Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Presentaci�n de PowerPoint by CJhb7c3

VIEWS: 0 PAGES: 28

									NETEJA, DESINFECCIÓ I MANTENIMENT
   DELS EQUIPS DE TERÀPIES
     RESPIRATÒRIES
     Maria Cusco Esteve
 Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
. Descripció d’un brot d’infecció nosocomial per Acinetobacter,
 afectant sobre tot a l´aparell respiratori, on la possible causa
 podria ser :
    - La transmissió creuada, per les mans del personal.
   - La neteja i desinfecció deficients dels materials
  o dels dispositius.
     *Pacients amb alteració de les defenses
  pulmonars ( MPOC ).


. Elaboració i posada en marxa del Protocol per a la neteja i
 desinfecció dels diferents aparells utilitzats en teràpia
 respiratòria.
   BROT D´INFECCIONS PER ACINETOBACTER.
HOSPITAL COMARCAL
de l’Alt Penedès HIVERN 2003-4

  IMPLICACIÓ DE 8 MALALTS EN UN PERÍODE DE 2 MESOS:
  – NOVEMBRE 03:    1 INFECCIÓ RESPIRATÒRIA EN MPOC
  – DESEMBRE 03: 3 : 2 INFECCIONS RESPIRATÒRIS EN
               MPOC
        1 EN UNA NAFRA VASCULAR
  – GENER 04:   4 : 3 INFECCIONS RESPIRATÒRIES EN
                MPOC
             1 EN UNA NAFRA CRÒNICA

  CARACTERÍSTIQUES COMUNES :
  – TOTS ELS MALALTS AMB MPOC FEIEN NEBULITZACIONS
  – TOTS ELS MALALTS FEIEN INGRESSOS HOSPITALÀRIS RECORRENTS
NOUS MALALTS COLONITZATS PER ACINETOBACTER.
       EVOLUCIÓ ANUAL

14
              12
12                           11

10                        9
                            8
 8                                       TOTALS
           6   6       6           6
 6   0                                   HCAP
       2          5
 4      2                 4             2
          0                     3
 2   0                 3
                                      1
 0                1
   1997
      1998
          1999
             2000
                 2001
                    2002
                        2003
                           2004
                               2005
                                  2006
     LLOC D´ADQUISICIÓ DE L´ACINETOBACTER

   TOTAL CASSOS
   RESIDÈNCIA
   ALTRES HOSP.
10  DOMICILI
   HCAP
 0

   1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
LOCALITZACIÓ ACINETOBACTER
        ACTUACIONS :

  CULTIUS DE MOSTRES AMBIENTALS:
  - HABITACIONS DE PACIENTS AMB ACINETOBACTER (EN EL MOMENT
  ACTUAL O PRÈVIAMENT)
        . COMANDAMENT DEL LLIT
        . CONNEXIONS D’O2
        . PICA DEL RENTAMANS

    CULTIUS POSITUS NOMÉS DELS COMANDAMENTS DELS LLITS
  AMB PACIENTS ACTUALS


  - A URGÈNCIES, RECOLLIDES 15 MOSTRES :
    CRITICON, PAL DE SÈRUM, TIMBRES…
  CULTIUS DE LES MASCARETES I DELS NEBULIZADORS
        ACTUACIONS :

  CULTIUS DELS LOTS D’ATROVENT I SALBUTAMOL (
  COINCIDÈNCIA DE CASSOS D’ACINETOBACTER AMB ELS
  MATEIXOS LOTS DE PRODUCTES PER ALS
  NEBULITZADORS )


  CULTIU D’ESPUT DE TOTS ELS MALALTS RESPIRATORIS
  INGRESSATS EN AQUELL MOMENT


  INFORMACIÓ ALS SERVEIS D’EPIDEMIOLOGIA DE LA
  GENERALITAT (ESTUDI EPIDEMIOLÒGIC A LA VALL
  D’HEBRON PER FER TÈCNIQUES DE BIOLOGIA
  MOLECULAR PER ASSEGURAR LA IDENTITAT DE LA
  SOCA)
CONFIRMACIÓ DEL BROT INTRAHOSPITALÀRI :

 L’ESTUDI PRACTICAT AL SERVEI DE
 MICROBIOLOGIA DE LA VALL D’HEBRON VA
 CONFIRMAR QUE LA SOCA D’ACINETOBACTER
 ERA LA MATEIXA EN TOTES LES MOSTRES
 REMESES
  MESURES PER CONTROLAR EL BROT:

  AGRUPAR TOTS ELS MALALTS EN UNA ZONA CONCRETA DE
  L’HOSPITAL PER DIFICULTAR LA TRANSMISSIO NOSOCOMIAL
  I FACILITAR ELS AÏLLAMENTS

  RESTRINGIR ELS TRASLLATS HOSPITALARIS

  CONCIENCIAR AL PERSONAL SANITARI ( REUNIONS, NOTES
  INFORMATIVES...)

  INSISTIR EN LES MESURES GENERALS D’HIGIENE I EN EL
  COMPLIMENT DE PROTOCOLS

  INSISTIR EN EL COMPLIMENT ESCRUPULÓS DELS PROTOCOLS
  DE NETEJA

  LIMITAR L’ÚS DE LES NEBULITZACIONS DE FÀRMACS COM A
  BRONCODILATADORS
    UN COP CONTROLAT EL BROT…

  DONAR LES INDICACIONS ALS CLÍNICS PER A UNA
  UTILITZACIÓ MÉS RACIONAL DE LES NEBULITZACIONS.

  MODIFICAR LA SEVA UTILITZACIÓ

  CONFECCIÓ I DIFUSSIÓ DELS PROTOCOLS DE TERÀPIES
  RESPIRATÒRIES
NETEJA, DESINFECCIÓ I MANTENIMENT DELS
  EQUIPS DE TERÀPIA RESPIRATÒRIA
   •OBJECTIU :
   •Prevenir la contaminació dels equips de Teràpia
   Respiratòria (TR) a través de les mans del personal sanitari.
   •Mantenir nets els equips de TR.

   • MATERIAL:
   Màscara d’oxigen
   Ulleres nasals
   Nebulitzador per a la medicació
   Càmera per a la inhalació de medicaments
   Inhaladors ( ventolin, atrovent...)
   Connectors d’oxigen de paret
   Aparell d’aire comprimit
   Baló de ventilació o ambú
   Laringoscopi
   CPAP
   BiPAP
   Espiròmetre
   Incentivador respiratori
   Mesurador portàtil de flux
   Endoscopi d’otorrinolaringologia
   Broncoscopi
            MÀSCARES D’OXIGEN
DEFINICIÓ:
Dispositiu , adaptable al nas i a la boca, destinat a subministrar una barreja d’oxigen i
  aire en diferents percentatges.
PARTS MÀSCARA D’OXIGEN:
.Màscara
.Sistema regulador d’oxigen
.Línia/es, connexió d’O2 o “ allargaderes”
NETEJA, DESINFECCIÓ:
Netejar-la sempre que estigui bruta
Canviar-la sempre que estigui molt bruta o trencada
Netejar-la amb aigua i detergent i esbaldir-la sota l’aigua. Assecar correctament.
Evitar que quedi aigua en el sistema regulador d’O2
Si cal desinfectar-les, es farà amb alcohol al 70 %.
Anotar al full d’infermeria la neteja o el canvi de mascareta.
Es poden unir les allargaderes d’oxigen per facilitar el moviment del malalt, amb un
  màxim de tres allargaderes
A l’alta del malalt, cal llençar la mascareta i les possibles allargaderes a la bossa del
  material hospitalàri.
La mascareta es guardarà, mentres no es faci servir, a la cistella de la barra tècnica.
            ULLERES NASALS
DEFINICIÓ:
Tub de plàstic destinat a subministrar oxigen directament als orificis nasals.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
La neteja de les ulleres nasals és bastant dificultosa, per la qual cosa es
  recomana canviar-les, i es farà sempre que estiguin brutes o trencades.
Es poden acoplar allargaderes d’oxigen per facilitar el moviment del malalt,
  amb un màxim de tres allargaderes.
Cal anotar al full d’infermeria el canvi de les ulleres.
Les ulleres es guardaran, mentre no es facin servir, a la cistella de la barra
  tècnica.
        NEBULITZADOR DE MEDICACIÓ
DEFINICIÓ:
Aparell que produeix aerols. Inclou una cassoleta on es posa la medicació que es vol que inhali el
  pacient.
PARTS DE L’APARELL:
Nebulitzador amb mascareta
  .Màscara
  .Cassoleta, dividida en dues meitats
  .Allargadora
Nebulitzador sol
  Cassoleta, dividida en dues meitats
NETEJA, DESINFECCIÓ:
La cassoleta es canviarà cada 24 hores, enregistrant el canvi al full de cures.
La mascareta serà la mateixa i es canviarà i netejarà sempre calgui.
Forma de preparar la nebulització:
.Rentat de mans abans de la preparació:
.Utilitzar medicació unidosi sempre que es pugui, (Ventolin, desinfecció prèvia del vial)
.Utilització de SF unidosis.
.Rentat de mans abans de subministrar el medicament
.La nebulització es farà amb aire comprimit o amb O2 a uns 4-6 lx’. Màxim: 30’.
En acabar, buidarem el sobrant i retirarem la cassoleta posant el regulador d’O2 o les ulleres
  nasals. Guardar el nebulitzador a la cistella de la barra tècnica
     INHALADORS ( VENTOLIN, ATROVENT...)
DEFINICIÓ:
Dispositiu en forma de cartutx, amb dosificador del medicament que s’ha
  d’inhalar.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
Netegeu-los sempre que estiguin bruts.
La neteja i el manteniment d’aquest estri l’ acostuma a fer el malalt o els
  familiars, ja que és d’ús personal. En malalts molt depenents, es farà
  treient el cartutx, netejant el contenidor de plàstic i el tap amb aigua i
  detergent i esbaldint-lo amb abundant aigua corrent. Assecat posterior
  verificant que no quedi aigua a la vàlvula.
Si fos necesari, es pot desinfectar submergint-lo en un desinfectant d’alt
  nivell.
Un cop net i/o desinfectat, s’ha de tornar a posar el cartux en el contenidor.
  S’ha de guardar tapat.
Un cop s’hagi fet servir, es guardarà a la cistella de la barra tècnica.
     CONNECTORS D’OXIGEN DE PARET
DEFINICIÓ:
Aparell de presa d’O2 de paret connecta l’habitació del malalt amb el
  dipòsit central d’O2 de l’ hospital, mitjançant un manoreductor que
  permet regular el flux d’O2 (litres/minut) que anirà a la mascareta
  del pacient.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
Els connectors d’oxigen de paret són material d’infermeria. Per tant,
  els ha de netejar el personal sanitari quan el pacient marxa d’alta.
  Es netejaran amb aigua i sabó i s’ esbaldiran. Es desinfectaran
  passant una gassa impregnada en alcohol de 70 % per tota la
  superfície, insistint en la connexió amb la allargadora d’O2 i en la
  roda de la vàlvula reguladora.
En malalts que precisin molts dies d'ingrés amb O2, els connectors es
  netejaran amb aigua i sabó amb una gassa. Desprès se´n passarà
  una altra per esbaldir amb aigua sola i, finalment, una tercera
  gassa amb alcohol de 70%, tot coincidint amb el canvi de
  mascareta.
      CÀMERA PER A INHALACIÓ DE MEDICAMENT

DEFINICIÓ:
Estri buit, de forma ovoide, que permet l’administració d´un medicament
  procedent d’un inhalador, amb cartux prepulsat, i que han de ser inhalats
  per la boca.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
Netegeu-la sempre que estigui bruta, o, almenys, un cop per setmana.
Desmunteu i netegeu-la amb aigua i sabó. Procureu que quedi ben seca per
  dins.
L’estri acostuma a ser d’ús individual, i no cal desinfectar-lo.
Si calgués la seva esterilització, es faria, depenent del tipus de material que
  estès fet, amb: autoclau de vapor a 120º o amb desinfectant d’alt nivell.
Anotar la neteja de la càmera al full de cures d’infermeria.
La càmera es guardarà, mentre no es faci servir, a la cistella de la barra
  tècnica.
        APARELL D’AIRE COMPRIMIT
DEFINICIÓ:
Aparell endollat al sistema elèctric que expulsa aire comprimit per a la
  inhalació de alguns medicaments mitjançant les mascaretes amb
  nebulizadors.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
Es netejarà desprès de la seva utilització en cada malalt. Es netejarà amb
  aigua i sabó, s’esbaldirà i es passarà una gassa amb alcohol de 70 % per
  totes les superfícies.
Hi ha un filtre que canvia periòdicament el servei de manteniment.
En cas que un malalt amb gèrmens multirresistens a l’esput l’ hagi utilitzat,
  infermeria canviarà el filtre i netejarà correctament l’aparell, quant el
  pacient deixi d’utilitzar el dispositiu.
La mascareta i el nebulitzador es netejarà i/o es canviarà segons el protocol.
Si els aparells son connectors d’aire comprimit de paret, es netejaran igual
  que els connectors d’oxigen.
        BALÓ DE VENTILACIÓ O AMBÚ
DEFINICIÓ:
Pilota de goma o de material elàstic, generalment de forma ovoide, que funciona com
  una manxa manual per insuflar aire als pulmons d’un pacient a través d’una
  màscara o d’un tub endotraqueal.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
El baló i totes les seves peces s’han de netejar cada vegada desprès de fer-lo servir.
S’ha de desmuntar la mascareta i totes les peces de connexió, s’han de netejar amb
  aigua i detergent, fregant diversos cops amb un raspall fins a eliminar tota la
  matèria orgànica: sang, secrecions,.... S’esbaldirà tot. Per a la seva desinfecció, es
  submergiran totes les peces en un desifectant d’alt nivell.
Posteriorment, s’esbaldiran bé amb aigua corrent.
S’assecaran i es tornarà a muntar l'equip.
El baló, per fora, i les connexions, es netejaran amb aigua i detergent .Puntualment, i
  sempre que faci falta, es pot netejar la part interna, esbaldir-lo i assecant bé amb
  aire comprimit. Es important que el baló quedi completament sec en el seu interior,
  ja que la humitat afavoreix la proliferació de microorganismes. No caldrà
  desinfectar-lo.
S’assecarà, es muntarà correctament i es guardarà.
             LARINGOSCOPI
DEFINICIÓ:
Aparell que permet veure il.luminada la laringe a través de la boca, facilitant
  la intubació orotraqueal o nasotraqueal.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
S’ha de netejar cada vegada desprès de fer-lo servir. S’ha de desmuntar la
  pala, netejar per separat les peces amb aigua i detergent, fregant diversos
  cops amb un raspall fins a eliminar tota la matèria orgànica: sang ,
  secrecions,... S’esbaldirà tot. Per a la seva desinfecció, es submergirà en
  un desinfectant d’alt nivell. Es retirarà i s’esbaldirà bé amb aigua corrent.
  S’assecarà i es muntarà.
OBSERVACIONS:
La desinfecció de la pala del laringoscopi té com a objectiu evitar la infecció
  creuada. En tot cas, la finalitat del seu ús no exigeix que sigui un
  instrument estèril, de manera que, quan el desinfecteu, podeu esbaldir-ho
  amb aigua de la aixeta.
                    CPAP
DEFINICIÓ:
Aparell pel qual, a través d’una màscara facial o nasal hermètica, es dóna una pressió
  positiva ajustable i continua en les vies respiratòries al llarg del cicle respiratori,
  pressió que manté obertes les vies respiratòries altes, evitant els roncs i les
  apnees.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
Són aparells d’ús domiciliari e individual. Per tant, en l’ hospital, el pacient o la família
  s’encarregaran de la seva neteja amb aigua i sabó.
Si aquest aparell és utilitzat a CCEE, un cop acabada la seva utilització es desmuntarà i
  netejarà amb aigua i sabó tota la superfície externa de l’aparell i s’assecarà
  acuradament.
Les tubuladures també es netejaran amb aigua i detergent, s’esbaldiran correctament i
  s’assecaran bé.
La mascareta es netejarà amb aigua i detergent per eliminar les secrecions. Per a la
  seva desinfecció, es submergirà en el desifectant d’alt nivell. S’esbaldirà en aigua
  corrent i s’eixugarà acuradament.
Les gomes de subjecció es netejaran amb aigua i sabó i es deixaran assecar.
                 BiPAP
DEFINICIÓ:
Aparell pel qual, a través d’una màscara facial o nasal hermètica, es dona una
  pressió positiva ajustable. Varia respecta a la CPAP en què la pressió
  durant l’espiració pot ser ajustada separadament de la pressió donada
  durant la inspiració. Durant la inspiració, dóna una pressió positiva similar
  a la CPAP. En el temps espiratori aquesta pressió es redueix. Es denomina
  també ventilació mecànica no invassiva i facilita el treball respiratori.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
Acabada la seva utilització es desmuntarà i es netejarà amb aigua i sabó tota
  la superfície externa de l’aparell i s’assecarà acuradament.
Les tubuladures i el filtre es canviaran per a cada pacient. S’eliminaran en la
  bossa de material hospitalari.
La mascareta es netejarà acuradament per eliminar les secrecions. Per a la
  seva desinfecció, es submergirà en el desinfectant d’alt nivell. S’esbaldirà
  en aigua corrent i s’eixugarà acuradament. Les gomes de subjecció es
  netejaran amb aigua i sabó i es deixaran assecar.
                ESPIRÒMETRE
DEFINICIÓ:
Aparell dissenyat per mesurar volums de gas espirat.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
Ens hem de rentar les mans abans i desprès de la seva manipulació.
Les embocadures (boquilles ) són d’un sol ús i es llençaran desprès de cada pacient.
Les pinces nasals es netejaran desprès de cada malalt.
El pneumotacògraf és la part més delicada de l’espiròmetre. Per tant, s’ha de tenir
   especial cura en la seva manipulació. Per a la seva neteja i manteniment es
   procedirà: Es desmuntaran les embocadures de goma i s’extrauran els cons. Les
   embocadures es netejaran amb aigua i sabó i el “laminador” també, amb molta
   precaució. S’esbaldiran amb aigua i se li tornarà a passar aigua destil.lada per
   evitar el dipòsit de sals.
S’assecarà amb un secador elèctric senzill, a temperatura baixa i no massa a prop.
El lloc on està ubicat el “laminador” i l'exterior del pneumotacòmetre es netejaran amb
   un drap humit i assecaran molt bé, per a que no quedin restes d’aigua i pugui
   introduir-se dins dels orificis de presa de pressió o a l’interior del transductor. Tota
   aquesta neteja es farà diàriament, un cop acabada la programació.
Si la prova s’ha de realitzar a un malalt amb patologia respiratòria infecciosa, aquesta
   es programarà en darrer lloc, tot utilitzant filtres d’un sol ús.
      INCENTIVADOR RESPIRATORI
DEFINICIÓ:
Aparell destinat a millorar la capacitat inspiratòria del pacient.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
Els aparells són d’ús individual i no es poden compartir entre pacients.
S’han de netejar amb aigua i detergent un cop per setmana i sempre
  que estiguin bruts.
Altres equips de mesura de la funció respiratòria, com els
  pletismògrafs, els aparells que mesuren la disfunció pulmonar, sacs
  de Douglas i els aparells per a les proves d’esforç, són reservoris
  improbables d’infeccions respiratòries nosocomials. En aquest
  aparells es recomanen mesures generals d’higiene, com el rentat
  amb aigua i sabó (setmanalment ) de totes aquelles parts que sigui
  possible.
     MESURADOR DE FLUX PORTÀTIL

DEFINICIÓ:
 Aparell destinat a mesurar el pic de flux espiratòri. Normalment
  s’utilitza en el servei de pneumologia.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
S’ha de netejar amb aigua i detergent desprès de cada jornada
  laboral. Recomanar netejar un cop per setmana, i sempre que
  estigui brut, si és d’ús personal.
S’ha d’assecar amb molta cura, doncs la humitat pot facilitar la
  contaminació de l’aparell.
Les embocadures s’han de canviar per a cada nou pacient.
   ENDOSCOPI D’OTORINOLARINGOLOGIA
DEFINICIÓ:
  Aparell que permet observació de les foses nasals, la faringe i la
  laringe.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
L’endoscopi s’ha de netejar cada vegada desprès de fer-se servir.
La neteja es farà amb aigua i sabó enzimàtic, per eliminar la matèria
  orgànica: sang, secrecions...
Posteriorment s'esbaldirà amb aigua corrent.
Per la seva desinfecció, es submergirà en desinfectant d’alt nivell.
S’esbaldirà amb aigua corrent i s’assecarà .
                  BRONCOSCOPI
DEFINICIÓ:
 Aparell que permet l’ observació de les vies respiratòries altes i de l’arbre traqueobronquial.
NETEJA, DESINFECCIÓ:
El broncoscopi s’ha de netejar cada vegada desprès de fer-se servir.
La neteja es farà amb aigua i sabó enzimàtic, per eliminar la matèria orgànica.
En l’interior del canal, receptacles de les vàlvules i dels tubs rígits es farà amb els respalls adequats,
  amb el mateix sabó enzimàtic (els raspalls són rebutxables i se’n utilitzarà un de nou en cada
  neteja).
Posteriorment s'esbaldirà amb aigua corrent.
La neteja de pinces de biòpsia, fiadors metàl.lics d’ agulles de punció, accesoris de BC, òptiques,
  cable connector de la font de llum, etc… també es farà de forma manual amb aigua i sabó
  enzimàtic. Esbaldir amb força aigua corrent. Fer-ho tot amb molta precaució, doncs és un
  material molt sensible.
L’aparell disposa d’una vàlvula rebutjable que s’ha de llençar desprès de cada utilització. El canal
  d’aspiració també ho és i cal canviar-lo després de 5 utilitzacions.
Per a la seva desinfecció, es submergirà en desinfectant d’alt nivell.
S’esbaldirà amb aigua corrent.
Un cop net i esbaldit, passarem sèrum fisiològic pels diferents canals, per a que no quedin restes
  de desinfectant.
S’assecarà correctament l’aparell amb aire comprimit.

								
To top