Docstoc

PRILOJENIE1_4_Prehod_NKPD-ISCO

Document Sample
PRILOJENIE1_4_Prehod_NKPD-ISCO Powered By Docstoc
					                КОДОВА ТАБЛИЦА ЗА ПРЕХОД
       МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ
      И МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ISCO - 88

   Код       Наименование / НКПД /              Код          Наименование /en/
      КЛАС 1 ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ,                 MAJOR GROUP LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS
1
      ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ            1     AND MANAGERS
      ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ И ВИСШИ
11     СЛУЖИТЕЛИ                      11     LEGISLATORS AND SENIOR OFFICIALS
111    Висши представители на държавната власт       111     LEGISLATORS
1111    Президент, Законодатели               1110     Legislators
1112    Висши представители на изпълнителната власт     1110
1113    Висши представители на съдебната власт       1110
112    Висши служители в органите на държавната власт   112     SENIOR GOVERNMENT OFFICIALS
1121    Висши служители в законодателната власт       1120    Senior government officials
      Висши служители в органите на изпълнителната
1122    власт                        1120
1123    Висши служители в органите на съдебната власт    1120
      Кметове и ръководни служители в общинска
113    администрация                    113     TRADITIONAL CHIEFS AND HEADS OF VILLAGES
1131    Кметове и общински съвет              1130    Traditional chiefs and heads of villages
1132    Ръководни служители в общинска администрация    1130
      Ръководители и висши служители на специализирани        SENIOR OFFICIALS OF SPECIAL-INTEREST-
114    организации                     114     ORGANIZATIONS
      Ръководители и висши служители на политически
1141    партии и организации                1141    Senior officials of political-party organisations
      Ръководители на организации на работодателите, на        Senior officials of employers' workers' and other
1142    работниците и служителите              1142    economic- interest organisations
      Ръководители на организации с нестопанска цел и         Senior officials of humanitarian and other special-
1143    съсловни организации                1143    interest organisations
      РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И
12     ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ                  12     CORPORATE MANAGERS'
      Ръководители в търговски дружества и други
121    организации                     121     DIRECTORS AND CHIEF EXECUTIVES
1210    Ръководители в търговски дружества и други организации
                                1210    Directors and chief executives
                                      PRODUCTION AND OPERATIONS DEPARTMENT
122    Ръководители на производствени и оперативни звена   122    MANAGERS
      Ръководители в селското и горското стопанство, лова       Production and operations department managers in
1221    и риболова                      1221   agriculture, hunting, forestry and fishing
      Ръководители на производствени и оперативни звена        Production and operations department managers in
1222    в промишлеността                   1222   manufacturing
      Ръководители на производствени и оперативни звена        Production and operations department managers in
1223    в строителството и проектирането           1223   construction
      Ръководители на производствени и оперативни звена        Production and operations department managers in
1224    в търговията                     1224   wholesale and retail trade
      Ръководители на производствени и оперативни звена        Production and operations department managers in
1225    в ресторанти и хотели                 1225   restaurants and hotels
      Ръководители на звена в транспорта, складовото         Production and operations department managers in
1226    стопанство, пощите и далекосъобщенията        1226   transport, storage and communications
      Ръководители на производствени и оперативни звена        Production and operations department managers in
1227    в бизнес услугите                   1227   business services
      Ръководители на производствени и оперативни звена        Production and operations department managers in
1228    в чистотата и битовото обслужване           1228   personal care, cleaning and related services
      Ръководители на производствени и оперативни           Production and operations department managers not
1229    звена, некласифицирани другаде            1229   elsewhere classified
123    Ръководители на други отдели и звена         123    OTHER DEPARTMENT MANAGERS
      Ръководители на финансови и административни
1231    звена                         1231   Financeandadministrationdepartment managers
      Ръководители на звена по организация и управление
1232    на персонала                     1232   Personnel and industrial relations department managers
1233    Ръководители на звена за търговия и маркетинг     1233   Sales and marketing department managers


                           Page 1 of 15
   Код         Наименование / НКПД /          Код          Наименование /en/
      Ръководители на звена за реклама и връзки с
1234    обществеността                    1234  Advertising and public relations department managers
1235    Ръководители на звена за снабдяване и пласмент    1235  Supply and distribution department managers
      Ръководители на звена за информационно
1236    обслужване                      1236  Computing services department managers
      Ръководители на звена за изследователска и
1237    развойна дейност                   1237  Research and development department managers
1239    Ръководители на звена, некласифицирани другаде    1239  Other department managers not elsewhere classified
13     УПРАВИТЕЛИ                      13   GENERAL MANAGERS
131    Управители малки и средни предприятия         131   GENERAL MANAGERS
      Управители в селското и горското стопанство, лова и      General managersIn agriculture, hunting, forestry and
1311    риболова                       1311  fishing
1312    Управители в промишлеността              1312  General managers in manufacturing
1313    Управители в строителството и проектирането      1313  General managers in construction
1314    Управители в търговията                1314  Genera managers in wholesale and retail trade
1315    Управители на ресторанти и хотели           1315  General managers of restaurants and hotels
      Управители в транспорта, складовото стопанство,        General managers in transport, storage and
1316    пощите и далекосъобщенията              1316  communications
1317    Управители в бизнес услугите             1317  General managers of business services
                                     General managers in personal care, cleaning and
1318    Управители в чистотата и битовото обслужване     1318  related services
1319    Управители, некласифицирани другаде          1319  General managers not elsewhere classified
2     КЛАС 2    АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ         2    MAJOR GROUP PROFESSIONALS
      ФИЗИЦИ, МАТЕМАТИЦИ И ИНЖЕНЕРНИ                PHYSICAL, MATHEMATICAL AND ENGINEERING
21     СПЕЦИАЛИСТИ                      21   SCIENCE PROFESSIONALS
                                     PHYSICISTS, CHEMISTS AND RELATED
211    Физици, химици и сродни на тях специалисти      211   PROFESSIONALS
2111    Физици и астрономи                  2111  Physicists and astronomers
2112    Метеоролози                      2112  Meteorologists
2113    Химици                        2113  Chemists
      Геолози и геофизици, и други сродни на тях
2114    специалисти                      2114  Geologists and geophysicists
                                     MATHEMATICIANS, STATISTICIANS AND RELATED
212    Математици, статистици и сродни на тях специалисти  212   PROFESSIONALS
2121    Математици и приравнени на тях            2121  Mathematicians and related professionals
2122    Статистици                      2122  Statisticians
213    Специалисти по компютърни системи и технологии    213   COMPUTING PROFESSIONALS
      Проектанти и анализатори на компютърни системи и
2131    мрежи                         2131  Computer systems designers and analysts
2132    Програмисти                      2132  Computer programmers

2139    Компютърни специалисти, некласифицирани другаде 2139     Computing professionals not elsewhere classified
                                     ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED
214    Архитекти, инженери и сродни на тях специалисти    214   PROFESSIONALS
2141    Архитекти                       2141  Architects, town and traffic planners
2142    Строителни инженери                  2142  Civil engineers
2143    Електроинженери                    2143  Electrical engineers
2144    Електронни и телекомуникационни инженери       2144  Electronics and telecommunications engineers
2145    Машинни инженери                   2145  Mechanical engineers
2146    Инженер - химици                   2146  Chemical engineers
      Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях
2147    специалисти                      2147  Chemical engineers
                                     Mining engineers, metallurgists and related
2148    Картографи и земемери                 2148  professionals
                                     Architects, engineers and related professionals not
2149    Други архитекти и инженери              2149  elsewhere classified
22     ПРИРОДОНАУЧНИ И ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ          22   LIFE SCIENCE AND HEALTH PROFESSIONALS
221    Природонаучни специалисти               221   LIFE SCIENCE PROFESSIONALS
      Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях          Biologists, botanists, zoologists and related
2211    специалисти                      2211  professionals

                            Page 2 of 15
   Код        Наименование / НКПД /          Код          Наименование /en/

2212    Фармаколози, патолози и сродни на тях специалисти  2213  Agronomists and related professionals
2213    Агрономи и сродни на тях специалисти        2213  Agronomists and related professionals
222    Здравни специалисти                 222  HEALTH PROFESSIONALS (except nursing)
2221    Хуманни лекари                   2221  Medical doctors
2222    Стоматолози                     2222  Dentists
2223    Ветеринари                     2223  Veterinarians
2224    Фармацевти                     2224  Pharmacists
      Други здравни специалисти (с изключение на         Healthprofessionals (except nursing) not elsewhere
2229    медицински сестри)                 2229  classified
23     ПРЕПОДАВАТЕЛИ                    23   TEACHING PROFESSIONALS
      Преподаватели в университети, колежи и други        COLLEGE, UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION
231    висши училища                    231  TEACHING PROFESSIONALS
      Преподаватели в университети, колежи и други        College, university and higher education teaching
2310    висши училища                    2310  professionals
                                   SECONDARY EDUCATION TEACHING
232    Учители в средни училища              232  PROFESSIONALS
      Учители в средни общообразователни училища
      (гимназиален етап), профилирани гимназии и
2321    гимназии                      2320  Secondary education teaching professionals

      Учители в професионални училища, професионални
      гимназии и професионални колежи и преподаватели в
2322    центрове за професионално обучение         2320
      Учители в детски градини, в начални и основни       PRIMARY AND PRE-PRIMARY EDUCATION
233    училища                       233  TEACHING PROFESSIONALS
2331    Учители в детски градини              2332  Pre-primary education teaching professionals
      Учители в начални училища или в начален етап на
2332    основни училища и СОУ                2331  Primary education teaching professionals
      Учители в основни училища, прогимназии или СОУ
2333    (прогимназиален етап)

234    Учители в специални детски градини и училища    234  SPECIAL EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS
2340    Учители в специални детски градини и училища    2340  Special education teaching professionals
      Помощник-директори и сродни на тях в училища,
235    детски градини и обслужващи просветата звена    235  OTHER TEACHING PROFESSIONALS
2350    Помощник-директори и сродни на тях         2351  Education methods specialists
236    Друг педагогически персонал             2352  School inspectors
2360    Друг педагогически персонал             2359  Other teaching professionals not elsewhere classified
24     ДРУГИ АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ            24   OTHER PROFESSIONALS
241    Стопански специалисти                241  BUSINESS PROFESSIONALS
2411    Одитори и счетоводители               2411  Accountants
      Специалисти по организация на труда и управление
2412    на човешките ресурси                2412  Personnel and careers professionals
2419    Други стопански специалисти             2419  Business professionals not elsewhere classified
242    Юристи                       242  LEGAL PROFESSIONALS
2421    Прокурори и адвокати                2421  Lawyers
2422    Съдии                        2422  Judges
2429    Други юридически специалисти            2429  Legal professionals not elsewhere classified
      Архивисти, библиотекари и сродни на тях          ARCHIVISTS, LIBRARIANS AND RELATED
243    специалисти по информация              243  INFORMATION PROFESSIONALS
2431    Архивисти и музейни специалисти           2431  Archivists and curators
2432    Библиотекари и други информационни специалисти   2432  Librarians and related information professionals

244    Специалисти по обществени науки и сродни на тях   244  SOCIAL SCIENCE AND RELATED PROFESSIONALS
2441    Икономисти                     2441  Economists

2442    Социолози, антрополози и сродни на тях       2442  Sociologists, anthropologists and related professionals
2443    Философи, историци и политолози           2443  Philosophers, historians and political scientists
2444    Филолози, преводачи и сродни на тях         2444  Philologists, translators and interpreters

                           Page 3 of 15
   Код        Наименование / НКПД /          Код          Наименование /en/
2445    Психолози                      2445  Psychologists
2446    Специалисти по социални дейности          2446  Social work professionals
      Писатели, артисти и други художествено творчески      WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING
245    работници                      245   ARTISTS
2451    Автори, журналисти и други сродни на тях      2451  Authors, journalists and other writers
2452    Скулптори, художници и сродни на тях        2452  Sculptors, painters and related artists
2453    Композитори, музиковеди и музикални изпълнители   2453  Composers, musicians and singers
2454    Хореографи и танцьори                2454  Choreographers and dancers
2455    Филмови, сценични и сродни на тях специалисти    2455  Film, stage and related actors and directors
246    Религиозни специалисти               246   RELIGIOUS PROFESSIONALS
2460    Религиозни специалисти               2460  Religious professionals
      Аналитични специалисти в държавната             PUBLIC SERVICE ADMINISTRATIVE
247    администрация и научно изследователски звена    247   PROFFESIONALS
      Специалисти с аналитични и контролни функции в
2471    администрацията                   2470  Public service administrative proffesionals
2472    Специалисти - изследователи             2470
      КЛАС 3 ТЕХНИЦИ И ДРУГИ ПРИЛОЖНИ               MAJOR GROUP TECHNICIANS AND ASSOCIATE
3
      СПЕЦИАЛИСТИ                     3    PROFESSIONALS
                                    PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE
31     ТЕХНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ СПЕЦИАЛИСТИ         31   ASSOCIATE PROFESSIONALS
                                    PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE
311    Техници                       311   TECHNICIANS
      Техници в областта на химическите и физическите
3111    науки                        3111  Chemical and physical science technicians
3112    Строителни техници                 3112   Civil engineering technicians
3113    Електротехници                   3113   Electrical engineering technicians
                                    Electronics and telecommunications
3114    Електронни и телекомуникационни техници       3114  engineeringtechnicians
3115    Машинни техници                   3115   Mechanical engineering technicians
3116    Технолози - химици                 3116  Chemical engineering technicians
3117    Минни и металургични техници            3117  Mining and metallurgical technicians
3118    Чертожници                     3118  Draughtspersons
                                    Physical and engineering science technicians not
3119    Други техници и технолози              3119  elsewhere classified
312    Компютърни и сродни на тях техници         312   COMPUTER ASSOCIATE PROFESSIONALS
3121    Компютърни асистенти и техници           3121  Computer assistants
3122    Оператори на компютърни съоръжения         3122  Computer equipment operators
3123    Настройчици на промишлени роботи          3123  Industrial robot controllers
                                    OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
313    Оператори на оптическа и електронна апаратура    313   OPERATORS
      Оператори на фотографски, кино-, видео- и звукови      Photographers and image and sound recording
3131    апаратури                      3131  equipment operators
      Оператори на радио- и телекомуникационни          Broadcasting and telecommunications equipment
3132    съоръжения                     3132  operators
3133    Оператори на медицинска апаратура          3133  Medical equipment operators
      Други оператори на оптически и електронни          Optical and electronic equipment operators not
3139    апаратури                      3139  elsewhere classified
                                    SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND
314    Корабни и авиационни специалисти          314   TECHNICIANS
3141    Корабни инженери, механици и техници        3141  Ships' engineers
3142    Корабни палубни офицери и пилоти          3142  Ships' deck officers and pilots
3143    Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти    3143  Aircraft pilots and related associate professionals
3144    Контрольори по въздушния транспорт (диспечери)   3144   Air traffic controllers
      Техници по сигурността на въздушния транспорт и
3145    осигуряване на въздушното обслужване        3145  Air traffic safety technicians
315    ИНСПЕКТОРИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО        315   SAFETY AND QUALITY INSPECTORS
3151    Инспектори по противопожарна охрана         3151  Building and fire inspectors
3152    Инспектори по безопасността на труда и качеството  3152  Safety health and quality inspectors                           Page 4 of 15
   Код        Наименование / НКПД /          Код          Наименование /en/
      Други инспектори по безопасността и качеството и
3159    сродни на тях                    3152
      ПРИРОДОНАУЧНИ ТЕХНИЦИ И СВЪРЗАНИ СЪС            LIFE SCIENCE FIND HEALTH ASSOCIATE
32     ЗДРАВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ СПЕЦИАЛИСТИ          32   PROFESSIONALS
                                    LIFE SCIENCE TECHNICIANS AND RELATED
321    Природонаучни техници и сродни на тях специалисти  321   ASSOCIATE PROFESSIONALS
3211    Природонаучни техници                3211   Life science technicians
3212    Агротехници и горски техници            3212  Agronomy and forestry technicians
3213    Специалисти в селското и горското стопанство    3213  Farming and forestry advisers
                                    MODERN HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS
322    Приложни и асоциирани медицински специалисти    322   (except nursing)
3221    Медицински асистенти                3221   Medical assistants
3222    Здравни инспектори                 3222  Sanitarians
3223    Диетолози и специалисти по хранене         3223  Dieticians and nutritionists
3224    Оптикометристи и оптици               3224  Optometrists and opticians
3225    Асистенти на стоматолог               3225  Dental assistants
3226    Физиотерапевти и сродни на тях           3226  Physiotherapists and related associate professionals
3227    Ветеринарни асистенти                3227  Veterinary assistants
3228    Фармацевтични асистенти               3228  Pharmaceutical assistants
      Други медицински специалисти, некласифицирани        Modern health associate professionals (except nursing)
3229    другаде (без медицински сестри)           3229  not elsewhere classified
                                    NURSING AND MIDWIFERY ASSOCIATE
323    Медицински сестри и акушерки            323   PROFESSIONALS
3231    Медицински сестри и приравнени на тях        3231  Nursing associate professionals
3232    Акушерки и приравнени на тях            3232   Midwifery associate professionals
      Практикуващи народни лечители и лечители с
324    алтернативни методи на лечение           324   Traditional medicine practitioners and Faith healers
3241    Практикуващи народни лечители            3241  Traditional medicine practitioners
3242    Лечители с алтернативни методи на лечение      3242  Faith healers

      УЧИТЕЛСКИ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА
33     ПРОСВЕТА, ПРИРАВНЕНИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  33         TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS
                                    PRIMARY EDUCATION TEACHING ASSOCIATE
331    Учители в средни училища              331   PROFESSIONALS
      Учители в средни общообразователни училища
      (гимназиален етап), профилирани гимназии и
3311    гимназии

      Учители в професионални училища, професионални
      гимназии и професионални колежи и преподаватели в
3312    центрове за професионално обучение        3310
      Учители в детски градини, в начални и основни        PRE-PRIMARY EDUCATION TEACHING ASSOCIATE
332    училища                      332    PROFESSIONALS

3321    Учители в детски градини              3320  Pre-primary education teaching associate professionals
      Учители в начални училища или в начален етап на
3322    основни училища и СОУ                3310  Primary education teaching associate professionals
      Учители в основни училища, прогимназии или СОУ
3323    (прогимназиален етап)
                                    SPECIAL EDUCATION TEACHING ASSOCIATE
333    Учители в специални детски градини и училища    333   PROFESSIONALS
3330    Учители в специални детски градини и училища    3330

334    Други приравнени на преподаватели          334   OTHER TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS
3340    Други приравнени на преподаватели          3340  Other teaching associate professionals
34     ДРУГИ ПРИРАВНЕНИ НА СПЕЦИАЛИСТИ           34    OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
      Специалсти по финанси и продажби и приравнени на       FINANCE AND SALES ASSOCIATE
341    специалисти                     341   PROFESSIONALS
3411    Дилъри и брокери по ценни книжа и доходи      3411  Securities and finance dealers and brokers
3412    Застрахователни и осигурителни агенти        3412  Insurance representatives


                           Page 5 of 15
   Код        Наименование / НКПД /           Код          Наименование /en/
3413    Агенти по имоти                    3413  Estate agents

3414    Консултанти и организатори в пътнически транспорт   3414  Travel consultants and organisers
3415    Технически и търговски представители         3415  Technical and commercial sales representatives
3416    Търговски представители по закупуване на стоки    3416  Buyers
3417    Оценители, ценовици и аукционери           3417  Appraisers, valuers and auctioneers
                                     BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE
342    Посредници в бизнес-услугите и търговията       342   BROKERS
3421    Търговски посредници                 3421   Trade brokers
3422    Агенти по експедицията на товари           3422  Clearing and forwarding agents
3423    Трудови посредници                  3423  Employment agents and labour contractors
      Посредници в бизнес-услугите и търговията,          Business services agents and trade brokers not
3429    некласифицирани другаде                3429  elsewhere classified
      Административни служители, приравнени на
343    специалисти                      343   ADMINISTRATIVE ASSOCIATE PROFESSIONALS
                                     Administrative secretaries and related associate
3431    Административни секретари и приравнени на тях     3431  professionals
      Служители в юридически и финансово-кредитни
3432    учреждения, приравнени на специалисти         3432   Legal and related business associate professionals
3433    Деловодители                     3433  Bookkeepers
      Административни служители, приравнени на           Administrative associate professionals not elsewhere
3439    специалисти, некласифицирани другаде         3439  classified
      Митничари, данъчни и други държавни служители,        CUSTOMS, TAX AND RELATED GOVERNMENT
344    приравнени на специалисти               344   ASSOCIATE PROFESSIONALS
3441    Митнически и гранични инспектори           3441  Customs and border inspectors

3442    Държавни служители по данъчен и финансов контрол   3442  Governement tax and excise officials
3443    Държавни служители по социално подпомагане      3443  Government social benefits officials
      Други приравнени на специалисти, некласифицирани       Customs, tax and rested Governement associate
3449    другаде                        3449  professionals not elsewhere class fled
345    Полицейски инспектори и детективи           345   POLICE INSPECTORS AND DETECTIVES
3450    Полицейски инспектори и детективи           3450  Police inspectors and detectives
346    Социални работници, приравнени на специалисти     346   SOCIAL WORK ASSOCIATE PROFESSIONALS
3460    Социални работници, приравнени на специалисти     3460  Social work associate professionals
      Артисти, изпълнители и спортисти, приравнени на        ARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS
347    специалисти                      347   ASSOCIATE PROFESSIONALS
3471    Декоратори и търговски дизайнери           3471  Decorators and commercial designers
3472    Радио-, телевизионни и други говорители        3472  Radio, television and other announcers
                                     Street, night-club and related musicians, singers and
3473    Музиканти, певци и танцьори              3473  dancers
      Клоуни, илюзионисти, акробати и други, приравнени       Clowns, magicians, acrobats and related associate
3474    на специалисти                    3474  professionals
      Състезатели, спортен персонал и други, приравнени       Athletes, sportspersons and related associate
3475    на специалисти                    3475  professionals
3476    Приравнени на специалисти в аудиовизията       3476
      Приравнени на специалисти в развлекателни и
3477    хазартни игри                     3477
348    Религиозни служители, приравнени на специалисти    348   RELIGIOUS ASSOCIATE PROFESSIONALS
3480    Религиозни служители, приравнени на специалисти    3480  Religious associate professionals
4     КЛАС 4 АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ            4    MAJOR GROUP CLERKS
41     ОФИС АДМИНИСТРАЦИЯ                  41   OFFICE CLERKS
                                     SECRETARIES AND KEYBOARD-OPERATING
411    Секретари и оператори на организационна техника    411   CLERKS
4111    Стенографи и машинописци               4111  Stenographers and typists
      Оператори на текстообработващи машини и сродни
4112    на тях                        4111  Stenographers and typists
4113    Оператори по въвеждане на данни            4112  Word-processor and related operators
4114    Оператори на машини за обработка на информация    4114  Calculating-machine operators
4115    Секретари                       4115  Secretaries
412    Персонал, водещ сметки и платежни документи      412   NUMERICAL CLERKS

                            Page 6 of 15
  Код        Наименование / НКПД /          Код          Наименование /en/
4121   Персонал, водещ счетоводни сметки и документи    4121  Accounting and bookkeeping clerks
     Персонал, водещ статистически и финансови
4122   документи                      4122  Statistical and finance clerks

413    Персонал, водещ стокови и транспортни документи   413   MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT CLERKS
4131   Персонал, водещ документи за стоки         4131  Stock clerks
     Персонал, водещ документи за производствени
4132   материали                      4132  Production clerks
4133   Транспортен персонал                4133  Transport clerks
     Персонал в библиотеки, пощенски служби и сродни
414    на тях                       414   LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS
4141   Персонал в библиотеки и архиви           4141  Library and filing clerks
4142   Пощенски персонал                  4142  Mail carriers and sorting clerks
4143   Персонал по кодиране на документи          4143  Coding, proof-reading and related clerks
4144   Писари и сродни на тях               4144   Scribes and related workers
419    Друг персонал в офиси                419   OTHER OFFICE CLERKS
4191   Друг персонал в офиси                4190   Other office clerks

4192   Спомагателен персонал в държавната администрация  4190
     АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ОБСЛУЖВАЩ
42    КЛИЕНТИ                       42   CUSTOMER SERVICES CLERKS
421    Касиери и сродни на тях               421   CASHIERS, TELLERS ANDRELATED CLERKS
4211   Касиери и инкасатори                4211  Cashiers and ticket clerks
4212   Касиери и друг персонал на гишета          4212  Tellers and other counter clerks
4213   Събирачи на облози и крупиета            4213  Bookmakers and croupiers
4214   Комисионери и лихвари                4214  Pawnbrokers and money-lenders
4215   Инкасатори на дългове и сродни на тях        4215  Debt-collectors and related workers
422    Персонал, информиращ клиенти            422   CLIENT INFORMATION CLERKS
4221   Персонал в пътнически агенции и сродни на тях    4221  Travel agency and related clerks
4222   Персонал, приемащ и даващ информация        4222  Receptionists and information clerks
4223   Оператори на разпределителни телефонни табла    4223  Telephone switchboard operators

     КЛАС 5 ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА
5                                   MAJOR GROUP SERVICE WORKERS AND SHOP
     НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА
                               5    AND MARKET SALES WORKERS
     ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ И ПЕРСОНАЛ,               PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES
51    ОСИГУРЯВАЩ ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ            51   WORKERS
511    Обслужващ персонал в транспорта           511   TRAVEL ATTENDANTS AND RELATED WORKERS
5111   Обслужващи пътуването и пътуващи стюарди      5111  Travel attendants and travel stewards
5112   Транспортни кондуктори               5112  Transport conductors
5113   Водачи/екскурзоводи/аниматори на пътуващи      5113  Travel guides
     Персонал за домакинска работа и извършващ          HOUSEKEEPINGANDRESTAURANT SERVICES
512    ресторантски услуги                 512   WORKERS
5121   Икономи и сродни на тях               5121  Housekeepers and related workers
5122   Готвачи                       5122  Cooks
5123   Сервитьори и бармани                5123  Waiters, waitresses and bartenders
513    Персонал, полагащ грижи за хора           513   PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS
5131   Персонал, грижещ се за деца             5131  Child-care workers
     Персонал, грижещ се за хора в здравни и други
5132   подобни заведения                  5132  Institutionbased personal care workers
5133   Персонал, грижещ се за хора в домашни условия    5133  Home-based personal care workers
514    Друг обслужващ персонал               514   OTHER PERSONAL SERVICES WORKERS

5141   Фризьори, бръснари, гримьори и сродни на тях    5141  Hairdressers, barbers, beauticians and related workers
5142   Компаньони и камериери               5142   Companions and valets
5143   Обслужващ персонал по обреди и ритуали       5143   Undertakers and embalmers
                                    Other personal services workers not elsewhere
5149   Обслужващ персонал, некласифициран другаде     5149  classified
515    Астролози, гадатели и сродни на тях         515   Astrologers, Fortune-tellers and related workers
5151   Астролози и сродни на тях              5151  Astrologers and related workers

                           Page 7 of 15
   Код        Наименование / НКПД /           Код          Наименование /en/
5152    Гадатели и сродни на тях               5152  Fortune-tellers, palmists and related workers
      Полицаи и друг персонал, осигуряващ защита и
516    сигурност                      516   PROTECTIVE SERVICES WORKERS
5161    Огнеборци (пожарникари)               5161  Protective services workers not elsewhere classified
5162    Полицейски служители                 5162  Protective services workers not elsewhere classified
5163    Затворническа охрана                 5163  Protective services workers not elsewhere classified
      Персонал, осигуряващ защита, некласифициран
5169    другаде                       5169  Protective services workers not elsewhere classified

52     ПРОДАВАЧИ, МОДЕЛИ И МАНЕКЕНИ             52   MODELS, SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS
521    Манекени и други модели               521   FASHION AND OTHER MODELS
5210    Манекени и други модели               5210  Fashion and other models
522    Продавачи в магазини и демонстратори         522   SHOP SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS
5220    Продавачи в магазини и демонстратори         5220  Shop salespersons and demonstrators
523    Продавачи на пазари и сергии             523   Stall and market salespersons
5230    Продавачи на пазари и сергии             5230  Stall and market salespersons
      КЛАС 6 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В
6     СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, РИБНОТО И                MAJOR GROUPSKILLED AGRICULTURAL AND
      ЛОВНОТО СТОПАНСТВО                  6    FISHERY WORKERS

      КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО,             MARKET-ORIENTED SKILLED AGRICULTURAL AND
61     ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО        61   FISHERY WORKERS
611    Градинари и растениевъди               611   MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS
6111    Полевъди и зеленчукопроизводители          6111  Field crop and vegetable growers
6112    Работници, отглеждащи трайни насаждения       6112  Tree and shrub crop growers
      Градинари, овощари, работници в разсадник и сродни
6113    на тях                        6113  Gardeners, horticultural and nursery growers
6114    Работници, отглеждащи смесени култури        6114  Mixed-crop growers
                                    MARKET-ORIENTED ANIMAL PRODUCERS AND
612    Животновъди и сродни на тях             612   RELATED WORKERS
6121    Животновъди и производители на млечни продукти    6121   Dairy and livestock producers
6122    Птицепроизводители                  6122   Poultry producers
6123    Пчелари и бубари                   6123  Apiarists and sericulturists
      Животновъди и сродни на тях, некласифицирани         Market-oriented animal producers and related workers
6129    другаде                       6129  not elsewhere classified
      Производители на смесена (животновъдна и           MARKET-ORIENTED CROP AND ANIMAL
613    растениевъдна) продукция               613   PRODUCERS
      Производители на смесена (животновъдна и
6130    растениевъдна) продукция               6130  Market-oriented crop and animal producers
614    Горски работници и сродни на тях           614   FORESTRY AND RELATED WORKERS
      Горски работници, секачи и извозвачи на дървен
6141    материал                       6141  Forestry workers and loggers
      Производители на дървени въглища и сродни
6142    работници                      6142  Charcoal burners and related workers
615    Риболовци и ловци                  615   FISHERY WORKERS, HUNTERS AND TRAPPERS
6151    Работници по култивиране на водни организми     6151  Aquatic-life cultivation workers
6152    Риболовци във вътрешни и крайбрежни води       6152  Inland and coastal wafers fishery workers
6153    Риболовци в дълбоки морски води           6153  Deep-sea fishery workers
6154    Ловци                        6154  Hunters and trappers
      ЗЕМЕДЕЛСКИ РАБОТНИЦИ И РИБАРИ,                SUBSISTENCE AGRICULTURAL AND FISHERY
62
      ОСИГУРЯВАЩИ СИ ПРЕПИТАНИЕ              62   WORKERS
621    Земеделски работници и рибари, осигуряващи си        SUBSISTENCE AGRICULTURAL AND FISHERY
      препитание                      621   WORKERS
      Земеделски работници и рибари, осигуряващи си
6210    препитанаие                     6210  Subsistence agricultural and fishery workers

      КЛАС 7 КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ
                                    MAJOR GROUP CRAFT AND RELATED TRADES
      РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ
7                                7    WORKERS                           Page 8 of 15
   Код        Наименование / НКПД /           Код           Наименование /en/
      РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И
71     СТРОИТЕЛСТВОТО                    71   EXTRACTION AND BUILDING TRADES WORKERS
                                    MINERS, SHOTFIRERS, STONE CUTTERS AND
711    Миньори, бомбаджии и работници в каменодобива     711  CARVERS
7111    Миньори и работници в кариери             7111  Miners and quarryworkers
7112    Бомбаджии, взривачи и сродни на тях          7112  Shotfirers and blasters
7113    Каменоцепачи, каменорезачи, каменодълбачи       7113  Stone splitters, cutters and carvers
                                    BUILDING FRAME AND RELATED TRADES
712    Строители на сгради и сродни на тях          712  WORKERS
7121    Строители с традиционни материали           7121  Builders, traditional materials
7122    Зидари и каменоделци                 7122  Bricklayers and stonemasons

7123    Бетонджии и сродни на тях               7123  Concrete placers,concrete finishers and related workers
7124    Дърводелци и дограмаджии               7124  Carpenters and joiners
      Строители и сродни на тях, некласифицирани          Building frame and related trades workers not elsewhere
7129    другаде                        7129  classified
      Работници по довършителни работи в              BUILDING FINISHERS FIND RELATED
713    строителството на сгради и сродни на тях       713  TRADESWORKERS
      Работници по изграждане, поддръжка и ремонт на
7131    покриви                        7131  Roofers
      Работници по поставяне на подови настилки и
7132    облицовки                       7132  Floor layers and tile setters
7133    Гипсаджии                       7133  Plasterers
7134    Работници по изолации                 7134  Insulation workers
7135    Работници по стъклопоставяне             7135  Glaziers

7136    Водопроводчици, тръбопроводчици и сродни на тях    7136  Plumbers and pipe fitters
7137    Строителни електромонтьори и сродни на тях      7137  Building and related electricians
      Бояджии, коминочистачи, работници по почистване       PAINTERS, BUILDING STRUCTURE CLEANERS AND
714    на фасади и сродни на тях               714  RELATED TRADES WORKERS
7141    Строителни бояджии и други сродни на тях       7141  Painters and related workers
7142    Бояджии с лакови бои и други сродни на тях      7141  Painters and related workers

7143    Работници по почистване на строителни конструкции 7143    Building structure cleaners
      МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА            METAL, MACHINERY AND RELATED TRADES
72     ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ             72     WORKERS
                                    METAL MOULDERS WELDERS,
      Леяри, заварчици,тенекеджии, монтажници на          SHEETMETALWORKERS,STRUCTURAL METAL
721    метални конструкции и сродни на тях          721  PREPARERS, AND RELATED TRADES WORKERS

7211    Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни на тях  7211  Metal moulders and coremakers
7212    Заварчици и резачи на метал              7212  Welders and flamecutters
7213    Тенекеджии и сродни на тях              7213  Sheet-metal workers
7214    Изготвители и монтажници на метални конструкции    7214  Structural-metal preparers and erectors
      Производители и монажници на кабели, въжета,
7215    тръбни конструкции и други              7215  Riggers and cable splicers
7216    Работници, работещи под вода             7216  Underwater workers
      Ковачи, производители на инструменти и сродни на       BLACKSMITHS, TOOL-MAKERS AND RELATED
722    тях                          722  TRADESWORKERS

7221    Ковачи с чукове и преси                7221  Blacksmithshammer-smiths and forging-press workers
7222    Производители на инструменти и сродни на тях     7222  Tool-makers and related workers
7223    Настройчици на машини и сродни на тях         7223  Machine-tool setters and setter-operators
      Шлифовчици, полировачи на метали и точилари на
7224    инструменти                      7224  Metal wheel-grinders, polishers and tool sharpeners
723    Машинни механици и монтьори              723  MACHINERY MECHANICS AND FITTERS
7231    Механици и монтьори на транспортни средства      7231  Motor vehicle mechanics and fitters
7232    Механици и монтьори на авиационни двигатели      7232  Aircraft engine mechanics and fitters
      Механици и монтьори на промишлени и             Agricultural- or industrial-machinery mechanics and
7233    селскостопански машини и оборудване          7233  fitters


                           Page 9 of 15
   Код        Наименование / НКПД /          Код           Наименование /en/
      Механици и монтьори на електрически и електронни      ELECTRICAL FIND ELECTRONIC EQUIPMENT
724    съоръжения                      724  MECHANICS FIND FITTERS
7241    Електромеханици и електромонтьори          7241  Electrical mechanics and fitters
7242    Монтьори на електронно оборудване          7242  Electronics fitters
      Механици по обслужване и ремонт на радио-
7243    ,телевизионна и друга аудиовизуална техника     7243  Electronics mechanics and servicers
      Работници по монтиране, обслужване и ремонт на
7244    телеграфна и телефонна техника            7244  Telegraph and telephone installers and servicers
      Работници по монтиране на електрически линии,
7245    ремонт и свързване на кабели             7245  Electrical line installers, repairers and cable jointers
      РАБОТНИЦИ ПО ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА НА
      МАТЕРИАЛИ, ПЕЧАТАРИ И СРОДНИ НА ТЯХ             PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING AND RELATED
73     РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ                73   TRADES WORKERS
      Работници по прецизна обработка на метали и други      PRECISION WORKERS IN METAL AND RELATED
731    материали                      731  MATERIALS
      Работници по производство и ремонт на инструменти
7311    за обработка с голяма точност            7311  Precision-instrument makers and repairers
      Производители и акордьори на музикални
7312    инструменти                     7312  Musical-instrument makers and tuners
      Бижутери и работници по обработка на скъпоценни
7313    камъни                        7313  Jewellery and precious-metal workers
                                    POTTERS, CLASS-MAKERS AND RELATED TRADES
732    Грънчари, стъклари и сродни на тях          732  WORKERS
      Производители на грънчарски, порцеланови,
7321    керамични изделия и абразивни колела         7321  Abrasive wheel formers, potters and related workers
      Производители, резачи, шлифовчици и работници по
7322    допълнителна обработка на стъкло           7322  Glass-markers, cutters, grinders and finishers
7323    Гравьори и офортисти на стъкло            7323  Glass engravers and etchers
7324    Декоратори на стъкло, керамика и сродни на тях    7324  Glass, ceramics and related decorative painters
      Работници по ръчна обработка на дърво, текстил,       HANDICRAFT WORKERS IN WOOD, TEXTILE,
733    кожа и други подобни материали            733  LEATHER AND RELATED MATERIALS
      Работници по ръчна обработка на дърво и други
7331    подобни материали                  7331  Handicraft workers in wood and related materials
      Работници по ръчна обработка на тестил, кожа и       Handicraft workers in textile, leather and related
7332    други подобни материали               7332  materials
734    Печатари и сродни на тях               734  PRINTING AND RELATED TRADES WORKERS
7341    Наборчици, словослагатели и други подобни      7341  Compositors, typesetters and related workers
7342    Стереотипери и електротипери             7342  Stereotypers and electrotypers
7343    Печатари - гравьори и офортисти           7343  Printing engravers and etchers
      Лаборанти и други подобни работници по обработка
7344    на светлочувствителни материали           7344  Photographic and related workers
7345    Книговезци и други подобни работници         7345  Bookbinders and related workers
      Печатари, работещи с копринен екран, дървени,
7346    гумени и други форми и текстил            7346  Silk-screen, block and textile printers
      ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И
74     ЗАНАЯТЧИИ                      74   OTHER CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS
                                    FOOD PROCESSING AND RELATED TRADES
741    Работници по производство на храни и сродни на тях  741  WORKERS
      Работници по преработка на месо, риба и други
7411    подобни хранителни продукти             7411  Butchers, fishmongers and related food preparers
      Работници по производството на хлебни, сладкарски
7412    и тестени изделия                  7412  Bakers, pastry-cooks and confectionery makers
7413    Работници по производство на млечни продукти     7413  Dairy-products makers
      Работници по производство на плодови, зеленчукови
7414    и други консерви                   7414  Fruit, vegetable and related preservers
4715    Дегустатори на храни и напитки            7415  Food and beverage tasters and graders
      Работници по преработка на тютюн и производство
7416    на тютюневи изделия                 7416  Tobacco preparers and tobacco products makers
      Работници по обработка на дърво, мебелисти и        WOOD TREATERS, CABINET-MAKERS AND
742    сродни на тях                    742  RELATED TRADES WORKERS
7421    Работници по обработка на дърво           7421  Wood treaters


                           Page 10 of 15
   Код        Наименование / НКПД /           Код           Наименование /en/
7422    Дърводелци, мебелисти и други подобни работници   7422   Cabinet-makers and related workers
      Настройчици и оператори-настройчици на
7423    дървообработващи машини               7423   Woodworking-machine setters and setter-operators
      Плетачи на кошничарски изделия, производители на
7424    четки и други подобни работници           7424   Basketry weavers, brush makers and related workers
      Работници по производство на текстил, облекло и        TEXTILE, GARMENT AND RELATED TRADES
743    сродни на тях                    743   WORKERS
7431    Подготвители на нишки/влакна             7431   Fibre preparers
7432    Тъкачи, плетачи и сродни на тях           7432   Weavers, knitters and related workers
      Шивачи/моделиери на мъжко и дамско облекло и
7433    шапкари                       7433   Tailors, dressmakers and hatters
7434    Кожухари и сродни на тях               7434   Furriers and related workers
      Кроячи и моделиери на текстил, кожа и други сродни
7435    на тях                         7435 Textile, leather and related pattern-makers and cutters
7436    Други шивачи, бродировачи и сродни на тях      7436  Sewers, embroiderers and related workers
7437    Тапицери и други сродни на тях            7437  Upholsterers and related worker
      Работници по обработка на кожи и производство на       PELT,LEATHER AND SHOEMAKING TRADES
744    обувки и сродни на тях                744   WORKERS
      Работници по обработка на кожи (дъбене, щавене и
7441    др.)                         7441   Pelt dressers, tanners and fellmongers
7442    Производители на обувки и други сродни на тях    7442   Shoe-makers and related workers
      Производствени работници и занаятчии,
745    некласифицирани другаде               745
7451    Производствени лаборанти и сродни на тях       7451
      Други некласифицирани производствени работници и
7459    занаятчии                      7459
      КЛАС 8 ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ И
8     СЪОРЪЖЕНИЯ, И РАБОТНИЦИ ПО МОНТАЖ               MAJOR GROUPPLANT AND MACHINE OPERATORS
      НА ИЗДЕЛИЯ                      8    AND ASSEMBLERS
      ОПЕРАТОРИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ И
81     СРОДНИ НА ТЯХ              81          STATIONARY-PLANT AND RELATED OPERATORS
                                     MINING- AND MINERAL-PROCESSING, PLANT
811    Оператори в минодобива и добива на минерали     811   OPERATORS
8111    Оператори в минодобива                8111   Mining-plant operators
8112    Оператори в добива на руди и минерали        8112   Mineral-ore-and stone-processing-plant operators
      Оператори на сондажно оборудване и сродни на тях
8113    работници                      8113   Well drillers and borers and related workers
812    Оператори в металургичното производство       812   METAL-PROCESSING-PLANTOPERATORS
8121    Оператори на металургични пещи            8121   Ore and metal furnace operators
      Оператори на съоръжения за топене и леене на
8122    метали                        8122   Metal melters, casters and rolling-mill operators
      Оператори на съоръжения за гореща обработка на
8123    метали                        8123   Metal-heat-treating-plant operators
      Оператори на машини и съоръжения за изтегляне и
8124    пресоване на метал                  8124   Metal drawers and extruders
      Оператори в стъкларското и керамичното            CLASS, CERAMICS AND RELATED PLANT
813    производство и сродни на тях             813   OPERATORS
      Оператори в стъкларското и керамичното
8131    производство и сродни на тях             8131   Glass and ceramics kiln and related machine operators
      Оператори в стъкларското и керамичното            Glass, ceramics and related plant operators not
8139    производство, некласифицирани другаде        8139   elsewhere classified
      Оператори в дърводобива, дървообработващото и         WOOD-PROCESSING- AND PAPERMAKING-PLANT
814    хартиеното производство и сродни на тях       814   OPERATORS
      Оператори в дърводобива и дървообработващото
8141    производство                     8141   Wood-processing-plant operators
      Оператори на съоръжения за изработване на
8142    хартиена каша (пулп)                 8142   Paper-pulp plant operators
      Оператори на съоръжения за производство на
8143    изделия от хартия                  8143   Papermaking-plant operators
815    Оператори в химическото производство         815   CHEMICAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS                           Page 11 of 15
   Код        Наименование / НКПД /          Код          Наименование /en/
      Оператори на машини за смилане и смесване на        Crushing-, grindingand chemical-mixing-machinery
8151    химически материали                 8151  operators
      Оператори на съоръжения за топла обработка на
8152    химически материали                 8152  Chemical -heat treating-plant operators
      Оператори на съоръжения за филтриране и отделяне
8153    на химически материали               8153  Chemical-filtering and separating-equipment operators
      Оператори на химически реактори (без тези за        Chemical-still and reactor operators (except petroleum
8154    преработка на нефт и природен газ)         8154  and natural gas)
      Оператори на съоръжения за рафиниране на нефт и
8155    природен газ                    8155  Petroleum- and natural-gas-refining-plant operators
      Оператори в химическото производство,           Chemical processing-plant operators not elsewhere
8159    некласифицирани другаде               8159  classified
      Оператори в енергийното производство и сродни на      POWER-PRODUCTION AND RELATED PLANT
816    тях                         816  OPERATORS
8161    Оператори в енергийното производство        8161  Power-production plant operators
8162    Оператори на парни машини и котли          8162  Steam-engine and boiler operators
      Оператори на пречиствателни и водни инсталации и
8163    сродни на тях работници               8163  Incinerator water-treatment and related plant operators
      Оператори на автоматизирани монтажни линии и        AUTOMATED-ASSEMBLY-LINE AND INDUSTRIAL-
817    промишлени роботи                  817  ROBOT OPERATORS
8171    Оператори на автоматизирани монтажни линии     8171  Automated-assembly-line operators
8172    Оператори на промишлени роботи и манипулатори    8172  Industrial-robot operators
      МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И РАБОТНИЦИ ПО
82     МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЯ                  82   MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
      Машинни оператори в металообработващото          METAL- AND MINERAL-PRODUCTS MACHINE
821    производство и добива на минерали          821  OPERATORS
      Машинни оператори на инструментални машини и
8211    сродни на тях                    8211  Machine-tool operators
      Машинни оператори в производството на цимент и
8212    други минерални продукти              8212  Cement and other mineral products machine operators
822    Машинни оператори в химическото производство    822   CHEMICAL-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
      Машинни оператори в производството на           Pharmaceutical- and toiletry-products machine
8221    фармацевтични и тоалетни продукти          8221  operators
      Машинни оператори в производството на амуниции и
8222    експлозиви                     8222  Ammunition- and explosive-products machine operators
      Машинни оператори по обработка на метални
8223    повърхности                     8223  Metal finishing-, plating- and coating-machine operators
      Машинни оператори по производство на фотографски
8224    материали                      8224  Photographic-products machine operators
      Машинни оператори в производството на химически      Chemical-products machine operators not elsewhere
8229    продукти, некласифицирани другаде          8229  classified
      Машинни оператори в производството на каучук и       RUBBER-ANDPLASTIC-PRODUCTS MACHINE
823    пластмаси                      823  OPERATORS
      Машинни оператори в производството на каучук и
8231    каучукови изделия                  8231  Rubber-products machine operators
      Машинни оператори в производството на пластмаси и
8232    пластмасови изделия                 8232  Plastic-products machine operators
      Машинни оператори в дървообработващото
824    производство                    824  WOOD-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
      Машинни оператори в дървообработващото
8240    производство                    8240  Wood-products machine operators
      Машинни оператори в полиграфическото,           PRINTING-, BINDING- AND PAPER-PRODUCTS
825    книговезкото и хартиеното производство       825  MACHINE OPERATORS
8251    Машинни оператори в печатарството          8251  Printing-machine operators
8252    Машинни оператори в книговезкото производство    8252  Bookbinding-machine operators
      Машинни оператори в производството на хартиени
8253    изделия                       8253  Paper-products machine operators
      Машинни оператори в текстилното, шивашкото и        TEXTILE-, FUR- AND LEATHER-PRODUCTS
826    кожарското производство               826  MACHINE OPERATORS
                                    Fibre-preparing, spinningand winding machine
8261    Машинни оператори в предачното производство     8261  operators
8262    Машинни оператори в тъкачното производство     8262  Weaving- and knitting-machine operators

                          Page 12 of 15
 Код        Наименование / НКПД /           Код          Наименование /en/
8263  Машинни оператори в шивашкото производство      8263  Sewing-machine operators
    Машинни оператори по избелване, боядисване,
8264  импрегниране, печатане и почистване         8264  Bleaching-, dyeing and cleaning-machine operators
8265  Машинни оператори в кожарското производство     8265  Fur- and leather-preparing-machine operators
    Машинни оператори в обувното производство и
8266  сродни на тях работници               8266  Shoemaking and related machine operators
    Машинни оператори в текстилното и кожарското         Textile-, fur- and leather-products machine operators not
8269  производство, некласифицирани другаде        8269  elsewhere classified
    Машинни оператори в хранително-вкусовата           FOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE
827   промишленост                     827   OPERATORS
8271  Машинни оператори в обработката на месо и риба    8271  Meat- and fish-processing-machine operators
    Машинни оператори в обработката на мляко и
8272  производството на млечни произведения        8272  Dairy-products machine operators
    Машинни оператори в обработката на зърнени храни
8273  и подправки                     8273  Grain and spice-milling-machine operators
    Машинни оператори в производството на хлебни,         Baked-goods, cereal and chocolate-products machine
8274  тестени, захарни и шоколадови изделия        8274  operators
    Машинни оператори в обработката на плодове и
8275  зеленчуци                      8275  Fruit-, vegetable- and nut-processing-machine operators
8276  Машинни оператори в производството на захар     8276  Sugar product on machine operators
    Машинни оператори в обработката на кафе, чай и
8277  какао                        8277  Tea-, coffee-, and cocoa-processing-machine operators
    Машинни оператори в производството на бира, вино
8278  и други напитки                   8278  Brewers-, wine and other beverage machine operators
8279  Машинни оператори в тютюневото производство     8279  Tobacco product on machine operators
828   Работници по монтаж на изделия            828   ASSEMBLERS
8281  Работници по монтаж на машини            8281  Mechanical-machinery assemblers
8282  Работници по монтаж на електрически съоръжения    8282  Electrical-equipment assemblers
8283  Работници по монтаж на електронни съоръжения     8283  Electronic-equipment assemblers
    Работници по монтаж на изделия от метал, каучук и
8284  пластмаса                      8284  Metal-, rubber- and plastic-products assemblers
    Работници по монтаж на изделия от дърво и други
8285  подобни материали                  8285  Wood and related products assemblers
    Работници по монтаж на изделия от картон, текстил,
8286  кожа и други подобни материали            8286  Paperboard, textile and related products assemblers

829   Други машинни оператори               829   OTHER MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
8290  Други машинни оператори               8290  Other machine operators and assemblers
                         Page 13 of 15
   Код        Наименование / НКПД /            Код          Наименование /en/

83     ВОДАЧИ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И МАШИНИ 83           DRIVERS AND MOBILE-PLANT OPERATORS
                                     LOCOMOTIVE-ENGINE DRIVERS AND RELATED
831    Локомотивни машинисти и сродни на тях        831    WORKERS
8311    Локомотивни машинисти                8311   Locomotive-engine drivers
8312    Железопътни спирачи, сигналисти           8312   Railway brakers, signallers and shunters
832    Водачи на моторни превозни средства         832    MOTOR-VEHICLE DRIVERS
8321    Водачи на мотоциклети                8321   Motor-cycle drivers
      Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли
8322    (фургони)                      8322   Car taxi and van drivers
8323    Шофьори на автобуси и ватмани            8323   Bus and tram drivers
8324    Шофьори на тежкотоварни автомобили          8324   Heavy truck and lorry drivers
833    Водачи и оператори на селскостопански и други         AGRICULTURAL AND OTHER MOBILE- PLANT
      специализирани транспортни машини          833    OPERATORS
      Водачи и оператори на транспортни машини в
8331    селското и горското стопанство            8331   Motorised farm and forestry plant operators
      Водачи и оператори на земекопни, пътностроителни и
8332    други подобни машини                 8332   Earth-moving- and related plant operators
      Кранисти, оператори на повдигащи машини и сродни
8333    на тях работници                   8333   Crane, hoist and related plant operators
      Водачи и оператори на открити товарни платформи с
8334    повдигащи устройства                 8334   Lifting-truck operators
834    Палубни моряци и сродни на тях            834    SHIPS' DECK CREWS AND RELATED WORKERS
8340    Палубни моряци и сродни на тях            8340   Ships' deck crews and related workers
      КЛАС 9 ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ
9
      СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ                9     MAJOR GROUP ELEMENTARY OCCUPATIONS
      ПРОФЕСИИ В ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ,               SALES AND SERVICES ELEMENTARY
91     НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ          91    OCCUPATIONS
911    Улични продавачи и сродни на тях           911    STREETVENDORSANDRELATED WORKERS
9111    Продавачи на хранителни стоки            9111   Street food vendors
9112    Продавачи на нехранителни стоки           9112   Street vendors, non-food products
      Продавачи в разносна търговия и изпълнение на
9113    поръчки по телефона                 9113   Door-to-door and telephone salespersons
      Чистачи на обувки и други работници, извършващи        SHOE CLEANING AND OTHER STREET SERVICES
912    услуги на улицата                  912    ELEMENTARY OCCUPATIONS
      Чистачи на обувки и други работници, извършващи        Shoe cleaning and other street services elementary
9120    услуги на улицата                  9120   occupations
      Домашни помощници, чистачи, перачи и сродни на         DOMESTIC AND RELATED HELPERS, CLEANERS
913    тях                         913    AND LAUNDERERS
9131    Домашни помощници и чистачи             9131   Domestic helpers and cleaners
      Помощници и чистачи в служби, хотели и други          Helpers and cleaners in offices, hotels and other
9132    заведения                      9132   establishments
9133    Перачи и гладачи (ръчно)               9133   Hand-launderers and pressers
                                     BUILDING CARETAKERS, WINDOW AND RELATED
914    Домакини на сгради, миячи на стъкла и сродни на тях 914    CLEANERS
9141    Уредници (домакини) на сгради            9141    Building caretakers
      Чистачи (миячи) на превозни средства, прозорци
9142    (витрини) и други подобни чистачи          9142    Vehicle, window and related cleaners
                                     MESSENGERS, PORTERS, DOORKEEPERS AND
915    Куриери, носачи, портиери, пазачи и сродни на тях  915    RELATED WORKERS
                                      Messengers, package and luggage porters and
9151    Куриери, носачи, разносвачи             9151   deliverers
9152    Портиери, пазачи и други подобни работници      9152   Doorkeepers, watchpersonsandrelatedworkers
                                     Vending-machine money collectors, meter readers and
9153    Инкасатори и отчетници                9153   related workers

916    Събирачи на смет и сродни на тях           916    GARBAGE COLLECTORS AND RELATED LABORERS
9161    Събирачи на смет                   9161   Garbage collectors
9162    Метачи и други подобни работници           9162   Sweepers and related laborers                           Page 14 of 15
   Код        Наименование / НКПД /          Код          Наименование /en/
      НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО,
      ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО,           AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED
92     И СРОДНИ НА ТЯХ                   92   LABOURERS
      НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО,
      ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО,           AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED
921    И СРОДНИ НА ТЯХ                   921  LABOURERS
9211    Работници в селското стопанство           9211  Farm-hands and labourers
9212    Работници в горско стопанство            9212  Forestry labourers
      Работници в рибното и ловното стопанство, и сродни
9213    на тях                        9213  Fishery, hunting and trapping labourers
      РАБОТНИЦИ БЕЗ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В
      ДОБИВНАТА И ОБРАБОТВАЩАТА
      ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И               LABOURERS IN MINING, CONSTRUCTION,
93     ТРАНСПОРТА                      93   MANUFACTURING ANDTRANSPORT
      Работници в добивната промишленост и
931    строителството                    931  MINING AND CONSTRUCTION LABOURERS
9311    Работници в мини и кариери              9311  Mining and quarrying labourers
      Работници в строителството и поддържането на         Construction and maintenance labourers: roads, dams
9312    пътища, язовири и други строителни съоръжения    9312  and similar constructions
9313    Работници по строителство на сгради         9313  Building construction labourers
932    Работници в обработващата промишленост        932   MANUFACTURING LABOURERS
      Работници по монтиране (сглобяване) и сродни на
9321    тях                         9320  Manufacturing labourers
      Пакетировачи, ръчно и други работници в
9322    промишлеността                    9322  Hand packers and other manufacturing labourers
      Работници, заети с пренасяне, товарене и          TRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT
933    разтоварване на стоки и товари            933  HANDLERS
      Водачи на превозни средства с ръчно и педално
9331    управление                      9330  Transport labourers and freight handlers
      Водачи на превозни средства и други съоръжения с
9332    животинска тяга                   9332  Drivers of animal-drawn vehicles and machinery
9333    Товарачи, разтоварачи и сродни на тях        9333  Freight handlers
                           Page 15 of 15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:10/2/2012
language:Unknown
pages:15