preţ minim este preţul cel mai scăzut din ofertele
                      considerate
                      admisibile si conforme din punct de vedere tehnic;
                      - preţ ofertat este preţul ofertei evaluate.

2.                     Precizări:
.............................       Ponderea aferentă fiecărui factor de evaluare se va stabili în
                      funcţie de cerinţele minime din descrierea obiectului
3.                     contractului (specificaţiile tehnice) şi se vor specifica cerinţele
..............................       care vor fi punctate peste cerinţele minimale.

………..                   Punctajul se va acorda în funcţie de informaţiile prezentate în
                      ofertă.

                      Se vor specifica cerinţele care vor fi punctate peste cerinţele
                      minimale.

                      Pentru oferta care îndeplineşte numai cerinţele minimale se
                      va acorda „0” puncte.

Total              100%

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1.  Limba    de Limba română
redactare a ofertei
4.2. Moneda în care Lei
este exprimat preţul
contractului
4.3. Perioada minimă 60 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei
de  valabilitate  a
ofertei
4.4.   Modul   de Documente de identificare si calificare a operatorului economic:
prezentare a ofertei    Certificat de inregistrare – copie
(tehnic şi financiar)    Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din
               care să rezulte că ofertantul poate presta serviciile solicitate
              Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare
               fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia
               societatea îşi are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul
               de stat sau echivalent.
             Observaţii:
               Certificatul constatator precum si Certificatul de atestare fiscala
               trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor.
               Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizată,
               obligatoriu la şedinţa de deschidere a ofertelor in cazul in care
               nu au fost puse in documentatie.
              Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în
               prevederile art. 181 din OUG 34/2006 modificata si completata
               – Formularul C
              Dovada de finalizare/executare a unui contract de prestari
              servicii organizare seminarii.
              C.V.-urile personalului de conducere precum si ale personalului
              responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica,
              insotite de copii simple dupa Cartea de Identitate.


             Nota: prezentarea tuturor documentelor mentionate mai sus este
             obligatorie. Neprezentarea acestora, precum si lipsa unei Declaratii pe
             propria raspundere conform prevederilor art. 11 alin 4 din HG 925/2006
             modificata prin HG 834/2009, va duce la descalificarea Ofertantului si
             eliminarea acestuia din competitie.

             Oferta tehnică va conţine următoarele:
               Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita
                identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile
                tehnice minime din capitolul 5 “Descrierea obiectului
                contractului (specificatiile tehnice)”.

             Oferta financiara va contine urmatoarele:
             Se va completa următorul formular:
              - formularul de ofertă, conform Formular B
             Pretul ofertei (fara TVA) se va exprima in RON si echivalent EURO,
             TVA evidentiat separat si va ramane neschimbat pe toata perioada de
             valabilitate a ofertei.
               - Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta
                 să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ, tarif, precum şi
                 la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul
                 contractului.
               - Oferta va include discounturi oferite sau orice alte facilitati
                 financiare.


             Cursul de schimb pentru paritatea leu/euro este cel publicat de BNR
             in data: 4,1246 lei din data 27 aprilie 2010

             Modalitate de plata:
             Platile se vor efectua numai pe baza facturii, in contul indicat de catre
             Furnizor in contractul de achizitie publica, prin Ordin de Plata dupa
             organizarea fiecarui seminar organizat in parte.


             Depunerea ofertelor:
             Ofertele se depun la adresa: Fundatia Romania Children’s Appeal,
             Str. Ing. Vasile Cristescu nr. 6, sector 2, Bucuresti.
             Data si ora limita de depunere a ofertelor: 15 mai 2010 – ora 12:00
             Modul de prezentare al ofertelor:
             Se depun: Un exemplar original şi un exemplar copie.
             Fiecare pagină din ofertă trebuie numerotată, stampilata si semnată, la
             ofertă va fi anexat un opis al documentelor prezentate.
             Oferta se prezintă în 2 plicuri separate, sigilate, purtând denumirea şi
             adresa ofertantului. Pe plicurile interioare apare notificarea:
             Original/Copie.
             Fiecare, dintre cele 2 plicuri va contine, cate 1 plic in care vor fi
             inserate urmatoarele:
                documentele de identificare/calificare;
                oferta financiară
                oferta tehnică
             Aceste plicuri se vor introduce într-un plic exterior (pachet) închis
             corespunzător şi netransparent, pe plicul exterior se trece adresa
             autorităţii contractante cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
             DATA: 15.05.2010 , orele 14;00.
             Plicul exterior (pachet) va contine o Scrisoare de inaintare.


4.5. Posibilitatea   Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta
retragerii     sau numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi
modificării ofertei   numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
            În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja
            depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea
            modificărilor respective de către achizitor până la data limită pentru
            depunerea ofertelor.
            Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate
            în conformitate cu prevederile de la capitolul 4.4 „Modul de
            prezentare a ofertei (tehnic si financiar)”, cu amendamentul că pe
            plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia
            "MODIFICĂRI".
            Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta
            după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub
            sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea
            contractului de achiziţie publică.
            Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi
            până la data limită pentru depunere stabilite în invitatia de participare
            (postata in presa si pe pagina de web a Achizitorului).
            Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de către
            ofertant la adresa indicată în invitatia de participare. Indiferent de
            modalitatea de depunere/transmitere ofertantul îşi asumă riscurile
            transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
            Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită sau
            după expirarea datei limită pentru depunere se consideră oferte
            întârziate şi se returnează nedeschisă.
            Condiţiile de modificare a ofertei:
               Modificări la oferta financiară nu se admit în afara acelor greşeli
                aritmetice, dar numai cu acordul ofertantului. În cazul în care
                ofertantul nu acceptă corectarea greşelilor aritmetice, oferta se
                va considera neconformă. Erorile aritmetice se corectează după
                cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi
                preţul total trebuie luat în considerare preţul unitar iar preţul
                total se va corecta corespunzător. Dacă există discrepanţă între
                litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în
                litere, iar valoarea exprimată în cifre se va corecta
                corespunzător.
4.6.     Informaţii Prestarea serviciilor se va face in localitatile : Bucuresti, Braila, Galati,
referitoare     la Calarasi, Giurgiu.
termenele    pentru Calendarul desfasurarii cursurilor este prezentat la punctul 5
livrarea        „Descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice)” din prezenta
bunurilor/prestarea   Documentatie.
serviciilor/ execuţia
lucrărilor
4.7 Modalităţi de Contestatiile se vor depune la Tribunalului Bucuresti in care isi are
contestare a deciziei sediul social Achizitorul.
achizitorului    de Formular de contestatie pentru persoane juridice – Formularul D
atribuire       a Formluar de contestatie pentru persoanele fizice – Formularul E
contractului    de
achiziţie  şi  de
soluţionare     a
contestaţiei
4.8     Clauzele  Pretul contractului ramane ferm pe toata perioada derularii obligatiilor
contractuale       contractuale intre Furnizor si Achizitor.
obligatorii, inclusiv  Oferta financiara nu poate fi modificata decat in situatia unei erori
condiţiile    de   aritmetice, conform capitolului 4.5 „Posibilitatea retragerii sau
actualizare/       modificarii ofertei”, si numai pana la momentul semnarii contractului de
modificare a preţului  achizitie publica.
contractului   de   Conditii contractuale obligatorii:
achiziţie           1. Prestarea serviciilor se va efectua de catre Ofertantul declarat
                 castigator, in localitatile indicate in documentatie.
               2. Termenele si plata se vor respecta in conformitate cu detaliile
                 din prezenta documentatie.
               3. In urma prestarii serviciilor se vor intocmi rapoarte de activitate
                 de catre Prestator, pentru fiecare seminar in parte.5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)

  1. Informaţii generale
Fundatia Romanian Children’s Appeal Bucuresti este Beneficiarul proiectului “Calitate in servicii medicale”,
finanţat din fonduri structural - Fondul Social European prin Pogramului Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane.
Obiectiv general al proiectului este: Furnizarea unui program de formare profesionala pentru cadrele
medicale in vederea obtinerii de noi competente si imbunatatirea calitatii muncii in domeniul HIV/SIDA si al
comunicarii cu pacientul.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
   Cresterea competentelor in problematica HIV/SIDA pentru un numar de 860 medici si 400 de
    asistenti medicali din 4 judete si Municipiul Bucuresti
   Cresterea competentelor in comunicare pentru un numar de 500 de asistenti medicali din 4 judete
    si Municipiul Bucuresti
   Cresterea constientizarii cadrelor medicale la problematica HIV/SIDA in vederea promovarii
    egalitatii de sanse a persoanelor seropozitive in sistemul sanitar si comunitate

Partenerii implicati in derularea Proiectului:
Partener 1: Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. V. Babes" Bucuresti
Activităţile din cadrul proiectului: Contribuie la organizarea seminariilor pe problematica HIV/SIDA prin:
asigurarea personalului medical (medici si asistenti medicali) care va implementa proiectul (vor crea
programele de curs, materialele informative si vor sustine sesiunile medicale din cadrul seminariilor).
Partener 2:
Denumire organizaţie: Societatea Nationala Romana de Boli Infectioase si Tropicale
Activităţile din cadrul proiectului: Va furniza suportul stiintific pentru desfasurarea activitatilor prin: 1.
asigurarea creditarii programelor de curs, 2. asigurarea standardelor stiintifice prin supervizarea
consultantilor.
Partener 3:
Denumire organizaţie: Autoritatea de Sanatate Publica Braila
Activităţile din cadrul proiectului: 1. Identificarea si convocarea participantilor la cursurile de informare pe
problematica HIV/SIDA si a comunicarii eficiente cu pacientul. 2. Stabilirea locatiei desfasurarii sesiunilor
de lucru de 2 zile. 3. Activitati organizatorice, administrative si logistice legate de desfasurarea
seminariilor. 4. Distribuirea de materiale informative.
Partener 4:
Denumire organizaţie: Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Calarasi
Activităţile din cadrul proiectului:
Identificarea si convocarea participantilor la cursurile de informare pe problematica HIV/SIDA si a
comunicarii eficiente cu pacientul. 2. Stabilirea locatiei desfasurarii sesiunilor de lucru de 2 zile. 3. Activitati
organizatorice, administrative si logistice legate de desfasurarea seminariilor. 4. Distribuirea de materiale
informative.
Partener 5:
Denumire organizaţie: Autoritatea de Sanatate Publica Giurgiu
Activităţile din cadrul proiectului: 1. Identificarea si convocarea participantilor la cursurile de informare pe
problematica HIV/SIDA si a comunicarii eficiente cu pacientul. 2. Stabilirea locatiei desfasurarii sesiunilor
de lucru de 2 zile. 3. Activitati organizatorice, administrative si logistice legate de desfasurarea
seminariilor. 4. Distribuirea de materiale informative.
Partener 6:
Denumire organizaţie: Autoritatea de Sanatate Publica Galati
Activităţile din cadrul proiectului: 1. Identificarea si convocarea participantilor la cursurile de informare pe
problematica HIV/SIDA si a comunicarii eficiente cu pacientul. 2. Stabilirea locatiei desfasurarii sesiunilor
de lucru de 2 zile. 3. Activitati organizatorice, administrative si logistice legate de desfasurarea
seminariilor. 4. Distribuirea de materiale informative.

  2. Obiectul contractului
Achiziţia de servicii de organizare de seminarii in vederea implementarii activitatilor de instruire prevazute
in proiectului “Calitate in servicii medicale”.
Serviciile de organizare seminarii privesc urmatoarele activitati:
   Inchiriere sala de curs (in localitatile unde se vor desfasura cursurile de instruire)
   Asigurarea serviciilor de catering pentru pauzele de cafea si masa de pranz
   Asigurarea cazarii in regim hotelier in Calarasi, Giurgiu, Braila, Galati
Cursurile de instruire vor avea loc in urmatoarele localitati: Bucuresti, Calarasi, Giurgiu, Braila, Galati.

  3. Legislaţia aplicată
Achizitia se desfasoara in concordanta cu prevederile Instructiunilor de achizitie aprobate de AM
POSDRU – Anexa 1 si Anexa 3

  4. Organizarea evenimentelor de instruire

  I.  Rezultate estimate in urma desfasurarii cursurilor:
1.760 persoane instruite, dupa cum urmeaza:
 580 medici de familie instruiti in problematica HIV/SIDA: 380 de medici de familie din cele 4 judete
  partenere (Braila, Galati, Calarasi, Giurgiu) si 200 de medici de familie din mun. Bucuresti
 400 asistenti medicali instruiti in problematica HIV/SIDA
 180 medici stomatologi instruiti in problematica HIV/SIDA: 90 de medici stomatologi din cele 4
  judete partenere si 90 de medici din mun. Bucuresti
 100 medici de alte specialitati instruiti in problematica HIV/SIDA
  500  istenti medicali in comunicare eficienta cu pacientul

II. Specificul si localitatile in care vor avea loc instruirile:
A. 23 seminarii de instruire pentru medicii de familie in problematica HIV/SIDA - conf.
  Calendarului de activitati acestea se vor organiza din anul I de implementare luna a 6 a pana
  in anul III de implmentare luna a 4 a - dupa cum urmeaza:
 4 seminarii in Braila x 2 zile (a cate 8 ore/zi)/seminar
 5 seminarii in Galati x 2 zile (a cate 8 ore/zi)/seminar
 3 seminarii in Calarasi x 2 zile (a cate 8 ore/zi)/seminar
 3 seminarii in Giurgiu x 2 zile (a cate 8 ore/zi)/seminar
 8 seminarii in Bucuresti x 2 zile (a cate 8 ore/zi)/seminar

B. 16 seminarii de instruire pentru asistentele medicale in problematica HIV/SIDA - conf.
  Calendarului de activitati acestea se vor organiza din anul I de implementare luna a 6 a pana
  in anul III de implmentare luna a 4 a - dupa cum urmeaza:
 2 seminarii in Braila x 2 zile (a cate 8 ore/zi)/seminar
 2 seminarii in Galati x 2 zile (a cate 8 ore/zi)/seminar
 2 seminarii in Calarasi x 2 zile (a cate 8 ore/zi)/seminar
 2 seminarii in Giurgiu x 2 zile (a cate 8 ore/zi)/seminar
 8 seminarii in Bucuresti x 2 zile (a cate 8 ore/zi)/seminar

C. 8 seminarii de instruire pentru medicii stomatologi in problematica HIV/SIDA - conf.
  Calendarului de activitati acestea se vor organiza din anul I de implementare luna a 6 a pana
  in anul III de implmentare luna a 4 a - dupa cum urmeaza:
 1 seminar in Braila x 1 zi (a 8 ore)/seminar
 1 seminar in Galati x 1 zi (a 8 ore)/seminar
 1 seminar in Calarasi x 1 zi (a 8 ore)/seminar
 1 seminar in Giurgiu x 1 zi (a 8 ore)/seminar
 4 seminarii in Bucuresti x 1 zi (a 8 ore)/seminar

D. 5 seminarii de instruire pentru medicii de alte specializari in problematica HIV/SIDA - conf.
  Calendarului de activitati acestea se vor organiza din anul I de implementare luna a 6 a pana
  in anul III de implmentare luna a 4 a - dupa cum urmeaza:
 1 seminar in Braila x 1 zi (a 8 ore)/seminar
 1 seminar in Galati x 1 zi (a 8 ore)/seminar
 1 seminar in Calarasi x 1 zi (a 8 ore)/seminar
 1 seminar in Giurgiu x 1 zi (a 8 ore)/seminar
    1 seminar in Bucuresti x 1 zi (a 8 ore)/seminar

Total seminarii de organizat in cele 4 judete + mun. Bucuresti pe tema HIV/SIDA = 52
Dintre care 36 seminarii pentru medici (medici familie, stomatologi, si alte specializari) si 16 seminarii
pentru asistentele medicale.

  E. 20 de seminarii de instruire pentru asistenti medicali in comunicarea eficienta cu pacientul –
   conf. calendarului de activitati acestea se vor organiza din anul I de implementare luna a 10
   a pana in anul III de implementare luna a 4 a – dupa cum urmeaza:
    1 seminar = 2 zile de instruire (a cate 8 ore/zi) – Repartizarea seminariilor pe cele 5 localitati
     (Bucuresti, Braila, Galati, Calarasi, Giurgiu) va fi in functie de numarul de cursanti.

Total seminarii de organizat in cele 4 judete + mun. Bucuresti pe tema “comunicare eficienta cu pacientul”
= 20
NOTA: conf. Cereri de finantare, o grupa pentru 1 seminar va fi constituita din 20 - 25 de persoane. Pentru
fiecare seminar vor fi cate 4 formatori (acestia sunt din partea Partenerilor sau a Leaderului, in functie de
specific).

Total numar de seminarii de instruire ce vor fi organizate pe parcursul a 24 de luni (incepand cu anul 2010
pana in anul 2012) este de 72.

  III. Activitati specifice ce trebuiesc realizate de ofertanti:

   1. Inchirierea salilor de conferinta pentru fiecare locatie in parte – se vor alege 2 variante de sali de
conferinta, urmand ca Achizitorul sa aleaga una dintre ele. In situatia in care vor fi locatii ce nu dispun
decat de 1 sala de conferinta, se va comunica acest aspect Achizitorului. Sala trebuie sa aiba capacitatea
de 30 de persoane.
Avand in vedere activitatile pe care trebuie sa le desfasoare Partenerii din cadrul Proiectului, exista
posibilitatea ca pentru anumite seminarii sa nu fie necesara inchirierea unei sali de conferinta, aceasta
urmand a fi pusa la dispozitie (gratuit) de respectivul Partener.
Pentru organizarea seminariilor de instruire sunt necesare urmatoarele: flip-chart cu hartie, 3 markere de
culori diferite (gama de culori este la alegerea Prestatorului, cu observatia ca scrisul trebuie sa fie usor
lizibil pe fondul alb), panou pentru proiectie.
Laptopurile si videoproiectorul vor fi asigurate de catre Achizitor.
   2. Asigurarea serviciului de catering
      vor fi organizate 2 pauze de cafea pentru fiecare zi de seminar, care vor include urmatoarele
       produse: cafea (aceasta va fi preparata si adusa in termosuri), apa plata, apa minerala, sucuri,
       gustari de tip produse de patiserie si cofetarie, pahare de unica folosinta, servetele, farfurii de
       unica folosinta, zahar, lingurite de unica folosinta.
      masa de pranz pentru fiecare zi de curs: aceasta va cuprinde cel putin 2 feluri de mancare
       calda, apa plata apa plata, apa minerala, sucuri. Masa va fi servita intr-un restaurant din
       apropierea salii de conferinta sau bufet suedez in proximitatea salii de seminar.
   3. Cazare pentru formatori in regim hotelier
Cazarea este necesara pentru formatorii care se vor deplasa in localitatile unde se vor desfasura
cursurile, in functie de structura cursului, pot fi necesare 1 noapte sau 2 nopti de cazare.
  Va fi aleasa o structura de cazare de minim 2 stele cu demipensiune (mic dejun si cina inclusa). În functie
  de circumstante vor fi rezervate 1 sau 2 camere duble pentru fiecare seminar ce va necesita cazarea
  formatorilor.

    IV. Metodologie

  Se va anexa la prezenta Documentatie un calendar orientativ pentru intreaga perioada de organizare a
  seminariilor – Anexa I.
  Pentru fiecare dintre aceste activitati, Ofertantul va elabora oferta detaliata din punct de vedere financiar si
  tehnic. Pot fi incluse alte activitati care sa ajute la organizarea in conditii optime a seminariilor.
  Prestatorul va comunica, in scris, cu Achizitorul despre orice modificare/abatere/problema care intervine in
  organizarea seminariilor.
  Prestatorul va elabora rapoarte de activitate in urma derularii fiecarui seminar.
  Prezenta la fiecare seminar va fi asigurata de reprezentatintii Prestatorului ale caror C.V-uri sunt
  prezentate in cadrul Documentelor de identificare si calificare a operatorului economic.

      Nota:
In situatia in care la momentul prezentarii ofertei de achizitie va fi adusa personal la sediul din str. Ing. Vasile
Cristescu nr. 6, sector 2, Bucuresti. de un reprezentant al Operatorului Economic, este obligatoriu sa fie
completat formularul A., imputernicire insotita de copie de pe buletin al mandatarului


  Aprobat              Aprobat                  Intocmit,
  Presedinte           Manager proiect            Expert cu studii juridice
  Tociu Mihai           Ovidiu Ionescu              Teodora Suteu
                        SECŢIUNEA II
                         Formulare


FORMULAR A- IMPUTERNICIRE
                           ÎMPUTERNICIRE
     Subscrisa      ………………………….....................……………………………………,            cu  sediul
în…………………………...…………………………………………………………………,înmatriculată                            la
Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal
prin…..............................…………………………………………, în calitate ........…………………………,
împuternicim          prin     prezenta    pe     .............………….........………,domiciliat
în……………..........…………………..............…………………..................………………,identificat cu B.I./C.I.
seria ……,nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la
data de ………......…,având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la
procedura nr. ……………………,organizată de Fundatia Romanian Children’s Appeal în scopul atribuirii
contractului de servicii de audit financiar .
     În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la
procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul
şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire
la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
     Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
     Data: ……………
 Denumirea mandantului
S.C. …………………………………
reprezentată legal prin
--------------------------------------------
(Nume, prenume, Semnătura autorizată şi ştampi
B. FORMULAR DE OFERTA
OPERATORUL ECONOMIC
----------------------------------(denumirea/numele)
                       FORMULAR DE OFERTĂ

Către: Fundatia Romanian Children’s Appeal

1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ………………………………………………,
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia de atribuire, să prestam „Servicii de organizare seminarii” pentru suma de
……………………………………………………………………. (suma în litere şi în cifre) plătibilă in
conformitate cu prevederile Documentatiei pentru ofertanti si al Contractului de prestari servicii, la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ………………………... (suma în litere şi în cifre)lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam servicii în graficul
de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………..………..,zile
(durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………………….., (ziua/luna/anul) şi ea va
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.
5. Precizam că:
                                  -un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar "alternativă";
  nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.
Data completării: ……………
Nume, prenume: ………………………………………..
Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să
semnez oferta pentru şi în numele ……………………………………………………
……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).
                                                       FORMULARUL C
OPERATOR ECONOMIC
 _____________________
 (denumirea/numele)                               DECLARAŢIE
                      privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181


    Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-
persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se
menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează,
după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează
data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
    declar pe proprie răspundere că:
a. nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
  sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
  De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c. mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
  bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
  în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................
c1. în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive
imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii
beneficiarilor acestuia;
d. nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
  faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării .............
Locul completarii .........
Operator economic,
...................................................................................
(semnătura autorizată)
 Operator economic
………………………….(semnatura autorizată )


                                                 FORMULARUL D


                      Model formular contestatie
                    (formular pentru persoane juridice)

Antet/contestator
………………………….
                         CONTESTATIE


Subscrisa ………………………….cu sediul in…………………cod unic de
inregistrare…………………………reprezentata legal prin…………………………………in calitate de
ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ………......................................organizata de
autoritatea contractanta ……………………………..avand sediul in……………………………..
Contest decizia Fundatiei RCA………………………………………pe care o consider nelegala.
Motivele care stau la baza contestatiei sunt :
- In fapt…………………………………………..
- in drept :……………………………………….
In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba ;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

                                                Semnatura/stampila
                                                 reprezentat legal
                                               (nume/prenume in clar
                                      FORMULARUL E


                  Model formular contestatie
                (formular pentru persoane fizice)


                    CONTESTATIE


Subsemnatul ……….……………………………………….cu domiciliul
in………………………………………………. in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a
contractului de ……………….organizata de autoritatea contractanta ……………………………..avand
sediul in……………………………..
Contest decizia Fundatiei RCA………………………………………pe care o consider nelegala.
Motivele care stau la baza contestatiei sunt :
- In fapt…………………………………………..
- in drept :……………………………………….
In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba ;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
                                        Semnatura
                                   (nume/prenume in clar)
                         SECTIUNEA III

                ANEXE LA DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI   ANEXA I – Calendarul provizoriu al desfasurarii seminariilor de instruiri pentru toata perioada
implementarii proiectului.
                                   SECTIUNEA IV


                          CONTRACT DE SERVICII (orientativ)

                 Contract de prestare servicii de organizare de seminarii
                          nr. ..... data .....................    În temeiul Instrucţiunii nr. 5 anexa 1 şi următoarele puse la dispoziţie de AMPOSDRU, precum şi a
contractului de finanţare 31656, manualul beneficiarului, ghidul procedurilor privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, legislaţia comunitară şi cea naţională cu privire la achiziţii OUG 34/2006, a
documentatiei de atribuire care face parte integranta din prezentul contract si care se completeaza in mod
coerespunzator dupa caz, Prezentul contract s-a incheiat între:
Art. 1 Partile Contractante

Fundaţia Romanian Children’s Appeal, Adresă str. Cernisoara nr. 29-30, ap.114, sector 6, Localitate:
Bucureşti, Ţara: România, telefon/fax 021.760.69.87, cod fiscal 5205660, cont CEC Bank sucursala Pacii
RO05CECEB60737RON2335399, reprezentată prin Tociu Mihai, funcţia Preşedinte în calitate de
achizitor, pe de o parte,

şi

      S.C. .................................................... S.R.L., Adresă: ......................u, nr. ........., com.
.............................., jud. ......................, telefon/fax ……………….., număr de înmatriculare
..........................., cod fiscal ...................................., cont .........................., sucursala ...............................,
..............................................., reprezentată prin .............................., funcţia ................................. în calitate
de prestator, pe de altă parte.

Articolul 2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului contract consta in prestarea de servicii de organizare de seminarii adresate
cadrelor medicale (medicilor si asistentelor), respectiv, activitati inchiriere sala de curs (in localitatile unde
se vor desfasura cursurile de instruire Calarasi, Giurgiu, Braila, Galati si Bucuresti); asigurarea serviciilor
de catering pentru pauzele de cafea si masa de pranz; asigurarea cazarii in regim hotelier in Calarasi,
Giurgiu, Braila, Galati asa cum sunt detaliate si descrise in documentatia de atribuire si in Anexa 1 la
prezentul contract.
2.2. Orice eveniment ce face obiectul prezentului contract se va achita dupa finalizarea acestuia.
2.3. Beneficiarul are dreptul de a modifica in functie de interesele sale legitime in vederea atingerii
indicatorilor AMPOSDRU si de bugetul de care dispune, urmatoarele:
‐ data de desfasurare a evenimentelor;
‐ locul de desfasurare a evenimentelor;
‐ numarul de persoane participante la eveniment.

Articolul 3. Durata contractului
3.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile, timp de 24 luni de la data intrarii in vigoare a contractului,
respectiv de la 16 Mai 2010 – 30 Aprilie 2012.
Articolul 4. Definitii
4.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract ‐ actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre achizitor, in
calitate de Beneficiar, si Ofertantul castigator, in calitate de Prestator;
b) Beneficiar si Prestator ‐ partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului ‐ pretul platibil Prestatorului de catre Beneficiar, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii ‐ activitati a caror prestare face obiectul contractului, asa cum sunt mentionate in documentatia
de atribuire si in Anexa 1 la prezentul contract;
e) echipamente ‐ echipamentele si orice alte bunuri necesare prestarii serviciilor si pe care Prestatorul are
obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) forta majora ‐ un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind limitativa ci enunciativa;
g) zi ‐ zi calendaristica; an ‐ 365 de zile;

Articolul 5. Intrarea in vigoare
5.1. Contractul intra in vigoare la semnarea lui de catre ambele parti.
5.2. Prestatorul nu va putea pune in intarziere achizitorul prin neefectuarea la timp a activitatilor ce fac
obiectul prezentului contract si a anexelor care constituie parte integranta a acestuia.

Articolul 6. Documentele contractului
6.1. Documentele care constituie anexe obligatorii ale prezentului contract, obligatorii pentru parti, sunt:
a) propunerea financiara a ofertantului;
b) caietul de sarcini, parte a documentatiei de atribuire;
c) alte anexe la contract.
d) factura,
e) raportul lunar al activitatilor desfasurate.

Articolul 7. Dezvaluirea informatiilor privind prezentul contract.
7.1. Prezentul contract este incheiat ca urmare a procedurii competitive reglementate conform
Instructiunilor privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin
POSDRU 2007‐2013, emise de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, avand caracter public in ce priveste
informatiile continute in forma standard a contractului. Informatiile privind prezentul contract si executarea
lui vor fi dezvaluite autoritatilor competente in masura in care aceste informatii sunt solicitate.
7.2. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti, de a utiliza informatiile si
documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de
a‐si indeplini obligatiile contractuale sau de a se conforma unor cereri ale auditorilor si/sau autoritatilor.

Articolul 8. Drepturi de proprietate intelectuala
8.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi Beneficiarul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru
sau in legatura cu prestarea serviciilor; si
b) daune‐interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, derivate din actiunile de la pct. 8.1.a) constatate
in baza unei hotarari judecatoresti, irevocabile.

Articolul 9. Obligatiile Prestatorului
9.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile la care se obliga prin contract, in conformitate cu
prevederile din documentatia de atribuire si anexe, intr‐o maniera competenta, profesionala si cu
promptitudine, fiind raspunzator atat de siguranta operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. Prestatorul se obliga sa asigure respectarea
disciplinei la locul de munca, a metodologiilor de lucru utilizate in mod curent in activitatea de acest tip.
9.2. Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane si
materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in măsura in care necesitatea asigurării acestora este prevăzuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract;

Articolul 10. Personalul
10.1. Prestatorul va asigura, suportand costurile aferente, personalul necesar prestarii serviciilor prevazute
in Anexa 1 la prezentul contract.
10.2 Prestatorul va asigura, dupa cum considera necesar, prin proceduri adecvate, recrutarea personalului in
vederea desfasurarii serviciilor descrise in Anexa 1.
10.3. Prestatorul se obliga sa stabileasca programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul
angajat, astfel incat serviciile sa fie prestate cu respectarea termenelor si conditiilor prevazute in prezentul
contract.

Articolul 11. Obligatiile Beneficiarului
11.1. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice informatii sau documente necesare
realizarii obiectului prezentului contract.
11.2 Beneficiarul se obliga sa anunte orice necesar de rezervare de sala de conferinte, cazare si/sau masa cu
3 zile inainte de data la care aceste facilitati sunt necesare, respectiv data la care evenimentul are loc.
11.3. Beneficiarul se obliga sa anunte anularea unui eveniment cu cel putin 2 zile inainte de data acestuia,
caz in care este exonerat de orice obligatie de plata aferent rezervarii respective.
Articolul 12. Pretul si Conditiile de plata
12.1 In schimbul serviciilor prestate de Prestator conform prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa
plateasca Prestatorului contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii fiscale
receptionate. Lipsa facturii il exonereaza pe Beneficiar de achitarea contravaloarii serviciului prestat.
12.2. Plata se va face pentru fiecare eveniment in parte si dupa organizarea acestuia desfasurat pe parcursul
celor 24 de luni in perioada Mai 2010 –Aprilie 2012 respectandu-se graficul estimativ al sustinerii
seminarilor, ce face parte integranta a prezentului contract, nu se va accepta nicio solicitare de plata
anterior organizarii unui seminar. Plata se va face numai in baza facturilor emise de prestator.
12.5.        Plata        va       fi       efectuata         in contul Prestatorului: cont
.................................................................................................‐   ,   deschis    la
.........................................................

Articolul 13. Actualizarea pretului contractului
13. 1. Pretul este ferm si nu poate suporta schimbari pe parcursul duratei intregului contract, indiferent de
eventuale modificari ale situatiei economice a prestatorului / generale. Prestatorul avand obligatia sa se
incadreze in cuantumul sumei ofertate in cadrul procedurii competitive de atribuire a contractului de
organizare seminarii, cunoscand impartirea si organizarea cursurilor.

Articolul 14. Raspunderea
14.1. Prestatorul va fi raspunzator pentru buna desfasurare a fiecarui eveniment, din orice punct de vedere
si sub toate aspectele de natura organizatorica.
14.2. Prestatorul va raspunde pentru orice prejudiciu, paguba sau pierdere directa sau indirecta cauzate
Beneficiarului prin actiunile sau inactiunile sale sau ale personalului sau si va plati Beneficiarului toate
aceste daune, dezdaunandu‐l integral.

Articolul 15. Incetarea contractului
15.1. Beneficiarul poate decide, in mod unilateral, incetarea acestui contract, cu efect imediat, fara punere
in intarziere, fara interventia vreunei instantei, fara indeplinirea vreunei formalitati, prin transmiterea catre
prestator a unei simple instiintari in acest sens, in urmatoarele situatii:
a) daca Prestatorul nu presteaza, total sau partial, in conditiile agreate, serviciile ce fac obiectul prezentului
contract la vreun eveniment.
b) in cazul in care Beneficiarul primeste din partea participantilor la evenimente, trei sau mai multe
plangeri / sesizari, avand ca obiect doua evenimente diferite, plangeri / sesizari cu privire fie la
comportamentul Prestatorului sau al prepusilor acestuia, fie cu privire la calitatea serviciilor de organizare,
de cazare, la calitatea hranei etc.
15.2. Exercitarea de catre Beneficiar a dreptului de incetare unilaterala a contractului nu va avea drept efect
renuntarea la Beneficiarului la dreptul de a obtine de la Prestator, integral, repararea daunelor directe sau
indirecte produse de acesta.

Articolul 16. Cesiunea
16.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile si obligatiile sale asumate prin
prezentul contract, dat fiind ca atribuirea prezentului contract este rezultatul procedurii competitive.
Prestatorul nu poate subcontracta, integral sau partial serviciile care fac obiectul prezentului contract, in
lipsa acordului prealabil, exprimat in scris, al Beneficiarului.
16.2. Eventuala subcontractare nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind orice obligatii
asumate fata de Beneficiar prin contract.

Articolul 17. Forta majora
17.1. Nici una din partile prezentului contract nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in
mod corespunzator, total sau partial, a oricareia dintre obligatiile care ii incumba in baza prezentului
contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil si ale carui
consecinte sunt de neinlaturat de catre partea care il invoca.
Partea care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte, in termen
de 5 zile de la data inceperii evenimentului si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care
ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.
Forta majora este invocabila doar daca este constatata de o autoritate competenta.
17.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
17.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
17.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de zece zile, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune‐interese.

Articolul 18. Solutionarea litigiilor
18.1. Beneficiarul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
18.2. Daca dupa cinci zile de la inceperea discutiilor avand ca scop solutionarea amiabila Beneficiarul si
Prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente material din Bucuresti.

Articolul 19. Limba in care se incheie contractul
19.1. Limba in care se incheie contractul este limba romana.

Articolul 20. Comunicari
20.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
20.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, fax, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale
adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti
contractante schimbarea survenita.
20.3. Partile convin ca toate corespondentele tehnice, de lucru, privind organizarea evenimentelor sa se
poata face prin posta electronica sau prin fax, la urmatoarele adrese/coordonate agreate de catre parti:
‐ pentru beneficiar: e‐mail:............. fax.............
‐ pentru prestator: e‐mail:............. fax.............
Partile se vor asigura ca s-a primit comunicarea de cealalta parte.

Articolul 21. Legea aplicabila contractului
21.1. Contractul va fi guvernat de legea din Romania si este supus tuturor normelor legale interne sau
europene mentionate ca aplicabile in documentatia de atribuire.

Articolul 22. Continut
22.1. Daca o prevedere a prezentului contract se dovedeste a fi nevalida, toate celelalte prevederi ale
contractului vor avea in continuare intreaga valabilitate si efect.

Articolul 23. Dispozitii finale
23.1. Prezentul contract nu poate fi modificat in perioada lui de valabilitate fara acordul ambelor parti.
Orice modificare se va consemna intr‐un act aditional scris, semnat de reprezentantii autorizati ai partilor,
care devine parte integranta a contractului.
23.2. Acest contract a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si semnat la
Bucuresti, astazi............... 2010.

Beneficiar,                                           Prestator,
..................................... .                    ........................................
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)
L.S.                                             L.S.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:10/3/2012
language:Romanian
pages:23