Contract de vanzare cumparare actiuni societati by HC121003064947

VIEWS: 5 PAGES: 5

									CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACŢIUNI

Între

1. SC FIRE BREAKING NEWS SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Paleologu Nr. 2 , sector 2, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/3567/2010 ,atribut fiscal RO ,     CUI 26741903 , conturi
bancare:RO31CECEB31830RON3136166 pentru plata in LEI , RO20CECEB318B8USD3136219 pentru plata
in USD si RO14CECEB318C1EUR3136200 pentru plata in EURO , deschise la CEC BANK ,Unitatea
Pilot Victoria, legal reprezentata prin dl. Adrian Buca - Administrator,denumit în continuare
Acţionarul

şi

2. S.C. ................................ SRL cu sediul in ..............................., Str. ...................... Nr. ....... , ............,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J.../......../............... ,atribut fiscal RO , CUI .................... , cont
bancar:……………………………………………, deschis la ......................................               , legal reprezentata
prin ......................................- in calitate de ................................. , denumit în continuare
Cumpărătorul,

Acţionarul şi Cumpărătorul denumiţi în continuare împreună Părţile.

Preambul

Având în vedere cele de mai sus, Părţile încheie prezentul Contract de vânzare-cumpărare asupra
acţiunilor deţinute de către Acţionar la Societate, în următoarele condiţii:

Art. 1. Obiectul contractului

Acţionarul vinde Cumpărătorului în temeiul prezentului contract un număr de _____ acţiuni,
reprezentând _____% din capitalul social, deţinute la capitalul social al Societăţii Comerciale
“NASUL,PRIETENII DE PRETUTINDENI SI ASOCIATII S.A. .

Art. 2. Preţul de vânzare al acţiunilor

(1) Preţul de vânzare al unui actiuni este de 440 lei (104,56 euro/129,85 USD), pretul care
trebuie achitat de către Cumpărător Acţionarului pentru acţiunile care constituie obiectul
prezentului contract este în valoare totală de _________ lei/Euro/USD (denumit în continuare
Preţul de vânzare) .

(2) Preţul de vânzare menţionat la alin. (1) va fi achitat după cum urmează: in termen de 5 zile de
la semnarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni.

Art. 3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor :

(1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor se face la data incasarii Pretului de
vanzare in contul Actionarului. Înregistrarea drepturilor de proprietate ale Cumpărătorului asupra
acţiunilor în Registrul intern al acţionarilor Societăţii trebuie să aibă loc până cel mai târziu la
data de 30/31 a lunii in care se semneaza contractul de vanzare-cumparare de actiuni.

(2) Părţile se obligă prin prezenta să îndeplinească toate condiţiile de formă şi de conţinut pentru
înscrierea dreptului de proprietate al Cumpărătorului în Registrul intern al acţionarilor Societăţii
şi în Registrul Comerţului.

Art. 4. Garanţiile Acţionarului

(1) În vederea vânzării acţiunilor, Acţionarul asigură îndeplinirea următoarelor condiţii la data
încheierii prezentului contract:

a) toate prevederile actului constitutiv al Societăţii, precum şi toate prevederile legale cu privire
la vânzarea acţiunilor care constituie obiectul prezentului contract au fost respectate;

b) Acţionarul este proprietarul acţiunilor pe care le vinde în temeiul prezentului contract.
Prezentul contract nu contravine prevederilor Actului Constitutiv al Societăţii, nu încalcă
dispoziţii imperative ale legilor române sau alte obligaţii contractuale sau legale ale Acţionarului
sau ale Societăţii;

c) aporturile de capital au fost depuse conform legii şi nu au avut loc rambursări de capital;

d) capitalul social al Societăţii, în cuantum de 36.209.360 lei, există în întregime în patrimoniul
Societăţii şi nu există niciun fel de obligaţii de completare a aporturilor de capital ale
Acţionarului sau ale Acţionarilor minoritari ai Societăţii în conformitate cu prevederile legale
române;

e) acţiunile care constituie obiectul prezentului contract de vânzare-cumpărare sunt libere de
orice sarcini, de drepturi de preempţiune sau orice alt fel de drepturi, cum ar fi drepturi de
garanţie reală mobiliară în favoarea Acţionarilor minoritari sau a terţilor. Nu există niciun fel de
litigii sau procese pe rolul instanţelor judecătoreşti cu privire la acţiunile ce reprezintă obiectul
prezentului contract, la care să participe acţionarii sau Societatea şi, de asemenea, nu există
niciun pericol că asemenea litigii sau procese s-ar putea naşte în viitor;

f) până la data înregistrării dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra acţiunilor care fac
obiectul prezentului contract în Registrul intern al acţionarilor Societăţii şi în Registrul
Comerţului, Acţionarul nu va dispune în niciun mod de aceste acţiuni;

g) Acţionarul nu va vinde către terţe persoane acţiunile menţionate la art. 1, până la data
înregistrării dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra acţiunilor.

h) toate registrele societăţii sunt corect întocmite fiind păstrate în conformitate cu dispoziţiile
legale;

i) nu se afla niciun litigiu în curs sau alte proceduri împotriva Actionarului/Societăţii care sa
afecteze validitatea şi aplicabilitatea prezentului contract;
j) Societatea deţine toate licenţele, permisele, autorizaţiile necesare pentru a-şi desfăşura
activitatea în conformitate cu legile, regulile şi reglementările în vigoare;

k) Acţionarul răspunde pentru orice acţiuni viitoare iniţiate de terţi împotriva oricăror acte
juridice ale Societăţii, realizate înainte de data Încheierii contractului, precum şi pentru acele acte
juridice realizate ulterior Datei Încheierii dar care au o cauză anterioara datei Încheierii
contractului.

(2) În cazul în care una din garanţiile Acţionarului menţionate la art. 4 alin. (1) se dovedeşte a fi
sau a deveni în parte sau în totalitate neadevărată, inexactă sau incompletă, Cumpărătorul este
îndreptăţit să exercite unul sau mai multe din următoarele drepturi:

a) denunţarea contractului potrivit art. 6;

b) orice alte drepturi care revin Cumpărătorului conform legii.

Art. 5. Garanţiile Cumpărătorului

Cumpărătorul garantează Acţionarul că la data semnării prezentului contract următoarele
afirmaţii sunt adevărate şi exacte:

– deţine capacitatea deplină, dreptul şi consimţământul neviciat de a semna şi îndeplini prezentul
contract;

– nu se află pe rolul instanţelor de judecata niciun litigiu, nicio procedură împotriva
Cumpărătorului, care ar putea afecta în mod serios validitatea prezentului contract;

– dispune de fondurile necesare în vederea achitării preţului de vânzare al acţiunilor.

Art. 6. Despăgubiri acordate de Acţionar

Acţionarul va despăgubi Cumpărătorul în legătură cu orice prejudicii, care ar rezulta din
interpretarea eronată a clauzelor contractului, încălcarea obligaţiilor contractuale sau a garanţiilor
stipulate la art. 4 din contract.

Art. 7. Despăgubiri acordate de Cumpărător

Cumpărătorul va despăgubi Acţionarul în legătură cu orice prejudicii, care ar rezulta din
interpretarea eronată a clauzelor contractului, încălcarea obligaţiilor contractuale sau a garanţiilor
stipulate la art. 5 din contract.

Art. 8. Rezoluţiunea contractului

(1) Cumpărătorul are dreptul de a denunţa prezentul contract, fără respectarea vreunui termen de
preaviz sau fără îndeplinirea oricăror alte formalităţi prealabile:
a) în cazul în care sunt încălcate asigurările şi garanţiile prevăzute la art. 4 sau obligaţia
Acţionarului prevăzută la art. 3 alin. (2), respectiv atunci când înregistrarea drepturilor de
proprietate ale Cumpărătorului asupra acţiunilor nu are loc în termen;

b) în cazul în care cererea pentru aprobarea înscrierii dreptului de proprietate al Cumpărătorului
asupra acţiunilor, care constituie obiectul prezentului contract, în Registrul acţionarilor Societăţii
sau în Registrul Comerţului este respinsă şi nu există nicio cale de atac pentru remedierea acestui
fapt.

(2) În cazul în care Cumpărătorul denunţă prezentul contract potrivit art. 8 alin. (1), preţul de
vânzare al acţiunilor trebuie restituit imediat de către Acţionar, în măsura în care acesta a fost
achitat. Mai mult, Acţionarul va rambursa de îndată Cumpărătorului toate costurile ocazionate de
încheierea, respectiv aducerea la îndeplinire a prezentului contract, cum ar fi (dar fără a se limita
la): costurile ocazionate de onorariile pentru consultanţa juridică ş.a.

Art. 9. Forţa majoră

Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si
care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere
partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca:
razboi,revolutie,cutremur,marile inundatii,embargo.
Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data
aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului
de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin
neanuntarea in termen.
In cazul cand imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se
prelungesc o perioada mai mare de sase luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului. .

Art. 10. Dispoziţii finale

Prezentul contract are valoarea de cesiune de actiuni conform art. 64 alin. 1 din Legea nr.
31/1990, si, in baza acestuia si a Programului de distribuire a actiunilor, se vor efectua
inregistrarile corespunzatoare in Registrul actionarilor societatii.
Toate costurile lucrarilor de investigare suplimentare sau expertize specifice, a caror executare
este ceruta de cumparator, sunt in sarcina sa.
Anexa cuprinzand lista terenurilor si cladirilor societatii face parte integranta din prezentul
contract.
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre partile contractante.
Intocmit in patru exemplare, cate doua exemplare pentru fiecare parte contractanta..

Prezentul contract a fost încheiat astăzi,______,la Bucuresti, în 2 exemplare originale, cate un
exemplar pentru fiecare parte contractantă.

Acţionar                               Cumpărător
S.C. FIRE BREAKING NEWS S.R.L.  S.C. ….

Adrian Buca - Administrator

								
To top