Europos patentas by f2lTGTk2

VIEWS: 4 PAGES: 28

									           Lietuvoje
         sukurtų išradimų
         teisinė apsaugaVIDA MIKUTIENĖ           WWW.VPB.GOV.LT
          Trys išradimų
       teisinės apsaugos keliai

   • Nacionalinis kelias;
   • Išradimo teisinė apsauga pagal
    Patentų kooperacijos sutartį ;
   • Europos patento gavimas.VIDA MIKUTIENĖ             WWW.VPB.GOV.LT
         Patentų kooperacijos
          sutarties istorija
1966     Tarptautinės Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės
       nuosavybės apsaugos Administracinis komitetas
       sprendžia, kaip sumažinti pareiškėjų ir nacionalinių
       patentų tarnybų pastangų dubliavimą išradimų apsaugos
       srityje;
1967     Parengiamas tarptautinės sutarties projektas;
1970     Diplomatinė konferencija Vašingtone patvirtina Patentų
       kooperacijos sutartį (sutrumpinimas angliškai - PCT);

1978     Sutartis įsigalioja 1978 metais sausio 24 dieną, ją
       pasirašo 18 šalių.
1994     1994 metais Lietuva ratifikuoja Patentų kooperacijos
       sutartį, kuri įsigalioja Lietuvoje 1994 metų liepos 5 dieną.

2011     Šiuo metu Sutartį yra pasirašiusios 144 šalys (2011 metų
       rugpjūčio 1 d. duomenys).
VIDA MIKUTIENĖ                       WWW.VPB.GOV.LT
         PCT sutarties šalys
          144 šalys (2011-08-01)
             (PCT NEWSLETTER, 2011 | No. 07-08/2011)

VIDA MIKUTIENĖ                       WWW.VPB.GOV.LT
          PCT sistemos esmė
• PCT sistema yra išradimo paraiškos padavimo
 sistema. PCT sistemą sudaro du lygiai:
  – tarptautinis lygis:
      •  tarptautinės paraiškos padavimas;
      •  tarptautinė paieška ir TPT nuomonė raštu;
      •  tarptautinis paskelbimas;
      •  tarptautinė preliminari ekspertizė;
   – nacionalinis (regioninis) lygis:
      • perėjimas į kiekvienos nurodytos šalies ar regiono
       nacionalinį lygį;
      • patentus išduoda tik nacionalinės arba regiono
       patentų tarnybos.
VIDA MIKUTIENĖ                    WWW.VPB.GOV.LT
           PCT terminų lentelė
                       Paraiškos
                       skelbimo
       PCT       PCT paieškos    data     Prašymo atlikti
       paraiškos    ataskaita ir           ekspertizę padavimas
       padavimas    nuomonė apie
               patentabilumą
                                         30


  0                     18            Pereiti į nacionalinį lygį
             12      16         19                                      28  30
      Du mėn. nuo paieškos ataskaitos
      apibrėžties pakeitimams
      ir (arba) argumentams pateikti

         Ekspertizės metu galima pateikti                 Pereiti į
         paraiškos pakeitimus ir (arba) argumentus            nacionalinį lygį

                         PCT preliminarios
                         ekspertizės ataskaita
VIDA MIKUTIENĖ                                     WWW.VPB.GOV.LT
 Tarptautinės paraiškos padavimas
 • Paraiška paduodama per VPB arba
  tiesiogiai į WIPO Tarptautinį biurą;
 • Paraiškos kalba – anglų arba rusų;
 • Tarptautinės paieškos tarnybos:
  EPO arba Rusijos patentų tarnyba;
 • Paraiškos padavimas, naudojant
  PCT-EASY programinę įrangą;
 • Paraiškos padavimo mokesčiai.

VIDA MIKUTIENĖ            WWW.VPB.GOV.LT
   Programinės įrangos PCT-SAFE
      modulis PCT-EASY
         http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/
VIDA MIKUTIENĖ                 WWW.VPB.GOV.LT
         Mokesčiai už tarptautinės
          paraiškos padavimą
 •  Tarptautinis lygis:
 •  Persiuntimo mokestis – 320 litų arba 93 eurai,
 •  Pagrindinis      – 1088 eurai,
 •  (nuolaida 82 eurai, kai naudojama PCT-EASY programinė įranga).
 •  Tarptautinės paieškos mokestis:
 •     – kai pasirinkta EPO – 1 785 eurai,
 •     – kai pasirinkta RU – 324 eurai.
 •  Paduoti tarptautinę paraišką juridiniam asmeniui kainuotų apie
 •  - 2 884 eurai, kai paieškos tarnyba – EPO,
 •  - 1 423 eurai, kai paieškos tarnyba – Rusijos patentų tarnyba.
 •  Kai pareiškėjai yra fiziniai asmenys, WIPO Tarptautinis biuras
   suteikia 90% nuolaidą už savo atliekamus veiksmus.
 •  Paduoti tarptautinę paraišką fiziniam asmeniui kainuotų apie
 •  - 1 905 eurai, kai paieškos tarnyba – EPO,
 •  - 444 eurai, kai paieškos tarnyba – Rusijos patentų tarnyba.


VIDA MIKUTIENĖ                         WWW.VPB.GOV.LT
      Tarptautinė paieškos tarnyba
 •  Tarptautinę paiešką atlieka 14 patentų tarnybų
   arba tarptautinių organizacijų;
 •  Tarptautinės paieškos tarnybos funkcijos:
   –  Išradimo vienumo tikrinimas;
   –  Paieška pagal WIPO nustatytus dokumentus;
   –  Paieškos ataskaitos paruošimas;
   –  Nuomonės apie išradimo patentabilumą paruošimas.

   – Pareiškėjas, gavęs paieškos ataskaitą ir nuomonę,
    gali taisyti apibrėžtį.
VIDA MIKUTIENĖ                  WWW.VPB.GOV.LT
       Tarptautinis paskelbimas
• Paraiškos paskelbimo kalbos:
   – anglų, arabų, ispanų, japonų, kinų, prancūzų, rusų arba
    vokiečių;
   – pavadinimas, referatas ir paieškos ataskaita taip pat dar ir
    anglų kalba
•  Skelbiama:
   –  pirmasis lapas - bibliografiniai duomenys ir referatas;
   –  aprašymas, apibrėžtis, brėžiniai;
   –  paieškos ataskaita;
   –  pakeista apibrėžtis ir argumentuotas pareiškimas;
   –  duomenys apie biologinės medžiagos deponavimą.
• Reikšmė:
   – pareiškėjas gali prašyti laikinosios apsaugos nurodytose
    šalyse;
   – paskelbtos tarptautinės paraiškos tampa technikos lygio dalimi


VIDA MIKUTIENĖ                       WWW.VPB.GOV.LT
  Tarptautinė preliminari ekspertizė
• Neprivaloma procedūra;
• Atliekama ekspertizė iš esmės;
• Parengta nuomonė neprivaloma
 pasirinktosioms šalims;
• Nuomonė tretiesiems asmenims
 neskelbiama iki 30 mėn.;
• Pareiškėjui suteikiama galimybė atlikti
 pakeitimus visoje paraiškoje


VIDA MIKUTIENĖ            WWW.VPB.GOV.LT
    Nacionalinis (regioninis) lygis I

•   PCT nacionalinio lygio neturi
   – Europos šalys:
    Belgija (apsauga per Europos patentą (EP)),
    Kipras (EP), Prancūzija (EP), Graikija (EP),
    Airija (EP), Italija (EP), Latvija (EP), Malta
    (EP), Monako (EP), Nyderlandai (EP),
    Slovėnija (EP);
   – visos Afrikos regioninio OAPI patento ;
•   Galima pasirinkti išradimo apsaugos rūšį,
   pvz., papildomas patentas, naudingas
   modelis;
VIDA MIKUTIENĖ               WWW.VPB.GOV.LT
   Nacionalinis (regioninis) lygis II
• Patentinio patikėtinio paieška;
• Vertimai tarptautinės paraiškos turi būti tikslūs
 (nieko nepridedama ir nieko neišbraukiama);
• Pakeitimai pateikiami nuo nacionalinio lygio
 pradžios per 1-3 mėn.;
• Priklausomai nuo nacionalinių įstatymų gali būti
 suteikta ir daugiau laiko;
• Gali būti keičiamos visos tarptautinės paraiškos
 dalys;
• Gali būti skirtingi pakeitimai skirtingoms šalims;
• Mokamas mokestis už apibrėžties punktus

VIDA MIKUTIENĖ               WWW.VPB.GOV.LT
          PCT privalumai
 • Patentavimo proceso supaprastinimas -
  viena tarptautinė paraiška - daug nacionalinių patentų.

 • Laiko „pirkimas“ -
  papildomi 18 mėnesių mokesčiams atidėti ir apsispręsti,
 kur patentuoti.

 • Informacija apie išradimą -
  tarptautinės paieškos ataskaita ir tarptautinės paieškos
 tarnybos nuomonė apie išradimo patentabilumą.


VIDA MIKUTIENĖ                   WWW.VPB.GOV.LT
           Kiek kainuotų gauti patentus
         8-iose pasaulio šalyse pagal PCT
 •  Nacionalinis lygis:
 •  Pagrindinis mokestis           – 2 000 eurų
 •  Ekspertizės mokestis           – 4 000 eurų
 •  Patento paskelbimo ir išdavimo mokestis – 1 400 eurų
 •  Metų mokesčiai (3 - 10 metai)       – 12 500 eurų
 •  Patentinio patikėtinio mokestis    apie 5 500 eurų
 •  Vertimai               apie 11 500 eurų

 •  Viso:                                  apie 55 000 eurų

 •  Šalys:
 •  Danija (DK)       Didžioji Britanija (GB)
 •  Japonija (JP)      JAV (US)
 •  Rusija (RU)       Suomija (FI)
 •  Švedija (SE)       Vokietija (DE)
 •  (šaltinis: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/compat_costs_en.pdf)VIDA MIKUTIENĖ                                         WWW.VPB.GOV.LT
   Tarptautinių paraiškų, paduotų per
        VPB, skaičius
  18
  16
  14
  12                   9
                           Juridinių
  10                        asmenų
   8                        paraiškos
                  5 5 4    7
   6            3           Fizinių
                           asmenų
   4          9    2    8     paraiškos
               1
                5  5 5 5
   2    3 2   3    3  3     3 4
   0  1    1 1
    96

    98

    00

    02

    04

    06

    08

    10
  19

  19

  20

  20

  20

  20

  20

  20
VIDA MIKUTIENĖ                   WWW.VPB.GOV.LT
         Europos patentų
         konvencijos istorija
 • 1973 metai – priimta Europos patentų konvencija,
  įsigaliojo 1975 metais, peržiūrėta 2000 metais.
 • 1994 metai – Lietuva su EPO pasirašė dvišalę sutartį dėl
  Europos patentų išplėtimo; 2006 metų trečiame ketvirtyje
  Lietuvoje galiojo apie 3000 išplėstų Europos patentų.
 • 2004 metai – Lietuva ratifikavo EPK, kuri Lietuvoje
  įsigaliojo 2004 metų gruodžio 1 dieną.
 • Prie EPK prisijungusių šalių yra 38 (tarp jų - visos ES
  valstybės narės).
   2 Balkanų šalys – Bosnija ir Hercegovina (BA),
   Juodkalnija (ME) - su EPO sudariusios dvišales sutartis.

VIDA MIKUTIENĖ                   WWW.VPB.GOV.LT
   Europos patentų sistemos esmė
•  Europos patentų sistema yra patentų išdavimo sistema
•  Europos patentų sistemą sudaro du lygiai:
   – Europos patento išdavimo procedūros Europos patentų
    tarnyboje:
     •  Europos patento paraiškos priėmimas;
     •  formali ekspertizė;
     •  paieška;
     •  paraiškos paskelbimas;
     •  esminė ekspertizė;
     •  sprendimas išduoti patentą;
     •  apeliacijų ir protestų nagrinėjimas.

   – Procedūros sutarties šalyse, kad išduotam patentui būtų
    suteikta juridinė galia kiekvienoje iš nurodytų šalių:
     • apibrėžties arba viso patento aprašymo vertimas į oficialiąją šalies
      kalbą;
     • nacionaliniai mokesčiai.VIDA MIKUTIENĖ                         WWW.VPB.GOV.LT
        Europos patento gavimas
                         Paraiškos
                         skelbimas
    Paraiška         Paieškos               Prašymas
 Europos patentui gauti     ataskaita             atlikti ekspertizę
   0           12        16  18     24


                                             Galimybė
                          Sprendimo išduoti         trečiosioms šalims
     Pirmasis nacionalinės          patentą paskelbimas         paduoti protestą
     paraiškos padavimas                              prieš patento
                                              išdavimą
                                             (9 mėn. nuo
                           Perėjimas į nacionalinį lygį   sprendimo išduoti
                             (per 3 mėn. nuo      patentą paskelbimo)
                             sprendimo išduoti
                            patentą paskelbimo)
VIDA MIKUTIENĖ                                     WWW.VPB.GOV.LT
  Europos patento išdavimo procedūros I
• Paraiškos padavimas:
   – prašymas išduoti Europos patentą (forma 1001)
    http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-
    application/European-applications/forms.html;
   – apibrėžtis, aprašymas, brėžiniai;
   – kalba, bet kuri, vertimas į vieną iš EPO
    oficialiųjų kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) per
    2 mėn.;
   – mokesčiai:
     • paraiškos padavimo ir paieškos mokesčiai - 190 eurų
      (105 eurų) ir 1105 eurų;


VIDA MIKUTIENĖ                   WWW.VPB.GOV.LT
 Europos patento išdavimo procedūros II

• Išradimo naujumo paieška:
   – paieška atliekama pagal apibrėžtį, atsižvelgiant į aprašymą,
    brėžinius;
   – paieškos ataskaita siunčiama pareiškėjui su dokumentų
    kopijomis ir nuomone apie išradimo ir paraiškos atitikimą EPK
    reikalavimams.
• Paraiškos paskelbimas:
   – po 18 mėn. kartu su paieškos ataskaita;
   – pareiškėjas per 6 mėn. turi nuspręsti, ar tęsti patentavimą ir
    prašyti esminės ekspertizės, sumokėti mokesčius už ekspertizę
    ir šalių nurodymą;
   – galima prašyti laikinosios apsaugos šalyse narėse;
   – informaciją ir paraiškos dokumentus galima rasti Europos
    patentų registre adresu: http://www.epoline.org/portal/public


VIDA MIKUTIENĖ                     WWW.VPB.GOV.LT
 Europos patento išdavimo procedūros III
• Esminė ekspertizė:
   – ekspertizę atlieka 3 ekspertai,
   – vienas ekspertas palaiko ryšį su pareiškėju,
   – sprendimą priima Ekspertizių skyrius
• Patento išdavimas:
   – Sprendimas išduoti patentą;
   – Apibrėžties vertimas į 3 oficialiąsias EPO
    kalbas;
   – Mokestis už patento paskelbimą;
   – 9 mėn. tretiesiems asmenims paduoti protestą;
   – protestus nagrinėja Protestų skyrius (trys
    ekspertai).

VIDA MIKUTIENĖ               WWW.VPB.GOV.LT
 Europos patento išdavimo procedūros IV

• Patento įsigaliojimas nurodytose
 šalyse:
   – apibrėžties ar aprašymo vertimas į
    oficialiąją šalies kalbą (3 mėnesiai nuo
    paskelbimo apie patento išdavimą);
   – mokesčiai:
     • vertimo pateikimo mokesčiai priklauso nuo
      nacionalinių įstatymų;
     • metų mokesčiai priklauso nuo nacionalinių
      įstatymų.
VIDA MIKUTIENĖ                WWW.VPB.GOV.LT
 Europos patento išdavimo procedūros V


• Pareiškėjas bet kuriuo metu gali parašyti
 patento apribojimo arba panaikinimo,
 įsigalioja nuo paskelbimo visose Sutarties
 šalyse.
• Nepriklausoma Apeliacinė taryba nagrinėja
 apeliacijas dėl paraiškos atmetimo.
 Prašymus dėl Apeliacinės tarybos
 sprendimo nagrinėja Išplėstinė apeliacinė
 taryba.

VIDA MIKUTIENĖ           WWW.VPB.GOV.LT
    Kiek kainuotų Europos patentas
EPO mokesčiai:        EUR      4 600        Įteisinimas
                                sutarties šalyse:     EUR apie 12 500
 paraiškos padavimo, paieškos,                 6 vertimai
 ekspertizės ir patento išdavimo mokesčiai            patentinis patikėtinis  EUR     4 200
 patento galiojimo mokesčiai už 3-uosius             vertimų išlaidos     EUR     7 500
 ir 4-uosius metus                        skelbimo mokesčiai    EUR      800
Nuo bendros sumos sudaro          14 %         Nuo bendros sumos sudaro          27 %

                            Viso:
                        apie 45 000 EUR
                                Nacionaliniai patento
Patentinio patikėtinio                     galiojimo mokesčiai
atstovavimas EPO:      EUR apie 12 500          ir kitos išlaidos:    EUR  apie 15 500
                                Už 5-uosius iki 10-ų metų
 paraiškos paruošimas EUR           5 400
 patentavimo eiga   EUR           6 200       metų mokesčiai (5 -10 metai)  EUR    8 500
 apibrėžties vertimai EUR            900       patentinis patikėtinis:
                                  metų mokesčių mokėjimas    EUR    7 000
Nuo bendros sumos sudaro            27 %
                                Nuo bendros sumos sudaro          32 %
   26 puslapių, 8 šalys, 10 metų galiojimo                        Šaltinis: EPO


VIDA MIKUTIENĖ                                       WWW.VPB.GOV.LT
         Naudingos nuorodos

• Patentų kooperacijos sutartį,
 Patentų kooperacijos sutarties taisykles
 ir kitus teisinius dokumentus galima rasti
 WIPO tinklalapyje: http://www.wipo.int/,
• EPO tinklalapis: http://www.epo.org
VIDA MIKUTIENĖ            WWW.VPB.GOV.LT
 DĖKOJU UŽ DĖMESĮ
            Kalvarijų g. 3,
           LT-09310 Vilnius,

            Tel.: (8 5) 278 0286
           Faksas: (8 5) 275 0723
               El. paštas:
          vida.mikutiene@vpb.gov.lt
           http://www.vpb.gov.lt


VIDA MIKUTIENĖ         WWW.VPB.GOV.LT

								
To top