Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

NAMA JAWATAN by HC121002183522

VIEWS: 29 PAGES: 27

									                   BAHAGIAN DASAR
              KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN
                     TEMPATAN                  FAIL MEJA


     PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK
                  GRED M54
         Disediakan oleh             Disemak olehTandatangan  :             Tandatangan  :

Nama     : MOHAMED ALI BIN OTHMAN  Nama     :

Jawatan    :PEGAWAI TADBIR DAN    Jawatan    :
        DIPLOMATIK GRED M54
Tarikh    :             Tarikh    :
          MAKLUMAT PEGAWAI


NAMA            :   MOHAMED ALI BIN OTHMAN

JAWATAN HAKIKI       :   PEGAWAI TADBIR DAN
                 DIPLOMATIK

GRED JAWATAN        :   M54

BAHAGIAN/UNIT        :   BAHAGIAN DASAR

TARIKH MEMEGANG       :
JAWATAN


TARIKH PENEMPATAN      :

EMAIL            :   mohamedali@kpkt.gov.my
* Maklumat pegawai ini perlu dikemaskini setiap kali pertukaran pegawai
berlaku.
                 KANDUNGAN
Bil  Tajuk

1.  Latar Belakang

2.  Objektif / Visi / Misi / Piagam Pelanggan / Fungsi Bahagian Dasar

3.  Fungsi-Fungsi Utama Bahagian Dasar

4.  Carta Organisasi Kementerian

5.  Carta Organisasi Bahagian

6.  Senarai Tugas

7.  Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Bahagian Dasar

8.  Proses Kerja

9.  Senarai Semak

10.  Carta Aliran Kerja

11.  Senarai Undang-Undang/Peraturan/Peraturan Pentadbiran

12.  Senarai Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan Yang Diperlukan Oleh PPB (C) 1

13.  Norma Kerja

14.  Senarai Keahlian Jawatankuasa

15.  Senarai Tugas Harian
1.  LATAR BELAKANG DASARSebelum Penstrukturan Semula Organisasi KPKT 2007, tugas-tugas Bahagian Dasar
kini merupakan sebahagian tugas-tugas Bahagian Perancangan Dasar dan
Pembangunan (BPDP).

Berikutan daripada Penstrukturan Semula Organisasi KPKT pada 2007, Bahagian
dasar telah diwujudkan (Waran Perjawatan S11 yang berkuatkuasa mulai 1 Januari
2003).

Bahagian ini diletakkan di bawah pengawasan Timbalan Ketua Setiausaha
(Pembangunan) dan bertanggungjawab ke atas Kerajaan Tempatan, Perumahan dan
Persekitaran, Bomba dan Penyelamat, Perbandaran dan Landskap, dan Keurusetiaan
dan Pentadbiran Bahagian Dasar.2.  OBJEKTIF / VISI / MISI / PIAGAM PELANGGAN / FUNGSI BAHAGIAN DASAR

   2.1 Matlamat

     Menyediakan satu persekitaran hidup yang sihat, selamat, sejahtera dan indah
     dengan pertumbuhan sosio ekonomi bagi satu masyarakat Malaysia yang maju
     dan berdisiplin.

   2.2 Objektif

     Untuk bertindak sebagai ‘Think Tank’ dan ‘Strategic Integrator’ bagi memastikan
     dasar/program/projek dirancang dan digubal secara bersepadu dan berkesan
     untuk membangun persekitaran hidup dan penempatan manusia yang berkualiti
     dan mapan.

   2.3 Visi

     Menerajui penentuan hala tuju perancangan dan penggubalan dasar bagi
     membangun persekitaran hidup yang berkualiti dan mapan di seluruh negara.

   2.4 Misi

     Menjadi penasihat, penyelaras dan pakar rujuk dalam perancangan dan
     penggubalan dasar-dasar pembangunan persekitaran hidup yang berkualiti dan
     mapan di seluruh negara.
   2.5 Piagam Pelanggan

       Warga Bahagian Dasar berjanji akan:-

     i.    Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan
         (JPP) KPKT sekurang-kurangnya 6 kali setahun.

    ii. Mengeluarkan hasil kajian keberkesanan pelaksanaan dasar dalam tempoh
      yang ditetapkan seperti berikut:-

        (a) Kajian berbentuk empirikal dalam tempoh sembilan (9) bulan

        (b) Kajian berbentuk konsep dalam tempoh tiga (3) bulan

        (c) Kajian yang melibatkan pihak konsultan akan tertakluk kepada tempoh
          dalam terma kontrak


   2.6 Fungsi

    i.   Menerajui perancangan dan penggubalan dasar-dasar baru berhubung
        dengan core-business kementerian.

    ii.   Menilai keberkesanan pelaksanaan dasar dan peraturan selaras dengan hala
        tuju kementerian.

   iii.   Menambahbaik secara berterusan dasar dan peraturan sedia ada berasaskan
        kepada amalan-amalan terbaik melalui penandaarasan.

   iv.   Memberi khidmat nasihat dan perundingan dalam aspek perancangan dan
        penggubalan dasar-dasar berhubung dengan core-business kementerian.3.  FUNGSI-FUNGSI UTAMA BAHAGIAN DASAR.

   3.1 FUNGSI

        Perancangan dan Penggubalan Dasar Baru

         Memastikan dasar-dasar baru adalah selaras dengan misi, visi dan objektif
          Kementerian
PROJEK/PROGRAM/ AKTIVITI        PERLAKSANAAN / TINDAKAN


1. Urusetia Jawatankuasa Perancangan  Melaksanakan tugas-tugas urusetia.
dan Pembangunan KPKT


2. Mengulas kertas-kertas cadangan   Meneliti dan menganalisa setiap kertas
dan Kertas Jemaah Menteri       cadangan dan menyediakan ulasan untuk
                    pertimbangan Pengurusan Atasan
3. Mengkaji keperluan mewujudkan    Mengumpul maklumat dan mengenal pasti
Dasar Kebombaan dan Penyelamatan    isu dan masalah
Negara
   3.2 FUNGSI

   Mengkaji Keberkesanan Pelaksanaan Dasar-dasar Kementerian


   • Mengenalpasti isu-isu dan masalah dalam pelaksanaan dasar-dasar utama
    kementerian.


PROJEK/PROGRAM/ AKTIVITI         PERLAKSANAAN / TINDAKAN

1)      Mengkaji peningkatan    (i)     Mengkaji peningkatan penyampaian
   penyampaian    perkhidmatan       perkhidmatan program PBT berasaskan
   program   PBT  dari  segi      kepada kajian-kajian dan laporan sedia
   pembangunan      organisasi      ada.
   (struktur,perjawatan,  sistem  ii)      Menganalisis dan mencadangkan
   dan proses kerja)             penambahbaikan.
                     (iii)  Menyediakan laporan untuk pertimbangan
                         pengurusan atasan2)     Mengkaji keberkesanan    (i)    Menganalisis dan mengenalpasti isu-isu
   program     pembasmian         berasaskan kepada pangkalan data dan
   kemiskinan bandar             maklumat yang sedia ada.
                     ii)      Menganalisis dan mencadangkan
                         penambahbaikan
                     (iii)  Menyediakan laporan untuk pertimbangan
                         pengurusan atasan.
  3.3 FUNGSI

    Menambahbaik Secara Berterusan Dasar-dasar Sedia Ada

      Dasar-dasar sedia ada perlu ditambahbaik secara berterusan berasaskan
      kepada perkembangan persekitaran dan amalan-amalan terbaik (Best
      Practices).


PROJEK/PROGRAM/ AKTIVITI      PERLAKSANAAN / TINDAKAN

1) Mengimbas persekitaran untuk (i) Mengadakan sesi percambahan fikiran
  mengenalpasti     isu-isu    melibatkan semua kategori pegawai di
  berhubung   dengan  kualiti   KPKT.
  kehidupan masyarakat.
                 (ii) Merujuk    kepada   sumber-sumber
                    penyelidikan dan bahan-bahan literature
                    untuk mengenalpasti perkembangan semasa
                    dan arah aliran dasar pembangunan negara.

                  (iii) Mensintesiskan    penemuan   dan
                     mengeluarkan laporan.
3.4   FUNGSI

    Khidmat Nasihat/Perundingan, Penyelarasan Dan Penerbitan

     •  Memberi khidmat nasihat kepada Jabatan / Bahagian / Unit dalam
       penggubalan dasar,       menyelaras pelaksanaan KPI dan
       mendokumentasikan hasil kajian.


PROJEK/PROGRAM/ AKTIVITI        PERLAKSANAAN / TINDAKAN
1) Memberi khidmat   nasihat  dan  (i)  Menerima permintaan untuk nasihat/
  perundingan.                perundingan.
                        (ii) Mengenalpasti      bidang
                          kepakaran yang diperlukan.
                       (iii) Memberi  tugasan   kepada
                          pegawai yang bersesuaian
2) Mengeluarkan penerbitan berkaitan  Mendokumentasikan hasil kajian, aktiviti
  dasar dan peraturan KPKT       penandaarasan dan kajian keberkesanan
                    untuk dijadikan penerbitan KPKT.


3)    Menyelaraskan pelaksanaan   Melaksanakan   tugas  urusetia  dan
   sistem pengukuran prestasi (KPI)  menyelaraskan pelaksanaan KPI di KPKT.
   KPKT
 3.5 FUNGSI

   Aktiviti Pengurusan Bahagian

   • Melaksanakan aktiviti kualiti dan pendokumentasian tugas/tanggungjawab
    bahagian


PROJEK/PROGRAM/ AKTIVITI       PERLAKSANAAN / TINDAKAN1) Menyediakan Manual Prosedur    Mengadakan   bengkel  untuk  sesi
  Kerja (MPK) dan Fail Meja.    percambahan fikiran dan penyediaan MPK
                   dan FM.


2) Menyediakan  dokumen  ISO   Mengenalpasti proses-proses utama untuk
  Bahagian             dipersijilkan di  bawah   MS   ISO
                   9001:2000.Contohnya,      “Proses
                   keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar
                   Jabatan/Bahagian KPKT dicadang”
                   Mengenalpasti fungsi teras untuk diukur dari
3) Menyediakan      Petunjuk  segi kecekapan dan keberkesanan
  PrestasiUtama (KPI) Bahagian
             CARTA ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


                                B. MENTERI
                              Y. B MENTERI


               TIMB. MENTERI
               TIMB.MENTERI                     TIMB. MENTERI
                                         TIMB. MENTERI
                         SETIAUSAHA
                         PARLIMEN

                             KETUA SETIAUSAHA
                             KETUA SETIAUSAHA


  JABATAN BOMBA &
   PENYELAMAT
                                                   PERBADANAN
 JABATAN PERANCANGAN          BHG. INSPEKTORAT         BHG. UNDANG-UNDANG
   BANDAR & DESA                                          PENGURUSAN
                                                   SISA PEPEJAL
  JABATAN KERAJAAN          UNIT AUDIT DALAMAN           BHG. KORPORAT
    TEMPATAN

 JABATAN PERUMAHAN
    NEGARA                    TKSU ( PENGURUSAN)               TKSU ( DASAR &
                           (                       PEMBANGUNAN)
  JABATAN LANDSKAP
    NEGARA                                               (
                   BAHAGIAN                 BAHAGIAN
 TRIBUNAL TUNTUTAN
  PEMBELI RUMAH           SUMBER                 KEWANGAN &        BAHAGIAN
                                                  PEMBANGUNAN     BAHAGIAN
                   MANUSIA                 PEROLEHAN      & PELAKSANAAN     DASAR
 JABATAN PENGURUSAN                                          PROJEK
 SISA PEPEJAL NEGARA

INS. LATIHAN PERUMAHAN            PERBADANAN      PERBADANAN                     BAHAGIAN
 & KERAJAAN TEMPATAN             PENGURUSAN      PENGURUSAN                     PPW & PPG
                       SISA PEPEJAL     SISA PEPEJAL
                       CARTA ORGANISASI TERKINI BAHAGIAN DASAR KPKT                                Setiausaha Bahagian / JUSA C

                                Dr. Ab Rahman Awang - SUB(D)
                                             Amnah Abdul Hamid / N28 - PA/SUB(D)


  Cawangan Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar                    Cawangan Perumahan dan Kebombaan
     Mohamed Ali Othman / M54 – TSUB(D)KT                        Khoh Joo Bee / M54 – TSUB(D)PB

   Nurul Natasha Zulkifli / N27 –                                            Noor Faizah Mat Piah / N17 –
       PA/TSUB(D)KT                                                     PA/TSUB(D)PB

   Seksyen Kerajaan         Seksyen Perancangan      Seksyen Pentadbiran,      Seksyen Perumahan           Seksyen
     Tempatan           Bandar dan Landskap      Penyelarasan dan        YBhg. Datin Zarinah         Bomba dan
                                    Keurusetiaan         Kurban Hussin /          Sisa Pepejal
  Mohamed Ab. Rahman          Avtar Singh a/l        Sharon Kumari                        Paul Wong Kok Kiong
  / M52 – KPSUK(D)KT          S. Bhag Singh /        Sandanasamy /        M52 - KPSUK(D)R             /
                    M52 - KPSUK(D)PL         M48 - KPSU(D)                        M52 - KPSUK(D)B Kemajuan      Kemajuan      Perancangan      Penyelarasan     Keurusetiaan     Perumahan          Bomba dan Sisa
 Kerajaan      Kerajaan      Bandar dan      Mohamad        Abdul Aziz    Mohammad Akhir          Pepejal
 Tempatan 1     Tempatan 2      Landskap       Zamani         Halimi     bin Abdul Rahman /       Shahfizal Sharif /
                               Mohamad Said /     Abdullah/       M41/M44
Nur Amalina bt                                                              M41/M44
           Kosong /     Prakash Sukur /      M41         M41/M44        PSU(D)R
Abdullah Sawal                                                              PSU(D)B
           M41/M44       M41/M44       PSU(D)P        PSU(D)U
 /M41/M44
 PSU(D)KT1      PSU(D)KT2      PSU(D)PL             Unit Pentadbiran
                                    Nor Ain Abdul Aziz / N27 – PPT(D)


                 Kewangan             Fail         Pentadbiran          Aset/Stor
             Nor Zainie Nazira Mamat /     Nizarudin Karnain       Kosong /       Azman Mohamad Ariffin /
               N17 – PT P/O (D) 1       N17 – PT P/O (D)     N17 – PT P/O (D) 3     N17 – PT P/O (D) 4
                                  2

                                    Abdullah Lahaman /
                                     N1 – PAP(D)
NAMA JAWATAN          :   TIMBALAN SETIAUSAHA BAHAGIAN
                   (KERAJAAN TEMPATAN)
                   BAHAGIAN DASAR

GELARAN PENDEK         :   TSUB (KT)

TARAF JAWATAN         :   PTD M54

NAMA PEGAWAI          :

TANGGUNGJAWAB KEPADA      :   SETIAUSAHA BAHAGIAN DASARTUGAS-TUGAS

 1. Melaksanakan perancangan dan penggubalan dasar-dasar baru berhubung dengan
   KPKT.
 2. Melaksanakan penilaian keberkesanan pelaksanaan dasar dan peraturan yang sedia
   ada di KPKT.
 3. Melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dasar dan peraturan sedia ada.
 4. Menyalur khidmat nasihat dan perundingan dalam aspek perancangan dan
   penggubalan dasar-dasar KPKT.
 5. Urusetia J/K Perancangan dan Pembangunan KPKT (JPP).
 6. Mengulas kertas-kertas cadangan dan kertas Jemaah Menteri.
 7. Melaksanakan kajian peningkatan penyampaian perkhidmatan program PBT dari segi
   pembangunan organisasi.
 8. Melaksanakan pengimbasan persekitaran untuk mengenalpasti isu-isu berhubung
   dengan kualiti kehidupan masyarakat.
 9. Melaksanakan aktiviti penanda arasan berhubung dengan peningkatan penyampaian
   perkhidmatan PBT.
 10. Melaksanakan kajian sistem dan struktur pengutipan caj-caj perkhidmatan dan bayaran
   oleh agensi KPKT.
 11. Mewakili KPKT dalam mesyuarat-mesyuarat khas di luar KPKT yang melibatkan
   Perkara Dasar.
 12. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh KSU / TKSU (D) dan SUB (D) dari semasa ke
   semasa.
     SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI BAHAGIAN DASAR.

                       JAWATAN : TSUB (KT)
TUGAS PEGAWAI        TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB          KUASA YANG    TUGAS PEGAWAI-
ATASAN YANG ADA                             DIBERI     PEGAWAI LAIN YANG
HUBUNGAN                                        ADA HUBUNGAN SERTA
                                            JENIS HUBUNGAN
KSU / TKSU/SUB                                     KPSUK (D)Semua keputusan    1.  Melaksanakan perancangan dan        Menerima semua  Penjelasan konsep
berhubung dengan      penggubalan dasar-dasar baru berhubung   laporan       dan cara pelaksanaan.
penggubalan dasar     dengan KPKT.                pelaksanaan     Urusetia mesyuarat /
           2.  Melaksanakan penilaian keberkesanan               perbincangan untuk
KPKT / Bahagian                            program / dasar /
              pelaksanaan dasar dan peraturan yang               pengumpulan
              sedia ada di KPKT.             penilaian /
  Semua keputusan                                     maklumat / data /
           3.  Melaksanakan penambahbaikan secara     penanda aras /    dokumen
  berhubung
              berterusan dasar dan peraturan sedia ada.  daripada
  dengan
  penggubalan    4.  Menyalur khidmat nasihat dan        bahagian-
  dasar KPKT /      perundingan dalam aspek perancangan     bahagain di    PSU (D)
  Bahagian.       dan penggubalan dasar-dasar KPKT.      bawah KPKT.
           5.  Urusetia J/K Perancangan dan                   Urusan mendapatkan,
  Rancangan
              Pembangunan KPKT (JPP).                     mengumpul dokumen /
  Penggubalan
           6.  Mengulas kertas-kertas cadangan dan               data / maklumat.
  Dasar baru.
              kertas Jemaah Menteri.
  Rancangan
           7.  Melaksanakan kajian peningkatan
  Penilaian       penyampaian perkhidmatan program PBT          PSU (D )
  Keberkesanan      dari segi pembangunan organisasi.
  Dasar sedia ada. 8.  Melaksanakan pengimbasan persekitaran           Urusan surat-menyurat
  Rancangan kajian    untuk mengenalpasti isu-isu berhubung            dan fail.
  penambahbaikan.    dengan kualiti kehidupan masyarakat.   Perjanjian    Semua urusan
  Memberi khidmat                          Program     pentadbiran dan
  nasihat/perunding                                 kewangan
  .         9. Melaksanakan aktiviti penanda arasan          PT
             berhubung dengan peningkatan
             penyampaian perkhidmatan PBT.                  Urusan menaip
           10. Melaksanakan kajian sistem dan struktur
             pengutipan caj-caj perkhidmatan dan
             bayaran oleh agensi KPKT.                    dokumen dan data.
           11. Mewakili KPKT dalam mesyuarat-
             mesyuarat khas di luar KPKT yang
             melibatkan Perkara Dasar.
           12. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh KSU        PAR
             / TKSU (D) dan SUB (D) dari semasa ke
             semasa.                             Urusan fotostat dan
                                              penghantaran ,
                                              pengumpulan
                                              dokomen /data /
                                              maklumat.
   PROSES KERJA 1. Mengkaji peningkatan penyampaian perkhidmatan program PBT dari segi
   pembangunan organisasi ( struktur perjawatan, sistem dan proses kerja).
 2. Mengkaji keberkesanan program pembasmian kemiskinan bandar .
 3. Mengimbas persekitaran untuk mengenalpasti isu-isu berhubung dengan kualiti
   kehidupan masyarakat.BIL.         PROSES KERJA           PEGAWAI    SESSI UNDANG-
                             YANG     UNDANG /
       (KAJIAN BERBENTUK KONSEP)        MELULUSKAN   PERATURAN
                            / DIRUJUK
 1.  Membuat rujukan ke atas bahan-bahan       Pegawai-
    bercetak terbitan Kementerian / Jabatan dan  pegawai Bhg.
    dalam / luar negara.               Dasar


 2.  Menyediakan  deraf  Terma  Rujukan J/K Penilaian
    Jawatankuasa Petugas Penilaian Program
    KPKT   dan  mendapatkan  keputusan
    Jawatankuasa Pemandu.


 3.  Mengurusetiakan  Jawatankuasa   Pemandu    Pegawai-
    Penilaian KPKT.                pegawai Bhg.
                             Dasar

 4.  Mencadangkan    keahlian  Jawatankuasa
    Petugas Penilaian Program KPKT.


 5.  Mengurusetiakan   Jawatankuasa   Petugas   Pegawai-
    Penilaian Program KPKT semasa pembentukan   pegawai Bhg.
    deraf Garis panduan Penilaian Program.      Dasar
6.  Mengemukakan cadangan Garis panduan     J/K Pemandu
   Penilaian  Program   KPKT    kepada
   Jawatankuasa Pemandu untuk kelulusan.
BIL.        PROSES KERJA           PEGAWAI  SESSI UNDANG-
                             YANG   UNDANG /
      (KAJIAN BERBENTUK KONSEP)        MELULUSKAN PERATURAN
                           / DIRUJUK
 7.  Membuat pindaan kepada Cadangan Garis      Pegawai-
    panduan berdasarkan ulasan Jawatankuasa    pegawai Bhg.
    Pemandu.                     Dasar
 8.  Menyemak Garis panduan pada setiap tahun    Pegawai-
    dan apabila terdapat perubahan dalam     pegawai Bhg.
    organisasi Jabatan / Bahagian atau objektif   Dasar
    masing-masing 9.  Mengubahsuai / meminda Garis panduan dan
    ulang Perkara (6) hingga (8).
CARTA ALIRAN

          A       Membuat rujukan.

                  Menyediakan deraf Terma Rujukan (TOR).
                  Jawatankuasa Petugas Penilaian Program
                  ( J/K PPP).

   Tidak             Mencadangkan keahlian Jawatankuasa
   dipersetujui         .Petugas Penilaian Program

                  Mengemukakan deraf TOR dan keahlian J/K
                  PPP kepada Jawatankuasa Pemandu
                  Penilaian KPKT untuk kelulusan.
          Dipersetujui
                  Mengurusetiakan mesyuarat J/K PPP dalam
                  menyediakan deraf Penilaian Program Garis
  Tidak             panduan Program.
  dipersetujui          Mengemukakan deraf Garis panduan
                  Penilaian Program kepada Jawatankuasa
                  Pemandu Penilaian KPKT.
          Dipersetujui
                  Mengedarkan Garis panduan Penilaian
                  Program kepada Jawatankuasa Pemandu /
                  Bahagian.

                  Menyemak   Garispanduan   Penilaian
                  Program secara berkala atau apabila ada
                  perubahan.

                  Membuat pindaan kepada Garispanduan.
   Tidak
   dipersetuju
                  Kemukakan   kepada    Jawatankuasa
   i
                  Pemandu untuk kelulusan                  Edar pindaan kepada Jabatan / Bahagian.          T       Rekod
SENARAI SEMAK


       TINDAKAN             TANDA   CATATAN
                        ( _/ )


 1.  Membuat rujukan bahan bercetak.


 2. Deraf Terma Rujukan dan keahlian
  Jawatankuasa Pemandu.


 3. Keputusan Jawatankuasa Pemandu.


 4. Tindakan berikutan keputusan
  Jawatankuasa Pemandu.


 5. Garispanduan yang dipersetujui diedarkan
  kepada semua Jabatan / Bahagian.


 6. Jadual semakan Berkala Garispanduan
  Penilaian Program.


 7. Keputusan Jawatankuasa Pemandu ke atas
  pindaan.


 8. Edarkan pindaan garispanduan yang
  dipersetujui.


 9. Rekod dokumen (Garis panduan)
  di dalam fail.
BIL.         PROSES KERJA           PEGAWAI     SESSI
                            YANG      UNDANG-
      (KAJIAN BERBENTUK EMPIRIKAL)        MELULUSKAN   UNDANG /
                            / DIRUJUK    PERATURAN
 1.  Menganalisa keperluan pra penilaian / kajian  KSU
    awal impak dasar / pelan korporat / program /
    projek pembangunan.

 2.  Kemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian     J/K Penilaian
    Impak untuk penyediaan pelan tindakan      Impak
    penilaian.

 3.  Penyediaan pelan tindakan penilaian.

 4.  Penyediaan terma rujukan penilaian.

 5.  Menyediakan borang / format untuk metodologi  KSU
    pengumpulan data.
                            Pegawai-
 6.  Menjalankan penilaian.             pegawai Bhg.
                            Dasar
 7.  Pengumpulan data.
                            Pegawai-
 8.  Analisis data menggunakan komputer.       pegawai Bhg.
                            Dasar
 9.  Menyediakan syor-syor daripada penilaian.
                            Pegawai-
10.  Menyediakan laporan awal.            pegawai Bhg.
                            Dasar
11.  Membentangkan penemuan penilaian kepada
    “stake-holders and clients”.          Pegawai-
                            pegawai Bhg.
12.  Menyediakan laporan akhir.           Dasar

13.  Memaklumkan hasil penilaian dan syor-syor
   kepada “stake-holders and clients”.

14.  Mengesan perubahan yang dilakukan oleh
   pelanggan dan melaporkan kepada “stake-
   holders and clients”
CARTA ALIRAN

               A       Kenalpasti keperluan penilaian impak.


                       Kemukakan kepada Jawatankuasa
    T    Tidak            Pemandu Penilaian KPKT.
    T   Dipersetujui
    T
                       .Penyediaan Pelan Tindakan.                       Penyediaan Terma Rujukan.


                       Penyediaan Format Metodologi
                       Pengumpulan data.


                       Analisis data.                       Menyediakan syor-syor.                       Menyediakan laporan awal.


                       Membentangkan penemuan Penilaian
                       “stake-holders and clients”.
        Pindaan
                 Tiada Pindaan

                       Menyediakan laporan akhir..


                       Mengemukakan hasil penilaian kepada
                       “stake-holders and clients”.

                       Memaklumkan perubahan kepada
                       “stake-holders and clients”.

                       Rekod semua laporan dan pengesanan
               T        perubahan dan keputusan “stake-holders”.
 SENARAI SEMAK       TINDAKAN           TANDA   CATATAN
                      ( _/ )


1. Analisis keperluan pra penilaian.

2. Keputusan Jawatankuasa Pemandu
  Penilaian KPKT.

3. Pelan Tindakan Penilaian.

4. Terma Rujukan Penilaian.

5. Borang / Format Pengumpulan Data.

6. Laksanakan Penilaian.

7. Pengumpulan dan Analisis Data.

8. Syor-syor Penambahbaikan.

9. Laporan awal

10. Pembentangan laporan awal.

11. Laporan akhir.

12. Pengesanan perubahan dan melaporkan
  kepada “stake-holders”.

13. Merekodkan.
BIL.         PROSES KERJA            PEGAWAI      SESSI
                              YANG     UNDANG-
        (LANTIKAN KONSULTAN)          MELULUSKAN    UNDANG /
                            / DIRUJUK    PERATURAN
 1.  Menganalisa keperluan pra penilaian / kajian    KSU
    awal impak dasar / program / projek
    pembangunan.


 2.  Mewujudkan TOR.                 SUB / TSUB


 3.  Mendapatkan kelulusan TOR dan JKPP.         KSU


4.   Membuat pindaan kepada TOR ulasan J/K      Bahagian Dasar
    Pemandu.


5.   Dibawa ke J/K Tender untuk ditender bersama   Bahagian Dasar
    syor-syor / tender terhad / Terbuka / runding
    terus.


6.   “ Negotation “ bersama konsultan.          SUB


7.   Perakuan bayaran mengikut kemajuan kerja.      TSUB
CARTA ALIRAN


                   Analisa keperluan pra penilaian.


                   Mewujudkan Jawatankuasa TOR.


        Tidak         .
     T
        Diterima       Mendapatkan kelulusan TOR.


                   Membuat pindaan kepada TOR.

             Tiada Pindaan.

                   Menyediakan laporan akhir.                   Dibawa ke Jawatankuasa tender untuk
                   ditender bersama syor-syor.


                  “Negotation” bersama konsultan.                   Perakuan bayaran ikut kemajuan kerja.                   Rekod.
 SENARAI SEMAK       TINDAKAN             TANDA   CATATAN
                        ( _/ )


1. Analisis keperluan pra penilaian.


2. Mewujudkan Jawatankuasa TOR.


3. Mendapatkan kelulusan TOR.


4. Membuat pindaan kepada TOR.


5. Dibawa ke Jawatankuasa Tender untuk
  ditender bersama syor-syor.


6. “ Negotation “ bersama konsultan.


7. Perakuan bayaran mengikut kemajuan kerja.


8. Merekodkan.

								
To top