UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Document Sample
UNIVERSITATEA DIN ORADEA Powered By Docstoc
					    APROBAT,
     RECTOR:
Prof univ.dr.ing Cornel ANTAL                      Nota justificativa
          privind selectarea procedurii de achizitie : ’’Cerere de oferta de pret”

   1. Categoria de produse/servicii/lucrari PLACA DE ACHIZITIE
   2. : Codul de clasificare CPV : 30215000-9
3. Valoarea achizitiei: estimativ :41000RON
4. Procedura de achizitie conform legii : OUG 34/2006
5. Pozitia in Planul Anual de Achizitii/AN 2007: anexa.1, Art : PLACA DE ACHIZITIE
 - 6. Justificarea achizitiei : - conform referat necesitate din12.05.2008 cu nr 628, 636 si 644,este solicitat de
Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei
 7. Mentionam faptul ca in cursul anului 2008 nu s-au organizat proceduri de achizitie pentru programul
solicitat
     Propunem spre aprobare abordarea procedurii : cerere de oferta de pret .
     In baza celor prezentate mai sus rugam dispuneti .
                                             Biroul Achizitii Publice
                                               Ing. Pontos Cezar
                     O R D I N / DECIZIE

              privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea
                       PLACA DE ACHIZITIE

                  prin procedura Cerere de ofertă de preţ

    In temeiul prevederilor Ordin 4894/din 1991 si ale HG 460 din 2 mai 1990 privind organizarea si
functionarea UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA
CONDUCATOR AUTORITATE CONTRACTANTA .Rector – Prof.Univ Dr.Ing. Cornel Antal
    emite prezentul

                      O R D I N / DECIZIE

Art.1 – Se constituie comisia de evaluare pentru atribuirea contractului HARDWARE ,SOFTWARE SI
MICROCOMPUTERE
          prin procedura Cerere de ofertă de preţ.
Art.2 – Comisia de evaluare este compusa din :
 - PONTOS CEZAR – presedinte
 - PETRU UNGUR – membru
 - VIKTOR FERENC – membru
 - EUGEN GERGELY—membru de rezerva
 - PANTEA MIRCEA---membru de rezerva


Art.3 – Directia Generală Administrativă raspunde de aducerea la indeplinire a prezentului ordin/decizie.
Art.4 – Directia Generală Administrativă va comunica prezentul ordin/decizie celor in drept.

                   Rector - Prof.Univ Dr.Ing. Cornel ANTAL
                         (semnatura autorizata)
Nr.________
Data ___/___/2008
          UNIVERSITATEA DIN ORADEA
            DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
               pentru achiziţia publică de :
               PLACA DE ACHIZITIE
              Bază: OUG nr. 34/2006 şi HG 925/2006
        Rector
  Prof.univ.dr.ing. Cornel ANTAL

 ___________________________________

  Director General Administrativ
 Prof.univ.dr.ing. Mircea GORDAN

___________________________________

       Contabil Şef
      Ec. Felicia ERDEI

___________________________________

      Oficiul Juridic
     Victor GHERGHELEŞ

_________________________________________


                    ORADEA
                     - 2008 -
CAPITOLUL I - FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
 Denumire: UNIVERSITATEA DIN ORADEA
 Adresă: Str. UNIVERSITATII Nr. 1
 Localitate: ORADEA        Cod poştal: 410087           Ţara: România
 Persoana de contact: Cezar Pontos                     Telefon: 0259/408751

 E-mail: cpontos@uoradea.ro           Fax: 0259/408751
 Adresa de internet: www.uoradea.ro
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
 □ ministere ori alte autorităţi publice centrale     □servicii publice centrale
 inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ apărare
 □ agenţii naţionale                    □ ordine publică/siguranţă naţională
 □ autorităţi locale                    □ mediu
 □ alte institutii guvernate de legea publică       □ economico-financiare
 □ instituţie europeană/organizaţie internaţională     □ sănătate
 □ altele                         □ construcţii şi amenajarea teritoriului
                              □ protecţie socială
                              □ cultură, religie şi actv. recreative
                              ■ educaţie
                              □ activităţi relevante
                                □ energie
                                □ apă
                                □ poştă
                                □ transport
                              □ altele
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante:
             DA □    NU■
 Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
                     □ la adresa mai sus menţionată
                     ■ altele: FAX: 0259/408116
 Data limită de depunere a ofertei : Data: 17.06.2008           Ora limită : 10.00
 Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie:
 Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6,
 Localitate: Bucureşti         Cod poştal: 030084        Ţara: România
 E-mail: office@cnsc.ro             Telefon/fax: 021 310.46.41, 021 310.46.42
 Adresă internet: www.cnsc.ro.
I.c.Sursa de finanţare :
Venituri din bugetare                După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare
                           DA □      NU ■
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: Achizitie publica de Placa de achizitie
II. 1.2) Denumire contract , locul de livrare:
(a)Lucrări             (b) Produse            (c) Servicii        □
□
Execuţie            □  Cumpărare      ■       Categoria serviciului :
Proiectare şi execuţie     □  Leasing       □
Realizare prin orice mijloace    Închiriere     □
corespunzătoare    cerinţelor  Cumpărare în rate  □
specificate de     autoritate
contractantă          □
Principala locaţie a lucrării:  Principalul loc de livrare:
 ________________________     Universitatea din Oradea, str.
                 Universitatii nr.1 – Magazia
_________________________ Centrala
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
CONTRACT de furnizare: ■
Încheierea unui acord cadru: □
II. 1.4. Durata contractului de furnizare :
                 10 luni de la încheierea contractului
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru :
Acordul cadru cu mai mulţi
operatori □            Acordul cadru cu un singur operator     □
Nr. □□□
sau, dacă este cazul nr. □□□
maxim al participanţilor al
acordului cadru vizat
Durata acordului cadru:
 Durata în ani □□ sau luni    □□□
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru
 DA □       NU □
II.1.6) Divizare pe loturi : Nu
 II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate:      DA □             NU ■
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi : CONFORM CAIETULUI DE SARCINI INTOCMIT
II. 3) Condiţii specifice contractului
II.3 Alte condiţii particulare referitoare la contract:
II.3.1. Contract rezervat                      DA □             NU ■
II.3.2. Altele                            DA □             NU ■
III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă              □       Negociere cu anunţ de participare    □
Licitaţie restrânsă              □       Negociere fără anunţ de participare   □
Licitaţie restrânsă accelerată        □       Cerere de oferte online         ■
Dialog competitiv               □       Concurs de soluţii            □
 III.2) Etapa finală de licitaţie electronică    DA □   NU ■
 III.3.) Legislaţia aplicată
     1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
      contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu
      modificări prin Legea 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
      418/15.05.2006;
     2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
      la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
      achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
      servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificările şi
      completările ulterioare.
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea   1. Prezentare formular A
                     Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de
Solicitat ■     Nesolicitat □  urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată
                   pentru atribuirea contractului de achizţie publică .
Documente care demonstrează      1. Declaraţie pe proprie răspundere Formular B
neîncadrarea în prevederile art.
181                     Pentru persoane juridice străine:
                     Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate,
Solicitat ■     Nesolicitat □  caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că
                   şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
                   către buget. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice române:       1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe
                   lângă instanţa competentă, în original, copie legalizată sau xerocopie
Solicitat ■     Nesolicitat □  certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă din
                   care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii.
                   Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului
                   Comerţului, în original, copie legalizată sau xerocopie certificată, pentru
                   conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă.
Persoane juridice străine:        Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii
Solicitat ■     Nesolicitat □  profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin
                   care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică.
                   Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.

IV. 3.) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind    situaţia Formularul “Informatii generale” anexat
economico-financiară
 Solicitat■    Nesolicitat □
IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea    Conform Caietului de Sarcini
tehnică
 Solicitat ■   Nesolicitat□
V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare limba română
a oferteiV.2)     Perioada   de 10.12.2008.
valabilitate a ofertei
V.3)    Garanţie   de Garantia de participare=820,00 RON
participare:         Modul de constituire a garantiei de participare:
 solicitat ■         -depunerea de numerar la casieria universatatii
               -ordin de plata in contul RO92TREZ 0765 005X XX00 0142 deschis la
               Trezoreria Oradea ,CF 4287939
               -scrisoare
V.6) Modul de prezentare Completarea formularului „Propunerea tehnica” (va cuprinde descrierea tehnica
a propunerii tehnice   detaliata a produselor ofertate, precum si alte informatii considerate
             semnificative, in vederea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu
             specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini). Cerintele impuse in caietul
             de sarcini sunt cerinte minime si obligatorii
V.7) Modul de prezentare Completarea formularelor:
a propunerii financiare a) „Formular de ofertă” care reprezintă elementul principal al propunerii financiare
             şi care cuprinde preţul total al produselor descrise în Propunerea tehnică în
             conformitate cu Caietul de sarcini
             b) „Centralizator de preturi”.
             c) Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: curs BNR valabil pentru
             data de 13.06.2008
V.8) Modul de prezentare  1. Adresa la care se depune oferta:
a ofertei             Destinatar: UNIVERSITATEA DIN ORADEA
                  Adresa: Str.UNIVERSITATII Nr. 1.
                 Telefon : 0259/408116
                  Fax: 0259/408116
              2. Data limită pentru depunerea ofertei:
                      Data: 17.06.2008 , ora 10.00
              3. Numărul de exemplare: 1 (un) ex.
              4. Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:
                 Oferta se va depune la sediul Autorităţii Contractante, în plic
             sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:
                      a) OFERTĂ PENTRU PLACI DE ACHIZITIE
                      b) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de
                        17.06.2008 ora 10.30 ".
                 Plicul va conţine în interior 6 plicuri=3original + 3 copie sigilate
             şi ştampilate astfel:
                 - 2 buc plicul nr. 1 : documente de calificare; 1buc copie si1
             buc original.
                 - 2 buc plicul nr.2 : propunere tehnică; 1buc copie si1 buc
             original.
                 - 2 buc plicul nr. 3 : propunere financiară. 1buc copie si1 buc
             original
             Copiile si originalele documentelor se vor separa in plicuri diferite.
                 Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa
             ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în
             cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată.
                 Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi
             semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentanţii
             autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul
             documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest
             sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform
             prevederilor legale.
                 Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină
             a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate
                 Pe langă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea
             tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele
             documente:
                 a)Scrisoarea de înaintare
                  Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare conform
             formularului anexat.
                 b)Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru
             persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a
             ofertelor- Formular 12 C. .
              5. Nu se acceptă oferte alternative.
               6. Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaţa personală,
              capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi
              financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, solicitate prin
              documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei. De asemenea,
              necompletarea unui document lipsă dintre cele specificate în termen de
              72 ore de la momentul solicitării are drept consecinţă respingerea ofertei
              ca neconformă.
               7. Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect
              descalificarea ofertantului.
V.9)     Posibilitatea  1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă
retragerii sau modificării adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor.
ofertei            2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora
              stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii
              contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării.
              Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea
              ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora
              limită, stabilită în documentaţia de atribuire.
               3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
              operatorului economic.
V.10)     Deschiderea   1. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:
ofertelor            Locul   deschiderii  ofertelor:  Sediul :DIRECTIA   GENERAL
                  ADMINISTRATIVA A UNIVERSITATII DIN ORADEA
                  Data:17.06.2008, ora 10.30
                Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu
                prevederile capitolului VI din HG 925/2006.
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut /intreaga oferta                 ■
VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic        □
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VII.1 Ajustarea preţului contractului
   DA □ NU      ■
VII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului a) Cuantumul garantiei de buna executie (%): 10% din pretul
                        contractului fara TVA.
   DA □    NU ■              b) Modul de constituire a garantie de buna executie:
                        - scrisoare de garantie bancara de buna executie
                        Se va constitui doar de catre ofertantul castigator

VIII. AMENDAMENTE
   VIII.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a achiziţiona ,,cantităţile minime”, cantitati pentru care
   se va face oferta de pret, de produse prevăzute în anexa nr.1 la caietul de sarcini.
   VIII.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractului de furnizare cu pana la 4 luni
   de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia.
   VIII.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a suplimenta cantitatile de produse deja achizitionate in
   baza contractului, in aceleasi conditii de calitate si pret, prin act aditional, până la nivelul ,,cantităţilor
   maxime” specificate in anexa nr.1 la caietul de sarcini.
   VIII.4 Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse în cazul
   prevăzut la pct. I.3 este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
   VIII.5 Autoritatea contractantă nu va plăti penalităţi dacă nu i s-au asigurat fondurile de la bugetul de stat
   necesare îndeplinirii obligaţiilor contractuale.
                 CAPITOLUL II - CAIETUL DE SARCINI
                     CAIET DE SARCINI
Nr      Denumire produs       UM   Cantit             Observatii
crt                        atea
   Pachet software LabVIEW      Licent   1   1. 1 x Pachet software LabVIEW versiunea 8.5 licenţă
                     a         didactică Windows pentru 10 utilizatori
                              Include 1 an service standard gratuit, update automat al
                              pachetului software, acces de tip Engineer la aplicatiile
                              NI prin telefon sau email pt. suport tehnic.

   Placa de achizitii         BUC    2   1 x Placa de achizitii NI PCI-6040E (PCI-MIO-16E-4)
                              multifunctionala,prevazuta cu cablu ecranat tip SH68-
                              68-EP de 2 metri si conector SCC-691/O cu 4 sloturi
                              de module SCC.
   Placa Achizitii Date        Buc    1
   multifunctionala din seria M cu           3. Placă Achiziţii Date multifunctională din seria M
   viteza rapida 16 bit NI PCI-6259           cu viteza rapida pe 16 biţi NI PCI-6259 (National
                              Instruments)

                              Factor de FormăPCI
                              Sistem de operareWindows, Real-Time, Linux, Mac
                              OS
                              Tipul masurătorilor
                              Produs din familia DAQSeria M
                              Suport LabVIEW RealTimeDa
                              Intrare analogică
                              Număr de canale32 SE/16 DI
                              Rata de eşantionare1.25 MS/s
                              Rezoluţia16 bits
                              Eşantionare simultanăNo
                              Gama maximă de tensiune-10..10 V
                                Acurateţea gamei1920 µV
                                Sensibilitatea gamei112 µV
                              Gama minimă de tensiune-100..100 mV
                                Acurateţea gamei52 µV
                         Sensibilitatea gamei6 µV
                       Numărul de game7
                       Memorie on-board4095 eşantioane
                       Ieşire analogică
                       Număr de canale4
                       Rata de update2.86 MS/s
                       Rezoluţia16 bits
                       Gama maximă de tensiune-10..10 V
                         Acurateţea gamei2080 µV
                       Gama minimă de tensiune-5..5 V
                         Acurateţea gamei1045 µV
                       Curentul de alimentare (Canal/Total)5 mA
                       Intrări/Ieşiri digitale
                       Număr de canale48 DIO
                       TimingHardware
                       Maxim rată ceas10 MHz
                       Nivele logiceTTL
                       Gama de intrare maximă0..5 V
                       Gama de ieşire maximă0..5 V
                       Curgerea curentului de intrareSinking, Sourcing
                       Filtre de intrare programabileDa
                       Curgerea curentului de ieşireSinking, Sourcing
                       Curent de alimentare (Canal/Total)24 mA/1 A
                       Temporizator de gardăNu
                       Număr de temporizatoare/contoare2
                       Rezoluţie32 bits
                       Generare PulsDa
                       Sincronizare magistrală (RTSI)Da

NI LabVIEW Full Development   licent  1  NI LabVIEW Full Development System for Windows
System for Windows - 776670-  a      - 776670-09 - National Instrument
09 - National Instrument
LabVIEW Add-On Software licent      1    User interface design
- LabVIEW Application a              Data acquisition
                         Instrument control
Builder for Windows -
                         Reporting and file I/O
776675-01  - National              500+ math/analysis functions
Instrument                    External code integration
                         Web connectivity
                         Advanced UI development
                         Easy-to-use graphical development environment
                         Tight integration with a wide range of
                         measurement hardware
                         Rapid user interface development for displaying
                         live data
                         Extensive signal processing, analysis, and math
                         functionality
                         Multiple communication options (TCP/IP, UDP,
                         serial, and more)

.   Data Acquisition board,  licent  2
USB – 6211 Multifunctional   a      NI USB-6211 16-Bit, 250 kS/s M Series Multifunction
Acquisition - National            DAQ, Bus-Powered
Instrument                   16 analog inputs (16-bit, 250 kS/s)
          2 analog outputs (16-bit, 250 kS/s); 4 digital
          inputs; 4 digital outputs; 32-bit counters
          Bus-powered USB for high mobility; built-in
          signal connectivity
          NI signal streaming for sustained high-speed
          data streams over USB; OEM version available
          Compatible with LabVIEW,
          LabWindows™/CVI, and Measurement Studio
          for Visual Studio .NET
          NI-DAQmx driver software and NI LabVIEW
          SignalExpress LE interactive data-logging
          software
  Întocmit,

Ing. CEZAR PONTOS
                                                        Formular A.
OPERATOR ECONOMIC
 ____________________
   (denumirea/numele)
                  DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
                        (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
    De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu
depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
     Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
 Data completării ......................
                       Operator economic,
                      _________________
                       (semnatura autorizată)
                                                    Formular nr. B

OPERATOR ECONOMIC
 _____________________
  (denumirea/numele)
                     DECLARAŢIE
            privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181     Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
.........................    [     se     menţionează       procedura]   pentru  achizitia  de
........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului,
seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
     declar pe proprie răspundere că:
   a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
     administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
     obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu
     cele anterioare, reglementată prin lege;
   b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
     prevăzute la lit. a);
   c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
     sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
     prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data
     solicitată.................
   d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
     judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
     unei greşeli în materie profesională.
     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
     Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
                                    Operator economic,
                                  ………………………….

                                     (semnatura autorizată )
    OPERATORUL ECONOMIC
    __________________
      (denumirea/numele)

                            FORMULAR DE OFERTA

    Catre ....................................................................................................
                 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

   Domnilor,
   1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
               (denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa
livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de
cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) ________________________________________,
                                                 (denumirea produselor)
pentru suma de _________________________ (moneda ofertei).
                 (suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________.
                                                 (suma in litere si in cifre)
   2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.
   3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
  (durata in litere si cifre)                              (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
    5. Precizam ca:
  _
 |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
  _
 |_| nu depunem oferta alternativa.
     (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

    Data _____/_____/_____
   _____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
     (semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
                (denumirea/numele operatorului economic)
  Formular nr. 12C

    Operator economic
  _________________________
    (denumirea/numele)

                DECLARAŢIE
         PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

  1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează procedura),
având ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării
şi codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizată de
....................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun
oferta:
  [ ] în nume propriu;
  [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................;
  [ ] ca subcontractant al .........................................;
  (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
  2. Subsemnatul declar ca:
  [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
  [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o
prezint în anexa.
  (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
  3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în
cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului
de achiziţie publica.
  4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita,
în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declaraţie.
  5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate
comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii
reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu
activitatea noastră.

                             Operator economic,
                            ........................
                            (semnatura autorizata)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:10/3/2012
language:Romanian
pages:16