DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES - DOC - DOC by bgHlk45

VIEWS: 9 PAGES: 5

									DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES                   PARTNERS MEDICAL
ARGES                                   SOLUTION SRL


               CONTRACT DE FURNIZARE
                  nr. 113 data 27.10.2011

    Procedura de atribuire : cumparare directa in S.E.A.P, conform art.19 din O.U.
nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
    conform referat nr. 11272/04.10.2011, PN I -2.1, Laborator Microbiologie;
    1. Partile contractante :
    In temeiul O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu
modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse,
                           între
1.1 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES cu sediul în Piteşti, str. Exercitiu, nr.
39bis, telefon 0248/224.015; fax 0248/216.484,0248/223947, cod fiscal 11301157, cont
RO64TREZ0465003XXX00084, deschis la Trezoreria Municipiului Pitesti; reprezentata prin
doamna dr. Mioara Bucur, avand functia de DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT şi domnul ec.
Octavian Iordache, avand functia de DIRECTOR EXEC. ADJ. ECONOMIC - în calitate de
achizitor, pe de o parte;
                         si

1.2. PARTNERS MEDICAL SOLUTION SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Vadul Moldovei,
nr.22, parter+subsol, ap.1, sector 1 ; Adresa de corespondenta : Soseaua Pipera – Tunari, nr.198
B, oras Voluntari – Ilfov ; telefon: 021/267.43.24, fax 021/267.43.24, CIF: RO 12036920, nr.
inreg. in Registru Comertului J40/6776/1999, cont IBAN : RO78TREZ7015069XXX000930
deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti, reprezentata prin d-na Rodica Craciun, avand functia de
DIRECTOR GENERAL, în calitate de furnizor, pe de alta parte.
     2. Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor – partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului – pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse – echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. destinatia finala – locul unde furnizorul are obligatie de a furniza produsele;
f. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internationala de Comert (CIC);
g. forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contactului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului;
h. zi – zi calendaristica; an – 365 de zille
     3. Interpretare
3.1 – In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 – Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
                   CLAUZE OBLIGATORII

    4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv sa vanda, sa livrareze produsele conform anexei
I la contract , in perioada imediat urmatoare.
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit
în prezentul contract.

                        1
4.3 – Cantitatea de produse contractata poate fi suplimentata conform legislatiei in vigoare, prin
incheierea unui act aditional, cu conditia mentinerii pretului.
    5. Preţul contractului
5.1 Pretul contractului, reprezentand pretul produselor livrate, conform Anexei I la prezentul
contract, este de 4020.00 RON , la care se adaoga 964.80 lei TVA. Total de plata 4984.80 lei.
5.2 – Pretul produselor este ferm si nemodificabil pe toata durata contractului.
    6. Durata contractului
6.1 - Contractul intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti .
6.2 – Prezentul contract inceteaza sa produca efecte după livrarea şi plata produselor.
    7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe dupa semnarea lui de ambele părţi.
    8. Documentele contractului
 Documentele contractului sunt:
- Referatele de necesitate;
- Lista catalog SEAP si detaliu cumparare;
- Nota de comanda.
    9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1 – Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele conform
legislatiei in vigoare, avand ca termen de valabilitate mai mare de un an de la data achizitiei;
9.2 – Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele imediat dupa semnarea contractului de ambele
parti, avand in vedere urgenta aprovizionarii.
    10 Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 – Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de maxim 60
de zile de la emiterea facturii.
    11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusive, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul produselor nelivrate, o penalitate
de 1 % pentru fiecare zi de întărziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor .
11.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, o penalitate de 1 %
pentru fiecare zi de întărziere , până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor .

                    CLAUZE SPECIFICE

    12. Recepţie, inspecţii şi teste
12.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica conformitatea produselor cu
specificaţiile din nota de comanda si termenul de valabilitate.
12.2 – Receptia privind cantitatea si calitatea produselor se va efectua la sediul achizitorului.
12.3 -Dacă vreunul dintre produsele testate si verificate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a
înlocui produsele refuzate.
     13. Ambalare şi marcare
13.1.– Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare,
la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la
soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului si depozitarii in aer liber, în
aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
13.2 – Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta
strict cerintele ce vor fi prevazute in caietele de sarcini.
13.3 -Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei
coletelor rămân în proprietatea achizitorului.
     14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la sediul achizitorului, respectind :
a) datele din graficul de livrare ;
b) termenul comercial stabilit ;
c) termenul de valabilitate al produselor .
                          2
14.2 –(1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica achizitorului datele de
expediere.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele :
a) factura fiscală;
b) avizul de însoţire a mărfii;
c) certificatul de calitate, declaratia de conformitate, marcaj CE;
14.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face
după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor de receptie a produselor.
14.5. – Costul transportului se afla in sarcina furnizorului.
     15. Perioada de valabilitate acordată produselor
15.1 –Perioada de valabilitate a produselor va fi mai mare de 12 luni de la data achizitiei.
15.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu termenul de valabilitate al produselor.
15.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia a înlocui produsul în termen
de 48 de orede la instiintarea furnizorului de catre achizitor, fara costuri suplimentare pentru
achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de valabilitate se inlocuiesc beneficiaza de o noua
perioada de valabilitate care curge de la data inlocuirii produsului.
     16. Ajustarea pretului contractului
Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele din anexa la contract.
     17. Amendamente
17.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.
17.2 – Ulterior îndeplinirii contractului, părţile pot conveni prin act adiţional asupra majorării
cantităţilor prevăzute în anexă.
     18. Întârzieri în îndeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul contract de
furnizare în perioada inscrisa in graficul de livrare.
18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu poate îndeplini obligaţiile
asumate, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea
datei/perioadelor de furnizare se face cu acordul părţilor prin act adiţional.
18.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
furnizorului.
     19. Cesiunea
19.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară
să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
     20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.


    21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură
cu îndeplinirea contractului.
                          3
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţionezeă de către instanţele judecătoreşti competente, corespunzatoare sediului achizitorului.
    22. Limba care guvernează contractul
22.1- Limba care guvernează contractul este limba română.
    23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
    24. Legea aplicabilă contractului
24.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

    Părţile au înţeles să încheie astazi 27.10.2011, prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte, la sediul achizitorului.
      ACHIZITOR,                          FURNIZOR ,
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES            PARTNERS MEDICAL SOLUTION
   Director Executiv Adjunct,                 Director General,
     dr. Mioara Bucur                     Rodica Craciun


    Director Exec. Adjunct Economic,
      ec. Iordache Octavian

    Vizat pentru legalitatea clauzelor,
       Consilier Juridic
       Mazilu Camelia


          Intocmit,
         jr. Tuca Ion
                         4
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES                      PARTNERS MEDICAL
ARGES                                      SOLUTION SRL

                ANEXA I LA CONTRACTUL

                   nr. 113 data 27.10.2011

    Procedura de atribuire : cumparare directa in S.E.A.P, conform art.19 din O.U.
nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

    conform referat nr. 11272/04.10.2011, PN I -2.1, Laborator Microbiologie;

      Specificatie            CPV      UM        Cant.  PU    valoare
Tampoane sterile in tuburi cu eticheta, 33141000-0 -     bucata       3000   0.29   870.00
lemn+bumbac               Consumabile medicale
                      nechimice de   unica
                      folosinta      si
                      consumabile
                      hematologice
Saci / pungi autoclavabile, 60x75 cm 33141000-0 -          bucata   2100    1.5  3150.00
DELTALAB               Consumabile medicale
                      nechimice de unica
                      folosinta si
                      consumabile
                      hematologice
Total                                               4020.00
TVA 24%                                              964.80
Total cu TVA                                           4984.80

Produsele vor fi insotite de: declaratie de conformitate, certificat de calitate pentru lotul
respective emis de producator, marcaj CE.
Termen de valabilitate: minim12 luni, din momentul achizitiei;
Receptia va fi efectuata la sediul achizitorului, conform legislatiei in vigoare.
Plata se va efectua din: cheltuieli materiale – bugetul de stat P.N. I – 2.1.


    ACHIZITOR,                              FURNIZOR,
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES             PARTNERS MEDICAL SOLUTION

   Director Executiv Adjunct,                     Director General,
      dr. Mioara Bucur                       Rodica Craciun


  Director Exec. Adjunct Economic,
     ec. Iordache Octavian


         Intocmit,
        jr. Tuca Ion
                         5

								
To top