Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

INVITA IE DE PARTICIPARE Colegiul Tehnic Transilvania

VIEWS: 13 PAGES: 16

									             INVITAŢIE DE PARTICIPARE
           LA PROCEDURA DE CUMPĂRARE DIRECTĂ

               PENTRU ACHIZITIE PÂINE
                Cod CPV 15811100 – 7



1. Autoritate contractantă: Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare
2. Tipul achiziţiei: furnizare produse
3. Codul CPV – 15811100 – 7
4. Procedura de achiziţie conform O.U.G. 34/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare:
cumpărare directă
5. Obiectul achiziţiei: Pâine
6. Valoarea estimativă a achiziţiei: 21.250 lei exclusiv TVA
7. Termenul de depunere a ofertelor: 06.10.2011, ora 10.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0262 211389


                     Director
                   Mircea Cărăuşan
    DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
          pentru

PROCEDURA DE ATRIBUIRE: CUMPARARE DIRECTA
       Cod CPV 15811100 – 7
               FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantă
Denumire: Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare
Adresă: str. 8 Martie nr. 7
Localitate: Baia Mare       Cod poştal: 430406    Ţara: România
Persoana de contact: Mircea Cărăuşan     Telefon: 0262 211389

E-mail:                  Fax: 0262 211077
colegiultehnictransilvania@yahoo.com
Adresa/ele de internet: www.gstehnic.ro
Modalitate de comunicare : fax – ,
                 - POSTA
Documentatia de atribuire va fi accesibila sub forma unui fisier pe site-ul. www.gstehnic.ro

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
ministere ori alte autorităţi publice     □ servicii publice centrale
centrale inclusiv cele subordonate la     □ apărare
nivel regional sau local           □ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale              mediu
□ autorităţi locale              □ afaceri economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea     □ sănătate
publică                    □ construcţii şi amenajări teritoriale
□ instituţie europeană/organizaţie      □ protecţie socială
internaţională                □ recreere, cultură şi religie
□ altele (specificaţi) Agentie regionala X educaţie
                       □ activităţi relevante
                         □ energie
                         □ apă
                         □ poştă
                         □ transport
                       □ altele (specificaţi)
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □
nu X
 Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
-Solicitare clarificari/raspunsuri la     Ofertant: la adresa mai sus menţionată ( fax, e-
solicitarea de clarificari legat de      mail)
documentatia de atribuire;
Date limită de primire a solicitărilor de   Data: 4.10.2011 ora 1000
clarificări :
Data limită de transmitere a răspunsului la  Data: 5.10.2011 ora 1600
clarificări


I c) CĂI DE ATAC
Eventulalele contestaţii se pot depune:
- la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor
Adresă:               Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucuresti        Cod poştal: 030084 Ţara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro        Telefon: 021 / 310 4641
Adresă internet: www.cnsc.ro     Fax: 021 / 310 4642

I.d.Sursa de finanţare:
Se specifică sursele de finanţare ale Venituri proprii
contractului ce urmează a fi atribuit



II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
            II.1.1) Denumire contract: FURNIZARE PÂINE

II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări □       (b) Produse X          (c) Servicii □
Execuţie □         Cumpărare X           Categoria serviciului
Proiectare şi execuţie □  Leasing □            2A □
Realizare prin orice    Închiriere □          2B □
mijloace          Cumpărare în rate □
corespunzătoare
cerinţelor specificate de
autoritatea contractantă
□
Principala locaţie a    Adresa pentru livrarea    Principalul loc de prestare
lucrării          produselor          Cod CPV 15811100 – 7
              Sediul din Baia Mare, str. 8
              Martie nr. 7

II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: X

II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică
- de la data semnarii contractului până la data; 30.06.2012

II.1.5) Divizare pe loturi da□   Nu X
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate    da □ nu X
         II.2) Obiectul contractului: FURNIZARE PRODUSE: PÂINE

  II.2.1) Total cantităţi: si valori maxime, fara TVA (pentru detalii vezi caiet de sarcini )

                          Cantitate        Valoare totala maxim
  Nr. Crt.   Produse achizitionate
                            kg         admisa / fara TVA – Lei
 1      pâine                aprox. 8 500           21 250

 III: PROCEDURA

 III.1) Procedura selectată
 ACHIZITIE DIRECTA              X

 III.2) Etapa finală de licitaţie electronică    Nu X
 Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică – nu e cazul
 III.3) . LEGISLAŢIA APLICATĂ:
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
  achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
  concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare ;
  Legea nr. 337 /2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
  publice şi a contractelor de concesiune de servicii ;
  Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
  referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
  Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
  de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu
  modificările şi completările ulterioare;
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul
  legislaţiei referitoare la achiziţii publice;
 Orice alte acte normative în vigoare care reglementează achiziţiile publice Legislaţia
 aplicată

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului

Declaraţii privind neîncadrarea în Cerinţa este obligatorie în vederea calificării:
prevederile art.181        Se solicită completarea şi semnarea de către reprezentantul legal al
din ordonanţă           ofertantului a Formularului nr. 1
IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române  Certificat de inregistrare emis de catre Oficiul Registrului Comerţului de
                 pe lângă Tribunalul teritorial,, original sau copie legalizata valabila la data
                 deschiderii ofertelor – copie;
                  Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor de plată la
                  bugetul consolidate - original
                  Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor de plată la
                  bugetul local - original
IV.3) Calitatea produselor
Atestarea calităţii, autorizaţii  Certificat privind siguranţa alimentelor ISO 22000 - HACCP
(copii)
                  Certificat privind managementul calităţii ISO 9001
                  Certificat privind managementul de mediu ISO 14001
                  Certificat privind managementul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale –
                  OHSAS 18001
                  Licenţa de fabricaţie
                  Autorizaţia de funcţionare
V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei     Ofertele vor fi prezentate in limba romana
 V.2. Perioada de valabilitate a
 Ofertei                     60 zile
V.3) Modul de prezentare a     Oferta va fi intocmita ca document distinctiv si va cuprinde in mod
ofertei               obligatoriu angajamentul reprezentantului societatii ofertante de a livra
                   carburantii .
                  Pretul va fi exprimate in lei, fara TVA iar, TVA-ul va fi
                  evidentiat separat.
                  Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autorităţii
                   contractante şi cu inscripţia «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
                   DATA DE 06.10.2011, ora 11»
                   Plicul exterior va conţine 2 plicuri interioare (1 original şi 1 copie),
                  care vor conţine fiecare :
                     a) documente de calificare;
                     b) propunere tehnică;
                     c) propunere financiară.
                   Pe lângă acestea se va prezenta, capsat de plicul care conţine oferta:
                    - Scrisoarea de înaintare,
                    - Împuternicirea pentru participarea la şedinţa de deschidere
                   Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi
                   vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentanţi
                   autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract.
                   Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a
                   ofertei, precum şi de a anexa un OPIS al documentelor prezentate .
                   Se depun urmatoarele formulare :
                    a) Scrisoarea de înaintare conform Formularul 2;
                    b) Declaraţie privind calitatea de participant la şedinţa de
                   deschidere împreună cu o copie după un document de identitate, (Buletin
                   de identitate/Cartea de Identitate/Paşaport) al persoanei care reprezintă
                   ofertantul – Formularul 3;
                   c) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 –
                   Formularul 1;
                   Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare, are ca efect
                   descalificarea ofertantului.
                   Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, autoritatea
                   contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
                   Modificarea si retragerea ofertei nu este permisă după data şi ora limită
                   pentru depunerea ofertelor.
                   Conform art. 33 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si
                   complentarile ulterioare SE RESPING:ofertele primite după data şi
                   ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită in invitaţia
                   de participare,
                   Conform art 36 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile
                   ulterioare ,
                   Oferta se considera neconforma in urmatoarele situatii:
                   a) nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini;
                   b)contine in cadrul propunerii financiare preturi care NU sunt rezultatul
                   liberei concurente si care nu pot fi justificate.
V.4) Data limită de depunere a    Ofertele se vor depune in plic sigilat la sediul institutiei – Colegiul
ofertelor               Tehnic Transilvania Baia Mare pana la data de 06.10.2011, ora 10


V.5) Deschiderea ofertelor       Ofertele vor fi deschise la sediul achizitorului la data de 06.10.2011 ora
                    11.
VI. CRITERII DE
ATRIBUIRE              Preţul cel mai scăzut X

VII. Clauzele contractuale      Propunerea financiară va fi fermă şi nemodificabilă pe toată
obligatorii inclusiv condiţiile de  perioada de derulare a contractului.
actualizare/modificare a       Nu este posibilă ajustarea preţului contractului.
preţului contractului de       Plata se va efectua in lei.
achiziţie               Oferta tehnica si oferta financiara va include toate obligaţiile
                   legate de furnizarea produselor către beneficiar la locul stabilit,
                   acest lucru fiind in sarcina exclusivă a ofertantului în
                   conformitate cu caietul de sarcini..
                   Plata se va realiza prin ordin de plată, în lei, din cont de Trezorerie, pe
                   baza facturii acceptate de achizitor, în contul indicat de furnizor deschis la
                   Trezorerie .
                   Data la care obligaţia de plată se consideră efectuată este ziua în care s-a
                   emis ordinul de plată si s-a inregistrat in extrasul de cont al beneficiarului.
             VIII. CAIET DE SARCINI

Pâinea albă se va livra feliată şi ambalată în pungi de câte 600 grame, etichetată
corespunzător. Livrarea se va face la sediul autorităţii contractante, Baia Mre, str. 8 Martie
nr. 7. Transportul produselor se va face cu mijloace autorizate.
                         IX. FORMULARE


                                               FORMULAR 1
OPERATOR ECONOMIC/ OFERTANT
 __________________
  (denumirea/numele)
                        DECLARAŢIE
               privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

    Subsemnatul(a)     _______________________________,             reprezentant      împuternicit    al
_______________________________________________ [se insereaza numele operatorului economic-
peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se
menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează,
după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează
data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
    declar pe proprie răspundere că:
  a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
  b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit.
a);
  c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată...............…
  c1) in ultimii 2 ani …………………………………….. [se insereaza dupa caz daca si-a indeplinit
sau nu] in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a
produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor;
   d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
    Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.



                                Operator economic,
                               (semnatura autorizată )
                                            FORMULAR 2



 OFERTANTUL                    Înregistrat la sediul autorităţii contractante
______________________                   nr. _________ / __ . __ . 2011
  (denumirea/numele)


                  SCRISOARE DE INAINTARE

     Către _______________________________________________
         (denumirea autorităţii contractante si adresa completa)
  Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
       ________________________________________
            (denumirea contractului de achiziţie publica)



   noi ____________________________ va transmitem alăturat următoarele:
     (denumirea/numele ofertantului)
 1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de _____ copii:
                a) oferta;
                 b) documentele care însoţesc oferta.

     Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerinţele.

                 Data completării __ . __ . 2011

                                 Cu stima,
                             Operator economic,
                             ___________________
                             (semnătura autorizata)




                                     FORMULAR 3
OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele)




      DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ


  1. Subsemnatul ………………………………………………, reprezentant împuternicit al
............................... [denumirea operatorului economic], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
.................. (se menţionează procedura), având ca obiect ............................... (denumirea produsului,
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de
...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:
   □ în nume propriu;
  2. Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
  (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
  3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie
publică.
  4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declaraţie.
  5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................... (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.


Data completarii .......................                      Ofertant,



                                      ( semnatura autorizata)
                           X.Contract de furnizare
                      nr.______________data_______________

                            MODEL ORIENTATIV


Preambul

        În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de
furnizare de produse,
        între
................................................................................   denumirea        autorităţii   contractante  adresă
........................................................ telefon/fax ............................................................. număr de
înmatriculare ........................................ cod fiscal ................................................. cont trezorerie
........................................................................................................................   reprezentată   prin
.........................................................................................................     (denumirea    conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,
        şi
……........................................………….………….                  denumirea        operatorului economic    adresă
............................................................................ telefon/fax .............................................. număr de
înmatriculare ............................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă)
.............................................................................................................       reprezentată     prin
..............................................................................................    (denumirea     conducătorului),  funcţia
..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
  a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;
  b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
  c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
    îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
  d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
    prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
  e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,
    cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
    garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
  f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin
    procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un
    produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau
    prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de
    naţionalitatea furnizorului;
  g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
  h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
    Internaţională de Comerţ (CIC);
  i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
    vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
    executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
    războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare
    a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. Nu este considerat
    forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
    executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
  j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1     -   Furnizorul       se   obligă  să  furnizeze,   respectiv  să  vândă,   să  livreze
.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), în perioada/ perioadele convenite,
produsele definite în prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.

5. Preţul contractului
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, este de
………… lei sau, la care se adaugă ……… TVA., valoare totala
Pretul este ferm pe toata perioada de derulare a contractului .

6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de ………..
(se înscrie perioada şi data)
6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ....31.08.2013.
(se înscrie data la care încetează contractul)

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
(se enumeră documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului)

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
8.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat, anexă la contract.
8.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
     i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
     intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
     instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
     ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care
     o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.


9. Obligaţiile principale ale achizitorului
 9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
 9.2 - ACHIZITORUL are obligaţia de a efectua plata către PRESTATOR, în Lei, în termen de 45 zile
  [avand in vedere O.U.G. nr. 34/ 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea
  unor măsuri financiar-fiscale] de la data primirii facturii de către ACHIZITOR , la sediul său.
 Plata se va efectua prin Ordin de plată din Trezoreria Baia Mare in contul de Trezorerie al
 PRESTATORULUI.
  Toate plăţile efectuate de către ACHIZITOR in contul notificat de către PRESTATOR au efect
 eliberator.
9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de
plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
Rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de 0,1% din preţul iniţial al contractului, exclusiv TVA
10.2- În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din plata neefectuată.
Rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de 0,1% din preţul iniţial al contractului, exclusiv TVA
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de
daune-interese.
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.

 Clauze specifice
11. Recepţie
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din oferta.
 (se precizează destinaţia finală a produselor)
11.2 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
.

12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
12.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:
     a) datele din graficul de livrare; şi
     b) termenul comercial stabilit;
12.2. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)
12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe
documentele emise de furnizor pentru livrare.
12.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie produselor.

.13. Ajustarea preţului contractului
13.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea
financiară, pretul este FERM pe toata perioada de derulare a contractului..
14.. Amendamente
14.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

15. Întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioadele înscrise în graficul de
livrare.
15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are
obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în
graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
15.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

16. Cesiunea
16.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină,
în prealabil, acordul scris al achizitorului.
16.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.

17. FORTA MAJORA
17.1. - Forţa majoră se dovedeşte de partea care o invoca, in condiţiile legii.
17.2. - Forţa majoră exonerează de răspundere părţile in cazul neexecutării parţiale sau totale a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada in care aceasta acţionează. In sensul
prezentului contract, forţa majoră reprezintă un eveniment insurmontabil, intervenit după semnarea
contractului si care nu a putut fi prevăzut la momentul încheierii contractului, a cărui apariţie se afla mai
presus de controlul parţilor si nu se datorează greşelii sau vinei acestora , si care face imposibila
executarea, in totalitate sau parţial, a obligaţiilor asumate prin acest contract.
Nu este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parţi.
17.3. Prin excepţie de la prevederile art.20.1 si art 22, PRESTATORUL nu va fi obligat la plata
majorărilor de întârziere si nici nu va fi răspunzător in caz de reziliere a contractului pentru neîndeplinirea
obligaţiilor sale, daca si numai in limitele in care întârzierea in executare sau neexecutarea obligaţiilor
asumate sunt determinate in exclusivitate de forţa majora.
17.4.- Prin excepţie de la prevederile art. 20.2. si art.22 ACHIZITORUL nu va fi obligat la majorărilor
de întârziere in efectuarea plaţilor si nici nu va fi răspunzător in caz de reziliere a contractului pentru
neîndeplinirea sale, daca si numai in limitele in care întârzierea in executare sau neexecutarea obligaţiilor
asumate sunt determinate in exclusivitate de forţa majora.
17.5. - In cazul in care oricare dintre parţi considera ca a intervenit un caz de forţa majora care fac
imposibila executarea obligaţiilor sale, aceasta trebuie sa notifice imediat cealaltă parte asupra acestui
lucru, furnizând detalii asupra naturii, duratei estimate si consecinţelor probabile ale evenimentului
respectiv. De asemenea, partea care invoca apariţia unui caz de forţa majora are obligaţia de a lua orice
masuri care ii stau la dispoziţie in vederea limitării consecinţelor si înlăturării imposibilităţii de executare
a obligaţiilor sale in cel mai scurt timp.
17.6. - Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor pana la apariţia acesteia.

18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
18.1 – Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătura cu îndeplinirea
contractului.
18.2 – In termen de maxim 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile contractante se vor notifica
reciproc in scris asupra poziţiilor adoptate, precum si cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea
disputei respective. In cazul in care vor considera necesar, părţile se pot întâlni in scopul soluţionării
disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde in termen de 10 zile de la cererea transmisa de cealaltă
parte referitor la soluţionarea pe cale amiabila a disputei.
18.3. – Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, ACHIZITORUL si PRESTATORUL
nu reuşesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti aflate in raza teritoriala in care ACHIZITORUL are sediul.

19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării
21. DISPOZIŢII FINALE
21.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act additional .
21.2. - Contractul (plus anexele) conţine …..... pagini, din care:

22.3. - Prezentul contract este încheiat azi ______________________, în trei exemplare, un exemplar
pentru furnizor r şi două exemplare pentru Achizitor, cu aceeaşi valoare juridică.




        Achizitor,                    Prestator,

								
To top