Conform OMF 94/2001 by 0j2dsEF5

VIEWS: 4 PAGES: 6

									                                             NOTA 6


           PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILEBazele intocmirii situatiilor financiare
Informatii generale
    Situatiile  financiare  prezentate   au    fost  intocmite  in  conformitate  cu
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice
Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 cu
modificarile ulterioare, si cu Legea Contabilitatii 82/91 republicata.
Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric, cu
exceptiile prezentate in continuare in politicile contabile si sunt
Utilizarea estimarilor
Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1752/2005 cu modificarile
ulterioare, cere conducerii Societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile
raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data
intocmirii situatiilor financiare si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada
respectiva.
Cu toate ca aceste estimari sunt facute de conducerea Societatii pe baza celor mai
bune informatii disponibile la data situatiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite
de aceste estimari.
Continuitatea activitatii
Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii,
care presupune ca Societatea isi va desfasura activitatea si in viitorul previzibil.Pentru a
evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la
intrarile de numerar.
Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa-si continue
activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii
in intocmirea situatiilor financiare este justificata.
Moneda de prezentare a situatiilor financiare
Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.Elementele incluse in
situatiile financiare sunt prezentate in lei.
Leul nu este o moneda convertibila in afara Romaniei.
Diferente fata de tratamentul contabil aplicat situatiilor financiare intocmite
conform OMF 94/2001
Nu a fost cazul inregistrarii de diferente ca efect al aplicarii Reglementarilor contabile
conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005
Conversia tranzactiilor in moneda straina
Tranzactiile Societatii in   moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb
comunicat de Banca Nationala a Romaniei (« BNR »)pentru data tranzactiilor.
Soldurile in moneda straina sunt convertite in lei la cursurile de schimb comunicate de
BNR valabil la data incheierii exercitiului financiar.
Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din
conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute
in contul de profit si pierdere,in cadrul exercitiului financiar.
Imobilizari necorporale
Sc Zimtub nu are inregistrate imobilizari necorporale.
Imobilizari corporale
Cost evaluare
Imobilizarile corporale sunt recunoscute in bilant la valoarea reevaluata, mai putin
ajustarile cumulate de valoare.
Imobilizarile corporale au fost reevaluate in baza unor hotarari de guvern( HG 941/1990,
2665/1992, 500/1994 si 983/1998, 403/2000) prin indexarea costului istoric cu indici de
inflatie, in conformitate cu prevederile hotararilor de guvern respective. Cresterile
valorilor contabile ale imobilizarilor corporale rezultate din aceste reevaluari au fost
creditate initial in rezerve din reevaluare,iar ulterior au fost cuprinse in capitalul social
prin majorarea acestuia si diminuarea corespunzatoare a rezervelor.
La 31 decembrie 2003, imobilizarile corporale au fost reevaluate in baza HG 1553/2003.
HG 1553/2003 prevede ca reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza in
vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea
bunurilor, starea acestora si de valoarea de piata. Cresterea valorii contabile rezultata in
urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din reevaluare.
La 31.12.2006, imobilizarile corporale au fost reevaluate, iar rezultatele acesteia au fost
reflectate in contabilitate.
Surplusul din reevaluare inclus un rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul
direct in rezerve, atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat.
Conform OMF.1752/2005 “castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a
activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare”.
Cheltuielile suportate dupa ce mijloacele fixe au fost puse in functiune, cum ar fi
costurile cu reparatiile si intretinerea, sunt incluse in contul de profit si pierdere in
perioada in care au fost angajate. Aceste cheltuieli nu au avut ca rezultat o crestere a
beneficiilor economice si nu au fost capitalizate ca un cost suplimentar al mijloacelor
fixe.
Imobilizarile in curs reprezinta costurile materialelor si manoperei incluse in obiective
nefinalizate. Aceste imobilizari nu au fost amortizate decat in momentul finalizarii si
punerii in functiune.
Nu au fost cazuri de schimbare a metodelor de evaluare in cursul anului 2008
Amortizare
Amortizarea imobilizarilor s-a calculat conform metodei liniare, utilizand duratele de
viata utila prevazute de Hotararea Guvernului nr. 2139 / 2004, privind noul cod de
clasificare si duratele normale de functionare, conform hotararii Consiliului de
Administratie nr. 2 din 24.03.2005.
Terenurile nu se amortizeaza.
Vanzarea/casarea imobilizarilor corporale
Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna
cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o
asemenea operatiune este inclus(a) in contul de profit si pierdere curent.
Capitalul
Capitalul social este recunoscut in contabilitate la valoarea nominala a actiunilor din
care este compus si include rezervele din reevaluarile legale efectuate in anii anteriori
aplicarii OMF 94 / 2001.
Rezervele sunt recunoscute in contabilitate, atat la inregistrarea in patrimoniu cat si la
sfarsitul exercitiului financiar, pe baza conventiei costului istoric.
Stocurile
Sc Zimtub sa tine contabilitatea stocurilor cantitativ si valoric, folosind metoda
inventarului permanent.
Stocurile inregistrate in situatiile financiare sunt evidentiate la cost istoric.
Costul de achizitie al stocurilor existente la 31.12.2008 cuprinde:
      pretul de cumparare;
      taxe nerecuperabile;
    costuri de transport si manipulare;
    alte costuri ce pot fi atribuite direct achizitiei.
 Costul de prelucrare al stocurilor existente la 30.06.2008 cuprinde:
    costurile directe de productie;
    costurile indirecte de productie;
    cheltuielile generale de administratie.
Formula de determinare a costului stocurilor este “ primul - intrat, primul – iesit “ ( FIFO
Costurile indatorarii
Cheltuielile cu dobanzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in in
perioadele in care acestea sunt datorate, conform contractelor de credite.
    Creante comerciale
Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata mai putin ajustarile pentru
deprecierea acestor creante. Ajustarile pentru deprecierea creantelor comerciale sunt
constituite in cazul in care exista evidente obiective asupra faptului ca SC Zimtub SA nu
va fi in masura sa colecteze toate sumele.
    Numerar si echivalente de numerar
Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiate in bilant la cost. Pentru situatia
fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa,
conturi la banci, avansuri de trezorerie.
In bilant, descoperitul de cont este prezentat in datorii ce trebuie platite intr-o perioada
de un an – sume datorate institutiilor de credit.
    Imprumuturi
Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate initial la suma primita.
Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in “Datorii:
care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa la data bilantului contabil
in “Sume datorate institutiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.
    Contabilitatea contractelor de leasing
Contracte de leasing financiar
Contractele de leasing pentru imobilizarile corporale in care Societatea isi asuma toate
riscurile si beneficiile aferente proprietatii sunt clasificate ca si contracte de leasing
financiar. (Criteriile de clasificare a contractelor de leasing sunt specificate in OMF
2001/2006 de completare a OMF 1752/2005). Leasing-urile financiare sunt capitalizate
la valoarea actualizata estimata a platilor. Fiecare plata este impartita intre elementul de
capital si dobanda pentru a se obtine o rata constanta a dobanzii pe durata rambursarii.
Sumele datorate sunt incluse in datoriile pe termen lung conform prevederilor
contractului de leasing. Elementul de dobanda este trecut in contul de profit si pierdere
pe durata contractului. Activele detinute in cadrul contractelor de leasing financiar sunt
capitalizate si amortizate pe durata lor de viata utila.
SC Zimtub SA nu are in derulare contracte de leasing operational.
    Datorii
Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite
pentru bunurile sau serviciile primite.
Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data
bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit nu sunt
recunoscute ca datorie la data bilantului.
    Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are obligatie legala sau
implicita generata de un eveniment anterior, cand pentru decontarea obligatiei este
probabil sa fie necesara o iesire de resurse si cand poate fi facuta o estimare credibila
in ceea ce priveste valoarea obligatiei.
    Beneficiile angajatilor
Pensii si alte beneficii dupa pensionare
In cursul normal al activitatii, Societatea face plati fondurilor de sanatate, pensii de stat
si somaj in contul angajatilor sai conform prevederilor legale.. Toti angajatii sunt
membrii ai planului de pensii al statului roman. Aceste costuri sunt recunoscute in contul
de profit si pierdere odata cu recunoasterea salariilor.
Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si,
deci nu are nici un fel de alte obligatii referitoare la pensii.
    Impozitare
    Impozit pe profit
Societatea inregistreaza impozitul pe profit pe baza profitului impozabil din raportarile
fiscale, conform legislatiei romanesti relevante.
    Recunoasterea veniturilor
Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care Societatea a
transferat cumparatorului principalele riscuri si beneficii asociate detinerii bunurilor.
.
    Cifra de afaceri
Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate si de facturat, pentru bunuri livrate sau
servicii prestate tertilor.
    Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in perioada la care se refera.
 PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,                 DIRECTOR ECONOMIC,


ING. ALESANDRU DAN-VICTOR                   EC.IVANCEA ELENA

								
To top