Diapositiva 1 by CJhb7c3

VIEWS: 0 PAGES: 19

									El disseny curricular d’educació primària
       a partir de les


   COMPETÈNCIES BÀSIQUES
       Què ens preguntem...?

• Com dinamitzar la reflexió pedagògica en el claustre per a
 l’actualització del PEC i el PCC a partir del nou currículum?

• Presa de decisions sobre l’organització flexible del currículum.

• Com s’han d’elaborar les programacions a partir del nou
 decret curricular?

• Elaboració/actualització del Projecte lingüístic.

• Com canvia el paper del/la mestre/a?

• Canvia el sentit de l’avaluació? Quins són els nous criteris de
 qualificació?
   CURRÍCULUM: Conjunt de competències bàsiques, objectius,
   continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació


   Qui pren decisions sobre el currículum?

a) El govern de l’estat: Estableix els aspectes bàsics del
  currículum o ensenyaments mínims per a tot l’estat Llei
  Orgànica d’Educació del 2006

b) Generalitat de Catalunya: Estableix l'ordenació dels
  ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria a
  través del Decret 142/2007, de 26 de juny.

c)  Centres educatius: En el marc de la seva autonomia
   elaboren el seu propi projecte curricular per adequar-lo
   a les necessitats concretes de l’alumnat.
         Les finalitats de
        l’educació obligatòria
 Tinguin                       Puguin
coneixement   educar persones que
                           habitar-lo
sobre el món                    I millorar-lo
            Disposin de
            Les eines per
            Comprendre’l
      Cal revisar, actualitzar i replantejar...

       • Els coneixements que són rellevants
       • Les metodologies i estratègies d’aula
    • La coherència pedagògica a través del treball en
            equip del professorat
Capacitat d’utilitzar
coneixements i habilitats           per exercir com a ciutadà i
de manera transversal i           resoldre situacions i problemes
interactiva en contextos i            de la vida quotidiana.
situacions diversos
   Competències Bàsiques
            Contingutsactituds,
                 valors i
        conceptes   procediments    normes • Les finalitats educatives en termes competències s’assoleixen a
             partir dels continguts.
• Els continguts canvien quan canvia el referent científic i/o cultural,
 en canvi les competències són més estables i possibiliten aprendre
              al llarg de la vida.
El currículum ha de garantir que a l´acabar l´ensenyament obligatori
   tot l’alumnat tingui un bon domini de certes competències


 COMPETÈNCIES   1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 COMUNICATIVES   2. Competències artística i cultural

 COMPETÈNCIES   3. Tractament de la informació i competència digital
 METODOLÒGIQUES   4. Competència matemàtica
          5. Competència d’aprendre a aprendre

 COMPETÈNCIES
          6. Competències d’autonomia i iniciativa personal
  PERSONALS


 COMPETÈNCIES   7. Competència en el coneixement i la interacció amb
 ESPECÍFIQUES
 PER CONVIURE I
           el món físic
 HABITAR EL MÓN  8. Competència social i ciutadana

  Referents clau per al desplegament del currículum per
            competències:
 TRANSVERSALITAT, FUNCIONALITAT, AUTONOMIA
TRANSVERSALITAT:
 Entesa com el criteri per a la selecció de continguts
 opcions metodològiques per tractar-los en contextos
 globals i de forma interdisciplinària entre àrees

FUNCIONALITAT:
 Entesa com el criteri per establir opcions metodològiques
 que fomentin l’aplicació dels aprenentatges en diferents
 situacions i contextos reals, concrets i propers a
 l’alumnat

AUTONOMIA DE L’ALUMNAT:
 Entesa com el criteri per establir opcions
 metodològiques que fomentin la comunicació d’objectius,
 el protagonisme de l’alumnat, la gestió dels errors i la
 corresponsabilitat en l’avaluació en les activitats
 d’ensenyament/aprenentatge
• El paper del professorat:
 un canvi metodològic?
  El currículum ha de donar resposta als nous reptes que
   l´educació té plantejats en el marc del segle XXI

Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i
 el coneixement com ara:
   Irrupció de les TIC (internet)
   Canvis en l´economia global
   Consolidació de sistemes democràtics
   Societat del consum i el benestar i la seva sostenibilitat

Demanen replantejar les finalitats de l´educació envers
  L’adquisició d’aprenentatges a través de l’obtenció, selecció i interpretació
  de la informació per a construir coneixement, comunicar-lo i contrastar-
  lo amb els dels altres.
  La construcció de coneixements i la seva aplicació en contextos propers a
  la vida real
  El desenvolupament de competències: aplicació dels coneixements,
  habilitats i actituds a la resolució de problemes en contextos diferents amb
  qualitat i eficàcia i adquisició d’autonomia i iniciativa personal.
  L’educació en els valors democràtics, la sostenibilitat, les habilitats socials
  i el pensament crític
        Ensenyar a transferir       Per al

 CONEIXEMENTS        RESOLUCIÓ DE       DESENVOLUPAMENT
 -Conceptuals        PROBLEMES O         PERSONAL
 -Procedimentals     SITUACIONS REALS I       SOCIAL,
 -Actitudinals      CONTEXTUALITZADES       PROFESSIONAL


  SABER            SABER
                            SABER SER
  CONÈIXER            FER
                           SABER CONVIURE

Morfosintaxi     Estructurar un discurs     Defensar el propi punt
           coherent            de vista en un debat
Diversitat                     Actuar segons els valors
           Com són les persones del
cultural                      democràtics: respectar,
           nostre entorn?
                          cooperar, conviure...

Proporcionalitat       Calcular el %     Valorar si un article
                          està realment rebaixat
 Proteïnes,
 greixos, hidrats    Elaborar una dieta      Tenir hàbits
 carboni          equilibrada     d’alimentació saludables
         Treballar
        individualment
         en silenci      Transmissió i
Escoltar               reproducció del
                    coneixement
 contestar      copiar
contestar
               preguntar

       Reconstrucció               discutir
       compartida del
       coneixement
                Treball         parlar
                cooperatiu
   Els mètodes interactius basats en la cooperació entre
  iguals afavoreixen el desenvolupament de competències


• L’objectiu consisteix en respondre un interrogant, resoldre un
 cas o problema, realitzar una petita investigació o projecte.

• L’alumnat és el centre de l´activitat: analitza la demanda,
 s’organitza, cerca la informació, treballa en equip, pren decisions.

• El professorat orienta i facilita el procés, crea situacions
 didàctiques i prepara els materials, guia i orienta el treball dels grups.

• Gestió social de l´aula: És important tenir en compte que aquest
 tipus de treball requereix una gestió flexible del temps, de l´espai: ha
 de permetre el treball en petit i gran grup, dels materials i recursos:
 han de ser-hi presents.

  Per exemple: estudi de casos, aprenentatge basat en problemes,
  petites investigacions, simulacions, realització de projectes...
• La dinamització del debat en els
  centres i la presa de decisions
 en relació amb el desplegament
      del currículum
         CONSELL ESCOLAR
          PROJECTE EDUCATIU


        COMISSIÓ PEDAGÒGICA
            > Cap d’estudis
  PROJECTE                 PROGRAMACIÓ
          > Coordinadors de cicle  ANUAL CENTRE
 CURRICULAR


ED. INFANTIL  CICLE INCIAL   CICLE MITJÀ   CI. SUPERIOR
 Equip docent  Equip docent   Equip docent  Equip docent


     ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS         PROGRAMACIÓ D’AULA
              Identificar el nivell de funcionament de la
              Comissió Pedagògica: qui en forma part? Quins
EQUIP DIRECTIU       temes tracta? Com es vehiculen les decisions
/ COMISSIÓ         que pren?
PEDAGÒGICA
              Identificar el treball per competències en relació
              amb el treball per competències en relació al
              curriculum actual
                                      Matemàtiques  Llengües  Medi nat i socl
                        1. Competències
                        comunicatives
                        2. Comètència artística i
CICLES: > Contribució de les àrees a les    audiovisual
                        3. Tractament de la
CB a partir de la lectura Decret 142/2007   informació i
                        competència digital

Annex I Competències Bàsiques Annex      4- Competència
                        matemàtica
II Currículum de les àrees           5- Competència
                        d’aprendre a aprendre
                        6. Competència
                        d’autonomia i iniciativa
                        personal
                        7. Coneixement i
                        interacció amb el món
                        8. Competència social i
                        ciutadana


COMISSIO PEDAGÒGICA:
Presa de decisions: Seleccionar      Competències lingüístiques
quines competències es
treballaran aquest curs des de      Competència d’aprendre a
totes les àrees (línia d’escola)        aprendre
     Establir necessitats formatives / fer
    formació en centre a partir de la reflexió
          sobre la pràctica    COMISSIÓ                   Concreció en les
PEDAGÒGICA: Presa de                 programacions
  decisions: criteris per   CICLES
treballar les competències
    seleccionades                Acords metodològics a
                          partir de les necessitats
                          educatives de l’alumnat
     CONCRECIÓ EN LES PROGRAMACIONS D’AULA DEL
            PROFESSORAT
      Contribució de les àrees a l’adquisició de les C.B:
     Compètències metodològiques: aprendre a aprendre
                        Llengua  C. Medi Matemàt  EVP...
Plantejament de preguntes: què? per què?
com?

Desenvolupament d’estratègies en la
resolució de problemes

Desenvolupament del pensament
complex(estratègies de raonament, anàlisi
multicausade variables, plantejament
d’hipòtesis...)

Desenvolupament d’estratègies per pensar
organitzar, recuperar la informació
(resums, esquemes, mapes conceptuals...).


Desenvolupament d’estratègies de
regulació i autoregulació, per aprendre a
millorar

Elaboració d’estratègies per a desenvolupar
procediments com: construcció de textos,
interpretació de gràfics, lectura de mapes...
(bases d’orientació).
   Iniciar el treball per competències a partir del que
           el centre està fent...

Quins plantejaments té el centre en relació a les competències seleccionades?
  • La transversalitat dels continguts
    • Cercar les connexions existents entre les àrees
    • Prendre decisions en relació als continguts comuns de les àrees


  • La funcionalitat dels aprenentatges
    • Fomentar l’aplicació dels aprenentatges en situacions pràctiques
    • Contextualitzar l’aplicació en relació amb els interessos de l’alumnat i la seva
     realitat


  • L’autonomia en l’aprenentatge
    • Potenciar el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes, el treball
     per projectes
    • Treballar procediments relacionats amb l’organització i síntesi de la informació
     com ara: elaboració de textos, esquemes, mapes conceptuals...
    • Treballar la gestió dels encerts i els errors com una eina per aprendre?

								
To top