msp osobny dotaznik by HC121001184235

VIEWS: 127 PAGES: 3

									         OSOBNÝ DOTAZNÍK UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE
 Titul           Krstné meno                Priezvisko             Rodné priezvisko


Dátum narodenia        .  .      Tel. č.                E-mail *      @
              Trvalé bydlisko                         Prechodné bydlisko
Ulica                                Ulica
Číslo                                Číslo
Obec                        PSČ       Obec                      PSČ
      Občiansky                               Štátna             Rodinný
                       Národnosť
     preukaz - číslo                            príslušnosť             stav


                              Rodinní príslušníci
     Meno a priezvisko        Dátum
                                     Bydlisko               Zamestnanie - kde
     manžela /manželky        narodenia

                      Dátum
    Meno a priezvisko detí                      Bydlisko                Študuje - kde
                     narodenia
                                Vzdelanie
                                                  Počet
                                                         Rok      Druh
  Druh vzdelania               Názov školy a študijný odbor             tried
                                                        ukončenia    skúšky
                                                 (semest.)
Základné
Stredné odborné
vrátane vyučenia
Úplné stredné

Úplné stredné odborné

Vyššie odborné

Vysokoškolské


Postgraduálne

Nedokončené

Prebiehajúce
                             Kurzy a rekvalifikácie
                                                      Rok        Druh
               Názov školiacej inštitúcie a názov rekvalifikácie / kurzu
                                                    ukončenia      skúšky

Odborné
kurzy


Odborné
stáže

                              Jazykové znalosti
    Cudzí jazyk          Začiatočník      Mierne pokročilý        Pokročilý         Expert
Mesto Košice - Mestská polícia Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, tel.: 159, fax: 055/644 13 67, e-mail: msp.msp@kosice.sk

                                                              Stránka 1 z 3
         OSOBNÝ DOTAZNÍK UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE
                  Áno           Skupina           Km ročne           Nie
  Vodičský preukaz 

                  Áno           Skupina           Kto ho vydal          Nie
   Zbrojný preukaz

 Užívateľ   MS Word     MS Excel    MS Access  Lotus Notes      Internet         Iný SW
Bežný
Pokročilý
Expert
           Ďalšie dôležité schopnosti, zručnosti, ktoré súvisia s pozíciou o ktorú sa uchádzate


              Priebeh doterajších zamestnaní (od posledného zamestnania zhora nadol)
             Názov a adresa                                  Od         Do
                                    Pracovné zaradenie
             zamestnávateľa                                (mesiac/rok)    (mesiac/rok)
                                   Vo výpovednej
                  Zamestnaný /á                             Nezamestnaný /á
  V súčasnej dobe Ste                          lehote
                        Referencie o Vás môže poskytnúť *
         Meno *                   Tel. č.:*                  E-mail :*
                      +                          @
                      +                          @
        Kde ste sa dozvedeli o tomto voľnom mieste (inzerát, web, známy, pracovníkom MsP a pod.)?


                 Aké sú Vaše predstavy o zamestnaní, o ktoré sa uchádzate?


Akú máte predstavu o Vašom celkovom mesačnom príjme            V skúšobnej dobe        Po skúšobnej dobe
(základná mzda + odmeny a príplatky) v čistom? *                €               €
Kedy najskôr môžete nastúpiť?
            Popíšte, prosím dôvody Vášho záujmu o pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate
                                        Áno                  Nie
Váš zdravotný stav je dobrý?

Vedie sa proti Vám trestné konanie alebo máte zákaz      Áno   Dôvod                           Nie
činnosti na základe súdneho rozhodnutia?
Máte určené zrážky zo mzdy na základe súdneho         Áno   Druh                           Nie
rozhodnutia (výživné, exekúcia a pod.)?*
  nepovinný údaj

Mesto Košice - Mestská polícia Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, tel.: 159, fax: 055/644 13 67, e-mail: msp.msp@kosice.sk

                                                            Stránka 2 z 3
        OSOBNÝ DOTAZNÍK UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE     žiadam o nezaradenie do ostatných výberových konaní počas nasledovných 12 mesiacov

        Uchádzač, ktorý svoje osobné údaje v rozsahu stanovenom týmto dotazníkom poskytne, udeľuje

                Mestskej polícii Košice so sídlom Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

                              súhlas

na spracovanie svojich osobných údajov uvádzaných v tomto dotazníku výhradne pre účely zabezpečenia procesu získavania
a výberu pracovníkov pre výberové konanie, do ktorého sa prihlásil ako aj pre ostatné výberové konania, ktoré sa budú konať
v období nasledujúcich 12 mesiacov odo dňa odoslania uvedeného dotazníka.
Ak uchádzač nesúhlasí so zaradením svojho dotazníka do ostatných výberových konaní, je oprávnený žiadať o nezaradenie
do ostatných výberových konaní vyznačením svojej voľby na poslednej strane tohto dotazníka.
Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov je uchádzač oprávnený kedykoľvek odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej
na personálno-právny referát Mestskej polície Košice.
Uvedený dotazník bude sprístupnený výhradne vedeniu Mestskej polície Košice, referentovi personálno-právneho referátu Mestskej
polície Košice alebo určenému pracovníkovi Mestskej polície Košice na základe poverenia náčelníka Mestskej polície Košice.
Po uplynutí doby 12 mesiacov budú osobné údaje uchádzača s výnimkou titulu, mena, priezviska a adresy zlikvidované v súlade
s § 13 zákona NR SR č. 428/2002. Z. z. o ochrane osobných údajov.
Uchádzač ďalej prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že všetky osobné údaje uvádzané v tomto dotazníku sú správne (§ 11
zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov) a je si vedomý svojej zodpovednosti za poskytnutie nepravdivých
osobných údajov.
Miesto a dátum:
                                            ...............................................
                                                podpis uchádzača
Mesto Košice - Mestská polícia Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, tel.: 159, fax: 055/644 13 67, e-mail: msp.msp@kosice.sk

                                                            Stránka 3 z 3

								
To top