os lesson13 by aP68V1sd

VIEWS: 0 PAGES: 76

									   บทที่ 13
การรักษาความปลอดภัย
   (Security)

           1
     สภาพแวดล้ อมของการรักษาความปลอดภัย
 คำว่ำ “กำรรักษำควำมปลอดภัย“ (security) และคำว่ำ “กำรปองกัน“้
 (protection) 2 คำนี ้อำจใช้ ทดแทนกันได้
                        ่
 แต่กำรรักษำควำมปลอดภัย(security) จะเป็ นสิงที่เกี่ยวข้ องกับควำมมันใจ่
        ้        ู                  ู
 ในเรื่ องของแฟมข้ อมูลที่ถกจัดเก็บไว้ ในระบบคอมพิวเตอร์ จะไม่ได้ ถกอ่ำน
 หรื อแก้ ไขโดยผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญำต
                       ้
 “การรั กษาความปลอดภัย” (security) นันจะหมำยถึงกำรอ้ ำงถึงปั ญหำ
  ้
 ทังหมด
 คำว่ำ “กลไกการปองกัน” (protection mechanisms) จะใช้ ในกำรอ้ ำง
            ้
                         ้
 ถึงกลไกเฉพำะด้ ำนของโปรแกรมระบบที่ใช้ ในกำรปองกันข้ อมูลในเครื่ อง
 คอมพิวเตอร์
                                      2
      สภาพแวดล้ อมของการรักษาความปลอดภัย
                  ่
  กำรรักษำควำมปลอดภัยจะมีควำมหมำยอยูหลำยด้ ำน แต่ที่สำคัญมีอยู่
  3 ด้ ำนคือ
     การสร้างความเสี ยหาย
           ้
     ลักษณะของผูประสงค์ร้าย
     ข้อมูลสูญหายโดยเหตุสุดวิสัย
                                  3
          การสร้ างความเสี ยหาย (Threats)
              ้   ่                ั
  ระบบคอมพิวเตอร์ จะมีเปำหมำยทัวไปอยู่ 3 ประกำรเพื่อทำกำรตอบโต้ กบ
  ควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นกับระบบ
       ้
      เปำหมำยแรกคือความลับของข้ อมูล (data confidentiality) จะเกี่ยวข้ อง
      กับกำรรักษำข้ อมูลลับให้ ลบ  ั
        ้
      เปำหมำยที่สอง คือ ความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล (data integrity) จะ
      หมำยถึงผู้ใช้ ที่ไม่ได้ รับอนุญำตจำกเจ้ ำของข้ อมูลจะไม่สำมำรถเข้ ำไปทำกำร
      เปลี่ยนแปลงข้ อมูลได้
         ้
      เปำหมำยที่สำม การที่ระบบยังคงทางานอยู่ได้ (system availability)
      หมำยถึงกำรที่ไม่มีใครสำมำรถที่จะทำกำรรบกวนกำรทำงำนของระบบ ทำ
      ให้ ระบบไม่สำมำรถทำงำนต่อไปได้

                                            4
เป้ าหมาย         การสร้างความเสี ยหาย
ความลับของข้อมูล      เปิ ดเผยข้อมูล

ความเชื่อถือได้ของข้อมูล  เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล

         ่
ระบบยังคงทางานอยูได้    ปฏิเสธการให้บริ การ


     เป้ าหมายการรักษาความปลอดภัยและการสร้ างความเสี ยหาย
                                 5
            ผู้ประสงค์ ร้าย (Intruders)
  ประเภทต่ำง ๆ ของผู้ประสงค์ร้ำยคือ
          ั่
      ผู้ใช้ ทวไปที่ชอบสอดรู้สอดเห็น พนักงำนหลำย ๆ คนในบริษัทจะมี
              ่   ่
      คอมพิวเตอร์ สวนตัวซึงเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คในสำนักงำน
      คนภำยในที่ชอบสอดแนม นักศึกษำ โปรแกรมเมอร์ พนักงำนควบคุมเครื่ อง
                                  ่
      และ พนักงำนทำงด้ ำนเทคนิคต่ำง ๆ ส่วนใหญ่แล้ วบุคคลกลุมนี ้จะคิดอยู่
                                 ้
      เสมอว่ำกำรทำลำยกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบนันเป็ นกำรท้ ำทำย
      ควำมสำมำรถของตัวเอง
                     ั
      ผู้ที่พยำยำมสร้ ำงรำยได้ ให้ กบตนเอง โปรแกรมเมอร์ ของธนำคำรบำงคน
      พยำยำมขโมยเงินจำกธนำคำรที่เขำทำงำนอยู่ รูปแบบกำรขโมยจะ
      เปลี่ยนแปลงไปเรื่ อย ๆ

                                         6
           ผู้ประสงค์ ร้าย (Intruders)
     ผู้ที่จำรกรรมข้ อมูลทำงทหำรหรื อทำงธุรกิจ กำรจำรกรรมจะหมำยถึงกำร
                                  ่
     พยำยำมอย่ำงจริงจังและกำรสร้ ำงรำยได้ อย่ำงมหำศำลโดยคูแข่งหรื อ
     ต่ำงประเทศ เพื่อที่จะขโมยโปรแกรม ข้ อมูลลับทำงด้ ำนกำรค้ ำ เทคโนโลยี
     กำรออกแบบวงจร แผนกำรทำธุรกิจ ฯลฯ
        ่   ่
 อีกประเภทหนึงของสิงที่เข้ ำมำรบกวนกำรทำงำนระบบที่เพิ่งจะปรำกฎตัว
 ออกมำเมื่อไม่กี่ปีมำนี ้คือ ไวรัส
         ่
 ไวรัสคือส่วนหนึงของโค้ ดที่เขียนขึ ้นมำและมันจะเขียนตัวมันเองซ ้ำ ๆ แล้ ว
                  ่
 สร้ ำงควำมเสียหำยบำงอย่ำง ซึงคนที่เขียนไวรัสขึ ้นมำก็คือผู้ประสงค์ร้ำยที่
 มีควำมสำมำรถสูงทำงด้ ำนเทคนิค


                                         7
            ผู้ประสงค์ ร้าย (Intruders)
  ข้ อแตกต่ำงระหว่ำงผู้ประสงค์ร้ำยและไวรัสก็คือ
      ผู้ประสงค์ร้ำยจะหมำยถึงบุคคลที่พยำยำมจะผ่ำนเข้ ำไปในระบบเพื่อสร้ ำง
      ควำมเสียหำย
                      ่
      ในขณะที่ไวรัสจะหมำยถึงโปรแกรมซึงเขียนขึ ้นมำและทำให้ แพร่กระจำยไป
      เพื่อสร้ ำงควำมเสียหำย
      ผู้ประสงค์ร้ำยจะทำลำยระบบที่เฉพำะเจำะจงหรื อทำลำยข้ อมูลเฉพำะที่
                                    ่
      ต้ องกำรทำลำย แต่ไวรัสโดยปกติแล้ วจะทำลำยสร้ ำงควำมเสียหำยทัว ๆ ไป
                                         8
   ข้ อมูลสู ญหายโดยเหตุสุดวิสัย (Accidental Data Loss)
                       ุ ั
  สำเหตุพื ้นฐำนที่ทำให้ ข้อมูลสูญหำยโดยเหตุสดวิสย คือ
      ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว สงครำม จลำจล หรื อ
         ั
      หนูกดเทปหรื อแผ่นดิสก์
      ฮำร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ทำงำนผิดพลำด เช่น กำรทำงำนผิดพลำดของซีพียู
      แผ่นดิสก์หรื อเทปเสียหำย เน็ตเวิร์คเสีย หรื อข้ อผิดพลำดอื่น ๆ
      ข้ อผิดพลำดที่เกิดจำกมนุษย์ เช่น กำรบันทึกข้ อมูลผิดพลำด หยิบเทปผิด
                          ู
      ม้ วนหรื อหยิบดิสก์ผิดแผ่น เทปหรื อดิสก์สญหำย ฯลฯ
                                         9
       การรับรองผู้ใช้ (User Authentication)
                  ั
 กระบวนกำรสำคัญของระบบปฏิบติกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยให้
                 ู ่
 ระบบ โดยจะมีหน้ ำที่ในกำรพิสจน์วำผู้ที่กำลังใช้ ระบบขณะนี ้คือใคร
 กระบวนกำรนี ้เรี ยกว่ำ “การรับรองผู้ใช้ ” (user authentication)
                                ั้
 มินิคอมพิวเตอร์ ในยุคแรกๆ เช่น PDP-1 และ PDP-8 จะไม่มีขนตอนกำร

 ล็อกอินเข้ ำระบบ (login)
 ควำมนิยมในกำรใช้ งำนระบบ UNIX ของเครื่ อง PDP-11 มีอย่ำง
                 ั้
 แพร่หลำยจึงทำให้ จำเป็ นต้ องมีขนตอนกำรล็อกอินเข้ ำระบบ เครื่ องพีซีใน
                       ั้
 ยุคแรก เช่น Apple II และ IBM PC ก็ไม่มีขนตอนของกำรล็อกอินเข้ ำ
 ระบบ

                                      10
        การรับรองผู้ใช้ (User Authentication)
    ้                   ั
  ขันตอนของกำรรับรองผู้ใช้ งำนของระบบปฏิบติกำรเพื่อทำกำรพิสจน์วำ ู ่
         ั             ั        ู ู
  เป็ นผู้ใช้ ตวจริง ส่วนใหญ่แล้ วระบบปฏิบติกำรจะทำเพื่อพิสจน์ผ้ ใช้ ใน 3
  เรื่ องคือ
        ่       ู
      บำงสิงบำงอย่ำงที่ผ้ ใช้ ระบบทรำบ เช่น รหัสผ่ำน
         ่       ู
      บำงสิงบำงอย่ำงที่ผ้ ใช้ มี เช่น กุญแจ บัตรผ่ำน
          ่
      บำงสิงบำงอย่ำงที่เป็ นคุณสมบัติของผู้ใช้ เช่น ลำยนิ ้วมือ ม่ำนตำ ลำยเซ็น
   ้           ่ ั้            ้ ่
 ในขันแรกเลยจะต้ องเข้ ำสูขนตอนกำรล็อกอินเข้ ำระบบนัน ซึงจะหมำยถึง
      ้             ่ ั้
 ว่ำบุคคลนันสำมำรถที่จะผ่ำนเข้ ำสูขนตอนของกำรรับรองผู้ใช้ แล้ ว
  ่
 ซึงบุคคลพวกนี ้มีชื่อเรี ยกกันว่ำ “แฮกเกอร์ ” (hacker)                                           11
  การรับรองผู้ใช้ โดยรหัสผ่ าน (Authentication Using
            Passwords)
                  ั   ่                ู
 กำรรับรองผู้ใช้ ระบบที่นิยมใช้ กนโดยทัวไปอย่ำงกว้ ำงขวำงคือกำรที่ให้ ผ้ ใช้
 ใส่ชื่อและรหัสผ่ำน
     ้
 กำรปองกันระบบโดยใช้ รหัสผ่ำนเป็ นวิธีที่เข้ ำใจง่ำยและวิธีกำรสร้ ำงก็ง่ำย

 ด้ วยเช่นกัน
             ุ                   ่ ั
 วิธีกำรสร้ ำงที่ง่ำยที่สดคือจัดเก็บรำยชื่อและรหัสผ่ำนให้ เป็ นคูกนไป
              ้
 รหัสผ่ำนที่พิมพ์ลงไปนันก็จะถูกนำไปเปรี ยบเทียบรหัสผ่ำนที่ระบบได้ อำน  ่
 ขึ ้นมำเก็บไว้
                 ้
 ถ้ ำรหัสผ่ำนตรงกัน ผู้ใช้ คนนันก็จะสำมำรถจะเข้ ำไปใช้ ระบบนันได้  ้
 แต่ถ้ำรหัสผ่ำนไม่ตรงกันก็จะไม่สำมำรถจะเข้ ำไปใช้ ระบบได้


                                        12
  การรับรองผู้ใช้ โดยรหัสผ่ าน (Authentication Using
            Passwords)
      ู           ้
 ขณะที่ผ้ ใช้ พิมพ์รหัสผ่ำนลงไปนัน ระบบคอมพิวเตอร์ จะไม่แสดงตัวอักษร
           ้
 ที่เป็ นรหัสผ่ำนนันออกมำทำงหน้ ำจอ
         ้               ่     ้
 เพื่อเป็ นกำรปองกันกำรแอบดูรหัสผ่ำนของคนที่อยูในบริ เวณนัน ใน

 โปรแกรม Windows 2000 รหัสผ่ำนจะแสดงเป็ นเครื่ องหมำยดอกจัน
 (asterisk) แทนตัวอักษรของรหัสผ่ำน
 ส่วนในระบบ UNIX จะไม่มีกำรแสดงตัวอักษรใด ๆ บนหน้ ำจอเลยใน
 ขณะที่กำลังพิมพ์รหัสผ่ำน                                    13
(ก) การล็อกอินสาเร็จ (ข) ชื่อล็อกอินผิด กลับมาใส่ ชื่อใหม่ (ค) ชื่อล็อกอินและ
               รหัสผ่ านไม่ ถูกต้ อง
                                        14
  จุดอ่ อนของการใช้ รหัสผ่ าน (Password Vulnerabilities)
     ่
 ถึงแม้ วำจะมีปัญหำที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ รหัสผ่ำนมำกมำย
 แต่กำรใช้ รหัสผ่ำนยังค่อนข้ ำงเป็ นวิธีธรรมดำ เพรำะทำควำมเข้ ำใจและใช้

 งำนได้ ง่ำย
                   ้                 ้
 ปั ญหำที่เกิดจำกกำรใช้ รหัสผ่ำนนันจะเกี่ยวข้ องกับกำรเก็บให้ รหัสผ่ำนนัน

                      ่    ้
 เป็ นควำมลับ ไม่สำมำรถที่จะเดำได้ วำรหัสผ่ำนนันคืออะไร
 รหัสผ่ำนอำจถูกเปิ ดเผยโดยไม่ได้ ตงใจ ั้
                  ิ                ิ
 มีกำรบอกรหัสผ่ำนจำกผู้ใช้ ที่มีสทธิใช้ งำนระบบไปยังผู้ใช้ ที่ไม่มีสทธิ
                                       15
  จุดอ่ อนของการใช้ รหัสผ่ าน (Password Vulnerabilities)
     ั่                 ้
  มีวิธีทวไปอยู่ 2 วิธีที่จะเดำว่ำรหัสผ่ำนนันคืออะไร
                          ั
      วิธีแรกคือผู้ประสงค์ร้ำย (intruder) รู้จกกับผู้ใช้ หรื อมีข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้ คน
        ้ ่      ้
      นัน ซึงเกือบจะทังหมดของผู้ใช้ จะใช้ ข้อมูล
           ่
      อีกวิธีหนึงคือควำมเป็ นไปได้ ในกำรที่พยำยำมนำเอำตัวอักษร ตัวเลข หรื อ
      เครื่ องหมำยต่ำง ๆ มำผสมกันจนกว่ำจะตรงกับรหัสผ่ำน กำรใช้ รหัสผ่ำนที่
       ้
      สันจะทำให้ ง่ำยต่อกำรเดำโดยกำรทดลองซ ้ำไปเรื่ อย ๆ
            ่
      อีกวิธีหนึงที่ทำให้ รหัสผ่ำนสำมำรถที่จะเปิ ดเผยได้ คือธรรมชำติของมนุษย์ ใน
                       ่
      กำรใช้ งำนระบบคอมพิวเตอร์ โดยทัวไปจะมีข้อกำหนดของกำรห้ ำมใช้ ชื่อ
      ผู้ใช้ งำนระบบร่วมกับผู้อื่น                                                  16
  จุดอ่ อนของการใช้ รหัสผ่ าน (Password Vulnerabilities)
 รหัสผ่ำนอำจจะสร้ ำงขึ ้นมำได้ โดยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อผู้ใช้ เป็ นผู้กำหนด
 ขึ ้นมำด้ วยตัวเอง
                                  ู
 รหัสผ่ำนที่คอมพิวเตอร์ กำหนดให้ อำจจะยำกต่อกำรจำ ทำให้ ผ้ ใช้ ต้องจด
 รหัสผ่ำนเอำไว้ เพื่อกันลืม
        ู
 รหัสผ่ำนที่ผ้ ใช้ กำหนดขึ ้นเองส่วนใหญ่แล้ วจะง่ำยต่อกำรเดำ เพรำะ

                    ่ ู
 อำจจะเป็ นชื่อของผู้ใช้ เองหรือเป็ นสิงที่ผ้ ใช้ โปรดปรำน
                              ู
 บำงระบบจะมีกำรกำหนดอำยุของรหัสผ่ำน โดยจะให้ ผ้ ใช้ ทำกำรเปลี่ยน

 รหัสผ่ำนตำมช่วงระยะเวลำที่กำหนด เช่น จะต้ องเปลี่ยนรหัสผ่ำนทุก 3
 เดือน

                                        17
      การเข้ ารหัสผ่ าน (Encrypted Passwords)
 ควำมลับ ในระบบ UNIX จะใช้ กำรแปลงรหัสผ่ำน ในกำรทำงำนระบบจะ
      ั ่
 มีฟังก์ชนซึงค่อนข้ ำงจะยำกในกำรกลับฟั งก์ชนั
                ่
 แต่จะง่ำยในกำรคำนวณ นันคือถ้ ำทรำบค่ำ x จะสำมำรถทำกำรคำนวณ
         ั
 ค่ำของฟั งก์ชน f(x) ได้
                                ั
 แต่ถ้ำทรำบค่ำ f(x) จะไม่สำมำรถหำค่ำของ x ได้ เลย ฟั งก์ ชน f(x) จะเป็ น

     ั          ึ               ั ่
 ฟั งก์ชนที่ใช้ เป็ นอัลกอริทมสำหรับกำรแปลงรหัสผ่ำนที่ใช้ กนทัวไป
                              ้
 ข้ อเสียของวิธีนี ้คือระบบจะไม่สำมำรถควบคุมรหัสผ่ำนทังหมดในระบบได้

          ั           ้
 ใครก็ตำมที่คดลอกไฟล์ที่เก็บรหัสผ่ำนนันก็สำมำรถที่จะทำกำรแปลง

 รหัสผ่ำนเหล่ำนัน  ้

                                      18
      การเข้ ารหัสผ่ าน (Encrypted Passwords)
 และจะทำกำรแปลงคำศัพท์ในพจนำนุกรมตำมไปด้ วย แล้ วนำมำ
 เปรี ยบเทียบกัน
 สำหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีควำมเร็ วมำก ๆ จะใช้ เวลำในกำร
 เปรี ยบเทียบคำภำยในเวลำไม่กี่ชวโมง ั่
                               ั
 เนื่องจำกระบบกำรแปลงรหัสผ่ำนของระบบ UNIX เป็ นที่ร้ ู จกกันดีและ

 สำมำรถจะแก้ กำรแปลงรหัสผ่ำนได้ โดยใช้ เวลำไม่นำน
                     ึ
 ด้ วยเหตุผลนี ้เองทำให้ UNIX รุ่ นใหม่จงต้ องทำกำรซ่อนไฟล์ที่เก็บรหัสผ่ำน

 กำรแปลงคำศัพท์ในพจนำนุกรม บำงระบบจะไม่อนุญำตให้ ใช้ คำศัพท์ใน

 พจนำนุกรมเป็ นรหัสผ่ำน

                                       19
      การเข้ ารหัสผ่ าน (Encrypted Passwords)
                     ั
 วิธีที่ดีของกำรสร้ ำงรหัสผ่ำนคือ กำรใช้ ตวอักษรตัวแรกของประโยคที่ง่ำย
           ั้
 ต่อกำรจำโดยใช้ ทงตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่
 ประกอบด้ วยตัวเลขหรื อเครื่ องหมำย ตัวอย่ำงประโยค “My mother’s
 name is Kathy.”
                 ่
 สำมำรถสร้ ำงเป็ นรหัสผ่ำนได้ วำ “MmnisK” รหัสผ่ำนจะเดำได้ แต่จะจำ

 ได้ ง่ำย
                                     20
  รหัสผ่ านแบบใช้ ได้ ครั้งเดียว (One-Time Passwords)
          ้              ิ
 วิธีที่ใช้ สำหรับปองกันกำรใช้ งำนของผู้ไม่มีสทธิโดยกำรเปิ ดเผยของ
         ู
 รหัสผ่ำนให้ ผ้ อื่นที่ไม่มีสิทธิใช้ ระบบทรำบ
                         ้
 มีหลำยระบบที่เป็ นกำรใช้ รหัสผ่ำนแบบใช้ ครังเดียว เช่น ระบบ SecurID
             ่    ั                ั
 จะใช้ เครื่ องคิดเลขซึงจะมีลกษณะเหมือนกับบัตรเครดิตจะมีคีย์ตวอักษร
 และจอภำพ
 ผู้ใช้ จะทำกำรคีย์ข้อมูลลงไปหรื อที่เรี ยกว่ำรหัสประจำตัว (Personal
                       ้
 Identification Number, PIN) ต่อจำกนันบนจอภำพก็จะแสดงรหัสผ่ำนให้
 ผู้ใช้ เห็น


                                    21
   รหัสผ่ านแบบใช้ ได้ ครั้งเดียว (One-Time Passwords)
          ่            ้
 อีกรูปแบบหนึงของวิธีกำรใช้ รหัสผ่ำนครังเดียว วิธีนี ้ผู้ใช้ จะได้ รับสมุด
                   ้
 รำยกำรของรหัสผ่ำน ในแต่ละครังที่ขอเข้ ำไปใช้ งำนระบบจะต้ องใช้
              ่
 รหัสผ่ำนตัวต่อไปที่อยูในรำยกำรเสมอ
      ู
 ถ้ ำมีผ้ แอบรู้ รหัสผ่ำนก็จะไม่สำมำรถทำอะไรระบบได้

 เพรำะว่ำรหัสผ่ำนจะเปลี่ยนเป็ นรหัสตัวต่อไปในสมุดรำยกำรทุกครังที่มีกำร ้
 เข้ ำใช้ งำนระบบ
 Leslie Lamport ได้ คิดค้ นรู ปแบบของกำรสร้ ำงรหัสผ่ำนโดยกำรใช้ ฟังก์ ชน  ั
 โดยผู้ใช้ สำมำรถจะขอเข้ ำไปใช้ เครื่ องในเน็ตเวิร์คได้ อย่ำงปลอดภัยโดยใช้

             ้
 รหัสผ่ำนแบบใช้ ครังเดียว (Lamport, 1981)

                                        22
   รหัสผ่ านแบบใช้ ได้ ครั้งเดียว (One-Time Passwords)
                  ู           ่
 วิธีกำรของ Lamport ช่วยให้ ผ้ ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ สวนตัวที่บ้ำนสำมำรถ
 ขอเข้ ำไปใช้ เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ในอินเทอร์ เน็ตได้ อย่ำงปลอดภัย
    ่    ู
 แม้ วำจะมีผ้ ที่คอยแอบดูหรื อคัดลอกข้ อมูลในระหว่ำงกำรเดินทำงของ
 ข้ อมูลในเน็ตเวิร์ค
      ึ              ่        ั     ่  ั
 อัลกอริ ทมของ Lamport จะอยูในรู ปของฟั งก์ ชน y = f(x) ซึงฟั งก์ ชนนี ้ถ้ ำ

 ทรำบค่ำ x จะทำให้ สำมำรถหำค่ำของ y ได้
 แต่ถ้ำทรำบค่ำของ y จะไม่สำมำรถคำนวณเพื่อหำค่ำของ x ได้

 ในส่วนของข้ อมูลเข้ ำและข้ อมูลออกควรที่จะมีควำมยำวเท่ำกัน เช่น 128

 บิต

                                        23
   รหัสผ่ านแบบใช้ ได้ ครั้งเดียว (One-Time Passwords)
                               ่
 ผู้ใช้ จะนำรหัสลับ (secret password) และตัวเลข n ซึงจะหมำยถึง
       ้ ั    ึ
 จำนวนครังที่อลกอริทมสำมำรถที่จะสร้ ำงรหัสผ่ำนได้
               ่               ้
 ตัวอย่ างเช่ น ถ้ ำ n = 4 ซึงในควำมเป็ นจริ งแล้ วค่ำ n นันจะมำกกว่ำนี ้
      ่
 สมมติวำค่ำของรหัสลับคือ (secret password) = s ดังนันค่ำของ  ้
        ้         ั                ้
 รหัสผ่ำนครังแรกที่ได้ จำกฟั งก์ชนที่ใช้ สร้ ำงรหัสผ่ำนจำนวน n ครังคือ


        ้                ั
  รหัสผ่ำนครังที่สองที่จะได้ จำกทำงำนของฟั งก์ชนที่ใช้ สร้ ำงรหัสผ่ำนจำนวน
       ้
  n – 1 ครังคือ

                                        24
  การรับรองผู้ใช้ โดยการตอบคาถาม (Challenge-Response
            Authentication)
                   ั  ึ
 วิธีของกำรสร้ ำงรหัสผ่ำนคือใช้ อลกอริทมสร้ ำงรหัสผ่ำน อัลกอริทมอำจจะ ึ
        ั
 เป็ นฟั งก์ชนของตัวเลข
                            ่      ั
 ตัวอย่ างเช่ น ระบบจะเลือกตัวเลขขึ ้นมำจำกกำรสุมแล้ วให้ ตวเลขนันกับ  ้
 ผู้ใช้
             ้       ั่            ั่ ้
 ผู้ใช้ ก็จะนำตัวเลขนันไปเข้ ำฟั งก์ ชนและได้ ผลลัพธ์ จำกฟั งก์ ชนนัน
                ้      ั่
 ส่วนระบบก็จะนำตัวเลขนันไปเข้ ำฟั งก์ ชนเหมือนกันแล้ วถ้ ำผลลัพธ์ ที่ระบบ
     ั      ู
 ได้ กบผลลัพธ์ที่ผ้ ใช้ ได้ ตรงกัน
       ้
 ผู้ใช้ คนนันก็จะสำมำรถเข้ ำไปใช้ งำนในระบบได้                                       25
  การรับรองผู้ใช้ โดยใช้ อุปกรณ์ (Authentication Using a
            Physical Object)
                                 ู    ้
 วิธีที่สองที่ใช้ รับรองผู้ใช้ คือกำรตรวจสอบอุปกรณ์บำงอย่ำงที่ผ้ ใช้ คนนันมี
                   ่ ู
 มำกกว่ำกำรตรวจสอบบำงสิงที่ผ้ ใช้ ทรำบ
          ็        ่   ั
 กุญแจที่ใช้ ลอคประตูเป็ นสิงที่ใช้ กนมำนำนสำหรับกำรรักษำควำม

 ปลอดภัย
         ั           ั
 แต่ในปั จจุบนนี ้อุปกรณ์ ที่ใช้ กนส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นบัตรพลำสติคที่ใช้ ใส่ใน
 ช่องเสียบบัตรที่เชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์
           ้        ั
 เพื่อเป็ นกำรปองกันในกรณีบตรหำยหรื อมีคนอื่นขโมยบัตรไปใช้ ซึงก็จะ  ่
            ั             ู
 เหมือนกับกำรใช้ บตร ATM จะเริ่มจำกกำรที่ผ้ ใช้ เสียบบัตรแล้ วใส่รหัสผ่ำน


                                         26
  การรับรองผู้ใช้ โดยการตอบคาถาม (Challenge-Response
            Authentication)
      ่                      ั
 อีกวิธีหนึงของวิธีนี ้คือกำรกำหนดคำถำมหลำย ๆ คำถำมให้ กบผู้ใช้ ใหม่ที่
                       ้
 เริ่มใช้ งำนระบบและผู้ใช้ จะต้ องตอบคำถำมนัน
  ่
 ซึงคำตอบจะถูกจัดเก็บไว้ ในระบบ คำถำมจะถูกเลือกขึ ้นมำจำกระบบเอง

   ่
 ซึงคำถำมอำจจะเป็ น
     น้ องสำวของคุณชื่ออะไร
                ้ ่
     โรงเรี ยนประถมของคุณตังอยูบนถนนอะไร
     อำจำรย์สมศรี สอนวิชำอะไร                                      27
  การรับรองผู้ใช้ โดยการตอบคาถาม (Challenge-Response
            Authentication)
  บัตรพลำสติคที่ใช้ เก็บข้ อมูลจะมีอยู่ 2 แบบ คือ
      บัตรแถบแม่ เหล็ก (Magnetic stripe card)
      บัตรที่เป็ นชิปการ์ ด (Chip card)
 บัตรแถบแม่เหล็กสำมำรถเก็บข้ อมูลได้ ประมำณ 140 ไบต์
 แถบแม่เหล็กจะติดไว้ ที่หลังบัตร ข้ อมูลจะถูกอ่ำนโดยเครื่ องปลำยทำงและ
 ส่งข้ อมูลไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์
  ่
 ซึงข้ อมูลที่เก็บไว้ คือรหัสผ่ำนของผู้ใช้ โดยปกติแล้ วรหัสผ่ำนจะถูกแปลง

         ึ ่
 โดยอัลกอริทมซึงจะทรำบโดยธนำคำรเจ้ ำของบัตรเท่ำนัน     ้
          ่                     ั
 อุปกรณ์ ที่ใช้ อำนและเขียนบัตรชนิดนี ้มีรำคำถูกและมีใช้ กนอย่ำง

 แพร่หลำย
                                      28
  การรับรองผู้ใช้ โดยการตอบคาถาม (Challenge-Response
            Authentication)
  บัตรที่ใช้ ชิปจะแบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ
      บัตรบันทึกมูลค่ า (Stored value card)
      บัตรอัจฉริยะ (Smart card)
 บัตรบันทึกมูลค่ำจะมีหน่วยควำมจำประมำณ 1 กิโลไบต์
              ู ่       ั    ่
 บัตรชนิดนี ้จะไม่มีซีพียอยูบนบัตร ค่ำที่บนทึกอยูบนบัตรจะถูกเปลี่ยนโดย
    ู ่
 ซีพียที่อยูบนเครื่ องอ่ำนบัตร
     ั                      ั
 ปั จจุบนนี ้กำรรักษำควำมปลอดภัยจะเน้ นไปที่กำรใช้ บตรอัจฉริ ยะ

 มีควำมคงทนถำวรของชิปที่ติดลงบนบัตร ควำมกว้ ำงของแผ่นชิป และ

                ู
 ชิปจะไม่เสียหำยในกรณีที่ผ้ ใช้ ทำบัตรงอ และเรื่ องของรำคำ
                                     29
  การรับรองผู้ใช้ โดยการตอบคาถาม (Challenge-Response
            Authentication)
             ั
 วิธีง่ำย ๆ ของกำรใช้ บตรอัจฉริยะเป็ นอุปกรณ์สำหรับกำรรับรองกำรขอเข้ ำ
 ใช้ งำนระบบของผู้ใช้ โดยใช้ กำรตอบคำถำม
                ่             ้
 เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ จะทำกำรสุมหมำยเลขและส่งหมำยเลขนันที่มีควำมยำว

 512 บิตมำยังบัตรอัจฉริยะ
         ้               ่       ่
 หมำยเลขนันจะถูกนำมำบวกกับรหัสผ่ำนที่อยูบนบัตรอัจฉริ ยะซึงมีควำม
 ยำว 512 บิต
     ้         ้
 จำกนันจะนำผลบวกนันมำหำรำกที่สอง ค่ำกลำงของ 512 บิตก็จะถูก

 ส่งกลับมำยังเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
                     ั้
 สำมำรถทำกำรคำนวณว่ำผลลัพธ์ ที่ได้ นนถูกหรื อผิด


                                     30
การใช้ บัตรอัจฉริยะในการล็อกอินเข้ าระบบ

                      31
                   ิ
    การรับรองผู้ใช้ โดยใช้ คุณสมบัตทางชีวภาพของผู้ใช้
       (Authentication Using Biometrics)
       ่
 อีกวิธีหนึงของกำรรับรองผู้ใช้ ระบบก็คือกำรรับรองโดยใช้ คณสมบัติทำงุ
 ชีวภำพของผู้ใช้
 วิธีนี ้เป็ นวิธีที่ทำให้ ปลอมแปลงได้ ยำก กำรรับรองวิธีนี ้เรี ยกว่ำ “การใช้

 คุณสมบัตทางชีวภาพของผู้ใช้ ” (Biometrics)
          ิ
                            ึ่
 ตัวอย่ างเช่ น กำรใช้ เครื่ องอ่ำนลำยนิ ้วมือผู้ใช้ ซงทำให้ เครื่ องสำมำรถ
           ่     ั
 พิจำรณำได้ วำเป็ นผู้ใช้ ตวจริงหรื อปลอม
 โดยเครื่ องจะทำกำรเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลคุณสมบัติที่เก็บเอำไว้ ในระบบ

 ก่อนหน้ ำนี ้


                                         32
                   ิ
   การรับรองผู้ใช้ โดยใช้ คุณสมบัตทางชีวภาพของผู้ใช้
      (Authentication Using Biometrics)
                              ั
 เครื่ องอ่ำนลำยนิ ้วมือจะมีควำมถูกต้ องในกำรทำงำนและมียงรำคำแพงอยู่
                      ั
 ในอนำคตอุปกรณ์ ชนิดนี ้จะเป็ นที่นิยมใช้ กนอย่ำงกว้ ำงขวำง
                                ้
 อุปกรณ์ ชนิดนี ้จะทำกำรอ่ำนร่ องตำมลำยนิ ้วมือและต่อจำกนันก็จะทำกำร

 เปลี่ยนข้ อมูลที่อ่ำนออกมำเป็ นชุดของตัวเลข
 อุปกรณ์ นี ้ยังมีควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บชุดของข้ อมูลบนจุดต่ำง ๆ บน
 นิ ้วมือและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 โปรแกรมจะทำกำรอ่ำนลำยนิ ้วมือและทำกำรเปรี ยบเทียบกับชุดข้ อมูลที่ได้

        ่
 จัดเก็บไว้ วำเหมือนกันหรื อไม่


                                     33
                   ิ
   การรับรองผู้ใช้ โดยใช้ คุณสมบัตทางชีวภาพของผู้ใช้
      (Authentication Using Biometrics)
 สำมำรถจะนำรูปแบบต่ำง ๆ ของกำรรับรองผู้ใช้ มำใช้ ร่วมกันได้ โดยอำจมี
      ู
 กำรให้ ผ้ ใช้ ใส่ชื่อ, ใส่รหัสผ่ำนและมีเครื่ องอ่ำนรูปแบบของลำยนิ ้วมือ
                  ้
 และทำกำรเข้ ำรหัสข้ อมูลทังหมดก่อนทำกำรส่ง

  ่
 ซึงกำรใช้ วิธีแบบนี ้จะมีควำมปลอดภัยจำกกำรขโมยข้ อมูลในระหว่ำงที่ทำ

 กำรส่งข้ อมูลสูง
                                      34
  จุดอ่ อนของการใช้ รหัสผ่ าน (Password Vulnerabilities)
     ่
 ถึงแม้ วำจะมีปัญหำที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ รหัสผ่ำนมำกมำย
 แต่กำรใช้ รหัสผ่ำนยังค่อนข้ ำงเป็ นวิธีธรรมดำ เพรำะทำควำมเข้ ำใจและใช้

 งำนได้ ง่ำย
                   ้                 ้
 ปั ญหำที่เกิดจำกกำรใช้ รหัสผ่ำนนันจะเกี่ยวข้ องกับกำรเก็บให้ รหัสผ่ำนนัน

                      ่    ้
 เป็ นควำมลับ ไม่สำมำรถที่จะเดำได้ วำรหัสผ่ำนนันคืออะไร
 รหัสผ่ำนอำจถูกเปิ ดเผยโดยไม่ได้ ตงใจ ั้
                  ิ                ิ
 มีกำรบอกรหัสผ่ำนจำกผู้ใช้ ที่มีสทธิใช้ งำนระบบไปยังผู้ใช้ ที่ไม่มีสทธิ
                                       35
           ม้ าโทรจัน (Trojan horses)
                            ั
 ม้ ำโทรจันจะเป็ นลักษณะของโปรแกรมที่มีฟังก์ชนของกำรทำงำนบำงสิง      ่
                       ึ
 บำงอย่ำงที่ไม่คำดคิดหรื อทำงำนที่ไม่พงประสงค์
  ่     ั                       ้
 ซึงฟั งก์ ชนนี ้อำจจะเข้ ำไปเปลี่ยน ลบ หรื อ เข้ ำรหัสแฟมของผู้ใช้ ในระบบ
                     ึ่
 ทำกำรคัดลอกไฟล์ไปไว้ ในสถำนที่ซงบุคคลอื่นสำมำรถที่จะเข้ ำถึงไฟล์

      ้
 เหล่ำนันได้ ในภำยหลัง
                   ้          ่
 หรื ออำจจะทำกำรส่งไฟล์เหล่ำนันไปยังที่ใดที่หนึงโดยส่งไปทำงอีเมล์หรื อ
              ่
 ทำกำรโอนย้ ำยไฟล์ผำนอินเทอร์ เน็ต
                ้           ้    ั
 เพื่อให้ ม้ำโทรจันทำงำนครังแรกเลยเรำจะต้ องตังรกรำกให้ มนก่อนโดยให้

                    ่
 ติดไปกับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึงเพื่อพำมันไปประมวลผล

                                        36
          ม้ าโทรจัน (Trojan horses)
     ่
 ทำงหนึงคือส่งโปรแกรมไปทำงอินเทอร์ เน็ตแบบไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย เช่น
 เกมส์ใหม่ ๆ
       ่      ึ                   ่
 หรื อบำงสิงบำงอย่ำงที่ดงดูดควำมสนใจ แล้ วชักชวนให้ คนทัวไปทำกำร
 ดำวน์โหลด
        ้                      ้
 เมื่อโปรแกรมนันทำงำนม้ ำโทรจันที่ติดไปกับโปรแกรมนันก็จะทำงำนและ

           ุ          ู ิ
 จะสำมำรถทำได้ ทกอย่ำงเหมือนกับที่ผ้ ใช้ มีสทธิทำได้ เช่น ลบไฟล์ ติดต่อ
 กับเน็ตเวิร์ค
          ่       ู
 ยังมีอีกหนทำงหนึงที่จะหลอกให้ ผ้ ใช้ ให้ เรี ยกม้ ำโทรจันทำงำนคือ ในระบบ

         ่     ่     ่
 UNIX จะมีคำสัง $PATH ซึงเป็ นคำสังสำหรับกำรค้ นหำไดเรกทอรี

                                       37
             ม้ าโทรจัน (Trojan horses)
                    ่
  ระบบแสดงไดเรกทอรี ได้ โดยกำรใช้ คำสัง
    echo $PATH
     ่                ั
  สมมติวำรูปแบบของกำรกำหนดไดเรกทอรี ให้ กบผู้ใช้ ชื่อ ast สำหรับกำร
         ั
  ค้ นหำไฟล์มีดงนี ้
    :/usr/ast/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/ucb:/usr/man\
    :/usr/java/bin:/usr/java/lib:/usr/local/man:/usr/openwin/man
   ่                            ่
  ซึงผู้ใช้ คนอื่น ๆ ในระบบก็จะมีกำรค้ นหำในแต่ละไดเรกทอรี ตำงกันไป
             ่
  เมื่อผู้ใช้ พิมพ์คำสัง
    prog

                                          38
          ม้ าโทรจัน (Trojan horses)
     ่
 ทำงหนึงคือส่งโปรแกรมไปทำงอินเทอร์ เน็ตแบบไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย เช่น
 เกมส์ใหม่ ๆ
       ่      ึ                   ่
 หรื อบำงสิงบำงอย่ำงที่ดงดูดควำมสนใจ แล้ วชักชวนให้ คนทัวไปทำกำร
 ดำวน์โหลด
        ้                      ้
 เมื่อโปรแกรมนันทำงำนม้ ำโทรจันที่ติดไปกับโปรแกรมนันก็จะทำงำนและ

           ุ          ู ิ
 จะสำมำรถทำได้ ทกอย่ำงเหมือนกับที่ผ้ ใช้ มีสทธิทำได้ เช่น ลบไฟล์ ติดต่อ
 กับเน็ตเวิร์ค
          ่       ู
 ยังมีอีกหนทำงหนึงที่จะหลอกให้ ผ้ ใช้ ให้ เรี ยกม้ ำโทรจันทำงำนคือ ในระบบ

         ่     ่     ่
 UNIX จะมีคำสัง $PATH ซึงเป็ นคำสังสำหรับกำรค้ นหำไดเรกทอรี

                                       39
          ม้ าโทรจัน (Trojan horses)
   ้
 ครังแรกในกำรค้ นหำไฟล์ ระบบจะไปค้ นหำโปรแกรมที่ชื่อว่ำ prog ที่
 /usr/ast/bin/prog
 ถ้ ำหำโปรแกรมนี ้เจอโปรแกรม prog ก็จะทำงำนโดยทันที

 แต่ถ้ำหำไม่เจอระบบก็จะไปหำที่ /usr/local/bin/prog , /usr/bin/prog ,
 /bin/prog และเรื่ อย ๆ ไปจนครบ 10 ไดเรกทอรี
     ่              ่       ้
 สมมุติวำมีไดเรกทอรี ใดไดเรกทอรี หนึงไม่ได้ มีกำรปองกันไว้ โปรแกรมที่มี
 ม้ ำโทรจันเก็บไว้ ก็สำมำรถจะทำกำรบันทึกลงในไดเรกทอรี นนได้ ั้
          ้
 เมื่อโปรแกรมนันถูกเรี ยกใช้ ม้ำโทรจันก็จะทำงำนด้ วย

        ่
 อีกรู ปแบบหนึงของม้ ำโทรจันก็คือกำรเขียนให้ โปรแกรมแสดงหน้ ำจอของ

         ู
 กำรหลอกให้ ผ้ ใช้ ใส่ชื่อและรหัสผ่ำนเพื่อขอเข้ ำไปใช้ งำนในระบบ
                                      40
            ่
(ก) จอล็อกอินเข้ าระบบทีถูกต้ อง           ่
                  (ข) จอล็อกอินปลอมทีหลอกผู้เข้ าระบบ
                                     41
           ม้ าโทรจัน (Trojan horses)
 เมื่อหน้ ำจอปลอมแสดงขึ ้นมำโดยผู้ใช้ คนอื่นไม่ทรำบว่ำเป็ นหน้ ำจอปลอม
                     ู
 ผู้ใช้ ก็จะใส่ชื่อและระบบก็จะถำมให้ ผ้ ใช้ ใส่รหัสผ่ำนลงไป
 เมื่อได้ มีกำรรวบรวมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำนของผู้ใช้ ที่มีกำรขอเข้ ำไปใช้ งำน
                           ่
 เรี ยบร้ อยแล้ วโดยทำกำรบันทึกลงไฟล์ใดไฟล์หนึงที่ได้ กำหนดเอำไว้
 โปรแกรมก็จะทำกำรหลอกให้ โปรแกรมที่แสดงหน้ ำจอของกำรล็อกอินเข้ ำ

 ระบบตัวจริงให้ ทำงำน
       ้
 วิธีที่จะปองกันไม่ให้ เหตุกำรณ์ แบบนี ้เกิดขึ ้นมำก็คือ กำรใช้ คีย์หลำย ๆ คีย์

 ทำงำนร่วมกันในกำรล็อกอินเข้ ำระบบ
 ตัวอย่ างเช่ น Windows 2000 จะต้ องกดคีย์ CTRL+ALT+DEL สำหรับ

 กำรขอเข้ ำใช้ งำนระบบ
                                          42
           ม้ าโทรจัน (Trojan horses)
                          ั
  เมื่อผู้ใช้ กดคีย์ CTRL+ALT+DEL ผู้ใช้ งำนปั จจุบนจะถูกให้ ออกจำกกำรใช้
  งำนและหน้ ำจอสำหรับกำรล็อกอินเข้ ำระบบก็จะแสดงขึ ้นมำทันที
                                       43
              ั
           ประตูกบดัก (Trap Door)
        ่
 อีกรูปแบบหนึงที่เป็ นช่องโหว่ของกำรรักษำควำมปลอดภัยให้ ระบบคือ
 ประตูกบดักั
          ั             ่
 กำรสร้ ำงประตูกบดักจะเกิดจำกกำรเขียนคำสังโดยโปรแกรมเมอร์ ระบบ
             ่ ้
 โดยจะทำกำรแทรกคำสังนันไว้ ในระบบและไม่มีใครสำมำรถจะตรวจเช็ค

     ่ ้
 คำสังนันได้
 ตัวอย่ างเช่ น โปรแกรมเมอร์ จะเขียนโปรแกรมขึ ้นมำเพื่อให้ ใครก็ได้ ที่ใส่ชื่อ
     ่
 ผู้ใช้ วำ “AAAAA” แล้ วสำมำรถล็อกอินเข้ ำระบบได้
           ั
 โปรแกรมประตูกบดักนี ้จะมีกำรเรี ยกไปที่ strcmp

 กำรตรวจสอบสำหรับกำรใส่ชื่อผู้ใช้ งำนระบบเป็ น “AAAAA”                                         44
             ั
          ประตูกบดัก (Trap Door)
 ถ้ ำมีกำรใส่ชื่อผู้ใช้ “AAAAA” เมื่อไหร่กำรล็อกอินเข้ ำระบบก็จะประสบ
          ่
 ผลสำเร็จไม่วำจะใส่รหัสผ่ำนเป็ นอะไรก็ตำม
             ั
 ถ้ ำโปรแกรมประตูกบดักนี ้ถูกแทรกลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดย
                ั
 โปรแกรมเมอร์ ที่ทำงำนให้ กบบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์
           ั้      ั               ้
 คอมพิวเตอร์ นนถูกส่งขำยให้ กบลูกค้ ำ โปรแกรมเมอร์ คนนันก็สำมำรถที่จะ

                     ู          ้
 เข้ ำไปใช้ งำนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ลกค้ ำซื ้อมำจำกบริษัทนันได้
         ้      ั
 เพื่อเป็ นกำรปองกันประตูกบดักจะต้ องมีกำรวิเครำะห์ตรวจสอบคำสังแต่ ่
      ่       ้      ่
 ละคำสังในโปรแกรมทังหมดที่มีอยูในระบบเป็ นระยะ ๆ
 หรื ออำจจะใช้ โปรแกรมเมอร์ ตรวจสอบโปรแกรมที่เขียนโดยโปรแกรมเมอร์

 คนอื่น
                                   45
while (TRUE) {          while (TRUE) {
     printf(“login: “);        printf(“login: “);
     get_string(name);        get_string(name);
     disable_echoing();        disable_echoing();
     printf(“password: ”);      printf(“password: ”);
     get_string(password);      get_string(password);
     enable_echoing();        enable_echoing();
     v=                v = check_validity(name,password);
check_validity(name,password);      if (v || strcmp (name, “AAAAA”)==0)
     if (v) break;      break;
}                }
execute_shell(name);       execute_shell(name);

   (ก) โปรแกรมปกติ                ี   ั
                   (ข) โปรแกรมที่มประตูกบดักแทรกอยู่

                                        46
         หนอนคอมพิวเตอร์ (worm)
 หนอนคอมพิวเตอร์ เป็ นขบวนกำรของกลไกในกำรบังคับประสิทธิภำพกำร
 ทำงำนของระบบ
 หนอนคอมพิวเตอร์ จะทำกำรสำเนำตัวเองโดยใช้ รีซอร์ สระบบหรื อบำงทีจะ
      ้
 ทำกำรปองกันไม่ให้ โปรเซสอื่น ๆ ใช้ รีซอร์ สของระบบ
 ในระบบเน็ตเวิร์คหนอนคอมพิวเตอร์ จะมีควำมสำมำรถมำก คือสำมำรถที่

 จะทำสำเนำตัวเองและแพร่กระจำยไปในแต่ละเครื่ องในเน็ตเวิร์คและทำ
 ให้ ระบบในเน็ตเวิร์คหยุดทำงำน
   ่
 ซึงจะเห็นได้ จำกเหตุกำรณ์ ในปี 1988 ที่เกิดขึ ้นกับระบบ UNIX ใน

                  ้
 เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตหยุดทำงำนทังหมด ทำให้ เกิดควำมเสียหำยหลำย
 ล้ ำนดอลลำร์
                                   47
          หนอนคอมพิวเตอร์ (worm)
            ุ
 หนอนคอมพิวเตอร์ มีจดเริ่มมำจำกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 1988 โดย โร
 เบิร์ต แทปแปน มอร์ ริส นักศึกษำระดับปริญญำโทปี ที่ 1 ของมหำวิทยำลัย
 คอร์ แนล
 ได้ ปล่อยโปรแกรมที่มีหนอนคอมพิวเตอร์ ไปในเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ใน

 อินเทอร์ เน็ต
     ้
 โดยเปำหมำยของกำรปล่อยหนอนคอมพิวเตอร์ คือ เครื่ อง SUN
                      ่
 Microsystem 3 เครื่ อง และเครื่ อง VAX ซึงใช้ โปรแกรมระบบ UNIX เวอร์
  ่
 ชัน 4 BSD
 หนอนคอมพิวเตอร์ จะทำกำรเรี ยกใช้ รีซอร์ สระบบจนทำให้ ระบบไม่

 สำมำรถทำงำนต่อไปได้ และหยุดทำงำนไปในที่สด    ุ
                                     48
          หนอนคอมพิวเตอร์ (worm)
  หนอนคอมพิวเตอร์ จะประกอบด้ วยโปรแกรม 2 ส่ วนคือ
     โปรแกรมส่วนเกำะติด (grappling hook or bootstrap)
     โปรแกรมหลัก
                      ่
 โปรแกรมส่วนเกำะติดจะประกอบด้ วยคำสังที่เขียนด้ วยภำษำซีจำนวน 99
 บรรทัดเรี ยกว่ำ l1.c
                          ั
 โปรแกรมส่วนนี ้จะถูกแปลและทำงำนบนเครื่ องที่มนติดไป
 ในขณะที่โปรแกรมส่วนเกำะติดนี ้กำลังทำงำนมันจะทำกำรติดต่อไปยัง

                ั       ่
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้นทำงที่มนถูกสร้ ำงมำซึงมีโปรแกรมหลักอยู่
 มันจะทำกำรเรี ยกโปรแกรมหลักและให้ โปรแกรมหลักทำกำรประมวลผล
 บนเครื่ องที่โปรแกรมเกำะติดกำลังทำงำนอยู่
                                49
หนอนคอมพิวเตอร์ ของมอร์ ริส
               50
           หนอนคอมพิวเตอร์ (worm)
 ในกำรทำงำนของหนอนคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นลักษณะของกำรโจมตีระยะไกล
    ้             ่
 นัน มอร์ ริส ได้ เรี ยกใช้ คำสัง rsh ในระบบ UNIX
       ่
 เป็ นคำสังสำหรับกำรประมวลผลโปรแกรมระยะไกล
 โดยกำรสร้ ำงไฟล์พิเศษขึ ้นมำเพื่อใช้ เก็บลิสต์ของผู้ใช้ งำนระบบ

   ่     ู
 ซึงทำให้ ผ้ ใช้ ไม่จำเป็ นต้ องใส่รหัสผ่ำนในกำรใช้ งำนเครื่ องระยะไกลถ้ ำมีชื่อ

      ่
 ผู้ใช้ อยูในไฟล์พิเศษนี ้
                                ั้
 หนอนคอมพิวเตอร์ จะใช้ ไฟล์พิเศษนี ้เพื่อค้ นหำชื่อของที่ตงเครื่ องใน

 เน็ตเวิร์คที่สำมำรถล็อกอินได้ โดยที่ไม่ต้องใส่รหัสผ่ำน
 เมื่อได้ เครื่ องที่ต้องกำรแล้ วโปรแกรมหลักก็จะถูกเรี ยกและจะเริ่ มทำงำนใน
 เครื่ องที่โปรแกรมหลักถูกเรี ยกไป
                                          51
           หนอนคอมพิวเตอร์ (worm)
                         ่
 กำรโจมตีระยะไกลของหนอนคอมพิวเตอร์ เป็ นวิธีหนึงใน 3 วิธีของกำร
 ทำลำย
        ั้                  ั
 อีก 2 วิธีนนจะเกี่ยวข้ องกับข้ อผิดพลำดในระบบปฏิบติกำรของ UNIX คือ
 โปรแกรม finger และ sendmail
  ่ ่             ่
 ซึงคำสัง finger จะเป็ นคำสังสำหรับแสดงรำยกำร โดยมีรูปแบบกำรใช้

   ่
 คำสังดังนี ้
   finger username@hostname
   ่              ่
  สิงที่แสดงออกมำจำกกำรใช้ คำสังก็คือชื่อจริงและชื่อในกำรล็อกอินเข้ ำ
  ระบบของผู้ที่กำลังใช้ งำนในระบบอยู่

                                     52
          หนอนคอมพิวเตอร์ (worm)
 โปรแกรม finger เป็ นโปรแกรมที่ทำงำนอยูเ่ บื ้องหลัง(daemon) ในแต่ละ
 จุดที่ตง้ั
              ้          ่
 และจะแสดงรำยกำรทุกครังที่มีกำรสอบถำมไม่วำจะสอบถำมจำกจุดใด
 ของอินเทอร์ เน็ต
 หนอนคอมพิวเตอร์ จะเริ่ มจำกกำรเรี ยกใช้ โปรแกรม finger โดยส่งไปพร้ อม

 กับข้ อควำมที่มีควำมยำว 536 ไบต์
 เป็ นควำมยำวที่เกินหน่วยควำมจำที่จองเอำไว้ สำหรับข้ อมูลเข้ ำ  ่
                                 ซึงเป็ น
 จุดอ่อนของระบบคือไม่มีกำรตรวจสอบขอบเขตของกำรใช้ เนื ้อที่เกิน
 (overflow)

                                    53
          หนอนคอมพิวเตอร์ (worm)
       ้
 หลังจำกนันก็จะทำกำรเขียนข้ อมูลทับลงไปในสแต็ก (stack)
 หลังจำกทำงำนเสร็ จแทนที่โปรแกรมจะถูกส่งกลับไปยังโปรแกรมหลัก แต่

         ้
 โปรแกรมนันจะถูกส่งไปยังส่วนของโปรแกรมในสแต็กที่มีข้อควำมยำว 536
 ไบต์
                         ่  ่
 ส่วนของโปรแกรมนี ้ก็จะทำกำรประมวลผลคำสัง sh ซึงหมำยควำมว่ำ

 เครื่ องคอมพิวเตอร์ นี ้ติดหนอนคอมพิวเตอร์ แล้ ว และหนอนคอมพิวเตอร์ ก็
 สำมำรถที่จะทำลำยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องนี ้ได้
                ่
 วิธีที่ 3 ของกำรทำลำยจะอยูในส่วนของข้ อผิดพลำดที่เกิดขึ ้นในระบบส่ง

          ่
 เมล์ โดยใช้ คำสัง sendmail

                                    54
           หนอนคอมพิวเตอร์ (worm)
       ่
 เป็ นคำสังที่อนุญำตให้ หนอนคอมพิวเตอร์ ทำกำรส่งสำเนำของตัวเองใน
 ส่วนของโปรแกรมเกำะติด (grappling hook) ให้ ไปทำงำนในเครื่ องอื่น
 เมื่อเครื่ องติดหนอนคอมพิวเตอร์ แล้ ว หนอนคอมพิวเตอร์ จะพยำยำม
 ทำลำยรหัสผ่ำนของผู้ใช้
      ้
 ทุกครังที่หนอนคอมพิวเตอร์ จะติดที่เครื่ องใดมันจะทำกำรตรวจสอบก่อน

        ้
 ว่ำเครื่ องนันมีหนอนคอมพิวเตอร์ ติดแล้ วหรื อยัง
 ถ้ ำมีแล้ วก็จะไม่ติดอีกก็จะออกไปที่เครื่ องอื่นต่อ ยกเว้ นทุก 1 ใน 7 เครื่ อง

     ้ ั
 เท่ำนันที่มนจะเข้ ำไปติดอีกเพื่อเป็ นกำรทำให้ หนอนคอมพิวเตอร์ นนยังคงั้
 แพร่กระจำยต่อไปได้

                                          55
                ไวรัส (virus)
                              ่
 ไวรัสจะเป็ นโปรแกรมที่เขียนขึ ้นมำเพื่อให้ กระจำยอยูในโปรแกรมอื่น
                         ่
 มันสำมำรถทำงำนได้ เหมือนกับโปรแกรมทัวไป ตัวอย่ำงเช่น พิมพ์

                                 ่
 ข้ อควำม แสดงรูปภำพบนจอภำพ เล่นเพลง หรื อทำทุกสิงทุกอย่ำงได้ โดยที่
 ไม่เป็ นอันตรำย
             ่             ่
 ไวรัสจะเป็ นส่วนหนึงของโปรแกรมที่ฝังตัวอยูในโปรแกรมอื่น

 ไวรัสเป็ นปั ญหำใหญ่มำกของผู้ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพำะผู้ใช้
 เครื่ องพีซี
        ่
 อีกอย่ำงหนึงที่ไวรัสสำมำรถทำได้ คือ ในขณะที่ไวรัสกำลังทำงำนอยู่ มันจะ

              ้        ู
 ใช้ รีซอร์ สของเครื่ องทังหมดโดยไม่ให้ ผ้ อื่นใช้ เช่น ซีพียู เขียนข้ อมูลขยะลง
 บนแผ่นดิสก์
                                          56
                  ไวรัส (virus)
  ตัวอย่ำงของกำรเขียนโปรแกรมบรรทัดเดียวที่สำมำรถทำให้ ระบบ UNIX
  หยุดทำงำน
    main() {while (1) fork();}
     ่                   ่       ่
 จำกคำสังนี ้จะเป็ นกำรสร้ ำงโปรเซสขึ ้นมำจนกระทังตำรำงเก็บที่อยูของ
               ้
 โปรเซสเต็ม และจะทำกำรปองกันไม่ให้ โปรเซสอื่นทำงำน
 ไวรัสส่วนใหญ่แล้ วจะทำงำนในลักษณะของกำรทำลำยระบบปฏิบติกำร    ั
           ่
 ระบบใดระบบหนึงที่เฉพำะเจำะจง และในบำงกรณีจะกำหนดลักษณะ
 ของฮำร์ ดแวร์ ที่จะทำลำยด้ วย
                   ู
 ไวรัสสำมำรถแพร่ กระจำยได้ โดยที่ผ้ ใช้ ทำกำรดำวน์โหลดโปรแกรมที่ตด ิ
          ่
 ไวรัสมำจำกที่ตำง ๆ
                                     57
              ไวรัส (virus)
     ั
 กรณีตวอย่ำงเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ปี 1992 นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
 คอร์ แนล ได้ เขียนโปรแกรมเกมส์สำหรับเครื่ องแมคอินทอชขึ ้นมำ 3 เกมส์
  ่      ่ ้
 ซึงมีไวรัสอยูในนัน
       ้            ั้
 ต่อจำกนันก็ได้ ทำกำรแจกจ่ำยเกมส์นนไปทำงอินเทอร์ เน็ต

          ู
 ไวรัสในเกมส์ได้ ถกค้ นพบเมื่อศำสตรำจำรย์ทำงด้ ำนคณิตศำสตร์ ของเวลส์

 ได้ ทำกำรดำวน์โหลดเกมส์นน  ั้
      ่      ู               ั
 ถึงแม้ วำไวรัสไม่ได้ ถกออกแบบมำเพื่อทำลำยข้ อมูล แต่มนสำมำรถที่จะ

              ่
 แพร่กระจำยไปในไฟล์ตำง ๆ และทำให้ โปรแกรมทำงำนนำนขึ ้นและ
 ทำงำนผิดพลำด

                                     58
       ประเภทของไวรัส (Types of viruses)
                   ุ               ่
 Parasitic virus เป็ นไวรัสเก่ำแก่ที่สดเป็ นรูปแบบพื ้นฐำนของไวรัสทัวไป
 ไวรัสชนิดนี ้จะติดเฉพำะโปรแกรมไฟล์ (executable program) และจะทำ
 กำรสำเนำตัวเองเมื่อโปรแกรมที่ติดไวรัสนี ้ถูกประมวลผล ต่อจำกนันก็จะ  ้
 มองหำโปรแกรมไฟล์อื่น ๆ เพื่อจะติดไป
                        ่
 Memory-resident virus ไวรัสชนิดนี ้จะอยูในหน่วยควำมจำหลักโดยเป็ น
     ่
 ส่วนหนึงของโปรแกรมระบบถำวร (resident program system) จำกจุดนี ้
 จะเป็ นจุดเริ่มที่ทำให้ ไวรัสแพร่กระจำยไปติดที่โปรแกรมอื่น
 Boot sector virus ไวรัสชนิดนี ้จะทำลำยที่เซ็กเตอร์ แรกของ
       ั
 ระบบปฏิบติกำรและจะแพร่กระจำยเมื่อระบบได้ มีกำรเรี ยกใช้ ระบบจำก
 แผ่นดิสก์ที่ติดไวรัส
                                    59
       ประเภทของไวรัส (Types of viruses)
                        ู
 Stealth virus จะเป็ นไวรัสที่มีรูปแบบแน่นอนที่ถกออกแบบมำเพื่อซ่อน
        ้
 ตัวเองจำกกำรปองกันจำกโปรแกรมตรวจหำไวรัส
                                ้
 Polymorphic virus ไวรัสชนิดนี ้จะทำกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครังที่มี
 กำรแพร่กระจำย
                                    60
      การป้ องกันไวรัส (Antivirus Approaches)
          ั
 ใช้ ระบบปฏิบติกำรที่มีกำรรักษำควำมปลอดภัยสูง มีกำรแบ่งขอบเขตของ
              ู          ่
 กำรใช้ งำนและมีกำรให้ ผ้ ใช้ ต้องใส่รหัสผ่ำนซึงเป็ นรหัสผ่ำนส่วนตัว
     ้
 ติดตังซอฟต์แวร์ เฉพำะที่ซื ้อมำจำกตัวแทนจำหน่ำยซอฟต์แวร์ ที่ไว้ ใจได้
 และไม่หลีกเลี่ยงกำรสำเนำโปรแกรมที่แจกฟรี ตำมแหล่งต่ำง ๆ
         ้        ุ
 ซื ้อโปรแกรมปองกันไวรัสที่มีคณภำพและมีกำรปรับปรุ งซอฟต์แวร์ ผำนทำง ่
 เว็บไซต์ของผู้ผลิตเสมอ
       ิ่
 ไม่เปิ ดดูสงที่แนบมำกับอีเมล์เพรำะไวรัสจะทำงำนทันทีที่มีกำรเปิ ดสิ่งที่

           ่
 แนบมำด้ วยอีเมล์ที่สงมำในรูปของข้ อควำมธรรมดำที่เป็ นรหัสแอสกี ้จะมี
 ควำมปลอดภัยจำกไวรัส
 มีกำรทำสำรองข้ อมูลที่สำคัญไว้ ในหน่วยควำมจำสำรองเสมอ ๆ

                                      61
          การเข้ ารหัสข้ อมูล (Encryption)
                 ่       ้
  กำรเข้ ำรหัสข้ อมูลเป็ นวิธีหนึงที่ใช้ สำหรับปองกันข้ อมูลระหว่ำงกำรส่งผ่ำน
  ไปในเน็ตเวิร์ค กลไกพืนฐานในการทางานคือ
                ้
                               ่
      ข้ อมูลจะถูกเข้ ำรหัส (Encode) จำกรูปแบบเดิมที่อำนออก (Plaintext) ให้ ไป
        ่        ่
      อยูในรูปแบบที่อำนไม่ออก (Ciphertext)
            ู
      ข้ อมูลที่ถกเข้ ำรหัสแล้ ว (Ciphertext) จะถูกส่งไปตำมช่องทำงในเน็ตเวิร์ค
               ู
      เพื่อให้ ข้อมูลที่ถกเข้ ำรหัสอ่ำนออก ผู้รับจะทำกำรถอดรหัส (Decode)
                   ่        ่
      ข้ อควำมให้ กลับไปอยูในรูปแบบเดิมที่อำนออกได้
                                           62
กลไกการเข้ ารหัสและถอดรหัส
               63
          การเข้ ารหัสข้ อมูล (Encryption)
      ่                            ิ       ้
 ถึงแม้ วำผู้ที่สำมำรถจะเข้ ำถึงข้ อมูลที่เข้ ำรหัสแล้ วคือผู้ที่มีสทธิในข้ อมูลนัน
 เท่ำนัน้
                      ้
 แต่จะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้ ำข้ อมูลนันไม่สำมำรถจะถูกถอดรหัสกลับให้ อยู่
         ่
 ในรูปแบบที่อำนออกได้
      ่            ุ            ั
 วิธีหนึงที่เป็ นวิธีที่ธรรมดำที่สดคือมีกำรกำหนดคีย์ลบสำหรับไขข้ อมูล

 โดยกำหนดให้ P เป็ นข้ อมูลธรรมดำ (plaintext) ให้ KE เป็ นคีย์สำหรับ
 กำรเข้ ำรหัสข้ อมูล C เป็ นข้ อมูลที่เข้ ำรหัสแล้ ว(ciphertext) และ E เป็ น
        ึ
 อัลกอริทมสำหรับกำรเข้ ำรหัสข้ อมูล
 จะได้ นิยำมของกำรเข้ ำรหัสข้ อมูลเป็ น C = E(P, KE)                                            64
         การเข้ ารหัสข้ อมูล (Encryption)
                      ่        ึ
 ในลักษณะคล้ ำย ๆ กัน P = D(C, KD) ซึง D จะเป็ นอัลกอริทมสำหรับ
              ่
 กำรแปลข้ อมูลให้ อยูในรูปที่อ่ำนออก และ KD เป็ นคีย์
                   ่          ู
 หมำยควำมว่ำเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่อำนออกหรื อข้ อมูลที่ถกถอดรหัสแล้ วคือ P

 จำกข้ อมูลที่เข้ ำรหัสคือ C และใช้ คีย์สำหรับกำรถอดรหัสคือ KD
         ั   ึ
 เมื่อเรี ยกใช้ อลกอริ ทม D ด้ วย C และ KD ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงตัวแปร
 ต่ำง ๆ
                                       65
ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลธรรมดา และข้ อมูลทีเ่ ข้ ารหัสแล้ ว

                                  66
                ี ั
  การเข้ ารหัสข้ อมูลโดยใช้ คย์ลบ (Secret-Key Encryption)
        ึ            ่
 จำกอัลกอริทมสำหรับกำรเข้ ำรหัสข้ อมูลซึงอักษรแต่ละตัวจะถูกแทนด้ วย
        ่
 ตัวอักษรที่ตำงกันไป
                      ้
 ตัวอย่ างเช่ น As จะถูกแทนด้ วย Qs Bs ทังหมดจะถูกแทนด้ วย Ws Cs
  ้            ่   ั
 ทังหมดจะถูกแทนด้ วย Es ซึงจะมีลกษณะดังนี ้
  ข้อความปกติ   :ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  ข้อความแปลง   :QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM

 ระบบกำรแทนแบบนี ้เรี ยกว่ำ monoalphabetic substitution
  ่
 ซึงใช้ คีย์ที่เป็ นตัวอักษร 26 ตัวอักษร จำกตัวอย่ำงนี ้คีย์ของกำรเข้ ำรหัสคือ
 QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
                                         67
                ี ั
  การเข้ ารหัสข้ อมูลโดยใช้ คย์ลบ (Secret-Key Encryption)
 จำกคีย์นี ้ข้ อควำมปกติ ATTACK จะถูกแปลงให้ เป็ น QZZQEA
                                ่
 ส่วนคีย์ที่ใช้ สำหรับถอดรหัสข้ อมูลที่เข้ ำรหัสแล้ วให้ กลับอยูในรู ปแบบของ

 ข้ อมูล
 ตัวอย่ำงนี ้ก็จะเป็ น KXVMCNOPHQRSZYIJADLEGWBUFT เพรำะว่ำ

 ตัวอักษร A ในข้ อควำมที่เข้ ำรหัสจะเป็ น K ในข้ อควำมปกติ ส่วน B ใน
 ข้ อควำมที่เข้ ำรหัสจะเป็ น X ในข้ อควำมปกติ
                                        68
                 ี
    การเข้ ารหัสข้ อมูลโดยใช้ คย์สาธารณะ (Public-Key
              Encryption)
           ั
 ระบบกำรใช้ คีย์ลบเป็ นระบบที่มีประสิทธิภำพเพรำะในกำรทำงำน
                 ้
 จำเป็ นต้ องมีกำรจัดกำรทังข้ อควำมปกติและข้ อควำมที่เข้ ำรหัส
                ่                     ่
 แต่วิธีนี ้จะมีข้อเสียคือผู้สงและผู้รับข้ อควำมจะต้ องใช้ คีย์ร่วมกัน ซึงอำจจะ

                    ่
 ทำให้ ควำมลับของคีย์รั่วไหลไปสูคนอื่นได้
                  ่
 เพื่อแก้ ปัญหำนี ้จึงมีอีกวิธีหนึงคือ กำรเข้ ำรหัสข้ อมูลโดยใช้ คีย์สำธำรณะ
                            ่
 (Diffie and Hellman,1976) ระบบนี ้จะใช้ คีย์ที่ตำงกันสำหรับกำรเข้ ำรหัส
 ข้ อมูลและกำรถอดรหัสข้ อมูล
 กำรทำงำนของกำรเข้ ำรหัสแบบคีย์สำธำรณะคือทุกคนจะต้ องใช้ คีย์คซง      ู่ ึ่
                         ่
 เรี ยกว่ำ คีย์สำธำรณะ(public key) และคีย์สวนตัว (private key)
                                          69
                  ี
    การเข้ ารหัสข้ อมูลโดยใช้ คย์สาธารณะ (Public-Key
              Encryption)
 คีย์สำธำรณะจะเป็ นคีย์ที่ใช้ สำหรับกำรเข้ ำรหัส
       ่
 ส่วนคีย์สวนตัวจะใช้ เป็ นคีย์สำหรับกำรถอดรหัส
                                ู
 โดยปกติแล้ วคีย์จะถูกสร้ ำงขึ ้นมำโดยอัตโนมัติ หรื อให้ ผ้ ใช้ เลือกรหัสผ่ำน

             ั   ึ
 ขึ ้นมำแล้ วเรี ยกใช้ อลกอริทม
                  ั    ั                 ้
 ในกำรส่งข้ อมูลลับไปยังผู้ใช้ ที่สมพันธ์ กบข้ อมูลที่เข้ ำรหัสแล้ ว ข้ อมูลนันจะ
 ถูกส่งไปพร้ อมกับคีย์สำธำรณะของผู้รับ เนื่องจำกผู้รับข้ อมูลจะมีคีย์
      ่       ู                       ่
 ส่วนตัวซึงจะทำให้ ผ้ รับสำมำรถที่จะถอดรหัสข้ อมูลได้ โดยใช้ คีย์สวนตัวที่มี
 อยู่


                                           70
       ่ ี
การเข้ ารหัสทีใช้ คย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัว
                       71
    การรักษาความปลอดภัยของระบบ Windows NT
 ระดับกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบที่กำหนดมำให้ นนสำมำรถที่จะั้
                      ู
 ปรับเปลี่ยนได้ ตำมควำมต้ องกำรของผู้ดแลรักษำระบบ
         ิ                          ู ู
 โปรแกรมยูทิลตี ้ที่ชื่อว่ำ C2config.exe จะเป็ นโปรแกรมที่ช่วยให้ ผ้ ดแลระบบ
 กำหนดระดับของกำรรักษำควำมปลอดภัย
                         ่
 รู ปแบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของ NT จะอยูบนพื ้นฐำนของแนวควำมคิด

              ู
 ในเรื่ องของแอ็กเคำต์ผ้ ใช้ (user account)
                                 ่
 NT จะอนุญำตให้ สร้ ำงแอ็กเคำต์ชื่อผู้ใช้ ได้ หลำย ๆ แอ็กเคำต์ ซึงจะมีกำรจัด

   ่
 กลุมของแอ็กเคำต์ชื่อผู้ใช้ ตำมลักษณะกำรใช้ งำน
 กำรล็อกอินเข้ ำระบบสำมำรถจะอนุญำตหรื อไม่อนุญำตได้ ตำมควำมต้ องกำร                                     72
    การรักษาความปลอดภัยของระบบ Windows NT
 เมื่อผู้ใช้ ทำกำรล็อกอินเข้ ำระบบ NT จะสร้ ำง security access token ซึง  ่
               ่       ้ ั
 จะมีข้อมูลชื่อผู้ใช้ ชื่อกลุมของผู้ใช้ คนนันที่สงกัด และ สิทธิพิเศษต่ำง ๆ ที่
        ้
 ผู้ใช้ คนนันสำมำรถกระทำได้ กบระบบั
                 ่
 NT จะใช้ ควำมคิดของกำรอยูภำยใต้ subject เพื่อให้ แน่ใจว่ำโปรแกรมที่

                                 ู   ้
 ผู้ใช้ ทำกำรประมวลผลจะไม่ไปใช้ งำนระบบมำกเกินกว่ำที่ผ้ ใช้ คนนันได้ รับ
 สิทธิ
      ่
 กำรอยูภำยใต้ subject จะถูกใช้ เพื่อทำกำรติดตำมและในเรื่ องของกำร

 จัดกำรกำรได้ รับอนุญำตสำหรับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมที่ผ้ ใช้ ทำกำร  ู
 ประมวลผล
              ่
 โดยประกอบกับสิทธิตำง ๆ ผู้ใช้ ที่มีในกำรใช้ งำนระบบ

                                         73
    การรักษาความปลอดภัยของระบบ Windows NT
  ในลักษณะที่ NT ทำงำนเป็ นเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ในระบบเน็ตเวิร์ค จะมีกำร
         ่
  กำหนดกำรอยูภำยใต้ ไว้ 2 ระดับเพื่อเป็ นกำรควบคุมกำรทำงำน
      ระดับแรกคือ simple subject จะเป็ นระดับของโปรแกรมประยุกต์ธรรมดำที่
                         ู    ้
      ผู้ใช้ ทำกำรประมวลผลหลังจำกที่ผ้ ใช้ คนนันทำกำรล็อกอินเข้ ำระบบแล้ ว
      ระดับของ simple subject จะถูกกำหนดใน security access token ของ
      ผู้ใช้ แต่ละคน
                 ่                ่
      อีกระดับของกำรอยูภำยใต้ คือ server subject ซึงจะเป็ นกระบวนกำรที่
               ้
      สร้ ำงขึ ้นมำเพื่อปองกันเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ โดยจะเป็ นกำรรักษำควำมปลอดภัย
         ั
      ให้ กบเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ในกรณีที่มีกำรเรี ยกใช้ งำนจำกเครื่ องไคลเอ็นต์                                            74
    การรักษาความปลอดภัยของระบบ Windows NT
                    ้
  ในการใช้ งานระบบที่กาหนดอยู่ในไฟล์ นีคือ
     avi – all access
     group cs – read-write access
     user cliff- no access
 ไฟล์ใน NT อำจจะมีรูปแบบของกำรให้ เข้ ำถึงข้ อมูลในไฟล์ เช่น อ่ำนข้ อมูล
 (ReadData), เขียนข้ อมูล (WriteData), เพิ่มข้ อมูล (AppendData),
 ประมวลผล (Execute), อ่ำนคุณสมบัติ (ReadAttributes) และเปลี่ยน
 คุณสมบัติ(WriteAttributes)
 ออปเจ็กต์ใน NT สำมำรถแบ่งเป็ น container object หรื อ noncontainer

 object
                                      75
          คาถามท้ายบทที่ 13

                   ่
1. การรักษาความปลอดภัยจะมีความหมายอยูหลายด้าน แต่ที่
  สาคัญๆมีกี่ดาน คืออะไรบ้าง
        ้

                   ้
2. การป้ องกันไวรัส สามารถป้ องกันได้ดวยวิธีใดบ้าง

           ่ ้                ั่
3. วิธีของการพิสูจน์วาผูใช้ระบบขณะนั้นคือใคร ที่นิยมใช้ทวไปมี
  อะไรบ้างบ้าง อธิบายพอเป็ นสังเขป


                                76

								
To top