Administrativt, operativt styringsverkt�y med f�lgende krav til

Document Sample
Administrativt, operativt styringsverkt�y med f�lgende krav til Powered By Docstoc
					                                      2006
VIRKSOMHETSPLAN
1.   Presentasjon av Risenga ungdomsskole ............................................................................................................. 2
   Visjon ......................................................................................................................................................................... 2
   Skoleåret 2005 - 06 .................................................................................................................................................... 2

2.   Brukerdialog ......................................................................................................................................................... 3
   Råd og utvalg ............................................................................................................................................................. 3
   Klassenivå / elevnivå ................................................................................................................................................. 4
   Ledelse og ansatte ...................................................................................................................................................... 4
   Skolevurdering / elevundersøkelser ........................................................................................................................... 4

3.   Overordnede mål.................................................................................................................................................. 6
   Utfordringer 2006 ...................................................................................................................................................... 6
   Mål og tiltak for 2006 ................................................................................................................................................ 7

4.   Ollestua skole ........................................................................................................................................................ 8

5.   Budsjett og nøkkeltall .......................................................................................................................................... 9
   Budsjett og regnskap Risenga ungdomsskole ............................................................................................................ 9
   Budsjett og regnskap Ollestua skole .......................................................................................................................... 9
   Nøkkeltall ................................................................................................................................................................... 9
 Asker kommune                                Risenga ungdomsskole

 1. Presentasjon av Risenga ungdomsskole

Visjon ”På Risenga skal elevene få utfordringer tilpasset evner og muligheter. De skal oppleve å nå
 mål, både faglig og sosialt.”


 I vår streben etter å oppleves som ”den gode skolen”, er vi opptatt av følgende:

   Vi ser den enkelte elev i klassen.
   Elev og foreldre erfarer at vi er opptatt av den enkelte.
   Eleven står for noe i andres øyne.
   Eleven mestrer oppgaver og får vist det fram for andre.
   Eleven får gode, konstruktive vurderinger og veiledning.
   Tilbakemeldingene gir lyst til å gå i gang med nye oppgaver.


Skoleåret 2005 - 06

 Risenga ungdomsskole tar imot elever fra Bondi, Vettre og Blakstad skole. Skolen har 310
 elever, 114 elever på 8. trinn, 109 elever på 9. trinn og 87 elever på 10. trinn.

 Skolen har 37 ansatte, hvorav fire er i permisjon.

 Skolens ledelse
    Susanne Kaaløy - rektor
    Trine Gustafson - undervisningsinspektør
    Terje Larsen - undervisningsinspektør

 Skolens ledelsesressurs er på 182 % stilling.

     Undervisningsinspektør Trine Gustafson har 50 % permisjon inneværende skoleår. Hun er
     tilsatt som pedagogisk veileder i Asker kommune i forbindelse med innføringen av ny
     læreplan (Kunnskapsløftet)

 Ledelsen jobber i team med kontorstøtte av sekretær.

 Skolens rådgiver har ansvar for rådgivning og yrkesveiledning og sosialpedagogiske oppgaver i
 56 % av sin stilling.

 Skolens bibliotekar har halv stilling.

 Undervisningspersonalet er organisert i trinn. Trinnet ledes av trinnkoordinator. Trinnkoordinator
 deltar i skolens plangruppe sammen med skolens ledelse. Virksomhetsplan 2006               2
Asker kommune                                Risenga ungdomsskole

I skolens spesialpedagogiske team deltar rådgiver, undervisningsinspektør, spesiallærer og
helsesøster.

Helsesøster er knyttet til skolen to dager i uka. Hun har kontor i skolebygningen.

Drift og vedlikehold
   Vaktmestertjenesten for bygningsmessige forhold er dekket av en driftsoperatør med
    ansvar for fire skoler.
   Skolen har tilsatt serviceoperatør (vaktmester) til oppgaver som ikke blir dekket av
    driftsoperatør.
   Hver lærer har ansvar for å holde oversikt over hvert sitt område i bygget og melde
    tilbake om forhold som må rettes opp (bygning, renhold, andre forhold).

Renhold av skolen utføres av renholdsbyrået Aircon.

Skolen har tilsynsvakt tre kvelder i uka.


2. Brukerdialog

Råd og utvalg

Elevrådet
Elevrådet skal ha en rolle i utvikling av mer elevaktiv læring og kvalitetssikring gjennom
vurdering av skolens pedagogikk og organisering.

Elevrådet velges med representant og vararepresentant fra hver klasse. Det ble innført direkte
valg av leder og nestleder høsten – 03. Alle elever kan stille til valg. Leder velges etter en
valgkamp der kandidatene må argumentere for sitt valgprogram. Nicolay Jervell er leder for
elevrådet skoleåret 2005 – 06.

Elevrådet er organisert i ulike komiteer der elever utenfor elevrådet også deltar. I inneværende
skoleår arbeider elevrådet i følgende komiteer: Miljøkomité – idrett, miljøkomité - kultur,
aksjonskomité, informasjonskomité, ballkomité og årbokkomité.

Representanter fra elevrådet deltar i De Unges Kommunestyre.

FAU
velges med representant og vararepresentant fra hver klasse. FAU utarbeidet skoleåret 2002-03
egen instruks for klassekontaktene. Denne finnes på skolens hjemmeside sammen med
innkallinger og referater fra FAU-møtene. FAU-instruksen blir revidert hver vår.

Brukeråd (BR)
er satt sammen av tre foreldrerepresentanter, to elevrepresentanter, to lærerrepresentanter og
rektor. Innkallinger og referater fra BR-møtene ligger på skolens hjemmeside.
Virksomhetsplan 2006               3
Asker kommune                                Risenga ungdomsskole
Dialogmøte
BR inviteres til dialogmøte med kommunens politikere. BR fremmer forslag til tiltak som skal
komme fram i kommunestyrets verdibaserte prioritering.


Klassenivå / elevnivå

Skolen gjennomfører to foreldremøter og to konferansetimer hvert skoleår. I tillegg kommer
elevsamtaler kontaktlærer har med sine elever i forkant av konferansetimen.

Rådgiver innkaller til egne informasjonsmøter i forbindelse med innsøkingen til videregående
skole. I tillegg tilbys elever og foresatte individuelle veiledningssamtaler.

Alle elever kan bruke skolens intranett it’:learning.

Skolens ledelse deltar på foreldremøter, konferansetimer og samarbeidsmøter på trinnene etter
behov.

Ledelse og ansatte

Klimaundersøkelse:
Undersøkelsen er felles for alle resultatenheter i kommunen. Gjennom klimaundersøkelsen
kommer de ansattes vurdering av måloppnåelse, lederskap og arbeidsmiljø fram. Resultatene i
undersøkelsen drøftes i forhold til forbedringspotensialet på ulike områder.

Utfordringer 2006
    Område: Tilgangen til hjelpemidler for å utføre arbeidet best mulig
    Tiltak: Oppgradering av IKT og AV-utstyr etter oppsatt plan
    Ansvar: Skolens ledelse

Medarbeidersamtaler:
Skolens ledelse gjennomfører medarbeidersamtaler med hele personalet årlig. Samtalen avsluttes
med en oppsummering og skriftlig avtale for kommende periode.

Nye medarbeidere følges opp etter oppsatt plan.

Kommunalsjef for skole skal gjennomføre medarbeidersamtale med lederteamet og leder.

Medbestemmelse
Medbestemmelsesmøter avholdes etter fast plan (annenhver uke) med tillitsvalgte.


Skolevurdering / elevundersøkelser

Det er utarbeidet tre servicedokumenter for skolen; om vurdering, om brukermedvirkning og om
læring. Alle dokumenter ligger på skolens hjemmeside.
Virksomhetsplan 2006               4
Asker kommune                                Risenga ungdomsskole
Brukerundersøkelse:
Risenga skole deltar i kommunens foreldreundersøkelse hvert 4. år. Skolen deltok i 2004.

Elevundersøkelser
Elevene på 10. trinn deltar i den nasjonale undersøkelsen Elevinspektørene. Undersøkelsen tar for
seg områdene motivasjon, trivsel, elevmedvirkning, elevdemokrati og fysisk miljø. Resultatene
blir publisert på nettstedet www.skoleporten.no

Skolen deltok i skoleåret 2003-04 i anti-mobbeprogrammet Zero. Det ble da utarbeidet en lokal
handlingsplan mot mobbing. Det gjennomføres en elevundersøkelse med fokus på mobbing hvert
skoleår. Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for videre arbeid med læringsmiljøet ved
skolen.


Vurdering av faglige resultater:
Skolens 8. klassinger kartlegges i lesing og matematikk ved oppstart om høsten. Det
gjennomføres karakter- og læringsstøttende prøve i engelsk på 8. trinn.

Eksamensresultatene i askerskolen vurderes hvert år opp mot landsgjennomsnittet og kommunens
egne skoler via offentlig karakterstatistikk.

Skolens HMS-arbeid:
Skolens helse- miljø- og sikkerhetsarbeid skal bidra til å sikre at skolens personale og elever
opplever et godt og sikkert arbeidsmiljø i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Forutsetningen for å lykkes er at ledelse, alle ansatte og elever deltar i prosessen med å utarbeide
verneområder, medansvar og gode HMS rutiner.

    Skolen har utarbeidet egen handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen beskriver tiltak
    i forhold til avdekking, problemløsing og forebygging av mobbing.
    Skolen har rutiner for håndtering av kriser i personalet og i elevgruppen.
    Skolens ledelse samarbeider med verneombudet for å sikre et best mulig arbeidsmiljø.
    Skolen har klare brannvernrutiner, og gjennomfører planlagte øvelser hvert semester
    Skolens ledelse samarbeider med driftsoperatør for å sikre vårt fysiske miljø


Sykefravær
Korttidsfraværet er lavt.
Skolens ledelse følger opp langtidsfravær etter prinsippene i Inkluderende Arbeidsliv.
Virksomhetsplan 2006               5
Asker kommune                                Risenga ungdomsskole3. Overordnede mål

Opplæringsloven og læreplanverket av 97 / Kunnskapsløftet er skolens overordnete plan og
styringsdokumenter. Kommunens visjon og verdier, kvalitetsprogram for grunnskolen og
askerskolen visjon er retningsgivende.

Askerskolens visjon:
”Elevene skal regelmessig oppleve gleden med å lykkes med noe.”

Askerskolen mål:
       Faglig: Elevene opplever mestring og viser god faglig utvikling
       Sosialt: Skolen har et godt sosialt miljø preget av åpenhet, troverdighet og
       gjensidig respekt
       Kvalitet i læringsmiljøet: Skolen bruker tilpassede arbeidsformer som den enkelte
       bruker til aktiv og bevisst læring
       Samarbeid hjem-skole: Foresatte og skole er i god dialog. De foresatte er aktive
       medvirkere i læringsarbeidet
       Fysiske rammer: Bygninger, uteområder, inventar, IKT-utstyr og materiell har
       god standard og blir tatt vare på.


Risenga skoles visjon:
”På Risenga skal elevene få utfordringer tilpasset evner og muligheter. De skal oppleve å nå mål,
både faglig og sosialt.”

I vår streben etter å oppleves som ”den gode skolen”, er vi opptatt av følgende:

  Vi ser den enkelte elev i klassen.
  Elev og foreldre erfarer at vi er opptatt av den enkelte.
  Eleven står for noe i andres øyne.
  Eleven mestrer oppgaver og får vist det fram for andre.
  Eleven får gode, konstruktive vurderinger og veiledning.
  Tilbakemeldingene gir lyst til å gå i gang med nye oppgaver.


Utfordringer 2006

IKT (kompetanse, utstyr og drift):
Risenga skole har gjennom mange år bygget opp kompetanse og maskinpark på IKT-området

Vi står overfor utfordringer på flere nivåer:
     Videreutvikling av personalets kompetanse
     Fornyelse av maskinvare (bærbare og stasjonære Pc-er)
     Drift og vedlikehold av IKT-anlegg
     Bruk av IKT i undervisningenVirksomhetsplan 2006              6
Asker kommune                                  Risenga ungdomsskole

Fleksibel organisering
God utnyttelse av rigide lokaler er nødvendig for at den enkelte elev skal få utfordringer tilpasset
evner og muligheter. For å lykkes i å være en skole preget av varierte og elevaktive
arbeidsformer, må vi ha en fleksibel bruk av ressursene.

Tilrettelegging av planer og organisering av skolen for å gi den enkelte elev og den enkelte
ansatte best mulige arbeidsforhold, er en utfordring vi stadig arbeider med.

Utbyggingen av Risenga-området:
I forbindelse med bygging av svømmehall (Bondihallen) og idrettshall (Leikvollhallen), står
skolen stå overfor flere utfordringer. Skolen vil være nærmeste nabo til en byggeplass i et halvt år
framover.

Utbyggingen vil kreve fokus på
    Sikkerhet i forhold til byggeplassen
    Trafikksikkerhet og atkomst i området

FAU og BR er sterkt engasjert i utbyggingssaken, og har gjennom planleggings- og
byggeperioden hatt flere møter med prosjektledelsen for utbyggingen. Kommunikasjonen med
prosjektledelsen går gjennom rektor.Mål og tiltak for 2006

Innføring av ny lærerplan (Kunnskapsløftet) høsten 2006
 Skolen har utarbeidet lokale læreplaner i alle fag
 Kunnskapsløftet er innført for 8. og 9. trinn høsten – 06
 Forsøk med programfag er igangsatt. Programfagene utvikles med utgangspunkt i
  læreplanene for fagene innenfor det enkelte utdanningsprogram i videregående opplæring,
  men med innhold tilpasset elevene på ungdomstrinnet.
 Egen plan for kompetanseheving av personalet er utarbeidet og iverksatt


Fysisk aktivitet og kosthold
Risenga skole har en unik beliggenhet i forhold til fysisk aktivitet. Fra høsten – 05 har elevene på
8. trinn fått et utvidet tilbud i forhold til fysisk aktivitet. Vårt satsingsområde helse-kosthold-
idrett videreutvikles for alle elever i 2006.

  Skolens idretts- og friluftslivstilbud videreføres på 9. trinn.
  Elever på 8.trinn høsten – 06 får utvidet tilbud om idrett og friluftsliv
  Kantinedriften i miljørommet videreføres og utvikles
Virksomhetsplan 2006               7
Asker kommune                                Risenga ungdomsskole
IKT som verktøy for læring
   Alle elever bruker it’s:learning i læringsarbeidet
   Det gis informasjon til de foresatte på it’s:learning
   Bruk av it’s:learning og andre digitale verktøy videreutvikles i 2006.


Læringsstiler / tilpasset opplæring
Skolen deltar i Asker kommunes prosjekt ”Lær stilig i Asker”. Hensikten er å bevisstgjøre den
enkelte elev sin individuelle læringsstil, og tilpasse læringsarbeidet etter denne. Det arbeides med
læringsstiler på vårens 10. trinn.

Kunnskap om læringsstiler spres i personalet og gi alle muligheten til å bruke deler av denne
metodikken.

Portefølje
Elevene skal systematisere, dokumentere og reflektere rundt eget arbeid og læringsprosess. Til
dette vil de bruke fysiske og digitale mapper. Elevene skal delta i planlegging, gjennomføring og
vurdering av eget læringsarbeid.

Språkperm prøves ut på enkelte klasse på høstens 8. trinn


Internasjonalisering
Skolen deltar i Comenius-prosjektet ”Europe – a Challenge!” sammen med skoler fra Litauen,
Danmark, Nederland og Spania. Dette samarbeidet er planlagt for 3 skoleår, med start høsten
2004. I hovedsak er det tilvalgsgruppene i NED (norsk-engelsk-data) som deltar i dette
prosjektet.

Erfaring viser at elevene ved dette har stort læringsutbytte. De øker sine aktive språkkunnskaper
og får et grundig innblikk i andre europeiske land og kulturer, samt får økt bevissthet om sin egen
kulturarv.


4. Ollestua skole

Ollestua skole er en del av resultatenheten Risenga skole. Denne skolen er én av tre alternative
skoler som tilbyr undervisning til 9. og 10.klassinger. Det er 10 elevplasser ved Ollestua skole.

Praktisk arbeid integrert med teori og friluftsaktiviteter danner grunnlaget for undervisningen.
Innholdet er basert på den nasjonale læreplanen og tilpasses den enkelte elev.

Elevene søker seg til skolen etter eget ønske i samarbeid med foresatte og hjemmeskole.

Mål for de alternative skolene
   Elevene skal fullføre grunnskolen med et fullverdig vitnemål. Elevene gjennomfører
    ordinær avgangsprøve.
   Elevene skal trives på skolen. Trivsel og mestringsopplevelser brukes som motivasjon for
    videre læring.


Virksomhetsplan 2006               8
Asker kommune                                 Risenga ungdomsskole

Mål for Ollestua skole:
   Elevene skal få styrket sin selvtillit og sosiale kompetanse
   Elevene skal få utvikle sine ferdigheter og gode arbeidsvaner gjennom varierte og
    tilpassede oppgaver
   Elevene skal få økte kunnskaper som vil ha betydning for senere skolegang og
    samfunnets utfordringer

Skolen har fire tilsatte som til sammen dekker 3,5 lærerstilling, og en halv miljøarbeiderstilling.
Rektor ved Risenga ungdomsskole gjennomfører årlige medarbeidersamtaler med personalet.


5. Budsjett og nøkkeltall

Budsjett og regnskap Risenga ungdomsskole

            2005                 2006
            Regnskap   Budsjett        Budsjett
Driftsutgifter     20.773.754,29 21.082.711.94
Driftsinntekter
Netto driftsresultat  308.947.65


Budsjett og regnskap Ollestua skole

            2005                 2006
            Regnskap     Budsjett       Budsjett
Driftsutgifter     2.330.510,18   2380644,64
Driftsinntekter
Netto driftsresultat  50.134,46

Budsjettall for 2006 foreligger ikke pr d.d.

Nøkkeltall

Faglige resultater for Risenga ungdomsskole:

Standpunkt, alle fag   6     5   4     3    2+1   Gj.snitt karakter
Risenga         5%     36 %  33 %    21 %   6%    4,14
Asker          6%     32 %  35 %    20 %   6%    4,12


Skriftlig        6     5   4     3    2+1   Gj.snitt karakter
avgangsprøve
Matematikk        3%     19 %  22 %    28 %   28 %   3,41
Norsk hovedmål      6%     18 %  29 %    24 %   24 %   3,59
Norsk sidemål      0%     0%   50 %    19 %   31 %   3,19
Engelsk         2%     10 %  29 %    45 %   14 %   3,40


Virksomhetsplan 2006               9
Asker kommune                              Risenga ungdomsskole

Risenga skole deltok våren – 05 i prosjektet IVO-13 (IKT i vurdering og opplæring i den 13-årige
grunnopplæringen) sammen med 5 grunnskoler i Akershus. Avgangsprøvene våren – 05 ble
utarbeidet og gjennomført innenfor prosjektet. Elevene ble prøvd i ett av de skriftlige fagene.
Elevene har ikke gjennomført den nasjonale avgangsprøven.

Nøkkeltall rapporteres årlig til:
 GSI – statens statistikk for grunnskolen
 Status IKT / pc-dekning
Virksomhetsplan 2006              10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:10/1/2012
language:Norwegian
pages:10