CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE by K2Tytb9

VIEWS: 94 PAGES: 9

									                   CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE
                      Nr. ………. din …………. 2011


Incheiat intre:

     1. CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Garlei, nr.39A, sector 1,
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15930/1991, cod unic de inregistrare 5919324, cont
bancar RO33RZBR0000060013094217 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Dorobanti, reprezentata prin
Sergiu Negut, in calitate de Director General Adjunct, denumita in continuare PRESTATOR

     SI

       2. ......................, cu sediul in Bucuresti, ..............., inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
......................cod fiscal R......... cont bancar IBAN nr. ....................... deschis la ............, sucursala .......,
reprezentata prin ................, in calitate de ...................., numit in continuare BENEFICIAR

Denumite individual Partea si colectiv Partile

INTRUCAT:

  Dispozitiile legale prevad obligatia oricarui angajator de a lua toate masurile necesare pentru protejarea
  vietii si sanatatii salariatilor in toate aspectele legate de munca;
  Dispozitiile Codului Muncii, prevad obligatia angajatorului de a asigura accesul salariatilor la serviciul
  medical de medicina a muncii;
  Prestatorul este o companie privata de servicii medicale, ce ofera o gama complexa de servicii medicale
  angajatilor sai si angajatilor companiilor in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca
  nr.319/2006 si HG 355/2007 prestatorul dispune de mijloacele necesare pentru a putea oferi servicii de
  medicina muncii, dar si alte servicii medicale specializate de inalta calificare prin medicii specialisti
  angajati sau colaboratori ai Prestatorului;
  Beneficiarul este membra a Asociatiei Romane a Agentiilor Imobiliare (“ARAI”), organizatie profesionala
  care reuneste in principal agenti economici cu obiect de activitate din domeniul imobiliar si domenii
  conexe de activitate, cu care Prestatorul a incheiat un contract de colaborare;
  ARAI este membra a Uniunii Profesiilor Liberale din Romania („UPLR”);
  Prestatorul a convenit cu ARAI acordarea unor conditii comerciale preferentiale membrilor asociatilor
  care au constitutit sau sunt membri ai ARAI, conditii comerciale detaliate in Oferta cuprinzand serviciile
  medicale care fac obiectul prezentului Contract (Anexa 1).
In considerarea aspectelor mentionate mai sus, Partile au decis incheierea prezentului Contract in termenii
de mai jos:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.1 Obiectul prezentului Contract consta in furnizarea de catre Prestator, in schimbul unui onorariu, a
urmatoarelor servicii medicale (denumite Servicii Medicale):

a) servicii medicale de medicina muncii;
b) alte servicii medicale pentru angajatii Beneficiarului: program [...........];
c) alte servicii medicale pentru membrii de familie (sot/sotie/copii pana in 18 ani) ai Beneficiarului:
  program [....]*;

Andreea Tudose                          1               Versiune 08032011_ss1
*Membrii de familie pot fi arondati doar pentru o perioada minima de 1 an.

II. SERVICIILE DE MEDICINA MUNCII


Art. 2.1 Serviciior medicale de medicina muncii vor fi prestate in conformitate cu Hotararea de Guvern HGR
355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor:
    1.   Examenul medical la angajare se efectueaza cf HGR 355/2007 privind supravegherea
    sanatatii lucratorilor. Medicul de medicina muncii in baza fisei de solicitare a examenului la angajare,
    fisei de identificare a factorilor de risc profesionali, dosarului medical si a examenelor medicale
    efectuate completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare:apt, apt
    conditionat, inapt temporar, inapt pentru locul de munca solicitat. Fisa de aptitudine se completeaza
    in doua exemplare unul pentru angajator unul pentru lucrator. Fisa de aptitudine se ataseaza la
    dosarul de sanatate si securitate
    2.    Control medical periodic se efectueaza tuturor angajatilor . Periodicitatea este stabilita cf.
    HGR 355 prin fisele din anexa 1 si poate fi modificata la propunerea medicului de medicina muncii cu
    informarea angajatorului. Controlul medical periodic se efectueaza diferentiat in functie de riscurile
    de la locurile de munca, conform fiselor de identificare a riscurilor profesionale.Controlul se va
    realiza la sediul Beneficiarului.Finalizarea concluziei se face prin completarea fisei de aptitudine in
    doua exemplare unul pentru angajator , unul pentru angajat. O copie a Fisei de aptitudine se
    ataseaza la dosarul de sanatate si securitate al lucratorului.
    3.    Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza pentru o intrerupere a activitatii de
    90zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni pentru orice alte motive si cuprinde: confirmarea
    aptitudinilor angajatului pentru exercitarea profesiei; stabilirea masurilor de adaptare daca este
    cazul; reorientarea spre un alt loc de munca;
    4.   Consilierea angajatorului si angajatului care cuprinde: identificarea factorilor de risc;
    masurile de prevenire corespunzatoare, inclusiv cele de prim ajutor, activitatea de reabilitare,
    reconversie si reorientarea profesionala in caz de accident de munca; boala profesionala, boala
    legata de profesie sau dupa afectiuni cronice; adaptarea muncii si a locului de munca la
    caracteristicile psihofiziologice ale angajatiilor; fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la
    locul de munca;
    Dosarul medical este documentul medical pe care il completeaza medicul de medicina muncii in
    momentul angajarii in munca, controlului periodic anual, controlul medical la reluarea activitatii.


Art. 2.2 Serviciile medicale de medicina muncii vor avea ca scop, in principal:
    propunerea masurilor necesare in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
    efectuarea examenului medical la angajare, de adaptare, a examenului medical la reluarea activitatii
    precum si a controlului general periodic;
    efectuarea controalelor medicale periodice, in conformitate cu reglementarile tehnice ale
    Ministerului Sanatatii si Familiei, pe durata executarii contractului individual de munca;
    efectuarea oricaror altor controale medicale la solicitarea angajatilor si colaboratorilor
    Beneficiarului, pentru orice simptome atribuite conditiilor de munca si activitatilor desfasurate.
    supravegherea reabilitarii profesionale, a reinsertiei, precum si formularea de recomandari privind
    reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie
    sau dupa afectiuni cronice;
    comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati in procesul muncii;

Andreea Tudose                     2             Versiune 08032011_ss1
    consilierea Beneficiarului pentru fundamentarea strategiei de sanatate si securitate la locul de
    munca;
    stabilirea de catre medicul de medicina a muncii a investigatiilor anuale necesare, aferente fiecarui
    post din organigrama Beneficiarului si consemnarea rezultatelor in fisa medicala individuala a
    fiecarui angajat.
    serviciile includ examinarea psihologica de medicina muncii (la angajare, periodic, adaptare si la
    reluarea activitatii). Evaluarea psihologica se finalizeaza printr-un aviz de apt/ inapt, parte integranta
    a dosarului medical al fiecarui salariat al Beneficiarului. Orice alta informatie rezultata din
    procedurile psihologice efectuate sunt confidentiale,conform Legii nr. 213/2004 si a Codului
    deontologic al profesiei de psiholog, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatia in vigoare.
Art. 2.3 Angajatii si colaboratorii Beneficiarului pot consulta medicii de medicina muncii din structura
organizatorica a Prestatorului pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii
desfasurate, urmand ca examenul sa se finalizeze prin decizia medicului de medicina muncii. Acesta are
dreptul de a propune examinarile, analizele si, in general, orice masuri necesare pentru supravegherea
medicala individuala si colectiva, pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale si a accidentelor de munca,
pentru mentinerea sanatatii si capacitatii de munca a angajatilor si colaboratorilor Beneficiarului.
Art. 2.4 Serviciile de medicina muncii sunt prestate in favoarea angajatilor Beneficiarului mentionati in Anexa
2 la prezentul Contract (Anexa 2), anexa care va fi completata de Beneficiar la data semnarii Contractului.
Art. 2.4 Beneficiarul va avea dreptul de a modifica unilateral Anexa 2 oricand pe parcursul perioadei de
valabilitate a Contractului, printr-o notificare adresata Furnizorului in conformitate cu prezentul Contract.
Modificarile
Art. 2.5 Lunar se face confirmarea Anexei 2 intre Beneficiar si Prestator prin e-mail. Cererea de confirmare se
va trimite cel tarziu cu 3 zile inainte de sfarsitul Perioadei de Facturare, astfel cum este definita mai jos.
Beneficiarul se obliga sa confirme continutul Anexei 2 sau sa trimita modificarile la Anexa 2 in termen de
maxim 3 zile de la primirea e-mailului. In cazul in care Beneficiarul nu raspunde in termenul de 3 zile
mentionat mai sus, Prestatorul va considera Anexa 2 ca fiind finala si va emite factura pe baza Anexei 2
trimisa anterior.
Art. 2.6 Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de Prestator, la prezentul Contract pot adera si membrii
de familie ai angajatilor Beneficiarului, urmand ca acestia sa achite individual contravaloarea serviciilor
oferite de Prestator, prin semnarea unei Adeziuni.
Art. 2.7 In cazul in care sunt arondati si membrii de familie ai angajatilor Beneficiarului care au semnat
Adeziunea, dar nu isi vor indeplini obligatiile de plata a pretului, aceasta nu va avea efect asupra prezentului
contract, in sensul ca Prestatorului nu poate suspenda serviciile oferite Beneficiarului si nu poate denunta
prezentul Contract, respectivele sanctiuni fiind aplicabile numai membrilor de familie care nu si-au indeplinit
obligatiile de plata a pretului. Beneficiarul nu poate solicita incetarea prezentului contract folosind aspecte
care tin de relatia dintre Prestator si membrii de familie arondati pe baza Adeziunilor individuale.

II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1 Prezentul Contract se incheie pentru o perioada minima de 1 (un) an incepand cu data de [ .........]
pana la data de [..........].
Art. 3.2. Daca niciuna din Parti nu notifica celeilalte parti cu cel putin 30 zile inainte de data incetarii
Contractului intentia de a nu prelungi Contractul, atunci acesta se va prelungi automat pe perioade succesive
egale cu perioada initiala.III.PRETUL CONTRACTULUI

Andreea Tudose                     3             Versiune 08032011_ss1
Art. 4.1 Pretul Contractului consta in taxa platita de catre Beneficiar pentru persoanele din Anexa 2, taxa ce
reprezinta:
a) - echivalentul in lei al sumei de [...] euro/angajat/luna la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data
emiterii facturii pentru serviciile de la Art. 1 punctul a) pentru angajatii Beneficiarului
b) - echivalentul in lei al sumei de [...] euro/angajat/luna la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data
emiterii facturii pentru serviciile de la Art. 1 punctul b), program [.......] pentru angajatii Beneficiarului
c) - echivalentul in lei al sumei de [...] euro/persoana/luna la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data
emiterii facturii pentru serviciile de la Art. 1 punctul b), program [.......] pentru membrii de familie ai
angajatilor Beneficiarului
Art. 4.2 Prestatorul va emite factura [semestrial / trimestrial / lunar], in avans, (Perioada de Facturare) pe
baza listei prevazute in Anexa 2, confirmata de Beneficiar prin e-mail conform Art. 2.5 de mai sus. Prestatorul
va emite factura in primele 10 zile ale Perioadei de Facturare, cel mai tarziu in ultima zi lucratoare din cea de
a doua saptamana a Perioadei de Facturare (Data de Facturare).
Art. 4.3 Factura se va trimite Beneficiarului prin curier sau e-mail la adresele de corespondenta mentionate
la art. 12.3 de mai jos.
Art. 4.4 Factura emisa de Prestator se considera receptionata de Beneficiar in ziua urmatoarea expedierii,
(Data Receptiei). In cazul in care factura emisa si transmisa de Prestator conform prezentului Contract nu
este contestata de Beneficiar in termen de 5 zile de la Data Receptiei, factura va fi considerata acceptata la
Data Receptiei.
Art. 4.5 Factura se emite in lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data facturarii si se achita de
catre Beneficiar prin OP in contul Prestatorului in termen de 15 zile de la Data Receptiei facturii.
Art. 4.6 In cazul in care Beneficiarul nu efectueaza plata in termenul stabilit de comun acord, Beneficiarul va
plati penalitati de intarziere in valoare de 0,1% / zi din valoarea facturii neachitata.
Art. 4.7 In cazul in care moneda euro se va devaloriza cu mai mult de 5% fata de cursul folosit pentru
emiterea primei facturi Partile se obliga sa renegocieze cu buna credinta tariful stabilit conform art. 4.1 de
mai sus.

IV.OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 5 Prestatorul se obliga:
a) sa asigure persoanelor nominalizate de catre Beneficiar in Anexa nr. 2 la prezentul Contract serviciile
mentionate in anexa nr. 1, in sediile sale din Bucuresti si in centrele medicale partenere din tara, in limita
serviciilor medicale oferite de clinica respectiva.
b) sa intocmeasca si sa comunice Beneficiarului factura fiscala aferenta serviciilor medicale furnizate.
c) sa elibereze carduri personale persoanelor nominalizate prin Anexa 2, persoanele anuntate ca beneficiare
putand accesa serviciile medicale pana la eliberarea cardului personal.
d) In vederea prestarii serviciilor de medicina muncii, Prestatorul va avea urmatoarele obligatii:
    i) sa organizeze si sa asigure Beneficiarului, serviciul medical de medicina muncii, conform legislatiei
    in vigoare;
    ii) participe la identificarea riscurilor prin efectuarea vizitelor la locurile de munca;
    iii) sa monitorizeze starea de sanatate a angajatilor Beneficiarului prin :
        - examene medicale la angajarea in munca;
        - examene medicale de adaptare ;

Andreea Tudose                      4              Versiune 08032011_ss1
        - control medical periodic – loc de desfasurare – sediul Beneficiarului pentru un numar de
        angajati de minim de 20 persoane, Beneficiarul avand obligatia de a pune la dispozitie o
        incapere corespunzatoare pentru efectuarea controalelor medicale
        - examen medical la reluarea activitatii;
    iv) sa indrume activitatea de reabilitare profesionala, reconversie profesionala, reorientare
    profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau dupa
    afectiuni cronice;
    v) sa comunice existenta riscului de imbolnavire profesionala catre persoanele desemnate de
    Beneficiar;
    vi) sa consilieze Beneficiarul in ceea ce priveste adaptarea muncii si a locului de munca la
    caracteristicile psihofiziologice ale angajatiilor;
    vii) sa comunice cu departamentul de resurse umane al Beneficiarului prin rapoarte scrise tot ceea
    ce priveste descoperirea de noxe nedeclarate, disfunctionalitati de adaptare a angajatului la procesul
    de munca sau la conditiile de munca;
    viii) sa organizeze si sa gestioneze baza de date cuprinzand dosarele medicale ale tuturor angajatiilor
    Beneficiarului;
    ix) sa instiinteze in scris si in timp util pe Beneficiar asupra oricaror modificari intervenite in
    organizarea, respectiv activitatea sa, modificari care sunt de natura a afecta executarea prezentului
    contract;
    x) sa execute obligatiile medicale in conformitate cu cerintele profesiei medicale si cu toata diligenta
    necesara, in conformitate cu rigorile profesiei medicale;
    xi) sa aduca la cunostinta medicului de medicina muncii (angajat al societatii prestatoare) obligatiile
    care ii revin ca urmare a executarii prezentului contract;
    xii) sa consilieze Beneficiarul in probleme de sanatate si securitate in munca, precum si in procesul
    de implementare a legislatiei specifice;
    xiii) sa prezinte catre Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca organizat de Beneficiar, prin
    intermediul Departamentului Resurse Umane, rapoarte scrise cu privire la situatia starii de sanatate
    a angajatiilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile profesionale, la actiunile medicale
    intreprinse si eficiente acestora;
    xiv) sa colaboreze cu departamentul de Resurse Umane din cadrul Beneficiarului in vederea
    desfasurarii serviciului medical de medicina muncii;
    xv) sa desfasoare alte atributii impuse de legislatia in materie;
    xvi) sa respecte secretul medical, codul deontologic, precum si obligatiile instituite acestuia prin
    Statutul medicului de medicina a muncii.

Obligatiile de mai sus vor fi executate in deplina cunostinta de cerintele specifice profesiei medicale, cu
diligenta si respectand rigorile prudentei medicale.

Art. 6 Beneficiarul se obliga:

a) sa comunice in scris Furnizorului lista cu persoanele angajate pentru care vor fi valabile serviciile medicale,
lista ce constituie Anexa nr. 2 la prezentul contract;
b) sa aduca la cunostinta Furnizorului orice modificare a numarului persoanelor prevazute in Anexa nr. 2 la
contract;
c) sa achite, prin virarea in contul Furnizorului a contravalorii facturilor emise de acesta in termen de 15 zile
de la Data de Facturare.
Andreea Tudose                     5             Versiune 08032011_ss1
d) In cazul in care Beneficiarul nu achita, in termen de 15 zile de la Data de Facturare, contravaloarea
facturilor emise de Pestator, Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, fara notificare prealabila si fara
nici o alta formalitate, serviciile oferite, pana la achitarea integrala a facturilor emise; data achitarii facturilor
emise este considera data la care sumele aferente acestora sunt evidentiate in contul Prestatorului;
e) sa comunice in scris Prestatorului tabelul nominal cu salariatii, titulatura din cartea de munca, locul de
munca si noxa declarata semnat de reprezentantul sau legal si sa comunice medicului de medicina muncii
rezultatele obtinute in urma evaluarii riscurilor si fisele de identificare a riscurilor profesionale
f) sa programeze, impreuna cu medicul de medicina muncii al Furnizorului controlul periodic al angajatilor
sai;
g) sa comunice Prestatorului la cererea acestuia, orice informatii care ar fi necesare in scopul executarii de
catre Prestator a obligatiilor care decurg din prezentul Contract;
h) sa informeze toate persoanele mentionate in Anexa 2 de obligativitatea prezentarii la orice consultatie a
cardului emis de CMU si a Cartii de identitate. Beneficiarul declara si recunoaste ca nu va putea sa reclame
respingerea unei persoane mentionata in Anexa 2 daca aceasta nu prezinta documentele mntionate mai sus.

VII. CONFIDENTIALITATE

Art. 7 Cele doua Parti contractante se obliga sa asigure reciproc confidentialitatea cu privire la orice date sau
informatii in legatura cu prezentul Contract, inclusiv conditiile financiare si comerciale ale Contractului, cu
societatea cocontractanta, informatii de care au luat cunostinta in cursul derularii contractului. Obligatia de
confidentialitate nu se va aplica in relatia cu consultantii externi ai Partilor (ex. avocati, contabili, auditori,
actionarii Partilor, societati afiliate sau alte persoane angajate de Parti in vedere oferirii de servicii de
consultanta) cu conditia ca intre Parti si respectivii consultanti sa se fi incheiat un acord de confidentialitate.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8.1. Incetarea Contractului poate avea loc numai prin acordul ambelor Parti. Totusi, daca o parte
doreste sa inceteze prezentul Contract, Partea care doreste incetarea prezentului contract va notifica
cealalta Parte in acest sens, Contractul incetandu-si efectele incepand cu ultima zi a lunii in care a expirat
termenul de preaviz de 60 (saizeci) de zile de la data primirii.
Art. 8.2. Niciuna din Parti nu va putea obtine denuntarea unilaterala a Contractului inainte de expirarea
primului an de contract.
Art. 8.3 Notificarea privind incetarea Contractului isi va produce efectele doar daca Partea care solicita
denuntarea unilaterala a Contractului si-a executat toate obligatiile contractuala asumate pana la data
propusa pentru incetarea Contractului.
Art. 8.4 Prezentul Contract se considera desfiintat de drept, fara a fi necesara nici o alta formalitate si fara
interventia instantei (pact comisoriu de gradul IV), in unul dintre urmatoarele cazuri:
  a) Beneficiarul a depasit scadenta unei facturi necontestate conform prezentului Contract cu mai mult
  de 30 zile.
  b) Una dintre Parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
  celeilalte Parti;
  c) Una dintre Parti isi incalca obligatiile sale si dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre
  cealalta Parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului Contract, daca nu
  remediaza in termen de 30 zile neindeplinirea semnalata prin notificarea trimisa de cealalta Parte.
Art. 8.5 Partea in favoarea careia se poate aplica prezenta clauza va uza de beneficiul acordat de prezenta
clauza prin trimiterea unei notificari Partii care nu si-a indeplinit obligatiile.


Andreea Tudose                      6             Versiune 08032011_ss1
Art. 8.6 Incetarea / rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre Parti.
Art. 8.7 In momentul incetarii / rezilierii prezentului Contract, toate cardurile emise catre persoanele
desemnate de Beneficiar trebuie returnate catre Centrul Medical Unirea. In cazul in care cardul nu va fi
returnat Contractul va fi considerat in vigoare pana la data returnarii.

IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 9.1 Prestatorul este raspunzator in temeiul legii romane, lege care reglementeaza domeniul medical
privind serviciile medicale prestate derivand din sau fiind in conexiune cu prezentul Contract, numai in
masura in care o asemenea pierdere sau dauna este dovedita:

    (i) a fi fost cauzata de personalul Prestatorului- actionand in limitele atributiilor sale profesionale
derivand din contractul sau de munca;

    (ii) a nu fi fost justificata de nici o circumstanta speciala (de exemplu: defectarea inopinanta a
aparaturii medicale, atac terorist, bomba, etc.);

    (iii) a fi fost savarsita cu intentia de a cauza o vatamare, pierdere sau dauna.

Art. 9.2 Prestatorul nu este raspunzator de afectarea sanatatii, deces sau pierdere suferita de Pacient
datorita faptului ca asistenta Prestatorului a fost intarziata, oprita sau impiedicata din ratiuni de Forta
Majora (asa cum este descrisa in Art. 11).

Art. 9.3 Prestatorul nu va fi raspunzator pentru afectarea sanatatii, deces sau pierdere suferita de Pacient
provenind din asistenta medicala oferita in afara CMU-NET de catre terti pe baza trimiterii scrise a
Prestatorului.

Art. 9.4 Nerespectarea de catre Beneficiar a obligatiilor sale determinate de prestarea Serviciilor Medicale si
reglementate de articolele prezentului Contract, nu face pe Prestator raspunzator pentru nici o pretentie sau
actiune introduse sau instituite impotriva Prestatorului de Beneficiar, Pacient sau oricare alt tert.

Art. 9.3 Responsabilitatea actului medical revine in exclusivitate medicului care a efectuat serviciul aferent,
culpabilitatea fiind stabilita conform normelor medicale ale Colegiului Medicilor.

Art. 9.4 In cazul unei culpe medicale stabilite prin decizie definitiva a Colegiului Medicilor sau printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, daunele ce vor fi achitate de Prestator catre Beneficiar nu
vor putea depasi valoarea contractului pe o perioada de 1 an.

Art. 9.5 In afara zilelor declarate prin lege ca zile nelucratoare in Romania, programul de functionare in zilele
libere ale Beneficiarului cuprinde si urmatoarele zile nelucratoare, sarbatori Baha’i: 21 martie, 21 aprilie, 29
aprilie, 2 mai, 23 mai, 29 mai, 09 iulie, 20 octombrie, 12 noiembrie, se vor asigura doar solicitarile de urgente
medicale.

X. SITUATII IN CARE RETEAUA SERVICIILOR DE SANATATE NU MAI FUNCTIONEAZA

Art. 10 Daca, indiferent de motiv, Reteaua serviciilor de sanatate a Prestatorului nu mai functioneaza sau din
alte motive Serviciile Medicale nu sunt prestate sau sunt prestate in mod defectuos de catre Prestator sau
de catre unitati cu care Prestatorul are contract, raspunderea Prestatorului este limitata in mod expres la
restituirea cotei-parti din contract reprezentand contravaloarea serviciilor neprestate sau prestate defectuos
in legatura cu o anumita optiune a Beneficiarului.
Andreea Tudose                     7             Versiune 08032011_ss1
XI. FORTA MAJORA
Art. 11.1 Orice imprejurare imprevizibila, independenta de vointa partilor aflata dincolo de orice posibilitate
de control si ale carei consecinte sunt de neinlaturat, intervenita dupa data semnarii acestui Contract si care
impiedica executarea acestuia, este considerata Forta Majora si exonereaza de raspundere, partea care o
invoca.
Art. 11.2 Nici una dintre Partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau in mod
necorespunzator –total sau partial- a oricarei obligatii ce ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare se datoreaza unei cauze de forta majora.
Art. 11.3 Partea ce invoca situatia de Forta Majora trebuie sa notifice cealalta parte in termen de 5 (cinci) zile
lucratoare de la data aparitiei respectivului caz de Forta Majora si sa puna la dispozitia celeilalte parti, in
termen de 10 (zece) zile lucratoare de la incetarea cazului de Forta Majora, documentele de confirmare a
situatiei de Forta Majora emise de autoritatile competente, luand orice masuri necesare in vederea limitarii
consecintelor respectivului eveniment; de asemenea, este obligata sa notifice de indata celeilalte parti
incetarea cazului de Forta Majora.
Art. 11.4 Daca nu procedeaza la notificare, in conditiile si termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii
cazului de Forta Majora, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin aceasta
omisiune.
Art. 11.5 Daca in termen de 30 zile de la producere, cazul de Forta Majora nu inceteaza, Partile au dreptul sa
isi notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XII. NOTIFICARI
Art. 12.1 Orice notificare sau comunicare intre Parti va fi intocmita in limba romana si va avea forma scrisa si
va fi transmisa personal cu confirmare scrisa de primire, prin scrisoare recomandata sau prin fax. In acelasi
timp, va fi transmisa o copie a acesteia prin e-mail catre persoana desemnata de fiecare Parte, astfel cum
este mentionat mai jos.
Art. 12.2 Orice notificare transmisa personal va fi considerata primita la momentul mentionat in confirmarea
scrisa de primire. Orice notificare transmisa prin scrisoare recomandata va fi considerata (in absenta unei
dovezi de primire mai recente) primita la doua (2) zile de la data expedierii.
Art. 12.3 Adresele la care trebuie trimise notificarile si comunicarile sunt urmatoarele:
Catre Prestator:                      Catre Beneficiar

Adresa: Ion Ionescu de la Brad nr.5B            Adresa: […]
Fax:   0212330241                     Fax: […]

Att:   Andreea Tudose                   Att: [...]
E-mail: andreea.tudose@reginamaria.ro            E-mail: [adresa de mail persoana de contact]

Art. 12.4 Orice modificare a adreselor trebuie anuntata printr-o notificare prealabila corespunzatoare care
sa fie transmisa prin metodele indicate in prezentul Contract.
Art. 12.5 Notificarile verbale nu se iau in considerare de catre Parti daca nu au fost confirmate prin vreuna
din modalitatile mentionate in alineatele anterioare.

XIII. LITIGII
Art. 13.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie solutionate pe cale amiabila.Andreea Tudose                     8             Versiune 08032011_ss1
Art. 13.2 In cazul in care nu este posibila solutionarea pe cale amiabila a neintelegerilor intervenite intre
Parti, orice litigiu intre parti, indiferent ca va rezulta dintr-o pretentie bazata pe Contract sau in baza legii, fie
ca va deriva din interpretarea, aplicarea, implementarea, validitatea, inculcarea sau incetarea prezentului
contract sau a oricarei prevederi pe care o include va fi solutionata de Curtea de Arbitraj de pe langa Camera
de Comert si Industrie a Romaniei. Procedura va fi indeplinita in limba asromaanaa, pe baza acordului
mutual al celor doua parti si va fi definitiva si irevocabila pentru parti.

XIV. CLAUZE FINALE
Art. 14.1 Nevalabilitatea, inopozabilitatea sau inaplicabilitatea unei clauze din prezentul Contract nu va
afecta valabilitatea Contractului. Partile vor negocia cu buna-credita modificarea acelor clauze nevalabile,
inopozabile sau inaplicabile.
Art. 14.2 Orice modificare a prezentului Contract se poate face de catre Parti, de comun acord, prin
incheierea unui act aditional la Contract.
Art. 14.3 Prezentul Contract reprezinta vointa Partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea,
anterioara sau ulterioara incheierii sale.


Prezentul Contract a fost incheiat in doua exemplare, ambele cu aceeasi forta probanta, cate unul pentru
fiecare Parte.

Urmatoarele Anexe fac parte integranta din prezentul Contract:

Anexa 1 – Continutul pachetului de servicii medicale, Program [...]
Anexa 2 – Lista angajatilor Beneficiarilor contractului

BENEFICIAR,                          PRESTATOR,

[...]                             Centrul Medical Unirea SRL


______________________                    _______________________
Prin [...]                          Prin Sergiu Negut
In calitate de […]                      In calitate de Director General Adjunct

                               _______________________
                               Prin Radu Ignatescu
                               In calitate de Director Financiar

                               _______________________
                               Vizat departament juridic
Andreea Tudose                      9              Versiune 08032011_ss1

								
To top