Odluka 2 by xiaopangnv

VIEWS: 4 PAGES: 6

									                    ODLUKA

 O STAVLJANJU POD ZAŠTITU ŽIVOTINJSKIH VRSTA KAO PRIRODNIH
             RETKOSTI

        ("Sl. glasnik SRS", br. 11/90 i "Sl. glasnik RS", br. 49/91)

                       Član 1

Kao prirodne retkosti stavljaju se pod zaštitu retke, proređene i ugrožene životinjske vrste
kojima je iz prirodnih uzroka ili ljudskom delatnošću ugrožen opstanak kao vrste, odnosno
koje su ugrožene korišćenjem i prometom, radi očuvanja genofonda, odnosno pojedinih
članova životnih zajednica određenih ekosistema Republike.

                       Član 2

Pod potpunu zabranu korišćenja i prometa stavljaju se sledeće životinjske vrste:

I Klasa INSECTA (insekti)

 1. Familija Carabidae (bauljari ili trčuljci):

 1) Calosoma sycophanta Web.;

 2) Calosoma inquisitor L.;

 3) Proceras gigas Crentz.;

 4) Carabus cancellatus Illg.;

 5) Carabus Ullrichi Germ.;

 6) Carabus intricattus L.;

 7) Carabus coriaceus L..

 2. Familija Formicidae (mravi)

 1) Formica rufa L. (riđi šumski mrav)

 3. Familija Coccinellidae (bubamare):

 1) Adalia bipunctata L.;

 2) Coccinella septempunctata L.;

 3) Anatis ocellata L.;

 4) Exhochomus quadpustulatus L.;                                                1
II Klasa CRUSTACEA

 1. Sve vrste roda Astacus (slatkovodni rakovi)

III Klasa AMPHIBIA (vodozemci):

 1. Familija Salamandridae (repati vodozemci):

 1) Triturus cristatus (veliki mrmoljak);

 2) Salamandra atra (crni daždevnjak).

IV Klasa REPTILIA (gmizavci):

 1. Familija Lacertaidae:

 1) Lacerta praticola pontica (šumski gušter).

 2. Familija Scincidae

 1) Ablepharus kitaibelii Bibron (kratkonogi gušter).

 3. Familija Emydae:

 1) Emys orbicularis (barska kornjača);

 4. Familija Testudinidae:

 1) Testudo hermanni (obična ili grčka čančara):

V Klasa AVES (ptice)

 1. Familija Vulturidae (strvinari):

 1) Gyps fulvus Habl (beloglavi sup).

 2. Familija Tetraonidae (tetrebi):

 1) Tetrao urogallus L. (veliki tetreb).

VI Klasa MAMMALIA (sisari):

 1. Familija Rhinolophidae (šišmiši potkovičari):

 1) Rhinolophus ferrum-equinum Schreb (Veliki potkovičar):

 2) Rhinolophus euryale Blas (srednji potkovičar);

 3) Rhinolophus hipposideros Bechst (mali potkovičar).                               2
2. Familija Vespertilionidae (šišmiši glatkonosci);

1) Myotis myotis Bork (veliki šišmiš);

2) Myotis desycneme Boie (barski šišmiš);

3) Myotis oxygnathus Mont (oštrouhi šišmiš);

4) Myotis capaccinii Bonap (dugonogi šišmiš);

5) Myotis daubentoni Leisl (povodni šišmiš);

6) Myotis bechsteini Kuhl (dugouhi šišmiš);

7) Myotis mystacinus Leisl (brkati šišmiš);

8) Myotis emarginatus Geoffr (trobojni šišmiš);

9) Myotis nattereri Kuhl (rojtasti šišmiš);

10) Vespertilio murinus L. (dvobojni ljiljak);

11) Eptesicus nilssonii Keyserl. i Blas. (severni noćnik);

12) Eptesicus serotinus Schreb. (veliki večernik);

13) Nyctalus leisteri Kuhl (mali večernik);

14) Nyctalus noctula Schreb. (rani večernik);

15) Nyctalus lasiopterus Schreb. (džinovski verak);

16) Pipistrellus pipistrellus Schreb. (netopir);

17) Barbastella barbastellus Schreb. (crni širokouh);

18) Plecotus auritus L. (dugouhi ljiljak);

19) Miniopterus schrebersi Kuhl (dugokrili krilaš).

3. Familija Mustelidae (kune):

1) Vormela peregusna Guenld. (šareni tvor).

4. Familija Erinaceidae (ježevi):

1) Erinaceus europaeus L. (tamnoprsni jež).
                               3
 5. Familija Muscardinidae (puhovi):

 1) Drymoys nitedula Pallas. (šumski puh);

 2) Muscardinus avellanarius L. (puh orašar).

 6. Familija Sciuridae (veverice):

 1) Cetullus cetullus L. (tekunica).

                      Član 3

Zabranjen je lov, ubijanje i na drugi način uništavanje odraslih jedinki, mladunaca i jaja
prirodnih retkosti iz člana 2 ove odluke kao i razaranje gnezda, uznemiravanje i
proganjanje, a naročito u periodu biološke reprodukcije.

                     Član 3a

Pod kontrolu korišćenja i prometa stavljaju se sledeće vrste:

I Klasa HIRUDINEA

 1. Familija Hirudinidae (pijavice):

 1) Hirudo medicinalis (medicinska pijavica).

II Klasa MOLLUSCA (mekušci)

 1. Familija Helicidae (puževi):

 1) Helix pomatia (vinogradarski puž);

 2) Helix aspersa (baštenski puž).

III Klasa AMPHIBIA (vodozemci)

 3. Familija Ranidae (žabe):

 1) Rana esculenta;

 2) Rana lessnae;

 3) Rana ridibunda.
                                               4
                      Član 3b

Vrste iz člana 3a mogu se sakupljati i otkupljivati pod uslovima utvrđenim u ovoj odluci.

Organizacija iz člana 3v stav 1 ove odluke može privremeno da zabrani sakupljanje
pojedinih vrsta na određenom području gde su te vrste ugrožene zbog nepridržavanja
utvrđenih uslova od strane sakupljača, odnosno otkupljivača ili drugih razloga.

Za životinjske vrste iz familije pijavica utvrđuje se lovostaj svake treće godine, s tim što je
prvi period lovostaja od 1. januara 1992. godine do 31. decembra 1992. godine.

Za životinjske vrste iz familije puževa utvrđuje se:

- lovostaj svake godine u periodu od 1. oktobra do 30. juna;

- zabrana sakupljanja, otkupa i stavljanja u promet jedinki, vrsta čija je širina kućice manja
od 4 cm.

Za životinjske vrste iz familije žaba utvrđuje se:

- lovostaj u periodu razmnožavanja (od 1. avgusta do 1. juna);

- zabrana sakupljanja jedinki vrsta lakših od 50 i težih od 150 gr, odnosno manjih od 9 i
većih od 150 cm.

                      Član 3v

Sakupljanje, odnosno otkup životinjskih vrsta iz člana 3a ove odluke odobrava Zavod za
zaštitu prirode.

Zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog člana podnosi se najkasnije 15 dana pre
sezone sakupljanja vrsta.

Akt o odobravanju sakupljanja sadrži vrstu koja se može sakupljati, odnosno otkupljivati,
količinu, period za koji se izdaje odobrenje i područje sakupljanja, odnosno otkupa.

Zavod za zaštitu prirode dužan je da jedan primerak akta iz stava 3 ovog člana dostavlja
opštinskom organu nadležnom za poslove privrede i poljoprivrede.

Pravna ili fizička lica koja vrše otkup vrste iz člana 3a ove odluke dužna su da podatke o
otkupljenim količinama dostavljaju Zavodu za zaštitu prirode.

                      Član 4

Za prirodne retkosti iz člana 2 i člana 3a ove odluke doneće se program zaštite i razvoja
kojim će se utvrditi i uslovi za njihovu popularizaciju i informisanje.
                                                 5
                     Član 5

O zaštiti prirodnih retkosti stara se Republički zavod za zaštitu prirode sprovođenjem
programa zaštite i razvoja iz člana 4 ove odluke, vršenjem stručnog nadzora nad
sprovođenjem utvrđenih mera zaštiti i popularizacijom zaštićenih prirodnih retkosti, kao i
imaoci, odnosno korisnici tih retkosti.

                     Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Socijalističke Republike Srbije".
                                               6

								
To top