2012_m_veiklos_planas_darius_girenas by badvirusas

VIEWS: 127 PAGES: 25

									                             PATVIRTINTA
                             Kauno Stepono Dariaus ir Stasio
                             Girėno gimnazijos direktoriaus
                             2012 m. sausio 25 d.
                             įsakymu Nr. V-114


     KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS

               2012 METŲ VEIKLOS PLANAS

                     I.  ĮVADAS

   1. Įstaigos socialinis kontekstas.

  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pradėjo veikti 1919 m., kai buvo įsteigta
Švietimo ministerijos Pirmoji Kauno vidurinė mokykla, o nuo 1936 m. ji tapo Kauno 4-ąją
valstybine gimnazija. Sovietmečiu gimnazija buvo pervadinta Kauno 4 –ąja vidurine mokykla.
Kauno miesto valdybos 1998-12-22 Nr.01-02-297 sprendimu Kauno 4 – oji vidurinė mokykla
pavadinta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurine mokykla.
  Nuo 1992 m. gimnazija yra tarptautinio egzamino “Kalbų diplomas – 2” ( Sprachdiplom 2)
centru. Šis egzaminas atitinka C1 lygio žinių kokybės kriterijus, nustatytus bendruosiuose
Europos kalbų metmenyse.
       LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2002-05-24 Nr.928 mokyklai buvo
suteiktas gimnazijos statusas. 2010 m. rugsėjo 1 d. Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija tapo
keturmete ugdymo įstaiga.
       2007 m. rugpjūčio 23 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis Nr. 1-1397 su
Kauno Vinco Kudirkos vidurine mokykla. Sutarties nauja redakcija sudaryta ir patvirtinta 2010
08 31 abiejų įstaigų vadovų. Bendradarbiaujant su šia mokykla viena 4-oji gimnazijos klasė,
baigusi V.Kudirkos progimnazijoje pagrindinio ugdymo programą, toliau mokosi pagal
vidurinio ugdymo programą V. Kudirkos progimnazijoje, šitaip buvo išvengta moksleivių
adaptacijos problemų, mokytojų kaitos. 2012 m. ir toliau bus ieškoma bendradarbiavimo
galimybių su kitomis Kauno mokyklomis dėl tolesnio moksleivių mokymosi gimnazijoje pagal
Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programas.
  2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.
  2011 – 2012 m. m. gimnazijoje mokosi 704 mokiniai, 2010-2011 m. m. mokėsi 760
mokinių, 2009 – 2010 m. m. - 818 mokinių. Stebima mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija.
  Moksleiviai į gimnaziją atvyksta ir iš Kauno rajono. Mokinių pavežėjimo paslauga
naudojasi 24 gimnazijos mokiniai.
       2011-2012 mokslo metais nežymiai sumažėjo socialiai remtinų, gaunančių
nemokamą maitinimą, moksleivių skaičius (palyginimui lentelė):
          2009 – 2010 m.m.     69 mokiniai
          2010-2011 m.m.      97 mokiniai
          (2010m. 12 mėn. duomenys)
          2011 – 2012 m.m.     94 mokiniai
          (2011 m. lapkričio mėn.
          duomenys)

       2012 m. vidurinio ugdymo programą užbaigs 236 mokiniai. 2012 m. į pirmąsias
gimnazijos klases, pagal su Kauno V.Kudirkos progimnazija sudarytą sutartį, greta gimnazijos
patalpose ugdytų 5-ių aštuntųjų klasių į pirmąsias klases bus priimtos dar 3 klasės iš miesto
pagrindinių, vidurinių mokyklų bei progimnazijų. Iš viso būtų suformuoti 8 pirmųjų    klasių
komplektai. 2012 m. rugsėjo 1-ąją 1-osiose klasėse turėtų mokytis apie 230 moksleivių. Šio
skaičiaus pakaktų norint užtikrinti visapusiškus moksleivių ugdymo(si) poreikius gimnazijoje,
jiems pereinant mokytis iš pagrindinio į vidurinį ugdymą bei mokytojų darbo užmokesčio
garantavimą Nors bendras vidutinis mokinių skaičius tapus 4-mete     gimnazija ir mažėja,
klasėse jis yra didesnis už vidutinį moksleivių skaičių lyginant su miesto bendrojo lavinimo
mokyklomis, tiek Kauno miesto gimnazijomis.
  Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal klasių grupes:
         Klasių grupės          2009/2010    2010/2011    2011/2012
                         m.m.      m.m.       m.m.
         8 klasės            29,8      0        0
         1-2 gimnazijos klasės      26,4      28,8       26,6
         3-4 gimnazijos klasės      26,9      27,7       27,4

  Vidutinis mokinių skaičius klasėje:

         2009 – 2010 m.m.        27,27
         2010- 2011 m.m.         28,14
         2011 – 2012 m.m.        27,07

   3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.
  2011 metais pagrindinį išsilavinimą įgijo 207 mokiniai, tais pačiais metais gimnaziją
sėkmingai baigė 220 mokinių, t.y., 100 proc. abiturientų. Brandos atestatus su pagyrimu gavo
40 mokinių. (2009 m. -21 mokinys, 2010 – 26 mokiniai). Ryškus rezultato gerėjimas.
   4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis.
    Mokinių skaičiaus mažėjimas gimnazijoje lemia ir mažėjantį dalyvaujančių neformalaus
švietimo programose mokinių skaičių. Tačiau aiškūs neformalaus švietimo gimnazijoje
prioritetai, sudarantys galimybes aktyviai ir pastoviai meno kolektyvų veiklai, plačios meninės
raiškos, sportinės veiklos galimybės, aktyvi mokinių savivaldos bei jaunimo organizacijų veikla
leidžia tikėtis didesnio mokinių skaičiau dalyvavimo neformalaus švietimo programose,
siekiant kompetencijų ugdymo per pasirinktos krypties veiklą, mokinių pažinimo, lavinimosi ir
saviraiškos poreikių patenkinimo.
Mokinių, dalyvaujančių neformalaus švietimo veikloje, dalis:
    2009-2010 m.m.           2010-2011 m.m.
Viso      Mokinių       Viso      Mokinių
dalyvaujančių užimtumo %      dalyvaujančių užimtumo %
mokinių               mokinių
skaičius              skaičius
693       85         518       67,9

   5. Mokinių lankomumo duomenys.
     Gimnazijoje mokinių lankomumas koordinuojamas vadovaujantis gimnazijos
lankomumo tvarkos aprašu, patvirtintas gimnazijos direktorės įsakymu Nr. V-150, 2011 01 05.

Mokslo metai      Praleistų pamokų     Nepateisintų
            skaičius, tenkantis    pamokų skaičius,
            vienam gimnazijos     tenkantis vienam
            mokiniui         gimnazijos
                         mokiniui
   209/2010          93            9
   2010/2011          97            14

   6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją,
dalis. Mokytojų kaita gimnazijoje nėra didelė. 2011 – 2012 m.m. gimnazijoje dirba 98
mokytojai ir neformaliojo ugdymo vadovai kurių kvalifikacija gana aukšta: iš jų 78 turi
kvalifikacines kategorijas:
     ekspertai –8;
     mokytojai metodininkai – 43;
     vyresnieji mokytojai – 27
     mokytojai – 20.
 7. Žemės panaudos sutartis.
   Gimnazijos žemės sklypas įregistruotas valstybinės įmonės registrų centre 2009 06 01,
Nekilnojamojo turto registro išrašas – pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių
teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre Nr. 702340.
8.  Higienos pasas yra.
   Leidimas – higienos pasas (bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla) išduotas 2011 -05-
   05 Nr.9-0444(6)
 9. Energetinis auditas. Energetinis auditas (išsamus energijos, energijos išteklių ir šalto
   vandens vartojimo auditas parengtas pagal metodiką, patvirtintą 2008 04 29 LR Ūkio
   ministro įsakymu Nr. 4-184 2009 m. gegužės mėn. Techninis projektas..parengtas. Statybos
  leidimas Nr.-21-101006-01063 išduotas.2010 m. spalio 06 .Kauno miesto savivaldybės
  administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų skyriaus.

            II.   PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ

    2.1.  Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija

        Kauno miesto Savivaldybės administracijos projektui Kauno Stepono Dariaus ir
  Stasio Girėno gimnazijos pastato išorinių ir inžinierinių sistemų modernizavimas (Nr.VP3-
  3-ŪM-03-V-04-044), kuris yra įtrauktas į LR Ūkio ministro 2009 liepos 24 d. įsakymu Nr.
  4-379 patvirtintą Valstybės projektų sąrašą Nr.4 „Viešosios paskirties pastatų renovavimas
  nacionaliniu lygmeniu, kuriam įgyvendinti laimėjus Kauno miesto savivaldybės
  administracijos organizuotą viešųjų pirkimų konkursą, skirtos ES struktūrinių fondų lėšos
     2 121 278,00 litų.
    Gimnazija lėšas gauna vykdydama projektinę veiklą. 2011 m. gauta ir įsisavinta 2.800
     Lt.
    Kaupiant specialiąsias lėšas.
  Per 2011 m. gauta 8760 Lt., o 2012 m. numatoma gauti 29100 Lt. įskaičiuojant 2011 m.
  likutį biudžete – 12000 Lt.
    Kaupiant 2 proc. mokesčių mokėtojų paramos 2011 m. gauta 3,0 tūkst. Lt.
  Gimnazijos rekonstravimo darbams 2011m. skirtos lėšos:
    Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.
     A-4095 yra skirta 323 tūkst.Lt.
    Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 27 d. įsakymu
     Nr. A-1680 yra skirta 607 tūkst. Lt.
    LR ŠMM 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-2422 skirta 230 tūkst.Lt.
2011 m. finansinių prioritetų realizacija:
  ES struktūrinių fondų lėšos 2 121 278,00 Lt. pilnai įsisavintos;
 Gimnazijos rekonstravimo darbams skirtos lėšos:
Apsauginės ir priešgaisrinės sistemos įrengimo darbams, sutapdinto stogo remontui panaudota
284.917,27 Lt.;
Techninio projekto ir administravimo paslaugoms panaudota 74.657,00 Lt.;
Vandentiekio ir nuotekų sistemos rekonstravimo ir pastato pritaikymo ŽN poreikiams, darbams
įvykdyti - 394.080,91 Lt.;
Gimnazijos pastato stogo darbams pagal techninį 2010 m. projektą Nr. S-40-06-1073-01 (Atikų
restauravimui) – 352000 Lt.
Žaibosaugai – apie 16 000Lt.
Papildomai rekonstruota ypatingai susidėvėjusi vandentiekio ir nuotekų dalis – 35.743.97 Lt.
    Mokinio krepšelio lėšos:
2011 m. gauta 3390,5 tūkst. Lt.
2420,1 tūkst.Lt panaudota darbo užmokesčiui;
752,30 tūkst.Lt panaudota socialiniam draudimui;
7,9 tūkst. Lt panaudota mokinių pažintinei veiklai organizuoti ir
profesinio informavimo kokybei gerinti;
10,9 tūkst. Lt panaudota mokytojų kvalifikacijai kelti.
44,3 tūkst. Lt. Spaudiniams;
40 tūkst. Lt. nedarbingumo pašalpoms,
    Specialiosios lėšos:
2011 m. gauta 8,8 tūkst. Lt
2011 m. panaudota 8,8 tūkst. Lt.
    2 proc. gyventojų pajamų mokesčių paramos labdaros lėšos:
2010 m. liko 21,3 tūkst. Lt
2011 m. gauta 3,0 tūkst. Lt.
2011 m. panaudota 9,7 tūkst. Lt:
    kitos prekės7,5 tūkst. Lt
    paslaugos 2,2 tūkst. Lt
2011 m. gruodžio 20 d. liko 14,6 tūkst. Lt.
                                                                                                           6      2.2.        Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2011 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis).

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas:
                                                          Maisto                                      Šildymas,                Vandentiekis,
                                                                           Tualetai                                                                Elektros sistema
                                                         ruošimas                                     vėdinimas                kanalizacija
                                                                                                                                                                           Pritaikymas neįgaliųjų
                                                                                                                                                                           poreikiams (jei reikia)
                                                                                                                                  Kanalizacijos sistema
                                                                                                                       Vandentiekio sistema
       Išorinės sienos
                                Vidinės sienos
                                                                                                                                              Elektros instaliacija
                                             Vidaus durys
                         Lauko durys
                                                                                                                                                          Elektros skydinės
                                                                            Uždaros kabinos                                                                                                  Šilumos punktas

                                                                                                             Šildymo sistema
                                                    Grindys
 Pamatai
                     Langai
                Stogas
                                         Lubos
                                                                                                                                                                    Šviestuvai
                                                                                     Įrenginiai
                                                               Įrenginiai
                                                         Patalpos
                                                                     Patalpos
                                                                                                                                                                                              Komentarai
                                                                                                                                                                                        Vandentiekio ir kanalizacijos
                                                                                                                                                                                        sistemų atliktas dalinis kapitalinis
                                                                                     K (203/p pirmas aukštas)
                                                                                                                                                                                        remontas pagal parengtą techninį
                                                                                                                                                                                        projektą.
                                             K (dalinai)
                                                                                                                                                                                        Būtinas gimnazijos puošybinių
                AK

                     AK

                         AK
                                                                             AK
                                                                                                    AK


                                                                                                               AK
                                                                                                                                                                     AK


                                                                                                                                                                               AK
         K
                                                    K
                                                                K
                                                                                                                       K                                                                                                                                   K


                                                                                                                                               K


                                                                                                                                                            K
 P
                                  P

                                         P
                                                         P
                                                                     P
                                                                                                                                                                                        architektūrinių elementų
                                                                                                                                                                                        restauravimas, dabartinė jų būklė
                                                                                                                                                                                        kelia grėsmę tiek moksleiviams,
                                                                                                                                                                                        darbuotojams tiek praeiviams.
                                                                                                                                                                                        Atikų būklė AB
   Santrumpos: NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas
paprastasis remontas.
      Pastabos:

      1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus.
      2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo statybos teisės aktų nustatyta tvarka.
      3. Statinio dalių ir inžinierinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir
        aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos
        remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą.
                          7     2.3.  Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus

     2011 metų tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus

    Tikslas      Minimalus lauktas   Įstaigos pasiektas realus rezultatas      Maksimalus
               rezultatas                          lauktas rezultatas
  1. Tikslas:     1. 96 proc.      1. 100 proc. pagrindinio ugdymo       98 proc.
  Siekiant užtikrinti pagrindinio      moksleivių parengta mokytis pagal      pagrindinio
kokybišką ugdymą ir   ugdymo moksleivių   vidurinio ugdymo programą ir įgijo      ugdymo
ugdymąsi, didinti    kokybiškai parengti  pagrindinio ugdymo pažymėjimus ir      moksleivių
            mokytis pagal     100 proc. vidurinio ugdymo programos     kokybiškai
pamokos
                       moksleivių sėkmingai baigė gimnaziją
veiksmingumą,      vidurinio ugdymo
                       ir įgijo brandos atestatus.
                                              parengti mokytis
modernizuojant     programą,       Veikė visų dalykų popietiniai        pagal vidurinio
ugdymosi aplinkas ir  užtikrinant jiems   akademinės pagalbos centrai visų klasių   ugdymo
stebint bei       saugumą, teikiant   mokiniams.                  programą,
analizuojant mokytojų, pagalbą pagal     Rengiantis PUPP buvo prevesti        užtikrinant jiems
dirbančių pagal     gimnazijos sudarytą  bandomieji darbai, pagal NEC         saugumą, teikiant
atnaujintas       pagalbos       paskelbtas pavyzdines pagrindinio      pagalbą pagal
pagrindinio ir     moksleiviui teikimo  ugdymo patikrinimo              gimnazijos
vidurinio ugdymo    tvarką.        užduotis(matematika ir lietuvių kalba).   sudarytą
programas, veiklas..             Atliktas darbų aptarimas metodinėse     pagalbos
                       grupėse, numatytos priemonės         moksleiviui
                       sėkmingiems rezultatams siekti.
                                              teikimo tvarką
                       Ugdymo turinio įgyvendinimui pagal
                       atnaujintas bendrąsias programas 2-ose
                       klasėse pravestos konsultacijos dėl
                       ilgalaikių teminių planų sudarymo
                       2011/2012/2013m.m. Rugsėjo mėnesį
                       atliktas tyrimas 3-iose klasėse dėl
                       mokinių poreikių patenkinimo
                       pasirenkant individualius viduriniojo
                       ugdymo planus. (tirti tvarkaraščiai)
                       Gerai ir labai gerai savo tvarkaraščius
                       įvertino 67 procentai 3-iųjų klasių
                       mokinių.
                       2. Pasirengiant brandos egzaminams
            2. Žinant, kad    buvo pravesti bandomieji darbai pagal
            nebus daugelio    NEC paskelbtas pavyzdines užduotis
            brandos egzaminų   (lietuvių k. matematika, istorija,
            perlaikymo      biologija ir anglų k.). Darbai aptarti
            galimybės, 92-93   metodinėse grupėse ir numatytos
            proc. vidurinio    priemonės sėkmingiems rezultatams
            ugdymo programos   siekti.
            moksleivių      Ketvirtųjų klasių moksleiviams buvo
            sėkmingai įgis    suteiktos išlyginamosios dienos
            brandos atestatus.  mokymosi pasiekimų kokybei pagerinti.
                       Mokytojos R.Samuolaitienė
                       (geografija), E.Baltuškienė (lietuvių k.),
                       V.Meškauskaitė (matematika),
                       A.Rajaskaitė (istorija), L.Lapinskaitė
                       (biologija) dalyvavo ilgalaikiame NEC
                       organizuotame kompetencijų plėtotės
                       seminare „Pagrindinio ugdymo
                       pasiekimų patikrinimo ir brandos
                            8

                         egzaminų sistemos tobulinimas ir jų
                         sklaida gimnazijos metodinėje taryboje

             3. Įsteigti         3.Atlikus tyrimą „Pagalbos centrų
             mokomųjų dalykų       efektyvumas gimnazijoje“ paaiškėjo,
                            kad moksleiviai pakankamai aktyviai
             centrai,           naudojosi centrų veikla, tik jų
             reglamentuojantys      konsultacijos daugiau buvo skirtos žinių
             pagalbą mokiniui,      spragoms panaikinti ir pasiekimų
             siekia ne tik        rezultatui pagerinti. Pasyviai buvo
             aukštesnio          dirbama su gabiais gimnazijos
             mokymosi           mokiniais.
             pasiekimų          Gimnazijos mokytojams suorganizuotas
             įvertinimo, bet geba     kvalifikacinis seminaras „Mokinių
             parengti           mokymosi pasiekimų ir pažangos
             moksleivius         vertinimo kokybė nustatymas“.
                            Gimnazijos metodinėje taryboje
             dalyvavimui miesto
                            parengta mokinių mokymosi pasiekimų
             ir respublikos        ir pažangos vertinimo tvarka.
             olimpiadose bei       Siekiant vykdyti užsienio kalbos ir
             konkursuose ,teikia     mokomojo dalyko integracijos,
             pagalbą Moksleivių     gimnazijoje praktiką atliko COMENIUS
             mažajai akademijai     asistentė(italų kalbos mokymas)
Komentaras: (priežastys ar aplinkybės, dėl kurių nepavyko pasiekti numatytų rezultatų. Vertinamas veiklos
rezultatų įgyvendinimo laipsnis)
100 proc. pasiekti užsibrėžti tikslai, išskyrus gabiųjų vaikų ugdymą

    Tikslas      Minimalus lauktas   Įstaigos pasiektas realus rezultatas    Maksimalus lauktas
                rezultatas                             rezultatas
Atnaujinti bei      Bendradarbiaujant   2011 m. vyko aktyvus            Bendradarbiaujant
puoselėti gimnazijos   su socialiniais    bendradarbiavimas su socialiniais      su socialiniais
pilietiškumo ugdymo    partneriais:      partneriais.                partneriais ne
tradicijas,        ne mažiau kaip 10   Parengti projektai: ,,Kauno miesto     mažiau kaip 15
                         jaunosios kartos kūrėjai“,
bendradarbiaujant su   procentų                              procentų
                         bendradarbiaujant su Maironio lietuvių
socialiniais       pilietiškumo                            pilietiškumo
                         literatūros muziejumi. Skirtas
partneriais ir      pagrindų pamokų    susipažinti su jaunaisiais Kauno m.     pagrindų pamokų
panaudojant mokinio    vyksta         kūrėjais ir jų kūryba; Dalyvavo 4-3 kl.   vyko netradicinėse
krepšelio lėšas      netradicinėse     mokiniai.                  aplinkose;
             aplinkose;       Projektas ,,Gimnazija per dvidešimt
             parengti 1-2      Lietuvos Nepriklausomybės metų“,      parengti 3-4
             pilietinio ugdymo   bendradarbiaujant su Lietuvos jaunimo    pilietinio ugdymo
             projektai, kuriuose  turizmo centru. Skirtas mokyklos      projektai, kuriuose
             dalyvauja 60%     istorijos ir jaunimo organizacijų veiklos  dalyvauja 80%
             mokinių;        istorijos tyrinėjimams. Dalyvavo 3 kl.   mokinių
                         mokiniai.
                         Projektas ,,Žymiosios pasaulio ir
             Mokinių etninės                          Mokinių etninės
                         Lietuvos istorijos asmenybės“,
             kultūros ugdymo    bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo    kultūros ugdymo
             plėtojimui       karo muziejumi. Skirtas istorinių      plėtojimui
             pasirašyta nauja    asmenybių veiklos ir jų įtakos       pasirašyta
             bendradarbiavimo    šiuolaikinės visuomenės gyvenimo      bendradarbiavimo
             sutartis su Kauno   vertybėms tyrinėjimams. Dalyvavo 4-3    sutartis su Kauno
             tautinės kultūros   kl. mokiniai.                tautinės kultūros
             centru, 80% 1-ųjų   Projektas ,,Aktyvus pilietis“,       centru ir 100% 1-
             gimnazijos klasių   bendradarbiaujant su Lietuvos        ųjų gimnazijos
              9

mokinių renkasi   kariuomenės, Karinių oro pajėgų štabu.  klasių mokinių
etnokultūros     Skirtas sudaryti sąlygas mokiniams    renkasi etnokultūros
pamokas.       aktyviai dalyvauti Lietuvos valstybės   pamokas.
           pilietinės visuomenės gyvenime.
Mokinių savivaldos  Dalyvavo 1-2 kl. mokiniai.        Mokinių savivaldos
           Pilietinio ugdymo turinio projektinėje
iniciatyva,                          iniciatyva,
           veikloje dalyvavo ne mažiau kaip 80%
bendradarbiaujant  mokinių.                 bendradarbiaujant
su LK Karinių oro                       su LK Karinių oro
pajėgų štabu, VD   2011-2012 m.m. kaip pasirenkamasis    pajėgų štabu, VD
Universitetu     dalykas 1-ųjų klasių mokiniams      Karo muziejumi,
organizuojami    pasiūlyta rinktis etnokultūros pamokas.  VD Universitetu
pilietinio turinio  Etnokultūros pamokas pasirinko visi 1-  organizuojami
renginiai.      ųjų gimnazijos klasių mokiniai (100%).  gimnazijos istorijai
Renginiuose                          atmintinos datos.
dalyvauja 60%    Parengtas ugdymo organizavimo       Renginiuose
           netradicinėse aplinkose planas 2011-
mokinių.                            dalyvauja 80%
           2012 m.m. Vadovaujantis planu dalykų
                                mokinių.
           mokytojai ne mažiau kaip 15% dalyko
Nemažiau kaip 1-2  pamokų veda netradicinėse aplinkose.   Nemažiau kaip 3-4
iš kultūrinei                         iš kultūrinei
pažintinei mokinių  Visi gimnazijos mokiniai 2011 m.     pažintinei mokinių
veiklai skiriamų   (100% ) dalyvavo edukacinėse       veiklai skiriamų
dienų sudaro     socialinių partnerių programose: VD    dienų sudaro
pilietinio ugdymo  karo muziejuje,              pilietinio ugdymo
turinio veiklos.   Kauno miesto muziejuje, Lietuvos     turinio veiklos.
Pilietinio ugdymo  aviacijos muziejuje lankėsi visi 1-2
turinio veiklose   kl.(100%).3 kl. (50 %)         Pilietinio ugdymo
           Maironio lietuvių literatūros muziejaus
dalyvauja 60%                        turinio veiklose
           edukacinėse programose dalyvavo visi
mokinių                           dalyvauja 80%
           4-3 kl. mokiniai (100%).
Gimnazijoje veikia                      mokinių
2-3 mokinių     2011 m. lapkričio mėn. pasirašyta    Mokinių savivaldos
mokomosios      bendradarbiavimo sutartis su Kauno   iniciatyva
bendrovės. Jų    tautinės kultūros centru.        Gimnazijoje veikia
veikloje dalyvauja                      4-6 mokinių
10% 3-ųjų klasių   Mokinių savivaldos iniciatyva,     mokomosios
mokinių.       bendradarbiaujant su Lietuvos      bendrovės. Jų
           kariuomenės karinių oro pajėgų štabu.  veikloje dalyvauja
           2011 m. įgyvendinti visi numatyti    15% 3-ųjų klasių
           mokinių pilietiškumą ugdantys renginiai mokinių
           bei akcijos:

           2011 m. sausio mėn. gimnazijoje
           organizuota Laisvės gynėjų dienos 20-
           mečio minėjimo konferencija ,,Kuriu aš
           Lietuvą išėjusiems atminti“.

           Puoselėjant Stepono Dariaus ir Stasio
           Girėno vardo atminimą įgyvendintas
           bendradarbiavimo projektas su Šilalės
           Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vid.
           mokykla;

           Kartu su miesto bendruomene
           paminėtos lakūnų skrydžio 78 metinės.
   10

Minint Vasario 16-ąją gimnazijoje
organizuota Lietuvių kalbos metodinės
grupės savaitė ,,Skaitau, klausau,
dainuoju Lietuvai“

Minint Kovo 11-osios šventę
gimnazijos bendruomenei pristatytas
teatro studijos parengtas spektaklis
,,Neringa“.

Paminėtas Mokinių tarybos veiklos 10 –
metis.

Surengtas verslumo ugdymo konkurasas
,,Galimybės gabių moksleivių
ugdymui“ Kauno m. bendrojo lavinimo
mokyklų 3-ųjų kl. mokiniams

2011 m.m. įgyvendinta neformalaus
ugdymo programa ,,Pilietinių diskusijų
ir debatų klubas“. Jo nariai tapo Kauno
miesto mokinių antikorupcinio debatų
konkurso nugalėtojais.

Dalyvauta Lietuvos kariuomenės
atkūrimo 93-ųjų metinių minėjime,
Mokinių tarybos atstovas K. Melys
pasveikino Kauno miesto bendruomenę
bei karius visų moksleivių vardu.
Bendradarbiaujant su VDU įgyvendinti
projektai:
 Europos kalbų dienos minėjimas
.,,Daugiakalbystės šventė VDU“

2011 m. įgyvendinta neformalaus
švietimo programa ,,
 ,,Valstybinių švenčių organizatoriai“.
Organizuotas Lietuvos žydų genocido
aukų atminties dienos minėjimas;

Bendradarbiaujant su Vokietijos
ambasada Lietuvoje gimnazijos
mokiniai dalyvavo Kauno IX forto
muziejuje minint 1000 Berlyno žydų
vaikų, moterų ir vyrų, sušaudytų 1941
m. lapkričio 25 d., atminimui skirtame
renginyje.

4 kultūrinė pažintinė dienos per 2011 m.
skirtos pilietinio ugdymo turinio
veikloms: edukacinėms išvykoms į
muziejus; profesinio informavimo
renginiams, socialinėms akcijoms,
gimnazijos tradicinių švenčių
minėjimui.
 Pilietinio ugdymo turinio veiklose
                              11

                           dalyvavo daugiau nei 80% mokinių.
                           Mokiniai lankėsi:
                           Vytauto Didžiojo karo muziejų,
                           Lietuvos aviacijos muziejų, Lietuvos
                           švietimo istorijos muziejų.
                           Dalyvavo valstybinių švenčių ir
                           atmintinų datų minėjimuose.

                           2011 m.sausio – birželio mėn.
                           gimnazijoje įkurtos ir veikė 8 mokinių
                           mokomosios bendrovės.
                           Sėkmingiausiomis pripažintos:
                           MMB ,,Kubikas“, dalyvavęs
                           tarptautinėje Mokinių mokomųjų
                           bendrovių mugėje Rygoje (kovo mėn.)
                           bei MMB ,,Gravis“, Kauno MMB
                           mugėje gavusi geriausio vadovo
                           įvertinimą (vasario mėn.)
                           2011 m. rugsėjo –sausio mėn. įkurtos ir
                           veikia 4 MMB
                           Jų veikloje dalyvauja
                           7% 3-ųjų klasių mokinių ir 14% 4
                           klasių mokinių.

Komentaras: Pasiektas maksimalus lauktas rezultatas – gimnazijoje nuosekliai plėtojamos pilietiškumo ugdymo
tradicijos, sudarant sąlygas mokiniams aktyviai dalyvauti pilietinio ugdymo socialinių partnerių edukacinėse
programose, projektinėje veikloje, organizuojant ugdymo procesą netradicinėse aplinkose.
Visi-100% gimnazijos mokinių dalyvavo socialinių partnerių edukacinėse programose, skirtose šalies istorijos, iškilių
asmenybių veiklos pažinimui. Daugiau kaip 60% mokinių dalyvavo pilietinio ugdymo turinio projektinėje veikloje,
skirtoje gimnazijos istorijos ir tradicijų puoselėjimui, šalies kultūriniam paveldui pažinti. Vadovaujantis ugdymo
organizavimo netradicinėse aplinkose planu ne mažiau kaip 15 % dalyko pamokų mokytojai veda netradicinėse
aplinkose.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tautinės kultūros centru, kuri sudaro sąlygas tautinių tradicijų puoselėjimui ne
tik etnokultūros pamokose, bet aktyviai dalyvaujant Tautinės kultūros centro renginiuose, edukacinėse programose.
Daugiau kaip 80% mokinių dalyvavo kultūrinėje pažintinėje veikloje, skirtoje pilietinio ugdymo turiniui atskleisti.
Mokinių savivaldos iniciatyva, bendradarbiaujant su LK Karinių oro pajėgų štabu, VDU universitetu organizuoti
pilietinio turinio renginiai, kuriose dalyvavo iki 80% mokinių.
Gimnazijoje veikia daugiau nei 4 mokinių mokomosios bendrovės. Jų veikloje dalyvauja 7% 3-ųjų klasių mokinių ir
14% 4 klasių mokinių.


     Tikslas       Minimalus lauktas           Įstaigos pasiektas realus rezultatas
                 rezultatas
                           Pagal Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos
3. Renovuoti gimnazijos               pastato išorinių aitvarų šiltinimo ir inžinierinių sistemų
mokymo paskirties                  modernizavimo (rekonstravimo) techninį projektą,
pastatus ES                     panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas (2 121 278 lt) atliktas
struktūrinių fondų,                 pastato rekonstravimo architektūrinių inžinierinių sistemų
valstybės biudžeto                  rekonstravimas, šildymo sistemos, vidaus patalpų apšvietimo
(savivaldybės) lėšomis ir              ir elektros instaliacijos renovavimas:
toliau gerinti moksleivių               Senų medinių langų keitimas naujais mediniais (įskaitant
ugdymo aplinkas,                     rūsio langų keitimą);
naudojant spec. lėšas.                 Senų medinių langų keitimas plastikiniais;
                            Šlaitinio stogo rekonstravimas, įskaitant pastogės
                             šiltinimą;
                            Šilumos punkto ir vidaus šildymo sistemos
                             12

                              rekonstravimas;
                             Vidaus apšvietimo sistemos rekonstravimas;
                            Kompleksinėmis valstybės(LR ŠMM, savivaldybės) lėšomis
                            atlikti:
                             Statybiniai darbai ( sutapdinto stogo renovavimas 3c ir 3p
                              lietaus nuotekų sistema);
                             Gaisrinės signalizacinės sistemos, apsauginės
                              signalizacinės sistemos įrengimas;
                             Bendrieji statybos darbai: šilto šalto vandens, vidaus
                              buitinių nuotekų tinklų renovavimas, kiti darbai, pagal
                              objektinę sąmatą;
                             Neįgaliųjų lifto įrengimo darbai, pritaikant gimnazijos
                              pastatą ŽN poreikiams;
                            Mokinio krepšelio lėšomis atlikta:
                            Likusių keturių neužtamsintų aktų salės langų užtamsinimas,
                            veidrodžių, scenos apšvietimo ir uždangos įrengimas – aktų
                            salė pilnai pritaikyta teatro ir šokių užsiėmimams
Komentaras: Planuoti gimnazijos renovacijos darbai ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybės lėšomis
pilnai atlikti, išskyrus gimnazijos pastato puošybinių elementų renovavimą – vykdant viešuosius pirkimus nebuvo
pageidaujančių įmonių atlikti šį darbą
Gimnazijos aktų salės grindų-parketo atnaujinimas neatliktas dėl lėšų stokos
Poilsio zonos moksleiviams įrengimas pirmojo aukšto hole neatliktas dėl užsitęsusios gimnazijos renovacijos.

      2.4.  Plačiojo įsivertinimo išvados

       Privalumai               Trūkumai         Tobulinti pasirinkti mokyklos
                                            veiklos aspektai
1 sritis Mokyklos kultūra         2 sritis Ugdymas ir mokymas     2 sritis Ugdymas ir mokymasis
1.1. Etosas                2.4. Mokymosi kokybė        2.4. Mokymosi kokybė
1.1.2. Tradicijos ir ritualai       2.4.1. Mokymosi motyvacija     2.4.1 Mokymosi motyvacija
1.1.5. Mokyklos atvirumas ir
svetingumas
2 sritis Ugdymas ir mokymasis       2 sritis Ugdymas ir mokymas     2 sritis Ugdymas ir mokymas
2.1. Bendrasis ugdymo           2.4. Mokymosi kokybė        2.4. Mokymosi kokybė
organizavimas               2.4.2. Mokėjimas mokytis      2.4.2 Mokėjimas mokytis
2.1.5. Neformalusis vaikų
švietimas (papildomasis ugdymas)
3 sritis Pasiekimai            4 sritis Pagalba mokiniui      4 sritis Pagalba mokiniui
3.2. Mokymosi pasiekimai          4.5. Tėvų pedagoginis        4.5. Tėvų pedagoginis
3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė       švietimas              švietimas
                      4.5.2. Tėvų švietimo politika    4.5.2. Tėvų švietimo politika
4 sritis Pagalba mokiniui
4.1. Rūpinimasis mokiniais
4.1.1. Bendroji rūpinimosi
mokiniais politika
4.1.2 Mokinių asmenybės ir
socialinė raida


      2.5.  Giluminio įsivertinimo išvados

   2011 m. vykdyti tyrimai:
                       13


3.2.1 Akademiniai pasiekimai.
  Testinis dvejus metus trunkantis tyrimas skirtas 2-ų ir 4-ų gimnazijos klasių moksleivių
  pažangai fiksuoti
3.2.3 Tolesnio mokymosi sėkmė.
  Tyrimas,, Baigusių mokyklą moksleivių tolimesnio mokymosi analizė“
3.2.1 Akademiniai pasiekimai.
  Pagrindinio ugdymo patikros rezultatų 2010-2011 m.m. analizė
2.2.2 Pamokos struktūros kokybė.
  Pamokos kokybės vertinimas. Metodinių priemonių naudojimas pamokos efektyvinimui.
  4.1.2 Mokinių asmenybės ir socialinė raida.
Naujai atvykusių į gimnaziją moksleivių adaptacijos tyrimas
4.1.1 Bendroji rūpinimosi mokiniais politika.
 Moksleivių, atleistų nuo kūno kultūros pamokų užimtumas
4.2.1 Pagalba mokantis.
Pagalbos centrų efektyvumas gimnazijoje
4.3.2.Gabių vaikų ugdymas.
Gabių vaikų akademijos veiklų įvertinimas
Išvados:
 Pagalbos centrai dirbo nepakankamai efektyviai (anglų k .vokiečių k. istorijos, lietuvių k.
 biologijos);
 Konsultacijų laikas ne visada tenkino mokinius
 Veikiančiuose pagalbos centruose buvo dirbama tik su moksleiviais, turinčiais mokymosi
 sunkumų, visiškai neteikta pagalba gabiesiems mokiniams;
 Kitais mokslo metais teikti pagalbą mokiniams pagal jų poreikius (atsižvelgiant į konsultavimo
 terminus)
 Gabiųjų mokinių ugdymui stinga individualios mokytojų pagalbos gimnazijoje.

  Stipriosios pusės:
  Gimnazijos moksleivių akademiniai pasiekimai yra aukštesni nei Kauno miesto vidurkis
  Visi gimnazijos mokytojai dirba pagal atnaujintas pagrindinio ir viduriniojo ugdymo
  programas
  Derinant gimnazijos tradicijas su moksleivių poreikiais, ugdomas mokinių pilietiškumas, per
  neformalaus ugdymo veiklas.
  Daugelis mokytojų geba sudominti mokinius savo dalyku, naudoja įvairius ugdymo(si)
  metodus, aiškiai išdėsto mokomąją medžiagą, pateikia patrauklias užduotis, kurias
  diferencijuoja pagal moksleivių gebėjimus.
  Dauguma mokytojų pažįsta savo ugdytinius, pastebi ir skatina pageidautiną jų elgesį,
  įvairiomis formomis bendradarbiauja su moksleivių tėvais.
  Dauguma mokytojų turi susikūrę elgesio ir darbo sistemą pamokoje
Tobulintinos pusės:
  Pagal naują ugdymo planą 2011/2012 m. m. tiek gabiems moksleiviams tiek moksleiviams,
  turintiems mokymosi sunkumų, skirti terminuotas konsultacijas, pagal moksleivių poreikius.
  kitais mokslo metais organizuoti daugiau pamokų netradicinėse edukacinėse aplinkose.
Daugiau dėmesio skirti gimnazijos aplinkų puoselėjimui, įjungiant moksleivius ir jų tėvus


  2.6.   Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų,
kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados
                        14

        2011-02-03 Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros
departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2011 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 35-45 vyr.
specialistas   Edvardas Starkus atliko gimnazijos veiklos vertinimą. Išanalizavus gimnazijos
veiklą pateiktos išvados. Išvadose teigiama, kad pedagoginės veiklos priežiūra įteisinta
gimnazijos nuostatuose ir detaliai paskirstyta direktorės įsakymu dėl vadybinių funkcijų
pasiskirstymo, planuojant pedagoginės priežiūros veiklos sritis visumoje atsižvelgiama į
gimnazijos veiklų įsivertinimo grupės rekomendacijas, veiklos priežiūros rezultatai aptariami
mokytojų tarybos posėdžiuose, administracijos susirinkimuose, susirinkimuose, skirtuose darbo
organizavimo klausimams svarstyti.
        2011-04-18/19 Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros
departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Rasikienė tikrino lietuvių kalbos
(gimtosios) įskaitos organizavimą.    Lietuvių kalbos (gimtosios) įskaitos organizavimas
vykdomas laikantis visų reikalavimų. Pažeidimų nenustatyta.
        2011-08-26  Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros
departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Rasikienė tikrino gimnazijos
pasirengimą 2011/2012 mokslo metams. Mokykla pasirengusi pradėti 2011-2012 mokslo metus.
Ugdymo procesas vyks sklandžiai. Remonto darbai vykdomi planingai.
        2011 10 19 Kauno visuomenės sveikatos centro vyriausioji specialistė Janina
Žukaitienė tikrino gimnazijos higienos normą HN 21: 2011. Nustatyti pažeidimai: HN 21:2011
p. 47, 56, 48, 52, 50, 33.6, 88. Šių pažeidimų likvidavimui laikomasi patikrinimo išvadoje
pateiktų nurodymų ir terminų.

        III.  2012 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS
    FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
     Gimnazija ir toliau rūpinsis pastato rekonstravimu bei vidaus patalpų renovavimu (sienų
ir grindų dažymu, grindų dangos keitimu, langų tamsinimu ir kt.) 2010 - 2011 metais gauta
1160000 Lt. lėšų rekonstravimo darbams atlikti. Iš jų panaudota 789.399,04 Lt. Vadovaujantis
Kauno ir Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriaus planavimo poskyrio žodine
informacija, gimnazijos žaibosaugai įrengti panaudota 14.629,47 Lt ir netinkamoms išlaidoms
apmokėti (Kauno m. savivaldybės administracijos projektas „ Kauno S.Dariaus ir S.Girėno
gimnazijos pastato Kaune išorinių aitvarų ir inžinierinių sistemų modernizavimas 38.188,42 Lt.
     Likusias 317.783, 07 Lt. gimnazija prašo savivaldybės perkelti į 2012 metus
gimnazijos pastato fasado atikų ir parapetų tvarkymo darbams vykdyti.
     Vidaus patalpų renovavimui gimnazija naudos valstybės biudžeto (savivaldybės,
specialiąsias, kitas lėšas). Darbams vykdyti, darbuotojų poreikį derins su Kauno teritorine darbo
                           15

  birža (pagal darbo biržos remiamų darbų programą.) Gimnazijos prieigų apšvietimo bei
  įvažiavimo tako į gimnaziją renovavimo lėšų poreikį gimnazija derins su Kauno m. savivaldybės
  administracijos Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriumi.

                     IV.   VEIKLOS TURINYS

  1 tikslas – Gerinti moksleivių mokymosi kokybę, stiprinant mokymosi motyvaciją,
    mokėjimą mokytis, vertinimo taikymo aspektu
Sėkmės kriterijus     Laukiami minimalūs rezultatai          Laukiami maksimalūs rezultatai
. Pagrindinio ugdymo    . 96 proc. pagrindinio ugdymo moksleivių   98 proc. pagrindinio ugdymo
moksleivių parengimas   kokybiškai parengti mokytis pagal      moksleivių kokybiškai parengti mokytis
mokytis pagal vidurinio  vidurinio ugdymo programą, užtikrinant    pagal vidurinio ugdymo programą,
ugdymo programą.      jiems saugumą, teikiant pagalbą pagal    užtikrinant jiems saugumą, teikiant
              gimnazijos sudarytą pagalbos moksleiviui   pagalbą pagal gimnazijos sudarytą
              teikimo tvarką.               pagalbos moksleiviui teikimo tvarką.

              2. 92-93 proc. vidurinio ugdymo       2. 95 proc. vidurinio ugdymo
2. Moksleivių vidurinio  programos moksleivių sėkmingai įgis     programos moksleivių sėkmingai įgis
ugdymo programos      brandos atestatus.              brandos atestatus.
baigimas įgyjant brandos
atestatus.

3. Ugdymo turinio ir    3. Ugdymo plano galimybių          3. Išplėstas anglų kalbos mokymosi
mokinių poreikių dermė   išnaudojimas:                formatas, sudarant galimybes 3 klasių
diferencijuojant ir    1. Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir   mokiniams pasirengti tarptautiniam
individualizuojant     gebėjimus, sudarant sąlygas mokiniams,    IELTS egzaminui.
mokymą           padariusiems pažangą, pereiti prie
              aukštesnio mokymo lygmens 1 klasėse
              taikomas išorinis diferencijuotas
              matematikos mokymas.
              2. Mokant gimtosios kalbos ir užsienio
              kalbų (sudarytos mažesnės mobilios
              grupės lietuvių k. mokymui, skirta daugiau
              valandų užsienio kalbų mokymui
4. Mokinių lankomumo    viduriniame ugdyme)             4. Pagerės moksleivių, vengiančių gauti
gerinimas         4. Pagerės moksleivių, vengiančių gauti   neigiamus arba blogesnius mokymosi
              neigiamus arba blogesnius mokymosi      pasiekimų įvertinimus, lankomumas, (5
              pasiekimų įvertinimus, lankomumas (3     proc. sumažės praleistų pamokų
              proc. sumažės praleistų pamokų skaičius,   skaičius, tenkantis vienam mokiniui 1-2
              tenkantis vienam mokiniui 1-2 klasėse; 2   klasėse; 3 proc. sumažės praleistų
              proc. sumažės praleistų pamokų skaičius   pamokų skaičius 3-4 klasėse lyginant su
              3-4 klasėse lyginant su praėjusiais mokslo  praėjusiais mokslo metais),kokybiškai
              metais), kokybiškai (5 proc.) pagerės    (8 proc.) pagerės mokymosi pasiekimų
              mokymosi pasiekimų įvertinimai lyginant   įvertinimai lyginant su 2011 m.
              su 2011 m..
5. Aktyvių mokymo                            5.1. Netradicinių ugdymo aplinkų
metodų taikymas,      5. Netradicinių ugdymo aplinkų kūrimas    panaudojimas (VDU, KTU, Maironio
netradicinių mokymo    panaudojant vidinius gimnazijos resursus   literatūros muziejus, kiti muziejai )
aplinkų panaudojimas    (aplinkas, žmoniškuosius išteklius...)    mokytojų projektai gimnazijos ir kt.
ugdymo procese                             erdvėse lietuvių kalbos mokymui.
                                    5.2. Mokytojų metodinių darbų bazės
                                    (el. laikmenoje) kaupimas apie aktyvių
                                    metodų taikymą ugdymo procese
                             16


    Priemonės
Eil.    Priemonės      Atsakingi     Socialiniai  Įvykdymo   Ištekliai    Pastabos
Nr.    pavadinimas     vykdytojai    partneriai   terminas
1.   Bandomieji     Direktorės             2012 01   Dalykų
    brandos       pavaduotoja                   mokytojai
    egzaminai pagal   ugdymui
    moksleivių     E.Tarkauskienė ir
    pasirinktus     Metodinė taryba
    egzaminus
2.   Tyrimas       Įsivertinimo grupė,         2012 01;  Klasių    Tyrimo rezultatų
    „Mokinių      psichologė             09     auklėtojai  panaudojimas
    mokymosi stilių   R.Venslovaitienė                       įtakos mokinių
    nustatymas“                                    mokymosi
                                             kokybės gerinimą
                                             (mokinių
                                             mokėjimą
                                             mokytis)
3.   1. Gimnazijos    Direktorės             2012 01-  Metodinė   Taikant numatytas
    lankomumo      pavaduotoja             02     taryba    priemones stiprės
    tvarkos aprašo   ugdymui                            mokinių
    tobulinimas.    G. Kuzmickienė                        motyvacija ir gerės
    (papildant                                    lankomumas.
    mokinių
    motyvacijos
    skatinimo
    priemonėmis)
    2. Lankomumo    Direktorės             2012 01 –
    gerinimas.     pavaduotoja             06 mėn.   klasių
    Vadovaujantis    ugdymui               09-12    auklėtojai
    gimnazijos vidaus  G. Kuzmickienė           mėn.
    tvarkos
    taisyklėmis ir
    lankomumo
    tvarkos aprašu,
    sumažinti
    praleistų pamokų
    skaičių tenkantį
    vienam mokiniui:
    1.Spartus      Klasių auklėtojai
    moksleivių tėvų
    informavimas po
    1-ios ir po
    paskutinės
    pamokos (el.
    paštu, e-dienyno
    pagalba, SMS,
    telefonu);
              Direktorės
    4. Tyrimas     pavaduotojai
    „Gimnazijos     ugdymui-
    lankomumo      mokomųjų dalykų
    apskaitos,     kuratoriai,
    priežiūros ir    Metodinė taryba
    gimnazijos                       Iki 2012
    nelankymo      Direktorės             06            Parengtas išvadas
                       17

   prevencijos    pavaduotoja                      ir rekomendacijas
   tvarkos       ugdymui                        pateikti MT,
   veiksmingumas“   G.Kuzmickienė                     mokytojų tarybos
                                        posėdyje                                Gimnazijos
                                taryba
4.  1. Modulių,    Direktorės         2012 02   Metodinių   Parengta pasiūla
   pasirenkamųjų   pavaduotojas              grupių     plės
   dalykų,      ugdymui                 pirmininkai,  moksleivių
   neformaliojo    S. Nefas,                dalykų     mokymosi dalykų
   ugdymo       MT pirmininkė              mokytojai   pasirinkimo
   programų pasiūla  R.Žemaitienė,                     galimybes vi-
   moksleiviams    direktorės                       duriniame ugdyme
   2012 09 01     pavaduotojos
   pradedantiems   ugdymui
   mokytis pagal   D.Bertašienė,
   vidurinio ugdymo  D.Ivanovienė
   programą.
   2. Pasirenkamojo                      Anglų
   dalyko –                          kalbos
   pasirengimas                        mokytojos
   tarptautiniam                       D.Brukienė,
   anglų kalbos                        J.
   IELTS                           Zybartienė
   egzaminui,
   pasiūla
5.  2 gimnazijos    Direktorės         2012 02-   PIT      Pirmieji
   klasių mokinių   pavaduotoja        04      Klasių     mokomųjų dalykų
   pasirinkimas    ugdymui D.               auklėtojai,  pasirinkimai
   mokytis pagal   Ivanovienė,               mokytojai –
   vidurinio ugdymo  2 gimnazijos klasių           konsultantai
   programą      auklėtojų grupė,            mokinių
            mokytojai -               tėvai
            konsultantai
   Mokymosi                   Individua-         Sudarytos
   krypčių, dalykų                liųjų            mobiliosios grupės
   pasirinkimas,                 ugdymo
   individualaus                 planų
   ugdymosi plano                projektas
   (projekto)                  iki 2012
   sudarymas                   04
6.  Tyrimas      Direktorės         2012 02   Įsivertinimo  Tyrimo rezultatai
   „Gimnazijoje    pavaduotoja               grupė,     bus panaudoti
   taikomos      ugdymui D.               klasių     siekiant mokinių
   pažangos ir    Ivanovienė               auklėtojai,  mokymosi
   pasiekimų                         Metodinė    kokybės gerinimo
   vertinimo                         taryba,    (mokymosi
   sistemos                          Gimnazijos   motyvacija)
   efektyvumas“                        taryba
   (Rezultatai bus
   panaudoti
   mokinių
   mokymosi
                           18

   kokybės
   gerinimui.)
7.  Kvalifikaciniai   Direktorės     KPKC     Iki 2012  Mokytojai   Seminaro metu
   seminarai      pavaduotoja            05            sukaupta
   mokytojams      ugdymui                           informacija
   1.„Pažangos ir    G.Kuzmickienė                        mokinių
   pasiekimų                                    mokymosi
   vertinimo                                    kokybės gerinimą
   motyvuojantys
   veiksniai“;
   2.“Aktyvių
   mokymo metodų
   taikymas ugdymo
   procese“
8.  1. Moksleivių    Direktorės            2012
   motyvacijos     pavaduotojai                 Klasių
   skatinimas      ugdymui                    auklėtojai,
   išnaudojant     D. Ivanovienė,                dalykų
   netradicines     D.Bertašienė                 mokytojai
   mokymo erdves:
   1.1.Užsienio     B. Pukelienė    KTU;
   kalbų mokymasis   D.Brukienė,     VDU;     2012
   netradicinėse    J.Zybartienė
   aplinkose;                       Pagal
   1.2. Mokinių               VDU      atskirą
   dalyvavimas     D. Bertašienė,          grafiką   PIT
   VDU dėstytojų    R.Venslovaitienė
   skaitomose
   paskaitose bei
   įvairiuose
   renginiuose.
   1.3. Gimnazijos   V.Urbonienė     Maironio         Lietuvių
   mokytojų                 literatūros  Pagal    kalbos
   netradicinės               muziejus   Lietuvių  mokytojai
   pamokos                        kalbos
   Maironio                        metodinės
   literatūros                      grupės
   muziejuje,                       planą
   kituose
   muziejuose;
                                    Dalykų
   2. Aktyvių
             Direktorės                  mokytojai
   mokymo metodų
   taikymas       pavaduotojai
   pamokose:      ugdymui pagal
   2.1. Metodinių    kuruojamas sritis
                                    Dalykų
   grupių geroji
                              2012 02 -  metodinės
   patirtis - aktyvių
                              04     grupės
   mokymo metodų
   taikymas
   pamokose( darbų
   bazės el.
   laikmenoje
                              2012 02 -
   kaupimas)
   3. Srautinių
   lietuvių kalbos,   Direktorės
   istorijos,      pavaduotojai
                            19

    matematikos     ugdymui pagal
    pamokų        kuruojamas sritis
    organizavimas
    gimnazijoje
9.   Išlyginamųjų     Direktorės            2012 04 ir   Dalykų    Pagerės pusmečių
    dienų taikymas    pavaduotoja           2012 12    mokytojai,  mokymosi
    dėl mokymosi     ugdymui                     klasių    pasiekimų
    pasiekimų      E.Tarkauskienė                 auklėtojai  įvertinimai
    kokybės gerinimo
    pusmečio
    pabaigoje
    ketvirtųjų klasių
    moksleiviams
10.   Diferencijuoto    Direktorės            2012 09    Matematiko
    matematikos     pavaduotojas                  s mokytojai
    mokymo        ugdymui S.Nefas,
    taikymas 1      Tiksliųjų mokslų
    klasėse,       metodinės grupės
    atsižvelgiant į   pirmininkė
    mokinių poreikius  E.Vinčienė
    ir gebėjimus,
    sudarant sąlygas
    mokiniams,
    padariusiems
    pažangą, pereiti
    prie aukštesnio
    mokymo lygmens
    (2011 m. patirtis)
11.   1 gimnazijos     Psichologė R.          2012 09 -   Klasių    Parengtas išvadas
    klasių mokinių    Venslovaitienė,         10       auklėtojai,  ir rekomendacijas
    adaptacijos     Veiklų įsivertinimo               mokytojai   pateikti klasių
    tyrimai       grupė                             vadovų, tėvų
                                              susirinkimuose
12.   Pasirengimas     Metodinių grupių         2012 11    Lietuvių   Parengtos išvados
    PUPP ir brandos   pirmininkės                   kalbos ir   ir rekomendacijos
    egzaminams.     V.Urbonienė                   matematiko  pateiktos MT
    Diagnostiniai    E.Vinčienė                   s mokytojai  susirinkime
    lietuvių kalbos ir
    matematikos
    testai

    2 tikslas – Gerinti klasės auklėtojo darbą, stiprinant sąveiką su mokinių tėvais, pasitelkiant
     informacines komunikacines priemones

   Sėkmės kriterijus      Laukiami minimalūs rezultatai       Laukiami maksimalūs rezultatai
1. Gimnazijoje        1. Tėvų dalyvavimo gimnazijoje       1. Tėvų dalyvavimo gimnazijoje
organizuojamų priemonių    organizuojamose veiklose padidėjimas 20   organizuojamose veiklose padidėjimas
mokinių tėvams        proc.                    30 proc.
sisteminimas


2. Klasės auklėtojo veiklų  2.Gimnazijos mokinių ir tėvų bendrų 1- 2  2.1. Gimnazijos mokinių ir tėvų bendrų
gimnazijoje          renginių organizavimas.           3 renginių organizavimas.
deformalizavimas,                             2.2. Metodinės knygos „ Klasės
plačiau įtraukiant                            valandėlė – prevencinių programų
mokinių tėvus į formalių                         integravimas į ugdymo turinį“
                             20

ir neformalių priemonių                           parengimas
organizavimą.                                2.3. Klasės auklėtojo veiklos aplanko,
                                       kurį sudaro vadybinės veiklos
                                       sisteminimo medžiaga, kaupiama
                                       informacija apie klasės mokinius, jų
                                       ugdymo(-si) pasiekimus bei problemas,
                                       parengimas
3. PIT veiklos plėtojimas.   3. Kokybiškas mokinių tėvų
Mokinių tėvų įgūdžių      informavimas apie bendras gimnazijos ir    3. Mokinių tėvų įtraukimas į bendras
panaudojimas, plėtojant    aukštųjų mokyklų priemones.          gimnazijos ir aukštųjų mokyklų
gimnazijos ir mokinių                            priemones.
tėvų bendradarbiavimo
sistemą, stiprinant kelių
studijų pakopų
(Gimnazijos ir aukštųjų
mokyklų, gimnazijos
partnerių) informacinę
komunikaciją.
4. Mokinių tėvų švietimo    4. Sukurtos gimnazijos informacinės      4. Sukurtos gimnazijos informacinės
politikos           Facebook prieigos.              Facebook ir Twitter prieigos.
modernizavimas
(Lietuva ES pirmauja      Elektroninio dienyno technologijos
interneto skvarba, kas     įgyvendinimas, įtraukiant 1-3 klasių
sąlygoja informacinių     auklėtojus į elektroninį komunikacinį
technologijų plėtotės     procesą .
priemonių sėkmę,
įgyvendinant moksleivių
tėvų švietimo politiką).

    Priemonės
Eil.    Priemonės     Atsakingi vykdytojai  Socialiniai   Įvykdymo    Ištekliai    Pastabos
Nr.    pavadinimas                partneriai    terminas
 1.   Tėvų ir mokinių     Direktorės              2012 01-    Tėvai,
    bendrų         pavaduotojai               12     mokiniai,
    susirinkimų        ugdymui                       klasių
    organizavimas      D.Ivanovienė;                    auklėtojai
                E.Tarkauskienė;
                  S.Nefas
 2.   Klasės auklėtojų   Klasių auklėtojų             2012 02    Klasių
    apskritasis stalas  grupės vadovė N.                   auklėtojai
    -    diskusija    Brimienė,
    „Tėvai
    gimnazijos
    veiklose“
 3.   1.„Tėvų dienų“      Direktorės              2012 03-    Klasių
    organizavimas      pavaduotojai             04; 11- 12  auklėtojai,
                 ugdymui                     Mokytojai
                D.Ivanovienė,
                 S.Nefas,
                E.Tarkauskienė
    2. Netradicinė      Direktorės
    Tėvų diena:       pavaduotoja              2012 03-   Tėvai;
    auklėtojo, tėvų ir    ugdymui                04.     klasių
    mokinių         D.Bertašienė                    auklėtojai,
    projektinė                                 mokiniai
    veikla.
                           21

4.  Aukštųjų        Direktorės    VDU; KTU;     2012 03     2; 3 klasių
   mokyklų,        pavaduotoja      KMU;             mokiniai,
   gimnazijos       ugdymui      KKA; ISM             mokinių
   socialinių      D.Bertašienė;    Vadybos ir             tėvai
   partnerių,       PIT vadovė    ekonomikos
   kolegijų,      R.Venslovaitienė  universitetas
   profesinių                  Kauno
   mokyklų mugė:               paslaugų
   studijų                   verslo
   galimybės                 darbuotojų
   Lietuvoje                 profesinio
                         rengimo
                         centras;
                          Kauno
                        statybininkų
                         rengimo
                        centras ir kt.
5.  Seminaras klasių    Direktorės      KPKC     2012 04-     Klasių
   auklėtojams      pavaduotoja              05      auklėtojai,
   “Aš - klasės       ugdymui                      mokytojai
   auklėtojas:      G.Kuzmickienė
   pareiga,
   atsakomybė,
   saviraiškos
   galimybė“
6.  Elektroninio    Direktorės              Iki 2012    Mokytojai,
   dienyno       pavaduotojas             09 01     klasių
   įdiegimas 1- 3   ugdymui S.Nefas ir                  auklėtojai,
   klasėse       patvirtinta darbo                  IKT
             grupė
7.  Internetinės    Direktorės              Iki 2012    Mokomųjų    Internetinės
   gimnazijos     pavaduotoja              09 01     dalykų     gimnazijos
   svetainės      ugdymui D.                      metodinės    svetainės
   formato plėtra:   Ivanovienė                      grupės     formato plėtra:
   Visų mokomųjų                                      Visų mokomųjų
   dalykų vertinimo                                     dalykų
   kriterijų sklaida                                    vertinimo
                                                kriterijų sklaida
8.  Tėvų forumo   Direktorės     VšĮ Šeimos 2012 11       Mokinių       Aktyvus tėvų
   „Aš mokausi   pavaduotoja     santykių            tėvai,       dalyvavimas
   kartu su vaiku – ugdymui       institutas;           mokytojai      gimnazijos
   idėjos sėkmingos D.Bertašienė,    Kauno                        mokinių
   vaikų      Soc.ped.      pedagoginė                     socializacijos
   socializacijos  E.Bengardavičienė; psichologinė                    procese
   problemoms    Psichologė     tarnyba
   spręsti“     R.Venslovaitienė
   organizavimas
   3 tikslas – Formuojant patrauklų gimnazijos išorinį įvaizdį, plėtoti gimnazijos bendradarbiavimą
    su kitomis Kauno m. mokyklomis, siekiant esamo moksleivių skaičiaus išlaikymo, jo padidėjimo.

Sėkmės kriterijus      Laukiami minimalūs rezultatai            Laukiami maksimalūs rezultatai
Gimnazijos         Tęsti bendradarbiavimą su Kauno        1.1. Sudaryti bendradarbiavimo sutartį
bendradarbiavimo      V.Kudirkos progimnazija dėl moksleivių     su Kauno m. Pilėnų vid. m-kla dėl
plėtojimas         mokymosi gimnazijos patalpose pagal      galimybės mokiniams mokytis pagal
              pagrindinio ugdymo programą          vidurinio ugdymo programą;
                             22

                                      1.2. Sudaryti bendradarbiavimo sutartį
                                      su Kauno Nemuno vidurine mokykla
                                      dėl galimybės mokiniams mokytis
                                      pagal pagrindinio ugdymo programą,
                                      dėl vokiečių kalbos mokymo, išlaikant
                                      gimnazijos išskirtinumą, rengiant
                                      mokinius gauti Vokietijos Švietimo
                                      ministrų konferencijos II laipsnio
                                      vokiečių kalbos diplomą (DSD II)
                                      1.3. Sudaryti sutartį su Kauno m.
                                      Senamiesčio progimnazija dėl mokinių
                                      mokymosi pagal pagrindinio ugdymo
                                      programą gimnazijos patalpose.
                                      1.4. Lietuvos ir Lenkijos S.Dariaus ir
                                      S.Girėno vardo mokyklų jaunimo
                                      mainų projekto įgyvendinimas

Gimnazijos išorinio      Reklaminės gimnazijos atributikos      Parengti ir išleisti gimnazijos mokytojų
palankaus įvaizdžio      parengimas;                 ir mokinių sėkmingos veiklos knygą
formavimas           Gimnazijos internetinės svetainės prieigų  „Formalus ir neformalus ugdymas:
                modernizavimas, išplečiant talpinamos    sėkmė mokinių asmeninių, edukacinių
                informacijos pobūdį             ir socialinių kompetencijų ugdyme“    Priemonės
Eil.     Priemonės      Atsakingi    Socialiniai   Įvykdymo     Ištekliai     Pastabos
Nr.     pavadinimas      vykdytojai    partneriai   terminas
 1.   Lietuvos ir       Direktorės    Lenkijos   Iki 2012 01   Lietuvos ir
    Lenkijos S.Dariaus    pavaduotoja    Myslibožo      24     Lenkijos
    ir S.Girėno vardo     ugdymui,     S.Dariaus ir         jaunimo mainų
    mokyklų jaunimo     D.Bertašienė   S.Girėno 3-          fondo lėšos
    mainų projektas                čiasis
                          mokyklų
                          kompleksas
2.   Duomenų bazės,      Direktorės             2012 02      IKT.
    atspindinčios      pavaduotoja                    Gimnazijos
    gimnazijos        ugdymui                     internetinės
    abiturientų įstojimo  D.Ivanovienė                    svetainės
    į aukštąsias                               kūrimo darbo
    mokyklas                                   grupė
    statistiką,
    formavimas
    gimnazijos
    internetinėje
    svetainėje
3.   Gimnazijos        Direktorės     Leidykla   Iki 2012 03   Gimnazijos
    mokytojų ir       pavaduotojai    „Šviesa“            lėšos;
    mokinių sėkmingos     ugdymui,                    Gimnazijos
    veiklos knyga     Metodinė Taryba                   taryba
    „Formalus ir
    neformalus
    ugdymas: sėkmė
    mokinių
    asmeninių,
                           23

   edukacinių ir
   socialinių
   kompetencijų
   ugdyme“
4.  Gimnazijos atvirų    Direktorės            2012 03    Gimnazijos
   durų dienos      pavaduotojos                  bendruomenė
   organizavimas:      ugdymui,
   Gimnazijos      D.Bertašienė ir
   teikiamų formalaus  D.Ivanovienė
   ir neformalaus
   ugdymo galimybių
   pristatymas
5.  Gimnazijos       Direktorės           Iki 2012 05-
   mokytojų 2011-     pavaduotoja             06
   2012 m.m. ir 2012    ugdymui,
   – 2013 m.m.      D. Bertašienė
   renginių
   elektroninio
   archyvo
   parengimas ir
   patalpinimas
   internetinėje
   svetainėje
6.  Gimnazijos        Direktorės           Iki 2012 06  Menų metodinė    Sukuriama
   jaukumo projekto    pavaduotoja                   grupė        nuolat
   parengimas        ugdymui,                            atnaujinama,
               D. Bertašienė;                          atvira kaitai,
                                                 jauki ir
                                               patraukli visai
                                               bendruomenei
                                                gimnazijos
                                                 aplinka
7.  Bendradarbiavimo    Gimnazijos           Iki 2012 09
   sutarčių su Kauno    direktorė              01
   m. Pilėnų vid. m-
   kla; Kauno m.
   Nemuno vidurine
   mokykla; Kauno
   m. Senamiesčio
   progimnazija
   pasirašymas

   4 tikslas – Kurti saugias ir motyvuojančias mokymosi erdves, panaudojant savivaldybės biudžeto ir
     gimnazijos lėšas
   Sėkmės kriterijus      Laukiami minimalūs rezultatai     Laukiami maksimalūs rezultatai
Pagerinta gimnazijos    Siekiant gimnazijos patalpų atitikties LR Tęsiant pastato gimnazijos
pastato būklė bei ugdymo higienos normai HN 21:2011 „Mokykla,    rekonstrukciją, renovuoti senojo pastato
aplinkos, siekiant jų   vykdanti bendrojo lavinimo programas.   puošybinius elementus – atikas;
atitikties statinių    Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ gimnazijos stogo dangos privedimą prie
techninės priežiūros    patvirtinta LR Sveikatos apsaugos     atikų.
reikalavimams ir higienos ministro 2011 08 10 d. įsakymu Nr. 773,
normai           atlikti Kauno Visuomenės sveikatos    Gimnazijos pastato rekonstravimo
              centro nurodymas pagal 2011 10 19 d.   darbų užbaigimas, siekiant saugios
              patikrinimo aktą Nr. 36-1695(7),     aplinkos, bei atliktų darbų kokybės
              renovuoti (perdažyti sienas, pakeisti   išsaugojimo
              grindų dangą), numatytas gimnazijos
                             24

                patalpas.
    Priemonės
Eil.     Priemonės      Atsakingi    Socialiniai  Įvykdymo     Ištekliai    Pastabos
Nr.    pavadinimas      vykdytojai     partneriai  terminas
 1.   Gimnazijos        Direktorės     Kauno     Ribinis   Specialiosios
    patalpų, antrojo   pavaduotojas ūkiui  darbo birža  atlikimo   lėšos, Kauno
    aukšto koridorių     E.Naujikas            terminas   darbo biržos
    (3c), dviejų                       iki 2012  remiamų darbų
    laiptinių,                         08 31     lėšos
    valgyklos sienų
    dažymas
2.   Traukos spintos      Direktorės           Iki 2012  Mokinio krepšelio
    įrengimas       pavaduotojas ūkiui         01 31      lėšos
    chemijos kabinete    E.Naujikas
3.   Kabinetų         Direktorės           Iki 2012   Specialiosios
    užtamsinimo      pavaduotojas ūkiui         01 31      lėšos
    (žaliuzių, roletų)    E.Naujikas
    įrengimas 105;
    107; 107A; 108;
    109; 110; 111;
    112; 115; 215;
    225; 302; 306;
    307; 309; 322
    kab.
4.   Atikų           Direktorės           Iki 2012   Savivaldybės
    restauravimas,    pavaduotojas ūkiui         11 30      lėšos
    šlaitinio stogo     E.Naujikas
    privedimo prie
    atikų darbai
5.   Gimnazijos        Direktorės           Iki 2012  2 proc. mokesčių
    muziejaus, 109    pavaduotojas ūkiui         01 31    mokėtojų lėšos
    kab. patalpų       E.Naujikas                   gimnazijos
    atnaujinimas                             pastatų priežiūros
    (sienų dažymas,                             darbininkai
    grindų dangos
    atnaujinimas)
6.   Viešųjų pirkimų      Direktorės           Iki 2012    Kitos lėšos
    organizavimas ir   pavaduotojas ūkiui          03
    vykdymas         E.Naujikas

         V.     ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA

Kas atsiskaito, informuoja    Kam atsiskaitoma, kas    Atsiskaitymo ir     Įvykdymo terminas
                   informuojamas     informavimo forma
Gimnazijos direktorė       Steigėjui. Kauno      Ataskaita        2012 04 mėn.
                 miesto savivaldybė
Direktorės veiklos
ataskaita.            Gimnazijos tarybai;    Ataskaita
                 Gimnazijos tėvų      susirinkime. Padėka   2012 02 mėn. ir
Dėl lėšų panaudojimo: 2     atstovybės         rėmėjams         2012 08 mėn.
proc. gyventojų pajamų      susirinkimui, mokytojų   gimnazijos interneto
                          25

mokesčio labdaros lėšų   tarybai.         svetainėje.
panaudojimo, mokinio
krepšelio kitų lėšų
panaudojimo.
Direktorės pavaduotojai  Metodinėje taryboje   Ataskaitos       2012 08 mėn.
ugdymui                       pagal gimnazijos
                          vadovų vadybinių
                          funkcijų realizavimo
 Metinės veiklos plano               planus
įgyvendinimas pagal    Administracijos     Ataskaitos       Mokslo metų antrojo
direktorės pavaduotojų   susirinkimuose,                 pusmečio
atsakomybės sritis     gimnazijos darbuotojų              pabaigoje,2012 12
              informaciniuose                 mėn..
              susirinkimuose,                 Pagal darbo su tėvais
                                      veiklos planus
Prevencinio darbo grupė  Mokytojų         Ataskaitos,      2012 06 mėn.
,socialinė pedagogė    susirinkimuose darbo   pranešimas tema    2012 11 mėn.
              organizavimo       ,,Socialinė
              klausimais, tėvų     pedagoginė pagalba   Kiekvieno mokslo
              susirinkimuose      mokykloje.       metų mėnesio 4-ąją
                          Aptarimai,       savaitę
                          diskusijos, esant   Pagal darbo su tėvais
                          poreikiui –      veiklos planus
                          nutarimai.
Metodinė taryba      Metodinės tarybos,    Aptarimai,       2012 02 mėn.
              metodinių grupių     reglamentuotos     2012 08 mėn.
              susirinkimuose.     išvados
Gimnazijos veiklų vidaus  Mokytojų         Tyrimų medžiaga,    2012 06, 08, 01mėn.
įsivertinimo grupė     susirinkimuose,     ataskaitos,
              administracijos     rekomendacijos
              susirinkimuose ir
              metodinėje taryboje
Dalykų metodinės grupės  Metodinėse grupėse    Metodinės grupės    2012 02 mėn.
,,Dėl metinio veiklos                pirmininkų       2012 12 mėn.
plano įsivertinimo“.                ataskaitos

  2011 m. metinio veiklos plano rengimo darbo grupė:
  Darbo grupės pirmininkė
          direktorės pavaduotoja ugdymui ________________     Daiva Ivanovienė

  Nariai - Giedrė Kuzmickienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
       Dalia Bertašienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
       Ramutė Žemaitienė, gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė;
       Anželika Januškienė, vyresnioji buhalterė.


  PRITARTA
  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos
  tarybos 2011 m. gruodžio mėn. 20 d.
  posėdžio protokolu Nr.7-8.

								
To top