Subtle Waves Template - PowerPoint by E55vHG

VIEWS: 0 PAGES: 19

									Microsoft Power Point
    2007
ทำควำมรู้ จักกับส่ วนต่ ำง ๆ ของ โปรแกรม
Microsoft Power point 2007
ส่ วนประกอบของโปรแกรม Power point
กำรปรั บแต่ ง Ribbon
กำรปรั บแต่ ง Quick Access Toolbar
มุมมองของ power point 2007
กำรเปลี่ ยนมุมมองพรี เซตเตชั่น
กำรบันทึกไฟล์
•
ส่ วนประกอบของโปรแกรม Power point
คำอธิบำยส่ วนประกอบของโปรแกรม Microsoft power point 2007
•
Quick Access Toolbar


                       Ribbon
 Office Button


    Ribbon


     คือ กลุ่มคำสั่งที่ถูกสร้ำงขึ้นมำแทนที่เมนูเดิม โดยแบ่งคำสั่งเป็ นกลุ่ม เช่น แท็บ หน้าแรก แทรก
     ออกแบบ ฯลฯ
1.  Click ขวำที่ชื่อ แท็บ
2.  เลือกคำสั่ง ย่อ Ribbon ให้เล็กที่สุด


1.  Click ขวำที่ชื่อ แท็บ
                      2. เลือกคำสั่ง ย่อ Ribbon ให้เล็กที่สุด
คำสั่งภำยในแท็บคำสั่งต่ำง ๆ ของ Ribbon มี 2 แบบหลัก ๆ ด้วยกันคือ

1.                ่
   คำสั่งที่ไม่มีคำสั่งอื่นอยูภำยใน

2.               ่
    คำสั่งที่มีคำสั่งอื่นอยูภำยใน
Contextual menu หรื อแท็บคำสั่งพิเศษ เป็ นแท็บที่แสดงขึ้นมำต่ำงหำก
จำกแท็บมำตรฐำนที่มีอยู่ เมื่อมีกำรเรี ยกใช้กำรทำงำนบำงอย่ำงที่มีคำสั่งที่
           ั
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบงำนนั้นอยูเ่ ช่น กำรแทรกรู ปภำพ โดยแท็บนี้จะแสดงอยู่
ด้ำนขวำสุ ดของแท็บ Ribbon
                   Contextual menu
กำรเพิ่มคำสั่งบน Quick Access Toolbar

1. คลิกปุ่ ม กำหนดแถบเครื่ องมือด่วนเอง
2. คลิกเลือกคำสั่งที่ตองกำรเพิ่ม หลังจำกเลือกแล้ว
            ้                 1
คำสังที่เลือกจะแสดงบน Tool bar ในที่น้ ีเลือกคำสัง
  ่                      ่
แสดงตัวอย่ำงก่อนพิมพ์

                           2
1.  คลิกปุ่ ม กำหนดแถบเครื่ องมือด่วนเอง
2.  คลิกเลือกคำสั่งเพิ่มเติม
1.  คลิกปุ่ ม กำหนดแถบเครื่ องมือด่วนเอง
2.  คลิกคำสั่ง แสดงใต้ Ribbon
มุมมองของ power Point 2007
มุมมองปกติ (Normal View) มุมมองพื ้นฐานในการทางานบน Power point
เมื่อเปิ ดโปรแกรมจะปรากฏจอนี ้ขึ ้นมาก่อน มุมมองปกติเป็ นมุมมองหลักที่ใช้ ในการแก้ ไขสไลด์
มุมมองตัวแรงลำดับภำพนิ่ง (Sorter View) มุมมองตัวแรงลาดับภาพนิ่ง
               ้       ั
เป็ นมุมมองที่จะแสดงภาพนิ่งทังหมดเพื่อใช้ จดการกับสไลด์ เช่นย้ ายตาแหน่ง คัดลอก ฯลฯ
มุมมองนำเสนอภำพนิ่ง(Side Show) มุมมองนำเสนอภำพนิ่ง
ใช้ หน้ ำจอคอมพิวเตอร์ แบบเต็มหน้ ำจอ
มุมมองบันทึกย่ อ (Note page) เป็ นมุมมองที่สำมำรถบันทึกย่ อในหน้ ำต่ ำงบันทึกย่ อได้
ซึ่งอยู่ใต้ หน้ ำต่ ำงภำพนิ่งในมุมมองปกติ
1
    1.Click ปุ่ ม Office
           ่
    2. คลิกคาสังบันทึก
       ้
    3. ตังชื่อ ไฟล์
  2  4.เลือกประเภทไฟล์
    5. คลิกปุ่ มบันทึก
     3
                  4

                5
Assignments
  ั                     ั
ให้นกศึกษำสร้ำงงำนนำเสนอ โดยกำหนดให้มีสไลด์ต้ งแต่ 10 สไลด์ข้ ึนไป
จำกเนื้อหำที่เรำสนใจ
กำหนดส่ งวันสุ ดท้ำย วันที่ 18/02/2555 ส่ งในคำบ

								
To top