Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

REFUND OF VALUE ADDED TAX VAT TO FOREIGN BUSINESSES by alicejenny

VIEWS: 9 PAGES: 2

									Skatteetaten
                                                         Notat
                                                    Januar 2012

Informasjon om registrering i det norske avgiftsregisteret


Registrering i merverdiavgiftsregisteret
Utenlandske næringsdrivende med omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester i Norge, skal
registreres i merverdiavgiftsregisteret når omsetning og avgiftspliktig uttak overstiger NOK 50 000 i
løpet av en 12-måneders periode. Skriftlig melding om virksomheten skal sendes Enhetsregisteret eller
skattekontoret i den regionen hvor den næringsdrivende, eventuelt representanten, har sitt
forretningssted/ hjemsted. Meldingen gis ved å fylle ut et eget skjema: Samordnet registermelding. Er
virksomheten allerede registrert i Enhetsregisteret og alle nødvendige opplysninger i hovedblanketten
ble utfylt ved denne registreringen, kan “Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret”, sendes inn alene.

Registrering ved representant
Utenlandske næringsdrivende som etablerer virksomhet i Norge uten å ha forretningssted eller hjemsted
her, skal registreres ved representant, se merverdiavgiftlovens § 2-1 (6) og § 11-1 (3). Det er vanlig å
bruke en forretningsforbindelse, et regnskapskontor eller et advokatkontor i Norge som representant.

   Rettigheter og plikter
Ved registrering ved representant oppnås de samme rettigheter og plikter som følger av vanlig
registrering i merverdiavgiftsregisteret. Representanten må ha hjemsted eller forretningssted i
Norge. Både den utenlandske næringsdrivende og representanten skal underskrive ”Samordnet
registermelding”. Den utenlandske næringsdrivende skal føre regnskap for sin virksomhet i Norge.
Representanten skal også føre eget fullstendig avgiftsregnskap for virksomhetens omsetning her i landet,
for både kjøp og salg. Salgsdokumenter for den utenlandske næringsdrivendes omsetning i Norge skal
sendes gjennom representanten. Representanten skal påføre sitt eget navn og adresse på
salgsdokumentet, den utenlandske næringsdrivendes organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene
MVA samt merverdiavgift (utgående avgift) av vederlaget. Salgsdokumentet skal utstedes i minst tre
eksemplarer hvorav det ene skal oppbevares av representanten. Den utenlandske næringsdrivende og
representanten er begge ansvarlig for at avgiften blir beregnet og betalt.

    Rapportering
For å få rettighet til å sende inn skjema på vegne av virksomheten må en være registrert i
Enhetsregisteret med en særskilt rolle i foretaket. En slik rolle kan være leder, styreleder,
regnskapsfører, revisor m.v. Den som er registrert med særskilt rolle i selskapet, kan delegere rettigheter
til andre ansatte i sin bedrift. Det er mulig å delegere til flere personer samtidig. Regnskaps- eller
revisorbedrifter må gjøre dette for hver enkelt av sine kunder. For å få tilgang til å rapportere i Altinn
må en, i tillegg til å ha rettighet, ha fødselsnummer/D-nummer og en tilgangskode. Tilgangskoder kan
bestilles på Altinn. Vær oppmerksom på at tilgangskoder sendes til folkeregistrert adresse.

Skjemaer
Finnes på www.brreg.no/registrering/, www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/ eller
skatteetaten.no/no/Skjemaer/

Har dere spørsmål?
Brosjyren ”Merverdiavgift - Veiledning til næringsdrivende” kan lastes ned fra vår internettside
www.skatteetaten.no/vatrefund. For mer informasjon om registrering i Norge, se våre websider
www.skatteetaten.no/taxnorway, ta kontakt med skatteopplysningen på telefon 800 80 000 eller +47 22
07 70 00 (fra utlandet) eller send en e-post til skattost@skatteetaten.no

Information regarding registering in the Norwegian VAT register
                     Postadresse:          Kontoradresse:       Sentralbord
                     Skatteetaten          Schweigaards gt. 17    800 80 000
                                     NO-0191 Oslo        +47 22 07 70 00
                     Postboks 9200 Grønland,
                     NO-0134 Oslo
                     Norge              Norge
                     www.skatteetaten.no/taxnorway  skattost@skatteetaten.no  Orgnr 991 733 043
Skatteetaten
                                                         Memo
                                                           January 2012
Registration in the VAT Register
Foreign businesses that sell goods or services that are liable to VAT in Norway must be registered in the
VAT Register if sales and withdrawals liable to VAT exceed NOK 50,000 during a 12-month period.
Written notification about the business must be sent the Central Coordinating Register for Legal Entities
or the tax office in the region in which the foreign business, or its representative, has its place of
business/place of residence. Notification is given by filling in a special form: “Coordinated Register
Notification”. If the business is already registered in the Central Coordinating Register for Legal Entities
and all the required information on the main form was supplied in connection with the registration,
“Supplement for the Value Added Tax Register” can be submitted on its own.

Registration through a representative
Foreign businesses that establish business activity in Norway without having a place of business or place
of residence in Norway shall be registered through a representative, cf. the VAT Act § 2-1 (6) and § 11-1
(3). It is common to use a business relation, an accountant or a lawyer as a representative.

   Rights and obligations
When registered through a representative, the foreign business has the same rights and obligations as all
companies registered in the Norwegian VAT Register. The representative must have a place of
residence or a place of business in Norway. Both the foreign business and the representative must
sign the “Coordinated Registration Notification”. Foreign businesses must keep accounts of their business
activity in Norway. The representative must also keep complete VAT accounts of the foreign business’s
turnover in Norway, both purchases and sales. Sales documents for the foreign business’s turnover in
Norway shall be sent via the representative. The representative must add his/her own name and address
to the sales document and the business’s organisation number followed by the letters MVA and specify
the VAT (output VAT) on the transaction. At least three copies of the sales document must be produced,
one of which shall be retained by the representative. Both the foreign business and its representative are
responsible for VAT being calculated and paid.

   Reporting
In order to be entitled to submit forms on behalf of a business, you must be registered in the Central
Coordinating Register of Legal Entities with a particular role in the enterprise. Such roles include
manager, chairperson of the board, accountant, auditor etc. A person registered with a particular role in
the enterprise can delegate rights to other employees in their enterprise. It is possible to delegate rights
to several persons at the same time. Accounting and auditing firms must do this for each of their clients.
In order to gain access to report in the internet portal Altinn, it is also necessary, in addition to having a
right, to have a Norwegian identity number/D number and an access code. Access codes can be ordered at
Altinn. Be aware that the access codes are sent to the registered address in the Population register.

Forms
Forms can be found at www.brreg.no/registrering/, www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/ or at
skatteetaten.no/no/Skjemaer/

Do you have any questions?
The booklet, “Guide to Value Added Tax in Norway” can be downloaded from our internet site
www.skatteetaten.no/vatrefund. For further information regarding registration in Norway, see our
internet site www.skatteetaten.no/en/International-pages/, call the Tax Administration at 800 80 000 or
at +47 22 07 7000 (from abroad) or send an e-mail to skattost@skatteetaten.no                       Postal address:         Office address:      Main Reception
                       Skatteetaten          Schweigaards gt. 17    800 80 000
                       PO Box 9200 Grønland,      NO-0191 Oslo        +47 22 07 70 00
                       NO-0134 Oslo
                       Norway             Norway
                       www.skatteetaten.no/taxnorway  skattost@skatteetaten.no  Orgnr 991 733 043

								
To top