sc501010254 by rcvqFJ

VIEWS: 4 PAGES: 26

									         ซอฟต์แวร์ท่ีน่าสนใจ

จัดทำโดย
นำงสำว ระวีวรรณ จิตโตภำส
Linux + SAMBA
ความสามารถของซอฟต์แวร์


 Samba คืออะไร

 เป็ นชุดของโปรแกรมสำหรับสร้ำงให้ Linux หรือ Unix
 Server ทำงำนเป็ น File Server และ Printer Server
 ความสามารถของซอฟต์แวร์
            ควำมเป็ นมำของ Samba

    ่       ่       ่   ่
เป็ นกลุมของโปรแกรมทีทำงำนร่วมกันเพือให้เครืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย หรือ
client สำมำรถเรียกใช้ไฟล์และพรินเตอร์ของไฟล์เซิรฟ์ เวอร์ได้ โดยถูกสร้ำงให้
ทำงำนผ่ำนโปรโตคอล SAM ( Server Message Block ) และโปรโตคอล
  CIFS ( Common Internet Filesystem ) เป็ นกติกำกำรแชร์ดสก์และ ิ
             ่        ่
   พรินเตอร์ระหว่ำงเครืองคอมพิวเตอร์ผำนระบบเน็ตเวิร์กแบบหนึง  ่
           ผูริเริ่มเขียนโปรแกรม Samba
            ้
คุณ แอนดรูว์ ทริดเจลล์
( Andrew Tridgell )
  ประโยชน์ของซอฟต์แวร์น้ ี คือ

Samba เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้เพือแชร์ดสก์และพรินเตอร์ ซึงเป็ นโปรแกรมที่
              ่   ิ         ่
            ่
         น่ำเชือถือมำก มีควำมรวดเร็ว
             ่
 และสำมำรถใช้ร่วมกับเครืองลูกข่ำยแบบต่ำงๆได้หลำกหลำยมำกกว่ำ
 ประโยชน์ของซอฟต์แวร์น้ ี คือ


                ่
          ข้อสรุปทีน่ำสนใจว่ำ
Samba เป็ น SBM Server เพียงระบบเดียวเท่ำนันทีสำมำรถ
                        ้ ่
            ่ี
รองรับระบบเครือข่ำยทีมผูใ้ ช้งำนพร้อมกันเป็ นจำนวนหลำยๆ
        หมืนโดยไม่มอำกำร crash
         ่      ี
ลักษณะของซอฟต์แวร์
Free Software
ชุดของโปรแกรม Samba นี้จะให้ source code มาด้วย
ภายใต้ลิขสิทธิ์ แบบ GUN Public License ( GPL )
  คือผูใ้ ช้สามารถนาไปใช้สามารถนาไปใช้งานอย่างไรก็ได้
( จะดัดแปลง source code แล้วไปขายต่อก็ได้ ไม่ห้าม )
 แต่มีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวคือ source code ที่ได้รับการ
ดัดแปลงแล้วต้องเป็ นสมบัติสาธารณะด้วย คือ ให้ผูอ่ื นสามารถ
                        ้
 นาไปใช้และแก้ไขดัดแปลงต่อไปฟรีได้ด้วย นั่นคือ โปรแกรมที่
  ดัดแปลงแล้วก็จะมีลิขสิทธิ์ แบบ GPL ด้วยเหมือนกัน
เหตุผลที่น่าสนใจ
               เพราะ
 ในปจจุบันมีผูใ้ ช้จานวนมากได้ติดตั้งและใช้งาน Samba เป็ น
  ั
        File Server และ Printer Server
ซึ่งส่วนมากจะนาไปแทน Windows NT และ NetWare กันมาก
ขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลที่ว่า Linux และ Samba มีความน่าเชื่อถือ
 ได้สงมาก แฮงค์มาก และเมื่อติดตั้งกับฮาร์ดแวร์ท่ีมีสเป็ คต่าๆ เช่น
   ู
เครื่อง 486 หรือ Pentium 75 ก็สามารถทางานได้ดีและมีประสิทธิ์
     ภาพสูง และสุดท้ายคือมีราคาถูกที่สด คือ ฟรี
                      ุ
จะหาซอฟต์แวร์ Samba ได้จากที่ไหน
สามารถดาวโหลดซอร์สโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดได้จาก
      เว็บไซต์ของ Samba

           คือ
       www.samba.org
          หรือ
   ftp.samba.org , mirror site ต่างๆ
โดยจะอยู่ที่ /pub/samba และใช้ชื่อไฟล์ว่า

sambalatest.tar.gz ซึ่งซอร์สโปรแกรมนี้จะต้อง compile

ด้วย C compile ให้เป็ นไฟล์ binary เสียก่อน แล้วจึงจะ

install ลงไปเพือใช้รันได้
        ่
สาหรับผูใ้ ช้งาน Linux , Solaris หรือ Unix แบบอื่ นๆที่ต้องการ
โปรแกรม Samba ชนิดที่ compile เป็ นไฟล์ binary ให้เรียบร้อย
         แล้ว สามารถจะดาวโหลดได้ท่ี
    /pub/samba/Binary_Packages/“OS_Vendor”
   (“OS_Vendor” คือชื่อของปฏิ บัติการต่างๆ เช่น
  /pub/samba/Binary_Packages/AIX ซึ่งก็คือ samba
          สาหรับระบบ AIX นั่นเอง
  ส่วนผูใ้ ช้ RedHat Linux จะมี Samba Package ที่เป็ นไฟล์
 Binary พ่วงมาให้ในซีดีแผ่นแรกอยู่แล้วโดยจะย่อเก็บไว้เป็ นไฟล์
  ชนิด .rpm (RedHat Linux Management ) โดยใช้ชื่อว่า
samba1-x.xx.xx-px.rpm ซึ่งจะติดตั้งได้เลยโดยใช้โปรแกรม rpm
    หรือดาวโหลดจากเว็บไซต์ของ RedHat ก็ได้คือที่
          www.redhat.com/support
    สาหรับผูใ้ ช้ slackware Linux จะมี Samba package
 ที่เป็ นไฟล์ Binary พ่วงมาให้ในซีดีแผ่นแรกอยู่แล้วเช่นกัน
 โดยจะย่อเก็บไว้เป็ นไฟล์ชนิด .tgz โดยอยู่ในไดเร็คทอรีย่อย
     /slakware/N5 ( สาหรับ slakware 3.5 ) ใช้ชื่อว่า
samba.tgz ซึ่ งจะติดตั้งโดยใช้โปรแกรม pkgtool หรือ สามารถ
      ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ slackware ที่
            www.slackware.org
Samba ทาอะไรได้บ้างกับระบบ

Window ของ ไมโครซอฟต์
1. ใช้แชร์ดิสก์ของ Linux server ให้กับเครื่องที่รัน Windows

   2. ใช้แชร์ดิสก์ของเครื่องที่รัน Windows ให้กับ Linux
               server

   3. ใช้แชร์พรินเตอร์ของ Linux server ให้กับเครื่องที่รัน
             Windows

    4. ใช้แชร์พรินเตอร์ของเครื่องที่รัน Windows ให้กับ
            Linux server
ชุดโปรแกรม Samba ประกอบด้วยอะไรบ้าง
    ชุดโปรแกรม Samba ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  Smbd           Smb.conf
  Nmbd           SWAT

  Smbclient        Example and document file
  Smbrun          Smbmount และ smbumount
  Testprns
  Testparm
รูปจากเว็บไซต์

								
To top