Micro organebau

Document Sample
Micro organebau Powered By Docstoc
					Amcanion dysgu:
• Bod gan ficro-organeddau rôl bwysig i’w
chwarae yn y broses o bydru
• Bod gan ficro-organeddau fuddion posibl
i’r amgylchedd.
• Ymchwilio i sut gall micro-organeddau
dorri gwastraff i lawr, glanhau llygredd a
helpu i gynhyrchu biodanwyddau
‘ Ar gyfer beth mae microbau’n
     ddefnyddiol?’


             Fel dosbarth ysgrifennwch gymaint o
              syniadau â phosibl ar y sleid hwn.
                Ni ddylech wneud unrhyw
              ddyfarniadau am yr atebion nes i’r
             holl syniadau gan y dosbarth wedi’u
              casglu a nes bod trafodaethau’n
                     digwydd
  Allwch chi feddwl am unrhyw
drychinebau olew sydd wedi bod yn
  y newyddion yn ddiweddar?
          8
>>  0  >>  1  >>  2  >>  3  >>  4  >>
          7
>>  0  >>  1  >>  2  >>  3  >>  4  >>
          6
>>  0  >>  1  >>  2  >>  3  >>  4  >>
          5
>>  0  >>  1  >>  2  >>  3  >>  4  >>
          4
>>  0  >>  1  >>  2  >>  3  >>  4  >>
          3
>>  0  >>  1  >>  2  >>  3  >>  4  >>
>>  0  >>  1  >>  2  >>  3  >>  4  >>
>>  0  >>  1  >>  2  >>  3  >>  4  >>
Crwyn
Banana  Beth sy’n mynd i mewn i’ch compost chi? Cwdynnau
                          te
        Gwastraff
         o’r ardd                Crwyn
                             tatws
                       Hen lysiau
      Plisg wyau

      Sut mae micro-organeddau’n ymwneud â phydru
 Mae’r math hwn o wastraff yn fioddiraddadwy sy’n golygu y
 gall gael ei dorri i lawr i sylweddau symlach gan ficrobau
 dadelfennu a ffurfiau bywyd eraill megis mwydod.

 Mae microbau’n gwneud resbiradaeth ac yn cael eu hegni
 o’r gwastraff hwn. Maen nhw angen yr egni hwn i dyfu, a’r
 sgil gynnyrch yw compost.

 Mae compost yn wych ar gyfer yr ardd oherwydd ei fod yn
 rhoi maetholion hanfodol i’r pridd ac yn gwella’i strwythur.
 Mae compostio’n lleihau’r maint
 o wastraff sy’n cael ei roi mewn
 safleoedd tirlenwi.

 Dydy gwastraff o’r gegin a’r ardd
 sy’n cael ei gladdu mewn safleoedd
 tirlenwi ddim yn gallu pydru’n iawn
 oherwydd diffyg ocsigen.

 Bydd y safle’n dechrau drewi ac
 oherwydd yr amgylchiadau anaerobig
  sy’n datblygu, mae cymysgedd o
 ficrobau’n torri’r deunydd organig
  i lawr, gan allyrru methan a charbon
  deuocsid.
  Mae methan yn nwy tŷ gwydr
 sy’n cyfrannu at gynhesu byd-eang
                               Mae awyr yn cael
                               ei fyrlymu i mewn
                               ac mae’r bacteria
                                da yn lluosi gan
                    Wedyn mae’n suddo   dreulio’r bacteria
                                  niweidiol
                     i’r gwaelod ac yn
        Yn gyntaf, mae      ffurfio ‘cawl’ ar y
     carthffosiaeth yn cael ei      pen uchaf
      hidlo i gael gwared ar
       bethau solet megis
       brwsys dannedd!
                    Wedyn mae’n
                    cael ei anfon  Mae’r llaid sydd ar
        Mae popeth sy’n mynd   at danciau
        i lawr eich toiled fel          ôl ar y gwaelod yn
                      awyru
         arfer yn gorffen            cael ei gynhesu…
          mewn gwaith
          carthffosiaethSut mae micro-organeddau’n cyfrannu at dorri gwastraff i lawr
Hmmm… pam mae cwdynnau plastig yn
                      Mae hynny’n bwynt da!
 cymryd mor hir i dorri i lawr? Os mai
                       Trafodwch gyda’ch
bacteria sy’n torri’r bag i lawr, pan nad
                       partner beth rydych
 ydym yn gallu arunigo’r bacteria a’u
                      chi’n meddwl fyddai ei
 hannog i dyfu mewn niferoedd mwy?
                        angen er mwyn i’r
                       bacteria dyfu mewn
                        niferoedd mawr.
 Mae’n wir! Cafodd disgybl 16
  oed y syniad ynglŷn â ni’r
microbau sy’n diraddio plastig!
  Rhoddodd e rywfaint o
 eitemau’r tŷ at ei gilydd er
  mwyn gwneud cyfrwng i’r
 bacteria dyfu ynddo. Ar ôl
 gwneud profion i arunigo’r
bacteria, gwnaeth ein hannog i
 luosi a rhoddodd stribedi o
gwdynnau plastig i ni eu torri i
  lawr! Dim ond 6 wythnos
     gymerodd hi!
 Allwch chi feddwl am unrhyw syniadau am beth allai fod yn
 ddefnyddiau pwysig ar gyfer microbau yn y dyfodol?Rydw i wedi darganfod
 microbau sy’n…
 Sut gall micro-organeddau gyfrannu at gynhyrchu
         biodanwyddau?
  Lluniwch daflen neu boster sy’n esbonio manteision ac
    anfanteision defnyddio micro-organeddau ar gyfer
            biodanwyddau.
Cofiwch ddefnyddio mwy na dwy ffynhonnell wybodaeth er
      mwyn gwella dibynadwyedd eich gwaith
Trafodwch gyda’ch partner:

• Fod gan ficro-organeddau rôl bwysig i’w chwarae yn y broses
 o bydru…

•  Bod gan ficro-organeddau fuddion posibl i’r…

•  Y gall micro-organeddau dorri gwastraff i lawr, glanhau
  llygredd a helpu i gynhyrchu biodanwyddau…Canlyniadau dysgu
        Clic yma i ar y ddau
      Alt +Alt + Clicesbonio sut y flwch coch+i Clic yma i esbonio sut y
                        Alt
         dysgoch dau beth yr ydych wedi dysgoch chi hyn!
      ysgrifennuchi hyn!            ei
               ddeall yn dda!

                 Alt + Clic yma i esbonio pam nad
            Alt Alt + Clic y tri blwch Alt + Clic
 Alt + Clic yma i esbonio + Clic ar yma i esbonio gwyrdd i yma i esbonio
          ysgrifennu y dysgoch a hyn o o’r blaen
              lle yn glir chi hyn!
 lle y dysgoch chi hyn! ydych tri pethammwyn hyd, yneu i esbonio
      Alt + Clic ar y blwch glas er wyddoch lle dysgoch chi hyn!
       ysgrifennu un pam fod gennych ddiddordeb yn yr hyn a
              peth nad ydych o hyd yn
                    am hyn!
               gwestiwn yr gennych! Oes
     siwr ohono, neu ysgrifennwydhoffech gael yna rywun
Alt + clic i deipio testun


 Shift + clic i gylchdroi
              arall yn y dosbarth gyda’r pwynt yma yn y
              ateb iddo.
    gyda’r cloc
                    ddau flwch canol?
Ctrl + Alt + clic i leihau Ctrl + clic i chwyddo


Cuddio cyfarwyddyd
 Dangos cyfarwyddyd

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:38
posted:10/1/2012
language:Unknown
pages:24