Taklimat Projek Tahun Akhir Multimedia (SMM4999) by HC12100301173

VIEWS: 0 PAGES: 18

									TAKLIMAT PRA PROJEK TAHUN AKHIR
MULTIMEDIA
(SMM4999)
 Semester 2 2009/10
A STEP SHORT TO THE FINISHING
LINE…

 “ Ability is what you're capable of
  doing. Motivation determines what
  you do. Attitude determines how well
  you do it."
               Lou Holtz
PENYELARAS


      Dr. Fatimah Khalid
      Penyelaras SMM 4999

 A2.32, Fakulti Sains Komputer Teknologi Maklumat
 Universiti Putra Malaysia
 03-89466528
 fatimahk@fsktm.upm.edu.my
PENGENALAN
  Objektif:
    Memberi pelajar peluang untuk mengaplikasikan
    pengetahuan daripada kursus-kursus yang telah dipelajari
    untuk menyelesaikan satu masalah sebenar yang pelajar
    pilih.
  Aktiviti:
    Penekanan projek BSK(Multimedia) adalah kepada
    pembangunan teknikal dan penyelesaian yang
    didokumentasikan dengan lengkap dan berkualiti yang
    melibatkan beberapa aktiviti seperti
       kajian penerbitan yang sedia ada,
       merumus masalah,
       menyelesaikan masalah,
       menulis laporan, dan
       membentangkan projek
PROSIDUR PRA-PROJEK
  Garis panduan permarkahan (Handout 01)
  Pemilihan Tajuk (Handout 02)
  Pemilihan Penyelia (Handout 03)
  Pendaftaran Penyelia (Handout 04)
  Pendaftaran Kursus
  Penyertaan Seminar
  Penyediaan Ringkasan Cadangan Projek
  Penyediaan Cadangan Projek
GARIS PANDUAN PERMARKAHAN

           KATEGORI

MARKAH MAKSIMA        MARKAH MAKSIMA
BOLEH DIPEROLEHI         BOLEH
   –A           DIPEROLEHI – B+

 Projek yang dilakukan   Projek yang dilakukan hanya
 menggunakan Bahasa     menggunakan peralatan
Pengaturcaraan (C++, Java  pengarangan tanpa Bahasa
   dsb) / Scripting    Scripting (Director, Flash dsb)

                      Rujuk Handout 1
PEMILIHAN TAJUK
    Skop Projek:
     Membangunkan aplikasi dengan sifat-sifat telefon mobil
     (Creating applications and features for mobile phone)
     Membangunkan permainan berkomputer
     (Developing computer games)
     Membangunkan aplikasi jenayah-cyber
     (Creating cybercrime applications)
     Membangunkan aplikasi baru untuk pengurusan dan
     pencapaian maklumat multimedia
     (Creating applications for multimedia information management
     and access)
     Membangunkan perisian pembelajaran/latihan
     (Education/training software)
     Membangunkan system keselamatan berkomputer
     (Developing computer security systems)
     Membangunkan aplikasi grafik komputer
     (Creating computer graphic applications)
     Dapatan Semula Maklumat Multimedia
     (Multimedia Information Retrieval (MMIR))
     Pemprosesan Imej Digital
                            Rujuk Handout 2
     (Digital Image Processing)
PEMILIHAN PENYELIA

•  Pelajar mencari penyelia berdasarkan bidang
  yang diminati

•  Pelajar mesti mencari penyelia dari Jabatan
  Multimedia

•  Tajuk projek bergantung kepada penyelia atau
  cadangan dari pelajar.                     Rujuk Handout 3
PEMILIHAN PENYELIA
•  Rujuk Senarai Kepakaran Penyelia sebelum
  memilih penyelia.

•  Membuat perjumpaan dan berbincang dengan
  bakal penyelia mengenai tajuk projek

•  Setelah segalanya dipersetujui oleh kedua-dua
  pihak, barulah boleh mengisi borang
  pendaftaran penyelia
PEMILIHAN PENYELIA

•  Penyelaras akan mengagihkan mengikut penyelia
  yang dipilih
•  Sekiranya penyelia yang dipilih penuh, penyelaras
  akan mengagihkan kepada penyelia lain
•  Senarai pelajar dan penyelia akan dipaparkan di
  papan kenyataan sebelum atau pada 30 Oktober
  09 (minggu 15)
PENDAFTARAN PENYELIA
•  Membuat perjumpaan dan berbincang dengan
  bakal penyelia mengenai tajuk projek
•  Setelah segalanya dipersetujui oleh kedua-dua
  pihak, barulah boleh mengisi borang pendaftaran
  penyelia
•  Dapatkan tandatangan penyelia untuk setiap
  salinan
•  Borang Pendaftaran Penyelia perlu diisikan dalam
  3 salinan
       •  Penyelia
       •  Penyelaras
       •  Pelajar
                     Rujuk Handout 4
PENDAFTARAN PENYELIA

•  Borang yang telah lengkap diisi mestilah dihantar
  sebelum atau pada 2 Oktober 2009 - Jumaat
  (minggu 11)

•  Kelewatan menghantar borang kepada Penyelaras
  boleh menyebabkan pelajar lain mengambil tempat
  anda
RINGKASAN CADANGAN PROJEK
•  ANDA perlu menghantar ringkasan cadangan projek (brief proposal)
  kepada PENYELIA anda selewat-lewatnya pada 6 November 2009
  (minggu 16)

•  Format:
   – Kurang daripada 2 halaman
   – Mempunyai:
     • Gambar
     • Nama
     • Matrik
     • Penyelia
     • Tajuk
     • Pengenalan
     • Objektif
     • Perisian/Bahasa Pengaturcaraan
     • Rujukan (sekurang-kurangnya tiga(3))
CADANGAN PROJEK

  ANDA perlu menghantar cadangan projek (proposal) kepada
  PENYELIA anda selewat-lewatnya minggu 18 iaitu pada 20
  November 2009.

  Pelajar dikehendaki berjumpa dengan penyelia untuk
  mempastikan proposal yang telah dihantar, diterima dan
  dipersetujui oleh penyelia.
CADANGAN PROJEK
Format penulisan
1. Pengenalan (Introduction)
2. Kajian literatur (Literature Review) – sekurang-kurangnya 3
  contoh
3. Penyataan masalah (Problem Statement)
4. Objektif (Objective)
5. Skop projek (Scope of Project)
6. Cadangan metodologi (Methodology)
7. Skedul kajian (Reseacrh Schedule)
8. Jangkaan keputusan (Expected Result)
9. Kesimpulan (Conclusion)
10. Rujukan (Reference)
  Penulisan proposal boleh dibuat dalam Bahasa Inggeris atau pun Bahasa Melayu, tetapi
  hendaklah menggunakan gaya bahasa yang betul dan tiada kesilapan ejaan.
TAKLIMAT PERLAKSAAN PROJEK

 Taklimat perlaksanaan projek akan diadakan
 pada minggu pertama semester hadapan
 Notis akan dikeluarkan semester hadapan

 Kedatangan adalah WAJIB
KESIMPULAN
         Taklimat            Minggu 1


        Pilih penyelia          Selepas taklimat

                        Selepas taklimat hingga minggu 11
    Isi borang pendaftaran penyelia

 Hantar borang pendaftaran penyelia kepada    Minggu 11
     penyelia dan penyelaras

                         Minggu 15
Semak nama pelajar, penyelia dan tajuk projek

                         Minggu 16
   Penghantaran ringkasan proposal

                         Minggu 18
      Penghantaran proposal


          Tamat
KESIMPULAN

  Tarikh-tarikh penting :-
   Hantar borang pendaftaran penyelia selewat2nya 2
   Oktober 2009 (minggu 11)
   Semak nama penyelia masing2 di papan notis
   pada 30 Oktober 09 (minggu 15)
   Hantar ringkasan cadangan projek kepada penyelia
   selewat2nya 6 November 2009 (minggu 16)
   Hantar cadangan projek kepada penyelia
   selewat2nya 20 November 2009 (minggu 18).

								
To top