PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL by AXJPB7

VIEWS: 0 PAGES: 36

									   PENGURUSAN
     DAN
 KESELAMATAN BENGKEL


“Sahabat yang tidak jujur
 ibarat dapur yang berhampiran.
 Jikalau pun kamu tidak terkena jelaganya
 sudah pasti akan terkena asapnya”.
PENCEGAHAN KEMALANGAN
 PENGENALAN:
  Keselamatan ditakrifkan sebagai suatu keadaan
  terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana
  atau gangguan. la merupakan perkara untuk mencegah
  daripada berlakunya kemalangan.

  Konteks keselamatan kerja pula ia boleh didefinisikan
  sebagai ilmu dan penerapan teknologi untuk
  meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat
  kerja, bahan kerja, proses kerja, tempat kerja dan
  lingkungannya (Suma'mur, 1981).
Samb…

  Latihan keselamatan adalah menjurus
  kepada latihan dan orientasi pekerja ke
  arah tingkah laku bekerja secara
  selamat. la merupakan suatu amalan
  untuk mencegah kemalangan yang boleh
  menyebabkan kecederaan atau keadaan
  yang membahayakan kepada:
  (a) Pekerja/pelajar
  (b) Kakitangan
  (c) Kelengkapan dan peralatan
LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN:
Kemalangan berlaku kerana:-
 (a)   pekerja/pelajar telah melakukan pekerjaan
         yang tidak selamat
 (b)   bekerja dalam persekitaran yang tidak selamat

 Terdapat 5 langkah untuk mencegah kemalangan seperti:
   (a)  Menghapuskan gangguan
   (b)  Menggunakan alat-alat yang selamat
   (c)  Papan kenyataan yang mempunyai maklumat
      amaran keselamatan
   (d)  Melatih pekerja
   (e)  Memakai peralatan perlindungan - pakaian,
      kasut, topi keselamatan dan sebagainya.
(a)    Pencegahan Kebakaran

 Beberapa langkah telah diambil bertujuan untuk mencegah,
 menghadkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa
 semasa berlakunya kebakaran. Langkah-langkah tersebut adalah
 seperti berikut:
 (i) Pendidikan dan latihan
 •  Mengadakan ceramah/pembelajaran awam tentang bahaya-
   bahaya kebakaran kepada kumpulan sasaran.
 •  Mengadakan ceramah berkenaan dengan sifat-sifat api, kejadian
   api, punca, tindakan yang perlu serta cara menggunakan
   peralatan dengan betul berdasarkan sistem-sistem kebombaan.
 •  Menubuhkan pasukan bomba industri atau sukarela
 •  Menerapkan konsep pencegahan kebakaran dalam kurikulum
   pembelajaran sama ada di sekolah atau institusi pengajian tinggi.
 •  Mengadakan latihan bersama "Mork Drilf di sesebuah bangunan
   atau   tempat bertujuan untuk memberi pendedahan kepada
   penghuni bertindak semasa kecemasan dan mengenal pasti
   masalah-masalah yang wujud dalam latihan tersebut.
    Tindakan Pencegahan
 Sistem Keselamatan Kebakaran
  merupakan langkah persediaan kepada
  tindakan pencegahan dan perlindungan di
  sesebuah bangunan. la juga merupakan
  satu strategi bertindak semasa menghadapi
  risiko-risiko bahaya kebakaran.
  Sistem ini terbahagi kepada dua kategori
  iaitu pencegahan dan perlindungan
  kebakaran.
    (ii)  Penguatkuasaan


 Untuk ini seorang pegawai bomba diberi
 kuasa untuk membuat pemeriksaan
 seperti yang termaktub dalam Akta
 Bomba 341/1988 serta membuat
 pemantauan untuk memastikan sistem
 pencegahan kebakaran yang sedia ada
 dalam keadaan baik dan boleh digunakan
 bila-bila masa.
    (iii) Kejuruteraan

 Kejuruteraan adalah badan yang
 mengkaji dan meneliti pelan-pelan
 bangunan dan bahan-bahan keperluan di
 dalam bangunan seperti sistem
 kebombaan.
(iv) Kawalan keselamatan


  Untuk memastikan peralatan
  pencegahan kebakaran berada dalam
  keadaan baik.
  (v)  Penyelenggaraan peralatan
     supaya dalam keadaan baik
  (vi) 'Good house keeping'
     Penyusunan yang mengikut penyesuaian barang atau
     tempat serta tidak melindungi sistem atau jalan keluar
     keselamatan.
(b)    Perlindungan Kebakaran
 Perlindungan ini terbahagi kepada dua iaitu
 perlindungan pasif dan perlindungan aktif.

 (i)  Perlindungan pasif
   Perlindungan kebakaran pada bangunan dengan
   mengambil kira kelengkapan laluan kecemasan, ruang
   akses perkakasan dan ketahanan struktur bangunan
   seperti jalan keluar keselamatan, pemetakan, paras
   akses perkakas bomba,ruang akses menentang
   kebakaran, kekemasan dalam siling.
 (ii)  Perlindungan aktif
   Sistem kebombaan yang dipasang pada sesebuah
   bangunan yang merangkumi empat cara bertindak iaitu
   mengesan, memberi amaran, mengawal dan memadam
   kebakaran sama ada secara automatik atau manual.
      Latihan Keselamatan
 Program atau latihan yang efektif melibatkan penyertaan semua pihak
 dan penggunaan sumber yang sedia ada secara cekap. Oleh yang
 demikian orientasi keperluan latihan keselamatan mestilah menjurus
 kepada:
 (a) Mengadakan Kod Bertingkah-laku
   Contoh: Polisi keselamatan ialah garis panduan tindakan keselamatan.

 Panduan pelaksanaan:
 •  Kebiasaannya merujuk kepada kepentingan sesuatu program
 •  Merupakan tanggungjawab pihak pengurusan terhadap
   keselamatan.
 •  Prosedur perlaksaan adalah secara bercetak.
 •  Falsafah polisi merangkumi arahan keselamatan dalam semua
   keadaan di semua aspek.
 •  Merupakan penyataan yang jelas tentang demonstrasi
   penggunaan peralatan, perbincangan keselamatan dan
   sebagainya.
 •  Mengadakan langkah-langkah pencegahan kemalangan seperti
   laporan pemeriksaan berkala.
(b) Mewujudkan Arahan Keselamatan
 •  Penyediaan kepada arahan keselamatan untuk penyelenggaraan
   peralatan bengkel atau sebagainya.
 •  Arahan kepada kaedah-kaedah yang selamat.
 •  Penyediaan papan-papan buletin dan poster-poster keselamatan.
 •  Menyediakan peti cadangan keselamatan.

(c)  Kumpulan Sasaran untuk Latihan
   Keselamatan
 •  Semua golongan pekerja adalah dalam sasaran teratas kerana
   mereka inilah yang terlibat secara langsung dengan pekerjaan
   dan sentiasa terdedah kepada risiko kemalangan. Seterusnya
   adalah pegawai-pegawai yang bertanggungjawab terhadap soal
   keselamatan, latihan, peningkatan dan kesihatan pekerja atau
   individu-individu lain yang difikirkan sesuai.
 •  Dilaksanakan secara tegas dan penuh dengan tanggungjawab.
Penyediaan Laporan Bertulis
 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 514,
 menetapkan majikan bertanggungjawab untuk
 memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan
 semasa bekerja.
 Akta ini mewajibkan majikan merangka dan melaksanakan
 dasar am atau polisi keselamatan dan kesihatan
 pekerjaan, organisasi dan perkiraan untuk menjayakan
 dasar tersebut.
 Laporan keselamatan dan pemberitahuan kemalangan
 mewajibkan majikan memberitahu dan melaporkan
 kepada pejabat keselamatan dan kesihatan pekerjaan
 yang terdekat mengenai kemalangan, kejadian
 berbahaya dan penyakit pekerjaan yang mungkin terjadi di
 tempat kerja.
Penyediaan Laporan Bertulis
 Penyakit pekerjaan adalah sebarang penyakit
 atau perubahan fizikal, mental atau fungsi
 seseorang, akibat faktor di tempat kerja.
 Contohnya pekerja yang mengalami kegatalan
 atau kerengsaan kulit setelah terdedah kepada
 bahan kimia di tempat kerja atau mengalami lelah
 secara tiba-tiba akibat pendedahan asap atau gas
 semasa bekerja.
 Laporan kebakaran penting bagi mendapatkan
 perangkaan kebakaran yang tepat dan sistematik.
 Jabatan bomba dan penyelamat telah
 mengeluarkan arahan dan borang mengenai
 penyediaan laporan kebakaran.
Format laporan kebal mengandungi
perkara-perkara berikut:

 (a)  negeri dan balai yang membuat laporan
 (b)  jenis kebakaran, tarikh kejadian, masa
    kejadian, tempat dan jarak
 (c)  cara panggilan samada datang terus atau
    menerusi talian
 (d)  bilangan anggota yang bertugas
 (e)  keadaan kebakaran dan tindakan awal
 (f)  laporan tentang kecederaan
 (g)  nilaian harta yang terlibat
 (h)  insurans yang berkaitan
Rekod Keselamatan dan
Kemalangan
 Tujuan menyimpan rekod:
 (i)  membantu untuk membuat laporan yang tepat dan
    lengkap
 (ii) panduan keberkesanan langkah pencegahan
 (iii) asas penilaian keberkesanan program
    keselamatan
 (iv) menunjukkan kemungkinan bentuk kemalangan
    yang serupa
 (v)  menjelaskan keadaan berbahaya dan amalan tidak
    selamat
 (vi) menjadi sumber fakta bagi analisis yang dijalankan
Jenis-jenis rekod keselamatan:


 (i)   buku rekod kemalangan
 (ii)  pemeriksaan keselamatan
 (iii)  mesyuarat jawankuasa keselamatan
 (iv)  program keselamatan
   PERSEDIAAN PERALATAN
      SOKONGAN

1. Peranti Keselamatan (Safety Devices)
 Peranti keselamatan merupakan peralatan
 yang digunakan untuk melindungi pekerja
 daripada mengalami kemalangan yang
 boleh mengakibatkan kecederaan dan juga
 kematian.
 Peranti Keselamatan (Safety Devices)

 Terdapat beberapa peranti keselamatan di dalam sistem
 pendawaian elektrik, antaranya ialah:
 (a) Fius
   Sejenis alat yang diguna sebagai pelindung arus lebih. la
   melindungi litar pendawaian dan pengguna daripada
   mendapat renjatan elektrik apabila pemasangan alat-alat
   elektrik mengalami litar bocor ke bumi.
   Amnya fius adalah seutas dawai kuprum atau dawai aloi
   timah plumbum yang akan lebur apabila ia membawa arus
   yang melebihi had keupayaannya. Fius tidak segera lebur
   apabila arus yang berlebihan melaluinya tetapi ia
   mengambil masa tertentu. Ini menjadikan fius tidak begitu
   efisen dan sesuai untuk melindungi peralatan yang peka
   terhadap arus yang berlebihan.
   Fius yang boleh didawai semula, fius kartrij, fius keupayaan
   pemutus tinggi dan fius palam.
Peranti Keselamatan (Safety Devices)

(b)  Pemutus Litar
 Pemutus litar adalah merupakan alat yang akan
 memutuskan litar dengan sendiri (automatik) apabila
 berlaku lebihan arus dan boleh dihidupkan semula
 dengan menolak tangkai suis.
 Pemutus litar biasanya dikadarkan dari 15 A hingga
 200 A untuk pelindung arus lebih di rumah kediaman
 atau di kilang perusahaan. lanya diperbuat daripada
 gelung elektromagnet yang disambung secara siri
 dengan litar.
 Terdapat beberapa jenis pemutus litar antaranya ialah
 jenis isian minyak, jenis hembusan gas, jenis
 hembusan udara, jenis vakum dan jenis miniatur.
Peranti Keselamatan (Safety Devices)
(c) Pemutus Litar Bocor ke Bumi (ELCB)
  Pemutus litar bocor ke bumi (ELCB) digunakan apabila
  pembumian yang baik tidak diperolehi kerana impedan
  terlalu tinggi sehingga tidak mampu memutuskan dawai
  filemen fius atau pemutus yang lain, lanya beroperasi pada
  voltan yang sama atau melebihi 50 V di antara bumi dengan
  sebarang logam.
 Terdapat beberapa jenis pemutus litar bocor ke bumi iaitu :
  (i)    ELCB Kendalian voltan satu elektrod
  (ii)    ELCB kendalian voltan dua elektrod
  (iii)   ELCB kendalian arus baki
  (iv)    ELCB arus imbang
  (v)    ELCB menggunakan geganti
  (vi)    ELCB bagi motor yang menggunakan pemula
       punat tekan.
Peranti Keselamatan (Safety Devices)

(c)  Pemencil
 Merupakan alat yang boleh memutuskan bekalan
 pengagihan kepada pengguna dengan membukakan
 sambungan dawai hidup dan neutral secara serentak
 jika salah satu kutub bekalan tidak ke bumi.
 lanya dipasang pada permulaan litar pendawaian bagi
 setiap pemasangan.
 Pemencil diadakan bertujuan untuk mengasingkan litar
 dan seterusnya melindungi pengguna daripada
 renjatan elektrik yang berterusan.
     Peranti Keselamatan
       (Safety Devices)

(d)  Pengubah Pengasing (Isolated
   Transformer)
  Merupakan peralatan yang digunakan untuk
  memberikan pengasingan elektrik antara litar
  utama dan litar sekunder.
  Bilangan lilitan belitan sekunder adalah sama
  dengan lilitan belitan utama dan voltan
  sekunder dengan voltan utama adalah sama.
 Peralatan Pencegahan Kebakaran

 Peralatan pencegahan kebakaran pada
 masa kini merupakan sistem amaran
 kebakaran yang dipasang secara tetap dan
 beroperasi secara automatik di bangunan-
 bangunan.
 Walaupun begitu terdapat juga bangunan
 atau premis yang menggunakan sistem
 manual untuk memberi amaran kebakaran.
 Peralatan Pencegahan Kebakaran

 Peralatan pencegahan kebakaran pada bangunan atau
 premis yang siap dipasang dikategorikan kepada 2 jenis:
 (i) Perlindungan Aktif
   Sistem perlindungan kebakaran yang dipasang tetap di bangunan
   untuk mencegah, mengawal dan memadam kebakaran secara
   manual atau automatik.
 (ii)  Perlindungan Pasif
   Sistem perlindungan kebakaran yang terdapat pada struktur
   sesebuah bangunan yang berfungsi untuk menyekat api dan asap
   dari merebak agar penghuni dapat berlindung atau
   menggunakannya sebagai laluan keluar dan tempat yang selamat
   menempatkan peralatan dan anggota bomba ketika melawan
   kebakaran.
    (a)  Jenis Perlindungan Aktif
(i)  Alat pecah kaca
  Alat ini beroperasi secara manual iaitu dengan cara
  memecahkan kaca pada sistem ini apabila dikesan oleh
  orang ramai. Apabila kaca pada kotak ini dipecahkan, ia
  melengkapkan litar elektrik dan menghasilkan bunyi
  loceng amaran bagi menandakan ada kebakaran di zon
  di mana kaca tersebut dipecahkan.
(ii)  Alat pengesan haba
  Alat ini beroperasi secara automatik. la akan
  mengaktifkan sistem amaran kebakaran apabila
  mengesan haba atau suhu tertentu pada peringkat awal
  kebakaran.
  (a)  Jenis Perlindungan Aktif
(iii) Alat pengesan asap
 Alat ini juga beroperasi secara automatik. la
 juga berperanan untuk mengaktifkan sistem
 amaran kebakaran apabila mengesan sejumlah
 asap yang tertentu.
(iv) Sistem pemasangan sprinkler
 lanya bertujuan untuk mengawal kebakaran
 pada peringkat awal dengan cara semburan air
 yang bertekanan khusus kepada zon/kawasan
 yang terbabit. Sistem ini dihubungkan dengan
 penggera kebakaran. la bertindak secara
 automatik.
   (a)  Jenis Perlindungan Aktif
(v)   Sistem pemasangan pancur (riser).
 Terdapat dua jenis pancur iaitu Pancur basah
 dan Pancur kering.
(vi) Sistem pili bomba (hyderant)
 Terdapat 3 jenis hydran, iaitu hydran gedung,
 hydran halaman dan hydran kota.
 Hydran gedung ditempatkan dalam gedung,
 hydran halaman ditempatkan di halaman
 manakala hydran kota biasanya ditempatkan
 pada beberapa titik yang memungkinkan Unit
 Pemadam Kebakaran suatu kota mengambil
 cadangan air.
   (a)  Jenis Perlindungan Aktif


(vii)   Sistem salur Bantu mula (hosereef)
(viii)   Sistem gas CO2,
(ix)    Sistem pemasangan tetap buih
      (foam)
b. Jenis Perlindungan Pasif


  (i)   Tangga terlindung.
  (ii)  Koridor terlindung
  (iii)  Pintu rintangan api
  (iv)  Ruang akses menentang
      kebakaran
  (v)   Lif Bomba
     Alat Pemadam Api

 Ramai orang biasa melihat alat pemadam api
 tetapi tidak semua yang mengetahui cara ianya
 berfungsi. Alat ini merupakan satu alat
 pencegahan kebakaran mudah alih yang
 penting. Setiap alat pemadam api ditandakan
 simbol kelas api dan dinyatakan jenis api yang
 boleh dipadamkan.
 (a) Kategori Alat Pemadam Api
  Terdapat beberapa kategori alat pemadam api yang
  digunakan dan diluluskan oleh Jabatan Bomba dan
  Penyelamat.
Di antara alat pemadam api yang selalu
digunakan untuk membantu pemadaman di
peringkat awal ialah:

Jenis yang mengeluarkan air   •   Tabungnya berwarna krim
iaitu soda acid dan Water CO2  •   Memadam kebakaran
                minyak
                •   Kebakaran bahan alkohol
                (pola)
Jenis yang mengeluarkan buih  •   Tabungnya berwarna krim
                •   Memadam kebakaran
                minyak
                •   Kebakaran bahan alkohol
Jenis yang mengeluarkan     (pola)
                • Debu kering mengandungi
debu kering (Jenis ABC)     sodium bikarbonat.
                • Terbukti selamat.
                • Untuk Kelas A,B, C.
Di antara alat pemadam api yang selalu
digunakan untuk membantu pemadaman
di peringkat awal ialah:

 Jenis yang mengeluarkan gas  •    Tabungnya berwarna biru.
                •    Mengandungi gas karbon
                karbon dioksida
                •    Agen pemadam yang
                bersih
                •    Tidak merosakkan
                komponen elektrik
                •    Tabungnya berwarna
                hitam
(b) Cara Mengguna Alat Pemadam
    Api
  Cara untuk menggunakan kebanyakan alat
  pemadam api permulaan berdasarkan singkatan
  perkataan PASS dan cara menghalakan alat
  pemadaman adalah berdasarkan
  P - Pull    : Tarik pin di atas alat pemadam
            api
  A - Aim    :  Halakan muncung alat pemadam
            ke punca api (bahan).
  S - Squeeze : Fusing atau tekan pemegang
  S - Sweep   :  Halakan pancutan ke arah punca
            api pada jarak 3 m sehingga api
            padam.
 **** Pancutan hendaklah dilakukan mengikut arah angin.
    PERTOLONGAN CEMAS
 Pertolongan cemas adalah bantuan segera yang
 diberikan kepada orang yang cedera sebelum
 golongan profesional seperti doktor atau
 jururawat mengambil alih.
 Memberi pertolongan cemas yang sempurna
 memerlukan beberapa kemahiran asas,
 pengetahuan, latihan dan kepakaran.
 Anda sebagai pengguna bengkel Kemahiran
 Hidup di sekolah sekurang-kurangnya tahu asas-
 asas yang perlu dilakukan apabila berlaku
 kemalangan di bengkel sekolah.
Sekian, Terima kasih!!!!
 “ Kekayaan bukanlah satu dosa dan kecantikan bukanlah
  satu kesalahan. Oleh itu jika anda memiliki kedua-duanya
  janganlah anda lupa pada Yang Maha Berkuasa ”.

								
To top