SASARAN KERJA TAHUNAN - DOC by icf1n7h

VIEWS: 374 PAGES: 22

									BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU
    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
     PERANCANGAN
   SASARAN KERJA TAHUNAN
PUSAT KEGIATAN GURU KUALA BERANG       TAHUN 2012
                       FUNGSI PKG 2012


FUNGSI 1:  MEMBANTU MELAKSANAKAN AKTIVITI TEKNOLOGI PENDIDIKAN YANG DIRANCANG DAN MENGUMPUL
      MAKLUMAT UNTUK PELAPORAN.

FUNGSI 2:  MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN INISIATIF ICT DI SEKOLAH.

FUNGSI 3 : MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN SEKOLAH BESTARI DAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT
      KELOMPOK.

FUNGSI 4:  MEMBANTU PENYEDIAAN DANPENERBITAN BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PELBAGAI MEDIA
      MENGIKUT PIAWAI YANG DITETAPKAN. (TIDAK BERKAITAN)

FUNGSI 5:  MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER.

FUNGSI 6:  MENGEDAR, MEMPROMOSI DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN MEMBANTU PROSES

FUNGSI 7:  PENGAUDITAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P DAN PENGURUSAN SEKOLAH. (TIDAK BERKAITAN)

FUNGSI 8:  MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAH.
                                                   2
FUNGSI 1:  MEMBANTU MELAKSANAKAN AKTIVITI TEKNOLOGI PENDIDIKAN YANG DIRANCANG DAN MENGUMPUL
       MAKLUMAT UNTUK PELAPORAN.

       AKTIVITI/ PROJEK/      PETUNJUK PRESTASI         SASARAN          PENCAPAIAN
        KETERANGAN        (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)     KERJA           SEBENAR
                                                                      KPI
  Bil.
       (Senaraikan aktiviti /     (Mana-mana yang      (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
          projek)           berkaitan)          prestasi)         yang berkaitan)

  1.1  Galakguna dan promosi    Kuantiti:            a. 100% sekolah                      Output
                                                     Perkara    Jumlah
     aktiviti teknologi      a. Mengikut keperluan       kelompok                        a. Bilangan aktiviti.
                                                Jumlah PKG        1
     pendidikan:           sekolah kelompok.        menggunakan                      b. % sekolah kelompok
                                                Jumlah sekolah ahli    28
                     Tajuk: Bengkel Laman      bahan/peralatan                      menggunakan
     1.1.1 CDRI           Web (wikispaces)        yang dibekalkan.   Jumlah sklh ahli yang        bahan/peralatan yang
                                                terlibat
     1.1.2 EduwebTV                        b. 1 kali aktiviti                      dibekalkan.
                                                Jum. aktiviti galakguna
     1.1.3 Kampus Astro      Kualiti:              galakguna/promosi   / promosi yg dijalankan
     1.1.4 Portal/Laman Web    a. Merujuk buku panduan                 % sekolah            Outcome
     1.1.5 Resos P&P         dan modul yang                    menggunakan           a. Peningkatan
                     disediakan bagi setiap                bahan/peralatan           penggunaan bahan
                     item.                         yang dibekalkan.          dan peralatan yang
                    b. 100% penggunaan                                      dibekalkan.
                     seminggu oleh setiap                                  b. Pembudayaan amalan
                     sekolah kelompok                                     penggunaan teknologi
                                                        Jumlah (RM)
                                                                  pendidikan dalam
                                                  Perkara
                                                                  P&P.
                                                Jum Kos 21000
                    Masa:                                           c. Proses P&P lebih
                    Januari - Disember                                      berkesan.

                    Kos:
                    OS21000
                    28 sklh X RM 20 X 1 hari =
                    RM560.00
                                                                              3
      AKTIVITI/ PROJEK/       PETUNJUK PRESTASI         SASARAN          PENCAPAIAN
       KETERANGAN         (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)      KERJA           SEBENAR
                                                                     KPI
Bil.
      (Senaraikan aktiviti /      (Mana-mana yang      (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
         projek)            berkaitan)          prestasi)         yang berkaitan)

1.2  Pengurusan Data Asas     Kuantiti:             a. Mengumpulkan                      Output
                                                    Perkara     Jumlah
    Teknologi Pendidikan     a. Mengikut keperluan BTP      data mengikut                     a. Maklumat/data asas
                                                Jumlah sekolah ahli    28
                    / BTPN / PTPB           masa yang telah                      yang diperlukan
                                                Jum. sekolah yang
                                     ditetapkan.                        dikutip mengikut
                                                selesai isi SSQS 1
    1.2.1 ICT            SSQS = 1 kali          .           Jum. sekolah yang
                                                                  bilangan yang
                    SPPICTS = 2 kali       b. Membuat tindakikut  selesai isi SPPICTS 1        sepatutnya.
                    STS = Sepanjang Tahun      mengikut       Jum. sekolah yang        b. Data dapat dikumpul
                                     keperluan.      selesai isi SPPICTS 2        mengikut masa yang
    1.2.2 PSS            IQ-PSS = 1 kali                    Jum. sekolah yang          ditetapkan.
                    I-NILAM = 2 kali       c.  100% sekolah    telah isi STS
                                      kelompok mengisi  Jum. sekolah yang        Outcome
                                      kutipan data atas  selesai isi IQ PSS        a. Data yang diperolehi
                  b. 100% sekolah kelompok
                                      talian (SSQS,    Jum. sekolah yang          membantu
                  c. 1 jadual kutipan data                  selesai isi I-NILAM
                                      SPPICTS, IQ-PSS,                    menganalisa kesan
                  Kualiti:                I-NILAM)                        program/projek yang
                                                 Perkara    Jumlah (RM)    sedang dilaksanakan.
                  Data dikumpul mengikut
                                                Jum Kos 21000          b. Pelaksanaan program
                  masa yang ditetapkan.
                                                                  berjalan dengan
                  Masa:                                             lancar.
                  Januari – Disember

                  Kos:
                  OS21000
                  28 sklh X RM 20 X 1 hari =
                  RM560.00
                                                                             4
      AKTIVITI/ PROJEK/      PETUNJUK PRESTASI         SASARAN          PENCAPAIAN
      KETERANGAN        (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)     KERJA           SEBENAR
                                                                   KPI
Bil.
      (Senaraikan aktiviti /      (Mana-mana yang     (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
         projek)            berkaitan)         prestasi)         yang berkaitan)

1.3  Pengurusan SKT PKG:     Kuantiti:            a. 1 dokumen                      Output:
                                                  Perkara    Jumlah
                  a. 2 jenis perancangan       perancangan SKT                   a. Jumlah PKG
                                               Jumlah PKG       1
    1.3.1  Perancangan SKT     SKT PKG             PKG dan Staf PKG                    menyediakan
                                               Jumlah perancangan
        PKG 2011       b. 3 jenis pelaporan        2011                     1     dokumen
                                               SKT PKG
    1.3.2  Laporan Bulanan     pencapaian SKT PKG      b. 12 dokumen laporan  Jumlah laporan
                                                                perancangan dan
        Pencapaian SKT                     bulanan pencapaian  bulanan SKT PKG          laporan pencapaian
        PKG 2011       Kualiti:              SKT PKG        Jumlah laporan          SKT 2011 dengan
    1.3.3  Laporan       a. Dokumen yang         c. 1 dokumen laporan   tahunan SKT PKG          lengkap.
        Pencapaian       kemaskini            pencapaian SKT    Jumlah laporan SKT
        Tahunan SKT     b. Menggunakan format       PKG dan Staf     Staf              Outcome:
        PKG 2011        yang standard          Januari – Jun 2011                  a. Aktiviti dapat
    1.3.4  Perancanngan     c. Aktiviti dilaksanakan    d. 1 dokumen laporan                    dijalankan
        SKT Individu Staf    mengikut keperluan       pencapaian SKT                     sebagaimana
        PKG           organisasi           PKG dan Staf akhir                   dirancang.
    1.3.5  Laporan                         tahun 2011                      b. Dasar-dasar KPM
        Pencapaian SKT    Masa:                                           dapat dilaksanakan
        Individu Staf PKG  Januari – Disember                                     diperingkat zon.
                                                              c. Perkhidmatan kepada
                  Kos:                                            sekolah dapat
                  Tiada                                           diberikan secara
                                                                sistematik.
                                                                           5
FUNGSI 2:  MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN INISIATIF ICT DI SEKOLAH.

         AKTIVITI/ PROJEK/    PETUNJUK PRESTASI           SASARAN           PENCAPAIAN
          KETERANGAN      (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)       KERJA            SEBENAR
                                                                               KPI
  Bil.
       (Senaraikan aktiviti /     (Mana-mana yang        (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
          projek)           berkaitan)            prestasi)         yang berkaitan)

  2.1  Perkhidmatan sokongan    Kuantiti:            a. Merekodkan semua                             Output
     inisiatif ICT sekolah    a. 100% sekolah ahli        aduan dan masalah     Bilangan      Bilangan          a. % masalah teknikal
     (Meja bantuan aras 1):    b. Personel dirujuk:        yang diterima di      sekolah       Aduan            ICT diambil tindakan.
                     GPB/FT             dalam buku log        ahli                    b. Bilangan analisa
                                                                     Jumlah
                                                         Perkakasan
     2.1.1 Perkakasan      c. PKG login STS setiap      aduan.            28
                                                                           status peralatan ICT
                                                                Perisian
     2.1.2 Perisian         hari waktu bekerja                                             sekolah.
     2.1.3 Aplikasi       d. Analisis log aduan STS    b. Mengambil tindakan     Bilangan
                                                   sekolah
     2.1.4 Selenggaraan ICT     setiap bulan          terhadap aduan                              Outcome
                                                   terlibat
     2.1.5 Makmal Komputer    e. Kaedah bantuan         yang diambil dalam                            a. Masalah peringkat
     2.1.6 Schoolnet        -online             masa 2 hari bekerja.                            aras 1 diselesaikan
     2.1.7 Pusat Akses       -onsite visit                                              b. Masalah teknikal yg
     2.1.8 Konfigurasi       -fizikal           c.  90% masalah          Analisa STS                mudah dapat segera
         Rangkaian        -telefon              teknikal ICT diambil     Perkara    Jumlah            diberi kepada sekolah
         (LAN/WAN)       Kualiti:               tindakan.       Open                       yg memerlukan.
     2.1.9 Makmal Bahasa     a. Menggunakan                        In progress                  c. Peralatan berfungsi
         (MBM-MBI         manual/modul/pekeliling   d. 1 analisa status     Esculate to BTPN                 dan boleh digunakan
     2.1.10 Pelupusan dan      sedia ada.           peralatan ICT       Esculate to BTP                  dg baik.
         penggantian      b. Buku log dan pelaporan     sekolah.         Esculate to vendor               d. Pengurusan makmal
     2.1.11 Pegawai dirujuk:     menggunakan format                    Completed                     komputer, pusat akses
         GPB/FT17         yang standard.                      Completed with                  dan resos ICT dapat
                    c. 90% masalah teknikal                   payment                      ditingkatkan.
                     ICT diambil tindakan.                   Completed without               e. Aktiviti/program ICT
                                                  payment                      sekolah dapat
                    Masa:                            Closed                      dilaksanakan dengan
                    Januari - Disember                                               lebih lancar.
                    Kos:
                    OS21000                             Perkara        Jumlah (RM)
                    28 sklh X RM 20 X 2 hari =                  Jum Kos 21000
                    RM1120.00
                                                                                       6
      AKTIVITI/ PROJEK/      PETUNJUK PRESTASI         SASARAN          PENCAPAIAN
      KETERANGAN        (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)     KERJA           SEBENAR
                                                                    KPI
Bil.
      (Senaraikan aktiviti /     (Mana-mana yang      (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
         projek)           berkaitan)          prestasi)         yang berkaitan)

2.2  Bengkel ICT         Kuantiti:            a. Mengendali dan                    Output
                  a. 1 Bengkel ICT setiap      mengurus Bengkel       Perkara   Jumlah  a. Bilangan bengkel yang
                    PKG               ICT untuk Guru    Jumlah PKG       1     dijalankan
                    Tajuk: Bengkel         Penyelaras      Jumlah bengkel
                    1Bestari.net          Bestari/FT17     Bilangan guru yang       Outcome
                  b. 1 Dokumentasi program                 dilatih            a. Tahap penguasaan
                    yg lengkap          b. 80% GPB/FT17     Bilangan FT17 yang        ICT dalam kalangan
                                    sekolah kelompok   dilatih              personel ICT sekolah
                  Kualiti:              menerima latihan                    meningkat.
                  a. Berpandukan modul                    Perkara   Jumlah (RM)  b. Guru ICT lebih
                    yang dibekalkan                   Jum Kos 29000           kompeten.
                  b. Fasilitator yang                                   c. Sistem dan aplikasi di
                    berkelayakan                                      sekolah digunakan
                  Masa:                                           dengan baik.
                  Tarikh:

                  Kos:
                  OS29000
                  2 hari X 28 org X RM 12 =
                  RM672.00
                                                                            7
FUNGSI 3 : MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN SEKOLAH BESTARI DAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT
      KELOMPOK.

       AKTIVITI/ PROJEK/      PETUNJUK PRESTASI           SASARAN          PENCAPAIAN
        KETERANGAN        (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)       KERJA           SEBENAR
                                                                        KPI
  Bil.
       (Senaraikan aktiviti /     (Mana-mana yang        (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
          projek)           berkaitan)            prestasi)         yang berkaitan)

  3.1  Memantau aktiviti dan    Kuantiti:            a. Melaksanakan satu                     Output
                                                      Perkara   Jumlah
     khidmat nasihat       a. Pemantauan 100%         kali pemantauan                      a. Bilangan sekolah
                                                  Jumlah sekolah ahli  28
     pembestarian sekolah:      Sekolah dalam          dan khidmat nasihat                     mencapai 3-5 bintang
                                                  Jum. sekolah yang
                     kelompok PKG.          kepada semua                         SSQS.
                                                  telah dipantau
     3.1.1 Aplikasi ICT      b. Jadual Pemantauan        sekolah ahli.       Jumlah pemantauan
                                                                  b. Bilangan sekolah
     3.1.2 Sistem Pengurusan     disediakan.                                         mencapai tahap lebih
                                                  Peratusan Pencapaian
         Sekolah (SPS)                     b. 100% sekolah                         30% penggunaan
     3.1.3 Learning        Kualiti:              mencapai tahap 3                       peralatan ICT.
                                                      Perkara     Jumlah
         Management      a. Menggunakan instrumen      bintang dalam
                                                  Jumlah sekolah ahli   28
         System (LMS)       atas talian           pembestarian                       Outcome
     3.1.4 Inisiatif ICT       SSQS/SPPICTS.          sekolah berasaskan    Jum. sekolah yang        a. Peningkatan
                                                  mendapat 3 – 5
     3.1.5 Portal         b. Laporan pemantauan yg      SSQS.           bintang SSQS
                                                                    penggunaan
     3.1.6 Projek Khas        standard.                                          peralatan, bahan dan
     3.1.7 Kelab/briged                      c.  Penggunaan ICT        Perkara     Jumlah   aplikasi ICT di sekolah
         bestari        Masa:                 dalam kalangan     Jumlah sekolah ahli       b. Guru dan pelajar
                                                               28
     3.1.8 Program kolaborasi   Januari - Disember          guru sekolah      Jum. sekolah yang
                                                                    mengamalkan budaya
         /perkongsian pintar                     berkenaan       mencapai tahap lebih        ICT di dalam dan luar
     3.1.9 E-Bahan        Kos:                 mencapai tahap     30% penggunaan ICT         kelas.
     3.1.10 E-Learning      OS21000                sekurang-kurangnya                   c. Pelajar bestari, inovatif
     3.1.11 SSQS/SPPICTS     28 sklh X RM20 X 2 hari        30%.           Perkara    Jumlah (RM)   dan kreatif.
                    = RM1120.00                         Jum Kos 21000
                                                                                  8
FUNGSI 4:  MEMBANTU PENERBITAN BAHAN

       AKTIVITI/ PROJEK/     PETUNJUK PRESTASI          SASARAN          PENCAPAIAN
       KETERANGAN       (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)      KERJA           SEBENAR
                                                               KPI
  Bil.
      (Senaraikan aktiviti /    (Mana-mana yang       (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
         projek)          berkaitan)           prestasi)         yang berkaitan)                                  TIDAK TERLIBAT
                                                                  9
FUNGSI 5:  MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER.


       AKTIVITI/ PROJEK/      PETUNJUK PRESTASI         SASARAN            PENCAPAIAN
        KETERANGAN        (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)      KERJA             SEBENAR
                                                                      KPI
  Bil.
       (Senaraikan aktiviti /     (Mana-mana yang       (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
          projek)           berkaitan)           prestasi)         yang berkaitan)

  5.1  Memantau dan memberi     Kuantiti:            a. Melaksanakan satu       Perkara   Jumlah   Output
     khidmat nasihat:       a. 100% Sekolah dalam       kali pemantauan                     a. Peningkatan 1%
                                                 Jumlah sekolah ahli  28
                     kelompok PKG          dan khidmat nasihat                    (bilangan pelajar)
                                                 Jum lah sekolah yang
     5.1.1 Pengurusan dan     b. Jadual pemantauan        kepada semua      telah dipantau           pengiktirafan tahap
     pembangunan Pusat        disediakan           sekolah ahli yang   Jumlah pemantauan          Jauhari program
     Sumber Sekolah                         dipantau.       Peratusan Pencapaian
                                                                   NILAM di sekolah
                    Kualiti:                                           setiap tahun.
     5.1.2 Pengurusan program   a. Instrumen: IQ-PSS & I-    b. 100% sekolah                      b. Sekurang-kurangnya
                                                   Jauhari NILAM 2010
     galakan membaca         NILAM              mengisi data IQ-                      terdapat 1 PSS contoh
                                                      SM     SR
     a. NILAM           b. Laporan pemantauan yg      PSS dan I-NILAM     Tahap               setiap PKG.
                                                     Jum % Jum      %
     b. KM1M             standard
                                                 Gangsa
     c. READ2011         c. 100% sekolah mengisi                                  Outcome
                                                 Perak
                     data IQ-PSS dan I-                                   a. Pengurusan,
     5.1.3 Pengurusan Program    NILAM                          Emas                perkhidmatan dan
     literasi maklumat                                    Nilam               penggunaan PSS
                                                 Jumlah               meningkat.
     5.1.4 Penggunaan Pusat    Masa:                             Jauhari NILAM 2011     b. Peningkatan bilangan
     Akses Sekolah        Januari - Disember                         SM     SR      pelajar mendapat
                                                 Tahap
                                                     Jum % Jum      %    pengiktirafan tahap
     Pegawai dirujuk: GPM     Kos:                            Gangsa               Jauhari program
                    OS21000                          Perak               NILAM.
                    28 sklh X RM20 X 2 hari                  Emas              c. Sekolah
                    = RM1120.00                         Nilam               melaksanakan
                                                 Jumlah               program literasi
                                                 Pngkatan              maklumat.
                                                                 d. Budaya mendapatkan
                                                    Perkara      Jumlah   maklumat secara
                                                 Jumlah sekolah ahli         digital meningkat.
                                                 Jum. PSS Contoh SR
                                                 Jum. PSS Contoh SM
                                                                               10
      AKTIVITI/ PROJEK/      PETUNJUK PRESTASI         SASARAN          PENCAPAIAN
      KETERANGAN        (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)      KERJA           SEBENAR
                                                                    KPI
Bil.
      (Senaraikan aktiviti /     (Mana-mana yang       (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
         projek)           berkaitan)           prestasi)         yang berkaitan)


                                                  Perkara     Jumlah
                                               Jumlah Pusat Akses
                                               Jumlah Pusat Akses
                                               yang aktif

                                                 Perkara    Jumlah (RM)
                                               Jum Kos 210005.2  Khidmat bantu PSS      Kuantiti:            a. Sekolah yang diberi                  Output
                  a. 2 PSS 1 - 3 bintang       khidmat bantu         Perkara    Jumlah  a. Bil PSS telah diberi
                    setiap PKG.           meningkat sekurang-  Jumlah sekolah ahli   28    perkhidmatan khidmat
                     SMK Tapu           kurangnya 1 bintang.  Jum. sekolah yang         bantu
                     SK Dusun          b. Sekolah        diberi khidmatbantu       b. Setiap PKG
                  b. 1 dokumentasi program      melaksanakan 100%   Jum khidmatbantu          mempunyai sekurang-
                    yang lengkap          aktiviti PSS      Jum. PS yang            kurangnya 1 PSS
                                    sebagaimana yang    mendapat 3 – 5           Contoh.
                  Kualiti:              dirancang.       bintang IQ-PSS         c. Bilangan PSS
                  a. Menggunapakai Modul                  setelah khidmatbantu        mendapat
                    Khidmatbantu PSS                                     pengiktirafan
                  b. Tahap pencapaian IQ                                    sekurang-kurangnya 3
                    PSS meningkat                       Perkara    Jumlah (RM)
                                                                 bintang dapat
                                               Jum Kos 21000
                  Masa:                                            ditingkatkan.
                                               Jum Kos 27000
                  Januari - Disember                    Jum Kos 29000          Outcome
                  Kos:                                           a. PSS berfungsi dg
                  OS21000                                           berkesan membantu
                  2 org X RM20 X 2 hari                                    guru dan pelajar
                  = RM80.00                                          mencapai objektif
                  OS27000                                           P&P, melaksanakan
                  2 sklh x RM500.00                                      aktiviti literasi
                  =RM1,000.00                                         maklumat dan
                  OS29000                                           gerakan membaca.
                  3 hari X 2 sklh X 28 org X
                  RM 12 = RM2016.00

                                                                            11
      AKTIVITI/ PROJEK/      PETUNJUK PRESTASI         SASARAN          PENCAPAIAN
      KETERANGAN        (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)      KERJA           SEBENAR
                                                                     KPI
Bil.
      (Senaraikan aktiviti /     (Mana-mana yang       (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
         projek)           berkaitan)           prestasi)         yang berkaitan)

5.3  Bengkel Pengurusan      Kuantiti:            a. Mengendali dan                     Output
                                                  Perkara     Jumlah
    Pusat Sumber Sekolah     a. 1 Bengkel PSS setiap      mengurus 1 Bengkel                   a. Bilangan bengkel yang
                    PKG               Pengurusan Pusat    Jumlah PKG        1     dijalankan.
                    Tajuk: Bengkel         Sumber Sekolah.    Jum sklh ahli      28   b. % bilangan GPM yang
                    Pemantapan i-NILAM                   Jumlah GPM yang           menerima latihan
                  b. 1 Dokumentasi program    b. 80% GPM        menerima latihan
                                               Jumlah bengkel          Outcome
                    yg lengkap           menerima latihan
                                    asas pengurusan                     a. GPM mempunyai
                  Kualiti:              PSS .           Perkara     Jumlah (RM)   kelayakan / kemahiran
                  a. Menggunakan modul                   Jum Kos 29000            asas untuk mengurus
                    yang disediakan.                                      PSS.
                  b. Meningkatkan                                      b. Perkhidmatan dan
                    pengetahuan dan                                      pengurusan aktiviti
                    pengurusan PSS                                       PSS / panitia
                  c. Fasilitator yang                                      matapelajaran
                    berkelayakan.                                       berlangsung dengan
                                                                 lebih sempurna.
                  Masa:
                  Tarikh:

                  Kos:
                  OS29000
                  2hari X 28 org X RM 12=
                  RM672.00
                                                                             12
FUNGSI 6:  MENGEDAR, MEMPROMOSI DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

        AKTIVITI/ PROJEK/      PETUNJUK PRESTASI         SASARAN          PENCAPAIAN
        KETERANGAN        (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)      KERJA           SEBENAR
                                                                         KPI
  Bil.
       (Senaraikan aktiviti /      (Mana-mana yang      (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
          projek)            berkaitan)          prestasi)         yang berkaitan)


  6.1  Membantu duplikasi      Kuantiti:            a. Memberikan            Jum Bahan          Output
                                                                Jumlah
     bahan-bahan daripada     a. Mengikut permohonan       perkhidmatan yang    Jumlah                a. Jumlah bahan yang
                                                  PKG       CD
     BTP/BTPN/PTPB/PKG        pelanggan            memuaskan, mesra,        DVD VCD             diduplikasi
                                                 terlibat     data
                                     berkualiti dan
     6.1.1 DVD/VCD/CD       Kualiti:              mengikut piagam      1                 Outcome
                    a. Berkualiti dan mengikut     pelanggan.                          a. Koleksi dan
                     spesifikasi yang telah    b. Tempoh dan jumlah                        penggunaan bahan
                     ditetapkan           bahan disediakan                         meningkat.
                    b. Analisa rekod          mengikut                           b. Penggunaan perlatan
                     perkhidmatan          persetujuan dg                          yang dibekalkan di
                                     pelanggan.                            PKG dimaksimakan.
                    Kos:
                    Tiada

                    Kuantiti:                                            Output
  6.2  Menyebarkan bahan-      a. 100% Sekolah         a. Mengedarkan bahan         Jum Bahan         a. Bahan-bahan yang
                                                               Jumlah
                                                 Jumlah
     bahan daripada         Kelompok PKG          mengikut perbekalan   PKG        Bukan         dibekalkan sampai ke
     BTP/BTPN/PTPB/PKG                      b. Memastikan bahan-         Cetak             sasaran tepat pada
                                                 terlibat      Cetak
                    Kualiti:              bahan diterima oleh                       masanya.
     6.2.1 Bahan cetak      a. Jadual penyebaran        sekolah dalam       1
     6.2.2 Bukan cetak        bahan              keadaan baik dan                       Outcome
     6.2.3 Bahan digital     b. SAP penerimaan bahan      mencukupi.                          a. Guru mencapai
                    c. Portal/Laman web yang    c. Portal mudah untuk       Bahan Digital           objektif pengajaran.
                     kemaskini            diakses.           Perkara    Jumlah       b. Peningkatan
                    d. Bahan terkini        d. Bahan mudah untuk   Jumlah PKG terlibat  1          penggunaan bahan
                                     dimuat-turun.     Bahan Kurikulum              P&P yang dibekalkan
                    Masa:                           Bahan Umum                disekolah (oleh guru
                    Januari - Disember                                         dan murid)

                    Kos:
                    Tiada                                                                                 13
      AKTIVITI/ PROJEK/      PETUNJUK PRESTASI           SASARAN           PENCAPAIAN
       KETERANGAN        (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)       KERJA            SEBENAR
                                                                     KPI
Bil.
      (Senaraikan aktiviti /      (Mana-mana yang       (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
         projek)            berkaitan)           prestasi)         yang berkaitan)

6.3  Menyebarkan bahan-      Kuantiti:            a. Mengedarkan bahan                    Output
    bahan promosi daripada    a. 100% Sekolah          mengikut          Nama    Jum.       a. Bahan-bahan yang
    BTP/BTPN/PKG dalam       Kelompok PKG.          perbekalan.        Bahan   Bahan         dibekalkan sampai ke
    pelbagai bentuk.                                     Poster              sasaran tepat pada
                  Kualiti:            b. Memastikan bahan-     Brosur              masanya.
    6.3.1 poster         a. Jadual penyebaran        bahan diterima oleh
                                                 Kelendar
    6.3.2 brosur          bahan.             sekolah dalam                      Outcome
    6.3.3 kelendar        b. SAP penerimaan bahan.      keadaan baik dan     Buletin            a. Masyarakat sekolah
    6.3.4 buletin                          mencukupi.        Lain-lain             maklum
    6.3.5 lain-lain       Masa:                                             keberlangsungan
                  Januari - Disember                                       program dan projek
                                                                  pendidikan.
                  Kos:
                  Tiada

6.4  Mesyuarat Penyelarasan:                   a. Mengendali dan                      Output
                  Kuantiti:             mengurus         Bilangan            a. Bilangan mesyuarat
                                                        1
    5.4.1 Mesyuarat JK      1 Kali Mesyuarat.         mesyuarat mengikut    PKG terlibat           JKPA
       Pengurusan Aktiviti  Kualiti:              prosedur yang telah      Nama   Jum.       b. Bilangan mesyuarat
       (JKPA) PKG       Mengikut prosedur/tatacara     ditetapkan.        Mesyuarat Mesyuarat       JK GPM/GPB
                  mesyuarat                          JKPA PKG            c. Bilangan mesyuarat
                  Masa:              b. Menyediakan minit     GPM                Pengurusan PKG
                  Feb - Mac             mesyuarat
                                                 GPB
                  Kos: OS29000                                        Outcome
                   1 kali X 28 org X RM 3     c.  Menyediakan                      a. Program yang
                  = RM84.00               maklum balas dalam                    dirancang dapat
    5.4.2 Mesyuarat:       Kuantiti:               tempoh 14 hari      Perkara   Jumlah (RM)    dilaksanakan dengan
    5.4.2.1 JK GPM        3 Kali Mesyuarat setiap 1       bekerja sebelum    Jum Kos 29000           lebih teratur.
    5.4.2.2 JK GPB        Kualiti:               mesyuarat                       b. Maklumat dasar
                  Mengikut prosedur/tatacara      seterusnya                        kerajaan dapat
                  mesyuarat               diadakan.                        disampaikan.
                  Masa:                                            c. Maklumbalas yang
                  Januari, Jun, Oktober                                     berkaitan dapat
                  Kos: OS29000                                          dilaksanakan
                   6 kali X 28 org X RM 3                                    sebagaimana
                  = RM504.00                                           sepatutnya..

                                                                             14
FUNGSI 7:  MEMBANTU PROSES PENGAUDITAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P DAN PENGURUSAN SEKOLAH

       AKTIVITI/ PROJEK/     PETUNJUK PRESTASI          SASARAN          PENCAPAIAN
       KETERANGAN       (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)      KERJA           SEBENAR
                                                               KPI
  Bil.
      (Senaraikan aktiviti /    (Mana-mana yang       (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
         projek)          berkaitan)           prestasi)         yang berkaitan)                                  TIDAK TERLIBAT
                                                                  15
FUNGSI 8:  MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAH

       AKTIVITI/ PROJEK/      PETUNJUK PRESTASI         SASARAN          PENCAPAIAN
        KETERANGAN        (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)      KERJA           SEBENAR
                                                                     KPI
  Bil.
       (Senaraikan aktiviti /     (Mana-mana yang       (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
          projek)           berkaitan)           prestasi)         yang berkaitan)

  8.1  Khidmat bantu kepakaran   Kuantiti:            a. Meningkatkan 20%                   Output
     teknologi pendidikan     a. Mengikut keperluan       penggunaan aplikasi      Perkara   Jumlah  a. Bilangan khidmat
                     sekolah             dan program      Jumlah sekolah ahli  28     kepakaran yang
     8.1.1 Penggunaan                        teknologi pendidikan  Jumlah sekolah yang        diberikan.
        peralatan       Kualiti:                         telah dibantu
     8.1.2 Penggunaan bahan    a. Menggunakan manual /     b. Meningkatkan      Jumlah khidmat bantu      Outcome
        cetak / bukan cetak    modul / borang yang       kompeten guru     kepakaran           a. Penggunaan peralatan
        /digital         disediakan.           dalam                          dan bahan yang
     8.1.3 EduwebTV        b. Laporan perkhidmatan      menggunakan resos     Perkara   Jumlah (RM)    dibekalkan di sekolah
     8.1.4 Kampus ASTRO       yang standard.         P&P yang        Jum Kos 21000           meningkat.
     8.1.5 Penerbitan bahan                     disediakan                      b. Pengisian rekod
        P&P          Masa:                                            penggunaan
     8.1.6 Instructional Design  Januari - Disember                                     meningkat.
     8.1.7 E-Learning
     8.1.8 Portal         Kos:
     8.1.9 Projek/bahan      OS21000
        inovasi        28 sklh X RM20 X 2 hari
     8.1.10 Best Teaching     = RM1120.00
        Practice
                                                                              16
      AKTIVITI/ PROJEK/      PETUNJUK PRESTASI         SASARAN          PENCAPAIAN
      KETERANGAN        (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)     KERJA           SEBENAR
                                                                   KPI
Bil.
      (Senaraikan aktiviti /     (Mana-mana yang      (Berdasarkan petunjuk  (Diisi pada akhir tahun mana
         projek)           berkaitan)          prestasi)         yang berkaitan)

8.2  Bengkel Teknologi      Kuantiti:            a. Mengendali dan                    Output
    Pendidikan          a. 1 Bengkel Teknologi       mengurus Bengkel      Perkara    Jumlah  a. Bilangan bengkel yang
                    Pendidikan setiap PKG.     Teknologi       Jumlah PKG       1     dijalankan
                    Tajuk: Bengkel         Pendidikan      Jumlah bengkel         Outcome
                    Penggunaan EduwebTV     b. Meningkatkan                     a. Guru membudayakan
                    Version 2.0           kompetensi guru     Perkara    Jumlah (RM)   amalan teknologi
                  b. 1 Dokumentasi program      dalam         Jum Kos 29000           pendidikan dalam
                    yg lengkap.           menggunakan resos                    P&P.
                                    P&P yang                       b. Guru kompeten dalam
                  Kualiti:              disediakan                       bidang Teknologi
                  a. Menggunakan manual /                                  Pendidikan.
                    modul yang disediakan.
                  b. Fasilitator yang
                    berkelayakan.

                  Masa:
                  Tarikh:
                  Kos:
                  OS29000
                  2 hari X 28 org X RM 12 =
                  RM672.00
                                                                            17
                ANALISA KOS OPERASI/PENGURUSAN SKT MENGIKUT FUNGSI


Fungsi     1        2     3      5      6      8
                                            JUMLAH
/ OS
     1.1    1.2  2.1    2.2  3.1  5.1  5.2  5.3  6.4  8.1    8.2

21000


29000


27000
                                                18
               JADUAL PEMANTAUAN ICT PKG KUALA BERANG 2012

                               KEKERAPAN (TARIKH)
                PEMANTAUAN ICT             KHIDMAT BANTU / KHIDMAT NASIHAT
                            SUSULAN
BIL     SEKOLAH       (FUNGSI 3.1)                 (FUNGSI 2.1 / 8.1)
                                                     JUMLAH
               Tarikh   Tarikh  Tarikh   Tarikh
                                         Tarikh Laksana
               Cadangan  Sebenar  Cadangan  Sebenar

1   SMK JENAGOR

2   SMK SERI BERANG

3   SMK TG AMPUAN INTAN

4   SMA MAHMUDIAH (SABK)

5   SM IMTIAZ (SABK)

6   SMK TAPU

7   SM SAINS H. TRG

8   SK BUKIT GEMUROH

9   SK CHETING

10  SK DUSUN

11  SK KEMAT

12  SK KUALA BERANG

13  SK KUALA DURA

14  SK LANGGAR

15  SK LEREK


                                                         19
16  SK PADANG SETAR

17  SK PASIR NERING

18  SK PASIR TINGGI

19  SK PAUH

20  SK SERI BERANG

21  SK SERI BULUH

22  SK SUNGAI BERUA

23  SK TANGGOL

24  SK TAPAH

25  SK TELAGA

26  SK TG AMPUAN INTAN

27  SK TAPU

28  SMK TUN INDERA
             20
                JADUAL PEMANTAUAN PSS PKG KUALA BERANG 2012

                               KEKERAPAN (TARIKH)
                PEMANTAUAN ICT             KHIDMAT BANTU / KHIDMAT NASIHAT
                            SUSULAN
BIL     SEKOLAH       (FUNGSI 5.1)                (FUNGSI 5.2/1.1 / 8.1)
                                                     JUMLAH
               Tarikh   Tarikh  Tarikh   Tarikh
                                         Tarikh Laksana
               Cadangan  Sebenar  Cadangan  Sebenar

1   SMK JENAGOR

2   SMK SERI BERANG

3   SMK TG AMPUAN INTAN

4   SMA MAHMUDIAH (SABK)

5   SM IMTIAZ (SABK)

6   SMK TAPU

7   SM SAINS H. TRG

8   SK BUKIT GEMUROH

9   SK CHETING

10  SK DUSUN

11  SK KEMAT

12  SK KUALA BERANG

13  SK KUALA DURA

14  SK LANGGAR

15  SK LEREK

16  SK PADANG SETAR

                                                         21
17  SK PASIR NERING

18  SK PASIR TINGGI

19  SK PAUH

20  SK SERI BERANG

21  SK SERI BULUH

22  SK SUNGAI BERUA

23  SK TANGGOL

24  SK TAPAH

25  SK TELAGA

26  SK TG AMPUAN INTAN

27  SK TAPU

28  SMK TUN INDERACatatan:
1.  Teks berwarna merah hendaklah ditukar mengikut keperluan setiap PKG
2.  Dilarang untuk mengubah format dokumen ini.
                                      22

								
To top