Contract de consulting engineering dezvoltare imobiliare by j720e0

VIEWS: 21 PAGES: 6

									             Contractul de consulting-engineering
               Nr. _____ / ______________1. PARTILE CONTRACTANTE

SC …………..S.R.L. cu sediul social în …..telefon / fax: ……. înregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. …………………., cod unic de inregistrare ………………..,
avand contul IBAN nr. ……………………, deschis la ………………………, reprezentata
legal de catre ……………., în calitate de calitate de BENEFICIAR,

si

SC …..S.R.L., cu sediul social în ………….. telefon/ fax: ……………, înregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. …………………., cod unic de iregistrare ………………..,
atribut fiscal: ..........., avand contul IBAN nr. ……………………, deschis la
………………………, reprezentata legal de catre …………………i, în calitate de
PRESTATOR,

în temeiul art. 969 cod civil a intervenit prezentul contract de consulting-engineering


2.   DEFINIŢII

2.1.  In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - este actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, dintre
care o parte are calitatea de prestator si cealaltă parte are calitatea de beneficiar;
contractul, astfel semnat de parti, cuprinde conditiile de contractare, anexele si orice alte
documente la care se face referire aici;

b. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate
prin contract;

c. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract;

d. servicii - servicii prestate de prestator, asigurarea, instalarea, punerea in functiune,
asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin
prestatorului prin contract;

e. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in
propunerea tehnica.

f. origine - locul unde produsele au fost depozitate, realizate, fabricate. Produsele sunt
fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si
esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit,
prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.
Originea   produselor   si serviciilor poate  fi  distincta  de  nationalitatea
furnizorului/prestatorului.
g. destinatie finala - locul unde prestatorul are obligatia de a instala şi pune în funcţiune
produsele;

h. amplasament - locul in care PRESTATORUL executa lucrarile si/sau presteaza
serviciile

i. zi- zi calendaristică.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului contract consta in prestarea serviciilor de …………………….,
ce vor fi furnizate Beneficiarului de catre Prestator pentru realizarea in conditii de calitate
a constructiei locuintei ……………………. situata in ……………………………….........

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data de …………………..si este valabil pana
la intocmirea documentelor de………

4.2. Valabilitatea prezentului contract se va putea prelungi, prin acordul partilor, pe
baza de act aditional.

5. VALOAREA CONTRACTULUI

5.1.  Valoarea contractului este de …………….. la care se adauga cota legala de T.V.A.

6. MODALITATI DE PLATA

6.1. Beneficiarul va a efectua plata datorata catre prestator, aferenta serviciilor prestate
si receptionate, astfel :

  Prima transa din totalul de ….. lei se va achita într-un termen de ….. zile lucratoare de
  la data recepţionării facturii şi încheierii unui proces verbal de recepţie între
  reprezentanţii Beneficiarului şi Prestatorului care să ateste lucrările efectuate.

  A doua transa , respectiv suma de ……. Va fi achitata la finalizarea proiectului de
  constructie in cel mult …. zile de la intocmirea ……….

  A doua transa , se va plati prin transferul dreptului de proprietate a 1-2-3 apartamente
  de 1-2-3 camere ( a se individualiza - etaj , suprafata , pozitie - a se stabili in concret
  care sunt acestea - pe o anexa la ctr ) de catre beneficiarul din prezentul contract la
  finalizarea proiectului de constructie ( .............. ) in cel mult …. zile de la intocmirea
  ……… ( documente ) . De la data semnarii prezentului contract de consulting-
  engineering se transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile mentionate
  mai sus pas cu pas pe masura ridicarii constructiei .

  In cazul imposibilitatii de predare a bunurilor imobile din orice motive , respectiv
  apartamentele descrise la pct. 6 din prezentul contract , BENEFICIARUL are obligatia
  de a plati catre PRESTATOR c/v celor 1-2-3 apartamente de 1-2-3 camere la valoare
  de circulatie a imobilelor pe piata libera in conditii similare ( zona , mp , finisaje , an
  constructie ….. )

  Beneficiarul din prezentul contract garanteaza plata sumei de …….. reprezentand c/v
  contract ( partial ) cu CEC / scrisoare de garantie bancara / gaj pe bunuri mobile /
  ipoteca , etc…..
6.2. Prestatorul va emite factura în termen de …… zile lucrătoarea de la încheierea
procesului verbal de recepţie a lucrarii

6.3.  Plăţile se fac în lei ( la cursul de schimb al BNR din ziua efectuării plăţii.)

7. PENALITATI, DAUNE INTERESE

7.1. In caz de neexecutare sau de executare necorespunzătoare a oricăreia din
obligaţiile contractuale asumate, partea prejudiciată va fi în drept a solicita părţii în culpă,
plata de daune-interese.

7.2. In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineşte obligatiile asumate prin contract,
Beneficiarul are dreptul de a calcula şi percepe penalităţi de întârziere o suma
echivalenta cu .........% pe zi din valoarea serviciilor neexecutate, executate
necorespunzator sau cu intarziere, sau din valoarea sumelor scadente, începând cu
prima zi de scadenţă, până la indeplinirea efectiva a obligatiilor rezultate din contract, fără
altă formalitate legală. Penalităţile se vor putea compensa cu sumele datorate reciproc de
părţi, de drept, în perioada imediat următoare.

7.3. Pentru neplata sumelor scadente de către Beneficiar, în termenele şi condiţiile
prezentului contract, acesta datorează penalităţi de întârziere, începând cu a 5-a zi de la
scadenţă, în cuantum de ........% pe fiecare zi de întârziere, fără a mai fi necesară o
notificare prealabilă în acest sens.

7.4. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a
obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

8. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

8.1. PRESTATORUL se obliga sa respecte si sa aduca la indeplinire obiectul si
prevederile prezentului contract, în termenele şi condiţiile stabilite prin prezentul contract
şi/sau anexele sale.

8.2. PRESTATORUL are obligatia de a realiza serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului contractual asumat, la un
nivel calitativ corespunzator cerintelor BENEFICIARULUI.

8.3. PRESTATORUL are obligatia de a organiza prestarea serviciilor pe toata durata
contractului, de a asigura resursele umane cerute de si pentru contract.

8.4. Pentru realizarea obiectului contractului, PRESTATORUL se va asigura ca
serviciile sunt indeplinite la cel mai inalt nivel calitativ, in concordanta cu legislatia si
normativele in vigoare.9. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

9.1. BENEFICIARUL se obliga sa respecte si sa aduca la indeplinire obiectul si
prevederile prezentului contract.

9.2.  BENEFICIARUL se obliga sa plateasca PRESTATORULUI valorile convenite
pentru indeplinirea serviciilor, in termenele si conditiile stipulate in prezentul contract.

9.3. BENEFICIARUL se obliga sa predea apartamentele descrise la pct. 6 din prezentul
contract , libere de orice sarcina sau garantii , la finalizarea constructiei ( a se mentiona
momentul terminarii constructiei si documentatia aferente acestui moment ) .

9.4. BENEFICIARUL va pune la dispozitia prestatorului toate documentele necesare
inscrierii apartamentelor descrise la pct. 6 din prezentul contract la cartea funciara pe
numele PRESTATORULUI

9.5  BENEFICIARUL se obliga sa sa incheie asigurare pentru toate riscurile incepand
cu data ridicarii constructiei si pana la predarea in mana PRESTATORULUI a
apartamentele descrise la pct. 6 din prezentul contract .

9.6   BENEFICIARUL se obliga sa suporte toate riscurile privind apartamentele descrise
la pct. 6 din prezentul contract pana la data predarii efective catre PRESTATOR .

10. REZILIERE

10.1. În caz de neexecutare culpabilă, de către una din părţi a oricăreia din obligaţiile
sale decurgând din prezentul contract, partea prejudiciata poate solicita instantelor
judecatoresti rezilierea contractului cu daune interese .

10.2. Partea prejudiciată are dreptul de a solicita daune-interese până la acoperirea
prejudiciului real creat si probat.

10.3. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a
determinat incetarea contractului.

11. FORTA MAJORA.

11.1. Partile prezentului contract nu vor fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen
si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care le incumba in
baza prezentului contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost urmarea unui
caz de forta majora.

11.2. Se inţelege prin caz de forţă majoră acel eveniment imprevizibil şi de neînlăturat
produs ulterior perfectării contractului, precum: incendiu, cutremur, orice altă calamitate
naturală, precum şi războiul.

11.3. Partea care invoca vreunul din evenimentele mai sus menţionate este obligată să-l
aducă la cunoştinţa celeilalte părţi în cel mult 5 (cinci) zile de la producerea acestuia şi să
probeze aceasta prin documente justificative emise de autorităţile legale competente.

11.4. Partea contractantă care a fost obligată/impiedicată să-şi execute obligaţiile
datorită celor stipulate la pct. 11.2., după încetarea acestora, va trebui să-şi reia
îndeplinirea obligaţiilor decurgând din prezentul contract

11.5. Dacă evenimentele menţionate la pct. 11.2. durează mai mult de 30 de zile,
prezentul contract se consideră încetat de drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea
vreunei alte formalităţi.

11.6. Aplicarea prezentului contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei
majore sau cazului fortuit, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până
la apariţia acesteia.
12. INCETAREA CONTRACTULUI

12.1.  Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele situatii:
  a)  ajungerea la termen;
  b)  prin acordul partilor;
  c)  reziliere;
  d)  forţa majoră;

12.2. Încetarea contractului, în oricare din situaţiile menţionate la pct. 12.1. nu va avea
nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

12.3. Prevederile pct. 12.1. nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat
încetarea prezentului contract.

13. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1. Partile implicate in contract vor incerca solutionarea pe cale amiabila a
eventualelor litigii aparute.

13.2. In cazul in care intre parti se naste un diferend cu privire la neindeplinirea
obligatiilor contractuale, partile vor incerca solutionarea prin conciliere directa a
respectivului diferend. In cadrul concilierii directe, fiecare parte contractuala se va folosi
de orice mijloc de aparare admis de legislatia in vigoare pentru sustinerea punctelor de
vedere.

13.3. Orice diferend cu privire la intrarea in vigoare, interpretarea, executarea si
incetarea prezentului contract intervenit intre parti si nesolutionat pe cale amiabila va fi
deferit instantelor judecatoresti de drept comun din Bucuresti spre competeta
solutionare, conform normelor legislative romanesti in vigoare.

14. AMENDAMENTE

14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor acestuia, prin acte adiţionale.15. COMUNICĂRI

15.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.

15.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.

15.3. Comunicarile dintre părţi se pot face şi prin telegrama, telex, sau fax, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

16. CESIUNEA CONTRACTULUI

16.1. Cesiunea de către BENEFICIAR a prezentului contract sau a drepturilor şi
obligaţiilor ce rezultă din acesta nu este posibilă.

17. DISPOZIŢII FINALE

17.1. Părţile garantează că reprezentanţii desemnaţi ale căror semnături apar mai jos au
fost şi sunt investiţi la data încheierii prezentului contract cu toată puterea juridică să
semneze şi să execute acest contract.

Prezentul contract s-a intocmit şi semnat, astăzi …………………in Bucureşti, in 2 (două)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, toate având aceeaşi
valoare juridică.


      BENEFICIAR                         PRESTATOR

								
To top