Proch�zka odpovedel by J9KRyrqG

VIEWS: 3 PAGES: 11

									   Body vyplývající z jednání zaměstnavatele a zástupců OO
              dne 31.8.2011


1.   Dozorčí rada - Odborové organizace žádají o zajištění schůzky zástupců OO
s dozorčí radou v měsíci září.
pí Šindelářová uvedla, že o naplánovaném termínu schůzky budou zástupci OO informováni.

Byl osloven sekretariát DR s žádostí o stanovení termínu.

2.  Zvukové záznamy - Zástupci OO dosud neobdrželi zvukové záznamy
z nahrávaných jednání.

Bc. Hrdlička informoval, že záznamy z minulého jednání byly předány. Záznamy
z červnového jednání nebylo možné vzhledem ke špatné kvalitě z technických důvodů
přepsat. Od srpna je zajištěno profesionální nahrávání.
p. Čada vznesl dotaz, zda profesionální nahrávači jsou zaměstnanci DP.
Bc. Hrdlička odpověděl, že jsou zaměstnanci DP.
p. Olejár se dotázal, zda budou jednání zaměstnavatele se zástupci OO nahrávat vždy 3
zaměstnanci DP.
Bc. Hrdlička reagoval, že jde o první nahrávání, z důvodu zjištění kvality nahrávání a
možnosti se na příštím jednání vystřídat, jsou přítomni tři zaměstnanci DP.
Bylo upřesněno, že na příštím jednání bude již jeden zaměstnanec.
p. Schneider se dotázal, zda budou zvukové nahrávky přístupné všem zaměstnancům na
intranetu.
Bc. Hrdlička odpověděl, že prozatím není jasné, zda bude možné uložit zvukové soubory na
intranet. Slíbil předání zprávy na příštím jednání.

Vyjádření 500300 – odbor KS a péče o zaměstnance (Bc. Hrdlička):
Zvukové soubory nelze z důvodu právní úpravy ochrany osobnosti a ochrany osobních
údajů umístit na intranet. Nahrávky budou archivovány a k dispozici v odboru 500300.

3.  Dorovnání oděvních bodů - Sdělení, kdy budou dorovnány oděvní body
zaměstnancům pracujícím na DPP.

p. Schneider vznesl dotaz, zda již je znění odměňování v dohodách, týkající se zaměstnanců
na dohody na tramvajích, dle současné KS.
Ing. Procházka slíbil zjištění.

Tato problematika je řešena v nové směrnici a bude řešena ve prospěch dotčených
zaměstnanců, jedná se cca o 150 zaměstnanců.
Problematika výstrojních součástí od 1.1.2012 (případné přechodné období) bude také řešena
v nové směrnici.
Odbor dopravy připravuje a stanovuje rozsah a počty výstrojních součástí, z předběžných
jednání vyplývá, že budou zachovány v plném rozsahu. Nepředpokládá se snížení výstrojního
sortimentu.                       1
4.   Smluvní mzdy - Žádost o informaci týkající se snížení smluvních mezd a dalšího
vývoje smluvních mezd v roce 2011.

pí Šindelářová informovala, že je tato problematika řešena, mělo by být rozhodnuto v pátek
2.9.2011. Přislíbila zaslání informace.

Vyjádření 500000 – sekce Lidské zdroje:

Tento bod byl vyřešen IŘSLZ č. 15/2011 vydané dne 8.9.2011.

5.  Zvláštní odměna - Byla zaměstnancům, kteří nestávkovali, vyplacena zvláštní
odměna? Pokud byla vyplacena, tak zda byla vyplacena všem zaměstnancům, kteří
nestávkovali? Pokud byla vyplacena, tak z jakých finančních zdrojů?

Ing. Procházka konstatoval, že žádná zvláštní mimořádná odměna v této souvislosti
vyplacena nebyla.
p. Buriánek reagoval, že s odpovědí nesouhlasí, protože odměna vyplacena byla, dále
požadoval odpověď z jakých peněz byla vyplacena a proč nebyla vyplacena i ostatním
nestávkujícím zaměstnancům, ale pouze řidičům autobusů a tramvají.
Ing. Procházka vysvětlil, že v průběhu roku se mimořádné odměny vyplácejí pravidelně na
základě návrhu jednotlivých ředitelů dle KS.
p. Růžička vznesl dotaz, s jakou pravidelností se mimořádné odměny vyplácejí a požádal o
statistický přehled za minulý rok.
p. Schneider podotkl, že zvláštní odměna nemohla být vyplacena, protože není v souladu
s KS. Vznesl dotaz, zda byla vyplacena mimořádná odměna.
Ing. Procházka odpověděl, že mim. odměny jsou vypláceny v souladu KS ze mzdových
prostředků.
p. Schneider vznesl dotaz, zda bylo vyplaceno z účtu mimořádných odměn.
Ing. Procházka odpověděl, že plán mzdových prostředků tvoří EÚ. Dříve byly částky
stanoveny na jednotlivé úseky, nyní tomu tak není. Systém se změnil od 1.1.2010.
p. Čada konstatoval, že bylo vyplaceno ze mzdových prostředků, DP ušetřil 16.6.2011 na
mzdách určitý objem za ty zaměstnance, kteří stávkovali, tak si vytvořil zdroj pro vyplacení
odměn. Je nutné pojmenovat a sdělit, jakým způsobem a jak byl nastavený systém pro
vyplacení této mimořádné odměny.
pí Šindelářová podotkla, že je v kompetenci každého ředitele, aby navrhl mimořádnou
odměnu.
p. Schneider požádal o přehled na příštím jednání, v jaké výši byly vyplaceny mimořádné
odměny od ledna do července po jednotlivých měsících.
Vyjádření 500200 – odbor Řízení lidských zdrojů (Ing. Procházka): Sledování MO po
    měs.


6.  Stanovisko k bodu 5.7 Přílohy KS – zaměstnanci, kteří nedostali dlouhodobou
výkonnostní odměnu - Žádost o písemné stanovisko ohledně nároku na dlouhodobou
výkonnostní odměnu při stávce.

Vyjádření 500000 – sekce Lidské zdroje:


                       2
Žádost na AK Kříž &
   Bělina

Názor advokátní kanceláře Kříž a Bělina s.r.o.:


Byť výklad Čl. 5 bodu 5.7 přílohy ke kolektivní smlouvě není zcela jednoznačný, účastí na
stávce dne 16.6.2011, nejsou splněny podmínky pro nárok na dlouhodobou výkonnostní
odměnu dle čl. 5 bodu 5.7 přílohy ke kolektivní smlouvě.

7.    Termín „Projektový manažer“ funkce v katalogu, v systemizaci

pí. Nesvadbová vznáší technickou připomínku, termín „projektový manažer“ je již uveden
v katalogu funkcí pro jinou pozici a činnost. Jak se zajistí, aby nedocházelo k omylům, kdy
zaměstnanec, který je navíc, krom své funkce, ještě projektovým manažerem nebyl
zaměňován za projektového manažera dle katalogu funkcí. Upozorňuje, že se jedná o jedno
označení pro dvě různé činnosti.

Vyjádření 500250 odd. Personální a mzdové (Ing. Procházka):

Odbor 500250 navrhuje používat termín „manažer projektu“, aby nedocházelo k záměně.

   8.    Stravovací provozy v DP

OO žádají o předání souhrnné zprávy o vývoji poptávkových řízení, případně výběru
provozovatele stravovacích řízení v následných lokalitách: DEPO Zličín, Vozovna Vokovice,
OZT Hostivař, Vozovna Hloubětín, SO, CD.
OO žádají o pravidelné zasílání materiálů z poptávkových řízení všem členů komisí.
OO žádají zpracovatele odpovědi tohoto bodu o účast na příštím jednání.

Vyjádření 330000 – jednotka Zásobování (Ing. Oumrt)Zpráva o stravování
   pro OO


Vyjádření 340000 – jednotka Správa nemovitého majetku (Ing. Lacina):

Provoz jídelny na SO by měl být zahájen k 1.10.2011. Na CD funguje do konce října Aramark
a od 1.11.2011 by měl plynule začít pan Mareš.
V tuto chvíli jsou smlouvy na provozování obou stravovacích provozů před podpisem.
Smlouva na Motol byla podepsána a je v parafovacím kolečku.

Na Zličín, Hloubětín a Střešovice bude vypsáno poptávkové řízení znovu.
                       3
9.   Outsourcing NZZ

p. Slanina se odkazuje na množící se dotazy z řad zaměstnanců, podnikem se šíří fáma, že
lékaři již v DP nejsou. Jaká je situace?
Bc. Hrdlička informuje, že lékaři jsou stále ve stavu.
p. Obitko upozorňuje, že kdosi pustil do DP záměrně zmatečnou informaci.
OO žádají na další jednání informaci v jakém stavu projekt outsourcingu NZZ je, zda platí
dohoda, že do tohoto projektu zasahují za OO 2 lidé a jak je s těmito zástupci OO
komunikováno.

Vyjádření 500000 – sekce Lidské zdroje:

Tato problematika se analyzuje. Výsledek bude sdělen příslušné pracovní skupině včetně
zástupců OO.

10.  Položka 4318

p. Růžička se ptá na položku s číslem 4318, uváděné na výplatní pásce. Do příštího jednání
prověří, zda tato položka, která je na pásce evidována jako srážka ze mzdy, není srážena
zaměstnanci či z ní není odvod daní.
pí Miková přislíbila prověřit konkrétní případ a podat informaci na příští jednání.

Vyjádření 500250 odd. Personální a mzdové (Ing. Procházka):

SLM 4318 ŽP příspěvek zaměstnavatele se tiskne ve sloupci Srážky a částka z této SLM je
chybně zahrnuta do položky Srážky celkem i přesto, že tato částka nepředstavuje žádnou
srážku zaměstnance a neměla by se do součtu Srážky celkem zahrnovat. Kvůli přehlednosti
pro zaměstnance by měla být tištěna pod řádkem Srážky celkem podobně jako částka ze SLM
4317 PP příspěvek zaměstnavatele.
Úpravu sestavy Výplatní lístek DP zadá k provedení za úhradu firmě Elanor
s předpokládaným termínem realizace nejpozději v lednu 2012.

11.  Dopis DR

p. Schneider se ptá na dopis OO z 22.2.2011, který byl adresován DR. Dosud na něj není
žádní reakce.
p. Čada upozorňuje, že otázku na tuto problematiku již vznesl.
p. Čada se táže, proč nebylo do programu jednání zařazeno Usnesení DR-DP, a.s. o
projednání stížnosti OO adresovaná DR. DR stížnost projednala na svém posledním zasedání
a OO by měly být informovány o výstupu z tohoto jednání.

ŘSLZ reaguje ujištěním, že zjistí jaký je výstup z jednání DR a slibuje předat informaci na
příštím jednání.

Vyjádření 900110:

Usnesení DR nebylo dosud verifikováno.
                      4
12.  Tisk dodatků ke KS a také KS se zapracovanými změnami.

Ing. Vrančíková souhlasila, že tento tisk by byl ekonomicky náročný, vzhledem k nárůstu
stránek. Vznesla dotaz, zda by nestačily k dohledání změn dodatky již nyní zveřejněné na
intranetu. Požádala SLZ o informaci o objemu a přislíbila zjištění kalkulace.

Vyjádření 900700 odbor Marketing a komunikace (Ing. Vrančíková) :

Kalkulace

Verze 1)
Tisk pouze dodatků 13000 kusů – 103 440 Kč
Tisk stávající KS 1 000 kusů – 54 336 Kč

Cena za 1) cca 158 000 ,- Kč + DPH *

Verze 2) – Úplné znění KS + Dodatky

Cena za 2) celkem: 241.062,- Kč + DPH

Vzhledem k finančním úsporám zaměstnavatel navrhuje verzi 1).

16.  Zpráva o průběhu stávky -

OO ve shodě požadují:
1. aby se GŘ distancoval od materiálu,
2. aby tato jeho distance byla zveřejněna na Intranetu,
Pokud k tomu nedojde, budou to OO považovat za porušení dohod a vyhrazují si další
právní kroky a právo informovat zaměstnance a veřejnost.
Termín je stanoven do 3 pracovních dnů, tj. do pondělí 5.9.2011.

Vyjádření 900100 – odbor Kancelář generálního ředitele (Mgr. Pětníková):

Dopravní podnik ani GŘ se ke zprávě již nebude dále vyjadřovat, měla pouze informativní
charakter.

18.  Křesla strojvedoucích - Stanovit termín řešení křesel strojvedoucích

p. Schneider vznesl dotaz, proč materiál, který byl vypracován již před časem nebyl předán
rovnou na TÚ k řešení. BÚ v materiálu popsal, že je v rozporu s bezpečností práce.
Dr. Fedorko doplnil, že dle jeho informací je řešeno v průběhu.
Ing. Urbánek reagoval, že řešení běží dle harmonogramu.
p. Schneider se dotázal, zda by mohl dostat informaci, kdy budou tyto problémy odstraněny.
Doplnil, že na jednání s pí Pěchočovou bylo dohodnuto, že bude provedena kontrola křesel.
Není popsáno ve smlouvě, bude muset být napsán dodatek.
Ing. Zamrazil reagoval s tím, že bude záležet na tom, zda dojde k dohodě s outsourcerem.
Pokud se v rámci pracovní skupiny, kde jedná SVM se Škodou Transportation dojde k závěru,
že jde opravdu o tak vysoké riziko, tak se kontrola provádět bude. Bude podáno stanovisko.

Vyjádření 200000 – úsek Technický:


                      5
Sedačky strojvedoucích na rekonstruovaných soupravách se vyskytují celkem ve 2 základních
typech.
Prvním typem je sedačka, kterou společnost ŠKODA Transportation dodávala v období let
1999 až cca 2005. Sedačka je charakterizována pouze neodpruženým, otočným mechanismem
s možností výškového nastavení sedáku. Autorem konstrukce i výrobcem podstavce sedačky
byla společnost ŠKODA. Vlastní sedák pak byl výrobcem společnosti KAROSA.
Druhým typem je pak sedačka dodávaná zhruba od roku 2005 až do konce projektu v roce
2011. Výrobcem této sedačky je společnost C.I.E.B. Kahovec s.r.o. Sedačka je
charakterizována mechanicky odpruženým mechanismem podstavce s možností výškového
nastavení sedáku a s regulací sklonu zádové opěry a s možností nastavení sklonu celého
sedáku.
Oba typy sedaček byly, i když s určitými výhradami, schváleny do provozu Drážním úřadem
společně s oběma typy vlaků (81-71M a M1) používanými v pražském metru.
V průběhu provozu obou typů sedaček se ukázalo, že z hlediska pohodlí jízdního personálu je
vyhovující sedačka druhého typu od společnosti C.I.E.B. Kahovec s.r.o. Mezi přednosti je
zejména vyzdvihováno vypružení sedačky a možnost nastavení její geometrické polohy. První
typ sedaček je pak hodnocen ze strany jízdního personálu velmi negativně a již delší dobu je
požadována její náhrada. Toto stanovisko je v poslední době zastáváno rovněž i OO
strojvedoucích.
Nicméně i u sedačky novějšího typu „Kahovec“ se v provozu vyskytl problém. Problém
spočívá v aretaci nastavení sklonu sedáku. Pokud strojvedoucí mění úhel sedáku a provede
aretaci polohy nesprávným způsobem, aretace se stane nefunkční a strojvedoucí může
přepadnout ze sedačky směrem dopředu na pult. V minulosti již několik takových případů
nastalo a byly řešeny jako pracovní úrazy. JSVM tento problém řešil dodatečnou instalací
plastových zajišťovacích pásků v mechanismu sedaček, které zamezují nežádoucímu uvolnění
sedáku a přepadnutí strojvedoucího směrem vpřed na pult.
Problém však nastane, když je pásek hodně stažen (jedná se o běžný plastový stahovací pásek
se zoubky bez možnosti uvolnění) a není tak možno využít plného rozsahu regulace nastavení
sklonu sedáku. Vzhledem k tomu, že není možno pásek povolit zpět, dochází ze strany
jízdního personálu k přeřezávání a odstraňování pásků. Zvyšuje se tak nebezpečí možnosti
úrazu. JSVM toto řeší náhradou plastových stahovacích pásků smyčkou z ocelového lanka
dostatečné délky.
Pokud výše uvedené shrneme, existují v problematice sedaček 2 základní problémy:
Náhrada starého typu sedaček „ŠKODA“ novějším typem „Kahovec“
Náhrada plastových zajišťovacích pásků zamezujících přepadnutí strojvedoucích ze sedačky
„Kahovec“ smyčkou z ocelového lanka stanovené délky.
Poznámka: Problematika náhrady starého typu sedaček se týká pouze rekonstruovaných
souprav 81-71M. Nové soupravy M1 byly dodávány již s novým typem sedaček.
Problematika náhrady plastových pojistných pásků smyčkou z ocelového lanka se týká
sedaček na obou typech vlaků.
Opatření
1. Problematika náhrady starých sedaček novým typem:
Na základě požadavku JSVM a JPM provedl Fullservis ŠKODA zmapování počtu
jednotlivých typů sedaček. Bylo zjištěno, že případná výměna se týká celkem 44 sedaček.
Vzhledem k tomu, že ze strany JPM bylo konstatováno, že sedačky dodávané na oba typy
vlaků společností C.I.E.B. Kahovec, spol. s r. o. jsou vyhovující (viz též Informace
bezpečnostního ředitele Dr. Fedorka - Informace ve věci dalšího řešení sedadel strojvedoucích
- bod č. 15 z jednání s OO dne 27.7.2011) bylo rozhodnuto ve věci náhrady starých sedaček
nadále uvažovat.
Vzhledem k tomu, že náhrada starého typu sedaček musí v DP předcházet určitý schvalovací
proces a vzhledem k tomu, že případný nákup sedaček musí být v souladu s platnou

                       6
legislativou, oslovil JSVM výrobce nového typu sedaček výrobce – společnost C.I.E.B.
Kahovec, spol. s r. o. – s požadavkem o zaslání technických parametrů uvažovaných nových
sedaček a o zaslání indikativní ceny dodávky cca 50 ks sedaček, které by byly dodány v
1. pololetí 2012. Obchodní oddělení společnosti C.I.E.B. Kahovec, spol. s r. o. dne 2.9.2011
potvrdilo přijetí požadavku a přislíbilo vypracování nabídky. Velmi předběžný indikativní
odhad ceny 1 sedačky, provedený pracovnicí odbytu fy C.I.E.B. Kahovec, spol. s r. o., je cca
20.000 Kč, což při uvažované dodávce cca 50 ks sedaček činí cenu celé dodávky cca 1 mil.
Kč.
Finanční zajištění uvažované výměny by bylo realizováno v rámci úspory nalezené v rozpočtu
TÚ. Časový horizont realizace výměny sedaček je uvažován v rozpětí konce roku 2011,
případně začátek roku 2012.
2. problematika náhrady plastových zajišťovacích pásků
Vzhledem k tomu, že se plastové zajišťovací pásky ze sedaček neustále ztrácejí, požádal
JSVM 5. a 6.9. společnosti ŠKODA Transportation a Siemens, aby v rámci své působnosti
okamžitě provedli okamžitou (ne v rámci R4, jak bylo doposud plánováno) záměnu
plastových zajišťovacích pásků za nerozebíratelné smyčky z ocelového lanka. Obě
společnosti přislíbily požadavek DP realizovat. Realizace tohoto opatření je kontrolována na
pravidelných poradách JSVM.
Finanční zajištění této akce JSVM předpokládá v rámci obou projektů Fullservice.
JSVM požádal společnost Siemens i ŠKODA Transportation, aby do doby náhrady
plastových zajišťovacích pásků smyčkou z ocelového lanka věnovali tomuto uzlu zvýšenou
pozornost a kontrolovali tento uzel již v nejnižších stupních prohlídek, tj. R0 v případě
rekonstruovaných souprav a N1 v případě souprav M1. Zároveň byl požádána JPM, aby i
strojvedoucí v rámci přejímek souprav před výjezdem z dep na trať věnovali tomuto uzlu
pozornost a důsledně vyžadovali opravu sedačky v případě zjištění chybějící zajišťovací
pásky.

19.  Změření exhalací na dílně v Hostivaři - Nesouhlas OO s vyjádřením TÚ o
funkčnosti odsávacího zařízení, s odkazem na zprávu o měření, ve které je zaznamenáno
nefunkčnost tohoto zařízení. Žádost o stanovení termínu a zorganizování separátního
jednání mezi TÚ a OO stran řešení této problematiky.

Ing. Zamrazil konstatoval, že dojde k realizaci investiční akce - vybudování odsávání a že
právě probíhá projektová příprava.
p. Čada děkuje TŘ za zaslání informace. Konstatuje, že měření proběhlo na základě
požadavku OO a vidí jako chybu, že k následnému místnímu šetření nebyl zástupce místní
dotčené OO přizván. Informuje, že podobná situace s exhalacemi jako v dílnách v Hostivaři je
i v garáži Vršovice, a žádá i zde o místní šetření.
Ing. Zamrazil polemizuje, zda byl svolavatelem místního šetření TÚ a navrhuje, že situaci
v garáži Vršovice dojede prověřit osobně, vidí to na obdobný postup jako v dílnách na
Hostivaři.
p. Buriánek vznesl v souvislosti s probíranou problematikou dotaz, zda PHM využívané
v rámci DP leptají gumu a zda se to v provozech DP nějak projevilo.
Ing. Zmrazil informoval, že mu o tom, že by byl podobný problém s PHM dosud není nic
známo. Slíbil tuto informaci prověřit, zjistit momentální stav a bude OO informovat.

Vyjádření 200000 – úsek Technický:

Exhalace v garáži Vršovice
Vzhledem k tomu, že měření exhalací v hale motorářů provozovny Vršovice nebylo
provedeno, požádá TÚ o vyhotovení protokolu o měření mikroklimatu a koncentrace

                       7
škodlivých chemických látek v ovzduší. V případě zjištění nevyhovujícího pracovního
prostředí v hale motorářů provozovny Vršovice naplánuje TÚ ve spolupráci s JSNM a za
účasti zástupců OO místní šetření funkčnosti a dostatečné kapacity odtahu výfukových plynů
stávajícího systému odsávání. Předpokládaným výsledkem bude návrh rekonstrukce
stávajícího systému odsávání obdobně, jako byl vyřešen případ na provozovně Hostivař.

Leptání gumy vlivem PHM

Po prověření informací z provozu jsou evidované pouze 2 případy výměny výdejných hadic
u výdejných stojanů a výměny filtrů ve výdejných stojanech. Veškeré výměny (práce) vč.
výměny komponentů stojanu z kvalitnějšího a FAME odolnějšího materiálu hradí v plné výši
dodavatel PHM FAME na základě uzavřené RS vyplývající z VŘ.

20.  Parkování vozidel

p. Čada vznáší technickou připomínku - upozorňuje, že nový nájemce/majitel nákladní
dopravy parkuje vozy pod okny kancelářské budovy. Mají dohodnuté nějaké parkovací
plochy?
Ing. Zamrazil odpovídá, že dle dohody s JSNM ano.
p. Čada se ptá, zda tato dohoda platí i pro vozy bez SPZ? Upozorňuje, na exhalace z vozů
stojících pod okny kanceláří a na to, že omezují běžný provoz.
Ing. Zamrazil žádá o bližší specifikaci a slibuje vše prověřit.

Vyjádření 200000 – úsek Technický:

Jedná se o odstavné plochy u objektu STK a Příjmu oprav v ÚD Hostivař.
Tyto odstavné plochy jsou využívány pro parkování vozidel provozovaných stř. 238050
Nákladní vozidla Hostivař I. Vozidla, která zde parkují, jsou majetkem DP Praha. Některé ze
zaparkovaných vozidel DP Praha byli v krátkém časovém období bez SPZ z důvodu výměny
poškozených SPZ, na které upozornila stř. 238050 Technická kontrola JSVA.
Vedoucí střediska 238050 byl požádán, aby důrazně upozornil odpovědné řidiče na parkování
vozidel pouze na vyznačených stáních tak, aby nedocházelo k omezení běžného provozu.
Zaměstnanci budou dále upozorněni, aby vozidla odstavovali tak, aby výfuk vozidla směřoval
mimo okna kanceláří.

21.  Řízení tramvaje – p. Šurovský
p. Schneider vznesl dotaz, zda p. Šurovský řídil tramvaj na pracovní poměr nebo na dohodu?
Mgr. Vysoudilová odpověděla, že tuto informaci zjistí.

Vyjádření 900730 – odd. Komunikace (Mgr. Vysoudilová):

P. Šurovský řídil tramvaj na DPČ.

23.  Full Servis oprav a údržby vozů metra

p. Slanina upozornil, že byla podána informace, ale ne písemný materiál, navíc se tato
informace týkala pouze trasy C, a co zbývající dvě trasy?
p. Schneider konstatoval, že OO měly obdržet 2 materiály. V úkolech bylo uvedeno, že jeden
materiál OO mají a druhý ještě obdrží. A ač je tak psáno, skutečnost je jiná: „Siemens“ ano -
mají, „Škodu“ ne.


                       8
Vyjádření 400000 – úsek ekonomický (Ing. Štika) se vyjádří dne 21.9.2011.


24.  Plánovaná dovolená ve stravovacích provozech - Vyžádáno včasné oznamování o
uzavření stravovacích prostor. Odbory byly v několika případech žádány o vyjádření
dva dny před plánovanou dovolenou stravovacího zařízení a termín pro vyjádření byl,
až po datu čerpání dovolené.

p. Čada požádal, aby bylo uzavření vždy projednáno s příslušnou OO v daném místě. Poté je
možné zajistit určité podmínky a zabezpečení s jinými provozy stravovacího zařízení.
Doporučil, aby si uzavření provozovatel dohodl s příslušnou OO na místě a poté
zaměstnavateli oznámil již dohodnuté podmínky.
OO v souvislosti s tímto bodem žádají o pravidelnou přítomnost zástupce JSNM na každém
pravidelném jednání.

Vyjádření 340000 – jednotka Správa nemovitého majetku (Ing. Lacina):

Za JSNM se jednání bude pravidelně účastnit vedoucí odboru 340400 Ing. Milan Lacina.

25.  Ukončení provozu v kantýně Vokovice a jídelně Hostivař

Žádost jednotky Správy nemovitého majetku.
Vzhledem k doručené výpovědi nájemce ve stravovacích provozech (kantýna Vokovice a
jídelna Hostivař – nájemce Lahůdky Palma spol. s.r.o.) žádáme zástupce OO o jmenování
zástupce do komise na výběr provozovatele stravovacích služeb. Prosíme maximálně o dva
zástupce za OO.
Ukončení nájmu provozoven je ke dni 31.10.2011.
p. Čada požaduje zrychlené řízení, pakliže má provozovatel skončit v uvedeném termínu a
zároveň požaduje kontinuálně zajištění provozu kantýny v Hostivaři od 1.11.2011. Projevil
zájem o účast v komisi na výběr provozovatele.
p. Feigel se ptá, proč byla smlouva s provozovatelem ukončena? Dostala se k němu
informace, že provozovatel p. Říha požádal DP o snížení nájmu o nájem za prostory
využívané pouze zaměstnanci DP a nebylo mu vyhověno. Je toto důvod ukončení
smlouvy? Nebylo by výhodnější pro DP p. Říhovi vyhovět, zejména s ohledem na
skutečnost, že v nově uzavíraných smlouvách již tyto prostory provozovatelé v nájmu
nemají?
Za OO byl do komise na výběr provozovatele stravovacích služeb jmenován p. Čada a p.
Feigel.

Vyjádření 340000 – jednotka Správa nemovitého majetku (Ing. Lacina):

JSNM nebyla doručena žádná žádost o snížení nájmu, ani JSNM nikdo v záležitosti možnosti
snížení nájemného nekontaktoval. JSNM byly pouze dne 29.7.2011 doručeny provozovatelem
spol. Lahůdky – Palma spol. s r.o. výpovědi z nájemních smluv na provozovny Hostivař a
Vokovice. V současné době se připravuje poptávkové řízení na nového provozovatele.

26.  Stravování na CD
p. Olejár se táže, zda provozovatel, co vyhrál poptávkové řízení na CD, převezme veškeré
prostory nebo jen část - stravovací úsek a výdejnu?


                       9
Vyjádření 340000 – jednotka Správa nemovitého majetku (Ing. Lacina):

Nový provozovatel převezme veškeré prostory včetně zázemí, které ke stravování náleží.

27.   Výpověď smlouvy firmě Zenova
p. Růžička dále navrhuje vypovědět smlouvu firmě Zenova. Podle zjištění při kontrole i
z písemných materiálů vyplývá, že 99,9% vozů neprošlo kontrolou. Z 20 tramvají
kontrolovaných např. ve vozovně Pankrác 20 neprošlo.

Vyjádření 200000 – úsek Technický:

-   kontrola kvality prováděné činnosti zajišťuje v rámci JSVT útvar 220210 – odd.
Technická kontrola
-   kontroly jsou prováděny buď v režimu namátkových kontrol, pravidelných kontrol
nebo kontrol následných
-   ze všech kontrol jsou pořizovány zápisy pracovníkem odd. 220210
-   důvody k vypovězení smlouvy s úklidovou firmou jsou uvedeny ve smluvní
dokumentaci, jedním z těchto důvodů je i nekvalita prováděné služby… je definována
procentuálním vyjádřením nekvalitně provedeného úklidu za určené časové období
-   v současné době je ve finální fázi příprava nového výběrového řízení na úklid areálů a
vozidel TRAM a BUS

28.  Ubytovna Malešice
p. Čada upozorňuje v souvislosti s převodem ubytovny dne 10.8.2011 novému majiteli na
možné přesuny ubytovaných zaměstnanců DP, varuje před jejich případným sestěhováním do
vícelůžkových pokojů (údajně nabízí majitel ubytovny jednolůžkové pokoje za zvýšenou
úhradu proti stávající výši ubytovacích služeb) - je nutné, aby turnusoví a směnoví
zaměstnanci měli možnost dodržovat odpočinek dle ZP. DP by měl trvat na uzavřených
dohodách i u nového majitele.
p. Růžička informuje, že zašle e-mailem situační mail od zaměstnanců, kterých se problém
dotýká. Konstatoval, že je nutné okamžitě upozornit nového majitele na dodržování dohod,
protože nátlak na zaměstnance na sestěhování se stupňuje.

Vyjádření 340000 – jednotka Správa nemovitého majetku (Ing. Lacina):

Na jednání zástupců DP a zástupců společnosti DEPOT PRAGUE, s.r.o., které se bude konat
dne 13.10.2011, budou zástupci nového vlastníka upozorněni na dodržování úhrad za
ubytování, a to s odkazem na ustanovení smlouvy o ubytování uzavřené mezi DP a DEPOT
PRAGUE.

29.  Informační cedule – OZM

p. Schneider upozorňuje na nedostatek informačních a orientačních cedulí v depu Hostivař,
konkrétně lékaři se velmi špatně hledají. Žádá o nápravu.

Vyjádření 340000 – jednotka Správa nemovitého majetku (Ing. Lacina):

JSNM po dohodě se SLZ zajistí.
                       10
30.  Výběrová komise na obsazení služebního bytu

p. Feigel žádá prověřit situaci u všech 52 bytů ve vlastnictví DP, zda jsou všechny využívány
v souladu s pravidly pro poskytování služebního bytu zaměstnancům DP.

Vyjádření 340000 – jednotka Správa nemovitého majetku (Ing. Lacina):

Informace bude předána na jednání dne 21.9.2011.
                       11

								
To top