CONFERENCE PROGRAM - Download as DOC

Document Sample
CONFERENCE PROGRAM - Download as DOC Powered By Docstoc
					                 CONFERENCE PROGRAM
WEDNESDAY – 19.09.2012

17:00-19:00  Registration in „W” building DCINiE- The Library of Wrocław University of
       Economics

THURSDAY – 20.09.2012

8:00-8:45   Breakfast for participants living in student hostel
9:00-9:10   Conference opening

1.SESSION   CHAIRMAN: STANISŁAW M. KOT
                 The good society: defining and measuring wellbeing, between
9:10-9:30   Filomena Maggino
                 complexity and limit
9:30-9:50   Wolfgang Glatzer  Worries - The Dark Side of Quality of Life
9:50-10:10  Jerzy Śleszyński  Prospects for synthetic sustainable development indicators
10:10-10:30  Irina Eliseeva   Aging and Productivity
                 Normative character of sustainable development concept and
10:30-10:50  Bogusław Fiedor
                 the need for identifying its microeconomic foundations
10:50-11:10  Walenty Ostasiewicz Towards Theory of Quality of Living

11:10-11:45  COFFEE BREAK

2. SESSION
ROOM A    LANGUAGE:ENGLISH     CHAIRMAN: TOMASZ PANEK
       Gian Carlo Blangiardo
       Maria Giovanna Monti
11:45-12:00              Demographic trends and family tax treatment in Italy.
       Simone Pellegrino
       Achille Vernizzi
                    Income Inequality and Poverty Indicators in Poland by Family
12:00-12:15  Alina Jędrzejczak
                    Type
12:15-12:30  Jennifer Gulyas     Hopes and Fears - Future views of quality of life
12:30-12:45  Katarzyna Ostasiewicz  Income Inequality and quality of life in Poland
                    The Poor, the Deprived, the Excluded - how to Measure
12:45-13:00  Danuta Bogocz
                    Peoples' Misfortunes

ROOM B    LANGUAGE:POLISH     CHAIRMAN: GRAŻYNA TRZPIOT
       Tomasz Holecki
11:45-12:00  Michał Skrzypek     Sytuacja materialna osób po transplantacji serca
       Karolina Wójcik
                    Jakość życia kadr medycznych, a jakość życia społeczeństwa
12:00-12:15  Danuta Kunecka
                    polskiego
12:15-12:30  Katarzyna Sawicz     Opieka zdrowotna ludności regionu śląskiego na tle kraju
12:30-12:45  Marek Biernacki     Służba zdrowia a jakość życia
       Renata Rasińska     Znajomość zdrowotnych wskaźników zrównoważonego
12:45-13:00
       Iwona Nowakowska     rozwoju i wybrane elementy jakości życia studentów

13:00-14:30  LUNCH

3. SESSION
ROOM A    LANGUAGE:ENGLISH     CHAIRMAN: TERESA SŁABY
       Carlotta Galeone     Cost-Effectiveness ratio for comparing social and health
14:30-14:45
       Angiola Pollastri    policies.
                   Happiness among young adults in Poland and Sweden: The
       Ewa Frątczak,
14:45-15:00              importance of partner and children in different cultural
       Eva Bernhardt
                   contexts
                   Poland and chosen countries in the light of OECD Better Life
15:00-15:15  Marek Kulesza
                   Index
15:15-15:30  Cyprian Kozyra     The Repeated Research of Quality of Student Life
       Edyta Mazurek,     Violations of the Progressive Principle in Income Tax System-
15:30-15:45
       Achille Vernizzi    remark about measure
15:45-16:00  Beata Zmyślona     Estimation of Diabetes Treatment Cost

ROOM B    LANGUAGE:POLISH     CHAIRMAN: WOJCIECH RYBICKI
       Beata Detyna      Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu w pracy
14:30-14:45  Jerzy Detyna      zawodowej – na przykładzie pracowników medycznych
       Anna Dudek-Kajewska   szpitala
       Agnieszka Żarczyńska-
                   Zjawisko mobbingu jako jedna z przyczyn zaburzenia
14:45-15:00  Dobiesz
                   równowagi pracownika w środowisku pracy
       Jolanta Grzebieluch
                   Wymagania w pracy a zdrowie i zachowania nieproduktywne
15:00-15:15  Łukasz Baka       pracowników. Regulacyjna rola poczucia kontroli w pracy i
                   emocji
                   Jakość życia w pracy – podmiotowe determinanty sukcesu
15:15-15:30  Agnieszka Czerw
                   zawodowego
                   Wpływ kryzysu na jakość życia pracowników przedsiębiorstw
15:30-15:45  Amelia Kin
                   z sektora MSP

16:00-16:30  COFFEE BREAK

4. SESSION
ROOM A    LANGUAGE:ENGLISH    CHAIRMAN: EWA FRĄTCZAK
       Oscar Garavello
16:30-16:45              Disaster Risk Financing Models – Comparative Analysis
       Anna Doś
                   Child indicators movement –main findings, future perspective,
16:45-17:00  Marta Petelewicz
                   practical implications
                   Quality of Life in Old Age in Central and Eastern European
17:00-17:15  Jolanta Perek-Białas
                   Countries
                   The welfare and well-being of Poles depending on their
17:15-17:30  Katarzyna Czesak
                   educational level
       Katarzyna
17:30-17:45              Ecological Styles of Life
       Ponikowska-Cichoń

ROOM B    LANGUAGE:POLISH     CHAIRMAN: KAROL KUKUŁA
                   Sceptycyzm bioetyki personalistycznej wobec kategorii jakości
16:30-16:45  Paweł Bortkiewicz
                   życia
       Grażyna
16:45-17:00              Jakość życia a zrównoważone zamówienia publiczne
       Wrzeszcz-Kamińska
                   Doskonalenie usług turystycznych - uwzględnienie wymagań
17:00-17:15  Małgorzata Chojnacka
                   pokolenia Y
17:15-17:30  Marcin Łuszczyk     Determinanty jakości życia społeczeństwa XXI wieku
                   Jakość życia w opinii mieszkańców Parku Krajobrazowego
17:30-17:45  Beata Warczewska
                   "Dolina Baryczy"

19:00     CONFERENCE DINNER
FRIDAY – 21.09.2012

8:00-8:45   Breakfast for participants living in student hostel

5. SESSION
ROOM A    LANGUAGE: POLISH     CHAIRMAN: JERZY DETYNA
9:00-9:15   Tomasz Panek       Jakość życia. Dylematy pomiaru
       Stanisław M. Kot;    Ocena jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce:
9:15-9:30
       Teresa Słaby       pułapki skal pomiaru.
9:30-9:45   Hanna Dudek       Od czego zależne są skale ekwiwalentności?
                    Refleksje na temat rozumienia i badania jakości życia w
9:45-10:00  Romuald Derbis
                    psychologii
                    Nie klasyczne dyskonto jako czynnik zrównoważonego
10:00-10:15  Wojciech Rybicki
                    rozwoju
       Jacek Szołtysek     Racjonalność decyzji a jakość życia – podejście logistyki
10:15-10:30
       Grażyna Trzpiot     miasta
10:30-10:45  Adam Depta        Implementacja analizy korespondencji do oceny jakości życia

ROOM B    LANGUAGE: POLISH     CHAIRMAN: MAREK KULESZA
                    Środowiskowe czynniki kształtujące jakość życia na
       Krzysztof Kud
9:00-9:15               obszarach wiejskich na przykładzie województwa
       Marian Woźniak
                    podkarpackiego
       Szymon Szewrański    Procesy suburbanizacyjne i ich skutki środowiskowe w strefie
9:15-9:30   Jan Kazak        niekontrolowanego rozprzestrzeniania się dużego miasta na
       Józef Sasik       przykładzie gmin podwrocławskich
                    Rozwój układu komunikacji pieszej w przestrzeni
9:30-9:45   Iwona Cieślak
                    zurbanizowanej a jej jakość
                    Wskaźniki przestrzenne niezrównoważonej zabudowy
9:45-10:00  Jan Kazak
                    podmiejskiej
       Magdalena        Zieleń jako miernik jakości przestrzeni miejskiej na
10:00-10:15
       Nowak-Rząsa       przykładzie parków Olsztyna
                    Jakość informacji publicznej a bezpieczeństwo jednostki jako
10:15-10:30  Barbara Batko
                    determinanty jakości życia. Relacje
                    Transgraniczne problemy jakości życia, autorzy: B.
10:30-10:45  Bartosz Bartniczak    Bartniczak, T.Borys, M. Kusterka-Jefmańska,S. Zaremba-
                    Warnke, P. Rogala

10:45-11:15  COFFEE BREAK

6. SESSION
ROOM A    LANGUAGE: POLISH     CHAIRMAN: ROMUALD DERBIS
11:15-11:30  Sylwia Dziedzic     Podkarpacki klaster jakości życia
       Marta
11:30-11:45              Obszary problemowe w województwie warmińsko-mazurskim
       Gwiaździńska-Goraj
       Katarzyna Lewkowicz-   Idea sprawiedliwości jako kryterium oceny podatku
11:45-12:00
       Grzegorczyk       dochodowego od osób fizycznych
                    Zrównoważony rozwój Polski wschodniej - wyzwanie polityki
12:00-12:15  Ewa Draus
                    regionalnej
12:15-12:30  Arkadiusz Barczak    Jakość życia – subiektywnie, indywidualnie i niepewnie
                    Jakość życia w polskich metropoliach w świetle badań
12:30-12:45  Marzena Walaszek
                    rankingowych

ROOM B    LANGUAGE: POLISH     CHAIRMAN: HANNA DUDEK
11:15-11:30  Ewa Tracz        „Slow” motywowanie w organizacji
                   Poczucie jakości życia jako moderator wpływu stanów
11:30-11:45  Katarzyna Skałacka
                   afektywnych na efektywność
       Renata Tomaszewska-   Relacje praca-życie pozazawodowe drogą do
11:45-12:00
       Lipiec         zrównoważonego rozwoju
       Beata Detyna
                   Wpływ zarządzania czasem na jakość życia nauczycieli
12:00-12:15  Jerzy Detyna
                   języków obcych
       Anna Dudek-Kajewska
                   Ekoinnowacje w gospodarce żywnościowej - jakość życia
12:15-12:30  Leszek Woźniak
                   producenta i konsumenta
       Marzena Hajduk-     Motywy wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w
12:30-12:45
       Stelmachowicz      kontekście budowania potencjału ekoinnowacyjnego

13:00-14:30  LUNCH

14:30-14:45  COFFEE BREAK

7. SESSION
ROOM A    LANGUAGE: POLISH    CHAIRMAN: WITOLD MISZCZAK
                   Realizacja koncepcji Społecznej odpowiedzialności biznesu i
       Dorota Teneta-
14:45-15:00              zrównoważonego rozwoju w Niemczech – wskazówki dla
       Skwiercz
                   Polski
       Tomasz Pilawka,
15:00-15:15              Warunki życia a zmiany w strefie suburbialnej
       Jan Kazak
                   Wartości warte życia - życie warte wartości–analiza zestawu
15:15-15:30  Ewa Sadurska-Duffy   wartości charakterystycznych dla członków i sympatyków
                   organizacji propagujących idee zrównoważonego rozwoju
       Małgorzata Gotowska   Zróżnicowanie jakości życia ludzi w Polsce w ujęciu
15:30-15:45
       Anna Jakubczak     województw
15:45-16:00  Małgorzata Gotowska   Jakość życia w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju

ROOM B    LANGUAGE: POLISH    CHAIRMAN: STANISŁAW HEILPERN
                   Wpływ społecznej odpowiedzialności na poprawę jakości
14:45-15:00  Jolanta Stec-Rusiecka
                   życia społeczeństwa
       Justyna Wiktorowicz,  Czy starszej generacji żyje się gorzej? Ocena subiektywnej
15:00-15:15  Monika Mularska-    jakości życia osób w wieku 50+ w świetle badań wśród
       Kucharek        mieszkańców Łodzi
                   Czy inteligencja emocjonalna może podnosić jakość naszego
15:15-15:30  Anna Borkowska
                   życia?
                   Wartości i ich rola w kształtowaniu jakości życia kadry
15:30-15:45  Monika Olszewska
                   menedżerskiej
15:45-16:00  Aneta Kargol-Wasiluk  Dobra publiczne w kształtowaniu jakości życia

16:00     CONFERENCE CLOSING – ROOM A

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:10/1/2012
language:English
pages:4