Thema A3 Gedrag in oppervlaktewater

Document Sample
Thema A3 Gedrag in oppervlaktewater Powered By Docstoc
					Documents concerning emission of pesticides by point sources.

Research point emissions for the ministery of agriculture:


Program Plantgezondheid (Plant health) 2006-2009

Beltman, W.H.J., Groenwold, J. & M. Leistra, 2006. Emissie van bestrijdingsmiddelen bij nat
sorteren van fruit; gegevens over verbruik van werkzame stoffen en een systeemanalyse.
Wageningen UR, Alterra, projectrapport 5233323/1, Wageningen. 2006.
Emission of pesticides during wet sorting of fruit; usage of active ingrediënts and a system
analyses. Research report.

Jonkheer, E., 2007. Verantwoord spuiten, schoner water. Project Schone Bronnen. Loonbedrijf 5,
2007, p 10-11.
Responsible spraying, cleaner water. Project Clean Sources (Schone Bronnen). Article in
contracters magazin (Cumela).

Lans, A. van der, 2006, Pas op voor emissie van carbendazim, De Boomkwekerij, dec 2006.
Watch out for emission of carbendazim. Article in growers magazine concerning emission from
container culture fields

Lans, A. M. van der, W.H.J. Beltman en M Leistra, 2007: Carbendazimafspoeling na een
gewasbespuiting. Emissieroute van carbendazim na toepassing op het containerveld (sierteelt).
PPO Rapport. 14 pp.
Wash of of carbendazim after a crop application. Emission route of carbendazim after application
on a container field (ornamental production in pots on a field with catchment of drain water.
Research report.

Lans, A.M. van der, 2007, Puntbelastingen en restwaterstromen in de
bollenteelt. Tussenrapportage – stand van zaken 2006. PPO rapport. 23 pp.
Point emissions and waste water routes in bulb production. Research report 2006.

Lans, A., 2006. 'Let op lekkage tijdens transport van ontsmette bollen' Bloembollenvisie, 26
oktober 2006.
Watch leakage during transport of desinfected bulbs. Article in growers magazine.

Maas, AA van der, 2007. Terugdringing puntbelastingen gewasbeschermingsmiddelen
glastuinbouw. Jaarverslag 2006. WageningenUR Glastuinbouw.
Reduction of point emissions from glasshouse horticulture, Year report 2006. Research report.

Maas, AA van der, 2007. Project rond Kaderrichtlijn Water moet knelpunten oplossen. Onder
Glas, 2, Februari 2007, p 44-45.
Project around Water Framework Directive has to solve bottle necks. Article in growers
magazine, glass house horticulture.

Vulto, V.C. & W.H.J. Beltman, 2006. Overzicht van zuiveringsmethoden voor restwaterstromen
met bestrijdingsmiddelen. Wageningen UR, Alterra, projectrapport 5233323/2, Wageningen.
2006.
Overview of purification methods for water with pesticides. Alterra report deskstudy.

Wenneker, M, 2007. Puntbelastingen en restwaterstromen in de02/10/2012                                           1
fruitteelt. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business-unit Bollen, Bomen &
Fruit. Projectrapport 2007, Wageningen. 2007.
Point emissions and waste water flows in fruit production. Research report 2006.

Wenneker, M., 2007. Puntlozingen en restwaterstromen in de fruitteelt. Themanummer
gewasbescherming Fruitteelt, vakblad Fruitteelt, februari 2007.
Point emissions and waste water flows in fruit production. Article in growers magazine.

Werd, H.A. E. de, W.H.J. Beltman & R.C.M. Merkelbach. 2006, Puntbelastingen in de
gewasbescherming. Rapport deskstudie en verslag workshops. PPO & Alterra. PPO rapport 720.
67 pp.
Point sources in crop protection. Report desk study and workshops. Contains overview of
emission routes per branch.

Zande, van de J.C., 2007. Inventarisatie externe verontreiniging spuitapparatuur
WUR_PRI, Literatuurstudie. Wageningen UR, Plant Research International, WUR-PRI Notitie
JvdZ/1_5_2007, Wageningen, 14 pp.
Inventory external contamination of spray equipment. Literature study.

Zeeland, M. van, W. Beltman & J. Groenwold, 2007, Inschatting emissieroutes chloorfenvinfos.
Onderzoeksrapport (desk study) PPO & Alterra.
Emission route assessment chloorfenvinfos. Report desk study.

Zeeland, van M., Hoek, H. & R. van der Weide, 2007. Inschatting puntemissieroutes terbutylazin.
Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Buniness-unit Akkerbouw, groene Ruimte
en Vollegrondsgroenten. projectrapport 2007, Wageningen. 2007.
Point emission route assessment terbutylazin. Report desk study.


Programma 416 Pesticides and environment; 2003-2005
Beltman, W.H.J., 2005. Bestrijdingsmiddelen toegepast in appel en peer die mogelijk uitspoelen
  via drains. Notitie, Alterra.
Pesticides in apple and pear that might emit through drainage pipes. Short internal note.


Bos, D., D.A. van der Schans en J. Mosquera Lossada, 2004, Luchtstromen en emissie van C-
  IPC uit aardappelbewaarplaatsen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving sector AGV, PPO nr
  520317, 36 pp.
Air streams and emission of Chloor-IPC from potato storage cells. Research report

Lans, A.M. van der, 2004, Emissie van flutolanil (Monarch) onder de loep genomen,
  BloembollenVisie 2004, 35. p 25.
Emission of flutolanil (Monarch) investigated. Emission with drainagewater. Article in growers
  magazine.

Leistra, M., 2005, Gebruik van biobedden voor de behandeling van bedrijfswater dat
  bestrijdingsmiddelen bevat. Notitie, Alterra
The use of biobeds for treatment of proces water containing pesticides. Short internal note foreign
  developments and outlook towards Dutch sittuation

Leistra, M. en A.M. van der Lans, 2005, Zuivering condenswater met pirimifos-methyl met behulp
  van actieve kool. Notitie, Alterra
Purification of condensation water from flower bulb storage cells with pirimifos-methyl using active
  coal filters. Short note.02/10/2012                                            2
Leistra, M., 2005. Transportwater in de fruitteelt. Notitie, Alterra.
Emission risks fruit sorting water. Short note.

Leistra, M., 2005. Carbendazim in water-sediment systemen. Samenvatting literatuurgegevens.
  Notitie, Alterra.
Carbendazim in water-sediment systems. Summary literature search. Short note.


Leistra, M., 2004, Systeemanalyse en uitspoelingsberekeningen voor het fungicide flutolanil in de
  bloembollenteelt. Notitie, Alterra.
System analyses and calculations for leaching of the fungicide flutolanil in flowerbulbs. Short
  note.

Leistra, M., L.J.Y. van der Pas & A.M. Matser, 2003, Emissie van thiofanaat-methyl, toegediend
  in containerteelt in de boomkwekerij, via de waterstroom. Verslag van systeemanalyse en
  chemische analyses. Notitie, Alterra
Emission of thiofanaat-methyl applied container fields by rinse of. Report of system- and chemical
  analysis. Short note.

Schans, D. van der, M. van Zeeland, M. Plentinger & G. van Kruistum, 2005 (herziene versie 8
 juli), Emissie bestrijdingsmiddelen bij het schonen van prei, Praktijkonderzoek Plant &
 Omgeving sector AGV, PPO nr 520317, 56 pp
Emission of pesticides during the cleaning of leeks. Research report.

Wenneker, M. 2005. Voorkomen puntlozingen verbetert kwaliteit oppervlaktewater, Fruitteelt 95.
  8, p 16-17
Prevention of point source contamination improves surface water quality. Article in growers
  magazine.

Wenneker, M., 2004. Puntbronnen en puntbelastingen in de fruitteelt. Desk-studie,
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit, PPO rapport nr. 2004-46, 51 pp.
Point sources and point pollution in the fruit industry. Desk study. Desk study report.

Werd, H.A.E. de, A.M. van der Lans, D.A. van der Schans, M. Wenneker en M. Leistra, 2005.
 Terugdringen bestrijdingsmiddelen in water door aanpak puntbelasting. Gewasbescherming
 jaargang 36, Supplement Gewasbeschermingsmanifestatie 27 april 2005, p 19S
Reduction of pesticides in water byreducing point source pollution. Summary of presentation.

Zeeland, M.G. van & D.A. van der Schans, 2005, Monitoring isoproturon. Relatie intensiteit
 graanteelt met teruggevonden concentraties isoproturon in oppervlaktewater.
 Praktijkonderzoek Plant & Omgeving sector AGV, PPO nr 520317, 21 pp
Monitoring of isoproturon. Relation intensity grain production with concentration isoproturon in
 surface water. Research report.
Documents program 359 pesticides and environment; 1999 - 2002
Schans, D. van der., 2000. Puntemissie na de oogst. Routes en risico’s Intern verslag PAV
Point emissions after harvest. Routes and risks. Internal report

Van Aartrijk, J., 2000 Kwaliteit van spoelgrond van bloembollenpercelen. Rapport
Bloembollenonderzoek 125.
Quality of soil from the flowerbulb rinsing process. Research report.
02/10/2012                                             3
Van den Ende, J.E. en J. van Aartrijk, 2000. Uitrijden restanten volgens richtlijnen geeft geen
uitspoeling carbendazim. Bloembollencultuur 7: 12-13.
Spreading remnants and process water over the field with due regard to directives does not
cause a leaching risk. Article in bulb growers magazine.

Van den Ende, J.E., J. Wijnker en J. van Aartrijk. Afspoeling van carbendazim vanaf
fustmateriaal. Rapport Bloembollenonderzoek 126.
Rinse of of carbendazim from flowerbulb casks (uncovered storage on farm yard). Research
report.

Van den Ende, J.E. en J. Wijnker, 2000. Afspoeling carbendazim vanaf fust bedreiging voor
oppervlaktewater. Bloembollencultuur 24:12-13.
Rinse of of carbendazim from flowerbulb casks threat for surface water.

Wondergem, M., 2000. Vorming van percolaatwater en uitspoeling van nutrienten bij
composthopen van bloembollenafval. Rapport Bloembollenonderzoek 118.
Formation of leachate water and wash out of nutrients near compost piles of flowerbulb
processing waste.


Other publications by WageningenUR concerning point source pollution.
Boels, D., P. Groenendijk, L.C.P.M. Stuyt & Ph. Hamaker, 1998,
Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins in de
Bloembollensector, Rapport 567 SC-DLO (Alterra), Wageningen
Effectiveness of soil protecting measures for rinsing utilities for the flowerbulb industry. Research
report.

Boels, D., 2002, Handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de
bloembollensector, projectnr. 10881, Alterra, 56 pp.
Guide for the production and maintenance of sedimentation bassins for the flowerbulb industry

Spoelwaterproblematiek in akker en tuinbouw (Informatie en Kennis Centrum Ede 1991) (heb ik
alleen samenvatting van).
Rinsing water problems in arable farming and horticulture. Report. Only a summary available.

Geels, F.P., A.J. Rutjens en I.P.J. van Kempen,1994, Jaarverslag 1993. Onderzoek naar
methoden ter beperking van het gebruik en de emissie van milieubelastende
gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van eetbare paddestoelen. Proefstation voor de
champignoncultuur (PPO Paddestoelen), Horst.
Research for methods to reduce the use and emission of environmentally unfriendly pesticides in
  the production of edible mushrooms. Research report.


Geels, F.P., A.J. Rutjens en I.P.J. van Kempen,1993, Jaarverslag 1992. Onderzoek naar
 methoden ter beperking van het gebruik en de emissie van milieubelastende
 gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van eetbare paddestoelen. Proefstation voor de
 champignoncultuur (PPO Paddestoelen), Horst.
Research for methods to reduce the use and emission of environmentally unfriendly pesticides in
 the production of edible mushrooms. Research report.

Haaring, M.A. 2002, Reductie uitspoeling gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw.
 Vergelijking van twee watergeefstrategiën op de uitspoeling van methiocarb en methomyl in
 de chrysantenteelt. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Rapport 433039. Naaldwijk
02/10/2012                                             4
Reduction of leacaching pesticides from glasshouse horticulture. Comparison of two watering
 strategies for leaching of methiocarb and methomyl in chrysant. Research report.


Runia, W.T. et al., 1996. Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen in
grondgebonden teelten. Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente. Rapport 57.
Naaldwijk.
Leaching of chemical pesticides in soil bound glasshouse horticulture. Research report.

Staaij, M. van der, M.S. Douwes. 1996. Optimalisering van de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw. Emissies via condenswater. Rapportnr.
52. Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente. Naaldwijk.
Optimising of the application of pesticides in glasshouse horticulture. Emissions of condensation
  water. Research report.

Project Schone Bronnen (Clean sources) www.schonebronnen.nl

Project aims specifically at ‘problematic’ pesticides for water. Point sources as wel as diffuse
  emisson. 2005:

www.schonebronnen.nl, 2005, Schone Bronnen, nu en in de toekomst, Algemene bevindingen.
 Schuttelaar & Partners, Den Haag General findings
www.schonebronnen.nl, 2005, Schone Bronnen, nu en in de toekomst, Uitvoeringsprogramma
 Bentazon. Schuttelaar & Partners, Den Haag. Findings and action program bentazon
www.schonebronnen.nl, 2005, Schone Bronnen, nu en in de toekomst, Uitvoeringsprogramma
 Carbendazim. Schuttelaar & Partners, Den Haag. Findings and action program carbendazim
www.schonebronnen.nl, 2005, Schone Bronnen, nu en in de toekomst, Uitvoeringsprogramma
 Isoproturon. Schuttelaar & Partners, Den Haag Findings and action program isoproturon
www.schonebronnen.nl, 2005, Schone Bronnen, nu en in de toekomst, Uitvoeringsprogramma
 Methomyl. Schuttelaar & Partners, Den Haag Findings and action program methomyl
www.schonebronnen.nl, 2005, Schone Bronnen, nu en in de toekomst, Uitvoeringsprogramma
 Terbutylazin. Schuttelaar & Partners, Den Haag Findings and action program terbutylazin


Waterboards

Frijters, C., 2000, Onderzoek spoelwater Bloembollen resultaten 1999, Zuiveringsschap
  Hollandse Eilanden en Waarden
Research bulb rinsing water results 1999. Research report.

Spierenburg, P., 1999, Onderzoek spoelwater Bloembollen 1998, Zuiveringsschap Hollandse
  Eilanden en Waarden. Research bulb rinsing water results 1998. Research report.


S.A. 1990, Omvang van de verontreiniging veroorzaakt door het lozen van
  bloembollenspoelwater, Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen.
Research bulb rinsing water. Research report.


Beek, J.J. van, J.L. Huis in ’t Veld en J.J. Visser, 1995, Afvalwaterstromen op
 bloembollenbedrijven in de Noordoostpolder, Zuiveringsschap West-Overijssel
Waste water routes on bulb farms in the area ‘Noordoostpolder’. Research report.


Reports ‘Comissie Integraal Waterbeheer’ Commitee Integrated Water management (www.ciw.nl)
 govermental commitee:02/10/2012                                             5
Teurlinckx, L.V.M. en J.H.A.M. Verbraaken, 2005, Screening CIW bedrijfstakrapporten.
  Conclusies en aanbevelingen voor aanpak, RIZA, Lelystad
Screening CIW branch specific reports. Conclusions and recommendations. This reports follows
  up on 14 earlier reports:

-  Afvalwaterproblematiek boomteelt en vaste plantenteelt, aangepaste versie. 1996 Waste
  water problems nursery stock
-  Afvalwaterproblematiek witloftrekkerijen. 1996 “…..” white andives production
-  Afvalwaterproblematiek van de melk(rund)veehouderij. 1995 “…..” dairy farms
-  Afvalwaterproblematiek landbouwloonbedrijven. 1994“…..” agricultural contractors
-  Afvalwaterproblematiek van bloembollen- en bolbloembedrijven, deelrapport 1 1993 “…..”
  flower bulb and bulb flower companies
-  Afvalwaterproblematiek glastuinbouw. 1993 / tussenrapportage 1992 “…..” glasshouse
  horticulture
-  Recirculatie drainagewater van grondgebonden glastuinbouwbedrijven. 1996 Recirculation of
  drainagewater in soil bound glasshouse horticulture
-  Aansluiten glastuinbouw op de riolering. 1998 Connection of glasshouse horticulture to the
  public sewage system
-  Afvalwaterproblematiek champignonteeltbedrijven. 1985, aanvullende nota. 1989. Waste
  water problems in mushroom production
-  Emissieproblematiek agrarische bedrijven en bestrijdingsmiddelen. 1990. Emission problems
  agricultural companies and pesticides
-  Protocol opwaarts spuiten (laan)bomen, aangepaste versie. 1998 Protocol upward spraying
  tree production

Othe relevant CIW-reports:
- Goed gietwater: Good irrigation water (glasshouse horticulture)
- Recirculeren van spoelwater. Gevolgen voor de microbiologische kwaliteit van spoelwater
  Recirculation of cleaning water. Consequences for the microbiological quality of rinsing water.
- Beoordelingsmethodiek emissiereducerende maatregelen Lozingenbesluit open teelt en
  veehouderij. Review method emission reducing measures …
- Goed gietwater. Beoordelingskader voor verplichte aanleg van een gietwatervoorziening bij
  grondgebonden glastuinbedrijven, januari 2004. Good irrigation water. Judging framework
  mandatory constructions irrigation water management for soil bound glasshouse horticulture
- Bestrijdingsmiddelenrapportage 2002. Pesticide report
- Bestrijdingsmiddelenrapportage 2000. “ “
- Bestrijdingsmiddelenrapportage 1999
- Bestrijdingsmiddelenrapportage 1992-1993

Reports other (research) organisations:

Heijman, S.G.J., W.G. Siegers, R.N. Koolen en R. Hopman, 1996, Verwijdering van carbendazim
  uit bloembollenspoelwater, rapportnr. KOA 96.091 KIWA.
Removing carbendazim from bulb rinsing water.

Boland, D., P.C. Leendertse en A. Dieden, 1999, Oppervlaktewater met minder
  bestrijdingsmiddelen, Een aanpak gericht op drinkwaterwinning, Rapport 406-1999 Centrum
  voor Landbouw en Milieu, Utrecht.
Surface water with less pesticides. An approach aiming at drinking water production.

Teunissen, R.J.M., 2005, Emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit de Glastuinbouw,
 Rapport 2005.019, RIZA, Lelystad.
Emission of crop protection products from glasshouse horticulture. Desk study and
 recommendations emission reduction.02/10/2012                                            6
Leunissen, M.P., 1994, Overstort vanuit regenwaterbassins bij glastuinbouwbedrijven. RIZA
  werkdocument 94.134X. Lelystad.
Overflow of rainwaterbassin in glasshouse horticulture.

Arcadis Heidemij Advies. 1999. Glastuinbouw en de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Emissie uit glastuinbouwgebieden. Rapportnr. 634/OA99/4328/50884bv. Arnhem,
Glasshouse horticulture and the quality of surface water. Emission from glasshouse horticulture
areas.


VEK Adviesgroep. 1995. Aansluiting glastuinbouw op riolering. Kwantitieit en kwaliteit
restlozing in 4 glastuinbouwgebieden. Rapportnr. 95.6.054. ’s Gravenzande.
Connection of glasshouse horticulture to the sewer. Quantity and quality emission in 4
glasshouse horticulture areas. Research report.


VEK Adviesgroep. 1995. Emissies van bestrijdingsmiddelen vanuit de glastuinbouw naar de
riolering. Rapportnr. 95.6.022. ’s Gravenzande.
Emission of pesticides from glasshouse horticulture to the sewer.


Lieffijn, H et al., 2000. Schatting van de emissie van bestrijdingsmiddelen uit de glastuinbouw.
Een nulmeting (1997) ten behoeve van het Milieuconvenant Glastuinbouw en Milieu. LNV Directie
Kennis (voorheen: Expertisecentrum LNV). Ede.
Estimation of the emission of pesticides from glasshouse horticulture. Zero measurement (1997).
02/10/2012                                            7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:10/2/2012
language:English
pages:7