Revotek LC IFU for translation 260808 CZ by HC121001055939

VIEWS: 3 PAGES: 9

									ENGLISH                        ČESKY

Prior to use, carefully read the instructions for   Před použitím si pečlivě přečtěte návod
use.                          k použití.
REVOTEK LC                       REVOTEK LC

LIGHT-CURED RESIN FOR TEMPORARY            SVĚTLEM TUHNOUCÍ PRYSKYŘICE NA
CROWN, BRIDGE, INLAY & ONLAY              PROVIZORNÍ KORUNKY, MŮSTKY, INLEJE
                            A ONLEJE

REVOTEK LC is a new light-cured single-        REVOTEK LC je nová světlem tuhnoucí
component sculptable composite resin for        jednosložková tvarovatelná kompozitní
temporary inlays, onlays, crowns and bridges.     pryskyřice na provizorní inleje, onleje, korunky
                            a můstky.
For use only by a dental professional in the      K použití pouze ve stomatologické praxi v
recommended indications                doporučených indikacích.
RECOMMENDED INDICATIONS                DOPORUČENÉ INDIKACE
Fabrication of temporary crowns, bridges, inlays    Zhotovení provizorních korunek, můstků, inlejí
and onlays.                      a onlejí.

CONTRAINDICATIONS                   KONTRAINDIKACE
In rare cases the product may cause sensitivity    V ojedinělých případech může výrobek
to some persons. If such reactions are         způsobit citlivost u některých osob. Jestliže
experienced, discontinue the use of the product    jsou zaznamenány takové reakce, výrobek
and refer to a physician.               více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

DIRECTIONS FOR USE                   NÁVOD K POUŽITÍ
I . DIRECT METHOD (in the patient’s mouth)       I. PŘÍMÁ METODA (v ústech pacienta)
A. Temporary Crowns & Bridges             A. Provizorní korunky a můstky
1. Transfer of putty stick to the storage case     1. Přemístění tmelové tyčinky do pouzdra
Transfer putty stick from the aluminum foil pack    Tmelovou tyčinku vyjměte z alobalu a umístěte
into the storage case provided in the         do pouzdra přiloženého v úvodní sadě.
Introductory Set.                   Poznámka:
Note :                         1) Po přemístění tmelové tyčinky do pouzdra
1) When putty stick is transferred to the storage   anebo po jejím spotřebování dbejte, abyste
case or is dispensed, handle with care in order    předešli kontaminaci.
to prevent contamination.               2) Při opakovaném používání pouzdra se z
2) If the storage case is used repeatedly, fine    víčka pouzdra mohou uvolňovat brusné
abrasion fragments may be produced from the      částečky. Je to způsobeno jeho strukturou. Při
lid because of the structure of the case. When     výměně pasty zkontrolujte, zda je vnitřek
paste is replaced, make sure that the inside of    pouzdra čistý. Pokud je znečištěný, vyčistěte
the case is clean. If it is dirty, clean with cotton  jej vatou namočenou v alkoholu.
moistened with alcohol.                2. Dávkování materiálu
2. Dispensing material                 Špachtlí oddělte potřebné množství materiálu.
Dispense the required amount of material using     Prsty v rukavici pastu vytvarujte tak, aby šla
the spatula.                      snadno umístit na pilíř. Prsty materiál
Adjust the shape of paste with gloved fingers to    několikrát jemně promněte, aby změkl.
allow easy placement onto the abutment. To       Poznámka:
soften the material, lightly knead several times    1) Před použitím nezahřívejte. Materiál by se
with the fingers.                   začal lepit a manipulace s ním by byla
Note :                         obtížnější.
1) Do not warm up before use. The material will    2) Nemněte příliš, aby se materiál nezačal
become sticky, making it much more difficult to    lepit.
handle.                        3) Po nadávkování pouzdro ihned uzavřete,
2) Do not knead excessively, or the material will   abyste materiál ochránili před světlem.
become sticky.                     3. Příprava natlačení materiálu na pilíř.
3) After dispensing, immediately close the       Materiál si připravte tak, aby se vešel do
storage case to protect the material from light.    mezery mezi pilířovým a přilehlým zubem.
3. Preparations for pressing material onto the     Účinné je vytvarovat materiál předem tak, aby
abutment.                       se snadno dostal na místo (obr. A–3a),
Make preparations in such a way as to ensure      případně ještě před natlačením hmoty na pilíř
that the mass of material fits into the space     vložit na příslušné místo jinou pastu (obr. A–
between the abutment and the adjacent tooth. It    3b).
is effective to shape the material in advance so    Poznámka:
that it goes into the space easily (Picture A-3a),   Pokud jsou na pilířovém zubu podsekřiviny,
or to put another paste in the space before the    vyplňte je voskem a poté naneste materiál.
mass is pressed onto the abutment (Picture       4. Natlačení materiálu na pilíř
A-3b).                         Materiál natlačte na pilíř a prsty nebo špachtlí
Note :                         vytvořte hrubou konturu.
If any undercuts are present on the abutment,     Poznámka:
block out with wax before placing material.      Špachtlí nebo prsty naneste GC Cocoa Butter
4. Pressing material onto the abutment         nebo vazelínu pro snazší tvarování materiálu a
Press the material onto the abutment and        lesklejší povrchy. Pro dodatečné nanášení
roughly contour with the fingers or spatula.      materiálu provizorně vytvrďte a karbidovým
Note :                         vrtákem nebo podobným nástrojem odstraňte
Apply GC Cocoa Butter or Vaseline to the        pokrývaný povrch.
fingers or spatula to help shape the material     5. Tvarování materiálu: Krok 1
more easily and to make the surfaces glossier.     Nechte pacienta jemně skousnout pro zjištění
For additional application of material, temporarily  okluzálního povrchu a upravte skus. Zároveň
light cure and remove the coated surface        upravte a konturujte okraj bukálního povrchu.
using a laboratory carbide bur, etc.          6. Tvarování materiálu: Krok 2
5. Shaping material : Step 1              Dle potřeby znovu upravte okraje a konturujte
Let the patient bite softly to register the occlusal  proximální a lingvální povrchy. Za pomoci
surface and adjust occlusion. Also adjust and     vhodného materiálu odstraňte veškerý
contour the margin of the buccal surface.       přebytečný materiál, zejména z
6. Shaping material : Step 2              interproximálních povrchů.
Adjust the margin again as necessary, and       Poznámka:
contour the proximal and lingual surfaces. Using    1) Pokud tvarování materiálu trvá příliš dlouho,
an appropriate instrument, remove any excess      může se začít lepit. V takovém případě
material, particularly from interproximal spaces.   naneste na prsty nebo nástroj GC Cocoa
Note :                         Butter nebo vazelínu. Pokud je potřeba přidat
1) If shaping the material takes a long time, it    materiál, provizorně vytvrďte světlem a za
may become sticky. In this case, apply GC       pomoci laboratorního karbidového vrtáku
Cocoa Butter or Vaseline to the fingers or      odstraňte pokrývaný povrch.
instrument. In cases where additional application   2) Zbytky materiálu, které zbudou po
of material is needed, temporarily light cure and   tvarování, se nesmějí vracet do pouzdra
remove the coated surface using a laboratory     protože již byly vystaveny okolnímu světlu.
carbide bur.                     Zlikvidujte je běžným způsobem.
2) Any material remaining after shaping should    7. Provizorní vytvrzování
not be returned for storage because it has been    Náhradu v ústech pacienta provizorně
exposed to ambient light. Dispose of it according   vytvrďte, abyste zabránili možné deformaci při
to normal practice.                  odstraňování z úst. Halogenovou polymerační
7. Temporary light curing               lampou (GC New Light LV-II, Co-bee, Coe
Temporarily light cure the restoration in the     Lunar TA apod.), vytvrzujte všechny povrchy
patient’s mouth in order to prevent possible     korunky nebo jednotky po dobu 10 sekund.
deformation during removal from the mouth.      a. Při použití plazmového oblouku (GC Flipo
Using a halogen light curing unit (GC New Light    apod.) vytvrzujte všechny povrchy korunky
LV-II, Co-bee, Coe Lunar TA or equivalent),      nebo jednotky celkem 3-5 sekund.
apply light to each surface of the crown or unit   b. Při použití LED polymerační lampy na
for a combined total of 10 seconds.          viditelné světlo (GC G-Light) vytvrzujte
a. When using a plasma arc light curing unit (GC   všechny povrchy korunky nebo jednotky
Flipo or equivalent), apply light to each surface   celkem 12 sekund v režimu rychlého
of the crown or unit for a combined total of 3-5   vytvrzování.
seconds.                       Poznámka:
b. When using a LED powered visible light       1) Před vytvrzováním se ujistěte, zda v
curing unit (GC e-Light), apply light to each     interproximálních prostorech nezůstaly zbytky
surface of the crown or unit for a combined total   materiálu. Jakékoli zbytky materiálu
of 12 seconds in the Fast cure mode.         zkomplikují vyjmutí náhrady z úst.
Note :                        2) Vyjměte a zkušebně nasaďte provizorně
1) Make sure that no excess material remains in    vytvrzenou náhradu kolmo na pilíř.
interproximal spaces before light curing. Any     8. Konečné vytvrzování
material remaining will make it difficult to remove  Konečné vytvrzování provádějte mimo
the temporary restoration from the mouth.       pacientova ústa. Halogenovou polymerační
2) Remove and trial fit the temporarily light cured  lampou (GC New Light LV-II , Co-bee, Coe
restoration perpendicular to the abutment.      Lunar TA apod.) vytvrzujte všechny bukální,
8. Final light curing                 okluzální, proximální a lingvální povrchy
Perform final polymerization outside the patient’s  korunky nebo členy po dobu 20 sekund.
mouth. Using a halogen light curing unit (GC     a. Při použití plazmového oblouku jako
New Light LV-II , Co-bee, Coe Lunar TA or       polymerační lampy (GC Flipo apod.) 3–5
equivalent), apply light for 20 seconds to each of  sekund vytvrzujte všechny povrchy korunky
the buccal, proximal, occlusal and lingual      nebo jednotky, jak je uvedeno výše.
surfaces of the crown or unit.            b. Při použití LED polymerační lampy na
a. Using a plasma arc light curing unit (GC Flipo   viditelné světlo (GC G-Light) vytvrzujte
or equivalent), apply light for 3-5 seconds to    všechny povrchy korunky nebo jednotky po
each of the surfaces of the crown or unit as     dobu 12 sekund v režimu rychlého vytvrzování.
mentioned above.                   c. Při použití stolní fluorescentní polymerační
b. Using a LED powered visible light curing unit   lampy (GC Labolight LV-III apod.) vytvrzujte
(GC e-Light), apply light in the Fast cure mode    nejméně 3 minuty.
for 12 seconds to each of the surfaces of the      Poznámka:
crown or unit as mentioned above.            1) Při použití ruční polymerační lampy dbejte,
c. When using a tabletop fluorescent light curing    abyste vnitřní povrchy každé korunky nebo
unit (GC Labolight LV-III or equivalent), light     jednotky vytvrzovali po výše uvedenou dobu.
cure for at least 3 minutes.               2) Při použití ruční polymerační lampy* závisí
Note :                          rozsah účinné polymerace na průřezové ploše
1) When using a hand held type of light curing      světlovodu. Pokud je pryskyřičná náhrada
unit, be sure to light cure the internal surface of   větší než průřezová plocha, pro účinnou
each crown or unit for the above designated       polymeraci vytvrzujte po částech.
time.                          3) Pokud je záření příliš krátké, materiál řádně
2) When using a hand held type of light curing      neztvrdne a může dojít k zabarvení.
unit*, the range of effective polymerization
depends on the cross sectional area of the light     Doba osvícení a hloubka vytvrzování
guide. If the resin restoration is larger than that,
light cure in sections for effective polymerization.              1 mm  2 mm  3 mm   4 mm
3) Too short an irradiation time will result in      *GC New Light LV-
incomplete hardening and possible             II,
discolouration.                      GC Co-bee
                             Coe LunarTA      -   3s   10 s   30 s
                             (Halogenová)
Irradiation time and Depth of cure

         1mm    2mm    3mm    4mm    * GC Flipo
                             (Plazmový oblouk)
 *GC New                                    -   -   3s    5s
 Light LV-II,
 GC Co-bee                        * GC e -Light
   Coe      -    3 sec.  10 sec.  30 sec.  (Režim rychlého
  LunarTA                                   -   6s   12 s   36 s
                             vytvrzování) (LED)
 (Halogen)
                             GC Labolight LV-
 * GC Flipo                       III (Fluorescentní)  30 s  60 s  3 min.  15 min
 (Plasma arc)    -     -    3 sec.  5 sec.

 * GC e -Light                      Poznámka: halogenové světlo: 20 s ~ 3,5 mm
 (Mode : Fast
          -    6 sec.  12 sec.  36 sec.
 cure) (LED)                      9. Úprava kontur, konečné opracování a
 GC Labolight
                             leštění
   LV- III                       Provizorní náhradu upravte pomocí
         30 sec.  60 sec.  3 min.  15 min.
 (Fluorescent)                      laboratorního karbidového vrtáku nebo
                             silikonové koncovky.
Note : Halogen light : 20 sec. ~ 3.5mm          Pro vnější přidávání použijte REVOTEK LC.
                             Pro vnitřní přidávání použijte samotuhnoucí
9. Correction of contour, finishing and polishing    pryskyřici (GC Unifast Trad, Alike), světlem
Correct the temporary restoration using a        tuhnoucí pryskyřici (GC Unifast LC) nebo
laboratory carbide bur or silicone point.        tekutý kompozit podle návodu k jejich použití.
For an external addition, use REVOTEK LC. For      Pro dosažení lesklého a vysoce estetického
an internal addition, use a self-curing resin (GC    vzhledu vyleštěte plstěným anebo semišovým
Unifast Trad, Alike), a light-cured resin (GC      kotoučkem.
Unifast LC) or a flowable composite according to     Poznámka:
its instructions for use.                1) K obroušení ztvrdlé zubní náhrady
Polish with a felt or chamois wheel to provide a  doporučujeme použít laboratorní karbidový
glossy and beautiful appearance.          vrták.
Note :                       Pokud používáte jemný diamantový vrták jako
1) It is recommended to use a laboratory carbide  např. GC Smooth Cut, příp. ocelový vrták
bur to grind the hardened restoration.       odstraňte nejprve nezpolymerovanou vrstvu
When using a fine diamond bur such as GC      pomocí laboratorního karbidového vrtáku nebo
Smooth Cut, or a steel bur, first remove the    alkoholu, aby se diamantový, příp. ocelový
unpolymerized layer with a laboratory carbide    vrták nepřilepil.
bur or alcohol to prevent the diamond or steel   2) Před doléváním GC Unifast Trad, Alike
bur from clogging.                 nebo GC Unifast LC dovnitř náhrady vyvrtejte
2) Before GC Unifast Trad, Alike or GC Unifast   do okluzálního nebo bukálního povrchu otvor,
LC is additionally poured onto the inside of the  aby přebytečná pryskyřice odtékala a
restoration, drill a hole into the occlusal or   provizorní náhrada se řádně usadila.
buccal surface to allow discharge of excess     10. Dokončení
resin so that the temporary restoration can be   Dokončenou provizorní náhradu zafixujte
properly seated.                  pomocí GC Freegenol Temporary Pack nebo
10. Completion                   podobného provizorního cementu.
Cement the completed temporary restoration     11. Oprava
using GC Freegenol Temporary Pack or        Přicementovanou provizorní náhradu lze v
equivalent temporary cement.            případě potřeby opravit v pacientových ústech
11. Repair                     za pomoci REVOTEK LC nebo samotuhnoucí
If needed, the cemented temporary restoration    pryskyřice (GC Unifast Trad, Alike), světlem
can be repaired in the patient’s mouth using    tuhnoucí pryskyřice (GC Unifast LC) nebo
REVOTEK LC or a self-curing resin (GC Unifast    tekutého kompozitu použijte dle příslušného
Trad, Alike), a light-cured resin (GC Unifast LC)  návodu k použití.
or a flowable composite according to its      a. Laboratorním karbidovým vrtákem odstraňte
instructions for use.                vrstvu povrchu určeného k opravě.
a. Remove a layer of the surface to be repaired   Pro dosažení optimálních výsledků aplikujte
using a laboratory carbide bur.           pryskyřičné bondovací činidlo (GC Reline Hard
For optimal results, apply a resin bonding agent  Bonding Agent) a osušte vzduchovou
(GC Reline Hard Bonding Agent) to the area and   stříkačkou.
dry with an air syringe.              b. Materiál vložte na místo, vytvarujte, vytvrďte
b. Place material over the area, shape, cure and  a vyleštěte.
polish.
                          B. Provizorní Inleje a Onleje
B. Temporary Inlays & Onlays            1. Přemístění tmelové tyčinky do pouzdra
1. Transfer of putty stick to the storage case   Postupujte dle pokynů uvedených v části A1.
Follow instructions as described under A1      2. Dávkování materiálu
above.                       Postupujte dle pokynů uvedených v části A2.
2. Dispensing material               3. Příprava na aplikaci materiálu do inlejové
Follow instructions as described under A2      kavity
above.                       Vyplňte podsekřivá místa skloionomerním
3. Preparations for applying material into the   cementem (VLC)/ linerem.
inlay cavity                    4. Vtlačení materiálu do inlejové kavity
Block out undercuts with a (VLC) glass ionomer   Vtlačte materiál do kavity a prsty nebo špachtlí
cement. Apply GC Cocoa Butter or Vaseline to    nahrubo vytvarujte.
all surfaces of the preparation, including the     Poznámka:
(VLC) glass ionomers base / liner.           Pro snazší tvarování materiálu a lesklejší
4. Pressing material into the inlay cavity       povrch naneste na prsty nebo špachtli GC
Press the material into the cavity and roughly     Cocoa Butter nebo vazelínu.
contour with the fingers or spatula.          Pro přidání materiálu provizorně vytvrďte a
Note :                         pokrývaný povrch odstraňte laboratorním
Apply GC Cocoa Butter or Vaseline to the        karbidovým vrtákem nebo podobným
fingers or spatula to help shape the material     nástrojem.
more easily and to make the surface glossier.     5. Tvarování materiálu: Krok 1
For additional application of material, temporarily  Nechte pacienta jemně skousnout pro zjištění
light cure and remove the coated surface        okluzálního povrchu a upravte skus.
using a laboratory carbide bur, etc.          6. Tvarování materiálu: Krok 2
5. Shaping material : Step 1              V případě potřeby upravte okraje. Vhodným
Let the patient bite softly to register the occlusal  nástrojem odstraňte veškerý přebytečný
surface and adjust occlusion.             materiál.
6. Shaping material : Step 2              Poznámka:
Adjust the margin as necessary. Using an        1) Pokud tvarování materiálu trvá příliš dlouho,
appropriate instrument, remove any excess       materiál začíná lepit. V takovém případě
material.                       naneste na prsty nebo nástroj GC Cocoa
Note :                         Butter nebo vazelínu. Pokud je potřeba přidat
1) If shaping the material takes a long time, it    další materiál, provizorně vytvrďte a
may become sticky. In this case, apply GC       laboratorním karbidovým vrtákem odstraňte
Cocoa Butter or Vaseline to the fingers or       pokrývaný povrch.
instrument. In cases where additional application   2) Zbytky materiálu, které zbudou po
of material is needed, temporarily light cure and   tvarování, se nesmějí vracet do pouzdra,
remove the coated surface using a laboratory      protože již byly vystaveny okolnímu světlu.
carbide bur.                      Zlikvidujte je běžným způsobem.
2) Any material remaining after shaping should     3) Pro snazší vyjmutí z úst lze do inleje
not be returned for storage because it has been    zapíchnout špendlík.
exposed to ambient light. Dispose of it according   7. Provizorní vytvrzování
to normal practice.                  Náhradu provizorně vytvrďte v pacientových
3) For ease of removal, you can insert a pin into   ústech, abyste zabránili její možné deformaci
the inlay.                       při odstraňování z úst.
7. Temporary light curing               Doporučená doba a poznámky ohledně
Temporarily light cure the restoration in the     vytvrzování jsou uvedeny v části A7.
patient’s mouth in order to prevent possible      8. Konečné vytvrzování
deformation during removal from the mouth.       Konečnou polymerizaci provádějte mimo ústa
For curing time recommendations and notes see     pacienta.
above under A7.                    Doporučená doba a poznámky ohledně
8. Final light curing                 vytvrzování jsou uvedeny v části A8.
Perform final polymerization outside the patient’s   9. Úprava kontur, konečné opracování a
mouth.                         leštění.
For curing time recommendations and notes see     Pokyny a poznámky jsou uvedeny v části A9.
above under A8.                    10. Dokončení
9. Correction of contour, finishing and polishing.   Dokončenou provizorní náhradu zafixujte
For instructions and notes see above under A9.     pomocí GC Freegenol Temporary Pack nebo
10. Completion                  ekvivalentního provizorního cementu.
Cement the completed temporary restoration    11. Oprava
using GC Freegenol Temporary Pack or       Pokyny jsou uvedeny v části A11.
equivalent temporary cement.           12. Vyjmutí z úst
11. Repair                    Inlej rozřežte vhodným vrtákem.
For instructions see above under A11.
12. Removal from the mouth            II. NEPŘÍMÁ METODA (na modelu z
Cut the inlay with an appropriate bur.      kamenné sádry)
                         1. Při zhotovování náhrady z REVOTEK LC na
II. INDIRECT METHOD (on the stone model)     modelu z kamenné sádry naneste malé
1. When a REVOTEK LC restoration is made on    množství GC Cocoa Butter nebo vazelíny na
the stone model, apply a small amount of GC    místo, jež přijde do kontaktu s výrobkem.
Cocoa Butter or Vaseline to the area which will  2. Dodržujte pokyny uvedené v sekci I. PŘÍMÁ
come in contact with the product.         METODA
2. Follow instructions described in I.DIRECT
METHOD.                     III. KOMBINOVANÉ POUŽITÍ S HOTOVÝMI
                         PLASTOVÝMI ESTETICKÝMI
III. COMBINED USE WITH READY-MADE        PROVIZORNÍMI KORUNKAMI
PLASTIC AESTHETIC TEMPORARY           1. Při použití plastových celkových
CROWNS                      provizorních korunek
1. When a plastic full temporary crown is used  a. Na vnitřní povrch plastové celkové
a. Apply a resin bonding agent (GC Reline Hard provizorní korunky naneste pryskyřičné
Bonding Agent) to the internal surface of the  bondovací činidlo (GC Reline Hard Bonding
plastic full temporary crown.          Agent).
Note :                      Poznámka:
More stable adhesion can be obtained by     Pro lepší přilnavost lze ještě před aplikací
roughening the internal surface of the full   pryskyřičného bondovacího činidla zdrsnit
temporary crown with a paper cone shaped     vnitřní povrch celkové provizorní korunky
point or other instrument before application of papírovým kónickým hrotem nebo jiným
the resin bonding agent.             nástrojem.
b. Fill the temporary crown with REVOTEK LC   b. Provizorní korunku vyplňte pomocí
and press it onto the abutment.         REVOTEK LC a natlačte na pilíř.
c. Apply light to the outside of the crown for  c. Světlem provizorně vytvrďte vnější povrch
temporary polymerization as described in     korunky, jak je uvedeno v sekci I.PŘÍMÁ
I.DIRECT METHOD,                 METODA,
A7 Temporary light curing.            A7 Provizorní vytvrzování.
d. After removing the crown from the patient’s  d. Po vyjmutí korunky z pacientových úst
mouth, follow instructions described in I.DIRECT postupujte dle pokynů uvedených v sekci I.
METHOD, A concerning final light curing,     PŘÍMÁ METODA, A týkající se konečného
correction of contour, finishing, polishing and vytvrzování, korekce kontur, konečného
completion.                   opracování, leštění a dokončení.
2. When a plastic veneer-like partial temporary 2. Při použití plastové fazetované částečné
crown is used                  provizorní korunky
a. Apply a resin bonding agent (GC Reline Hard a. Na vnitřní povrch plastové fazetované
Bonding Agent) to the internal surface of the  částečné provizorní korunky naneste
plastic veneer-like partial temporary crown.   pryskyřičné bondovací činidlo (GC Reline Hard
Note :                        Bonding Agent).
More stable adhesion can be obtained by        Poznámka:
roughening the internal surface of the partial    Pro lepší přilnavost lze ještě před aplikací
temporary crown with a paper cone shaped       pryskyřičného bondovacího činidla zdrsnit
point or other instrument before application of    vnitřní povrch celkové provizorní korunky
resin bonding agent.                 papírovým kónickým hrotem nebo jiným
b. Press REVOTEK LC onto the abutment.        nástrojem.
Then, press the partial temporary crown over the   b. Natlačte REVOTEK LC na pilíř. Poté na
material, shape it and for temporary         materiál natlačte částečnou provizorní
polymerization apply light to the buccal and     korunku, vytvarujte a provizorně vytvrďte na
lingual surfaces in that order as described in    bukální a lingvální ploše, za účelem popsaným
I.DIRECT METHOD, A7 Temporary light curing.      v části I. PŘÍMÁ METODA, A7 Provizorní
c. After removing the crown from the patient’s    vytvrzování.
mouth, follow instructions described in I.DIRECT   c. Po vyjmutí korunky z pacientových úst,
METHOD, A concerning final light curing,       postupujte dle pokynů uvedených v části I.
correction of contour, finishing, polishing and    PŘÍMÁ METODA, A týkající se konečného
completion.                      vytvrzování, úpravy kontur, konečného
IV. COMBINED USE WITH READY-MADE           opracování, leštění a dokončování.
TRANSPARENT PLASTIC STRIP CROWN            IV. KOMBINOVANÉ POUŽITÍ S HOTOVÝMI
FORMS                         TRANSPARENTNÍMI PLASTOVÝMI
1. Adjust the cervical area of the plastic strip   PÁSKOVÝMI FORMAMI NA KORUNKY
crown form using crown scissors and burs, and     1. Nůžkami a vrtáky na korunky upravte
make an escape hole in the occlusal or buccal     cervikální oblast plastové formy a na
surface. Trial fit it in the patient’s mouth.     okluzálním anebo bukálním povrchu vytvořte
2. Lightly knead REVOTEK LC several times.      odtokový otvor.
Fill the strip crown form with material and press   2. REVOTEK LC několikrát zlehka promněte.
it to the abutment.                  Páskovou formu na korunky naplňte
Remove excess material.                materiálem a natlačte na pilíř.
3. For temporary polymerization, apply light to all  Odstraňte přebytečný materiál.
surfaces of the crown form as described in      3. Pro provizorní vytvrzení aplikujte světlo na
I.DIRECT METHOD, A7 Temporary curing.         všechny povrchy korunky tak, jak je uvedeno v
4. After removing the crown form from the       části I. PŘÍMÁ METODA, A7 Provizorní
patient’s mouth, for final polymerization apply    vytvrzování.
light to each surface as described in I.DIRECT    4. Po vyjmutí formy na korunky z úst pacienta
METHOD, A8 Final light curing. Remove the       proveďte konečnou polymeraci osvícením
crown form using a sharp instrument, and       každého povrchu tak, jak je uvedeno v části I.
trim and finish the temporary restoration. Seat in  PŘÍMÁ METODA, A8 Konečné vytvrzování.
the patient’s mouth using the temporary cement.    Ostrým nástrojem vyjměte formu na korunku a
                           ořežte a konečně opracujte provizorní
                           náhradu. Usaďte do pacientových úst za
                           pomoci provizorního cementu.
STORAGE                        USKLADNĚNÍ
Store in a cool and dark place away from high     Skladujte na chladném a suchém místě,
temperature and direct sunlight or intense      chraňte před vysokými teplotami a přímým
ambient light.                    slunečním světlem anebo intenzivním okolním
(Shelf life : 2 years from date of manufacture)    světlem.
                           (Trvanlivost: 2 roky od data výroby)
SHADE                        ODSTÍN
B2 (based on Vita® shades)              B2 (podle vzorníku Vita®)
Vita® is a registered trademark of Vita       Vita® je registrovanou obchodní známkou Vita
Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.         Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo.

PACKAGE                       BALENÍ
1. Introductory Set                 1. Úvodní sada
Pack of putty stick 16g, storage case (1), plastic  Balení s tmelovou tyčinkou 6 g, pouzdrem (1),
spatula No. 2 (1)                  plastovou špachtlí č. 2 (1)
2. Refill                      2. Náhradní náplň
3 packs of putty stick 16g              3 balení s tmelovou tyčinkou 16 g

CAUTION                       UPOZORNĚNÍ
1. In case of contact with eyes, flush        1. V případě zasažení očí, okamžitě
immediately with water and refer to a physician.   vypláchněte vodou a obraťte se na lékaře.
2. Do not use or store near fire.          2. Nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti
3. Take care not to swallow the paste.        ohně.
4. Do not mix with other materials.         3. Vyvarujte se polknutí pasty.
5. When using a light curing unit, wear eye     4. Nemíchejte s jinými materiály.
protection glasses. Do not look directly into the  5. Při práci s polymerační lampou používejte
light.                        ochranné brýle. Nedívejte se přímo do světla.

REVOTEK LC                      REVOTEK LC
I. DIRECT METHOD A                  I. PŘÍMÁ METODA A

								
To top