P02 Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian Penyelidikan S5 by icf1n7h

VIEWS: 15 PAGES: 13

									                PEJABAT             Halaman     :  1 | 13
            TIMBALAN NAIB CANSELOR         No. Semakan    :   05
           (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)        No. Isu      :   01
            PROSEDUR PELAKSANAAN,          Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
           PEMANTAUAN DAN PENILAIAN            Kod Dokumen :
              PENYELIDIKAN              UPM/TNCPI/RMC/P02


 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR
   (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
   UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA


     PROSEDUR PELAKSANAAN,
     PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
        PENYELIDIKAN
     Kod Dokumen : UPM/TNCPI/RMC/P02


 No. Semakan : 05     No. Isu :   01      Tarikh Kuat kuasa : 07/11/2008
Disediakan Oleh :               Disemak Oleh :


Tandatangan :    …………………          Tandatangan :   ………………...
Nama     : Prof. Dr Kaida Khalid     Nama       : Pn. Zuraidah Ahmad
Jawatan    : Timbalan Pengarah       Jawatan     : Timbalan Wakil
        (Geran Penyelidikan)               PengurusanDisahkan Oleh :

Tandatangan :    ………………………
Nama     : Hj. Mohamed Ghazali Hj. Ali
Jawatan    : Wakil Pengurusan
Tarikh    :
                PEJABAT           Halaman      :  2 | 13
            TIMBALAN NAIB CANSELOR       No. Semakan    :   05
            (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)     No. Isu      :   01
            PROSEDUR PELAKSANAAN,       Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
            PEMANTAUAN DAN PENILAIAN          Kod Dokumen :
               PENYELIDIKAN            UPM/TNCPI/RMC/P02

1.0  TUJUAN

   Prosedur ini bertujuan menerangkan   tatacara  pelaksanaan,  penilaian  dan
   pemantauan penyelidikan.

2.0  SKOP

   Prosedur ini merangkumi kaedah pelaksanaan, penilaian dan pemantauan pelbagai
   jenis penyelidikan di Universiti Putra Malaysia.


3.0  DOKUMEN RUJUKAN

    Kod Dokumen        Tajuk Dokumen
                 Senarai utama dokumen SPK
    UPM/TNCPI/Q/P01/SUD-
                 - Dokumen terkini termasuk manual, garis panduan, buku
    SPK/SN1
                 rujukan atau sebarang maklumat dari penaja geran
                 penyelidikan dalam dan luar negara
    UPM/TNCPI/RMC/GP02    Garis Panduan Pemindahan Agihan Peruntukan
    UPM/TNCPI/RMC/GP04    Garis Panduan Permohonan Skim Pasca Doktoral
                 Garis Panduan Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara
    UPM/TNCPI/RMC/GP06
                 Dengan Peruntukan Geran Penyelidikan
                 Garis Panduan Permohonan Skim Felo Penyelidik Dan
    UPM/TNCPI/RMC/GP07
                 Felo Perunding
    UPM/TNCPI/RMC/GP11    Garis Panduan Mesyuarat Semakan Penyelidikan
                 Garis Panduan Skim Penyelidikan Pasca Doktoral
    UPM/TNCPI/DD/001
                 Universiti Penyelidikan
                 Polisi Penyelidikan UPM, Pusat Pengurusan
    UPM/TNCPI/DD/004     Penyelidikan, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan &
                 Inovasi)
    UPM/TNCPI/DD/006     Panduan Penggantian Ketua Projek Penyelidikan
    UPM/TNCPI/DD/007     Panduan Penyediaan Buku Makmal
    UPM/TNCPI/DL/005     Prosedur Pelantikan Staf Pejabat Pendaftar
                 Garis Panduan Pengambilan Pembantu Penyelidik
    UPM/TNCPI/DL/018
                 Sekolah Pengajian Siswazah
                 Buku Peraturan Kewangan dan Perakaunan, Pejabat
    UPM/TNCPI/DL/022
                 Bendahari
    Peringkat PTJ       Prosedur Penerimaan Jawatan PTJ
    Peringkat PTJ       Garis Panduan Pelantikan Pembantu Penyelidik
(UPM/PEND/BUM/OPR/P001)
                 PEJABAT           Halaman     :  3 | 13
             TIMBALAN NAIB CANSELOR        No. Semakan    :   05
             (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)      No. Isu      :   01
             PROSEDUR PELAKSANAAN,        Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
             PEMANTAUAN DAN PENILAIAN          Kod Dokumen :
                PENYELIDIKAN            UPM/TNCPI/RMC/P02

4.0  TERMINOLOGI DAN GLOSARI

   ICC      :   Pusat Inovasi dan Pengkomersilan
   KJL      :   Ketua Jabatan/Lab
   KP       :   Ketua Penyelidik/Ketua Projek
   PIA      :   Pengarah Institut/Akademi
   PTJ      :   Pusat Tanggungjawab iaitu Fakulti, Institut, Akademi dan
              Sekolah
   PT       :   Pegawai Tadbir
   RMC      :   Pusat Pengurusan Penyelidikan
   TDP      :   Timbalan Dekan PTJ yang bertanggungjawab di dalam
              portfolio penyelidikan dan inovasi di PTJ
   TPGP      :   Timbalan Pengarah (Geran Penyelidikan), RMC5.0  TANGGUNGJAWAB

   Pengarah RMC dan Ketua PTJ bertanggungjawab menentukan prosedur ini dipatuhi
   bila projek penyelidikan dilaksanakan di peringkat PTJ yang berkenaan.

   Sesiapa yang terlibat dengan proses pelaksanaan, pemantauan dan penilaian projek
   penyelidikan perlu mematuhi prosedur ini.
                   PEJABAT                 Halaman        :  4 | 13
               TIMBALAN NAIB CANSELOR              No. Semakan    :   05
              (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)            No. Isu      :   01
               PROSEDUR PELAKSANAAN,              Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
              PEMANTAUAN DAN PENILAIAN                 Kod Dokumen :
                 PENYELIDIKAN                   UPM/TNCPI/RMC/P02

6.0  CARTA ALIR

          7.1 Mula         7.2 Terima
          Keputusan
        Permohonan Geran         7.3 Peroleh
        Keperluan (Sumber)         7.4 Laksana
         Penyelidikan
        7.5 Sedia Laporan
         7.6 Menilai /
          Memantau
                          7.8 Laksana
                        Tindakan Pembetulan

           7.7
                       Tidak
         Memuaskan?


            Ya


        7.9 Maju ke RMC
    Tidak                  7.13 Laksana
                                   Tidak
                       Tindakan Pembetulan


           7.10          7.11 Laksana Proses
                                    7.12
          Penaja Luar    Tidak  Penilaian Peringkat
                                   Memuaskan ?
          Universiti?          Universiti

            Ya

        7.14 Maju ke Penaja
           Luar         7.15 Laksana
        Maklumbalas Penaja
         7.16 Rekod                     Ya
           7.17
         Projek Tamat ?                             Petunjuk :


            Ya                                  Proses Peringkat PTJ

                                              Proses Peringkat RMC
        7.18 Sedia Laporan
           Akhir                                 Tindakan Ketua
                                              Penyelidik
                                              Tindakan RMC
         7.19 Tamat
                                              Tindakan PTJ
                  PEJABAT           Halaman     :  5 | 13
              TIMBALAN NAIB CANSELOR        No. Semakan    :   05
             (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)      No. Isu      :   01
              PROSEDUR PELAKSANAAN,        Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
             PEMANTAUAN DAN PENILAIAN          Kod Dokumen :
                PENYELIDIKAN            UPM/TNCPI/RMC/P02

7.0   PROSES TERPERINCI


 Bil  Tindakan                             Tanggungjawab

 7.1  Mula


 7.2  Terima Keputusan Permohonan Geran

     7.2.1  Terima keputusan permohonan geran penyelidikan         TPGP
         daripada penaja geran

     7.2.2  Jika setuju,                            KP

         a) Semak peruntukan yang diluluskan dan syarat yang
          dikenakan
         b) Buat penyesuaian aktiviti penyelidikan berdasarkan
          kepada peruntukan dan syarat yang dikenakan
         c) Semak dan kemas kini ‘milestone’ aktiviti
          penyelidikan
         d) Maklumkan kepada penaja melalui RMC

     7.2.3  Simpan rekod permohonan yang telah berjaya di PTJ       PIA /TDP

     7.2.4  Jika tidak setuju,                         KP

         a) Maklumkan kepada penaja melalui RMC mengenai
          penolakan tawaran penyelidikan
         b) Simpan rekod penolakan dan proses tamat


 7.3  Peroleh Keperluan (Sumber)

     7.3.1  Dapatkan keperluan penyelidikan                KP/PT
         a) Sumber Manusia
          Jalankan pelantikan (sekiranya berkaitan) bagi :
           Pembantu Penyelidik (RA)
            Rujuk : Garis Panduan Pelantikan Pembantu
            Penyelidik PTJ (jika berkaitan)
           Pembantu Penyelidik Siswazah
            Rujuk : Prosedur Sekolah Pengajian
            Siswazah (jika berkaitan)
           Skim Pasca Doktoral
            Rujuk : Garis Panduan Skim Pasca Doktoral
            (UPM/TNCPI/RMC/GP04) atau Garis Panduan
            Permohonan    Skim   Geran   Universiti
            Penyelidikan (RUGS) (UPM/TNCPI/DD/002)
                PEJABAT           Halaman     :  6 | 13
            TIMBALAN NAIB CANSELOR        No. Semakan    :   05
           (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)      No. Isu      :   01
            PROSEDUR PELAKSANAAN,        Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
           PEMANTAUAN DAN PENILAIAN          Kod Dokumen :
              PENYELIDIKAN            UPM/TNCPI/RMC/P02

           Lain-lain jawatan seperti Pegawai Penyelidik,
           Felo Perunding dan Felo Penyelidik
           Rujuk : Prosedur Pelantikan Staf Pejabat
           Pendaftar (UPM/TNCPI/DL/005) dan Garis
           Panduan Permohonan Skim Felo Penyelidik
           Dan Felo Perunding (UPM/TNCPI/RMC/GP07)

           Bagi lantikan kerja upahan, gunakan Borang         KP
           Permohonan Kerja Upahan (Jangka Pendek)
           (UPM/TNCPI/RMC/P02/PKU/BR13)

       b) Bekalan perkhidmatan                      KP
         Buat perolehan bekalan dan perkhidmatan dengan
         merujuk Prosedur Pengendalian Perolehan Bekalan
         Perkhidmatan dan Kerja
         Rujuk : Buku Peraturan Kewangan dan
         Perakaunan,   Pejabat   Bendahari,  UPM
         (UPM/TNCPI/DL/022)

       c) Peralatan                            KP
         Buat perolehan peralatan yang diperlukan
         Rujuk : Buku Peraturan Kewangan dan
         Perakaunan,   Pejabat   Bendahari, UPM
         (UPM/TNCPI/DL/022)

7.4  Laksana Penyelidikan

   7.4.1  Laksanakan   penyelidikan sebagaimana dalam          KP
       permohonan yang diluluskan dengan merujuk kertas
       cadangan penyelidikan terkini dan rekodkan kerja
       penyelidikan dalam Buku Makmal atau Buku Catatan
       Pengamatan/ Penyelidikan   dengan menggunakan
       Templat   Buku   Makmal   (UPM/TNCPI/RMC
       /P02/BM/TP1)
       Rujuk : Panduan Penyediaan Buku Makmal
       (UPM/TNCPI/DD/007)

   7.4.2  Sebarang perubahan kepada keanggotaan kumpulan        KP / RMC
       penyelidikan perlu mendapat persetujuan penaja dan
       maklumkan kepada RMC untuk pengemaskinian rekod
       Rujuk : Panduan Penggantian Ketua Projek
       Penyelidikan (UPM/TNCPI/DD/006)


   7.4.3  Bagi lawatan teknikal keluar negara, sila rujuk Garis       KP
       Panduan Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara
       Dengan   Peruntukan    Geran   Penyelidikan
       (UPM/TNCPI/RMC/GP06)
                PEJABAT           Halaman     :  7 | 13
            TIMBALAN NAIB CANSELOR        No. Semakan    :   05
            (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)      No. Isu      :   01
            PROSEDUR PELAKSANAAN,        Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
            PEMANTAUAN DAN PENILAIAN           Kod Dokumen :
               PENYELIDIKAN             UPM/TNCPI/RMC/P02    7.4.4  Rancang dan laksanakan semakan ke atas               KP
        penyelidikan pada peringkat yang bersesuaian
        Rujuk : Garis Panduan Mesyuarat Semakan
        Penyelidikan (UPM/TNCPI/RMC/GP11)

    7.4.5  Ubah agihan peruntukan (jika perlu)                KP
        Rujuk :   Garis Panduan Pemindahan Agihan
        Peruntukan (UPM/TNCPI/RMC/GP02)


7.5  Sedia Laporan

    7.5.1  Sediakan laporan kemajuan berkala dan laporan akhir        KP
        mengikut keperluan penaja

    7.5.2  Majukan laporan kepada PTJ untuk dinilai mengikut         KP
        keperluan penaja


 7.6  Menilai / Memantau

    7.6.1  Menilai  dan   memantau  Laporan   Kemajuan
        Penyelidikan dari aspek:

        a) Tempoh dan ‘milestone’ penyelidikan          KP / PIA / TDP
         Penyelidik perlu mematuhi tempoh penyelidikan
         dan jadual kerja (milestone) seperti dalam
         permohonan   penyelidikan dan  sebarang
         perubahan dalam jadual kerja perlu mendapat
         persetujuan penaja dan maklumkan kepada PTJ
         dan RMC

        b) Kewangan                        KP / PIA / TDP
         Penyelidik   perlu   berbelanja   mengikut
         perancangan yang telah diluluskan

        c) Skop Penyelidikan                   KP / PIA / TDP
         Penyelidik perlu mematuhi skop penyelidikan yang
         telah dinyatakan dalam kertas cadangan
         penyelidikan dan jika perlu perubahan skop,
         dapatkan persetujuan penaja dan maklumkan
         kepada RMC

        d) Bagi penukaran tajuk/ KP/ tukar atau tambah ahli    KP / PIA / TDP
         projek, sila mohon   kepada penaja melalui
         PTJ/RMC
                 PEJABAT          Halaman     :  8 | 13
             TIMBALAN NAIB CANSELOR       No. Semakan    :   05
            (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)     No. Isu      :   01
             PROSEDUR PELAKSANAAN,       Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
            PEMANTAUAN DAN PENILAIAN         Kod Dokumen :
               PENYELIDIKAN           UPM/TNCPI/RMC/P02

        e) Laksanakan penilaian serta pemantauan di        PIA/ TDP/ KP
         peringkat PTJ sahaja bagi projek penyelidikan
         yang dibiayai oleh PTJ berkenaan dan hantar
         laporan akhir ke RMC untuk rekod

    7.6.2  Penilaian Sumber Manusia                 PIA/ TDP/ KP

        a) Laksanakan penilaian prestasi sumber manusia
         berkaitan dengan penyelidikan
         Rujuk : Garis Panduan Penilaian Prestasi
         Pegawai Penyelidikan (UPM/TNCPI/RMC/GP08)


7.7  Memuaskan?
                                      PIA / TDP
    7.7.1  Jika ya, ikut langkah 7.9
    7.7.2  Jika tidak, ikut langkah 7.8


7.8  Laksana Tindakan Pembetulan

    7.8.1  Laksanakan tindakan pembetulan mengikut cadangan         KP
        Penilai PTJ dan ikut langkah 7.6


7.9  Maju ke RMC

    7.9.1  Majukan laporan penyelidikan kepada RMC              KP


7.10  Penaja Luar Universiti?
                                       TPGP
    7.10.1 Jika ya, ikut langkah 7.14
    7.10.2 Jika tidak, ikut langkah 7.11


7.11  Laksana Proses Penilaian Peringkat Universiti

    7.11.1 Laksanakan proses penilaian laporan dan pantau         TPGP
       aktiviti mengikut kriteria yang ditetapkan oleh jenis
       geran


7.12  Memuaskan?

    7.12.1 Jika ya, ikut langkah 7.16                   TPGP
    7.12.2 Jika tidak, ikut langkah 7.13
                PEJABAT          Halaman     :  9 | 13
            TIMBALAN NAIB CANSELOR       No. Semakan    :   05
            (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)     No. Isu      :   01
            PROSEDUR PELAKSANAAN,       Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
            PEMANTAUAN DAN PENILAIAN         Kod Dokumen :
               PENYELIDIKAN           UPM/TNCPI/RMC/P027.13  Laksana Tindakan Pembetulan

    7.13.1 Ambil tindakan pembetulan yang disyorkan dan ikut         KP
       langkah 7.11

    7.13.2 Sekiranya projek bermasalah dan tidak dapat di atasi     TPGP
       di peringkat PTJ, RMC akan mengambil tindakan
       ketidakpatuhan produk


7.14  Maju ke Penaja Luar

    7.14.1 Sedia dan majukan laporan projek kepada penaja luar      TPGP
       mengikut keperluan geran sama ada :

        a) penyelidik menghantar terus kepada penaja tanpa        KP
         penilaian atau pengesahan RMC dengan satu
         salinan dihantar kepada PTJ/RMC untuk rujukan
         atau,

        b) penghantaran kepada penaja setelah semakan dan        KP
         kelulusan RMC


7.15  Laksana Maklum balas Penaja

    7.15.1 Laksanakan tindakan setelah mendapat    laporan        KP
       maklum balas kemajuan projek dari penaja


7.16  Rekod

    7.16.1 Rekodkan laporan kemajuan projek untuk semakan       KP / TPGP
       dan rujukan


7.17  Projek Tamat?
                                     KP / TPGP
    7.17.1 Jika ya, ikut langkah 7.18
    7.17.2 Jika tidak, ikut langkah 7.4


7.18  Sedia Laporan Akhir

    7.18.1 Sedia dan majukan laporan akhir projek mengikut          KP
       keperluan geran untuk semakan dan pengesahan
       kepada RMC
                  PEJABAT           Halaman     :   10 | 13
              TIMBALAN NAIB CANSELOR       No. Semakan    :   05
             (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)      No. Isu      :   01
             PROSEDUR PELAKSANAAN,        Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
             PEMANTAUAN DAN PENILAIAN          Kod Dokumen :
                PENYELIDIKAN            UPM/TNCPI/RMC/P02     7.18.2 RMC majukan laporan akhir yang lengkap kepada         TPGP
         penaja geran (jika berkaitan)

     7.18.3 Maklumkan kepada Pejabat Bendahari UPM untuk          TPGP
         penamatan projek


 7.19   Tamat
8.0   REKOD KUALITI

                       Tempat dan             Kuasa dan
    Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai           Tanggungjawab
 Bil                      Tempoh               Cara
           Rekod                  Menyenggara
                       Simpanan              Melupus

 1.   UPM/TNCPI/RMC/(Nama atau Kod       RMC        PT        Pengarah
    Geran)/(Kod Projek)/F(Siri)

    Fail Projek (Nama Geran /        3 tahun             Rincih/Arkib
    Penyelidik)             setelah tamat             (jika
                       penyelidikan            berkaitan)
    i. Maklumat Tawaran
        No. Pusat Kos
    ii. Laporan Perlaksanaan
        Pertukaran agihan
         peruntukan
        Lawatan Teknikal
        Pelantikan di bawah Skim
         Pasca Doktoral
        Perubahan Tempoh Projek/
         Pertukaran Tajuk/
         Pertukaran KP/Pertukaran-
         Penambahan Ahli Projek
        Kelulusan perolehan
    iii. Laporan Projek
        Laporan Berkala
        Laporan Akhir Projek
    iv. Pelbagai rekod yang berkaitan
        Surat berkaitan
        Dokumen lain
                PEJABAT           Halaman     :   11 | 13
            TIMBALAN NAIB CANSELOR       No. Semakan    :   05
            (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)      No. Isu      :   01
            PROSEDUR PELAKSANAAN,        Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
            PEMANTAUAN DAN PENILAIAN          Kod Dokumen :
               PENYELIDIKAN            UPM/TNCPI/RMC/P02

2.  UPM/TNCPI/RMC/(Nama atau Kod        RMC       PT        Pengarah
   Geran)/(Kod Pengurusan Geran)/
   F(Siri)
                        3 tahun            Rincih/Arkib
   Pengurusan Geran            setelah tamat            (jika
    Surat yang berkaitan dengan     penyelidikan           berkaitan)
    pelaksanaan dan pemantauan
    penyelidikan
    Surat makluman kepada PTJ
    Minit mesyuarat berkaitan
    Laporan kemajuan penyelidikan
    (jika berkenaan)
    Laporan kemajuan kewangan

3.  UPM/TNCPI/R/(Kod PTJ)/(Nama      Pejabat PIA /  PIA / TDP     PIA / TDP
   atau Kod Geran)/(Kod Projek)/F(Siri)    TDP

   Fail Projek (Nama Geran /        Sekurang-              Rincih
   Penyelidik)               kurangnya 3
    Surat kelulusan permohonan      tahun selepas
     peruntukan               tamat
    Jadual aktiviti penyelidikan     penyelidikan
    Jadual mesyuarat perancangan
     semakan
    Laporan Mesyuarat Semakan
     Penyelidikan (UPM/TNCPI/
     RMC/P02/LSP/BR17) yang
     dilengkapkan
    Laporan kemajuan
    Laporan akhir
    Rekod kontrak (jika berkenaan)
    Laporan Penilaian Prestasi
     Pegawai Penyelidikan (jika
     berkenaan)

4.  UPM/TNCPI/R/(Kod PTJ)/         Jabatan / Lab  KJL/Ketua       KJL
   (Jabatan/Lab)/(Nama atau Kod              Penyelidik
   Geran)/(Kod Projek)/F(Siri)        3 tahun
                      selepas tamat
   Projek Penyelidikan/(Kod Projek)    penyelidikan             Rincih
    Surat atau senarai kelulusan     kecuali Buku
    permohonan peruntukan        Makmal untuk
    Buku Makmal (Lab Book) atau       tempoh
    Buku Catatan Pengamatan /       sekurang-
    Penyelidikan             kurangnya
                        7 tahun
                  PEJABAT            Halaman     :  12 | 13
              TIMBALAN NAIB CANSELOR        No. Semakan    :   05
              (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)      No. Isu      :   01
              PROSEDUR PELAKSANAAN,        Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
              PEMANTAUAN DAN PENILAIAN          Kod Dokumen :
                 PENYELIDIKAN            UPM/TNCPI/RMC/P02 5.   UPM/TNCPI/R/(Kod PTJ)/            PTJ    Peg Kewangan    Bendahari
    Perolehan/(Nama atau Kod
    Geran)/(Kod Projek)/ F(Siri)
                         7 tahun               Rincih
    atau Kod PTJ             selepas tamat
                        penyelidikan
    Perolehan
     Perolehan (jika berkenaan)9.0   SEJARAH SEMAKAN

    No.     No. Seksyen      Huraian Pindaan     Disahkan     Tarikh
   Semakan                            Oleh     Kuat kuasa


    00         -           -          WP      30/08/2007


    01     Muka Hadapan     Pindaan disemak oleh     WP      01/10/2007
                    TWP dan disahkan oleh
                        WP

                    Tambah ruangan tarikh
                    pengesahan oleh WP,
                    tarikh kuat kuasa dan
                      tarikh kelulusan

             3.0      Tambahan rujukan

             4.0      Tambahan terminologi
                       TWP

             8.0       Tempoh simpanan,
                    kuasa dan cara melupus    02       7.3.3 (d)    Tambahan proses bagi     WP      04/02/2008
                    lantikan kerja upahan

            7.3.3 (e)     Tambahan proses
                     dengan menyatakan
                     penggunaan borang
          PEJABAT           Halaman     :  13 | 13
      TIMBALAN NAIB CANSELOR       No. Semakan    :   05
      (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)      No. Isu      :   01
      PROSEDUR PELAKSANAAN,        Tarikh Kuat kuasa : 7/11/2008
      PEMANTAUAN DAN PENILAIAN          Kod Dokumen :
         PENYELIDIKAN            UPM/TNCPI/RMC/P0203    7.7     Memasukkan maklumat      WP      19/03/2008
           baru pada 7.7 mengenai
             keperluan penilaian
            laporan berkala oleh
                RMC

     7.14     Memasukkan maklumat
            baru pada 7.14.1
            mengenai keperluan
           penilaian laporan akhir
               oleh RMC


04  Keseluruhan     Penambahan dan       WP      6/10/2008
   bahagian       pindaan pada
            keseluruhan prosedur
             melibatkan tajuk
            prosedur, seksyen 1.0
             hingga 9.0 dan
             pemecahan skop
             penyebaran hasil
            penyelidikan kepada
              prosedur baru


05    3.0        Tambah         WP      7/11/2008
           UPM/TNCPI/RMC/GP11,
            UPM/TNCPI/DD/006

     7.4.1     Pindaan kod Buku
           Makmal, tambah Format
             Buku Makmal

     7.4.2       Tambah
            UPM/TNCPI/DD/006

     7.4.4       Tambah
           UPM/TNCPI/RMC/GP11

   7.6 b), c), d)   Tambah PIA/TDP

     8.3     Tambah rekod kualiti

     8.4     Pinda tempoh simpanan
           Buku Makmal sekurang-
             kurangnya 7 tahun

								
To top