Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

T?NG QUAN V? TH? TRU?NG CH?NG KHO�N by P97o75wv

VIEWS: 0 PAGES: 60

									      Chapter 2
Securities Markets (Stock Markets)10/1/2012  Financial Market_Chapter  1
      2_Overview of Stock Market
Contents
1.  Khái niệm TTCK?
2.  Phân loại TTCK?
3.  Cơ cấu TTCK
4.  Các thành phần tham gia TTCK?
5.  Nguyên tắt hoạt động của TTCK?
6.  Các điều kiện hình thành TTCK?
7.  Vai trò của TTCK?
8.  Những hành vi tiêu cực trên TTCK?


10/1/2012       Financial Market_Chapter  2
           2_Overview of Stock Market
1. Khái niệm TTCK
 Securities Markets?
 “An organized market where securities are
 bought and sold under fixed rules”
   Longman Dictionary of Business English
10/1/2012    Financial Market_Chapter  3
        2_Overview of Stock Market
1. Khái niệm TTCK
 “Securities market - an exchange where
 security trading is conducted by professional
 stockbrokers”
        http://www.thefreedictionary.com/
10/1/2012     Financial Market_Chapter   4
         2_Overview of Stock Market
1. Khái niệm TTCK
  Thị trường chứng khoán trong điều kiện của
  nền kinh tế hiện đại, là nơi diễn ra các hoạt
  động giao dịch mua bán chứng khoán trung và
  dài hạn (cổ phiếu, trái phiếu…)
10/1/2012     Financial Market_Chapter   5
         2_Overview of Stock Market
2. Phân loại TTCK
 Xét về quá trình luân chuyển chứng khoán thì
 thị trường chứng khoán được chia làm thị
 trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
 - TT Sơ cấp
 - TT Thứ cấp
10/1/2012    Financial Market_Chapter  6
        2_Overview of Stock Market
2. Phân loại TTCK (tt)
 Thị trường sơ cấp:
 Còn gọi là thị trường cấp một hay thị trường
 phát hành, là nơi diễn ra các hoạt động mua bán
 chứng khoán mới phát hành lần đầu. Thị trường
 sơ cấp là thị trường tạo vốn cho đơn vị phát
 hành.10/1/2012     Financial Market_Chapter   7
         2_Overview of Stock Market
2. Phân loại TTCK (tt)
 Thị trường thứ cấp:
 Còn gọi là thị trường cấp hai hay thị trường lưu
 thông, là nơi diễn ra các giao dịch mua bán
 chứng khoán sau khi đã phát hành lần đầu.
 Nói cách khác thị trường thứ cấp là thị trường
 mua đi bán lại các loại chứng khoán đã phát
 hành qua thị trường sơ cấp.10/1/2012     Financial Market_Chapter   8
         2_Overview of Stock Market
2. Phân loại TTCK (tt)
 Xét về phương diện pháp lý thị trường chứng
 khoán được chia thành thị trường tập trung và
 thị trường phi tập trung.
 - Thị trường CK tập trung
 - Thị trường CK phi tập trung
10/1/2012     Financial Market_Chapter  9
         2_Overview of Stock Market
2. Phân loại TTCK (tt)
 Thị trường CK tập trung:
 Là thị trường hoạt động theo đúng các quy định
 của pháp luật, là nơi mua bán các loại chứng
 khoán đã được niêm yết trên thị trường chứng
 khoán.
10/1/2012     Financial Market_Chapter  10
         2_Overview of Stock Market
2. Phân loại TTCK (tt)
 Thị trường CK phi tập trung:
 - Là thị trường mua bán chứng khoán nằm
 ngoài sở giao dịch, không có địa điểm tập trung
 những nhà môi giới, những người kinh doanh
 chứng khoán như tại sở giao dịch.
10/1/2012     Financial Market_Chapter   11
         2_Overview of Stock Market
2. Phân loại TTCK (tt)
  - Các giao dịch ở đây chủ yếu là dựa vào sự thoả thuận
  giữa người mua và người bán, không có sự kiểm soát
  từ Hội đồng Chứng khoán.
  - Các loại chứng khoán mua bán ở đây thường những
  chứng khoán không được đăng biểu, ít người biết đến
  hoặc ít được mua bán.
10/1/2012       Financial Market_Chapter     12
           2_Overview of Stock Market
2. Phân loại TTCK (tt)
 Nếu xét về phương thức giao dịch thì thị trường
 chứng khoán được chia là thị trường giao ngay
 và thị trường giao sau:
 - TT giao ngay
 - TT giao sau
10/1/2012     Financial Market_Chapter   13
         2_Overview of Stock Market
2. Phân loại TTCK (tt)
 Thị trường giao ngay:
 Là thị trường mua bán chứng khoán theo giá tại
 thời điểm giao dịch nhưng việc thực hiện thanh
 toán và giao hàng có thể diễn ra sau dó một vài
 ngày theo thoả thuận.
10/1/2012     Financial Market_Chapter   14
         2_Overview of Stock Market
2. Phân loại TTCK (tt)
 Thị trường giao sau:
 Là thị trường mua bán chứng khoán theo một
 loại hợp đồng định sẵn, giá cả được thoả thuận
 trong ngày giao dịch , nhưng việc thanh toán và
 giao hàng xảy ra trong một thời hạn ở tương lai.
10/1/2012     Financial Market_Chapter   15
         2_Overview of Stock Market
3. Cơ cấu TTCK
          Uỷ ban chứng khoán nhà nước
      (Quản lý Nhà nước về thị trường chứng khoán           Thị trường chứng khoán   Thị trường sơ cấp             Thị trường thứ cấp
 (Phát hành chứng khoán)           (Giao dịch chứng khoán)


  Thị trường tập trung           Thị trường phi tap trung
    (Sở giao dịch)                 (OTC)

10/1/2012         Financial Market_Chapter           16
             2_Overview of Stock Market
3. Cơ cấu TTCK
 Thị trường sơ cấp:
- Là thị trường mua bán các CK mới phát hành.
 Trên TT này vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển
 sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư
 mua chứng khoán mới phát hành.
10/1/2012    Financial Market_Chapter  17
        2_Overview of Stock Market
3. Cơ cấu TTCK (tt)
 Vai trò của TTSC:
+ CK hoá nguồn vốn cần huy động, vốn của công
  ty được huy động qua việc phát hành CK.
+ Thực hiện quá trình chu chuyển tài chính trực
  tiếp đưa các khoản tiền nhàn rỗi tạm thời trong
  dân chúng vào đầu tư, chuyển sang vốn dài hạn.
10/1/2012     Financial Market_Chapter   18
         2_Overview of Stock Market
3. Cơ cấu TTCK (tt)
+ Là nơi duy nhất mà các chứng khoán đem lại
 vốn cho người phát hành.
+ Những người bán CK trên TTSC là kho bạc,
 NHNN, Công ty phát hành…
+ Giá CK trên TTSC do tổ chức phát hành quyết
 định và được in ngay trên chứng khoán.
10/1/2012    Financial Market_Chapter  19
        2_Overview of Stock Market
3. Cơ cấu TTCK (tt)
 Thị trường thứ cấp:
 Là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát
 hành trên thị trường sơ cấp. TTTC đảm bảo
 tính thanh khoản cho các CK đã phát hành.
10/1/2012     Financial Market_Chapter  20
         2_Overview of Stock Market
3. Cơ cấu TTCK (tt)
+ TTTC là thị trường hoạt động liên tục, các nhà
  đầu tư có thể mua bán CK nhiều lần trên TT.
 Cũng có thể phân loại TTCK theo tính chất tập
  trung của TT:
- Thị trường tập trung
- Thị trường phi tập trung10/1/2012     Financial Market_Chapter  21
         2_Overview of Stock Market
3. Cơ cấu TTCK (tt)
 Thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng
 khoán):
 Tại SGDCK, các GD được tập trung tại một địa
 điểm, các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch
 và tham gia vào quá trình ghép lệnh để hình
 thành nên phiên giao dịch.10/1/2012    Financial Market_Chapter  22
        2_Overview of Stock Market
3. Cơ cấu TTCK (tt)
 Thị trường OTC(phi tập trung)
 Thị trường OTC là thị trường có tổ chức dành cho
 những CK không được niêm yết tại TTGDCK. TT
 OTC không có địa điểm GD chính thức, thay vào đó
 các nhà môi giới (Cty CK) kết nối các giao dịch qua
 mạng máy tính giữa các Cty CK và trung tâm quản lý
 hệ thống.
10/1/2012      Financial Market_Chapter    23
          2_Overview of Stock Market
3. Cơ cấu TTCK (tt)
 Đặc điểm của TTTC:
+ Các khoản tiền thu được từ việc bán CK thuộc
 về các nhà đầu tư và các nhà kinh doanh CK
 chứ không thuộc về nhà phát hành.
+ Giao dịch trên TTTC phản ánh nguyên tắc cạnh
 tranh tự do,giá CK trên TT thứ cấp do cung cầu
 quyết định.10/1/2012     Financial Market_Chapter  24
         2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia
trên TTCK
 Nhà phát hành: là các tổ chức thực hiện huy
 động vốn thông qua TTCK. Nhà phát hành là
 người cung cấp chứng khoán – hàng hoá của
 TTCK.
 + Chính phủ phát hành tín phiếu kho bạc, trái
 phiếu kho bạc và trái phiếu đầu tư.
 + Chính quyền địa phương là nhà phát hành các
 trái phiếu địa phương để tài trợ cho các dự án
 và nhu cầu chi tiêu của địa phương.

10/1/2012     Financial Market_Chapter  25
         2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia
trên TTCK (tt)
  + Các công ty cổ phần (bao gồm cả công ty cổ phần
  hoá và công ty cổ phần mới thành lập) là nhà phát hành
  các cổ phiếu (cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi biểu
  quyết, cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ phiếu ưu đãi hoàn
  lại) và trái phiếu công ty.
  + Các DNNN và các công ty TNHH phát hành
trái phiếu công ty.
  + Các quỹ đầu tư chứng khoán và các công ty quản lý
  quỹ phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư.

10/1/2012       Financial Market_Chapter     26
           2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia
trên TTCK (tt)
 Nhà đầu tư:
 Nhà đầu tư là những người thực sự mua, bán
 chứng khoán trên TTCK.
 Theo các quy định hiện hành, các nhà đầu tư
 trên TTCKVN bao gồm: cá nhân, hộ gia đình,
 các tổ chức, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp,
 các công ty bảo hiểm…


10/1/2012     Financial Market_Chapter  27
         2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia
trên TTCK (tt)
+ Các nhà đầu tư cá nhân:
  Nhà đầu tư cá nhân là những người có vốn tạm
  thời nhàn rỗi, tham gia mua bán trên TTCK với
  mục đích là tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên,
  trong đầu tư thì lợi nhuận luôn gắn liền với rủi
  ro, lợi nhuận càng lớn thì rủi ro càng cao.10/1/2012     Financial Market_Chapter   28
         2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia
trên TTCK (tt)
+ Các nhà đầu tư có tổ chức:
  Nhà đầu tư có tổ chức, hay còn gọi là các định
  chế đầu tư, thường xuyên mua bán chứng
  khoán với số lượng lớn trên TTCK. Đầu tư
  thông qua các tổ chức có ưu điểm là có thể đa
  dạng hoá các danh mục đầu tư.10/1/2012     Financial Market_Chapter   29
         2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia
trên TTCK (tt)
+ Các nhà môi giới – công ty chứng khoán:
 Theo QD số 04/1998/QD-UBCK ngày
 13/10/1998 của UBCKNN, các CTCK được
 thành lập dưới hình thức pháp lý là Cty CP
 hoặc Cty TNHH.
 Cty CK có tư cách pháp nhân, có vốn riêng và
 hạch toán kinh tế độc lập.


10/1/2012    Financial Market_Chapter  30
        2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia trên
TTCK (tt)
  Công ty chứng khoán là những công ty hoạt
  động trong lĩnh vực chứng khoán:
-  môi giới chứng khoán,
-  tự doanh,
-  quản lý quỹ đầu tư,
-  bão lãnh phát hành,
-  tư vấn đầu tư chứng khoán
-  và lưu ký chứng khoán.

10/1/2012     Financial Market_Chapter  31
         2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia trên
TTCK (tt)
 Nhân viên môi giới:
 Theo nghị định 48/1998/ND-CP ngày
 11/7/1998 của CP về chứng khoán và thị trường
 chứng khoán thì môi giới CK là hoạt động
 trung gian hoặc đại diện mua bán CK cho
 khách hàng để hưởng hoa hồng.10/1/2012     Financial Market_Chapter  32
         2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia trên
TTCK (tt)
 Điều kiện trở thành nhân viên môi giới:
- Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầu
 đủ;
- Không thuộc 1 trong các trường hợp: đã bị kết án về
 các tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc
 biệt nghiêm trọng xâm phạm chế độ chính trị, chế độ
 kinh tế, xâm phạm tài sản của tổ chức và của công dân;
 đã bị kết án về các tội phạm khác mà chưa được xoá
 án;
- Có bằng tốt nghiệp PTTH trở lên;
- Có đủ các chứng chỉ chuyên môn về kinh doanh CK do
 UBCKNN cấp;
10/1/2012      Financial Market_Chapter     33
          2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia trên
TTCK (tt)
  Các loại nhà môi giới:
-  Nhà môi giới mua chứng khoán cho mình;
-  Nhà môi giới được uỷ nhiệm hay thừa hành;
-  Nhà môi giới hai đô la.
10/1/2012     Financial Market_Chapter   34
         2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia
trên TTCK (tt)
 Các tổ chức quản lý điều hành TTCK:
+ Uỷ ban chứng khoán: Cơ quan này có thể có
 những tên gọi khác nhau, nó được thành lập để
 thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với
 chứng khoán, thực hiện chức năng tổ chức và
 quản lý NN về chứng khoán và thị trường CK,
 quản lý việc cấp phép, đăng ký phát hành và
 kinh doanh CK…để đảm bảo thị trường hoạt
 động minh bạch, ổn định, công bằng.

10/1/2012     Financial Market_Chapter  35
         2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia trên
TTCK (tt)
 Tại Việt Nam, UBCKNN đã được thành lập theo nghị
 định số 75/CP ngày 28/01/1996 của chính phủ.
 Bộ máy của UBCKNN bao gồm:
- Vụ phát triển thị trường;
- Vụ quản lý phát hành CK;
- Vụ quản lý kinh doanh CK;
- Vụ quan hệ quốc tế;
- Vụ tổ chức cán bộ và đào tạo;
- Thanh tra;
- Văn phòng;

10/1/2012     Financial Market_Chapter   36
         2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia
trên TTCK (tt)
+ TTGDCK/Sở giao dịch chứng khoán:
  SGDCK thực hiện vận hành thị trường thông
  qua bộ máy tổ chức gồm nhiều bộ phận khác
  nhau.
  Theo nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày
  11/07/1998 của TTCP về việc thành lập
  TTGDCK và quyết định số 128/1998/QD-
  UBCK ngày 1/8/1998 của CTUBCKNN.

10/1/2012    Financial Market_Chapter  37
        2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia trên
TTCK (tt)
 TTGDCK/SDGCK là đơn vị sự nghiệp có thu trực
 thuộc UBCKNN có tư cách pháp nhân, có trụ sở có
 con dấu và tài khoản riêng.
 Các chức năng chủ yếu:
- Tổ chức, quản lý, điều hành hệ thống giao dịch CK và
 cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc mua bán CK, dịch vụ
 lưu ký chứng khoán;
- Đăng ký CK, thanh toán bù trừ đối với các giao dịch
 CK;
- Công bố thông tin về hoạt động giao dịch CK;
- Kiểm tra giám sát các hoạt động giao dịch CK.

10/1/2012      Financial Market_Chapter    38
          2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia
trên TTCK (tt)
 Ngoài ra SGDCK cũng ban hành những quy
 định điều chỉnh các hoạt động giao dịch chứng
 khoán trên sở phù hợp với các quy định của
 pháp luật và uỷ ban chứng khoán.
10/1/2012     Financial Market_Chapter  39
         2_Overview of Stock Market
4.Các thành phần tham gia tham gia
trên TTCK (tt)
 Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán:
 Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán là tổ
 chức của các công ty chứng khoán và một số
 thành viên khác hoạt động trong ngành chứng
 khoán, được thành lập với mục đích bảo vệ lợi
 ích cho các công ty thành viên.
10/1/2012     Financial Market_Chapter  40
         2_Overview of Stock Market
5. Nguyên tắt hoạt động của TTCK
 Nguyên tắc cạnh tranh:
 Giá cả trên TTCK phản ảnh mối quan hệ cung
 cầu về chứng khoán và thể hiện tương quan
 cạnh tranh giữa các công ty.
10/1/2012    Financial Market_Chapter  41
        2_Overview of Stock Market
5. Nguyên tắt hoạt động của TTCK (tt)
 Nguyên tắc công bằng:
 Nguyên tắc này nhằm đảm bảo lợi ích cho tất
 cả những người tham gia trên TTCK. Công
 bằng có nghĩa là mọi người tham gia TTCK
 đều phải tuân thủ những quy định chung, được
 bình đẳng trong việc chia sẻ thông tin và trong
 việc gánh chịu các hình thức xử phạt nếu vi
 phạm.


10/1/2012     Financial Market_Chapter   42
         2_Overview of Stock Market
5. Nguyên tắt hoạt động của TTCK (tt)
 Nguyên tắc công khai:
 Người đầu tư không thể kiểm tra trực tiếp được
 các chứng khoán như các hàng hoá thông
 thường mà phải dựa trên cơ sở các thông tin có
 liên quan. Vì vậy TTCK phải được xây dựng
 trên cơ sở hệ thống công bố thông tin tốt.10/1/2012     Financial Market_Chapter  43
         2_Overview of Stock Market
5. Nguyên tắt hoạt động của TTCK (tt)
 Nguyên tắc trung gian:
 Theo nguyên tắc này, trên TTCK, các giao dịch
 thực hiện thông qua tổ chức trung gian là các
 công ty chứng khoán.
10/1/2012     Financial Market_Chapter  44
         2_Overview of Stock Market
5. Nguyên tắt hoạt động của TTCK (tt)
 Nguyên tắc tập trung:
 TTCK phải hoạt động trên nguyên tắc tập
 trung. Các giao dịch CK chỉ diễn ra trên sở giao
 dịch chứng khoán và thị trường OTC, có sự
 kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước
 và các tổ chức tự quản.10/1/2012     Financial Market_Chapter   45
         2_Overview of Stock Market
6. Các điều kiện hình thành TTCK
  Yếu tố con người
  Yếu tố vật chất
  Yếu tố lưu thông tiền tệ ổn định
  Yếu tố pháp lý
  Yếu tố kỹ thuật
10/1/2012      Financial Market_Chapter  46
          2_Overview of Stock Market
6. điều kiện hình thành TTCK (tt)
 Yếu tố con người:
 Quyết định khả năng hình thành và phát triển của thị
 trường chứng khoán, gồm:
 - Các đối tượng tham gia quản lý nhà nước đối với
 hoạt động của thị trường chứng khoán.
 - Các đối tượng tác nghiệp trên thị trường chứng
 khoán.
 - Các chuyên gia chứng khoán.


10/1/2012      Financial Market_Chapter    47
          2_Overview of Stock Market
6. điều kiện hình thành TTCK (tt)
 Yếu tố vật chất:
- Thứ nhất, về mặt hàng hoá.
- Thứ hai, là vấn đề người mua.
10/1/2012     Financial Market_Chapter  48
         2_Overview of Stock Market
6. điều kiện hình thành TTCK (tt)
 Yếu tố lưu thông tiền tệ ổn định:
 Đây cũng là điều kiện tiên quyết, gắn liền với 2
 điều kiện trên vì nếu đồng tiền không ổn định
 thì thị trường chứng khoán không thể hoạt động
 được do mức độ rủi ro quá cao.
10/1/2012     Financial Market_Chapter   49
         2_Overview of Stock Market
6. điều kiện hình thành TTCK (tt)
 Yếu tố pháp lý:
 Bao gồm hệ thống pháp luật và quy chế cần thiết
 cho hoạt động của thị trường chứng khoán.
 - Pháp luật bảo đảm sự quản lý của nhà nước đối
 với việc hình thành tổ chức và hoạt động của
 TTCK.
 - Pháp luật xác lập các quy chế pháp lý của các chủ
 thể khác nhau tham gia thị trường chứng khoán.10/1/2012      Financial Market_Chapter    50
          2_Overview of Stock Market
6. điều kiện hình thành TTCK (tt)
 Yếu tố kỹ thuật:
 - Đó là cơ sở máy móc thiết bị, phương tiện thông tin,
 tính toán, văn phòng giao dịch…cần thiết cho việc
 thành lập, vận hành hệ thống thông tin thương mại
 trong việc quản lý và điều chỉnh hoạt động TTCK.
 - Vấn đề cơ sở kỹ thuật này sẽ được dễ dàng giải quyết
 khi chủ trương thiết lập thị trường chứng khoán đã có
 và tất yếu đòi hỏi phải có một số vốn nhất định.
10/1/2012      Financial Market_Chapter     51
          2_Overview of Stock Market
7. Vai trò của thị trường
chứng khoán
 Thị trường chứng khoán là công cụ khuyến khích dân
 chúng tiết kiệm và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm vào
 công cụ đầu tư.
 Thị trường chứng khoán là phương tiện huy động vốn.
 Thị trường chứng khoán là công cụ làm giảm áp lực
 lạm phát.
 Thị trường chứng khoán có tổ chức sẽ là nơi cung cấp
 mọi thông tin cần thiết về các loại cổ phiếu, chứng
 khoán và các công ty chứng khoán.10/1/2012      Financial Market_Chapter    52
          2_Overview of Stock Market
7. Vai trò của thị trường
chứng khoán (tt)
 Thị trường chứng khoán đảm bảo tính thanh khoản.
 Thị trường chứng khoán thúc đẩy các doanh nghiệp
 làm ăn hiệu quả kinh tế, đàng hoàng hơn.
 Thị trường chứng khoán tạo môi trường về đầu tư.
 Thị trường chứng khoán điều tiết việc phát hành cổ
 phiếu.
 Thị trường chứng khoán thu hút vốn từ nước ngoài.
10/1/2012     Financial Market_Chapter    53
         2_Overview of Stock Market
8. Những hành vi tiêu cực trên thị
trường chứng khoán
•   Đầu cơ chứng khoán, lũng đoạn thị trường:
   Trên TTCK hoạt động đầu tư làm tăng doanh số giao
   dịch thị trường, tăng tính thánh khoản của chứng
   khoán. Nhưng nếu những nhà đầu tư cấu kết với nhau
   để mua hoặc bán chứng khoán với số lượng lớn gây
   nên cung cầu giả tạo, làm giá CP tăng hay giảm đột
   biến gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường.
10/1/2012       Financial Market_Chapter    54
           2_Overview of Stock Market
8. Những hành vi tiêu cực trên thị
trường chứng khoán (tt)
 Bán khống:
 Là thuật ngữ dùng để chỉ các nhà đầu tư bán chứng
 khoán mà họ chưa có quyền sở hữu. Trong thực tế việc
 bán khống đem lại lợi nhuận rất cao. Nhưng đây là
 hành vi tiêu cực gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị
 trường nếu nó được thực hiện bởi sự cấu kết của nhiều
 người.
10/1/2012      Financial Market_Chapter     55
          2_Overview of Stock Market
8. Những hành vi tiêu cực trên thị
trường chứng khoán (tt)
 Mua bán nội gián:
 Là hành vi của những người lợi dụng quyền hành hay
 sự ưu tiên trong việc nắm giữ các thông tin nội bộ của
 một Cty có phát hành CK ra thị trường để cố tình mua
 vào hay bán ra cổ phiếu của Cty đó trên thị trường. Sau
 khi thông tin này được công bố rộng rải ra công chúng
 sẽ có sự thay đổi lớn về giá cổ phiếu từ đó họ kiếm
 được lợi nhuận.10/1/2012      Financial Market_Chapter     56
          2_Overview of Stock Market
8. Những hành vi tiêu cực trên thị
trường chứng khoán (tt)
 Thông tin sai sự thật:
 Là một hành vi thiếu đạo đức nhằm làm cho giá cổ
 phiếu của Cty khác sụt giảm hoặc giá CP công ty của
 mình tăng lên do việc phao tin đồn thất thiệt trên thị
 trường.
 Các Cty cũng có thể công bố thông tin sai sự thật,
 không cập nhật thông tin, không đầy đủ thông tin cho
 nhà đầu tư gây thiệt hại cho nhà dầu tư.
10/1/2012      Financial Market_Chapter     57
          2_Overview of Stock Market
8. Những hành vi tiêu cực trên thị
trường chứng khoán (tt)
 Làm thiệt hại lợi ích nhà đầu tư:
 - Làm trái lệnh đặt mua, bán của nhà đầu tư.
 - Không cung cấp xác nhận giao dịch theo qui định.
 - Tự ý mua, bán CK trên TK của khách hàng.
 - Các hành vi làm thiệt hại đến lợi ích của nhà đầu tư…
10/1/2012      Financial Market_Chapter     58
          2_Overview of Stock Market
8. Những hành vi tiêu cực trên thị
trường chứng khoán (tt)
10/1/2012   Financial Market_Chapter  59
       2_Overview of Stock Market
CÂU HỎI ÔN TẬP
1.  Trình bày và phân tích bản chất và cơ cấu của TTCK?
2.  Phân tích mục tiêu và nguyên nhân khách quan thành lập TTCK?
3.  Phân tích các yếu tố khách quan của sự hình thành TTCK?
4.  Phân tích yếu tố con người, vật chất, kỹ thuật đối với sự hình thành
   TTCK?
5.  Tại sao nói TTCK ra đời đã tạo ra kênh huy động vốn mới và
   góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động SXKD hiệu
   quả?
10/1/2012         Financial Market_Chapter          60
             2_Overview of Stock Market

								
To top