Algemene reserverings- en huurvoorwaarden by 6s2765x

VIEWS: 0 PAGES: 4

									Algemene reserverings- en huurvoorwaarden
Vakantiewoning te Kopparberg, Malmvägen 33 714 34 (Zweden)

Algemeen
Deze algemene reserverings- en huurvoorwaarden vormen een onderdeel van de huurovereenkomst
tussen u en verhuurder. Door middel van uw betaling aan verhuurder verklaart u met de hieronder
afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan.


Artikel 1
J.A.Visser kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van
het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten
zijn wil. J.A.Visser kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het
werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan J.A.Visser verantwoordelijk worden
gehouden voor onderbreking van water of elektriciteit.
J.A.Visser wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage,
persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van
het vakantiehuis of appartement tengevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en prijs.
Een reservering is geldig vanaf het moment, dat J.A.Visser de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het
betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde
algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. De prijzen
van J.A.Visser zijn berekend in EURO'S en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld
op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs
inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de
woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs.
Voor iedere reservering moet 150,- euro binnen 10 dagen na het aangaan van de huurovereenkomst
voldaan worden en het restantbedrag 6 weken voor aanvang van de huurperiode. Bedoelde bedragen
dienen worden overgemaakt op de bankrekening van J.A.Visser te weten SNS 921340435 Indien dit niet
heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief of e-mail ontvangen met het verzoek het restant binnen 5
werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door
de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. J.A.Visser heeft dan
tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de
reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van
de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

4. Annulering door de huurder.
Annulering dient telefonisch en per aangetekende brief te worden opgegeven. Direct na ontvangst van de
schriftelijke annulerering zendt verhuurder een annuleringsbevestiging/nota. Bij annulering tot 6 weken
voor aanvang van de huurperiode wordt er 150,- euro in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken
voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht, bij annulering
binnen 3 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 100% in rekening gebracht. Indien de
vakantiewoning binnen de bedoelde 6 weken in de geannuleerde periode alsnog verhuurd wordt, zal
verhuurder € 75,- in rekening brengen en zal het resterende bedrag aan huurder worden gerestitueerd.

5.Annulering door J.A.Visser
Indien enige omstandigheid van J.A.Visser noopt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning,
zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. Indien mogelijk onder aanbieding van een
alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal
verhuurder onmiddelijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft niet meer of
ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
6. Klachten en geschillen.
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit
nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend
schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs
voordoet. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de
woning niet
overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te
nemen met J.A.Visser. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de
klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief
oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands
recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van
de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.

7. Omschrijving.
Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van J.A.Visser betreffende de vakantiewoning,
de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van
gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door J.A.Visser.
Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de
huurperiode, zal J.A.Visser de huurder hierover informeren, doch dan kan J.A.Visser hiervoor niet
verantwoordelijk worden gesteld. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de
indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt
te zijn, dan dient de huurder J.A.Visser hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en
ander kan herstellen. Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt
en valt buiten de verantwoordelijkheid van J.A.Visser.

8. Aankomst en vertrek.
U kunt de vakantiewoning betrekken na 15.00 uur en voor 19.00 uur. Op de dag van vertrek dient u de
woning uiterlijk om 11.00 uur schoongemaakt te verlaten. De huur geldt voor minimaal 1 week van
zaterdag tot zaterdag, tenzij anders wordt overeengekomen. Latere aankomst of een eerder vertrek geven
de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel daarvan. Het wordt aanbevolen om de
avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, teneinde een
precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden
tengevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan J.A.Visser
niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het
moment, dat de huurder ter plekke arriveert.

9. Maximum aantal bewoners.
In een vakantiewoning mogen niet meer dan 6 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend
door J.A.Visser Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot
de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten
van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er
onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden
ingehouden op de waarborgsom.

10. Huisdieren.
In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen.
Houdt u zich niet aan deze voorwaarde dan wordt de waarborgsom niet gecrediteerd.

11. Beddengoed.
U bent verplicht het door u meegebrachte beddengoed (kussensloop/dekbedovertrek/matrashoes) te
gebruiken. Dit om redenen van hygiëne. Mocht blijken dat u de woning heeft gebruikt zonder gebruik te
maken van uw eigen beddengoed dan wordt de waarborgsom niet gecrediteerd.
12. Roken.
In de woning is het niet toegestaan te roken. Houdt u zich niet aan deze voorwaarde dan wordt de
waarborgsom niet gecrediteerd.

13.Bijkomende kosten/ waarborgsom
Elektriciteitskosten (tot 400 KWh per week) en water zijn bij de huursom inbegrepen. Bij meer verbruik
wordt € 0,15 per KWh in rekening gebracht. De waarborgsom bedraagt € 300,-bij vooruitbetaling te
voldoen, tegelijk met de huurbetaling. De waarborgsom wordt achteraf per bank gecrediteerd, eventueel
onder aftrek van kosten voor het herstel van geconstateerde schade aan de woning, eventueel
meerverbruik van energie en eventuele schoonmaakkosten indien de woning niet naar behoren schoon
achtergelaten is. De verblijfsbelasting is voor rekening van de verhuurder en is derhalve bij de huursom
inbegrepen. In de maanden November t/m Maart wordt er € 65,= per week energietoeslag berekend voor
maximaal 400 Kwh extra. Bij meer verbruik wordt € 0,15 per KWh in rekening gebracht.


14. Schoonmaak.
Huurder verplicht zich het huis opgeruimd en schoongemaakt achter te laten. Dit houdt in:
-alle servies, bestek en dergelijke afgewassen en gedroogd
-Vloer gestofzuigd en gedweild
-Keuken,badkamer en toilet gereinigd
-Koelkast leeg en schoon
-Oven en fornuis schoon
-Afval verwijderd
-Dekbedden 1x opgevouwen op het betreffende bed
-Ramen en deuren (ook van schuur) afgesloten
-Deur wasmachine open
Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan
degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien
dient de huurder dit binnen 24 uur aan J.A.Visser te melden.

Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor
het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloeren. U vindt in de woning een checklist voor de
eindschoonmaak. Voor zover de huurder dit bij het aangaan van de huurovereenkomst reeds heeft
gemeld, kan hij er voor kiezen voor deze eindschoonmaak te betalen. De kosten hiervoor bedragen €60,=.
U kunt dit op het contract aangeven. Indien de huurder er voor kiest om de eindschoonmaak aan de
verhuurder over te laten en hiervoor te betalen dient de huurder alsnog de volgende zaken bij vertrek uit
te voeren;
-Het huis opruimen d.w.z. alle huisraad op de oorspronkelijke plaats terug plaatsen
-Alle servies, bestek en dergelijke afgewassen en gedroogd opbergen op de oorspronkelijke plaats
-Koelkast leeg maken
-Afval verwijderd
-Ramen en deuren afsluiten
-Tuinmeubelen, fietsen, speelgoed in de schuur opruimen

Niettemin behoud de eigenaar zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen,
indien de eindschoonmaak niet naar behoren is verricht.

Gebruik en aansprakelijkheid
-Het plaatsen van caravan(s) en tent(en) is niet toegestaan, tenzij anders wordt overeengekomen tegen
nader te bepalen voorwaarden.
-Het is in Zweden gebruikelijk om niet met schoeisel het huis te betreden en dit op de deurmat achter te
laten. Wij zouden het erg prettig vinden als u zich hier aan wilt houden.
-Het is niet toegestaan om beddengoed en meubilair, anders dan tuinmeubilair in de tuin te gebruiken.
-Vuilniszakken dienen op de daarvoor aangewezen plaats gedeponeerd te worden. (Richtlijnen mbt het
huisvuil bevinden zich in de woning.)
-In de zomer verwarming uit, in de winter de radiatoren op stand 5 en de warmtepomp op stand 18............
-U bent aansprakelijk voor het correct gebruik van de vakantiewoning. Breuk van goederen of schade aan
inventaris of huis dient door u te worden vergoed. Schade wordt in eerste instantie in mindering gebracht
op de waarborgsom. Is er meer schade, dan zal de verhuurder de niet gedekte schade bij de
hoofdhuurder verhalen. Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of
nalatigheid van de huurder dient direct vergoed te worden. Calamiteiten en schade dienen direct door de
huurder aan de verhuurder gemeld te worden. Huurder geeft op het huurcontract door middel van
ondertekening aan dat hij in het bezit is van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Klachten
Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen, hoewel wij het huis en inventaris met grote zorgvuldigheid
onderhouden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan - en het functioneren van technische
installaties, apparatuur en speeltoestellen. Reparatie of vervanging ervan geven de huurder geen recht op
restitutie van de huursom of een deel daarvan. De verhuurder zal er zorg voor dragen dat reparaties of
vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Mocht u alsnog een klacht willen indienen, dient deze
binnen 1 maand na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij
de verhuurder. Indien u zonder overleg met verhuurder zelfstandig de door u gehuurde vakantiewoning
verlaat, dan verliest u alle rechten op een restitutie. Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor persoonlijk letsel of schade, of diefstal en verlies van uw eigendommen. Op deze overeenkomst is
nederlands recht van toepassing. Claims dienen te worden ingediend bij de Arrondissemantsrechtbank te
Groningen.

								
To top