Aleea Alexandru 38, Sector 1, 01182 Bucuresti by j720e0

VIEWS: 0 PAGES: 16

									                      Aleea Alexandru 38, Sector 1, 01182 Bucureşti
                      Secretariat: Tel. 031.71.00.606, Fax.31.71.00.607
                      Centrală: Tel. 031.71.00.627, 031.71.00.628
                      E-mail: icr@icr.r
                      Website: www.icr.ro
 ______________________________________________________________________
                                A P R O BAT

                           PREŞEDINTE
                        HORIA-ROMAN PATAPIEVICI
        DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE           COD CPV : 60161000-4
   SERVICII DE TRANSPORT COLETE INTERN SI INTERNATIONAL -


            IN REGIM NORMAL SI RAPID
a) Sectiunea I : Fişa de date a achiziţiei
b) Sectiunea II : Caietul de sarcini
c) Sectiunea III : Formulare
d) Sectiunea IV : Proiect de acord cadru si contract/comanda de servicii
                                                1
      SECŢIUNEA III


      FORMULARE
1. Formularul nr. 1
2. Formularul nr. 2
3. Formularul nr. 2 A
4. Formularul nr. 3
5. Formularul nr. 10 B
6. Formularul nr. 11
7. Formularul nr. 12 A
8. Formularul nr. 12 B
9. Formularul nr. 12 E
10. Formularul nr. 19
              2
                                            Formularul nr.1


OFERTANTUL                    Înregistrat la sediul autorităţii contractante
……………………..                           nr. ………. / …………
(denumirea/numele)


                   SCRISOARE DE ÎNAINTARE
                   Către Institutul Cultural Roman
                Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, Bucureşti


    Ca urmare a invitatiei de participare privind organizarea procedurii de CERERE DE
OFERTA referitoare la serviciile de transport colete in regim normal si rapid COD CPV 60161000-4 noi
.............……………………………………………………
( denumirea/numele ofertantului , adresa )
vă transmitem alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original :
  a) oferta;
  b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării ………………………
                                     Cu stimă,
                                      Ofertant,
                                ……………………………….
                                 (semnătura autorizată)
                                                     3
                                      FORMULARUL 2

OFERTANTUL
…………………….
(denumire/nume/adresa)

                         Către,
                   Institutul Cultural Roman

                     IMPUTERNICIRE
      privind participarea la procedura de achiziţie pentru serviciile de transport colete


     Noi, ………………………………....................., in calitate de administrator / director/contabil
sef al ………………..……........................................................................
imputernicim prin prezenta pe domnul (doamna) ………………………., care se legitimeaza cu
………………………. sa participe la procedura de achiziţie prin licitatie deschisa, organizata de
institutia dumneavoastra.
               ………………………………………….
                Semnaturi autorizate ale ofertantului
                                                 4
                                        FORMULAR NR. 2-A


                       Declaraţie
    Noi, SC ………………….. , declarăm pe proprie răspundere ca suntem de acord si vom respecta

toate cerintele din caietul de sarcini si vom răspunde tuturor cerinţelor autorităţii contractante, cu

profesionalism, oferind cele mai bune condiţii pentru furnizarea serviciului de transport colete in regim

normal si rapid, conform cerinţelor documentaţiei de atribuire. De asemenea, suntem de acord cu

conditiile contractuale cuprinse in proiectul de acord-cadru.
                 ………………………………………….
                 Semnaturi autorizate ale ofertantului
                                                    5
                                            FORMULAR NR. 3

                       DECLARATIE
                     privind cifra de afaceri
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Cont IBAN deschis la Trezorerie :
5. Telefon:
  Fax:
  Telex:
  E-mail
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare. ………………………………………………….
(numărul , data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
7. Obiectul de activitate pe domenii: ………………………………………………………….
( în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ……………………………………
( adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

9. Principala piaţă a afacerilor:
10. Cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani:
       Anul         Cifra de afaceri anuală      Cifra de afaceri anuală
                     la 31 decembrie         la 31 decembrie
                        (lei )           (echivalent euro)
1          2008
2          2009
3          2010
Media anuală:
11.Numar mediu angajati in ultimii 3 ani :_____________
                                     Candidat/ofertant,
                                   ( semnătură autorizată )


                                                   6
OPERATORUL ECONOMIC                                               Formular nr. 10 B
                                                      ___________________
(denumirea/numele)                            FORMULAR DE OFERTĂ

     Către ....................................................................................................
          (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de
.................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia
serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre,
precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3.    Ne     angajăm       să    menţinem       această     ofertă  valabilă    pentru o durată de
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
    Data _____/_____/_____

                    ...............................................................................,
                            (nume, prenume şi semnătură),

                                      L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

                                                                  7
Anexa la formularul 10 B- Centralizator de preţuri servicii

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)


                           CENTRALIZATOR DE PREŢURI
                               pentru servicii


     Tarife pentru expeditii din
     Romania(tur/retur)
                                              RAPID/EXPRES

                                                      Tarif   Valoare
              RUTA               Zona de     Greutate    Numar    mediu/kg   minima    Valoare
                                                     Euro fara  pentru 2-
 Nr.                             destinatie  medie/expeditie  expeditii   TVA     5 kg   Expeditie total
 Crt              0                1       2        3      4      5    6=2*3*4
 1   Romania-Germania                           20       10
 2   Romania-Belgia                            25       3
 3   Romania-Ungaria                            75       3
 4   Romania Rusia                             50       5
 5   Romania-Portugalia                          150       20
 6   Romania- Marea Britanie                        100       5
 7   Romania-Spania                            100       20
 8   Romania-SUA                              20       7
 9   Romania-Franta                            20       20
 10   Romania-Cehia                             40       10
 11   Romania-Italia                            12       25
 12   Romania-Suedia                             5       30
 13   Romania-Israel                            25       15
 14   Romania-Polonia                            10       15
 15   Romania-Serbia                            18       5
 16   Romania-Austria                            5       12
 17   Romania-Ukraina                            10       5
 18   Romania-Moldova                            28       30
 19   Romania-Turcia                             2       10
 20   Romania-Bulgaria                           10       5
     TOTAL EURO FARA TVA
                                                                        8
   Tarife pentru expeditii din
   Romania(tur/retur)
                STANDARD/ECONOMIC
                                         Tarif   Valoare
         RUTA        Zona de    Greutate    Numar    mediu/kg   minima   Valoare
                                        Euro fara  pentru 2-  Expeditie
Nr.                 destinatie  medie/expeditie  expeditii   TVA     5 kg    total
Crt         0         1       2       3      4      5    6=2*3*4
 1  Romania-Germania                20      27
 2  Romania-Belgia                 25       9
 3  Romania-Ungaria                 75       9
 4  Romania Rusia                  50      16
 5  Romania-Portugalia               150      72
 6  Romania- Marea Britanie             100      16
 7  Romania-Spania                 100      53
 8  Romania-SUA                   20      21
 9  Romania-Franta                 20      61
10  Romania-Cehia                  40      27
11  Romania-Italia                 12      104
12  Romania-Suedia                  5      102
13  Romania-Israel                 25      22
14  Romania-Polonia                 10      22
15  Romania-Serbia                 18      15
16  Romania-Austria                 5      32
17  Romania-Ukraina                 10      15
18  Romania-Moldova                 28      150
19  Romania-Turcia                  2      32
20  Romania-Bulgaria                10      15
   TOTAL EURO FARA TVA
                                                          9
Tarife pentru expeditii in Romania

 Nr     RUTA       Greutate     Numar    Tarif   Valoare    Valoare
 crt.            medie/expeditie   expeditii  mediu/kg  minima    expeditie
              (colete 2-5 kg/         euro fara  pentru     total
               alte greutati)          TVA    2-5 kg
        0          1        2      3     4     5 = 2*4
 1     INTRE         4        75
      DIFERITE
     LOCALITATI
    DIN ROMANIA
        0          1        2     3      4     5 = 1*2*3
 2     INTRE         15       75
      DIFERITE
     LOCALITATI
    DIN ROMANIA
    TOTAL EURO
     FARA TVA

Prima de asigurare pentru valoarea coletelor ----------% din valoarea coletelor

Tarifele trebuie sa fie " door to door" cu toate serviciile cuprinse in valoarea lui, inclusiv taxa combustibil,
asigurare,discount,costul ambalajelor,alte prestatii aditionale.
Ambalajele de pana la dimensiunea 40x40x45 cm vor fi puse gratuit la dispozitia promitentului-achizitor.
Pentru alte tipuri de ambalaje, promitentul-achizitor le va comanda promitentului-prestator, la un pret negociat
cu acesta.
Tarifele vor ramane neschimbate pe toata perioada acordului cadru.
Pentru alte destinatii tarifele vor fi cuprinse in lista tarifelor pe zone de destinatie.
Pentru situatii exceptionale (expeditii intre diferite localitati din strainatate), tarifele vor fi la cerere.


                                        Ofertant
                                                    10
                                                           Formular nr. 11


    BANCA
 ___________________
     (denumirea)
               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
   pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica


    Catre ___________________________________________
             (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,
                                         (denumirea contractului de achizitie publica)
noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,
       (denumirea bancii)                                 (adresa bancii)
ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de
                     (denumirea autoritatii contractante)
__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
        (in litere si in cifre)
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa
specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre
situatiile urmatoare:

 a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate
                 (denumirea/numele)
a acesteia;

 b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________
                                             (denumirea/numele)
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

 c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________
                                              (denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

    Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

    Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____


   (semnatura autorizata din partea bancii)
                                                                    11
                                                    FORMULAR 12A.
OPERATOR ECONOMIC
 ____________________
   (denumirea/ numele)
                DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA


    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
                        (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau
spălare de bani.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispun.
 Data completării ......................               Operator economic,
                                    ......................................
                                      (semnatura autorizată)
                                                          12
                                                FORMULAR NR. 12 B

OPERATOR ECONOMIC
 _____________________
  (denumirea/numele)                   DECLARAŢIE
   privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/ 2006Subsemnatul(a)................................................................ (denumirea , numele operatorului economic) , în
calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de cerere de oferta pentru incheierea acordului cadru,
cu privire la achizitia de servicii de transport colete intern si international, la data de .............. [se
inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii
contractante],
     declar pe proprie răspundere că:
   a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul –sindic;
   b) -
   c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
     către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale
     în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................
    1
   c ) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale , nu am produs sau nu au fost situatii de
   natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor de contract.
   d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
     pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
     profesională.

   Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
    Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.                   Operator economic
                   ………………………….
         (semnatura autorizată )
                                                             13
 FORMULAR NR. 12 E
OPERATOR ECONOMIC
 _____________________
   (denumirea/numele)
                   DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
                      PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI
      Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
................................................................................................................................................
  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
      Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declaraţie.
      Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
...........................................................................
(denumirea si adresa autoritaţii contractante)                cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu
activitatea noastră.


                                                                  Operator economic,


    ………… ……………….


    (semnatura autorizată )                                                                             14
     ANEXA LA FORMULARUL NR. 12 E


Nr.c  Obiectul   Codul CPV   Denumirea /     Calitatea    Pretul total al   Procent    Cantitatea       Perioada de
 rt.  contractului          numele     prestatorului * )  contractului   indeplinit de   ( U.M.)        derulare a
                  beneficiarului /                      prestator               contractului
                   clientului                         (%)                  ** )
                    Adresa
 0     1      2         3         4         5        6          7          8
1


2


3


....                                                         Operator economic ,
                                                       ......................................
                                                       ( semnatura autorizata)
     _______________________________________
     * ) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului , care poate fi de : contractant
     unic sau contractant conducator ( lider de asociatie ) ; contractant asociat , subcontractant
     ** ) Se va preciza data de incepere si de finalizare a prestarii .
                                                                        15
                                        FORMULAR NR. 19


      BANCA
 ___________________
     (denumirea)


            SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE


    Către ___________________________________________
          (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


    Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________,
                                           (denumirea
contractului)
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de
achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de
_____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta
la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului,
astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în
termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a
contractantului.
    Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .
    În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va
obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____


                                (semnătura autorizată)
                                                      16

								
To top