Pengenalan : USE CASE by Tj0iyk

VIEWS: 12 PAGES: 34

									  Unified Modeling Language
       (UML)
What is UML ?

“UML is a graphical language for visualizing,
specifying, constructing, and documenting the
artifacts of a software intensive system.

The UML offers a standard way to write a
system’s blueprints, including conceptual things
such as business processes and system
functions as well as concrete things such as
programming language statements, database
schemas, and reusable software components”
          UML…
• bahasa grafik utk. melihat dan memahami dgn. lebih jelas

• menspesifikasi, membina dan mendokumenkan
 ARTIFACT : output setiap fasa/tahap pembangunan

• kaedah piawai utk. menulis
 BLUEPRINTS : dokumen/pelan projek bagi

   Bahan Koseptual
       Proses perniagaan & fungsi sistem

   Bahan Konkrit
       Pangkalan data, bahasa pengaturcaraan,
       penggunaan semula komponen perisian
        UML…

• INGAT ! UML ialah ‘bahasa’ untuk menspesifikasi
 dan bukannya satu kaedah atau prosidur

• digunakan utk. mendefinasikan sistem perisian

• utk. memperincikan lagi artifact sistem

• bahasa yg. digunakan utk. menulis dokumen/
 blueprint
       UML…

• UML boleh digunakan utk. menyokong pelbagai
metodologi pembangunan perisian (cth. Rational
Unified Process) ;

• TETAPI, UML dengan sendirinya tidak
menspesifikasikan metodologi atau proses yang
tertentu
        UML…

• UML mendefinasikan notasi bagi domain berikut:

    Interaksi Pengguna (User Interaction)
    Interaksi (Interaction)
    Dinamik (Dynamic)
    Logikal (Logical)
    Komponen Fizikal(Physical Component)
    Strategi Fizikal (Pyhsical Deployment)
         UML…
Interaksi Pengguna (User Interaction)

- menerangkan sempadan dan interaksi antara sistem dan
pengguna.
- Cth : Use Case Model

Interaksi (Interaction)

- menerangkan bagaimana objek di dalam sistem
berinteraksi antara satu sama lain utk. melaksanakan
suatu tugas
- Cth : Collaboration Model
        UML…
Dinamik (Dynamic)

- Digunakan utk. menerangkan dan memodelkan
kelakuan sistem sepanjang ia beroperasi
- Cth : Activity Diagram, State Diagram,
    Sequence Diagram

Logikal (Logical)

- Menerangkan kelas dan objek bagi sistem
- Cth : Class Model
         UML…

Komponen Fizikal(Physical Component)
- Menerangkan komponen perisian yg. akan digunakan
utk. membangunkan sistem
- Cth : Component Model

Strategi Fizikal (Pyhsical Deployment)
- Menerangkan senibina fizikal dan strategi penyusunan
komponen dalam senibina perkakasan
- Cth : Physical/Deployment Model
   Pengenalan : USE CASE
Keperluan fungsian yg. ditawarkan oleh sistem:
KELAKUAN SISTEM yang akan dibangunkan

KELAKUAN sistem didokumenkan dalam
MODEL USE CASE

MODEL USE CASE ????
• ilustrasikan fungsi-fungsi sistem (use cases)
• persekitaran (actors)
• hubungan antara use cases dan actors
  (Use case Diagram)
• Ia membolehkan komunikasi antara pelanggan,
 pengguna dan pembangun perisian
      ACTORS (pelakon)

• BUKAN sebahagian drp. sistem

• mewakili sesiapa atau sebarang item yang berinteraksi
 dengan sistem

• ACTOR mungkin hanya:

       1. Input maklumat ke dalam sistem
       2. Menerima maklumat drp. sistem
       3. Input dan terima maklumat ke dalam
        /dari sistem
         ACTORS…
• Persoalan di bawah boleh digunakan utk.
mengenalpasti ACTORS bagi sesebuah sistem :
  • Siapa yang terlibat dalam sesuatu keperluan?
  • Di mana sistem itu digunakan dalam organisasi?
  • Siapa yang benefit bila menggunakan sistem?
  • Siapa yang input/guna/hapus maklumat dari
  sistem?
  • Siapa yang sokong/menyelenggara sistem?
  • Adakah sistem menggunakan sumber luaran?
  • Adakah seorang memainkan pelbagai peranan?
        ACTORS…

• Adakah ramai orang memainkan hanya satu
peranan?
• Adakah sistem berinteraksi dengan sistem
legasi?
        ACTORS…

• Dalam UML, ACTOR diwakili dengan :
Manusia lidi
            Notasi UML bagi Actor
       ACTORS…
Contoh ACTOR :

Sistem Pendaftaran Kursus

Pelajar
Professor
Pendaftar
Sistem Kewangan    Contoh ACTOR :

            Sistem Perpustakaan

            Pelajar
            Pustakawan
       USE CASES
• Memodelkan dialog antara ACTOR dan sistem
• Mewakili fungsi yang disediakan oleh sistem
• Apakah perkhidmatan yg. ditawarkan kepada
actor oleh sistem?
• Koleksi USE CASES menunjukkan cara-cara
sistem itu boleh digunakan
• Definasi USE CASE :
Merupakan satu siri transaksi yang dilaksanakan
oleh sistem di mana nilai ACTOR boleh diukur di
akhir transaksi
       USE CASES…
• Persoalan di bawah boleh digunakan utk.
mengenalpasti USE CASES bagi sesebuah sistem :
 • Apakah aktiviti yg. dijalankan oleh ACTOR
 • Adakah ACTOR akan cipta, stor, tukar, hapus
 atau capai maklumat dalam sistem?
 • USE CASE apa yang akan cipta, stor, tukar,
 hapus atau capai maklumat dalam sistem?
 • Perlukah ACTOR memberitahu sistem jika ada
 perubahan luaran?
 • Perlukah ACTOR diberitahu jika berlaku
 perubahan dalam sistem?
      USE CASES…

• USE CASE apa yang menyokong dan
menyelenggara sistem?
• Bolehkah semua keperluan fungsian
dilaksanakan oleh USE CASES?
• Dalam UML, USE CASE diwakili oleh bentuk oval
            Notasi UML bagi USE CASE
       USE CASES…

Contoh USE CASE :

Sistem Pendaftaran Kursus :

Mendaftar kursus
Memilih kursus
Meminta jadual kursus
Menyelenggara maklumat kursus
Menyelenggara maklumat pelajar
Mencipta katalog kursus
       USE CASES…
HUBUNGAN USE CASE (Association Relationship)
• HUBUNGAN ini mungkin wujud di antara ACTOR
dan USE CASE

• Ia juga dikenali sebagai HUBUNGAN KOMUNIKASI
kerana ia mewakili komunikasi antara ACTOR dan
USE CASE.

• Ia mungkin 2 hala atau sehala iaitu :
ACTOR      USE CASE or
ACTOR      USE CASE or
USE CASE       ACTOR
       USE CASES…
• ARAH NAVIGASI HUBUNGAN ditentukan oleh siapa/apa
yang memulakan komunikasi

• Cth : ACTOR memulakan komunikasi dgn. USE CASE
    USE CASE memulakan komunikasi dgn. ACTOR

• Hubungan diwakili dengan GARIS yang menghubungkan
elemen yang berkaitan

• NAVIGASI hanya dalam satu arah diwakili dengan
menambahkan kepala anak panah kepada garis hubungan
mengikut arah navigasi
        USE CASES…
• Terdapat 2 jenis hubungan yang mungkin wujud antara
USE CASES :
        Uses
        Extends


Hubungan <<Uses>>

• Beberapa USE CASES mungkin berkongsi fungsi yang
sama.

• Fungsi ini diletakkan dalam USE CASE yang berasingan
dan TIDAK didokumenkan dalam setiap USE CASE yang
memerlukannya
          USE CASES…

• Dicipta antara USE CASE baru dan USE CASE yang
menggunakan fungsi yang sama

• Cth : Dalam Sistem Pendaftaran Kursus :

Setiap USE CASE dlm. sistem bermula dengan pengesahan
pengguna.

Fungsi ini akan diletakkan dalam use case berasingan, katakan use
case PENGESAHAN PENGGUNA

Di mana use case PENGESAHAN PENGGUNA boleh digunakan oleh
use case lain bila diperlukan.
         USE CASES…
• Hubungan <<Uses>> , diwakili dengan anak panah
(kepala kosong) dan hampir dengan USE CASE yang
digunakan

           Meminta Jadual
             Kursus
                    <<Uses>>

                    Pengesahan
                    Pengguna


                    <<Uses>>
            Mendaftar
    Pelajar     Kursus
Hubungan <<Extends>>

• Digunakan untuk menunjukkan :
     Kelakuan pilihan (optional behaviour)
     Kelakuan yang hanya berlaku di bawah
    syarat tertentu seperti bunyi alarm
     aliran yang berlainan yang hanya akan
    dilaksanakan bergantung kepada pilhan ACTOR

• Cth : Bagi USE CASE yang memerhatikan aliran bungkusan di
gudang, di <<Extend>> oleh use case Bunyi Alarm JIKA aliran
bungkusan-bungkusan berhenti disebabkan JAM.
         USE CASES…
• Hubungan <<Extends>> , diwakili dengan anak panah
(kepala kosong) dan hampir dengan USE CASE asal


           Buat temujaniji/
            appointment
                     <<Extends>>
                     Buat penyediaan
                       bayaran
    Pesakit
         USE CASES…
Konsep stereotype

• Menyediakan kemudahan utk. meluaskan lagi elemen-
elemen asas pemodelan dengan mencipta elemen baru

• Konsep ini membolehkan UML menyediakan set simbol
yang minimum yang boleh diperluaskan penggunaanya di
mana perlu

• Ini membolehkan ARTIFACT yang disediakan
dikomunikasikan dengan mudah mengikut makna yang
sesuai dengan perisian yang sedang dibangunkan
        USE CASES…

• Nama stereotype ditulis di dalam << nama stereotype >>
dan ditempatkan sepanjang garis hubungan

• Ia digunakan utk. menghasilkan hubungan use case yang
dikehendaki

• Stereotype <<Communicates>> digunakan utk.
menunjukkan hubungan komunikasi. Hanya hubungan
komunikasi boleh digunakan sebagai hubungan di antara
ACTOR dan USE CASE. Oleh itu, ia adalah optional.
         USE CASES…

•Menulis hubungan ini tidak wajib kerana jika tidak tulis,
secara automatik difahamkan bahawa ia adalah
<<Communicates>>

• Hanya hubungan Uses dan Extends sahaja perlu
menggunakan stereotype
         USE CASES…

Rajah USE CASE (USE CASE DIAGRAM)

• Ia adalah view grafik bagi sebahagian atau semua
ACTORS, USE CASES dan HUBUNGAN yang
dikenalpasti bagi sistem

• Setiap sistem biasanya mempunyai :

       Main Use Case Diagram
       Other Use Case Diagrams created as needed
        USE CASES…
Main Use Case Diagram

• Menunjukkan sempadan sistem (ACTORS) dan fungsi
major/utama yang disediakan oleh sistem (USE CASES).

Other Use Case Diagrams created as needed
Contoh:

• Rajah yang menunjukkan semua USE CASES bagi
ACTOR terpilih Cth : Pelajar
• Rajah menunjukkan semua USE CASES yang
dimplementasikan secara berulang
• Rajah menunjukkan satu USE CASE dan semua
hubungannya
Contoh Model Use Case

             Login
            Register with
             Book Shop
Contoh Rajah USE CASE 1

Sistem Appointment


           Buat appointment

                    Pesakit
            Hasilkan
           Maklumat Jadual

 Pengurusan

           Rekod kehadiran                    Doktor
Contoh Rajah USE CASE 2
Sistem Pembelian Buku

           Gelintar katalog
             buku           Cari buku ikut
           tajuk/pengarang Pelanggan
            Tempah buku
            yang tiada
Contoh-contoh lain boleh dirujuk daripada buku
UML


TAMAT

								
To top