HIKAYAT PUTERA JAYAPATI

Document Sample
HIKAYAT PUTERA JAYAPATI Powered By Docstoc
					                                             PLOT
HIKAYAT PUTERA JAYAPATI
                                             Permulaan
                                                  Eksposisi cerita ini dimulakan Putera Jayapati yang berjalan
SINOPSIS
                                                  pulang menuju ke rumah Malik Indera dan apabila hari sudah
Putera Jayapati berjalan pulang menuju ke rumah Malik Indera dan apabila hari sudah
                                                  malam baginda telah memanggil nama kudanya, Janggi Aspar
malam baginda telah memanggil nama kudanya, Janggi Aspar. Sementara itu tuan puteri
                                                  untuk terbang ke mahligai tuan puteri.
sudah menanti kedatangan Putera Jayapati dan mereka berdua saling berbalas-balas
pantun sehinggalah pagi keesokannya. Tuan Puteri telah pun di pinang oleh Raja Peri        Sementara itu tuan puteri sudah menanti kedatangan Putera
yang mahu dikahwinkan dengan anaknya pada bulan ini. Dayang-dayang telah datang ke         Jayapati dan mereka berdua saling berbalas-balas pantun
mahligai tuan puteri untuk menjemput tuan puteri pulang ke istana kerana bondanya          sehinggalah pagi keesokann dengan
sudah lama rindu akannya. Mak inang telah memberitahu perkara sebenar tentang       Perkembangan
perkara tersebut.                                         Raja Peri yang mahu dikahwinkan dengan anaknya pada bulan
      Setelah diketahui oleh tuan puteri akan hal itu, maka sedihlah hati. Putera       ini.
Jayapati pun ketahuilah akan kejadian tersebut dan baginda menyuruh tuan puteri pulang       Dayang-dayang telah datang ke mahligai tuan puteri untuk
menemui ayahanda dan bondanya. Namun tuan puteri enggan pulang ke istana kerana           menjemput tuan puteri pulang ke istana kerana bondanya sudah
ayahandanya pasti murka dan akan dihukum oleh mereka. Dayang-dayang telah              lama rindu akannya.
menceritakan kenapa tuan puteri tidak mahu pulang ke istana dan menceritakan tentang        Raja Gangga Wijaya ayahanda kepada tuan puteri murka setelah
Putera Jayapati yang berada di mahligai tuan puteri. Maka duli tuanku murka apabila         mengetahui anaknya itu bersama dengan Putera Jayapati.
mendengarkan hal tersebut. Atas perintah duli tuanku, maka mahligai tuan puteri telah       Bermula apabila mahligai tuan puteri telah dikepung.
dikepung. Melihatkan ramai rakyat mengepung mahligai tuan pueri maka Putera            Melihatkan ramai rakyat mengepung mahligai tuan pueri maka
Jayapati pun memanggil nama gurunya, Bakawan Narada maka keluarlah jin yang             putera Jayapati pun memanggil nama gurunya, Bakawan Narada
sangat banyak. Putera Jayapati memerintahkan jin-jin itu melawan hulubalang Raja          maka keluarlah jin yang sangat banyak. Putera Jayapati
Gangga Wijaya yang berada di bawah mahligai itu. Jin keempat pun turun ke bawah dan         memerintahkan jin-jin itu melawan hulubalang Raja Gangga
mengamuk seperti seekor harimau hendak menghambat sekawan kambing sehingga             Wijaya yang berada di bawah mahligai itu.,
menyebabkan habis semua hulubalang dan rakyat Raja Gangga Wijaya lari.          Klimaks
      Setelah melihat selaksa rakyat dan hulubalang Raja Gangga Wijaya pada hari       Puncak cerita pula belaku apabila peperangan ini berlangsung
berikutnya yang banyak itu telah mengepung, dia telah memanggil gemala hikmat itu.         selama empat puluh hari empat puluh malam tiada henti.
Maka keluarlah jin beribu- ribu ratus, pelbagai bangsa terdiri dari dewa-dewa,           Putera Jayapati bertemu dengan Raja Indera Wiruna dan mereka
mambang, peri indera cendera. Setelah berperang maka kalahlah segala rakyat raja itu        pun berlawan tanpa henti, Raja Indera Wiruna mati dibunuh oleh
dan lari masuk ke kotanya. Baginda hairan dan memerintahkan segala raja-raja yang          Putera Jayapati. Sangga Mukasin berjaya membunuh Raja Indera
besar-besar dengan menteri hulubalang dan pahlawan yang gagah-gagah dengan             Gangga Peri dengan memenggal kepalanya dan
beraninya membawa rakyat sebanyak dua lapan laksa setiap orang untuk mengalahkan     Peleraian
Putera Jayapati. Melihatkan keadaan rakyat dan hulubalang yang lebih ramai lagi          Peleraian akhirnya, Pahlawan jin keempat menang bersama rakyat
mengepung mahligai itu maka putera Jayapati pun memanggil kembali pahlawan jinnya          Putera Jayapati. Raja Indera Peri telah membawa pulang mayat
maka berperanglah mereka. Melihatkan rakyat Putera Jayapati yang ramai terkorban          anaknya empat itu ke negerinya. Tiada siapa yang berani melawan
maka dia berlari ke bawah mahligai itu namun dia dimarah oleh jin keempat.             lagi dengan Putera Jayapati.
      Sekali lagi rakyat dan hulubalang dan raja kalah dalam pertempuran itu.    WATAK PERWATAKKAN
Baginda mahu Raja Indera Peri berperang. Baginda telah membuat tawaran iaitu sesiapa   Putera Jayapati
yang dapat menang dalam pertempuran itu dia akan dijodohkan dengan anakandanya           Anak kepada Maharaja Kala Wandu
tuan puteri. Putera Jayapati pun menimbangkan gemala hikmat di tengah padang indera        Mempunyai kuasa sakti
itu maka jadilah sebuah negeri yang lengkap dengan kota paritnya. Mahligai tuan puteri       Seorang yang berani. Contohnya Putera Jayapati berani dalam
telah di bawa masuk ke dalam kota tersebut. Putera Jayapati telah menerima             menghadapi musuh-musuhnya yang mahu membunuhnya.
perkhabaran iaitu tentang orang mahu meminta lawan. Maka berlakulah peperangan           Seorang yang tidak mudah berputus asa. Contohnya dia tidak
yang berlarutan sehingga tujuh hari tujuh malam tanpa henti. Setelah Raja Indera          mudah berputus asa dan bersungguh-sungguh untuk berjaya
Wiruna melihat rakyatnya yang banyak terkorban itu, dia marah dan melompat naik ke         dalam peperangan itu
atas kudanya, Tandi Bitaram dan turut sama berperang.                   Raja Gangga Wijaya
      Dia telah memanah Sangga Mukasin namun tidak memberi kesan.              Ayahanda kepada tuan puteri
Peperangan ini berlangsung selama empat puluh hari empat puluh malam tiada henti.
                                                  Seorang yang tidak mudah berputus asa. Contohnya dia tetap
Putera Jayapati bertemu dengan Raja Indera Wiruna dan mereka pun berlawan tanpa
                                                  berusaha untuk menewaskan Putera Jayapati walaupun sudah
henti. Raja Indera Wiruna mengambil anak panahnya yang bernama Dewa Laksana dan
                                                  berkali-kali hulubalang dan rakyatnya kalah dalam peperangan
mengarahkan supaya anak panah itu membunuh Putera Jayapati namun tidak berhasil.
                                                  tersebut.
Akhirnya Raja Indera Wiruna mati dibunuh oleh Putera Jayapati. Sangga Mukasin
                                                  Seorang yang cepat menghukum. Contohnya apabila baginda
berjaya membunuh Raja Indera Gangga Peri dengan memenggal kepalanya. Akhirnya,
                                                  mengetahui hubungan anakandanya dengan Putera Jayapati,
Pahlawan jin keempat menang bersama rakyat Putera Jayapati.Raja Indera Peri telah
                                                  baginda telah mengarahkan rakyat dan hulubalangnya mengepung
membawa pulang mayat anaknya empat itu ke negerinya. Tiada siapa yang berani
                                                  mahligai tuan puteri bagi menangkap Putera Jayapati.
melawan lagi dengan Putera Jayapati.
TEMA
                                             Sangga Mukasin
Hikayat ini bertemakan tentang kepahlawanan. Sifat kepahlawanan menunjukkan diri
seseorang yang berani mengharungi segala cabaran sama ada dalam peperangan dan          Makhluk yang bernama jin keempat.
mempunyai kehebatan dalam menewaskan musuh.                            Seorang yang taat kepada tuannya. Contohnya Gangga
PERSOALAN                                             Mukasin sangat taat kepada tuannya dengan mengikut segala
1. Kegigihan dalam melakukan sesuatu perkara                           arahan tanpa banyak soal dan melindungi Putera Jayapati daripada
      Kegigihan mengajar erti sebuah kehidupan yang sebenar yang memerlukan         serangan musuh.
      pengorbanan dan kesungguhan untuk berjaya.                      Seorang yang gagah. Contohnya dia dapat menewaskan ramai
      Contohnya kegigihan Putera Jayapati dalam menghadapi peperangan dengan        musuh-musuh dengan kehebatannya dalam peperangan itu.
      musuh-musuhnya telah membawa kejayaan akhirnya.
2. Kesaktian seorang putera raja
      Kesaktian ini bagi menunjukkan kehebatan yang dimiliki seperti boleh
      menghilangkan diri, bertukar menjadi benda lain dan sebagainya.
      Contohnya kesaktian yang dimiliki oleh Putera Jayapati iaitu dia boleh
      bertukar menjadi dirinya raksasa, kepalanya dua ribu dan tangan dan kakinya
      sebanyak empat ribu.
3. Keberanian menentang kejahatan
      Keberanian adalah kekuatan yang tersimpan dalam kehendak jiwa yang
      mendorong seseorang dalam menjalankan tugas yang mencabar dan
      berisiko..
      Contohnya, Putera Jayapati berani menghadapi musuh-musuhnya iaitu Raja
      Indera Wiruna walaupun mengetahui risikonya dalam pertempuran sama ada
      mati atau hidup.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:154
posted:10/1/2012
language:Japanese
pages:1