Fisa de date achizitie serv curatenie

Document Sample
Fisa de date achizitie serv curatenie Powered By Docstoc
					             ROMÂNIA
          CASA NAŢIONALǍ DE PENSII
      ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURǍRI SOCIALE
        Str. Latinǎ nr.8, sector 2, Bucureşti
  D OC U M E N T A Ţ I E
C ER E R E D E OF E R T E
Achiziţie de servicii curãţenie aferent
  spaţiilor deţinute de CNPAS
            FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

 Denumire: Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
 Adresa: str. Latina nr.8, sect.2
 Localitate: Bucuresti            Cod postal:     Tara: Romania
                       020793
 Persoana de contact:            Telefon: 316.92.81
 Savin Mitranescu, Aronel Serbu
 E-mail: savin.mitranescu@cnpas.org     Fax: 316.92.81

 Adresa/ele de internet (daca este cazul):
 Adresa Autoritatii contractante:


I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
 √ ministere ori alte autoritaţi publice centrale   □ servicii publice centrale
 inclusiv cele subordonate la nivel regional sau    □ aparare
 local                         □ ordine publică/siguranta naţională
 □ agenţii naţionale                  □ mediu
 □ autorităţi locale                  □ economico-financiare
 □ alte institutii guvernate de legea publică     □ sanatate
 □ institutie europeană/organizaţie internationala □ construcţii şi amenajarea
 □ altele (specificati)                teritoriului
                            √ protectie socială
                            □ cultura, religie si actv. recreative
                            □ educaţie
                            □ altele
                            (specificaţi)________________

Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante
         DA □    NU√


 Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute:
                       √ la adresa mai sus menţionată
                       □ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

 Date limita de primire a solicitarilor de clarificari
                         Data: 24.04.2009
                         Ora limita : 15.30
 Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 27.04.2009
 Organismul competent pentru caile de atac:
 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor din Bucuresti, Str. Stavropoleos nr.6,
 sector 3
 Institutia responsabila pentru procedurile de recurs
 Denumire: Curtea de Apel
 Adresa: sos. Oltenitei 107-111, sector 4, Bucuresti, 041304
 Localitatea: Bucuresti        Cod postal: 041304         Tara: Romania
 Telefon: 021-332.33.37; 021-332.35.64          Fax: 021-332.12.40
 Adresa internet: www.cabuc.ro

I.c.Sursa de finantare :
                       Dupa caz, proiect/program finantat din
 Bugetul de Asigurari Sociale         fonduri comunitare
                         DA □           NU √
                       Daca DA, faceti referire la proiect/program
                       ....................................................................


II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
 II.1.1) Denumire contract:
 Servicii curãţenie aferente spaţiilor deţinute de CNPAS cod CPV 90919200-4.

 II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
 (a) Lucrări          □ (b) Produse        □   (c) Servicii       √
 Execuţie            □ Cumpărare         □
 Proiectare şi execuţie     □ Leasing          □   Anexa 2A √   Anexa 2B □
 Realizare prin orice mijloace    Închiriere       □
 corespunzătoare cerinţelor     Cumparare in rate    □
 specificate de autoritatea
 contractantă          □
 Principala locatie a lucrarii    Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare
 ________________________ ____________________
                                  Str. Latina Nr.8, sect.2
 _________________________ ____________________
                                  Cod CPV / CPSA
 Cod CPV/ CPSA            Cod CPV/CPSA         90919200-4
 □□□□□□□□/ □□□□□□          □□□□□□□□/□□□□□□
 II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
 Contract de achiziţie publică: √
 Încheierea unui acord cadru □
 II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
 - pana la 31.12.2009
 II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)

 Acordul cadru cu mai mulţi operatori □      Acordul cadru cu un singur operator      □
 Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□
 maxim al participanţilor al acordului
 cadru vizat
 Durata acordului cadru:
 Durata în ani □□ sau luni    □□□
 Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
 DA □       NU □
 II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)
  da □   nu √
 Daca da:
 Un singur lot □          Unul sau mai multe □           Toate loturile □

 II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate      DA □            NU √


II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati prestatii servicii: conform caiet de sarcini

II.2.2) Optiuni (daca exista)                       da □   nu √
Daca exista, descrierea acestor optiuni:
III. Conditii specifice contractului

III.1 Alte conditii particulare referitoare la
contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat              DA □             NU √
(daca DA scurta descriere )
III.1.2. Altele                    DA □             NU √
(daca DA, descrieti)

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa              □ Negociere cu anunt de participare      □
Licitatie restransa              □ Negociere fara anunt de participare     □
Licitatie restransa accelerata        □ Cerere de oferta              √
Dialog competitiv               □
III.2) Etapa finala de licitatie electronica   DA □     NU √

III.2.) Legislatia aplicata (se completeaza cu legislatia in vigoare aferenta achizitiilor
publice – OUG 34/2006; HG 925 /2006, dupa caz, alte acte normative, Ordin ANRMAP
– www.anrmap.ro

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului
Declaratii privind eligibilitatea    - Declaratie privind eligibilitatea
                    - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute
                    la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                    34/2006
Declaratie privind indeplinirea     - Certificat de atestare fiscala emis de Dir. Gen. a
obligatiilor              Finantelor Publice - original
  Solicitat √    Nesolicitat □   - Certificat Fiscal privind impozitele si Taxele Locale -
                    original
IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
  Persoane juridice/fizice romane   Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de
                    oficiul registrului comertului - original
IV. 3.) Situatia economico-financiara
   Informatii privind situatia    Bilanţul contabil la data de 30.06.2008, vizat şi
     economico-financiara      înregistrat de organele competente
 Solicitat √       Nesolicitat □ -copie certificatã de ofertant
IV.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala
 Informatii privind capacitatea         Lista principale prestatii in ultimii 3 ani
tehnica                     Solicitat √         Nesolicitat □
 Solicitat √  Nesolicitat □            Lista utilaje conform caiet de sarcini
                         Solicitat √         Nesolicitat □

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei       limba romana
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei    60 de zile
V.3) Garantie de participare
Solicitat □        Nesolicitat √
V.6) Modul de prezentare a propunerii     - formularele care trebuie completate :
tehnice                    Formular    nr.  12A
                        Formular    nr.  12B
                        Formular    nr.  12C
                        Formular    nr.  12E
                        Formular    nr.  10B
V.7) Modul de prezentare a propunerii     Propuneriea financiara se elaboreaza in asa
financiare                   fel  incat  sa  permita   calcularea
                        corespunzatoare a pretului ofertei.
V.9) Modul Prezentarea ofertei         - Data limita pentru depunerea ofertei,
                        CNPAS str. Latina nr.8, Dir. Economica.
                              Data: 29.04.2009 ora 13.00
                              - Modul de prezentare/ ambalare: Oferta va
                              fi prezentata in plic inchis sigilat avand
                              mentiunea: „A nu se deschide pana la data
                              de 29.04.2009 ora 14.00
V.11) Deschiderea ofertelor                 Data, ora si locul deschiderii ofertelor
                              CNPAS str. Latina nr.8, Dir. Economica.
                              Data: 29.04.2009 ora 14.00

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Pretul cel mai scazut                  √
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica           □
Factor de evaluare      Pondere            Factor de evaluare       Pondere
1........................... ............................  5............................  ................................
2........................... ............................  6............................  ...............................
3........................... ............................  7............................  ...............................
4.......................... ............................  8...........................  ..............................


VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VII.1 AJUSTAREA PRETULUI    Daca DA, se va preciza modul de ajustare a
CONTRACTULUI          pretului contractului
   DA □ NU   √
VII.2. GARANTIA DE BUNA     garantia de buna executie =5% din
EXECUTIE A CONTRACTULUI     valoarea fara TVA a contractului.
                - modul de constituire a garantie de buna
   DA √ NU □         executie: retineri succesive din valoarea
                facturilor lunare
  A) FORMULARE


  Conţine formulare destinate, pe de o parte, sã faciliteze elaborarea şi prezentarea
ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altã parte, sã permitã comisiei de
evaluare examinarea şi evaluarea rapidã şi corectã a tuturor ofertelor depuse.


  Fiecare candidat / ofertant care participã în mod individual sau ca asociat la procedura
pentru atribuirea contractului de achiziţie publicã are obligaţia de a prezenta formularele
prevãzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzãtor şi semnate de
persoanele autorizate.
Formular nr. 12A
   Operator economic
  ..........................
   (denumirea/numele)

    DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

  Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
..................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,
ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006,
respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotarare definitiva a unei instante judecatoresti
pentru participarea la activitati ale unei
organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau
spalare de bani.
  Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt
complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita,
in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
   Data completarii .............
Operator economic,

................................

(semnatura autorizata)
Formular nr. 12B

    Operator economic
  ─────────────────────────
    (denumirea/numele)

              DECLARATIE
     privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

  Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele
operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent
la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea
contractului de achizitie publica avand ca obiect
.................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrarii si codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an),
organizata de ...................... (denumirea autoritatii
contractante), declar pe propria raspundere ca:
  a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele
nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele
comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele
anterioare, reglementata prin lege;
  b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea
in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
  c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor
si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente
ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana
la data solicitata .................;
  d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a
adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli
in materie profesionala.
  Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si
corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
  Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma
cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei
penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

........................
(semnatura autorizata)
Formular nr. 12C
    Operator economic
  ─────────────────────────
    (denumirea/numele)

   DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
  1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica
............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect
................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii
si codul CPV), la data de ........ (zi/luna/an), organizata de
.......................... (denumirea autoritatii contractante),
particip si depun oferta:
  [ ] in nume propriu;
  [ ] ca asociat in cadrul asociatiei
..............................;
  [ ] ca subcontractant al
.........................................;
  (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
  2. Subsemnatul declar ca:
  [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori
economici;
  [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de
recunoastere o prezint in anexa.
  (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
  3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea
contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie
la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de
achizitie publica.
  4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete
si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care
insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.
  5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie,
societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze
informatii reprezentantilor autorizati ai ................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)
Formular nr. 12E

    Operator economic
  ─────────────────────────
    (denumirea/numele)

              DECLARATIE
 PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

  Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului),
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de
fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt
reale.
  Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si
corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaratie.
  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate
comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii
reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
┌────┬────────┬─────┬──────────┬────────┬────────┬──────────┬──────┬──────────┐
│  │    │   │Denumirea/│    │ Pretul │ Procent │    │ Perioada │
│  │Obiectul│   │ numele │ Cali- │ total │indeplinit│Canti-│    de  │
│Nr. │contrac-│Codul│ benefi- │ tatea │   al  │  de  │tatea │derulare a│
│crt.│ tului │ CPV │ciarului/ │presta- │contrac-│ prestator│(U.M.)│ contrac- │
│  │    │   │clientului│ toru- │ tului │   (%)  │   │ tului**) │
│  │    │   │ Adresa │ lui*) │      │     │   │     │
├────┼────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│  │  1  │ 2 │   3   │  4  │  5  │  6   │ 7  │   8  │
├────┼────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ 1. │    │   │     │    │    │     │   │     │
├────┼────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ 2. │    │   │     │    │    │     │   │     │
├────┼────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│... │    │   │     │    │    │     │   │     │
├────┼────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│  │    │   │     │    │    │     │   │     │
└────┴────────┴─────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴──────────┘

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata
   Formular nr. 10B

  Operator economic
  ..................
  (denumirea/numele)

                FORMULAR DE OFERTA

  Catre ........................................................
     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
  Domnilor,
  1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii,
reprezentanti ai ofertantului ............. (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam/
.................... (denumirea serviciului), pentru suma de ......
......... + TVA ( Pman -suma in litere si in cifre), platibila dupa
receptia serviciilor.
  2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita
castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.
  3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o
durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), respectiv
pana la data de .................. (ziua/luna/anul), si ea va
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte
de expirarea perioadei de valabilitate.
  4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie
publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
  5. Precizam ca:
  │─│ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt
prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar
"alternativa";
  │─│ nu depunem oferta alternativa.
  (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
  6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra
este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna
executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
  7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel
mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

  Data .../.../...
  . .............., (semnatura), in calitate de ................,
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ..............
(denumirea/numele operatorului economic)
             CAIET DE SARCINI
- pentru achiziţionarea serviciului de cleaning (curãţenie) referitor la imobilele în care
  îşi desfãşoarã activitatea salariaţii Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de
                  Asigurãri Sociale -
   Serviciul de cleaning care se propune a fi achiziţionat se referã la întreţinerea
urmãtoarelor obiective:
  1. clãdire din str. Latinã nr.8 în suprafaţã de 3.600 mp
  2. spaţiu deţinut de C.N.P.A.S. în str. G. Vraca nr.9 cu suprafaţa de 756 mp.
  3. spaţiu deţinut de C.N.P.A.S. în şos. Olteniţei nr.388 cu suprafaţa de 905 mp.
   Operaţiunile ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini sunt urmãtoarele:
 PENTRU CLÃDIREA DIN STR. LATINÃ NR.8 ŞI SPAŢIUL DEŢINUT DE
      C.N.P.A.S. ÎN STR. GEORGE VRACA NR.9
        A. SERVICII DE CURÃŢENIE – ÎNTREŢINERE
    Activitãţi de curãţenie prestate zilnic dupã orele de program în birouri, holuri,
scãri, coridoare, grupuri sanitare, depozite, curte, dupã cum urmeazã:
       Aspirare simplã pardoseli dure, holuri, scãri   - zilnic
       Aspirare mochete, covoare, parchet         - zilnic
       Aspirare tapiţerii                 - sãptãmânal
       Curãţare pete mochete, covoare           - la nevoie
       Curãţare jaluzele                 - lunar
       Curãţare calorifere, convectori          - sãptãmânal
       Curãţare mobilier, computere, biroticã       - zilnic
       Lustruire parchet              `   - lunar
       Spãlare pardoseli dure               - zilnic
       Curãţare spaţii comune               - zilnic
       Curãţare grupuri sanitare             - de 2 ori pe zi
       Evacuare coşuri de gunoi              - zilnic
       Curãţare spaţii exterioare – curte         - zilnic
       Spãlare geamuri birouri şi holuri interior/exterior - sãptãmânal
       Curãţare zãpada iarna               - la nevoie
        (Zãpada se va curãţa de regulã dimineaţa pânã la ora 8:30)
       Spãlat covoare                  - la nevoie
        B. SERVICII DE RECONDIŢIONARE, ÎNTREŢINERE PARDOSELI
          DURE
    Întreţinerea cu maşini specializate a marmurei şi granitului. În funcţie de
natura materialului şi gradul de afectare a suprafeţei acestuia se vor executa
urmãtoarele operaţii:
       Cristalizare –la suprafeţe cu rizuri sau mãtuite - semestrial
       Şlefuire – la suprafete afectate mecanic ce
        trebuie recondiţionate             - trimestrial
      Lustruire – pentru întreţinerea luciului    - trimestrial
      Ceruire – pentru protejarea luciului      - trimestrial
      C. SERVICII DE ALPINISM UTILITAR
      Curãţarea faţadelor cu echipe specializate
      şi acreditate de Inspectoratul de Protecţia Muncii  - trimestrial

  PENTRU SPAŢIUL DEŢINUT DE CNPAS ÎN ŞOS. OLTENIŢEI NR. 388
       A. SERVICII DE CURÃŢENIE – ÎNTREŢINERE
   Activitãţi de curãţenie prestate în arhive, holuri, scãri, coridoare, grupuri
sanitare, dupã cum urmeazã:
      Aspirare simplã pardoseli dure la arhive,holuri, scãri - bilunar
      Curãţare calorifere, convectori            - bilunar
      Spãlare pardoseli dure                - bilunar
      Curãţare grupuri sanitare               - bilunar
      Evacuare gunoaie                   - bilunar
      Spãlare geamuri încãperi şi casa scãrilor       - lunar
      Curãţare spaţii exterioare curte           - bilunar

   Materialele igienico-sanitare, utilajele, echipamentele, etc. necesare
desfãşurãrii activitãţilor mai sus menţionate vor fi asigurate de prestator cu excepţia
sãpunului lichid şi a hârtiei igienice.
   Materialele folosite vor fi de cea mai bunã calitate, şi nu vor putea fi folosite
decât cu acordul prealabil al beneficiarului.
   Toate activitãţile vor fi prestate între orele 6:00-20:00.
   Prestatorul va avea sarcina sã depunã lista cu personalul care va avea acces
în sediile CNPAS, precum şi datele de identificare ale acestuia. Prestatorul va
anunţa în scris orice schimbare de personal.
   Oferta va fi fãcutã în lei şi echivalent EURO la cursul din ziua publicarii
documentatiei in SEAP, în conformitate cu prezentul caiet de sarcini.
   Valoarea totalã a contractului în lei va fi fixã pe toatã durata de valabilitate a
contractului de service.
   Ofertantul trebuie sã poatã presta activitatea care face obiectul prezentei
documentaţii cu echipamente şi utilaje specifice şi anume:
   - aparate de aspirat lichide / praf;
   - aparate de aspirat mocheta cu injecţie / extracţie;
   - aparate tip monodisc de spãlat pardoseala;
   - aparate tip monodisc de mare viteza pentru lustruit pardoseala;
   - aparate tip monodisc pentru trepte şi contratrepte;
   - aparate de spãlat mocheta cu spumã uscatã sau uscare rapidã (max. 90 min);
   - aparate de spãlat cu jet de apã;
   - maşini de mãturat; cãrucioare curãţenie;
   - corzi de ascensiune şi hamuri.
   Facturarea serviciilor se va face lunar, în primele 15 zile ale lunii pentru luna
precedentã. Odatã cu factura, beneficiarul va depune o detaliere a serviciilor şi
materialelor cuprinse în facturã. Beneficiarul îşi rezervã dreptul de a plãti numai
serviciile efectiv prestate. Acceptarea la platã a serviciilor în totalitatea lor sau, dupã
caz, numai parţial constã în acordarea bunului de platã.
   La execuţia contractului, se percepe o garanţie de bunã execuţie în valoare de
5% din preţul total fara TVA al contractului. Modul de constituire a garanţiei de bunã
execuţie: scrisoare de garantie bancara de buna executie.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:10/3/2012
language:Unknown
pages:15