Trouwen op een locatie naar keuze by x7U522

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Trouwen op een locatie naar keuze
Trouwen op locatie

De huwelijksdag of de dag van de partnerschapregistratie, een belangrijke stap in het leven
van menigeen. Het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is dan ook een
bijzondere gelegenheid. De locatiekeuze speelt daarbij zeker een rol. Vaak wordt het
burgerlijk huwelijk gesloten op het gemeentehuis. Maar de gemeente Wijk bij Duurstede biedt
nu ook de mogelijkheid om op een andere locatie dan de aangewezen vaste locaties te
trouwen. Waar in deze informatie wordt gesproken over huwelijk c.q. trouwen, wordt mede
het registreren van partnerschappen bedoeld.

DE PROCEDURE.

Het aanvragen

Een verzoek voor ‘Trouwen op locatie’ kunt u indienen via een speciaal aanvraagformulier.
Dit formulier kunt u afhalen bij de balie van de afdeling Dienstverlening of downloaden via
de website www.wijkbijduurstede.nl.

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en voorzien van de nodige bijlagen persoonlijk
worden ingeleverd bij de afdeling Dienstverlening. Hiervoor dient u een afspraak te maken.
Het verzoek moet uiterlijk 6 maanden voor de huwelijksvoltrekking worden ingediend.

Locatiebeoordeling

Indien het verzoek een locatie betreft die nog niet bekend is, wordt de locatie beoordeeld op
geschiktheid. De voorwaarden waarin de locatie dient te voldoen, kunt u hier lezen.

Ter voorbereiding wordt ook een checklist verstrekt, waarin gevraagd wordt naar een aantal
voorzieningen op de betreffende locatie, waarmee in verband met de plechtigheid rekening
moet worden gehouden. Dit zijn zaken als omkleedruimte voor de ambtenaar, eventueel een
geluidsinstallatie, wie is de contactpersoon/ceremoniemeester, enz.

Als de locatie aan alle gestelde voorwaarden voldoet, wordt een contract gesloten tussen het
(bruids)paar en de gemeente.

De verdere gang van zaken wordt door het bruidspaar doorgesproken met de ambtenaar die
het huwelijk gaat voltrekken.
VOORWAARDEN

Wanneer u ervoor kiest om op een andere locatie dan op de vaste locaties in de gemeente
Wijk bij Duurstede te trouwen, moet de te kiezen locatie aan enkele voorwaarden voldoen, te
weten:

  1.   De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Wijk bij Duurstede.
  2.   De locatie mag een gebouw zijn maar trouwen in de openlucht is dus ook
     mogelijk. De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden.
  3.   De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen vrij toegankelijk.
     Huwelijken worden uitsluitend voltrokken in openbaarheid.
  4.   Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden
     gegeven als er minder dan 50 personen aanwezig zijn. Als de locatie beschikt over
     een zogenoemde gebruiksvergunning geld het aantal van 50 personen niet.
  5.   Als u kiest voor een eigen locatie, dan zijn de kosten van huur, inrichting,
     aankleding en benodigde verzekeringen voor uw eigen rekening. U bent
     aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht.
  6.   U, als (bruids)paar; en de eigenaar van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke)
     overeenkomst waarbij de gemeente Wijk bij Duurstede geen partij is. In deze
     overeenkomst wordt de clausule opgenomen dat de gemeente Wijk bij Duurstede
     gevrijwaard wordt van problemen die zich zouden kunnen voordoen op het gebied
     van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en dat voor de inrichting en de
     brandveiligheid van het gebouw de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is.
  7.   De rechthebbende van de locatie dient vooraf schriftelijk toestemming te geven.
  8.   De huwelijksvoltrekking vindt plaats in aanwezigheid van de gemeentebode. De
     (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode zijn de enige
     gemeentelijke vertegenwoordigers en uitsluitend verantwoordelijk voor het
     rechtsgeldig tot stand komen van een huwelijk.
  9.   In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat en om deze reden wordt
     het niet toegestaan om op een en dezelfde locatie een huwelijk te voltrekken in één
     ceremonie waarbij het huwelijk tevens wordt ingezegend door een kerk- of
     geloofsgemeenschap.
  10.  Op een gekozen locatie is het niet mogelijk de ceremonie kosteloos te laten
     plaatsvinden.
  11.  De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden.
KOSTEN

De gebruikelijke legeskosten die in rekening worden gebracht voor alle overige door de
gemeente aangewezen locaties, worden bij ‘trouwen op locatie’ verhoogd met een bedrag van
€ 150,00.

BURGERLIJK WETBOEK

In het Burgerlijk Wetboek zijn de regels met betrekking tot de voltrekking van het huwelijk of
het geregistreerd partnerschap opgenomen. Wanneer u kiest voor een eigen locatie, dient het
huwelijk of geregistreerd partnerschap ook onder die voorwaarden te worden voltrokken, te
weten:

  1. Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt ten overstaan van een
   (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken.
  2. Godsdienstige plechtigheden mogen pas plaatshebben na de voltrekking van het
   burgerlijk huwelijk.
  3. Vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap moet men in ‘ondertrouw’.

TOT SLOT: EEN FIJNE DAG GEWENST!

Wij willen u graag behulpzaam zijn om van uw huwelijksdag of dag van de
partnerschapregistratie een heel bijzondere dag te maken. Heeft u nog vragen? Neem dan
gerust contact op met de afdeling Dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede,
telefoon 0343-595595.

								
To top