rapoarte sed ord mai 09

Document Sample
rapoarte sed ord mai 09 Powered By Docstoc
					CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FETESTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI FETESTI
NR. 8890 /22.05.2009                    RAPO RT
          la proiectul de hotarare privind aprobarea contului
      de executie bugetara al Consiliului Local al Municipiului Fetesti
                    pe anul 2008     In cursul anului 2008, in conformitate cu dispozitiile Legii finantelor publice locale
nr.273/2006 care stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea,
administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, a Legii contabilitatii nr.
82/1991 actualizata si a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1917/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii
institutiilor publice, prin tehnicile si instrumentele specifice activitatii economico-
financiare, s-a fundamentat si definitivat in primul rind Proiectul de Buget pe anul 2008
pentru intregul spectru al activitatilor finantate din si prin bugetul local. In aceasta ampla
activitate s-a tinut cont de mai multe elemente astfel :
     - prevederile proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 depus in
cursul anului 2007 la Directia Finantelor Publice.
     - proiectele de buget depuse de cele 7 centre bugetare din sistemul local de
invatamint si al celorlalte activitati finantate din bugetul local : sanatate, cultura, sport,
culte etc.
     - cheltuielile efective realizate in exercitiul financiar precedent la toate capitolele,
subcapitolele, titlurile, articolele si alineatele fiecarei activitati in parte si corelarea lor cu
solicitarile acestora tinind cont in acelasi timp si de prioritatile fiecaruia, concomitent cu
urmarirea incadrarii in veniturile programate a se obtine, asigurindu-se astfel principiul
echilibrului bugetar.
     - sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate si pentru echilibrarea bugetului local precum si sumele
preliminate a fi incasate ca si cote defalcate din impozitul pe venit.
     Urmare a acestor actiuni si principii puse in practica, Bugetul local al Municipiului
Fetesti a fost aprobat initial pentru suma de 40.635.963 lei atit la capitolul venituri cit si la
cheltuieli.
     In cursul anului 2008, s-au monitorizat actele normative, Hotaririle Consiliului
Judetean si ale celorlalte structuri guvernamentale in vederea accesarii tuturor fondurilor
destinate finantarii bugetului local, concomitent cu urmarirea permanenta a initiativelor
ordonatorilor de credite si a necesitatilor reale ale fiecarei activitati finantate din bugetul
local, procedind de fiecare data la intocmirea documentatiilor necesare in vederea supunerii
acestora spre analiza Consiliului Local sau a ordonatorului de credite si aprobarea
rectificarii bugetului , dupa cum urmeaza :
     - H C L 37/15.04.2008 – majorare buget cu suma de 1.573.000 lei din care :
1.000.000 lei pentru campus scolar liceu ; 338.000 lei infrastructura realimentare
alimentare cu apa Fetesti-Buliga si 235.000 alte investitii.
                        -1-
    - Dispozitia primarului 3880/25.06.2008 – modificarea repartizarii pe trimestre a
cheltuielilor de personal invatamint si asistenta sociala cu suma de 1.035.759 lei.
    - Dispozitia primarului 4401/25.07.2008 – virare de credite bugetare in cadrul
aceluiasi capitol la protectia civila si asistenti personali cu suma de 109.000 lei.
    - H C L 17/31.07.2008 – majorare conf. H.G. 110/02.07.2008 cu suma de 190.000
lei reabilitare alimentare cu apa Fetesti oras – Buliga si majorare prevederi bugetare la cote
defalcate din impozitul pe venit cu suma de 868.686 lei.
    - Dispozitia primarului 4673/25.08.2008 – modificare repartizare pe trimestre la alte
venituri cu suma de 110.500 lei.
    - H C L 33/28.08.2008 se modificare lista de investitii de la un capitol la altul.
    - H C L 45/25.09.2008 majorare conform HG 962/27.08.2008 cu suma de 300.000
lei reabilitare scoala 5.
    - H C L 70/30.10.2008 – majorare cu suma de 3.907.000 lei din care : 2.000.000 lei
cheltuieli curente si de capital conf. H.G. 1155/24.09.2008 si 1.907.000 lei sume defalcate
din TVA pentru plata cheltuieli de personal invatamint.
    - H C L 84/13.11.2008 – majorare conf. H.G. 1361/22.10.2008 cu suma de 392.000
lei pentru infrastructura si H.G. 1152/2008 cu suma de 200.000 lei reabilitare drumuri
judetene.
    - H C L 87/27.11.2008 virare credite bugetare de la un capitol la altul al listei de
investitii in suma de 248.000 lei .
    - H C L 97/08.12.2008 – majorare cheltuieli personal invatamint cu suma de
400.000 lei.
    - H C L 99/10.12.2008 – rectificarea veniturilor cu suma de 1.013.000 lei
reprezentind impozite si taxe incerte trecute in afara bilantului.
    Ca o consecinta a acestor rectificari, prevederile definitive pe anul 2008 atit la
venituri cit si la cheltuieli au fost in suma totala de 47.453.649 lei.
    Pe tot parcursul anului 2008 s-a urmarit in permanenta evidentierea corecta a
tuturor categoriilor de venituri, cheltuirea cit mai eficienta a resurselor financiare,
concomitent cu incadrarea in prevederile bugetare a tuturor cheltuielilor efectuate.
    La finele anului 2008, situatia realizarii veniturilor si cheltuielilor comparativ cu
prevederile bugetare se prezinta astfel :
    I. VENITURI
                                          -lei-
Nr.
                                Prevederi     Realizat
crt.
                                definitive
             EXPLICATII
                                 2008              %
                                         2008
    TOTAL VENITURI                      47.453.649    40.396.767    85,13
 1.  Impozite si taxe pe proprietate, din care:        6.935.372    3.318.598    47,85
    -impozit pe cladiri                    2.784.212    1.524.100    54,74
    -impozit pe terenuri                   3.705.960    1.713.586    46.25
    -taxe jud.de timbru si alte imp. de la populatie
                                  445.200      80.912   18.20
 2.  Venituri din proprietate, din care:             661.739      778.684   117,70
    -concesiuni                         561.739      765.656   136,30


                       -2-
   -alte venituri                        100.000       13.028   53,04
 3.  Venituri din capital (valorificarea unor bunuri din
   institutiile publice)                     255.000     105.079   41,22
 4.  Diverse venituri , din care                 2.219.267    1.335.659   60,20
   - taxe mijloace de transport                 340.367     555.373   163.17
   - alte venituri (taxe elib licente, taxe extrajud de
   timbru, amenzi si penalitati)                1.878.900     820.301   43,70
 5.  Subventii de la alte nivele ale administratiei
   (finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor
   de invatamant, acordarea de ajutoare pentru
   incalzirea locuintelor, constituirea familiei, trusou
   nou nascuti, energie termica etc,)
                                 3.406.785    2.333.709    68,50
 6.  Sume defalcate din TVA, din care:             26.606.000    24.426.358    91.81
   -ptr. finant. chelt. de pers. din invatamant       20.479.000    18.463.551    90,17
   -chelt. descentraliz. la niv. mun. d. care:       6.127.000    5.962.807    97.40

   -pentru echilibrare buget local               5.007.000    4.842.807   96,80
   -pentru refacere infrastructura               1.120.000    1.120.000   100,00
 7.  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
                                 7.369.486    8.098.680   109,90

    Nivelul veniturilor bugetului local pe anul 2008 s-a stabilit in conformitate cu
prevederile actelor normative in vigoare avandu-se in vedere Hotararile Consiliului Local,
privind nivelul impozitelor si taxelor locale, sumele comunicate de DGFP Ialomita si
Consiliul Judetean privind sumele defalcate din TVA pentru finantarea invatamintului,
pentru finantarea cheltuielilor cu caracter social, pentru echilibrarea bugetului local, cu
destinatie speciala, cotele parti din impozitul pe venit conform Legii finantelor publice
locale, fondul de rulment constituit din excedentul executiei bugetare pe anul 2007, precum
si celelalte surse de venituri asa cum sint ele definite in clasificatia bugetara.
    Din volumul total, veniturile din taxe si impozite directe a caror realizare, incasare
si urmarire este in sarcina directa a Serviciuuil Impozite si Taxe al primariei, s-au realizat
dupa cum urmeaza :

    Denumire creanta         Prevederi      Realizat       %
Impozit cladiri               2.784.212      1.524.100        54,74
Impozit teren                3.705.960      1.713.586        46,25
Impozit pe mijloace de transport       340.367       555.373       163,17
Concesiuni                  561.739       765.656       136,30
Taxe notariale                370.000       80.912        21,87
Taxe extrajudiciare              120.000       111.630        93.04
Alte impozite                 934.120       709.551        75.96
TOTAL                    8.816.378      5.460.808        61,94

    Comparativ cu anul 2007 procentul de realizare a veniturilor de mai sus
inregistreaza un progres atit ca suma absoluta cit si ca procent. Astfel, in anul 2008 s-au
incasat 5.460.808 lei fata de 4.418.724 lei in anul 2007, ceea ce reprezinta o crestere de
23,60 %. Cu toate acestea, este evident ca rezultatele sint slabe, comparativ cu ceea ce ar
trebui sa se realizeze intr-o activitate responsabila si de o asemenea importanta cum este


                       -3-
aceea de colectare corecta si la timp a impozitelor si taxelor locale. Din pacate, asa cum
bine se cunoaste de catre membrii Consiliului Local in cadrul acestui serviciu au fost unele
probleme grave, chiar de natura penala, ceea ce este clar si limpede ca au constituit una din
cauzele importante ale activitatii ineficiente si a rezultatelor sub asteptari ale acestui
serviciu. Incepind cu ianuarie 2008, dupa indepartarea fostului sef al serviciului, s-u luat o
serie de masuri menite sa contribuie la intrarea in normalitate si cresterea performantelor
acestui sector astfel:
    -a fost angajat prin concurs un nou sef de serviciu, s-a refacut sistemul informatic ,
s-a achizitionat un server nou, care permite salvarile situatiilor fiscale, s-au achizitionat
UP-suri pentru a se preveni deteriorarea computerelor si bazei de date din cauza caderilor
de tensiune, s-au achizitionat 2 imprimante performante .
    -s-a stabilit o legatura mult mai implicata si responsabila cu firma furnizoare a
programului informatic, aceasta oferind si o consultanta mult mai sustinuta si mai operativa
in acest sens. La sfarsitul anului au fost stabilite taxele si impozitele pentru anul 2008, au
fost intocmite situatiile fiscale si contabile precum si prelevarile pentru anul 2008, asa cum
sunt oglindite in baza de date. S-au luat masuri ca lunar sa se intocmeasca borderou de
debite si compensari conform legii ( care au lipsit in totalitate in anii 2006-2007) si s-a
asigurat corespondenta acestora cu contabilitatea veniturilor.
     Trebuie mentionat faptul ca in toata perioada de la inceputul anului si pina in
present, s-a desfasurat o campanie sustinuta de rezolvare a neregulilor constatate pe masura
prezentarii contribuabililor la ghiseurile primariei, si regularizarea astfel a diferentelor
existente la un moment dat intre inventarul masei impozabile si evidenta contabila,
activitate ce va avea prioritate permanenta si in perioada urmatoare.
     De asemenea, consideram ca se impune luarea urgenta a masurilor necesare pentru
clarificarea situatiei fondului funciar extravilan, stabilirea clara a proprietarilor,
introducerea acestora in baza de date a serviciului de impozite si taxe si incasarea acestor
impozite care au o pondere mare in nivelul veniturilor ce trebuie realizate in bugetul anual
al primariei. Mentionam ca legea prevedea ca persoanele fizice care detin teren extravilan,
aveau obligatia pana la 31.01.2007 sa declare la Serviciul Impozite si Taxe suprafetele de
teren extravilan detinute in vederea impozitarii, fapt ce nu s-a intamplat in totalitate. Este o
realitate faptul ca majorarea impozitului pe terenul extravilan de la 1,1 lei la 36 lei in 2006
si apoi la 86 lei pe Ha in 2007, a creat o stare de nemultumire si confuzie in randul
populatiei care si-a manifestat practic acest dezacord prin refuzul de a declara si de a plati
aceasta taxa. Cert este ca prin precontracte de vanzare cumparare prin notariat , s-a
instrainat o foarte mare suprafata de teren, actele definitive de vanzare –cumparare urmand
a se intocmi dupa obtinerea cartilor funciare, astfel ca s-a ajuns la situatia in care
vanzatorii nu au mai achitat impozitul, iar cumparatorii in marea lor majoritate nu au
platit decat dupa obtinerea acestor carti funciare.
     Cu toate acestea, cauza principala a realizarilor slabe in colectarea impozitelor si
taxelor la bugetul local o constituie faptul ca personalul cu atributiuni clare de serviciu in
acest sens, nu s-a implicat mai mult in utilizarea tuturor posibilitatilor de incasare a
veniturilor atat de la populatie cit si de la agentii economici, avand la 31.12.2008 ramasite
de incasat de la populatie in suma de 2.245.600 lei si de la agentii economici suma de
587.963 lei, care includ majorari si penalizari de intarziere foarte mari.
                       -4-
    La capitolul cheltuieli, situatia se prezinta astfel :
 II. CHELTUIELI

Nr.                           Prevederi
Crt.                           definitive     Realizat   %
           EXPLICATII              2008
                                       2008
    TOTAL CHELTUIELI                   47.453.649    39.094.952    82,39
1.   51.02.Autoritati executive, Total:          4.882.018    3.611.781    73,98
    -cheltuieli de personal                2.723.198    2.125.855    78,06
    -bunuri si servicii                  1.903.020    1.360.264    71,48
    -cheltuieli de capital                 255.800     125.662    49,13

2.   54.02.Servicii publice, comunitare de
    evidenta persoane, Total:
                                 875.448    309.963    35,41
    -cheltuieli de personal                  298.773    209.777    70,21
    -bunuri si servicii                    134.175     85.818    64,00
    -cheltuieli de capital                   14.500     14.368    99,09
    -fond de rezerva                     428.000       -      -

3.   61.02.Ordine publica si siguranta                           49,52
    nationala, Total:                     880.567    436.036
    -cheltuieli de personal                  540.477    329.207    60,91
    -bunuri si servicii                    288.690    101.556    35,18
    -cheltuieli de capital                   51.400     5.273    10,26

4.   65.02.Invatamant, Total:               21.100.093    20.154.219    95,52
    -cheltuieli de personal               16.232.283    16.016.536    98,67
    -bunuri si servicii                  1.825.343    1.450.480    79,46
    -burse                          46.430      32.604    70,20
    -asistenta sociala                   496.457     490.145    98,73
    -cheltuieli de capital                2.499,580    2.164.454    86,59

5.   66.02.Sanatate, Total:                  502.900    420.041  83,52
    -cheltuieli de personal                  194.000    142.416  73,41
    -bunuri si servicii                    223.900    192.625  86,03
    -cheltuieli de capital                   85.000     85.000  100.00

6.   67.02.Cultura, religie, sport, Total:
                                 520.600    402.520    77,32
    -cheltuieli de personal                  54.000     38.055    70,47
    -bunuri si servicii                    180.600    128.485    71,14
    -transferuri                       266.000    235.980    88,71
    -cheltuieli de capital                   20.000       -      -

7.   68.02.Asistenta sociala, Total:             6.052.292   4.025.625    66,51
    -cheltuieli de personal                 2.130.800   1.680.239    78,85
    -ajutoare sociale                    3.900.000   2.338.236    60,00


                        -5-
    -alte cheltuieli                    21.492        7.140     33,22

 8.   70.02.Locuinte si servicii publice,
    Total:                        9.120.140      6.595.023     72,31
    -cheltuieli de personal               2.162.430      1.784.013     82,50
    -bunuri si servicii                 3.084.360      2.662.644     86,33
    -cheltuieli de capital                3.873.350      2.148.366     55,47

 9.   74.02.Protectia mediului, Total:           1.823.261      1.746.190     95,77
    -cheltuieli de personal                251.819       237.332     94,25
    -bunuri si servicii                 1.541.442      1.508.858     97,89
    -cheltuieli de capital                 30.000          -       -

 10.  81.02.Energie termica, Total:             475.505       475.449     99,99
    -subventii                       475.505       475.449     99,99

 11.  84.02.Transporturi, Total:              1.220.825       918.115     75,20
    -bunuri si servicii                   39.162         100     0,26
    -subventii                       80.000        57.960     72,45
    -cheltuieli de capital                 811.200       659.047     81,24
    -rambursari credite +dobinzi              290.463       201.008     69,20     Pe total autoritate publica locala, conform acelorasi criterii de clasificatie bugetara,
 situatia este urmatoarea :


 Nr.    EXPLICATII    PREVEDERI           REALIZARI
                                            %
 crt.              2008             2008
 1  TOTAL CHELTUIELI     47.453.649            39.094.952         82,39
 2  Cheltuieli de personal  24.587.780            22.563.430         91,77
 3  Cheltuieli bunuri si   9.220.692             7.490.830
                                              81,24
   servicii
 4  Subventii          555.505               533.409       96,03
 5  Fond de rezerva       428.000                  -         -
 6  Transferuri curente     266.000               235.980       88,72
 8  Asistenta sociala     4.396.457              2.828.381       64,34
 9  Alte chelt.-burse,      67.922                39.744       58,52
 10 Cheltuieli de capital    7.640.830              5.202.170       68,09
 11 Rambursari credite +     290.463               201.008
                                              69,20
   dobinzi     Pe feluri de activitati, principalele aspecte ce trebuie retinute consideram ca sint
 urmatoarele :
     Autoritati publice executive-
      In anul 2008 la cheltuieli de personal au fost prevazute 2.723.198 lei si s-au
cheltuit 2.125.855 lei cu mentiunea ca salarizarea personalului s-a facut cu respectarea


                        -6-
organigramei si a normelor legale in materie, iar la finele anului nu inregistram restante in
achitarea contributiilor aferente la bugetul statului. La cheltuieli materiale au fost prevederi
definitive in suma de 1.903.020 lei din care s-au cheltuit 1.360.264 lei care au fost folositi
pentru achitarea furnizorilor de materii, materiale si servicii, necesare functionarii institutiei
Primariei Municipiului Fetesti in cursul anului.
     Evidenta populatiei
      Acest serviciu s- mutat intr-un sediu nou incepind cu jumatatea anului 2008, fapt
ce a presupus o serie de cheltuieli atit inainte cit si dupa mutare, fiind la aceasta ora dotat
corespunzator din punct de vedere informatic si al personalului, dispunind si de un sistem
electronic de supraveghere si monitorizare a activitatii cu publicul. Cheltuielile cu personalul
si cele cu bunurile si serviciile s-au incadrat in cele programate inregistrindu-se chiar
importante economii relative.
     Ordine publica (politia comunitara si protectia civila)
      La acest capitol, ca urmare a suplimentarii nr. de personal la politia comunitara s-
au cheltuit sume importante in anul 2008, nu neaparat comparativ cu prevederile bugetare
unde cresterile de personal prevazute initiale erau mai mari, cit mai ales comparativ cu anul
anterior (2007) inregistrindu-se cheltuieli de personal mai mari cu 23,55 % (329.207 lei fata
de 266.461 lei ). La cheltuielile materiale in schimb s-a cheltuit cu 50,42 % mai putin fata de
2007 (101.556 lei fata de 204.810 lei ) atit ca urmare a faptului ca dotarea materiala a fost
facuta in princoipal in anul anterior cit si a cheltuielilor efective cu mult mai mici decit
prognozele privind cheltuielile pentru combaterea inundatiilor.
      Invatamant
     Pentru aceasta activitate in anul 2008 au fost prevazute fonduri in suma totala de
 21.100.093 lei , din care s-au cheltuit 20.154.219 lei , in procent de 95,52 %, din care
 pentru cheltuieli de personal, dintr-un program definitiv de 16.232.283 lei s-au cheltuit
 16.016.536 lei in procent de 98,67 %, suma ce a fost asigurata din repartizari de sume din
 taxa pe valoarea adaugata de la bugetul de stat.
     La titlul cheltuieli materiale au fost prevazute prin bugetul local sume totale in
 valoare de 1.825.343 lei si s-a cheltuit in total suma de 1.450.480 lei in procent de 79,46
 %. Sumele solicitate de ordonatorii de credite din cadrul celor 7 centre de executie bugetara
 care coordoneaza activitatea celor 12 unitati scolare ( 3 licee si 9 scoli generale ) si a
 tuturor gradinitelor, au fost folosite pentru intretinerea si gospodarirea tuturor localurilor
 unde se desfasoara activitatea de invatamant, pentru asigurarea materialelor de
 intretinere, combustibilul pentru incalzire, plata energiei electrice, a telefoanelor,
 cheltuielilor de birou, apa- canal-gunoi, asigurarea de echipamente de calcul si programe
 informatice pentru conducerea si evidenta activitatii etc. Tot din aceste fonduri au fost
 realizate reparatii curente si capitale la scolile unde se impuneau aceste lucrari
     Sanatate-
     Cresa- fondurile repartizate pentru aceasta activitate au fost de 330.500 lei fiind
 consumata suma de 247.641 lei in procent de 74,93 % din care pentru cheltuieli de
 personal au fost prevazute 194.000 lei si s-au consumat 142.416 lei in procent de 73,41
 %, cresa functionand cu 50 paturi si cu un personal de 10 angajati dintre care 4 sint cadre
 medicale cu pregatire medie-asistente iar in ceea ce priveste chetuielile materiale fata de
 un program de 136.500 lei s-au consumat 105.225 lei in procent de 77,09 % fiind de
 mentionat faptul ca in anul 2008 s-a asigurat modernizarea sistemului de incalzire si s-au
 realizat lucrari de reabilitare si modernizarea cladirii (reparatii si zugraveli exterioare )
 precum si toaletare curtii si a gardului imprejmuitor.
     Spital - au fost alocate prin buget fonduri in suma totala de 172.400 lei,


                        -7-
reprezentind in principal cheltuieli de reparatii capitale la cladiri si o serie de materialele
necesare pentru reparatii si intretineri curente.
    Cultura, religie, activitati sportive .
     Biblioteci - fata de un program total 129.400 lei se realizeaza suma de 58.955 lei
in procent de 45,56 %, suma ce a fost cheltuita pentru a asigura cheltuielile de personal
precum si cele materiale reprezentind iluminatul, incalzitul celor trei localuri (2 biblioteci +
muzeu) cu combustibil solid (lemne de foc) si energie termica, telefon, reparatii curente,
procurarea de carti si publicatii si alte materii si materiale pentru curatenie si intretinere.
     Casa de cultura -
    In anul 2008 am avut un program de 276.000 lei si s-au realizat 235.980 lei in
procent de 85,50 % care au asigurat plata personalului de la aceasta activitate, a
colaboratorilor care au participat la difererite activitati culturale ale municipiului nostru
precum si cheltuielile materiale necesare desfasurarii activitatii de cultura.
     Activitati sportive si de tineret – in cursul anului 2008 fata de un program de
57.600 lei s-au realizat 52.292 lei suma cu care s-a reusit sa se asigure echipament sportiv
si celelalte cheltuieli pentru echipa de fotbal, precum si premii pentru activitati sportive
care au fost organizate cu tinerii din oras (crosuri, concursuri de sah etc.), si stimulente
financiare pentru tinerii sportivi care s-au remarcat in intreceri .
    Culte religioase - pentru aceasta activitate in anul 2008 am avut un program de
57.600 lei si s-au cheltuit 55.243 lei .Precizam faptul ca finantarea acestei activitati s-a
facut nu prin acordarea unor sume de bani, ci pe baza de documente ( facturi si documente
de receptie a materialelor sau serviciilor solicitate si confirmate de reprezentantii entitatilor
religioase de pe raza municipiului ) care au fost decontate cu ordin de plata, urmarindu-se
indeaproape modul de justificare al acestor cheltuieli materiale. Deasemenea s-a urmarit o
finantare echitabila pentru toate cele 10 locasuri de cult functie si de necesitatile fiecaruia,
acordindu-se un sprijin mai mare celor aflate in constructie ( Catedrala, Colonisti, Vlasca ).


     Asistenta sociala
    La acest capitol au fost programate credite definitive in suma de 6.052.292 lei si s-au
realizat 4.025.625 lei in procent de 66,51 %, sume ce au fost cheltuite in principal pentru
plata ajutorului social conform Legii 416/2001. Astfel, in anul 2008 am avut in plata in
medie 538 dosare ajutor social pe luna pentru care am achitat ajutoare totale de 1.700.000
lei suma mai mare (39,72 %) decit cea din 2007 ca urmare faptului ca, desi numarul total al
dosarelor a inregistrat o scadere, spre deosebire de anul 2007, ajutoarele sociale au fost
platite in procent de 100 % lunar.
     Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap angajati cu contract de munca
si indemnizatiile persoanelor cu handicap, sumele programate pentru anul 2008 au fost in
suma de 2.130.000 lei si s-a realizat suma de 1.680.239 lei, numarul persoanelor aflate in
plata fiind de 194 persoane.
     Tot din acest capitol si din aceste categorii de cheltuieli, finantate din bugetul de
stat prin repartitii asigurate de Consiliul Judetean, s-au acoperit si:
     -costul abonamentelor acordate persoanelor cu handicap si asistentilor acestora in
     suma de 35.018 lei.
     -ajutoarele acordate pentru subventionarea cheltuielilor de incalzire cu lemne si alti
     combustibili a populatiei in conformitate cu prevederile actelor normative in suma
     totala de 806.561 lei.
     -sprijinul financiar acordat pentru constituirea familiei in suma de 139.687 lei.
     -subventii pentru asigurarea trusoului pentru nou nascuti in suma de 50.100 lei.
                       -8-
Directia de Administrare a Domeniului Public (DADP)
Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape
    La acest capitol de o imp[ortanta deosebita pentru activitatea generala a
administratiei publice locale, au fost prevazute fonduri totale in suma de 9.120.140 lei, din
care 2.162.430 lei pentru cheltuieli de personal, 3.084.360 lei pentru bunuri si servicii si
3.873.350 lei cheltuieli de capital, iar la sfarsitul anului totalul cheltuielilor s-a ridicat la
suma de 6.595.023 lei, din care 1.784.013 lei cheltuieli de personal, 2.662.644 lei cheltuieli
pentru bunuri si servicii si 2.148.366 lei cheltuieli de capital asa cum se poate observa si in
situatia sinoptica de mai jos :
                                                -
lei-
Nr.c   Denumirea indicatorului                     Realizat
                      Program 2007                       %
 rt.                                    2007
 1. Cheltuieli de personal              2.162.430          1.784.013        82,50
 2. Bunuri si servicii                3.084.360          2.662.644        86,33
 3. Cheltuieli de capital              3.873.350          2.148.366        55,47
          TOTAL               9.120.140          6.595.023        72,31

    Din tabelul prezentat mai sus rezulta ca fata de bugetul programat s-a facut o
economie de lei 378.417 lei la cheltuieli de personal , iar la cheltuielile materiale s-a
realizat o economie fata de bugetul rectificat aprobat de 421.716 lei. Asa cum se cunoaste
la aceasta directie au avut loc o serie de schimbari la nivelul personalului de conducere si
TESA iar cheltuielile de mai sus au fost efectuate pe intreg parcursul anului pentru
repararea si intretinerea bunurilor din domeniul public si privat al administratiei locale,
pentru iluminatul public, pentru reparatii si intretineri a bunurilor din sistemul se
invatamint etc.

     Protectia mediului
     Pentru anul 2008, la aceasta activitate subordonata DADP, am avut prevazute
fonduri totale in suma de 1.823.261 lei si s-au consumat 1.746.190 lei. De mentionat ca la
cheltuieli de personal suma de 237.332 lei reprezinta cheltuielile cu personalul de la
salubritate pina in luna iunie cind a fost preluat de concesionarul serviciului SC URBAN
SA, ponderea cheltuielilor trecind in categoria servicii achitate catre acesta unde am
inregistrat suma de din totalul de 1.508.858 lei.
     Energie termica
     La acest capitol se evidentiaza subventiile de la bugetul de stat si din bugetul local
ce se acorda furnizorilor de energie termica catre populatie. Mentionam ca nivelul acestor
subventii in lei pe G-cal sint stabilite prin Hotarire a Consiliului Local in ceea ce priveste
contributia locala, si Decizii ale ANRSC in ceea ce priveste compensarea de la bugetul de
stat. In 2008 am avut prevazute subventii in suma de 475.505 lei si am achitat 475.449 lei.
  Transport si comunicatii
     Conform bugetului local la acest capitol au fost programate sume pentru subventii
la transportul persoanelor deportate si veterani de razboi, unde s-au cheltuit 57.960 lei , fata
de un program de 80.000 lei, un procent de 72,45 %. De asemenea, am inregistrat 201.008
lei reprezentind rambursari de credite si dobinzi catre Bancpost Bucuresti corespunzatoare
sumelor trase si achitate furnizorilor pentru lucrarile de asfaltare a strazilor din municipiul
nostru.
 INVESTITII
     In ceea ce priveste cheltuielile de capital (investitii) in anul 2008 prevederile initiale
din bugetul local au fost de 6.392.830 lei, cele definitive 7.617.830 lei iar realizarile sint in


                        -9-
suma totala de 5.202.170 lei, situatia prezentindu-se astfel :

- lei -
  Nr.    Specificare      Program      Program      Realizat     %
  crt.               initial      rectificat
 1.    Autoritati publice     480.000       255.800    125.662     49,13
 2.    Invatamant        2.159.230      2.499.580   2.164.454     86,59
 3.    Sanatate          150.000        85.000     85.000      100
 4.    Servicii     si
      dezvoltare
      publica, mediu si
      ape            2.951.700      3.900.350   2.148.366     55,08
 5.    Ordine publica        96.400       51.400     5.273     10,26
 6.    Transp      si
      comunicatii         541.000       811.200    659.047     81,24
 7.    Evidenta
      populatiei          14.500       14.500     14.368     99,09
      TOTAL           6.392.830      7.617.830   5.202.170     68,29

Deasemenea din fondul de rulment pe anul 2008 s-u realizat urmatoarele investitii :
                                                 -
lei-
  Nr   Investitia         Preved      Preved.
                                    Realizat        %
  crt                initiale    definitive
  1.   Alimentare cu gaze    1.091.704     1.091.704     267.813       24,53
  2.   Colectare, trat., distr.  120.000      120.000     98.000
                                              81,67
     deseuri
     TOTAL          1.211.704     1.211.704     365.813       30,19

    Asa cum se poate observa din tabelele de mai sus, in anul 2008 s-a realizat un
volum de investitii de 5.567.983 lei la care trebuie sa mai adaugam si suma de 1.764.212
lei alocata din imprumutul bancar pentru asfaltare str. Sirenei, Siretului, Viitorului, Griusor,
Scolii si M. Sadoveanu.
    Situatia realizarii investitiilor pe fiecare capitol si obiectiv in parte este detaliata in
raportul Serviciului de integrare europeana si investitii anexat la prezentul.    Referitor la fondul de rulment, mentionam ca la inceputul anului 2008 am avut un
disponibil de 1.211.704 lei din care am cheltuit 365.813 lei raminind un disponibil de
845.891 lei la care s-a adaugat dobinzi 5.587 lei si excedentul exercitiului financiar 2008
respectiv 1.301.815 lei rezultind un fond de rulment disponibil pentru exercitiul financiar
2009 de 2.153.293 lei.

    In conformitate cu prevederile legale si a Hotararii Consiliului Local, in cadrul
activitatii Primariei Fetesti au mai functionat si activitati extrabugetare ( autofinantate),
care au fost finantate din venituri proprii, dupa cum urmeaza:
                                           - lei -
 Nr.
          Activitatea         Program      Realizat      %
 crt.


                        -10-
    I.VENITURI
 1.   Piete, targuri si oboare           211.278       152.917      72,37
 2.   Bufet, xerox                 32.350       21.862      67,58
 3.   Invatamint(cab.medic.)            20.100       20.100       100
    TOTAL                    263.728       194.879      73,89

Pentru functionarea acestor activitati au fost necesare si efectuarea de cheltuieli dupa cum
urmeaza:
                                       - lei -
 Nr.
           Activitatea          Program        Realizat         %
 crt.
    II.CHELTUIELI
 1.   Piete, targuri si oboare             211.278        152.917        72,38
 2.   Bufet, xerox                    32.350         21.862        67,58
 3.   Invatamint (cab.med)                20.100         20.100         100
    TOTAL                       263.728        194.879        73,89

Din cele prezentate mai sus rezulta ca veniturile sectorului autofinantate se realizeaza in
procent de 73,89 %, nivelul veniturilor determinind si realizarea cheltuielilor intr-un
procent de 73,89 %. Datorita faptului ca veniturile s-au realizat sub nivelul programat au
existat cazuri cand salariile personalului care lucreaza in aceste activitati au fost achitate cu
intarziere chiar si pina la doua luni.
         Contul de executie a fost intocmit in baza documentelor contabile
justificative prezentate de fiecare activitate in parte, pe baza rapoartelor depuse de fiecare
sector, a darii de seama contabile pe anul 2008 depusa la D.G.F.P.C.F.S.-Ialomita.
         In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 273/2006,
ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, va propunem sa analizati si
sa aprobati contul de executie bugetara pe anul 2008 al Consiliului Local Municipal Fetesti.
       Primar                    Director economic

    Ing. Catrinoiu Gheorghe             Ec. Tutuianu Gheorghe
                       -11-
PRIMARIA MUNICIPIULUI FETESTI                    RAPORT
      privind investitiile din „ Lista de investitii anexa la bugetul local
                  pentru anul 2008”

Cap. 51.02- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
B. LUCRARI NOI
1. Consolidare si modernizare Primarie – 800 lei
Obiectiv din „Programul de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat” derulat prin
MLPTL finanţat de Banca Mondială:
S-a efectuat plata unui verificator proiect pentru Programul de consolidare a clădirilor cu
risc seismic ridicat” derulat prin MLPTL finanţat de Banca Mondială - Polizu Gheorghe
contract 9154/03.06.2008 – suma de 800 lei
2. Aparate de aer conditionat – 30.000 lei
Obiectivul presupune dotarea cu aparate de aer conditionat a sediului Primariei
Municipiului Fetesti. Produsele au fost achizitionate conform contract nr.
18864/26.10.2008 de la SC LIVAROM PREST SRL Constanta.
Produsele au fost livrate si montate de catre furnizor si s-au receptionat conform PV nr.
1/05.08.2008. Contravaloarea produselor in suma de 29.741,55 lei a fost achitata integral.
3. Sistem de supraveghere – 18.000 lei
Obiectivul propune achizitionarea unui sistem de supraveghere video prin montarea de
camere de supraveghere in zonele cu risc criminogen ridicat, conform sesizarilor facute de
reprezentantii Politiei Municipiului Fetesti. In acest sens s-a achizitionat sistemul tehnic
conform contract nr. 1398/24.01.2008, in valoare de 17.172 lei incheiat cu SC
KOKKAICOMIMPEX SRL . Echipamentul a fost livrat si instalat de furnizor si a fost
receptionat conform PV nr. 9507/13.06.2008. Suma a fost achitata.
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1. Documentatie extindere Primarie – 40.000 lei
S-a efectuat plata unui verificator proiect pentru Programul de consolidare a clădirilor cu
risc seismic ridicat” derulat prin MLPTL finanţat de Banca Mondială - Minculescu Viorel
contract 6672/07.04.2008 – suma de 1.000 lei.
2. Aparatura IT – 63.000 lei .
Suma cheltuita in perioada analizata este in valoare de 46.336 lei dupa cum urmeaza:
  1. copiatoare in valoare de14.225 lei. Suma a fost achitata catre furnizor.
  2. calculatoare complet dotate cu accesorii in suma de 32.111 lei. Suma a fost achitata
    catre furnizor.
3.Decantoare apa – 12.000 lei
Obiectivul presupune achizitionarea a 2 aparate de decantat apa in suma de 11.874 lei.
Produsele au fost livrate si instalate de furnizor, contravaloarea acestor aparate a fost
achitata integral.
4. Documentatii sediu nou Primarie – 50.000 lei
Obiectivul presupune intocmirea unei documentatii pentru refacerea spatiului destinat
desfasurarii activitatii autoritatii publice cu unul conform. Suma propusa include si
contravaloarea avizelor in vederea eliberarii autorizatiei de constructie.                      -12-
In acest sens a fost realizat un studiu geotehnic conform contract 21084/28.11.2008 cu SC
GEO 7 SRL Slobozia in suma de 1.190 lei, suma care a fost achitata.
5. Documentatii POR AXA 3 – 42.000 lei
Obiectivul presupune achizitia de servicii de consultanta privind analiza economica pentru
proiectul „Cresterea eficientei serviciilor publice ale Primariei Fetesti prin implementarea
unui sistem informatic integrat cu functii de e-administratie si e-guvernare”. In acest sens
s-a incheiat contractul nr. 19.292/04.11.2008 cu SC Terra Mold S.R.L. Iasi.. Prestatorul a
predat documentatia reprezentand: Analiza necesitatilor pentru implemenatrea proiectului;
Cererea de finantare; Matricea logica a proiectului, conform PV nr. 20670/21.11.2008.
Documentatia a fost depusa spre finantare la Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei, in Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
2007-2013 (POS CCE), Axa prioritara 3 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)
pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi
creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. Prestatorului i s-a platit prima transa
conform contractului in suma de 17.548 lei, cea de-a doua transa fiind conditionata de
primirea finantarii pentru proiectul intocmit. Diferenta de plata va fi prevazuta in lista de
investitii pentru anul 2009.
Cap. 54.02 EVIDENTA POPULATIEI
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1. Aparatura IT – 14.500 lei
Suma cheltuita in perioada analizata este in valoare de 14.368 lei reprezentand aparatura
privind sistem de supraveghere si alarmare in caz de efractie si incendiu + monitor, sistem
de alarmare contra inundatiilor, sistem control acces, sistem interfon acces
Cap. 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
3. Aparatura birotica si mijloace de comunicatii – 6.400 lei
Suma cheltuita in perioada analizata este in valoare de 5.273 lei reprez. aparatura IT.
Cap. 65.02 INVATAMANT
A.   LUCRARI IN CONTINUARE:
1.   Modernizare Sc. 7 – 80.000 lei .
Lucrarile pentru reabilitarea cladirii au fost finalizate in 2007. Suma prevazuta in lista
pentru 2008 reprezinta rest de plata pentru lucrari executate. S-au efectuat plati in suma de:
76.493,7 lei
2.   Grupuri sanitare Sc. 1- 77.000 lei
S-au facut cheltuieli pana la 31.12.2008 in suma de 31.232 lei dupa cum urmeaza:
- Reparatii de consolidare grup sanitar – 27.137 lei
- Alte active fixe – 4.095 lei
3.   Grupuri sanitare Sc. 2 – 10.000 lei
Suma nu a fost cheltuita pana la data prezentei.
4.   RK Gradinita nr. 3 – 67.000 lei
S-au facut cheltuieli pana la 31.12.2008 in suma de 66.938 lei.
5.   Scoala nr. 5 – 301.000 lei
Lucrarile efectuate la Sc. nr. 5 au ca finalitate un corp nou pentru invatamantul primar.
Fondurile incluse in lista de buget aferente fiecarui an pe perioada 2005-2007, primite de la
Ministerul Educatiei si Cercetarii, au fost cheltuite in totalitate. Pentru anul 2008 a fost
alocata o suma de 300.000 lei care a fost cheltuita integral.
6.   Campus scolar Liceul Teoretic 1.001.000 lei
Liceul Teoretic Carol I Fetesti este beneficiarul unui proiect de constructie a unui campus
scolar prin Programul de Campusuri Scolare Scoli de Arta si Meserii finantat prin
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului. In baza HG 370/2008 a fost repartizata                      -13-
Liceului Teoretic Carol I Fetesti suma de 1.000.000 lei, suma aferenta anului 2008.
Stadiu fizic: Proiectul tehnic a fost intocmit de SC PROCIVIL SRL Slobozia conform
contract nr. 18.001 /03.10.2007 si predat in 2008.
Lucrarile de executie s-au scos la licitatie in 2008 castigatorul fiind desemnat SC DE
CONSTRUCTII ERBASU SA conform contract de lucrari nr. 21.022 /28.11.2008. Perioada
de derulare a contractului este de 2 ani in functie de alocatia financiara de la bugetul de
stat.
Suma prevazuta acestui obiectiv a fost cheltuita integral astfel:
-    85.000 lei – cheltuieli cu proiectarea – SC PROCIVIL SRL Slobozia
-    915.000 lei – situatie de lucrari pe luna decembrie – SC DE CONSTRUCTII
ERBASU SA
-    - 1.000 lei – contravaloare avize si acorduri necesare obtinerii autorizatiei de
constructie.
7.    Bransament si instalatii Gaz Sc. 3 – 40.000 lei
8.    Bransament si instalatii Gaz sc. 7 – 146.000 lei
9.    Bransament si instalatii Gaz Gradinita CFR – 20.180 lei
10.   Bransament si instalatii Gaz Liceul CCCF – 64.000 lei
11.   Bransament si instalatii Gaz Liceul Teoretic – 43.050 lei
12.   Bransament si instalatii Gaz Gradinita Voinicel – 53.350 lei
Obiective au fost atribuite in 2007 catre SC Concivic SRL Slobozia. Pentru fiecare locatie
lucrarile cuprind: Instalatie de utilizare, proiect, achizitie utilaje – arzatoare, autorizare
ISCIR. Pana la 31.12.2008 au fost executate doar instalatii de utilizare, proiect, achizitie
utilaje – arzatoare si au fost efectuate plati pentru urmatoarele locatii dupa cum urmeaza:
Nr.    Institutie                       Plati
crt
     Scoala nr. 7                      101.126,36 lei
     Scoala nr. 3                      29.866,43 lei
     Liceul Teoretic Carol I Fetesti            28.999,38 lei
     Gradinita Voinicelul                  46.072,30 lei
     Liceul CCCF                      56.366,38 lei
     Gradinita CFR                     14.396,42 lei
  Rest de executat: Autorizarea ISCIR a tuturor centralelor puse in functiune.
  13. CT scoala nr. 6 – 20.000 lei
  Scoala nr. 6 a reabilitat sistemul de incalzire. Suma prevazuta in buget a fost cheltuita
  in totalitate.
  B. LUCRARI NOI
  1. RK acoperis Sc. 6 – 10.000 lei.
  Suma cheltuita pana la 31.12.2008 este de 2.436 lei.
  2. Reabilitare, modernizare Sc. 6 – 100.000 lei.
  Reabilitare şi modernizare şc. nr.6 - lucrarea implica reabilitarea si modernizarea
  corpului B, cheltuielile efectuate pentru acest obiectiv in anul 2008 fiind de 57.138 lei.
  3. RK acoperis Sc. 2 – 50.000 lei
  Pentru acest obiectiv s-a cheltuit suma de 46.669 lei
  4. RK acoperis CCCF – 10.000 lei
  Suma nu a fost cheltuita pana la data prezentei
  5. Reabilitari Sc. 5 – 80.000 lei
  Suma a fost cheltuita integral.
  6. Lucrari reabilitare Sc. 7 – 117.000 lei
  S-au facut cheltuieli pana la 31.12.2008 in suma de 117.000 lei dupa cum urmeaza:
  - s-au achizitionat usi si ferestre PVC in suma de 70.500 lei


                      -14-
  - s-au executat instalatii termice in suma de 46.500 lei
  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
  1. Documentatii fonduri externe invatamant– 100.000 lei
Obiectivul presupune finantarea de proiecte prin programele educaţionale ale Fondurilor
Structurale pentru unitatile de invatamant din Municipiul Fetesti. Suma prevazuta poate
acoperi contravaloarea documentatiilor de intocmit in vederea depunerii unui proiect spre
finantare.
Obiectivul nu s-a realizat. Suma nu a fost cheltuita pana la data prezentei.
  2. Vitrina frigorifica + xerox Sc 7 – 10.000 lei
  Suma nu a fost cheltuita pana la data prezentei
  3. Aparatura, birotica, mobilier – 100.000 lei.
  S-a cheltuit pana la 31 decembrie 2008 suma de 76.222 lei dupa cum urmeaza:
  - Scoala nr. 6 – s-a achizitionat aparatura birotica in suma de 7.700 lei
  - Scoala nr. 2 – s-a achizitionat aparatura birotica in suma de 4.200 lei
  - Gradinita nr. 3 - s-a achizitionat aparatura birotica in suma de 2.000 lei
  - Scoala nr. 4 – s-a achizitionat un calculator in suma de 2.375 lei
  - Scoala nr. 1 – s-a achizitionat mobilier in suma de 5.699 lei
  - Liceul Teoretic Carol I Fetesti – a fost achizitionat un copiator in suma de 8.779 lei si
  trei calculatoare in suma de 7.129 lei
  - Scoala nr. 7 – s-au achizitionat instalatii termice in suma de 16.588 lei
  - Gradinita cu program prelungit VOINICELUL – s-au achizitionat dotari in suma de 4.
  752 lei
  - Scoala nr. 7 – s-a achizitionat mobilier si aparatura birotica in suma de 9.000 lei
  - Grup Scolar Industrie Alimentara - s-a achizitionat mobilier si aparatura birotica in
  suma de 8.000 lei.
Cap. 67.02 - CULTURA
  C. ALTE CHELTIUELI DE INVESTITII
  1. Instalatie termica + centrala „Lumina” – 10.000 lei
Obiectivul presupune realizarea instalatiei de incalzire a spatiului „Galeriile de arta
Lumina” cu centrala termica alimentata cu gaze. Obiectivul nu a fost realizat. Suma nu a
fost cheltuita.
  2. Instalatie termica + centrala Biblioteca – 10.000 lei
Obiectivul presupune realizarea instalatiei de incalzire a spatiului Bibliotecii cu centrala
termica alimentata cu gaze. Obiectivul nu a fost realizat. Suma nu a fost cheltuita.
Cap. 70.02 - SERVICII SI DEZVOLTARI PUBLICE
       A. LUCRARI IN CONTINUARE:
  1. Infiintare retea distributie gaze etapa II-a – 330.000 lei
Infiinţare reţea gaze naturale II – obiectiv care are ca scop extinderea reţelei de gaz în tot
cartierul Feteşti Gară (adică încă 16.254,5 m reţea) . Obiectivul este executat conform
contract de lucrări nr.21003/19.11.2007 de S.C. INSTAL SERVICE 95 S.R.L. Bucureşti,
având suma ofertată de 1.523.421,77 lei.
Pana la 31decembrie 2008 valoarea totala a lucrarilor executate este de 599.997 lei. In 2008
s-au efectuat 20% din lucrari, in valoare de 299.997 lei dupa cum urmeaza : 32.184 lei din
acest cont bugetar si 267.813 lei au fost achitati din sursele fondului de rulment.
Lucrarile vor continua in 2009 , iar sumele necesare lucrarilor se vor prevede in lista de
investitii pentru 2009.
  2. Reabilitare alimentare cu apa Fetesti Oras si Buliga – 1.210.000 lei.
     Reabilitare reţea de alimentare cu apă a cartierului Feteşti Oraş şi Buliga -
obiectiv finanţat prin „Programul de reabilitare a infrastructurii din spaţiul rural” în
conformitate cu Ordonanţa 7/2006, care are ca scop înlocuirea a 25.5 km reţea de                       -15-
alimentare cu apă din cartierul Feteşti Oraş şi execuţia unui foraj cu rezervor de stocare şi
aparat de tratare a apei cu ultraviolete în cartierul Buliga .
     Obiectivul este executat în conformitate cu contractul de execuţie
nr.15266/28.08.2008 de S.C.APOLODOR COM S.R.L. Feteşti cu valoarea de 2.298.853,42
lei.
     La 31 dec. 2008 s-au executat 88% din lucrarile contractate. Lucrarile nu au fost
finalizate pe motiv de alocare bugetara de la bugetul de stat suma cheltuita la finele anului
2008 fiind de 1.056.398 lei. Lucrarile vor continua in 2009.
   3. Eficientizarea iluminatului stradal – 280.000 lei
Eficientizarea iluminatului stradal : Acest obiectiv a fost adjudecat prin licitatie
deschisa firmei S.C. SZD ELECRTO S.R.L. Cluj Napoca conform contract nr.
701/15.01.2008 cu suma de 1.954.861,63 lei plătibili în 84 de rate lunare. Contractul are ca
obiect achiziţia a 2530 corpuri iluminat stradal instalarea şi întreţinerea acestora. Lucrarea a
fost urmărită de DADP şi Compartiment monitorizare servicii publice din cadrul Primăriei
Mun. Feteşti.
Rata lunara calculata de furnizor este de 23.272 lei lunar, incepand cu luna Iulie 2008;
astfel s-au platit 6 rate insumand 139.632 lei.
Pentru acest obiectiv s-a platit suma de 10. 525 lei reprezentand contravaloare lucrari de
racordare SERA.
Iluminat parc central: Obiectivul are ca scop reabilitarea iluminatului din parcul central al
municipiului, zona intens circulata. Contractul s-a adjudecat printr-o procedura de achizitie
publica – cerere de oferte, firmei S.C. SZD ELECRTO S.R.L. Cluj Napoca conform Acord
Contractual nr. 21489/05.12.2008 si in valoare de 142.260,45 lei (TVA inclus). Acest
obiectiv presupune: proiectarea lucrarilor, achizitia si montarea: stalpilor metalici
ornamentali de 5m si corpurilor de iluminat. Prestatorul si-a indeplinit conditiile
contractate. Lucrarea a fost receptionata cu PV 22185/15.12.2008. Contravaloarea
lucrarilor a fost achitata in proportie de 91%, diferenta de 12.420 lei vor fi prevazuti la
plata in 2009.
      B. LUCRARI NOI
     1. Reabilitare retea termica ANL- Grausor si centrala BN-uri: 28.000 lei
Obiectivul presupune refacerea circuitului agentului termic astfel incat locuintele ANL –
Grausor sa fie alimentate din centrala termica U1 – U2. Lucrarile au fost executate de SC
Nilvosim SRL in baza contractului nr. 16021/23.09.2008. Valoarea totala a lucrarilor
executate este de 27.910 lei, suma achitata in 2008. lucrarea a fost receptionata conform
procesului verbal la terminarea lucrarilor nr. 18346/02.10.2008.
     2. Extindere alim. e.e. str. Liliacului – 250.000 lei
Obiectivul presupune executia lucrarilor de extindere a retelei de alimentare cu energie
electrica. Acest obiectiv va fi initiat dupa intocmirea proiectului de catre S.C. ELECTRICA
DOBROGEA S.A. Slobozia. Suma nu a fost cheltuita.
     3. Extindere alimentare cu energie electrica zona Promenadei-est, est II–
      350.000 lei
Obiectivul presupune executia lucrarilor de extindere a retelei de alimentare cu energie
electrica. Acest obiectiv va fi initiat dupa intocmirea proiectului de catre S.C. ELECTRICA
DOBROGEA S.A. Slobozia. In 2008 s-au efectuat plati pentru obtinerea de avize si
acorduri in suma de 924 lei si exectutia lucrarilor de extindere a retelei pe Str. Livezilor in
suma de 20.874 lei realizata de SC CARMAN INTERNATIONAL SRL Urziceni, in baza
contractului 22431/17.12.2008. Lucrarea a fost executata si receptionata conform PV
22725/18.12.2008. si a avut ca scop alimentarea cu energie electrica a Str. Livezilor cu o
retea de LES 0.4 Kv si pe o lungime de 300 m.
     4. Extindere alimentare energie electrica str. Linistii – 85.000 lei


                       -16-
Obiectivul presupune executia lucrarilor de extindere a retelei de alimentare cu energie
electrica. Acest obiectiv va fi initiat dupa intocmirea proiectului de catre S.C. ELECTRICA
DOBROGEA S.A. Slobozia. Suma nu a fost cheltuita.
    5. Bransament si instalatie gaz Scoala nr. 8 – 116.650 lei
Obiectivul a fost achizitionat printr-o procedura de cerere de oferta lansata in 2007.
Atribuirea contractelor s-a facut catre SC Concivic SRL Slobozia pentru suma de 116.650
lei. Lucrarile cuprind: Instalatie de utilizare, proiect, achizitie utilaje – arzatoare, autorizare
ISCIR. In 2008 au fost executate doar: instalatia de utilizare, proiect, achizitie utilaje –
arzatoare si a fost efectuata plata de 86.524 lei. Rest de executat: Autorizarea ISCIR. Suma
ramasa de platit va fi prevazuta in lista de investitii pentru anul 2009.
    6. Servicii de publicitate - 135.000 lei
S-a cheltuit pentru acest obiectiv suma de 128.248 lei dupa cum urmeaza:
1. Servicii de creare si machetare a materialelor informative pentru informarea mediului de
afaceri si a celor interesati de oportunitati de investitii – contract de servicii nr.
19301/04.11.2008 incheiat cu SC Advertising Pub Provider SRL Bucuresti in valoare de
43.382,64 lei
2. Campanie de informare – contract de servicii nr. 22.816/10.12.2008 incheiat cu SC
Groove Hour SRL Constanta in valoare de 45.403,97 lei
3. Servicii prestare „Material de prezentare a Mun. Fetesti pentru potentiali investitori din
Spania” contract de servicii incheiat cu SC PR Development DC SRL Bucuresti in valoare
de 36.000 lei.
    7. Motocositoare, betoniere, alte dotari – 26.000 lei
S-au achizitionat utilaje in suma de 17.232 lei.
    8. Iluminat ornamental – 150.000 lei
S-a cheltuit pentru acest obiectiv suma de 150.000 lei dupa cum urmeaza:
1. Iluminat ornamental in Mun. Fetesti – contract de lucrari nr. 21/234/02.12.2008
executate de SC Lucris Serv SRL Negresti in suma de 44113 lei
2. Ghirlande luminoase pentru Pomul de Craciun – contract de furnizare de produse nr.
21.232/02.12.2008 incheiat cu SC Deco Arhitect Style SRL Bucuresti in suma de 44.138,29
lei
3. Becuri si lampi fluorescente – contract de furnizare de produse nr. 21.233/02.12.2008
incheiat cu SC Mix Music SRL Piatra Neamt in suma de 44.030 lei
4. SC Primera SRL – 17.718 lei
      C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
   1. Strategie locala de dezvoltare Fetesti – 32.500 lei.
Strategia locala de dezvoltare a Municipiului Fetesti a fost realizata de SC Konexiss
SRL Onesti , conform contractului incheiat in data de 17 octombrie 2007. Documentatia a
fost predata in 2008 si achitata cu suma de 32.000 lei.
   2. Cadastru imobiliar edilitar – 80.000 lei.
Obiectivul este finantat atat de la bugetul local (20.000 lei) cat si de la bugetul de stat
(60.000 lei). Contractul este in derulare, fiind executat de catre SC Prolif SRL Constanta. In
2008 a fost platita suma de 18.000 lei de la bugetul local
   3. Studiu fezabilitate locuinte ANL BN 8-11 – 70.000 lei
Obiectivul este propus pentru intocmirea documentatiei necesare construirii de cladiri de
locuinte pentru tineri in vederea inchirierii – SF – platit de Primaria Fetesti. Acesta
documentatie va fi inaintata spre finantare catre ANL, acesta institutie acoperind
contravaloarea lucrarilor de executie si proiectare cladiri, Consiliul Local Fetesti finanteaza
contravalorea proiectarii si executiei utilitatilor si sistematizarea pe verticala. Spatiul
destinat constructiilor se gaseste pe Str. Jandarmeriei in continuarea constructiilor ANL
existente. Acest teren a fost destinat cladirilor ANL prin Hotarare de Consiliu Local.                        -17-
Terenul are executat un PUZ.
S-a executat studiul de fezabilitate conform contract 20802/17.11.2008 in valoare de
43.406 lei incheiat cu SC CREO-MIXT SRL Constanta si a fost achitata suma de 42.635
lei. Diferenta de plata va fi prevazuta in lista de investitii pentru anul 2009.
   4. Documentatie extindere retea energie electrica Colonisti zona Catinei – 20.000
     lei
Extindere alimentare cu energie electrică – cartier Cononişti – zona Cătinei: urmeaza a
fi proiectata de de S.C. ELECTRICA DOBROGEA S.A. Slobozia. In vederea executarii
proiectului s-au cheltuit 2.615 lei pentru obtinerea de avize si acorduri conform
certificatului de urbanism. Documentatia se va executa in primul trimestru al anului 2009.
   5. Documentatie extindere retea energie electrica Str. Liliacului, Zona Est, Est2 –
     26.000 lei
Extindere alimentare cu energie electrică zona Liliacului- Str. Viorelelor, zona Est –
Promenadei: Documentaţia a fost întocmită de ELECTRICA DOBROGEA - AISE
Slobozia conform contract nr. 23098/27.12.2007 in valoare de 24.298,11 lei şi predată
conform PV 12672/07.08.2008.
Din suma alocata acestui obiectiv a fost achitata contravaloarea contractului de proiectare –
24.298,11 lei si contravaloarea avizelor si acordurilor necesare in suma de 827.89 lei. Suma
total cheltuita este de 25.126 lei.
   6. Avize, acorduri Gaze Colonisti + autobuze – REGIO – 700 lei
In anul 2007 s-a realizat un studiu de fezabilitate pentru depunerea unei cereri de finantare
prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013. Obiectul proiectului cuprinde:
extinderea retelei de alimentare cu gaze in cartierul Colonisti si innoirea parcului auto
pentru transportul in comun. Proiectul nu a mai fost depus in 2008 deoarece Primaria
Municipiului Fetesti nu a indeplinit conditiile de eligibilitate – Fetesti nu este zona rurala.
Premisa pe care s-a mers in demararea acestui obiectiv este faptul ca 4 din cele 5 cartiere
ale Municipiului Fetesti sunt declarate zone rurale conform HCL 41/24.03.2005. Este vorba
de Fetesti Oras , Buliga, Colonisti si Vlasca(partial).
Suma de 700 lei a fost prevazuta pentru a acoperi cheltuielile de obtinere a avizelor
necesare emiterii autorizatiei de constructie. Aceasta suma nu a fost cheltuita.
   7. Expertize cladiri – 1000 lei
Suma nu a fost cheltuita pana la data prezentei
   8. Reactualizare PUG – 10.000 lei
Obiectivul presupune actualizarea Planului Urbanistic General si Regulamentului local,
necesitate care deriva din evolutia in perspectiva a localitatii, directiilor de dezvoltare
functionala in teritoriu dar si din obligativitatea conform Legii 350/1991 de reactualizare la
un interval de 5-10 ani.
Contractarea acestui obiectiv s-a realizat printr-o procedura de achizitie publica- cerere de
oferte, ofertantul castigator fiind SC BLOM INFO – GEONET SRL Targoviste la o valoare
de 340.340 lei (TVA inclus) conform contract nr. 20865/26.11.2008.
Obiectivul este in derulare. Nu a fost achitata nici o suma pana la 31.12.2008
   9. Puz-uri – 40.000 lei
Obiectivul presupune executia unui plan urbanistic zonal pentru Zona Promenadei Est 3
Obiectivul nu s-a realizat . Suma nu a fost cheltuita pana la data prezentei.
   10. Doc, avize acorduri PIATA AGROALIMENTARA – 50.500 lei
Obiectivul presupune intocmirea unei documentatii pentru refacerea spatiului destinat
pietei agroalimentare cu unul conform. Suma propusa include si contravaloarea avizelor in
vederea eliberarii autorizatiei de constructie.
In acest sens a fost realizat un studiu geotehnic conform contract 21084/28.11.2008 cu SC
GEO 7 SRL Slobozia in suma de 1.190 lei suma care a fost achitata.                       -18-
S-a realizat proiectul tehnic conform contract 21093/28.11.2008 incheiat cu SC SABIMO-
PROIECT SRL Constanta in suma de 44.625 lei. Documentatia a fost intocmita si suma a
fost achitata.
Din aceasta pozitie bugetara a fost cheltuita suma totala de 45.815 lei.
   11. Documentatie extindere retea energie electrica Str. Linistii – 20.000 lei
Extindere alimentare cu energie electrică – cartier Fetesti Oras – Str. Linistii:
Documentaţia a fost întocmită de ELECTRICA DOBROGEA - AISE Slobozia conform
contract nr. 16236/24.09.2008 in valoare de 2532,08 lei. Documentatia este realizata - se
afla la avizare in CTE la ELECTRICA Slobozia si va fi predata in 2009.
Din suma alocata acestui obiectiv a fost achitata contravaloarea a 30% din valoarea
contractului de proiectare – 759.82 lei si contravaloarea avizelor si acordurilor necesare in
suma de 1205.18 lei. Suma total cheltuita este de 1.965 lei. Diferentele de plata [pentru
acest obiectiv vor fi prevazute in lista de investitii din 2009.
   12. Documentatie infiintare centrala termica – 10.000 lei
Obiectivul presupune realizarea instalatiei de incalzire cu centrala termica alimentata cu
gaz pentru spatiile primariei in care isi desfasoara activitatea Registrul agricol – str.
Calarasi, Bloc 10, parter. Obiectivul nu a fost realizat. Suma nu a fost cheltuita.
   13. SF+PT Reabilitare parcuri – 230.000 lei
Obiectivul a fost propus pentru intocmirea documentatiei necesare depunerii unui proiect si
a unei cereri de finantare prin Programul de Parcuri initiat de Ministerul Mediului. In acest
sens s-a achizitionat serviciul pentru executarea studiului topografic de la SC Saligny
Construct SRL Gaesti cu contractul nr. 14.213/02.09.2008 in suma de 81.039 lei, suma
achitata integral.
   14. Revizuire SF Reabilitare alimentare cu apa Fetesti Gara PHARE 2006 – 12.000
     lei
     Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă a cartierului Feteşti Gară etapa I,
documentaţie Studiu de Fezabilitate care a fost întocmită de S.C. ARCADIS
EUROMETUDES S.R.L. conform contract 6312/11.04.2008. Obiectul contractului consta
in Sectionarea studiului de fezabilitate, revizuirea in conformitate cu HG 28/2008, studii
geotehnice, documentatii avizatori. Reteaua propusa reabilitarii este din tuburi de
azbociment si otel cu uzura mare si care nu are o dimensionare care sa asigure debitul
necesar. Lungimea conductei propusă spre a fi înlocuită este de 7641m.
     Valoarea contractului este in suma de 11.900 lei (TVA inclus) si a fost achitata.
     Studiul de fezabilitate este parte a proiectului propus spre finantare prin Programul
Phare 2006, „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in
sectoarele prioritare de mediu” .
     Proiectul a fost finantat conform contract de grant nr. 111083/10.09.2008 incheiat
cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei si Agentiei pentru Dezvoltare
Regionala Sud-Muntenia Calarasi
   15. Consultanta PHARE 2006 – 33.000 lei
     Consultanţa a fost realizata de S.C. GEUMACS CONSULTING S.R.L. Bucureşti –
pentru întocmirea cererii de finanţare şi a analizei cost-beneficiu in vederea obtinerii
finantarii comunitare prin Programul Phare 2006, „Schema de investitii pentru sprijinirea
initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” . Conform contractului nr.
8669/18.04 2008, valoarea serviciilor este in suma de 32.725 lei (TVA inclus).
Documentatia a fost predata in termen si pentru proiectul in cauza s-a obtinut finantare
conform adresei 10489/02.07.2008 din partea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-
Muntenia Calarasi. Contravalorea serviciilor a fost achitata.
   16. Cofinantare Phare 2006 : Reabilitarea retelei de alimentare cu apa in Cartierul
     Fetesti Gara – 200.000 lei


                      -19-
Obiectivele proiectului Reabilitarea retelei de alimentare cu apa in Cartierul Fetesti
Gara finantat prin Phare 2006 CES au fost initiae dar nu s-au efectuat plati in 2008.
Sumele necesare pentru suportul financiar al Consiliului Local Fetesti vor fi prevazute in
anul bugetar 2009.
  17. Proiecte sociale – 35.000 lei
Obiectivul presupune achizitionarea serviciului de elaborare a documentatiei de finantare
necesara accesarii unor fonduri europene pentru un proiect de imbunatatire a situatiei
romilor, prin cresterea nivelului de calificare in meseii cxerute pe piata muncii. Proiectul va
fi finantat prin Programul Phare 2006, Schema de Grant „Accelerarea implementarii
Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor – Componenta Managementul
Schemei de Grant pentru dezvoltare comunitara”
In acest sens s-a incheiat contractul nr. 14212/02.09.2008 cu SC Extra Muros SRL
Constanta care a executat documentatia necesara pentru obtinerea finantarii.
Contravaloarea prestatiei in suma de 12.598 lei a fost achitata integral.
Mentionez ca proiectul a fost aprobat spre finantare.
  18. Panouri publicitare – 42.000 lei
Obiectivul presupune realizarea a 20 de panouri de publicitate publica si instalarea in
Municipiul Fetesti. Produsele au fost furnizate de catre SC DECO ARHITECT SRL
Bucuresti conform contract nr. 21.499/05.12.2008 si receptionate conform PV
21499/05.12.2008. Contravaloarea produselor in suma de 41650 lei a fost achitata integral.
  CAP. 66.02 SANATATE
       B. LUCRARI NOI
 1. RK corp Spital – 85.000 lei
Suma de 85.000 lei a fost virata catre Spital Fetesti pentru lucrari de investitii.
  CAP 74.02 PROTECTIA MEDIULUI
       C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
2. Documentatii, avize, acorduri Managementul deseurilor – 30.000 lei
Obiectivul de investitii a fost propus in vederea intocmirea documentatiilor necesare pentru
realizarea unor rampe de compost si a unor puncte de selectie a deseurilor. Aceste puncte
sunt obligatorii pentru respectarea conditiilor de mediu impuse de Agentia de Protectie a
Mediului. Intentia este de a realiza documentatiile necesare obtinerii de fonduri externe.
Obiectivul nu a fost realizat iar sumele propuse nu au fost cheltuite.
  CAP 84.02. TRANSPORTURI
       B.LUCRARI NOI
1. Reabilitarea cu asfalt Str. Av. Petre Cojocaru, Str. Plevnei - 340.000 lei
Obiectivul are ca scop refacerea structurii asfaltice a trei terenuri de sport din cadrul Sc. nr.
6 , Sc. nr. 5 si Sc. nr 2; lucrari de reparatii carosabil Str. Av. Petre Cojocaru si Str. Plevnei
cu o lungime de 700 m si respectiv 150m; lucrari privind accesul si parcarea in vecinatatea
Complex Mestesugaresti – Str. Calarasi. Lucrarile au fost executate de SC DRUM ART
SRL Bucuresti in baza contractului 3749/03.03.2008 si act aditional nr. 2 din 28.10.2008
Lucrarile urmeaza sa se finalizeze si sa se receptioneze in anul 2009. Pentru executia
obiectivelor amintite in 2008 s-a achitat suma de 308.815 lei.
       C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
       1. PT, CS+DE asfaltare strazi – 71.200 lei
Obiectivul nu a fost realizat iar sumele propuse nu au fost cheltuite.
       2. Pietruire drumuri – zona rurala – 150.000 lei
Obiectivul presupune modernizarea cu macadam a 8.450 Km de strazi din toate cartierele
Municipiului Fetesticare unde traficul rutier se desfasoare in conditii impropirii de
circulatie, nesiguranta si disconfort. In acest sens s-a dispus achizitionarea de material de
constructii (piatra sparta si split) si a unor servicii de inchiriere de utilaje cu operator.                       -20-
Aceste achizitii s-au facut prin incheierea a doua contracte : 1. Contract de furnizare nr.
21238/03.12.2008 incheiat cu SC EUROPRO ACTIV SRL Cernavoda in suma de 121.975
lei conform caruia se vor livra 2000 tone piatra sparta sort 25/63mm si 700 tone split
0/25mm. In 2008 s-au livrat 1342.14 piatra sparta 25/63 in valoare de 62.288,72 lei.
Aceasta cantitate a fost receptionata si contravaloarea ei achitata catre furnizor. 2. Contract
de servicii nr. 21100/02.12.2008 incheiat cu SC EUROPRO ACTIV SRL Cernavoda in
suma de 285.600lei conform caruia se inchiriaza patru utilaje pentru 400 ore fiecare care sa
asigure transportul materialelor de constructii la santier. In 2008 au fost utilizate 2 utilaje a
cate 118 ore fiecare. Contravaloarea prestatiei in suma de 42.126 lei a fost achitata catre
prestator.
Obiectivul este in derulare in anul 2009 iar sumele neachitate catre prestatori se vor
prevede in lista de investitii pentru 2009.
      3. Reabilitare drum DC 34 – 200.000 lei
Obiectivul cuprinde realizarea proiectului si executiei drumului DC 34 care face legatura
intre DJ 212 si DN 3A avand o lungime de 2.7 Km. si o latime a partii carosabile de 6 m cu
doua acostamente de 0.75m. Obiectivul se realizeaza cu fundatie de piatra si cu strat de
uzura asfaltica de 5cm. Lucrarea se executa de catre SC CARGO TERRA SRL Slobozia in
baza acordului contractual nr. 22134/15.12.2008, cu valoarea de 1.255.806 lei (TVA inclus)
Pana la finele anului 2008 au fost cheltuiti 199.502 lei , fonduri alocate de catre Consiliul
Judetean Ialomita.
      4. SF + documentatie finantare POR AXA 2 – 50.000 lei
Pentru acest obiectiv s-a intocmit o parte din ridicarile topografice pe suport analogic si
digital – 14.57 Km Cartier Fetesti Gara 2.36 Km Cartier Vlasca Lucrarile au fost executate
in baza contractului de prestari servicii nr. 22.004/11.12.2008 in suma de 46.315 lei de
catre SC GEO TOPO SRL Bucuresti. Documentatia a fost predata in conformitate cu PV
22457/18.12.2008 si contravaloarea serviciilor a fost achitata integral conform contractului
amintit.
Lista Fond de Rulment:
Cap. 70.02 - SERVICII SI DEZVOLTARI PUBLICE
      D. LUCRARI IN CONTINUARE:
  1.Infiintare retea distributie gaze etapa II-a – 1.091.704,44 lei
  Înfiinţare reţea gaze naturale II – obiectiv care are ca scop extinderea reţelei de gaz
  în tot cartierul Feteşti Gară (adică încă 16.254,5 m reţea) . Obiectivul este executat
  conform contract de lucrări nr.21003/19.11.2007 de S.C. INSTAL SERVICE 95 S.R.L.
  Bucureşti, având suma ofertată de 1.523.421,77 lei.
  Din acest cont bugetar, in perioada analizata au fost cheltuiti 267.813 lei.
  CAP 74.02 PROTECTIA MEDIULUI
      B.LUCRARI NOI
1.Inchidere rampe gunoi neconforme– executie – 100.000 lei
Obiectivul presupune in contractarea unor Servicii pentru preluarea, depozitarea temporara
a deseurilor rezultate in urma ecologizarii Depozitului neconform de deseuri al
municipiului Fetesti - zona 804, transportul si eliminarea finala a deseurilor nepericuloase
in depozitul zonal conform pentru deseuri nepericuloase al judetului Ialomita. In acest sens
s-a incheiat un contract cu SC VIVANI SALUBRITATE SA, iar pentru serviciile prestate s-
a platit suma de 98.000 lei.
      C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1. Documentatii, avize, acorduri Inchidere rampe gunoi 20.000 lei
Suma nu a fost cheltuita pana la data prezentei
                       -21-
Lista Imprumut


  CAP 84.02. TRANSPORTURI

      B.LUCRARI NOI

1. Executie Reabilitari cu asfalt Str. Grausor, Viitorului, Sirenei, Siretului – 2.073.027
lei

A) Reabilitarea Str. Grausor a fost executata de SC Aplolodor SRL Fetesti conform contract
nr. 6761/21.04.2008 si act aditional nr. 8089/20.05.2008. Lucrarile au fost finalizate
conform Proces verbal la terminarea lucrarilor nr. 8144/22.05.2008. Suma decontata este in
valoare de 93.000 lei. Lucrarile reprezinta reparatii la strada si sistemul de scurgere a apelor
pluviale.
B) Reabilitarea Str. Sirenei, Str. Siretului si Str. Viitorului este in curs de executie.
Castigatorul licitatiei deschise a fost SC Drum Art SRL Bucuresti conform contract
3749/03.03.2008 si act aditional 6937/09.04.2008, obiectiv finanţat din împrumut bancar,
cu suma de 1.543.129,82 lei In data de 23.04.2008 a fost intocmit Ordinul de incepere a
lucrarilor.
Obiectivul prevedere : proiectarea şi reabilitarea infrastructurii şoselei, aşternerea mixturii
asfaltice şi a stratului de binder pentru prima etapă după care ridicarea la cotă a gurilor de
canal, montarea bordurilor, aşternerea stratului de uzură.
Stadiu fizic : Lucrarile presupun reabilitarea a 1.85 Km. In cadrul contractului mentionat s-
a renuntat la executia trotuarelor in locul carora au fost amenajate aleile din piata
agroalimentara, parcarea din piata agroalimentara – Str. Siretului, amenajarea unor canale
carosabile pt preluarea apelor pluviale (Str. Sirenei), precum si inlocuirea capacelor de
canalizare unde a fost necesar cu capace cu balama. Suplimentar a fost propusa si realizata
reabilitarea cu asfalt a strazilor Str. Scolii si Str. M Sadoveanu.
Suma cheltuita pentru acest obiectiv in 2008 este de 1.764.211lei
               Serviciul Integrare Europeana


                 Ec. Alina Gabriela Vacarus
                       -22-
            STUDIU DE OPORTUNITATE
     pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public
              local în municipiul Feteşti
            În vederea atribuirii directe, fara licitatie, a contractului de delegare a
  gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Fetesti catre SC
  TRANSBUS SA, se elaborează prezentul Studiu de Oportunitate, în conformitate cu
  urmatoarele prevederi legale:
  - ORDIN 263/ 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de
    atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local,
    art. 8, lit. c );
  - L 92/ 2007 Legea serviciilor de transport public local, art 27, alin. (1);
  - OUG 54/ 2006 privind regimul contractelor de concesiune;
  - HG 168/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a           OUG
    54/ 2006;
         Acest Studiu de Oportunitate, conform ORDIN 263/ 2007, art. 5, alin. (3),
contine urmatoarele elemente:
 a) descrierea si identificarea serviciului, a ariei teritoriale si a sistemului a cărui gestiune
urmează sa fie delegată;
b) situaţia economico-financiară actuală a serviciului si starea tehnică a sistemului aferent
acestuia;
c) investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătirea calitativă si cantitativă, precum si
a condiţiilor sociale si de mediu si extinderea serviciului;
d) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifică delegarea
gestiunii;
e) nivelul minim al redevenţei, după caz;
f) durata estimată a contractului de delegare.

  A. Descrierea si identificarea serviciului, a ariei teritoriale si a sistemului a
   cărui gestiune urmează fie delegată

     Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de
utilitate publică si cuprinde totalitatea acţiunilor si activităţilor de utilitate publică si de
interes economic si social general, desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale ,
sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în
scopul asigurării transportului public local .
     În prezent, serviciul de transport public local in municipiul Fetesti este concesionat
de către operatorul de transport SC TRANSBUS SA, societate comerciala infiintata de
Consiliul Local al municipiului Fetesti prin HCL nr. 53/ 24.06.1999; Societatea are ca
obiect de activitate transportul local de calatori prin curse regulate si detine Licenta de
transport ARR: seria LTP, nr. 1010364, valabila de la 05.06.2007 pana la 16.11.2011.
      Contractul de Concesiune actual, incheiat intre Consiliul Local Fetesti si SC                       -23-
  Transbus SA, este inregistrat sub nr. 16525/ 21.05.2004 si este valabil pe o perioada de
  5 ani.
      SC TRANSBUS SA este societate comerciala cu personalitate juridica , are
sediul în Fetesti str. Calarasi nr. 503 , este inregistrata la R.C. sub nr. J21/134/1999 , CF:
RO 12130683 si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, fiind
organizata in conformitate cu Legea 31/1990 si H.C.L.53/24.06.1999 , prin divizarea
societatii TRANSLOC IALOMITA SA ce apartinea Consiliului Judetean Ialomita.
      La data de 31.12.2008 capitalul social subscris si varsat este de 191.414 lei .
Capitalul social este inscris in totalitate la Registrul Comertului Ialomita , astfel :


      Total capital social    191.414 lei ;
      Numar de actiuni      191.414 ;
      Valoarea nominala/actiune 1 leu.
    Capitalul social subscris si varsat apartine in intregime Consiliului Local al
municipiului Fetesti, care este actionar unic .
     Obiectul de activitate al societatii îl constituie transportul de calatori pe baza de
grafic( cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori).
     Serviciul de transport public local, se efectuează la această dată, pe toată raza
administrativ – teritorială a municipiului Fetesti, acoperind partial necesarul de transport al
populaţiei din cartierele: Fetesti Gara, Fetesti Oras, Colonisti, Vlasca si Buliga.
     Graficul de circulaţie pentru reţeaua de trasee se desfăşoară prin curse regulate în
municipiul Fetesti, între orele 4,30 si 22,00, în conformitate cu programul de transport
cuprins în Anexa nr.1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de
persoane.

  B. Situaţia economico - financiară actuală a serviciului si starea tehnică a
   sistemului aferent acestuia

  Rezultatul financiar al SC Transbus SA pe ultimii trei ani, este sintetizat in tabelul
  urmator :


Exercitiul     VENITURI        CHELTUIELI        REZULTAT BRUT
financiar      TOTALE         TOTALE
2006        1.329.236        1.305.862         23.374
2007        1.474.927        1.422.215         52.712
2008        1.600.168        1.598.966         1.202


    In municipiul Fetesti, serviciul de transport public local de calatori asigura
legatura cartierelor Buliga, Dudesti, Vlasca si Colonisti cu zona centrala a orasului,
unde sunt concentrate majoritatea institutiilor administrative, zonelor comerciale si in
general zona de interes a localitatii.
   La ora actuala exista 3 trasee distincte si anume : Gara – Buliga, Gara –
Colonisti si Gara – Vlasca. Mai sunt necesare si se mai pot stabili si alte trasee in
municipiul Fetesti care sa faca legatura intre diverse zone , dar calitatea strazilor nu


                       -24-
permite momentan acest lucru ; Reteaua de transport local corespunzatoare celor 3
trasee pe care se executa transport public local insumeaza cca 21 km.
    De-a lungul traseelor sus mentionate sunt stabilite statii de imbarcare – coborare ,
majoritatea semnalizate , dar foarte putine amenajate si oricum nu la un nivel
corespunzator . Singurele statii amenajate sunt cele de la Gara unde este capat de linie
pentru toate traseele , statia Policlinica si IPILF. In celelalte nu exista decat refugiu sau nici
atat. De asemenea nu exista un plan al retelei de transport local avizat de catre Serviciul de
Politie Rutiera .
    In privinta fluxului de calatori, conform datelor furnizate de operatorul de transport,
media lunara de calatori transportati pe anul 2008 este de aprox. 150.000 calatori/luna .
Dintre acestia, 89.000 au calatorit pe baza de bilete de calatorie , 48.000 pe baza de
abonamente lunare si aprox. 13.000 de calatorii s-au efectuat in baza legitimatiilor gratuite
de calatorie, conform legislatiei in vigoare . In privinta abonamentelor se remarca faptul ca
in perioada semestrelor scolare, pe langa cei aprox. 700 calatori abonati adulti, un numar de
aprox. 500 elevi utilizeaza mijloacele de transport in comun pentru deplasarea la/ de la
scoala , datorita - in special - faptului ca singurele unitati de invatamant liceal sunt in
cartierul Gara .
    Ponderea covarsitoare a calatoriilor se realizeaza pe traseul principal Gara – Buliga
, acolo unde este nevoie de o capacitate de transport de cca. 300 calatori/ora/sens , cu
varfuri in intervalul 07.00 – 08.00 de aprox. 500 calatori/ora/sens . Pe traseele secundare
Gara – Colonisti si Gara – Vlasca, solicitarea de transport este mult mai mica , transportul
calatorilor fiind asigurat cu microbuze de 19 locuri.
    Societatea de transport realizeaza un numar mediu de aprox. 5000 curse lunar pe
toate traseele concesionate.
   SC TRANSBUS SA opereaza cu un parc auto format din 16 autobuze si 2 microbuze.
Autobuzele sunt in proprietate societatii , dupa ce au fost transferate de la Consiliul Local
Fetesti urmare a majorarii de capital social cu aport in natura, efectuata in anul 2006 .
Exceptie fac autobuzele IKARUS, care au fost achizitionate de catre societate de la RAT
Bucuresti prin licitatie publica , achizitie realizata din fonduri proprii, in luna aprilie 2008.
De asemenea microbuzele IVECO au fost achizitionate de societate in leasing in 2004 si
2006 , finantarea fiind asigurata tot din resurse proprii .
    Concluzia este ca parcul auto este imbatranit peste masura. Desi societatea de
transport depune eforturi considerabile pentru a mentine starea tehnica si estetica a
autobuzelor folosite la un nivel acceptabil , confortul oferit cetatenilor cu aceste mijloace
de transport este departe de nivelul exigentelor europene.
     Baza materiala este compusa din urmatoarele:
1. Atelier de reparatii – in care se efectueaza reparatii pentru autovehiculele proprii , cu
personal specializat. Atelierul este dotat cu strung , masini de gaurit , electrocompresor ,
transformator sudura , generator acetilena , robot pornire etc.
2. Garaj auto ;
3. Pista betonata ;
4. Magazie de piese si materiale ;
5. Depozit de carburanti si lubrifianti.
    In privinta sediului social , SC TRANSBUS SA foloseste birouri din cladirea
apartinand SC AQUA TERMO&SERVICE SA in baza HCL nr. 22/29.07.2004 prin care
CL Fetesti « aproba acordarea in folosinta gratuita a spatiului cu destinatia birouri pe
perioada desfasurarii activitatii acesteia in conditiile juridice actuale ».


                       -25-
  C. Investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă si
    cantitativă, precum si condiţiilor sociale si de mediu si extinderea
    serviciului

    Pentru imbunatatirea serviciului de transport local de calatori in municipiul Fetesti,
precum si pentru exploatarea si dezvoltarea concesiunii in conditii normale si in
conformitate cu necesitatile de transport ale locuitorilor, sunt necesare:
   -  achiziţia de autobuze nepoluante si cu dotari pentru transportul cetatenilor cu
      dizabilitati ;
   - refacerea infrastructurii rutiere ;
   - amenajarea statiilor de imbarcare - coborare ;
   - extinderea retelei de transport local.
     Sursele potentiale de finantare a investitiilor in transportul local de calatori in
Fetesti, sunt :
- investitii din bugetul local ;
- surse atrase cu sprijinul autoritatii locale din fonduri europene special prevazute pentru
eficientizarea serviciilor de transport public local;
- deschiderea unor linii de creditare cu garantia autoritatii locale;
- donatii si sponsorizari de la organizatii din tara si strainatate ;
- surse generate de economiile care se vor realiza prin reducerea cheltuielilor materiale si
cu munca vie;
 - prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, axa prioritara 1, „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1.
– „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul : Centre urbane , proiectele
individuale acoperă si reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane,
inclusiv transportul urban .
  In cadrul acestora la sectiunea transport şi mobilitatea populaţiei sunt eligibile activitati
ce vizeaza « construirea de staţii pentru autobuze, tramvaie şi troleibuze şi/sau
modernizarea celor existente».

  D. Motivele de ordin economic, financiar , social si de mediu, care
    justifică delegarea gestiunii serviciului de transport public local
    Prezentam in continuare cateva motive care justifica delegarea gestiunii serviciului
de transport public local prin atribuire directa, fara licitatie, catre      SC Transbus
SA:
1. Operatorul actual poate satisface nevoile de transport ale populaţiei si ale operatorilor
economici pe teritoriul administrativ teritorial al municipiului Fetesti;
2. Se preocupa permanent de îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului si calităţii
transportului public local;
3. Asigura deplasarea în condiţii de siguranţă si de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a
persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;
4. Asigura accesul egal si nediscriminatoriu al cetatenilor la serviciul de transport local;
5. Opereaza ca transportator autorizat de persoane inca de la infiintare;
6. Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, se poate atribui de
către autorităţile administraţiei publice locale, pe baza de hotărâri de atribuire directa, fara


                        -26-
licitatie, a contractului de delegare a gestiunii serviciului (L 92/ 2007, art. 27, alin. (1),
ORDIN 263/ 2007, art. 8, lit. (c) ), sau prin alte modalităţi prevăzute de lege;
7. Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate, se întocmeşte de compartimentele specializate din cadrul administraţiei
publice locale ca autorităţi de autorizare, pe baza normelor-cadru privind organizarea si
derularea delegării gestiunii serviciului, elaborate de Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

E ) Nivelul minim al redevenţei, după caz;
    Valoarea actuala a redeventei, stabilita prin contractul de concesiune nr. 16525/
21.05.2004, incheiat intre Primaria Municipiului Fetesti si SC Transbus SA pe o perioada
de 5 ani, este de 1800 lei/ an, 150 lei/ luna. Propun indexarea valorii actuale a redeventei,
cu suma ratei anuale a inflatiei pe ultimii 5 ani, adica cu 50%, conform datelor furnizate de
Institutul National de Statistica privind inflatia.
.
 F.. Durata estimată a contractului de delegare.

    In conformitate cu prevederile art. 28 , alin. (1) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor
de transport public local:
(1) „Durata delegării gestiunii serviciului de transport public local se stabileşte prin
contracte de delegare a gestiunii de câtre autorităţile administraţiei publice locale si trebuie
să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport deţinute în
proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de:
a) 6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze.”

     Pentru asigurarea continuităţii executării acestui tip de serviciu comunitar si în
conformitate cu prevederile art 27, alin. (1) din L 92/ 2007, Legea serviciilor de transport
public local si art.8, pct. c) din Ordinul nr. 263/2007 al Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare, pentru aprobarea Normelor –cadru privind
modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public
local, propunem atribuirea directa, fara licitatie, a contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local în municipiul Fetesti pe rutele Gara – Buliga,
Gara – Colonisti si Gara – Vlasca, catre SC TRANSBUS SA FETESTI, pe o perioada
de………ani si cu valoarea anuala a redeventei in suma de 2700 lei.
                     Intocmit,

                    Ing. Brates Ionel
                       -27-
  CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT
      LOCAL DE PERSOANE IN MUNICIPIUL FETESTI

                Incheiat astazi…………........    ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE


     1.1 Municipiul Fetesti, cu sediul in Fetesti, Str. Calarasi nr. 595, jud.
Ialomita, reprezentat prin domnul ing. CATRINOIU GHEORGHE,            primarul
municipiului Fetesti, in calitate de concedent, pe de o parte,
si
      1.2. Societatea Comerciala “TRANSBUS” S.A. cu sediul in Fetesti, str.
  Calarasi,   nr. 503, jud. Ialomita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
  sub nr. J21/134/1999,          CUI RO 12130683, reprezentata prin ing.
  STANESCU VALENTIN, avand functia de director, in calitate de concesionar,
  pe de alta parte.
    In temeiul Legii nr. 92 /2007 privind organizarea si functionarea serviciilor de
transport public local, Ordinului Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.
353/23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 92/10.04.2007, a Ordinului
Ministrului Transporturilor   nr. 972/ 13.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului–cadru
pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de
transport public local, a Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor – cadru
privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public nr. 263/06.12.2007, a Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.          nr.
272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, Legea serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 51/08.03.2006, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, Legii nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
    Ca urmare a Hotararii Consiliului Local nr…………/…………………de
aprobare a delegarii gestiunii serviciului de transport public local in municipiul
Fetesti, s-a incheiat prezentul contract .

    ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE

    2.1. Obiectul contractului il constituie delegarea gestiunii prin
concesionare a serviciilor de transport public local de persoane, precum si a
bunurilor proprietate publica aferente sistemului de transport public local de
persoane, dupa cum urmeaza:
    a) efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate
efectuate cu autobuze in conformitate cu prevederile stipulate in caietul de sarcini,

                       -28-
anexa nr. 1 la prezentul contract;
              b) obtinerea dreptului de utilizare, exploatare si
intretinere a bunurilor proprietate publica aferente sistemului de transport
public local de persoane.

    2.2. In derularea contractului, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii
de bunuri:
    a) bunurile de retur – categorie de bunuri ce revin de plin drept, gratuit si
libere de orice sarcini concedentului la incetarea contractului. Sunt bunuri de retur
bunurile care au facut obiectul delegarii, precum si cele realizate de concesionar in
conformitate cu programele de investitii impuse prin prezentul contract;
    b) bunurile de preluare – categorie de bunuri care au apartinut
concesionarului si care, la expirarea contractului, pot reveni concedentului in
masura in care acesta din urma isi manifesta intentia de a le prelua, in schimbul
platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata.
    Sunt bunuri de preluare bunurile care au apartinut concesionarului si au fost
utilizate de catre acesta pe durata delegarii gestiunii;
    c) bunurile proprii – categorie de bunuri care la incetarea contractului de
delegare raman in proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care
au apartinut concesionarului si care au fost utilizate de catre acesta pe durata
contractului, cu exceptia celor prevazute la lit. b).

   2.3. Obiectivele concendentului:

 a) dezvoltarea si promovarea calitatii si eficientei transportului public local de
   calatori in scopul asigurarii mobilitatii populatiei in functie de necesitatile
   acesteia si dezvoltarea economica a localitatii;
 b) stabilirea structurii retelei de trasee pentru transport de calatori in functie de
   dezvoltarea economica a municipiului, in concordanta cu cererile de transport
   pe baza studiilor de mobilitate a populatiei;
 c) urmareste ca exploatarea bunurilor concesionate sa se realizeze in conditii
   care sa asigure executarea transportului public local de calatori in conditii de
   regularitate, siguranta si confort pe intreaga durata a contractului de
   concesiune;
 d) asigurarea modernizarii infrastructurii aferente transportului public local de
   calatori, care sa se realizeze in conformitate cu reglementarile urbanistice in
   vigoare;
 e) asigurarea finantarii necesare dezvoltarii componentelor sistemului de
   transport public local, care apartin domeniului public sau privat al municipiului
   Fetesti;
 f) informarea si consultarea periodica a populatiei asupra politicilor de
   dezvoltare durabila din domeniul serviciului de transport public local;
 g) acordarea unor facilitati de transport anumitor categorii de persoane;
 h) corelarea capacitatii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de
   calatori existente;
 i) asigurarea continuitatii serviciilor de transport prin programele de transport
   corelate cu fluxurile de calatori;
                     -29-
   ART. 3 DURATA CONTRACTULUI

     3.1. Durata prezentului contract este de ........ ani, incepand cu data de
....................................., cu drept de prelungire in conditiile legii, numai cu
aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Fetesti.
     In cazul in care concedentul nu doreste prelungirea contractului la expirarea
acestuia, va anunta in scris concesionarul cu cel putin 6 luni inainte de expirarea
termenului contractual si va demara procedura de incredintare a serviciului
conform procedurilor legale.    ART. 4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

                   § Drepturile partilor

    4.1. Concedentul are urmatoarele drepturi:

 a) sa aprobe asocierea intercomunitara, in vederea realizarii unor investitii de
   interes comun in domeniul infrastructurii aferente transportului public local de
   calatori, precum si administrarea acestuia;
 b) sa actualizeze traseele si programele de transport public de persoane prin
   curse regulate, in conformitate cu cerintele de transport;
 c) sa finanteze, sau, dupa caz, sa contracteze sau sa garanteze, in conditiile
   legii, imprumuturile pentru realizarea programelor de investitii vizand
   dezvoltarea si eficientizarea serviciului de transport, precum si infiintarea,
   reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea si extinderea sistemului de transport
   public local apartinand patrimoniului propriu;
 d) sa aprobe stabilirea tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea tarifelor
   propuse de concesionar, respectiv, sa refuze, in conditii justificate, aprobarea
   stabilirii, ajustarii sau modificarii tarifelor propuse de concesionar;
 e) sa analizeze, sa verifice si sa aprobe documentatiile justificative de ajustare a
   tarifelor de calatorie propuse de concesionar in corelare cu reglementarile in
   vigoare vizand asigurarea ratei suportabilitatii costurilor pentru utilizatori;
 f) sa convoace pentru audieri concesionarul, in vederea stabilirii masurilor
   necesare pentru remedierea unor deficiente aparute in executarea serviciului,
   precum si in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii;
 g) sa verifice si sa controleze periodic modul de realizare a serviciului de
   transport public local;
 h) sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la furnizarea/ prestatea
   serviciului si sa ia masurile necesare in cazul in care concesionarul nu
   asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a
   obligat;
 i) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/ prestat
   si cu privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din
   proprietatea concedentului, incredintate pentru realizarea serviciului;
                      -30-
  j) sa sanctioneze concesionarul in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la
    parametrii de performanta, eficienta si calitate la care s-au obligat prin
    prezentul contract si caietul de sarcini si nu asigura continuitatea serviciului;
  k) poate sa acorde concesionarului, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, conform
    planurilor de amplasament aprobate, amenajarile necesare exploatarii
    mijloacelor de transport (statii de intretinere, salubrizare, spatii de parcare,
    capete de linii etc.);
  l) sa pastreze, pe durata derularii prezentului contract, in conformitate cu
    atributiile ce-i revin potrivit legii, prerogativele si raspunderile privind
    adoptarea politicilor si strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului si a
    sistemului de transport public local, precum si dreptul de a supraveghea si
    controla modul de desfasurare a serviciului cu privire la:
  - respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de concesionar,
inclusiv in relatia cu utilizatorii;
  - derularea ritmica a serviciului, respectarea traseelor prevazute si a orarelor
zilnice si saptamanale;
  - dezvoltarea si modernizarea sistemului de transport public local, precum si
modul de administrare, exploatare si mentinere in functiune a acestuia;
  - respectarea procedurilor de formare, stabilire si ajustare periodica a tarifelor
pentru serviciul de transport public local;
  - calitatea serviciului furnizat/ prestat;
  - indicatorii de performanta ai serviciului furnizat/prestat.

    4.2. Concesionarul are urmatoarele drepturi:

 a) sa incaseze tarifele aferente transportului public local de de persoane prin
   curse regulate;
 b) sa actualizeze tarifele aferente transportului public local de persoane prin
   curse regulate in conformitate cu legislatia in vigoare;
 c) sa includa in tarifele de transport percepute calatorilor, primele de asigurare
   pentru acestia si pentru bagajele lor, precum si pentru riscurile ce pot
   decurge din efectuarea operatiunilor de transport, in cazul transportului
   public local de persoane prin curse regulate;
 d) sa utilizeze patrimoniul propriu si cel concesionat pentru asigurarea
   serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; de
   asemenea sa efectueze si transport de persoane prin curse ocazionale si
   transport de persoane in cont propriu, fara a afecta programul de transport;
 e) sa utilizeze infrastructura tehnico-edilitara a sistemului de transport public
   local de persoane in conditiile stabilite prin prezentul contract.
 f) sa beneficieze de o despagubire adecvata si efectiva pentru prejudiciile
   aduse in caz de modificare unilaterala a prezentului contractul de catre
   concendent, fara respectarea termenelor si conditiilor prevazute in acesta;
 g) sa ceara intreruperea executarii serviciului de transport public local de
   persoane in cazul in care continuarea activitatii ar conduce la crearea de
   importante prejudicii patrimoniului incredintat spre administrare;
 h) accesul mijloacelor de transport in comun ale concesionarului in statiile
   publice este gratuit si nediscriminatoriu, conform programelor de transport,
   anexa la caietul de sarcini;
                     -31-
i) are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de persoane
  infrastructura publica (strazi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal etc.)
  si instalatiile auxiliare aferente acesteia;
j) pe durata prezentului contract, concesionarul are exclusivitate pe traseele
  atribuite deservite prin curse regulate; pentru cursele regulate speciale,
  exclusivitatea va fi conditionata de optiunea beneficiarului. In cazul in care pe
  acelasi traseu vor opera si alti operatori de transport rutier/ transportatori
  autorizati, concesionarul are dreptul sa solicite daune-interese de la
  concedent care a dat aprobarea sau direct de la operatorul de transport
  rutier/ transportatorul autorizat respectiv, in situatia in care acesta opereaza
  fara aprobare;
k) sa ceara renegocierea unor prevederi ale prezentului contract in cazul
  neprimirii diferentei de tarif si/ sau alocatiei bugetare stabilite prin prezentul
  contract, in cuantumurile si la termenele prevazute; renegocierea un poate fi
  refuzata de concedent fara un motiv intemeiat;
l) sa efectueze, cu informarea si aprobarea concedentului modificari temporare
  (suspendari, limitari, micsorarea frecventei de circulatie, devieri de traseu
  etc.) in deservirea unor trasee, atunci cand aceste modificari sunt necesare
  in caz de avarii sau pentru executarea unor lucrari la infrastructura rutiera; in
  cazuri exceptionale, concesionarul poate efectua imediat modificarile
  necesare, astfel incat sa se asigure continuitatea serviciului, dar numai in
  conditia informarii ulterioare a concedentului;
m) sa isi recupereze integral costurile de exploatare, reabilitare prin tarife
  suportate de catre beneficiarii directi ai transportului (calatori) – denumiti in
  continuare utilizatori, si prin finantarea de la bugetul local, asigurandu-se
  astfel concesionarului realizarea unui profit rezonabil;
n) sa ii fie asigurat de concedent executarea unui transport public local
  suportabil in ceea ce priveste tariful de transport;
o) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concendent, conform
  legislatiei in vigoare, sa se poata adresa instantei competente.


               § Obligatiile partilor


  4.3 Concedentul are urmatoarele obligatii:

  a) sa asigure, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciului de
    transport public local desfasurat de concesionar;
  b) sa propuna pentru aprobare Consiliului local al municipiului Fetesti
    strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung al serviciului de
    transport public local de calatori si programele de investitii
    corespunzatoare acestui scop;
  c) sa evalueze fluxurile de transport de persoane si sa determine pe baza
    studiilor de specialitate, cerintele de transport public local, precum si
    anticiparea evolutiei acestora, pe baza datelor inregistrate de catre
    concesionar;
  d) sa stabileasca traseele principale si secundare, programele de
    transport, precum si statiile publice aferente acestora;                    -32-
e) sa intocmeasca si sa urmareasca realizarea programelor de infiintare,
  reabilitare, extindere si modernizare a sistemului de transport public
  local;
f) sa supuna aprobarii Consiliului Local Fetesti studiile de fezabilitate
  privind infiintarea, reabilitarea, modernizarea si extinderea unei parti sau
  a intregului sistem de transport public local, aflat in proprietatea publica
  sau privata a municipiului Fetesti;
g) sa asigure proiectarea si executarea lucrarilor de investitii in
  infrastructura tehnico-edilitara aferenta sistemului de transport public
  local, in conformitate cu programele de dezvoltare economico-sociala,
  cu planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, in conformitate
  cu reglementarile legale in vigoare;
h) sa supuna aprobarii Consiliului Local Fetesti tarifele pentru transportul
  public local de calatori, precum si subventile sau facilitatile care se
  platesc de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre costurile
  inregistrate de concesionar si veniturile efectiv incasate pentru
  transportul asigurat diferitelor categorii de persoane precum si pentru
  asigurarea suportabilitatii costurilor de catre utilizatori, sustinerea si
  incurajarea dezvoltarii serviciului, cu respectarea legislatiei fiscale in
  vigoare;
i) sa asigure resursele bugetare pentru sustinerea totala sau partiala a
  costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale
  defavorizate, stabilite prin hotarare a consiliului local sau prin lege;
j) sa pastreze confidentialitatea datelor si      informatiilor economico-
  financiare, altele decat cele publice, cu privire la activitatea
  concesionarului;
k) sa informeze concesionarul, cu 72 de ore inainte, in legatura cu
  efectuarea unor lucrari la infrastructura rutiera pe traseele cuprinse in
  programele de transport, deservite de acesta;
l) sa asigure starea tehnica corespunzatoare a carosabilului de pe
  intreaga retea de trasee cuprinse in programele de transport, a
  trotuarelor din zona statiilor de oprire a mijloacelor de transport public
  local de calatori, semnalizarea rutiera, iluminarea zonelor statiilor si a
  trecerilor de pietoni;
m) sa asigure resursele necesare finantarii infrastructurii tehnico-edilitare
  aferente serviciilor, corespunzator clauzelor contractuale;
n) sa verifice in perioada derularii contractului a modului in care sunt
  respectate clauzele acestuia de catre concesionar;
o) sa predea concesionarului bunurile concesionate, libere de orice sarcini,
  pe baza de proces verbal de predare-primire;
p) sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din
  prezentul contract;
q) sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa
  aduca atingere drepturilor sau intereselor concesionarului;
r) sa respecte angajamentele asumate fata de concesionar prin clauzele
  contractuale stabilite prin prezentul contract.
                 -33-
 4.4. Concesionarul are urmatoarele obligatii:

a) sa asigure continuitatea serviciului de transportul public local de persoane
  prin curse regulate conform caietului de sarcini;
b) sa asigure dotarea si asigurarea operatiilor de intretinere si reparatii
  necesare parcului de mijloace de transport;
c) sa asigure respectarea capacitatilor de transport si a programelor de
  transport impuse;
d) sa asigure mentinerea starii tehnice corespunzatoare a vehiculelor, a
  instalatiilor auxiliare si a curateniei acestora;
e) sa respecte obligatiile prevazute in prezentul contract, in regulamentul
  pentru efectuarea transportului public local, in caietul de sarcini al
  serviciului de transport public local, si legile in vigoare;
f) sa editeze, in colaborare cu concedentul, harti si pliante cu traseele
  mijloacelor de transport de persoane prin curse regulate si speciale, si sa
  afiseze in fiecare statie orele de circulatie a mijloacelor de transport rutier
  care trec prin statia respectiva;
g) sa asigure tiparirea, distributia, precum si vanzarea legitimatiilor de
  calatorie;
h) sa asigure in mod permanent, dispecerizarea transportului public local de
  persoane realizat; sa asigure transparenta fata de gestionarea datelor
  rezultate din dispecerizarea transportului public de persoane;
i) sa asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;
j) sa respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract;
k) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin prezentul contract;
l) sa permita accesul liber si nediscriminatoriu al utilizatorilor in efectuarea
  serviciului de transport public local;
m) sa asigure respectarea drepturilor utilizatorilor in efectuarea serviciului de
  transport public local;
n) sa efectueze transportul public de persoane in conditii de calitate,
  siguranta, regularitate si confort;
o) sa coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de calatori existente, la
  solicitarea concedentului;
p) sa fundamenteze si sa transmita concedentului propunerile de tarife ce
  vor fi utilizate in activitatea de transport public local de calatori pentru a fi
  supuse aprobarii Consiliului Local al Municipiului Fetesti;
q) sa nu incarce artificial costurile de operare;
r) sa efectueze transportul public local de persoane cu mijloace de transport
  care sa indeplineasca conditiile impuse de legislatia in vigoare privind
  siguranta circulatiei si protectia mediului;
s) sa efectueze intretinerea curenta, reparatiile curente si accidentale care
  se impun, la bunurile concesionate de la concendent, conform
  programelor de intretinere, reparatii, dotari si investitii aprobate de acesta;
t) sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse
  proprii, precum si diferenta de tarif pentru protectie sociala, conform
  legislatiei in vigoare, pentru a fi supuse aprobarii consiliului local al
  municipiului Fetesti;
u) in cazul in care sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze
  de natura sa conduca la reducerea activitatii, va notifica de indata acest
                  -34-
  fapt concendetului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru
  asigurarea continuitatii serviciului;
v) sa incheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de
  transport detinute, precum si asigurarea calatorilor si bunurilor acestora,
  conform prevederilor legislatiei in vigoare privind asigurarile;
w) sa informeze permanent calatorii cu privire la traseele, programele de
  circulatie deservite, tarifele aplicate, precum si modificarea acestora;
x) sa aplice normele de protectia muncii specifice activitatii desfasurate in
  cadrul serviciului contractat;
y) sa asigure accesul organelor de control ale concedentului la informatiile
  privind executarea serviciului concesionat si modul de exploatare al
  mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente si a bunurilor
  concesionate;
z) sa planifice efectuarea inspectiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice
  periodice pentru mijloacele de transport, astfel incat sa asigure
  respectarea programului de circulatie si a prevederilor reglementarilor
  legale in vigoare privind siguranta rutiera;
aa) sa detina la sediul social documentele prevazute de lege;
bb) sa furnizeze concedentului informatiile solicitate si sa asigure accesul la
  toate informatiile necesare, in vederea verificarii si evaluarii functionarii si
  dezvoltarii serviciului de transport public local;
cc) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile
  aduse din culpa, conform prevederilor legale si/ sau contractuale, daca
  acestea nu sunt acoperite prin polite de asigurare;
dd) sa asigure finantarea pregatirii profesionale si efectuarea examinarilor
  medicale si periodice ale propriilor angajati;
ee) sa puna in aplicare metode performante de management care sa conduca
  la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor
  concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitiile de
  lucrari si bunuri si servicii;
ff) sa gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate si eficienta
  economica;
gg) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a bazei
  tehnico-materiale aferenta serviciului prestat;
hh) sa asigure corelarea tarifului de transport cu gradul de confort si siguranta
  a mijlocului de transport;
ii) este strict interzisa subconcesionarea, in tot sau in parte, a obiectului
  concesiunii;
jj) sa preia de la concedent, pe baza de proces verbal de predare-primire,
  mijloacele de transport, infrastructura aferenta sau bunurile concesionate,
  dupa caz;
kk) sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in
  prezentul contract de concesiune;
ll) sa depuna cu titlu de garantie, in termen de 90 de zile de la incheierea
  contractului, o suma reprezentand o cota parte din suma datorata
  concedentului cu titlu de redeventa, la nivelul sumei pentru primul
  an de exploatare, respectiv ________ lei si sa faca dovada constituirii
  garantiei catre concedent in termenul stabilit;
mm)   sa achite impozitele si taxele prevazute de lege pentru bunurile
  incredintate;


                  -35-
   nn) sa propuna concedentului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe
     concesionate apartinand acestuia, in baza legislatiei in vigoare;
   oo) sa transmita concendentului modificarile de patrimoniu aparute in cursul
     anului ca urmare a scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si intrarii de
     bunuri prin investitii, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si
     valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an, pentru inregistrarea in
     contabilitatea concendentului;
   pp) la incetarea contractului de concesiune sa restituie concendentului in
     deplina proprietate bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice
     sarcini;
   qq) la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin
     ajungerea la termen, excluzand forta majora si cazul fortuit, sa asigure
     continuitatea prestarii activitatii, in conditiile stipulate in contract, pana la
     preluarea acesteia de catre concedent sau de alt concesionar, dar nu mai
     mult de 90 de zile;
   rr) sa ii predea concedentului, la incheierea contractului, toata documentatia
     tehnico-economica referitoare la serviciul concesionat, bunurile si
     infrastructura concesionata, planurile de retele, schemele tehnologice si
     alte documente stabilite prin contract, pe baza de proces verbal;
   ss) sa respecte orice prevederi care deriva din legile si reglementarile in
     vigoare, precum si din hotararile Consiliului Local al municipiului Fetesti.

   ART. 5 NIVELUL SI PLATA REDEVENTEI

    5.1. Pentru bunurile concesionate, concesionarul va plati o redeventa
anuala, in suma de _____________ lei, care se va achita lunar, pe intreaga
perioada a concesiunii.
    5.2. Plata redeventei se face in contul Consiliului Local al Municipiului
Fetesti, nr. RO 14 TREZ 39221300205XXXXX, deschis la Trezoreria Statului
Fetesti. Codul de inregistrare fiscala al Municipiului Fetesti este RO 4365077.
    5.3 Data scadenta pentru plata redeventei, este ziua de 25 a fiecarei luni;
    5.4. Concesionarul are obligatia ca, in termen de 90 de zile de la data
semnarii prezentului contract, sa depuna cu titlu de garantie o suma fixa
reprezentand o cota-parte din suma obligatiei de plata catre concedent, stabilita de
acesta si datorata pentru primul an de activitate, respectiv __________ lei;
garantia se depune de catre concesionar la o banca comerciala care are sediul
sau filiale in localitatea Fetesti, intr-un cont purtator de dobanda din care
concedentul va putea preleva penalitatile si sumele datorate de concesionar
conform contractului, cont la care concesionarul va avea acces numai cu acordul
concedentului .
    5.5. Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii
conduce la calcularea de majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare la
data incheierii contractului sau in conformitate cu actele normative noi in domeniu
ce pot aparea pe durata derularii contractului, urmand ca dupa 90 zile de intarziere
sa fie executata garantia bancara constituita in favoarea concedentului si totodata
concedentul va putea initia rezilierea neconditionata a prezentului contract.
    5.6. Plata se considera efectuata la data inregistrarii sumei in contul
concedentului.
    5.7. La initiativa concesionarului, plata redeventei se poate efectua si
anticipat, dar numai in cuantumul uneia sau mai multor rate lunare.


                     -36-
   5.8. Redeventa platita in conditiile prezentului contract reprezinta creanta
bugetara supunandu-se prevederilor legale in vigoare .
   5.9. In cazul in care, pe perioada derularii prezentului contract, concesiunea
devine grevata de regimul T.V.A., cota T.V.A. se va aplica la redeventa stabilita.
   5.10. Redeventa anuala se va indexa in fiecare an cu indicele de inflatie
comunicat de Directia Generala de Statistica stabilit prin Hotarare de Guvern.

   ART. 6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

   6.1. Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor prevazute in
prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.
    Partea in culpa este obligata la plata penalitatilor prevazute in prezentul
contract, precum si la despagubiri, in functie de prejudiciul produs. Daca acestea
nu acopera integral prejudiciul, partea prejudiciata poate solicita acordarea de
daune in completare, potrivit dispozitiilor dreptului comun.

   ART. 7. FORTA MAJORA

    7.1. Forta majora, definita conform legii, apara de raspundere partea care o
invoca.
     Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen
sau/ si de executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii
care ii revine in baza prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora.
     Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in
termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in
vederea limitarii consecintelor lui.
     Daca in termen de 30 zile consecutiv, de la producerea evenimentului
imposibilitatea de executare respectiva nu inceteaza, partile au dreptul sa-si
notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna
dintre ele sa pretinda plat nici unei despagubiri.
    Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora
nu atrage pentru nici una din parti penalizari sau alte compensatii. Perioada de
executare a contractului de concesiune va fi prelungita cu perioada pentru care a
fost invocata si acceptata forta majora.

    ART. 8. CLAUZA CONTRACTUALA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

  8.1. Concesionarul se obliga ca pe perioada derularii contractului de
concesiune sa respecte legislatia, reglementarile, precum si hotararile consiliului
local in vigoare privind protectia mediului.

  ART. 9. CONDITII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

   9.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act
aditional incheiat intre partile contractante.
   9.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului
contract de concesiune, cu notificarea prealabila cu 30 de zile a concesionarului,
din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz. In cazul in


                     -37-
care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, concesionarul are
dreptul sa primeasca fara intarziere o justa despagubire. In caz de dezacord intre
concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de
catre instanta judecatoreasca competenta; acest dezacord un poate, in nici un caz,
sa permita concesionarului sa nu-si execute obligatiile contractuale.
   9.3. Prezentul contract nu poate fi modificat prin act aditional, in sensul
introducerii in obiectul acestuia a unei activitati care nu a facut obiectul delegarii
gestiunii.
   9.4. In cazul in care nu primeste de la concedent diferentele de tarif si/ sau
subventiile, in sumele si la datele prevazute in acest contract, concesionarul are
dreptul de a cere renegocierea contractului si concedentul nu poate refuza
efectuarea unei asemenea modificari fara un motiv intemeiat si in acord cu
prevederile contractului si ale legilor aplicabile la acesta.
   9.5. Programul de transport, astfel cum a fost stabilit in anexa la caietul
de sarcini poate fi modificat de catre concedent dupa notificarea concesionarului
cu cel putin 5 (cinci) zile lucratoare, inaintea introducerii modificarii. Concesionarul
nu poate refuza schimbarile solicitate de catre concedent, privind programul de
transport, cu exceptia cazului in care solicitarea excede capacitatile sale de
transport; totusi, concesionarul poate solicita in cazul acestor schimbari, modificari
ale termenilor prezentului contract.

   9.6. Orice schimbari care impun folosirea de mijloace de transport
suplimentare de catre concesionar in orele de varf sau mijloace de transport cu
specificatii diferite vor fi efectuate cu acordul prealabil al concedentului. In cazuri
exceptionale, concesionarul poate efectua imediat modificarile necesare, astfel
incat sa se asigure continuitatea serviciului, dar numai in conditia informarii
ulterioare a concedentului;
   9.7. Concesionarul poate solicita aprobarea concedentului de modificarea
caietului de sarcini pentru introducerea sau reducerea de curse cu documentarea
gradului de incarcare a curselor respective.

   ART. 10. CONDITII DE RESTITUIRE SAU REPARTITIE, DUPA CAZ , A
BUNURILOR LA INCETAREA CONTRACTULUI, INCLUSIV A INVESTITIILOR
REALIZATE

   10.1. In derularea contractului, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii
de bunuri:
 a) bunuri de retur : bunurile apartinand domeniului public, respectiv baza
   materiala pentru intretinerea, repararea si parcarea mijloacelor de transport
   detinute; Bunurile realizate de concesionar in conformitate cu programele de
   investitii impuse prin prezentul contract constituie bunuri de retur care revin
   de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de orice sarcini,
   concedentului.
 b) bunuri de preluare : bunurile achizitionate de concesionar pe perioada
   contractului de delegare de gestiune din veniturile realizate din activitatea de
   transport, altele decat cele realizate prin programele de investitii impuse,
   care vor fi preluate dupa expirarea contractului de concesionar in
   proprietatea sa si vor face parte din patrimoniul acestuia.
   Bunurile de preluare la expirarea contractului, pot reveni concedentului in
masura in care aceasta din urma isi manifesta intentia de a prelua bunurile


                     -38-
respective in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila
actualizata.
 c) bunuri proprii : bunurile care au apartinut concesionarului si sunt utilizate de
   catre acesta pe intreaga perioada a valabilitatii contractului, cu exceptia celor
   prevazute la lit.b). La incetarea contractului acestea raman in proprietatea
   concesionarului;

   ART. 11. MENTINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

  11.1. Raporturile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaza pe
principiul echilibrului financiar al concesiunii intre drepturile care ii sunt acordate
concesionarului si obligatiile care ii sunt impuse prin prezentul contract
  11.2. Concesionarul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de
executia obligatiilor sale, daca aceasta crestere rezulta in urma unui caz de forta
majora sau caz fortuit sau a unei masuri dispuse de autoritatea publica.
    ART. 12. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

    12.1 Concedentul are dreptul sa rezilieze unilateral contractul daca constata
si dovedeste nerespectarea repetata de catre concesionar a obligatiilor
contractuale si daca acesta nu adopta programe de masuri care sa respecte
conditiile contractuale.
    12.2 Pact comisoriu expres – in caz de neexecutare a obligatiilor prevazute
la art. 4, pct. 4.4, litera d), h), s), u), y), bb), ii), kk), contractul se considera
desfiintat de drept la solicitarea Municipiului Fetesti, fara punere in intarziere si fara
nici o formalitate prealabila. Prin urmare, rezilierea contractului intervine de indata
ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.
    12.3. In cazul in care contractul de delegare a gestiunii se reziliaza, licentele
de traseu se vor retrage cu o notificare prealabila de 60 de zile.
    In intervalul prevazut la alin. (1) concedentul va organiza delegarea gestiunii
altui operator de transport rutier.

    ART. 13 CONDITII DE EXPLOATARE A SISTEMULUI
    13.1. Serviciul de transport public local de persoane asa cum a fost
stabilit la art. 2, pct. 2.1, lit.a se efectueaza cu autobuze, cu respectarea
conditiilor stabilite in caietul de sarcini si in regulamentul pentru efectuarea
serviciului, anexe la prezentul contract.
    13.2. Concesionarul are obligatia efectuarii tuturor operatiilor de
intretinere si reparatii curente, precum si procesele tehnologice aferente
mentenantei preventive, astfel incat sa se asigure mentinerea / restabilirea
starii de functionare a mijlocului de transport, prevenirea uzurii anormale si
a defectiunilor tehnice, un aspect estetic corespunzator circulatiei pe
drumurile publice.
    13.2. Procesele tehnologice vor fi planificate si efectuate cu
respectarea normelor in vigoare si a procedurilor interne ale concesionarului,
astfel incat sa se asigure conditiile tehnice impuse privind siguranta circulatiei
si fara ca aceste operatiuni sa afecteze necesarul zilnic de autovehicule
pentru asigurarea programelor de transport impuse prin caietul de sarcini.
   13.3. Concesionarul va asigura intretinerea curenta si reparatiile
accidentale si mentenanta preventiva (reviziile tehnice planificate) a bunurilor


                     -39-
concesionate, astfel incat sa se asigure mentinerea starii de functionare a
acestora la parametrii optimi si in conditii de siguranta, in vederea asigurarii
calitatii si continuitatii serviciului de transport public local de persoane.

  ART. 14 INTERDICTIA SUBDELEGARII SI CESIONAREA
CONTRACTULUI

    Se interzice concesionarului sa incheie cu terti contracte de subdelegare
avand ca obiect prestarea serviciului delegat.
     Cesionarea contractului de delegare de catre concesionar unei alte
societati nu este admisa decat in cazul in care aceasta societate este rezultatul
divizarii, fuzionarii sau infiintarii ca filiala a societatii apartinand concesionarului, cu
aprobarea concedentului si corelata cu respectarea conditiilor initiale de atribuire a
gestiunii.

    ART. 15 INCETAREA CONTRACTULUI

     15.1 Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:
  a)  la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu
    convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile legii;
  b)  in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea
    unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile
    in sarcina concedentului, in caz de dezacord fiind competenta instanta de
    judecata;
  c)  in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin
    reziliere de catre concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
    concesionarului, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;
  d)  in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin
    reziliere de catre concesionar, cu plata unei despagubiri in sarcina
    concedentului, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata;
  e)  la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a sistemului concesionat sau a
    unei parti importante din acesta.

    ART. 16 LITIGII

    Concesionarul si concedentul vor depune toate eforturile pentru a rezolva
pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se
poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
     Daca, dupa 45 de zile de la inceperea acestor tratative, concesionarul si
concedentul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala,
fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti.

    ART. 17 DISPOZITII FINALE

    17.1. Penalitati

    Daca o suma datorata in baza prezentului contract de o parte nu este platita
celeilalte parti la data la care devine exigibila conform acestui contract, partea in
culpa va plati penalitati de intarziere aferente acestei sume, la un anumit moment,
la cererea celeilalte parti, de la aceasta data si pana in momentul platii efective.


                      -40-
Aceasta suma va fi calculata conform dispozitiilor legale privind creantele catre
bugetul de stat.

    17.2. Controlul utilizatorilor transportului public local

    Transportul public local de persoane va respecta prevederile regulamentului
pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane care stabileste
obligatiile si sanctiunile pentru incalcarea acestor obligatii, inclusiv sanctiunile
pentru pasagerii care calatoresc fara bilet, abonament sau alt document de
calatorie valabil.
    Controlul utilizatorilor transportului public local de persoane se
efectueaza de catre organele de control ale concesionarului, in conformitate
cu procedurile de lucru proprii, in vigoare.
    Constatarea contraventiilor se face conform art. 45, alin (8), din Legea 92/
2007.
  17.3. Tiparirea si distribuirea legitimatiilor de calatorie (bilete, abonamente,

  autorizatii de calatorie)

Tiparirea legitimatiilor de calatorie se realizeaza de catre concesionar. Acestea sunt
documente cu regim intern de tiparire si inseriere. Modelele documentelor specificate
anterior vor fi propuse de concesionar in termen de maxim 10 zile de la incheierea
contractului si aprobate de concedent in termen de cel mult 60 de zile de la inaintarea
propunerii.
Distribuirea legitimatiilor de calatorie se realizeaza de catre concesionar.

Prezentul contract are ca anexe urmatoarele:

   a) Anexa nr. 1 -    Caietul de sarcini al serviciului si anexele aferente
     acestuia;
   b) Anexa nr. 2 - Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport
     public local de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale;
   c) Anexa nr. 3 – Indicatorii de performanta ai serviciului de transport public
     de persoane prin curse regulate;
   d) Anexa nr. 4 – Tarifele practicate. Modalitati de stabilire, modificare sau
     ajustare a acestora.
    Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract si devin in consecinta
parte integranta din acesta, din care vor decurge si efecte economice – financiare
care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor parti.

   17.5. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
   17.6. Comunicari:
    -Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris, la adresele stabilite in prezentul contract.
    -Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si
in momentul primirii.
    -Comunicarile dintre parti se pot face si prin fax sau e-mail, astfel:
    a)   concesionar:   fax   nr.  0243/    361698,   e   –  mail :
transbus_fetesti@yahoo.com;


                      -41-
   b) concedent : fax nr. 0243/ 361206 ;

      Prezentul contract de concesiune intra in vigoare incepand cu data de
............................. si a fost incheiat in 3 exemplare originale.
       CONCEDENT,                  CONCESIONAR,

 PRIMARIA MUNICIPIULUI FETESTI               SC TRANSBUS SA
FETESTI

        Primar                      Director
   Ing. Catrinoiu Gheorghe              Ing. Stanescu Valentin
Anexa 1


               CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului
  de transport public local de calatori in municipiul Fetesti
  CAP. I
  Obiectul prezentului caiet de sarcini

  ART. 1
  Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare
a serviciului de transport public local prin curse regulate in
municipiul Fetesti, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile
tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de
eficienţă şi siguranţă.                    -42-
  ART. 2
  Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept
documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii
condiţiilor specifice de efectuare a serviciului de transport
public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.

  ART. 3
  Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia
necesară efectuării activităţilor de realizare a serviciului de
transport public local prin curse regulate şi constituie ansamblul
cerinţelor tehnice de bază.

  ART. 4
  (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice
care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ,
tehnic şi de performanţă şi siguranţă în exploatare.
  (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii
referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe
parcursul efectuării serviciului de transport public local.

  ART. 5
  Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul
serviciilor de transport public local, elaborat de autoritatea
locală de transport şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.  CAP. II
  Cerinţe organizatorice minimale

  ART. 6
  Operatorul serviciului de transport public local va asigura:
  a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport
necesare realizării programului de circulaţie şi care satisfac
condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, confortul
pasagerilor şi protecţia mediului;
  b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor
care efectuează cursele cuprinse în programul de circulaţie, în
cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora;
  c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea,
înmatricularea/înregistrarea şi efectuarea inspecţiilor tehnice
periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de
transport propuse pentru efectuarea serviciului;
  d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de
mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a
gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare
privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului
economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);
  e) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de
transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora;
  f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea
mijloacelor de transport;
  g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor
de transport;
  h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi


                -43-
coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie
şi de depanare;
  i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă;
  j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind
angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea
medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la
siguranţa circulaţiei;
  k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru
riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/
transportatorului autorizat;
  l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de
circulaţie impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;
  m) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de
transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora;
  n) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate
stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin
hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în
regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de
autoritatea locală de transport şi aprobat prin hotărâre a
consiliului local;
  o) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale
sau consiliul judeţean, după caz, a informaţiilor solicitate şi
accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării şi
evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de transport
public local;
  p) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi
reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
  q) statistica accidentelor şi analiza acestora;
  r) aplicarea de metode performante de management care să
conducă la reducerea costurilor de operare;
  s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul
transporturilor;
  t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia
muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;
  u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să
fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru
acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie;
  v) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea
administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare
comunitară, după caz.

  ART. 7
  Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care
concură la siguranţa circulaţiei sunt cuprinse în regulamentul
serviciului de transport public local.

  CAP. III
  Sistemul de transport public local de persoane in
municipiul Fetesti

  ART. 8
  Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în
condiţiile legislaţiei în vigoare, transport rutier public local
prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a
municipiului Fetesti.                -44-
  ART. 9
  (1) Operatorul de transport/transportatorul autorizat are
obligaţia să efectueze serviciul de transport public local de
persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de
transport, care conţine condiţiile specifice privind traseele,
perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de
transport, numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în
anexa nr.1.

  ART. 10
  Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu
sunt prezentate în anexa nr.2 .

  ART. 11
  În vederea realizării unui sistem de transport public local de
persoane pe raza administrativ-teritorială a localităţii Fetesti,
care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a
circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi
continuitate, operatorul de transport/transportatorul autorizat
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
  1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta
ale mijlocului de transport a indicativului şi capetelor
traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va
afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare
menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de
noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;
  2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea
publicului călător prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la
denumirea staţiei care urmează ;
  3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a
numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să
permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a
instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a
obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate
publică privind transportul, stabilite prin reglementările în
vigoare;
  4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de
călătorie în toate staţiile stabilite de comun acord cu
autoritatea administraţiei publice locale şi nominalizate printr-o
anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la
contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărâre de
atribuire;
  5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure
afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a
curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor
şi staţiilor pentru informarea publicului călător;
  6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea
reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale
care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;
  7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport,
în baza documentelor stabilite de reglementările legale în
vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi
la transport;
  8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
  9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate
pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane


                -45-
cu copii în braţe;
  10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul
de transport să nu pornească din staţii cu uşile deschise sau cu
călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi
de exteriorul caroseriei;
  11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de
transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz,
tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale
explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau
obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune,
vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori
alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;
  12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a
mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune;
  13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale
călătorilor;
  14. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special
amenajate, prevăzute în programul de circulaţie;
  15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu
regim special, agreate de autoritatea administraţiei publice
locale;
  16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de
legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente
prevăzute de reglementările legale în vigoare;
  17. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile
care cad în sarcina operatorului de transport;
  18. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare
capăt de linie;
  19. să asigure informarea anticipată a publicului călător în
legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau
a unui traseu, în caz de forţă majoră;
  20. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie,
salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
  21. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în
condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;
  22. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu
instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de
funcţionare;
  23. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic
corespunzător;
  24. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi
inscripţionată denumirea executantului transportului;
  25. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe
mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi
ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
  26. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică
periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la
termen;
  27. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească
condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa
circulaţiei şi protecţia mediului;
  28. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru
investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru
protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi
supuse aprobării consiliului local;
  29. să elaboreze bugetul privind întreţinerea curentă,


                -46-
reparaţiile curente şi accidentale la bunurile
concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de
întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta;
  30. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire
la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele
aplicate, precum şi modificarea acestora;
  31. să aplice normele de protecţie a muncii specifice
activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;
  32. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi
efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor
angajaţi;
  33. să elaboreze strategii de management care să conducă la
reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea
procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare
privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea
serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficienţă
economică;
  34. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi
exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente
serviciului prestat;
  35. alte condiţii specifice stabilite de autoritatea
administraţiei publice locale.
                         Intocmit,
                       Ing. Brates Ionel
                -47-
        ANEXA 1
                                  PROGRAMUL DE TRANSPORT

Linia /     Traseul     Capacitate                 Interval de succedare a curselor : zilele 1-5 (6,7)            Plecari de la capete de
nr. statii /           ( nr. locuri)               Numarul de mijloace de transport : zilele 1-5 (6,7)                 traseu
lungime                      04.30-06.00  06.00-    07.00-    08.00-    09.00-     12.00-  16.00-  19.00-  Prima     Ultima
                                 07.00    08.00     09.00     12.00     16.00  19.00   22.00
1/14/10k     Dus :      80 - 100     20’-30’    15’    10’-15’     15’     20’       20’   20’  20’-30’   4.25     21.30
m        Buliga – Gara           (20’-30’)  (20’-30’)    (20’)     (20’)    (20’)      (30’)  (30’)  (30’)

         Intors :     80 - 100       2      4      6       4      3       3     3     2    05.10     22.00
         Gara –               (2)     (2)     (3)      (3)     (3)      (2)    (2)    (2)
         Buliga
         Cap 1 : Buliga
         Cap 2 : Gara

Linia /     Traseul       Capacitate               Interval de succedare a curselor : zilele 1-5 (6,7)            Plecari de la capete de
nr. statii /             ( nr.                 Numarul de mijloace de transport : zilele 1-5 (6,7)                 traseu
lungime               locuri)    04.30-    06.00-    07.00-    08.00-    09.00-     12.00-  16.00-  19.00-  Prima     Ultima
                           06.00    07.00    08.00    09.00     12.00     16.00   19.00   22.00
1/14/10k     Dus :        80 - 100    20’-30’    15’    10’-15’     15’     20’       20’    20’  20’-30’   4.25     21.30
m        Buliga – Gara           (20’-30’)  (20’-30’)   (20’)     (20’)    (20’)      (30’)   (30’)  (30’)

         Intors :      80 - 100     2      4      6       4      3       3     3     2    05.10     22.00
         Gara – Buliga            (2)     (2)     (3)      (3)     (3)      (2)    (2)    (2)
         Cap 1 : Buliga
         Cap 2 : Gara
                                            -48-
ANEXA 2
           STATIILE DE IMBARCARE COBORARE
          TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI
Traseul Gara - Buliga
         Sensul Gara - Buliga
Nr.  Denumire statie   Semnalizare   Amenajare   Observatii
crt            cu indicator   cu refugiu
1   Cap linie – Gara     DA       DA    Cabina asteptare

2   Policlinica       DA       DA    Cabina asteptare lipita de spatiul comercial
3   IPILF          DA       DA    Cabina asteptare inglobata in spatiul comercial
4   IGO           DA       DA
5   Spital          DA       NU
6   Rest Dunarea       NU       DA
7   Biblioteca        DA       DA
8   Piata Fetesti Oras    DA       DA
9   Fedea          DA       DA
10  Ocol           NU       DA
11  Gh. Mitu         NU       NU
12  Scoala nr. 6       DA       DA
13  IAS Fetesti       NU       NU
14  Cap linie – Buliga    DA       DA    Cabina asteptare
         Sensul Buliga - Gara
Nr.  Denumire statie    Semnalizare   Amenajare   Observatii
crt             cu indicator  cu refugiu
1   Cap linie – Buliga     DA       DA    Cabina asteptare
2   IAS Fetesti        NU       DA
3   Scoala nr. 6        DA       DA
4   Gh. Mitu          DA       NU
5   Ocol            NU       NU
6   Fedea           DA       NU
7   Piata Fetesti Oras     DA       DA
8   Rest Fagaras        DA       DA
9   Rest Dunarea        DA       DA
10  Spital           NU       DA
11  IGO            DA       DA
12  IPILF           DA       DA    Cabina asteptare
13  Policlinica        DA       DA
14  Parc Catedrala       DA       DA
15  Cap linie – Gara      DA       DA    Cabina asteptare
                         -49-
Traseul Gara – Vlasca
                      Sensul Gara - Vlasca
Nr.  Denumire statie       Semnalizare Amenajare Observatii
crt                cu indicator cu refugiu
1   Cap linie – Gara         DA      DA    Cabina asteptare
2   Policlinica           DA      DA    Cabina asteptare lipita de spatiul comercial
3   IPILF              DA      DA    Cabina asteptare inglobata in spatiul comercial
4   IGO               DA      DA
5   Restaurant            DA      NU
6   Scoala              DA      NU
7   CAP(Int cu str Teilor)      NU      NU

                      Sensul Vlasca- Gara
Nr.  Denumire statie       Semnalizare Amenajare Observatii
crt                cu indicator cu refugiu
1   CAP(Int cu str Teilor)      NU      NU
2   Scoala              DA      NU
3   Restaurant            DA      NU
4   IGO               DA      DA
5   IPILF              DA      DA    Cabina asteptare
6   Policlinica           DA      DA
7   Parc Catedrala          DA      DA
8   Cap linie – Gara         DA      DA    Cabina asteptare

Traseul Gara – Colonisti
                     Sensul Gara – Colonisti
Nr.  Denumire statie             Semnalizare   Amenajare cu     Observatii
crt                      cu indicator  refugiu
1   Cap linie – Gara                DA       DA       Cabina asteptare
2   ORHIDEEA                    DA       NU
3   Feroviarul                   DA       DA
4   Int. Str. Tandarei-str. M. Basarab       DA       NU
5   Fost Rest ‘Vietnam’              DA       NU
6   Scoala                     DA       NU
7   Int str. Scolii-str Catinei          NU       NU

                      Sensul Colonisti - Gara
Nr.  Denumire statie              Semnalizare   Amenajare cu    Observatii
crt                       cu indicator   refugiu
1   Int str. Scolii-str Catinei           NU        NU
2   Scoala                      DA        NU
3   Fost Rest ‘Vietnam’               DA        NU
4   Int. Str. Tandarei-str. M. Basarab        DA        NU
5   Feroviarul                    DA        NU
6   ORHIDEEA                     DA        NU
7   Cap linie – Gara                 DA        DA      Cabina asteptare
                          -50-
Anexa 2

                REGULAMENT
 pentru efectuarea transportului public local de calatori in municipiul
                 Fetesti


  CAP. I
  Dispoziţii generale

  ART. 1
  (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind
efectuarea serviciului de transport public local in municipiul Fetesti, cu
excepţia transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere, definind
modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea
serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, precum şi
raporturile dintre operatorul de transport rutier autorizaţ şi utilizatorii
serviciului.
  (2) Prevederile prezentului regulament se aplică numai serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu
autobuze ;
  (3) Serviciile de transport public local se pot efectua numai în
condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale Caietului
de sarcini al serviciului de transport public local, ale reglementărilor în
vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi
convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  ART. 2
  Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciului de
transport public local trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi
nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:
  a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi
ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-
teritoriale;
  b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii
transportului public local;
  c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin
asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a
bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;
  d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport,
respectiv al transportatorilor autorizaţi, la piaţa transportului public
local;
  e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public local prin
asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic şi loial.


  ART. 3
  În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se
definesc după cum urmează:
  1. activitate de transport public local - suma operaţiunilor de
transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul
vehiculelor sau al combinaţiei de vehicule, pe distanţe şi în condiţii
prestabilite, efectuate în cadrul serviciului prevăzut la art. 1 alin. (2);
  2. autoritate de autorizare - compartimentul sau serviciul specializat
de transport local din subordinea primăriei;

                  -51-
  3. autorizaţie de transport - documentul eliberat de autoritatea de
autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplineşte condiţiile
pentru accesul la efectuarea transportului public local;
  4. caiet de sarcini al licenţei de traseu - documentul care însoţeşte
licenţa de traseu, care cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea
programului de circulaţie şi realizarea unui transport în condiţii de
siguranţă şi confort;
  5. copie conformă a autorizaţiei de transport - documentul eliberat de
autoritatea de autorizare, în baza autorizaţiei de transport sau, după caz,
a licenţei de transport, pentru fiecare dintre autovehiculele sau
ansamblurile de vehicule rutiere deţinute conform legii, care atestă
atribuirea unuia dintre serviciile de transport public local nominalizate
la art. 1 alin. (2) ;
  6. copie conformă a licenţei de transport - documentul eliberat în baza
licenţei de transport de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005
privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere
utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de transport
rutier;
  7. licenţă de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră
Română - A.R.R., în condiţiile legii, care atestă ca deţinătorul
îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi
competenţă profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;
  8. licenţă de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de
transport rutier să efectueze transport public local de persoane prin curse
regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu,
conform programului de transport;
  9. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager
al activităţii de transport rutier, posesoare a unui certificat de
competenţă profesională şi care este angajată pe bază de contract de muncă
să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a operatorului de
transport/transportatorului autorizat;
  10. program de circulaţie - documentul utilizat în transportul public
local de persoane prin curse regulate, care conţine în principal informaţii
privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, staţiile pentru
îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii şi intervalele
de succedare a curselor;
  11. program de transport public local - programul propus şi aprobat de
consiliul local, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public
local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial-administrativă a
localităţii, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile
publice, numărul şi capacitatea autobuzelor necesare;
  12. staţie publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport
public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător,
semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în dotare un panou
suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autobuzele
pentru urcarea şi coborârea persoanelor transportate;
  13. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe localităţi
şi/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează
transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate
speciale. În funcţie de amplasarea capetelor şi de itinerarul dintre
acestea, traseele pot fi judeţene sau locale;
  14. utilizator al serviciului de transport public local - persoana
fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local.
                  -52-
  ART. 4
  Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public
local, autorităţile administraţiei publice locale vor urmări prin
exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi drepturilor ce le revin conform
legii ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze
în condiţii de siguranţă rutieră, calitate şi confort şi în concordanţă cu
interesul general al comunităţilor pe care le reprezintă, în conformitate
cu legislaţia în vigoare.

  CAP. II
  Efectuarea transportului public local

  SECŢIUNEA 1
  Principiile şi obiectivele efectuării transportului public local

  ART. 5
  Transportul public local se efectuează numai în condiţiile respectării
prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în
vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi
convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  ART. 6
  (1) Transportul public local se poate efectua numai cu vehicule rutiere
a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare,
având inspecţia tehnică periodică valabilă, acestea fiind
clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în
vigoare.
  (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere
fabricate în ţară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie
înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării
ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (3) Transportul public local de persoane se efectuează numai cu
vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport
şi, după caz, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate
cu reglementările în vigoare.
  ART. 7
  Transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului
reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere,
referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de
transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură la
siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic.
  ART. 8
  Efectuarea serviciului de transport public local trebuie să asigure:
  a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al
utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane
prin curse regulate;
  b) accesul la serviciile de transport public local şi protecţia
categoriilor sociale defavorizate;
  c) informarea publicului călător;
  d) executarea transportului public local de persoane prin curse
regulate în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;
  e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători
existente;
                  -53-
  f) continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate.

  SECŢIUNEA a 2-a
  Licenţe, autorizaţii şi alte documente necesare pentru efectuarea
transportului public local

  1. Transportul public local de persoane prin curse regulate
  ART. 9
  Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se
efectuează numai de către operatorii de transport rutier/transportatorii
autorizaţi care deţin licenţă de traseu valabilă.
  ART. 10
  (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
se efectuează pe raza administrativ-teritorială a localităţii ;
  ART. 11
  Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligaţia de a
deţine la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata
transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele
documente:
  a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de
emitentul licenţei;
  b) programul de circulaţie;
  c) copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;
  d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să
reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului
autorizat;
  e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu
originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea
contract;
  f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul
conducătorilor auto străini;
  g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora
pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de
transport/transportatorului autorizat, în copie;
  h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz.

   ART. 12
  Licenţa de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele
de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoţită de caietul de
sarcini al acesteia şi de programul de circulaţie.
  ART. 13
  Licenţa de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător
numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea
tuturor curselor prevăzute în programul de circulaţie.
  ART. 14
  Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se
efectuează numai de către operatorii de transport rutier care deţin licenţă
de traseu valabilă.
  ART. 15
  Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale se efectuează pe teritoriul localităţii de autorizare sau între
aceasta şi orice altă localitate din judeţul respectiv.
  ART. 16
  Operatoriul de transport are obligaţia de a deţine la bordul
                  -54-
vehiculului, pe toată durata transportului public de persoane prin curse
regulate, următoarele documente:
  a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de
emitentul licenţei;
  b) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului
sau persoana care a angajat transportul şi operatorul de transport rutier;
  c) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport;
  d) copia conformă a licenţei de transport;
  e) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să
reiasă că este angajat al operatorului de transport;
  f) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu
originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat în baza unui
asemenea contract;
  g) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul
conducătorilor auto străini;
  h) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora
pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în
copie;
  i) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
pentru transportul rutier public de persoane, valabil;
  j) legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul
transportului pentru persoanele transportate, în cazul transportului
angajaţilor instituţiilor/operatorilor economici.
  ART. 17
  Licenţa de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător
numărului de autobuze necesar efectuării traseului.
  SECŢIUNEA a 3-a
  Siguranţa rutieră

  ART. 18
  În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere,
operatorul de transport public local are obligaţia să adopte măsurile
necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor
legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le
îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care
concură la siguranţa circulaţiei.
  ART. 19
  Operatorul de transport care efectuează serviciul public de transport
local are următoarele îndatoriri:
  1. să respecte reglementările legale privind omologarea,
înmatricularea, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea,
întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi reconstrucţia
mijloacelor de transport;
  2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde
reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului
înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică/revizia tehnică periodică
valabilă şi certificate/ clasificate/încadrate corespunzător, conform
                  -55-
prevederilor legale în vigoare;
  3. în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii
tehnice periodice, să asigure menţinerea mijloacelor de transport într-o
stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice
privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria
de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme,
echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de
exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate
conform legislaţiei în vigoare;
  4. să monteze, prin operatori economici autorizaţi, tahografe şi
limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care
acestea sunt obligatorii;
  5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau
limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de
înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;
  6. să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii
mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii şi
prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;
  7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor
auto utilizate modul în care aceştia respectă prevederile legale în vigoare
privind perioadele de conducere şi de odihnă şi să ia măsurile necesare
pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;
  8. să verifice funcţionarea tahografului şi a limitatorului de viteză,
inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor
stocate în memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după
caz;
  9. să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra
tahografelor şi a limitatoarelor de viteză;
  10. să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare
a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport şi
lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de
lucru, de odihnă şi de repaus;
  11. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă
normele de protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere
a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;
  12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor
totale maxime autorizate de autoritatea competentă şi/sau în limita
numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure
spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să
permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor
disponibile;
  13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să
aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi
accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie;
  14. să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind
transportul rutier al mărfurilor periculoase;
  15. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei
categorii de transport rutier pe care o execută.
  ART. 20
  Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi
efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul
ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi
atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv
activităţi de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare.
  ART. 21
  Sarcinile consilierului de siguranţă sunt cele prevăzute în
                  -56-
Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea
consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile
navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.044/2003,
cu modificările şi completările ulterioare.
  ART. 28
  Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:
  1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice,
iniţială şi periodică, şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi
psihologice;
  2. să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de
siguranţă rutieră şi conduita preventivă;
  3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în
circulaţia rutieră;
  4. să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii,
asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate;
  5. să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un
accident sau incident în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia
personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului,
protecţia bunurilor;
  6. să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform
reglementărilor legale în vigoare, şi să utilizeze corect tahograful;
  7. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză
pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de
funcţionare;
  8. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei
categorii de transport rutier pe care o execută.
  ART. 22
  Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează
servicii de transport public local vor întreprinde o investigaţie pe linie
administrativă în toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost
angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.
  ART. 23
  Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării
măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de
evenimente rutiere.

  SECŢIUNEA a 4-a
  Condiţii privind efectuarea transportului public local de persoane

  1. Transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza
administrativ-teritorială a localităţilor
  ART. 24
  Operatorul de transport va efectua serviciul de transport public local
de persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor obligaţii:
  1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale
mijlocului de transport a indicativului şi a capetelor traseului; la partea
din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul
traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate
corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;
  2. în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea
publicului călător prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea
staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public
local de persoane;
  3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui
                  -57-
conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să permită vizualizarea
traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de
desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor
informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin
reglementările în vigoare;
  4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în
toate staţiile stabilite de comun acord cu autoritatea administraţiei
publice locale şi nominalizate într-o anexă la hotărârea de dare în
administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin
hotărârea de atribuire;
  5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului
traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hărţilor
simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea
publicului călător;
  6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în
vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri
ale costului abonamentului;
  7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza
documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor
care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport;
  8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
  9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru
persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în
braţe;
  10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, să nu plece
mijlocul de transport din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi
pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul
caroseriei;
  11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport
materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau
alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori
acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot
produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot
murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;
  12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului
de transport;
  13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale
călătorilor;
  14. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate,
prevăzute în programul de circulaţie;
  15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim
special, agreate de autoritatea administraţiei publice locale;
  16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de
legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute
de reglementările legale în vigoare;
  17. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad
în sarcina operatorului de transport;
  18. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de
linie;
  19. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;
  20. să asigure, prin dispecerate şi dotări speciale, urmărirea şi
coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de
depanare, precum şi aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în
caz de eveniment, incident, accident sau alte situaţii care pot afecta
desfăşurarea transportului, în vederea asigurării condiţiilor asumate
privind regularitatea, siguranţa şi confortul;
                  -58-
  21. să dispună de echipaje de intervenţie şi depanare dotate
corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în
cazul defectării mijlocului de transport, precum şi pentru intervenţii la
reţeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor etc.;
  22. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură
cu modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu în
caz de forţă majoră;
  23. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea,
spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
  24. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de
regularitate, siguranţă şi confort;
  25. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de
încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare;
  26. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de
transport;
  27. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi
inscripţionată denumirea executantului transportului;
  28. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de
prevenire şi combatere a incendiilor, precum şi ciocan pentru spart
geamurile în caz de necesitate;
  29. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică
sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen.

  ART. 25
  Operatorul de transport va efectua serviciul de transport public local
de persoane prin curse regulate speciale cu respectarea următoarelor
condiţii:
  1. să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de
traseu, cu indicarea executantului, a traseului şi a tipului de transport;
  2. să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu
persoanele transportate, anexă la contractul de transport încheiat cu
beneficiarul serviciului;
  3. să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase
imobilizate pe traseu;
  4. să asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligaţiile
ce le revin;
  5. să preia la transport mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor
disponibile destinate acestui scop;
  6. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul
vehiculului. Bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto;
  7. îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie să se facă în
staţii stabilite special, altele decât staţiile publice, în locul unde îşi
desfăşoară activitatea sau la domiciliu/reşedinţă;
  8. să oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie
aferent licenţei de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea
persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de
circulaţie;
  9. să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune
înscris în certificatul de înmatriculare;
  10. mijlocul de transport să nu circule cu uşile deschise sau cu
pasageri pe scara acestuia;
  11. să nu admită la transport în salonul autovehiculului:
  - materii greu mirositoare;
  - materii inflamabile;
  - butelii de aragaz;
  - butoaie cu carbid;
                  -59-
  - tuburi de oxigen;
  - materiale explozibile;
  - filme cinematografice neambalate în cutii metalice;
  - produse caustice;
  - materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor
pot produce daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea
călătorilor;
  - obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale;
  12. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de
transport, exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în
certificatul de înmatriculare;
  13. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad
în sarcina operatorului de transport;
  14. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de
mână, care pot fi ţinute în mână sau în plasa portpachet. În salonul
autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:
  - nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;
  - conţin produse neadmise la transport;
  - sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din
spate a autovehiculului;
  15. nu se admit la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din
salonul autovehiculului, chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către
pasageri ar permite acest lucru;
  16. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai
de către conducătorul auto;
  17. autovehiculele trebuie sa aibă inspecţia tehnică periodică
efectuată la termen;
  18. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate;
  19. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru
combaterea şi prevenirea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart
geamurile în caz de necesitate;
  20. în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat
corespunzător circulaţiei pe drumuri cu aderenţă scăzută;
  21. autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf, care va fi în
funcţiune pe toată durata desfăşurării transportului, conform
reglementărilor în vigoare.

  CAP. III
  Drepturi şi obligaţii

  ART. 26
  Drepturile şi obligaţiile operatorului de transport care desfăşoară
activităţi de transport public local se prevăd în regulamentul şi caietul
de sarcini al serviciului de transport public local, aprobate de
autorităţile administraţiei publice locale, anexate la hotărârile de dare
în administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii aprobate
prin hotărâri de atribuire.
  ART. 27
  Operatorul de transport care desfăşoară activităţi de transport public
local are următoarele drepturi:
  a) cel care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de
delegare a gestiunii are dreptul să întrerupă prestarea serviciului de
transport public local în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de
către autorităţile administraţiei publice locale, cu obligaţia de a
notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi în condiţiile
prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;
                  -60-
  b) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane
prin curse regulate;
  c) să actualizeze semestrial tarifele aferente transportului public
local de persoane prin curse regulate cu rata inflaţiei;
  d) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de
asigurare pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile
ce pot decurge din efectuarea operaţiunilor de transport, în cazul
transportului public local de persoane prin curse regulate;
  e) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea
serviciului public local de călători prin curse regulate;
  f) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de
transport public local de persoane, în condiţiile stabilite conform
hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii,
după caz;
  g) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru
prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de
delegare a gestiunii de către concedent, fără respectarea termenelor şi
condiţiilor prevăzute în acesta;
  h) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea
activităţii ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului
încredinţat spre administrare;
  i) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent,
conform legislaţiei în vigoare, se pot adresa instanţei competente.
  ART. 28
  Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile secţiunilor a
3-a şi a 4-a ale cap. II, operatorul de transport are următoarele
obligaţii:
  a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei
categorii de transport pe care o execută;
  b) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale
sau ale hotărârii de dare în administrare, după caz;
  c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în
administrare, contractului de delegare a gestiunii serviciului sau
contractului de transport încheiat cu beneficiarul, după caz;
  d) să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate stabiliţi prin
contractul de delegare a gestiunii, prin hotărârea de dare în administrare
sau prin contractul de transport încheiat cu beneficiarul;
  e) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la
serviciul de transport public local;
  f) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea
serviciului de transport public local;
  g) să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate,
conform prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de calitate,
siguranţă, regularitate şi confort;
  h) să asigure continuitatea serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate;
  i) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători
existente;
  j) să fundamenteze şi să supună concedentului tarifele ce vor fi
utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse
regulate;
  k) să nu încarce în mod artificial costurile de operare;
  l) să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care
să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind
siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
  m) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi
                  -61-
accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile
concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de
întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta;
  n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din
surse proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru protecţie socială,
conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului
local, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
  o) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei
unei cauze de natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice de
îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun
pentru asigurarea continuităţii activităţii;
  p) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele
de transport deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor
acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind asigurările;
  q) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele
de circulaţie, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
  r) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii
desfăşurate în cadrul serviciului contractat;
  s) să asigure accesul organelor de control ale concedentului la
informaţiile privind executarea serviciului concesionat şi modul de
exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente şi a
bunurilor concesionate/închiriate, după caz;
  ş) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor
tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se
asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor
reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră;
  t) să deţină la sediul social următoarele documente, în funcţie de
tipul de transport public local efectuat:
  - asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru
riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;
  - cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele
deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute în baza
unui contract de leasing;
  - contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;
  - avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să
conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi
pentru conducătorii auto;
  - toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au
stat la baza eliberării licenţei de transport/autorizaţiei de transport şi
a delegării gestiunii, după caz;
  - formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea
transportului în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi
anul precedent;
  - documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii
legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
  - evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/ reviziilor
tehnice periodice pentru mijloacele de transport;
  - evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare
administrativă a accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative
transmise consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului
Bucureşti în cazul accidentelor grave de circulaţie;
  - alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;
  ţ) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv
autorităţilor de reglementare competente conform legii, informaţiile
solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi la actele individuale
pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi evaluării
                  -62-
modului de prestare a serviciului;
  u) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru
prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau
contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare;
  v) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea
examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi;
  w) să pună în aplicare metode performante de management, care să
conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea
procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind
achiziţiile de lucrări sau bunuri;
  x) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi
eficienţă economică;
  y) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a
bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.
  ART. 29
  Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport
public local, persoane fizice sau juridice.
  ART. 30
  (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:
  a) să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de
transport public local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în
regulamentul serviciului de transport public local, aprobat de consiliul
local ;
  b) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de
transport public local. Autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai
serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale care sunt de
interes public;
  c) să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile consiliilor locale, ale
consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti
cu privire la transportul public local;
  d) să conteste hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene
sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea
prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de
acestea, în condiţiile legii;
  e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau
compensaţii pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier
sau de transportatorii autorizaţi, prin nerespectarea obligaţiilor asumate
prin contractele de atribuire a gestiunii;
  f) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale orice
deficienţe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local
şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;
  g) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate;
  h) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii
neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a
deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul de transport
public local;
  (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în
condiţiile legii, de facilităţi pentru plata serviciului de transport
public local.  ART. 31
  Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele:
  a) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de
                  -63-
transport stabilite prin lege;
  b) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru
călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe
acestea;
  c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului
furnizat/prestat pe baza contractelor;
  d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din
domeniul public sau privat;
  e) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul
prestatorilor de servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori.

  CAP. IV
  Indicatori de performanţă

  ART. 32
  (1) Indicatorii de performanţă privind efectuarea transportului public
local de persoane prin curse regulate sunt următorii:
  1. numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a
întârziat executarea transportului faţă de programul de circulaţie;
  2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul
public local de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;
  3. numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 2;
  4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ
cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulaţie;
  5. numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea
transportului, dintre care:
  a) numărul de reclamaţii justificate;
  b) numărul de reclamaţii rezolvate;
  c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în
termenele legale;
  6. numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la
numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de
circulaţie;
  7. vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru
călători;
  8. despăgubirile plătite de către operatorii de
transport/transportatorii autorizaţi pentru nerespectarea condiţiilor de
calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului;
  9. numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul
împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;
  10. numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului
propriu sau a operatorului de transport/ transportatorului autorizat.
  (2) În efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta
indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament, aprobaţi prin
hotărâre a consiliului local ;
  (3) Consiliul local Fetesti, poate aproba şi alţi indicatori de
performanţă în efectuarea serviciului de transport public local, pe baza
unor studii de necesitate şi oportunitate în care se va ţine seama de
necesităţile comunităţilor locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii
tehnico-edilitare, precum şi de cerinţele reglementărilor legale în vigoare
din domeniul transporturilor rutiere.
  (4) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor
prezentului regulament.

  CAP. V
  Răspunderi şi sancţiuni
                  -64-
  ART. 33
  Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea
disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz,
în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, ale Legii nr. 92/2007, precum şi ale actelor normative din
domeniul transporturilor rutiere.

  CAP. VI
  Dispoziţii finale şi tranzitorii

  ART. 34
  Regulamentul serviciului de transport public local se elaborează în
conformitate cu regulamentul-cadru şi se aprobă de consiliul local.
  ART.35
  (1) În regulamentul întocmit şi aprobat de consiliul local, se vor
stabili, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport
public local, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, Legea nr.
92/2007 sau în alte reglementări legale, atât pentru operatorii de
transport/transportatorii autorizaţi, cât şi pentru utilizatori.
  (2) În cadrul regulamentului întocmit şi aprobat de consiliul local, se
vor preciza măsurile de sancţionare principale şi, după caz, complementare
care se aplică pentru contravenţiile stabilite conform alin. (1).
  (3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către
personalul împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale numai
pe raza administrativ-teritorială ce revine acesteia, conform legii.
  ART. 36
  (1) În cadrul regulamentului de serviciu întocmit şi aprobat de
consiliul local, se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea, modul de
analiză şi evaluare a gradului de respectare a indicatorilor de
performanţă.
  (2) În urma evaluării prevăzute la alin. (1) se vor stabili un plan de
măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi sancţiunile
aplicabile pentru nerespectarea acestuia.
  ART. 37
  Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor
art.35, operatorii de transport/ transportatorii autorizaţi va respecta
Regulamentul-Cadru publicat in Ordinul 972/ 2007.
                         Intocmit,
                        Ing. Brates Ionel
                   -65-
Anexa nr. 3

   Indicatorii de performanta ai serviciului de transport
   public de persoane prin curse regulate in municipiul
               FETESTI

     Indicatorii de performanţă privind efectuarea transportului
public local de persoane prin curse regulate sunt in Municipiul
Fetesti, sunt următorii:
  1. numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a
întârziat executarea transportului faţă de programul de circulaţie;
  2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul
public local de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;
  3. numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct. 1
şi 2;
  4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic
comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de
circulaţie;
  5. numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea
transportului, dintre care:
  a) numărul de reclamaţii justificate;
  b) numărul de reclamaţii rezolvate;
  c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns
în termenele legale;
  6. numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la
numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului
de circulaţie;
  7. vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort
pentru călători;
  8. despăgubirile plătite de către operatorul de transport
autorizat pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu
privind desfăşurarea transportului;
  9. numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul
împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;
  10. numărul de accidente de circulaţie produse din vina
personalului propriu sau a operatorului de transport autorizat.
    În efectuarea serviciului de transport public local de
persoane in Municipiul Fetesti, se vor respecta indicatorii de
performanţă enumerati mai sus, aprobaţi prin hotărâre a Consiliului
Local Fetesti.
    Indicatorii de performanţă sunt stabiliti cu respectarea
prevederilor Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de
sarcini – cadru al serviciilor de transport public local.


                Intocmit,

              Ing. Brates Ionel

                 -66-
Anexa nr. 4

            Tarifele practicate de SC TRANSBUS SA     Tarifele actuale practicate de SC TRANSBUS SA sunt urmatoarele :

                                      TARIFE
                                       -lei-
 Bilet cu 1 calatorie ruta Gara - Buliga                   1.5
 Bilet cu 1 calatorie ruta Gara – Colonisti                  0.8
 Bilet cu 1 calatorie ruta Gara – Vlasca                   1.1
 Abonament lunar nominal cu numar nelimitat de calatorii           40     Tarifele sunt aprobate prin HCL nr. 65/09.10.2008. Stabilirea , ajustarea si modificarea tarifelor
de transport se face conform Legii 92/10.04.2007 – Legea serviciilor publice de transport local si
Ordinului ANRSC        nr. 272/12.12.2007 – pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea ,
ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de personae.
                        Intocmit,

                      Ing. Brates Ionel
                          -67-
PRIMARIA MUNICIPIUULI FETESTI
NR. 74431 DIN 15.05.2009


                          RAPORT
                privind stabilirea taxei hoteliere pentru anul 2010     Obiect: Propunerea de aprobare a cotei aplicate tarifelor de cazare practicate de unitatile de cazare
, in vederea stabilirii taxei hoteliere pe anul 2010 conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul
Fiscal.
     Nota de fundamentare:
     Analizând prevederile art. 278 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal care dă dreptul consiliilor locale de a
institui taxa hotelieră în limitele legale, precum şi cele ale pct. 185 alin 2 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit
cărora neadoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se instituie taxa hotelieră pentru anul 2010 până la
data de 31 mai 2009 echivalează cu renunţarea la instituirea unei asemenea taxe, se impune adoptarea taxei
hoteliere pentru anul 2010 printr-o hotărâre de consiliu separată, adoptată în cursul lunii mai.

    În anii precedenţi, prevederile referitoare la instituirea şi cuantumul taxei hoteliere făceau parte din
hotărârea consiliului local ce reglementa toate taxele şi impozitele locale. În acest an se preconizează
adoptarea hotărârii consiliului local cu privire la taxele şi impozitele locale în municipiul Fetesti după data de
31 mai (în principal întrucât urmează a fi adoptată, conform art. 288 din Codul fiscal, în termen de 45 de
zile de la data publicării de către Guvern a hotărârii de indexare a sumelor prevăzute cu titlu de taxe şi
impozite în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei).

     În vederea menţinerii unui cadru legal stabil în materie, cota stabilita anterior pentru taxa hotelieră
nu va suferi modificări, făcându-se însă precizarea că nereţinerea taxei de către cei care au această obligaţie
şi neevidenţierea ei distinctă în contabilitate, aşa cum este prevăzut în pct. 186 din Hotărârea Guvernului nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
valorează pentru organul fiscal faptul că aceasta a fost încasată în contul tarifului de cazare. Neevidenţierea
distinctă a taxei în contabilitate va fi constitui contravenţie, această sancţiune fiind instituită cu respectarea
prevederilor art. 2 alin. 2 şi 3 şi ale art. 8 alin. 2 lit. d din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor.
     Avand in vedere cele de mai sus, propun:
     1.Instituirea taxei hoteliere conform art. 278 din Legea 571/2003 prin stabilirea cotei de 3%
aplicate la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare conform art. 278.
     2. Nereţinerea taxei de către cei care au această obligaţie şi neevidenţierea ei distinctă în
contabilitate, aşa cum este prevăzut în pct. 186 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, valorează pentru organul
fiscal faptul că aceasta a fost încasată în contul tarifului de cazare.
     3. Neevidenţierea distinctă a taxei în contabilitate va fi constitui contravenţie, si se sanctioneaza cu
amenda de la 200 lei la 2000 lei, acestor sanctiuni li se aplica Dispozitiile O.G. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002,cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusive posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data
incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

                           SEF SERVICIU I.T,
                           EC. LUNGU SORIN
                              -68-
Nr.8822/22.05.2009
                       RAPO RT
           privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
                pentru aparatul de specialitate al primarului
    Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Fetesti, analizand proiectul de hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al
primarului, considera ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege si supune adoptarii proiectul de
hotarare in forma redactata si prezentata, intrucat acesta contine norme si reguli scrise care
reglementeaza activitatea intregului aparat de specialitate al primarului, detaliaza modul de organizare,
stabileste regulile de functionare si atributiile compartimentelor din structura organizatorica a Primariei
Municipiului Fetesti, fiind respectate prevederile art.81, alin.(2), lit.e) din Legea 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata.
                COMPARTIMENT RESURSE UMANE
                   Ref.Ciocoiu Luminita
                          -69-
Nr.8790 / 22.05.2009
                        RAPO RT
    pentru aprobarea caietului de sarcini privind inchirierea prin licitatie a Gradinii de Vara
        situata in Parcul Public, str.Calarasi, nr.516 C, Fetesti, judetul Ialomita
    Avand in vedere :
    -prevederile Legii 215/2001, privind administratia publica locala, art.36, cu modificarile si
completarile ulterioare;
    -prevederile art.14 si art.15 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
    -prevederile H.C.L.80/1997 si H.C.L.6/29.01.2009 privind indexarea chiriilor si taxelor locale,
altele decat cele prevazute de Codul fiscal;
    Compartimentul Tehnic si Urbanism propune aprobarea caietului de sarcini pentru
inchirierea prin licitatie publica a Gradinii de Vara situata in Parcul Public, str.Calarasi, nr.516C, in
suprafata totala de 2.913 mp.
    Caietul de sarcini este prezentat in anexa la prezentul raport.
               COMPARTIMENT TEHNIC SI URBANISM,
                   Ing.Valeanu Danut
                          -70-
                      CAIET DE SARCINI

      privind inchirierea Gradinii de Vara situata in Parcul Public din municipiul Fetesti    1.OBIECTUL INCHIRIERII:

    1.1.Obiectul care este supus inchirierii este Gradina de Vara, alcatuit dintr-o suprafata construita
de 166,30 mp si un teren aferent in suprafata de 2913 mp, situat in Parcul Public, amplasat pe
str.Calarasi, nr.516C, avand elementele de identificate conform anexei 1.
    1.2.Obiectul ce urmeaza a se inchiria apartine domeniului public al Consiliului Local, conform
inventarului domeniului public, aprobat prin H.C.L.nr.11 din 09.02.2009.

    2.ACTIVITATEA PENTRU CARE SE INCHIRIAZA:

    2.1.Inchirierea se va face pentru derularea unei activitati de spectacole muzicale, petreceri
private, divertisment, discoteca, petreceri pentru copii.
    2.2.Obiectivele locatorului sunt:
        a)folosirea eficienta a obiectului din domeniul public al Consiliului Local Fetesti,
promovarea imaginii municipiului;
        b)realizarea de venituri la bugetul local;
        c)reabilitarea si modernizarea obiectivului.
    2.3.Gradina de Vara dispune de alimentare cu energie electrica alimentare cu apa si canalizare si
are acces la reteaua de gaze.

    3.DURATA INCHIRIERII:

     3.1.Gradina de Vara prezentata la pct.1.1.se inchiriaza pe o durata de 10 ani, incepand cu data
stabilita prin contractul de inchiriere.
     3.2.Durata de inchiriere poate fi prelungita cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata
initiala, prin simplul acord al partilor.

    4.ELEMENTE DE PRET

     4.1.Pretul minim de inchiriere este de 580 lei/luna (6.960 lei/an).
     4.2.Pasul minim de licitatie va fi 1 % din pretu l minim de inchiriere.
     4.3.Pretul inchirierii stabilit in urma adjudecarii va fi cel putin egal cu cel inscris la punctul 4.1.
si va fi indexat anual in luna ianuarie a fiecarui an, cu rata inflatiei.
     4.4.Pentru neplata chriei la termenul stabilit atrage dupa sine si aplicarea de penalitati de 0,1%
pe zi de intarziere si autorizeaza pe locator sa ceara rezilierea contractului.

    5.GARANTII

    5.1.In vederea participarii la licitatie ofertantii sunt obligati sa depuna la casieria organizatorului
garantia de participare in cuantum de 3.000 lei.
    5.2.Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia, la cerere, in termen de 7 zile de la
desemnarea ofertantului castigator.
    5.3.Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele cazuri:
                           -71-
        a)daca ofertantul isi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;
        b)in cazul ofertantului desemnat castigator, daca acesta nu se prezinta in termenul limita
prevazut pentru incheierea contractului de locatiune.
    5.4.Pentru ofertantul castigator garantia de participare se constituie in cota parte din valoarea
chiriei aferente.

    6.DREPTURILE LOCATARULUI

    6.1.Locatarul are dreptul sa foloseasca bunul inchiriat ca un bun proprietar si numai pentru
destinatia specificata in caietul de sarcini.

    7.OBLIGATIILE LOCATARULUI

    7.1.Sa efectueze reparatiile ce se impun din folosinta Gradinii de Vara.
    7.2.Locatarul nu poate subinchiria imobilul ce face obiectul locatiunii si nu va schimba
destinatia acestuia.
    7.3.Locatarul este obligat sa plateasca pretul locatiunii la termenul si in cuantumul stabilit in
oferta, conform prevederilor pct.4 din prezentul caiet de sarcini.
    7.4.Locatarul este obligat sa exploateze Gradina de Vara cu respectarea conditiilor impuse de
normele P.S.I. si de alte reglementari in vigoare.
    7.5.Daca pe durata derularii contractului de locatiune se constata distrugeri la obiectul inchiriat,
produse de locatar sau terte persoane, acesta este raspunzator material si civil.
    7.6.La incetarea contractului de locatiune prin ajungere la termen, locatarul este obligat sa
restituie locatorului bunul inchiriat in starea in care l-a preluat.
    7.7.Locatarul este obligat sa respecte si alte obligatii prevazute prin contractul de locatiune.
    7.8.Locatarul nu va efectua lucrari de investitii la bunul ce face obiectul contractului decat cu
acordul scris al locatorului.
    7.9.Dupa expirarea contractului de inchiriere bunurile realizate de locatar vor ramane in
proprietatea Consiliului Local si acesta va fi despagubit.
    7.10.Locatarul va pune la dispozitia locatorului (Consiliul local) Gradina de Vara ori de cate ori
va avea loc o activitate culturala de interes public, cu conditia notificarii locatarului cu 5 zile inainte.

    8.DREPTURILE LOCATORULUI

    8.1.Locatorul are dreptul sa inspecteze modul cum sunt exploatate bunurile inchiriate, precum si
modul in care este satisfacut interesul public prin realizarea obiectivelor inchirierii, verificand
obligatiile asumate de locatar.
    8.2.Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a locatarului si numai in prezenta
reprezentantului locatarului.
    8.3.Locatorul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de
locatiune, din motive exceptionale, legate de interesul national sau local, dupa notificarea prealabila a
locatarului, cu cel putin 30 de zile inainte de modificare.
    8.4.In cazul in care locatarul nu respecta prevederile din oferta si caietul de sarcini ce au stat la
baza acordarii inchirierii, precum si in cazul in care plata pretului locatiunii se face cu o intarziere ce
depaseste cu 30 de zile termenele stabilite, locatorul are dreptul sa ceara rezilierea contractului.
    8.5.In cazul in care locatarul foloseste bunul inchiriat in alte scopuri decat cele stabilite sau intr-
un mod care produce o vatamare locatorului, acesta din urma poate cere rezilierea contractului.
                           -72-
    9.OBLIGATIILE LOCATORULUI

    9.1.Locatorul este obligat sa predea bunul inchiriat si sa nu il tulbure pe locatar in exercitiul
drepturilor rezultate din contractul de locatiune.
    9.2.Locatorul este obligat sa notifice locatarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca
atingere drepturilor locatarului.
    9.3.Sa controleze modul cum este folosit si intretinut de catre locatar bunul inchiriat si sa ia
masurile ce se impun in vederea unei bune intretineri si folosiri judicioase potrivit destinatiei pentru
care s-a incheiat contractul.

    10.INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE

    10.1.Contractul de locatiune inceteaza in urmatoarele situatii:
        a)la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia, potrivit art.3, pct.3.2.;
        b)neplata pretului locatiunii pe o perioada mai mare de 30 de zile, atrage rezilierea
contractului;
        c)in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntare unilaterala de
catre locator, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina locatorului;
        d)prin acordul de vointa al partilor.

    11.SOLUTIONARE A LITIGIILOR

    11.1.Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de locatiune sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
    11.2.Pe toata durata locatiunii, locatorul si locatarul se vor supune legislatiei in vigoare in
Romania.

    12.DISPOZITII FINALE

    12.1.Drepturile si obligatiile partilor se stabilesc prin contract de inchiriere, cu respectarea
clauzelor prevazute in prezentul caiet de saricni.
    12.2.Documentele licitatiei se pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind de 50 lei.                                         Vizat,
    PRIMAR,                               DIRECTIA ECONOMICA,

Ing.Gheorghe Catrinoiu                            Ec.Gheorghe Tutuianu


                                  COMPARTIMENT TEHNIC SI
URBANISM,
                                         Ing.Danut Valeanu


                                       COMPARTIMENT
JURIDIC,
                                        Jr.Georgeta Serban
                          -73-
                      R E FE RAT
         privind analiza dosarelor depuse in vederea aplicarii Legii 15/2003    Avand in vedere:
    -prevederile Legii 15/09.01.2003 cu privire la sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinte proprietate personala;
    -prevederile H.G.R 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
15/09.01.2003;
    -H.C.L. nr.114/30.10.2003 privind aprobarea terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii
15/2003;
    -H.C.L. 82/25.11.2004, H.C.L. 27/27.03.2008, H.C.L. 49/25.09.2008 si H.C.L. 107/18.12.2008
privind extinderea lotizarii in zonele Spital, Vlasca, Buliga, Vinalcool, Rezidentiala, Est si zona
Liliacului – str.Viorelelor;
    -H.C.L. nr.37/19.08.2004 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate pentru
atribuirea terenurilor;
    -procesul-verbal de verificare si notare a dosarelor de catre comisie.
    Comisia propune analiza si aprobarea urmatoarelor dosare:

    1.Caras Florin, domiciliat in mun.Fetesti, str.Dacia, nr.15, jud.Ialomita, dosar complet, admis 35
puncte, zona Buliga, lot 19.
    2. Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului atribuit in conformitate cu Legea 15/2003 si
HCL nr.45/27.04.2008 d-nei Oaie Ruxana, cu cererea nr.8222/15.05.2006.
    3. Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului atribuit in conformitate cu Legea 15/2003 si
HCL nr.48/27.04.2006 d-nei Pirvuletu Marina Violeta, cu cererea nr.7996/15.05.2006.
    4. Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului atribuit in conformitate cu Legea 15/2003 si
HCL nr.67/31.06.2007 d-lui Neculai Gheorghe, cu cererea nr.9227/18.06.2007.
    5. Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului atribuit in conformitate cu Legea 15/2003 si
HCL nr.67/31.06.2007 d-lui Ionita Lucica Marian, cu cererea nr.8102/18.06.2007.
    6. Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului atribuit in conformitate cu Legea 15/2003 si
HCL nr.67/31.06.2007 d-lui Chiria George, cu cererea nr.9142/18.06.2007.
    Anexam in copie procesul-verbal incheiat in data de 14.05.2009, cu ocazia intrunirii comisiei
pentru analiza dosarelor prezentate.
                   Comisia:
               1.Valeanu Danut- functionar public
               2. Radu Constantin- functionar public
               3. Avram Maria- functionar public
               4. Gheorghiu Alexandru- consilier local
               5. Loghin Cocu - Marius- consilier local                         -74-
Nr.8787/22.05.2009                     RAPO RT
   privind concesionarea catre S.C.DOUBLE E&A S.R.L. a terenului din str.Liviu Rebreanu,
           vecinatate V26-V27, municipiul Fetesti, judetul Ialomita    Avand in vedere :
    -prevederile Legii 215/2001, privind administratia publica locala, art.36, cu modificarile si
completarile ulterioare;
    -prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de construire, cu
modificarile si completarile ulterioare;
    -cererea S.C.DOUBLE E&A S.R.L., cu sediul in Fetesti, str.Armatei, bl.B1, sc.A, ap.305,
judetul Ialomita, cerere inregistrata la nr.6336/2009, prin care solicita concesionarea suprafetei de 50
mp, pentru defasurarea activitatii de comert.
    Compartimentul Tehnic si Urbanism propune concesionarea terenului in suprafata de 130
mp., teren situat in str.Liviu Rebreanu, vecinatate V26-V27, municipiul Fetesti, cu o redeventa care va
tine cont de activitatea desfasurata de concesionar (prestari servicii si comert) si amplasamentul
terenului in cadrul localitatii.
    Facem precizarea ca in prezent S.C.DOUBLE E&A S.R.L., detine un contract de concesiune
nr.4297/2007 pentru suprafata de 20 mp si doua contracte de inchiriere (nr.2500/2007 pentru 20 mp si
nr.16695/2003 pentru suprafata de 40 mp).
    Avand in vedere prevederile Regulamentului Local de Urbanism, suprafata de teren solicitata
pentru extindere nu poate depasi 50 mp (din considerente de distante fata de cladirile alaturate) pentru a
se permite intretinerea acestora, accesul pompierilor, mijloacelor de salvare, astfel incat sa nu rezulte
niciun inconvenient legat de iluminarea naturala, insorire, securitate in caz de seism). Suprafata totata
de 130 mp, rezulta din insumarea suprafetei de 80,00 mp aflate in posesia S.C.DOUBLE E&A S.R.L. si
extinderea solicitata de 50 mp.
    Mentionam ca societatea mai sus mentionata intentioneaza sa execute lucrari de modernizare si
modificare a spatiului existent, conform normelor in vigoare (Legea nr.150/2004 modificata cu
Regulamentul nr.882/2004 si 852/2004, privind alinierea la standardele europene, ce coordoneaza
activitatile in domeniul comercial).               COMPARTIMENT TEHNIC SI URBANISM,
                   Ing.Valeanu Danut
                         -75-
Nr.8704/21.05.2009
                       RAPO RT
    privind prelungirea contractului de concesiune nr.18557 / 05.09.2001 si concesionarea
     catre dl.Mercan Nicu a suprafetei de teren pentru care in momentul de fata este in
  vigoare contractul de inchiriere nr.2364/2003 in Piata Agroalimentara Fetesti-Gara, str.Ardealului    Avand in vedere :
    -prevederile Legii 215/2001, privind administratia publica locala, art.36, alin.(5), lit.a), cu
modificarile si completarile ulterioare;
    -prevederile O.U.G.nr.54 din 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica, art.7, alin.(3), aprobata cu Legea nr.22 din 2007;
    -cererea dlui Mercan Nicu, cu domiciliul in localitatea Stelnica, cerere inregistrata la
nr.14396/2008, prin care se solicita prelungirea contractului de concesiune nr.18557/2001, pentru
terenul situat in Piata Agroalimentara Fetesti-Gara si concesionarea suprafetei de 63,00 mp teren situat
la aceeasi adresa si pentru care momentan este in vigoare contractul de inchiriere nr.2364/2003 incheiat
cu Primaria Fetesti.;
    Compartimentul Tehnic si Urbanism propune prelungirea cu 7 ani si 6 luni a contractului de
concesiune nr.18557 / 05.09.2001 si concesionarea suprafetei de 63,00 mp, pentru care actualmente
exista contract de inchiriere.
    Prelungirea contractului de concesiune se face in conformitate cu prevederile O.U.G.54/2006,
aprobata cu Legea 22/2007, pe o perioada egala cu cel putin jumatate din durata sa, prin simplul acord
de vointa al partilor.
    Spatiul comercial construit pe terenul concesionat in cauza se incadreaza in prevederile P.U.G.al
municipiului Fetesti, fiind situat in zona pentru institutii publice si servicii.
    Se mentioneaza ca acest contract de concesiune a fost incheiat in anul 1994 prin licitatie publica
de catre S.C.VIORELA COM S.R.L., ulterior S.C.DUMBRAVITA COM S.R.L., dobandit prin act de
vanzare-cumparare nr.1419/03.09.2001, spatiul mai sus mentionat.
    Facem precizarea ca data fiind dispunerea constructiei si fluxul tehnologic al activitatilor
specifice unui comert civilizat, terenul (in prezent inchiriat, in suprafata de 63,00 mp) nu poate fi
dezmembrat, intreaga suprafata fiind necesara acestui obiectiv pentru buna desfasurare a activitatii.
               COMPARTIMENT TEHNIC SI URBANISM,
                   Ing.Valeanu Danut
                         -76-
Nr.8702/21.05.2009
                        RAPO RT
         privind prelungirea contractului de concesiune nr.6425 din 22.03.2001
    pentru terenul situat la adresa din str.Calarasi vecinatate bl.U1-U2, din municipiul Fetesti
    Avand in vedere :
    -prevederile Legii 215/2001, privind administratia publica locala, art.36, alin.(5), lit.a), cu
modificarile si completarile ulterioare;
    -prevederile O.U.G.nr.54 din 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica, art.7, alin.(3), aprobata cu Legea nr.22 din 2007;
    -cererea dlui Constantin Marian, reprezentant al S.C.EXTASSE COM S.R.L. cu sediul in
municipiul Fetesti, str.Calarasi vecinatate bl.U1-U2, judetul Ialomita;
    Compartimentul Tehnic si Urbanism propune prelungirea cu 5 ani a contractului de
concesiune nr.6425 din 22.03.2001, pentru terenul situat la adresa din str.Calarasi vecinatate bl.U1-U2,
judetul Ialomita, in suprafata de 82,66 mp, in conformitate cu prevederile O.U.G.54/2006, aprobata cu
Legea 22/2007, pe o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa, prin simplul acord de vointa al
partilor.
    Se mentioneaza ca primul contract de concesiune a fost incheiat in anul 1998, prin licitatie
publica, iar in urma instrainarii constructiei de pe amplasament in anul 2001, contractul a fost preluat de
actualul proprietar al cladirii.
               COMPARTIMENT TEHNIC SI URBANISM,
                   Ing.Valeanu Danut
                          -77-
                      REFERAT

privind prelungirea contractului de inchiriere
nr. 3609 din 27.02.2009 pentru terenul situat in Piata Agroalimentara Fetesti – gara

    Avand in vedere:
   prevederile Legii nr. 215 din 2001 privind administratia publica locala, art. 38, cu
   modificarile si completarile ulterioare;
   prevederile Legii cadastrului nr. 7/1996, art. 19, pct. “C”, lit. a);
   cererea nr. 7301 din 29.04.2009 depusa de dl. Garbocea Ionel, administrator al
   S.C.”ALEN DELON COM” S.R.L., cu sediul in Fetesti, Piata Agroalimentara Fetesti-
   gara,

  Se propune prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 3609 din 27.02.2009 de la 1an
la 3 ani pentru terenul in suprafata de 40,00 m2 aferent spatiului de prestari servicii apartinand
S.C.”ALEN DELON COM” S.R.L., teren situat in Piata Agroalimentara Fetesti-Gara.
    Aceasta propunere are in vedere faptul ca solicitantul este in imposibilitatea inscrierii
imobilului respectiv in cartea funciara deoarece contractul de inchiriere pe care il detine in
prezent are durata de doar 1 an, fata de 3 ani, cat prevede Legea Nr. 7/1996, art. 19, pct. “C”, lit.
a) si are dificultati in obtinerea creditelor bancare deoarece imobilele aflate pe terenuri
inchiriate pentru durata de 1 an nu sunt acceptate ca garantii bancare, asa cum se arata in
cererea sus mentionata.
    Mentionam ca terenul a fost initial concesionat prin licitatie publica de catre solicitant,
iar la expirarea duratei contractului initial de concesiune a fost incheiat un contract de inchiriere
cu durata de 1 an, conform prevederilor H.C.L. nr. 32 din 1997, prelungit anual pana in prezent
prin acordul de vointa al partilor.
                      Compartiment tehnic
                      si urbanism,
                      Ing. Danut Valeanu
                        -78-
Nr. 8392 din 18.05.2009
                        RAPO RT
          la proiectul de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul
            public al municipiului Fetesti in domeniul public al statului
     Guvernul Romaniei a transmis prin Secretariatul General solicitarea ca imobilele, reprezentand
locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, in
conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,
sa fie trecute din domeniul public al municipiului Fetesti in domeniul public al statului.
     Imobilele se afla in Fetesti, pe str.Griusor, bl.U4, U5, U6, U7 si U8 si cu datele de identificare
inscrise in anexa de la adresa transmisa de Guvern.
     Constructiile de locuinte, dupa trecerea lor in proprietatea privata a statului, vor ramane in
administrarea Consiliului Local al municipiului Fetesti, in vederea vanzarii apartamentelor catre cei in
drept, la cererea acestora, in conditiile legii.
     Solicitarea este intemeiata pe dispozitiile art.9, alin.(2) din Legea 213/1998, privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia si are in vedere crearea cadrului legal pentru vanzarea
apartamentelor catre titularii contractelor de inchiriere.
                        SECRETAR,
                        Jr.Nela Rosca
                          -79-
Nr. 9001 / 26.05.2009
                    RAPORT


    In conformitate cu prevederile art.166 din Legea 84/1995 a invatamantului, terenurile si
cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant fac parte din inventarul
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ – teritoriale si sunt date in
adminsitrare scolilor, care, prin consiliile de administratie pot sa hotarasca inchirierea sau
concesionarea respectivelor bunuri, taxele constituindu-se venit la bugetul unitatii de
invatamant. Este interzisa instrainarea bunurilor, iar schimbarea destinatiei bazei materiale se
realizeaza numai cu avizul conform al Ministrului invatamantului.
    In cazul unitatilor de invatamant din municipiul Fetesti au fost incheiate protocoale de
predare-primire a cladirilor si terenurilor in care se desfasoara activitatea de invatamant in anul
2004, data la care a fost modificata si completata Legea 84/1995, in sensul acordarii in
administrare a bunurilor.
    La acea data nu s-au stabilit si limitele dreptului de administrare printr-o hotarare de
consiliu local, astfel cum prevede art.12, alin.(2) si (3) din Legea 213/1998, privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia:
    ''Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa dispuna de
acesta, in conditiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare. Dreptul de administrare
va putea fi revocat numai daca titularul sau nu-si exercita drepturile si nu executa obligatiile
nascute din actul de transmitere''.
    Avand in vedere aceste prevederi propun ca, prin hotarare, sa se acorde titulatilor
dreptului de administrare, in cazul unitatilor de invatamant consiliile de administratie,
competenta de a inchiria si concesiona bunurile administrate in conditiile legii.
    Mentionam ca Liceul Teoretic ''Carol I'' Fetesti a solicitat aceasta aprobare Consiliului
local, dar propunerea Primariei este de a se stabili limitele dreptului de administrare pentru toate
unitatile de invatamant din Fetesti.


                     SECRETAR,
                    Jr.Nela ROSCA
                        -80-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:10/3/2012
language:Latin
pages:80