diagonismos osde mhtrwo afalish diavouleush

Document Sample
diagonismos osde mhtrwo afalish diavouleush Powered By Docstoc
					ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΘΗΝΑ    /  /
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Θ΄
Τ.Θ. 1091 – Τ.Κ. 10110 ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Δ/νση  : Μενάνδρου 22
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο   :
FAX     :
e – mail   :
            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ………………/2010


Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες συμπλήρωσης,
συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και
γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης των γεωργών και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, την ασφάλιση και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για το έτος 2011 και με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2012
και 2013».
    Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Οικονομική – Τμήμα
Προμηθειών και Εκτέλεσης Εργασιών) μετά από την αριθμ. ../-.-2010 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕK…………….)
με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών διεξαγωγής διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την
ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων των αγροτών για το έτος 2011 και με δικαίωμα
προαίρεσης για το 2012 και 2013».


                 ΠΡΟΚΗΡΥΣ ΕΙ


ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση
του έργου «Υπηρεσίες συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων
του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας
Αίτησης (ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης των γεωργών και τα
απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, την
ασφάλιση και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για το έτος
2011 και με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013», όπως αναλυτικά περιγράφεται
στο συνημμένο ΜΕΡΟΣ Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Διακήρυξης αυτής.


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Αθήνα,
στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5 – Αθήνα), στις…………..,
ημέρα……………….. και ώρα …………… (τέλος κατάθεσης προσφορών), παρουσία της                  Σελίδα 1 από 55
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού, που θα συγκροτηθεί
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης θα γίνει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω.Κριτήριο κατακύρωσης είναι     η πλέον συμφέρουσα από οικονομική       άποψη
προσφορά.Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οδό Δομοκού 5 (στο
ισόγειο του κτιρίου) μέχρι τις 10:00 π.μ. της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν η
προσφορά δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, τότε ο εκπρόσωπός του
υποχρεούται να προσκομίσει νόμιμη εξουσιοδότηση που να του δίνει το δικαίωμα να
καταθέσει την προσφορά.

 Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με ευθύνη του
συμμετέχοντος, με οποιοδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
αυτές πρωτοκολλούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της
ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη
και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να αποσφραγιστούν.

 Όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
απευθύνεται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών
Ενισχύσεων, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, οδός Δομοκού 5, 2ος όροφος, κατά τη διάρκεια των
εργάσιμων ημερών και ωρών , και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με
εγγραφή του στον σχετικό κατάλογο. Δύναται η διακήρυξη να αποστέλλεται και ηλεκτρονικά
στους ενδιαφερόμενους, πάλι με εγγραφή στον σχετικό κατάλογο ενδιαφερόμενων, ο οποίος
τηρείται προκειμένου να σταλούν τυχόν διευκρινήσεις σε όσους επίσημα έχουν ενδιαφερθεί
για το κείμενο της διακήρυξης. Δεν απαιτείται για τη λήψη της διακήρυξης κατάθεση ποσού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει
λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που
περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη.

 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την
παραλαβή της, να ελέγξουν από άποψη πληρότητας τον συνολικό αριθμό σελίδων και, εάν
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Δ/νση Πληρωμών
Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε
περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.


Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr).
                      2
3
    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΜΕΡΟΣ Α’ 7

ΆΡΘΡΟ 1. - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ................................................. 7

ΆΡΘΡΟ 2. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ..................................................................................... 8

ΑΡΘΡΟ 3. - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..................................................................... 9

ΆΡΘΡΟ 4. - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5. - ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ........................................................ 17

ΑΡΘΡΟ 6. - ΓΛΩΣΣΑ ................................................................................................ 17

ΆΡΘΡΟ 7. - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ........ 18

ΆΡΘΡΟ 8. - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ .............................................................. 18
 Α. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ............................................................................................................. 18
 Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ........................................................................................................ 18

ΑΡΘΡΟ 9. - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................ 18

ΑΡΘΡΟ 10. - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ......................................................................................... 19
 10.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ....................................................................................... 19
 10.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ................................................................................ 19
 10.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ .................................................................................... 20

ΑΡΘΡΟ 11. - ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ ...................................................... 20

ΑΡΘΡΟ 12. - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................... 20

ΑΡΘΡΟ 13. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ....................................... 21

ΑΡΘΡΟ 14. - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................... 22
 14.1 ................................................................................. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 ................................................................................................................................... 22
 14.2 .................... ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
 ................................................................................................................................... 22
 14.3 ................................................ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 ................................................................................................................................... 23
 14.4 ...................................... ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 ................................................................................................................................... 25
 14.5 ................................................................................................ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ................................................................................................................................... 26

ΑΡΘΡΟ 15. - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ............................................................... 26

ΑΡΘΡΟ 16. - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ......................................................... 28

ΑΡΘΡΟ 17. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ....................................... 28

ΑΡΘΡΟ 18. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................... 31

ΑΡΘΡΟ 19. - ΜΕΤΑΘΕΣΗ Ή ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ............................. 31                                 4
ΑΡΘΡΟ 20. - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε............................................................ 31

ΑΡΘΡΟ 21. - ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................... 32

ΑΡΘΡΟ 22. - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ........................................... 32

ΑΡΘΡΟ 23. - ΠΛΗΡΩΜΗ .......................................................................................... 32

ΜΕΡΟΣ Β’ 33

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ............................................................................................ 33

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .........................................................................

1.1. Ο Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο ................................................ ….

1.2. Αντικείμενο του έργου .......................................................................................

ΑΡΘΡΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ..................................

ΑΡΘΡΟ 3. ΎΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ                        ΠΥΛΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ......................................................................................

3.1   Απαιτήσεις Ασφάλειας .......................................................................................
 3.1.1  ΓΕΝΙΚΑ ...................................................................................................................
 3.1.2  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ...............................................................................
 3.1.3  ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ..........................................................................
 3.1.4  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ............................................................

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ .....................................................

4.1 Προτεινόμενη δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου ως προς την Υλοποίηση
του Έργου και τη Δυνατότητα Συντονισμού των Πυλών Εισαγωγής ..........................

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ                           ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ .......

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑ ΠΥΛΗ                            ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ..........

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ .....................................................

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑ                    ΠΥΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ( ΠΥΛΗ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ) .......................................................................

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ................

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ .......................

ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ) ...............

11.1 Τεκμηρίωση χρονοδιαγράμματος .....................................................................

11.2 Συντονισμός για τμηματική αποστολή - παράδοση των                          Α.Ε.Ε. στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. .............................................................................................................

11.3 Συντονισμός για τμηματική αποδοχή αλλαγών των Α.Ε.Ε. από Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
– Διαδικασία παραλαβής .............................................................................................


                                 5
ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ................

12.1 Προμήθεια – εγκατάσταση – έλεγχος καλής λειτουργίας υλικοτεχνικής
υποδομής

12.2 Εκπαίδευση χρηστών ........................................................................................

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΤΗ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ,ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ..........................................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ................................... 46
 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................. 46
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ...................................... 47
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ .......................................... 48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................. 49
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ……………………………..
                            6
ΜΕΡΟΣ Α’
ΆΡΘΡΟ 1. - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1. Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών
  Θεμάτων».
2. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθ. 79-85 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
  δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
  ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως
  ισχύει.
4. Ο Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96)
  άρθ. 11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθ. 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ
  66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες
  ανάληψης προμηθειών του Δημοσίου».
5. Ο Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
  συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
  Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
  25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2077/66/EK του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)».
6. Ο Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/02) «Περιορισμοί στην σύναψη Δημοσίων συμβάσεων με
  πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενημέρωσης».
7. Ο Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005), τροποποίηση του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ
  30/Α/2005), περί «Μέτρων για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
  καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
8. Ο Ν. 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
  καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» άρθρο 27α (ΦΕΚ
  30/Α’/2005) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/05) και ισχύει.
9. Το Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ 138/Α/03) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
  2000/35 της 29-06-00 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
  Εμπορικές Συναλλαγές».
10. Ο Ν. 2690/5-3-99 (ΦΕΚ. 45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες
  διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. H υπ’ αριθμ. 20977/23-08-2007 (ΦΕΚ Β΄1673/23-08-2009) Κ.Υ.Α. των υπουργών
  Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των Μητρώων του Ν.
  3310/2005β όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 »
12. Ο Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153/Α΄/2007),
13. Η υπ’ αριθμ. 2/93202/0020/23-12-2008 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και
  Οικονομικών «Τροποποίηση απόφασης έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης».
14. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα
  άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη
  θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των
  Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την
  κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
15. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης
  Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων,
  προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
  Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της
  οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VΙΙΙ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
  Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου
  2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά
  τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
16. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
  της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων
  συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
  2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
  του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».                      7
17. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α΄/2007)
  συμπληρωματικώς και για θέματα διαδικασίας που δεν ρυθμίζονται από το ΠΔ 60/2007.
18. Το Π. Δ 310/96 (ΦΕΚ 214/Α/96) « Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο
  των Μ.Μ.Ε».
19. Η Κ.Υ.Α. με αρ. Δ6/Β/14826/08 (ΦΕΚ 1122/Β/17-06-2008) «Μέτρα για την βελτίωση της
  ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο και τον ευρύτερο
  δημόσιο τομέα».
20. Το άρθρο 72 του Νόμου 3842/2010 με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του
  άρθρου 32 του Ν. 3698/2008
21. Ο Ν. 3874/03.09.2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
  Εκμεταλλεύσεων»
22. Ο Ν. 3877/15.10.2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της
  αγροτικής δραστηριότητας»
23. Η υπ΄ αριθμ. 57025/05.11.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας &
  Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ …………………………………..) με
  θέμα «Έγκριση και καθορισμός λεπτομερειών διεξαγωγής διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού
  για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων των αγροτών για το έτος 2011 και με
  δικαίωμα προαίρεσης για το 2012 και 2013»
24. Η Υπ’ αριθμ. ……………… ΥΑ περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για
  την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων των γεωργών για το έτος 2011

 ΆΡΘΡΟ 2. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


    Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των
υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη Βάση Δεδομένων του
ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων για την υποβολή της Ενιαίας
Αίτησης (στο εξής ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης των γεωργών
και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος,
την ασφάλιση και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για το
έτος 2011 και με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013 (ανάλογα με τις διαθέσιμες
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης).


    Το πλήθος των δικαιούχων γεωργών, για το έτος 2011, ανέρχεται σε 1.000.000
περίπου και η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αφορά σε μέρος ή στο σύνολο της ελληνικής
επικράτειας. Για τις ανάγκες της παρούσης, η ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε τρεις
ζώνες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα Γ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο ανάδοχος ή οι
ανάδοχοι, αναλαμβάνουν το έργο συμπλήρωσης, συγκέντρωσης, και καταχώρησης των
αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης (στο εξής
ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης των γεωργών και τα απαραίτητα
στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, την ασφάλιση και
την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων των γεωργών για μία,
δύο ή/και τις τρεις ζώνες της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
διακήρυξη.


    Σημειώνεται ότι το παραπάνω αναφερόμενο πλήθος δικαιούχων γεωργών δύναται να
μειωθεί κατά τον αριθμό αυτών, που θα καταθέσουν την ΑΕΕ 2011 απευθείας στον
ΟΠΕΚΕΠΕ (περιπτώσεις δικαιούχων που δεν παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με το 2010).
Ο αριθμός των ΑΕΕ χωρίς μεταβολές δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ως την ημερομηνία
υπογραφής της παρούσας διακήρυξης καθώς και ο αριθμός των γεωργούν που θα επιλέξουν
τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να την ενεργοποίηση των ΑΕΕ τους.


Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η εκτέλεση των εξής εργασιών:

1. Επιλογή των κατάλληλων σημείων συγκέντρωσης και εισαγωγής των δεδομένων των
  Α.Ε.Ε. για το έτος 2011 για την γρήγορη, ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή της όλης
  διαδικασίας πλησίον στα σημεία των εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων

                      8
2. Συγκρότηση των απαιτούμενων συνεργείων επιτόπιας συγκέντρωσης των δεδομένων και
  ο συντονισμός των συνεργείων αυτών.
3. Σχεδιασμός και εκτέλεση τυποποιημένων ενεργειών βάσει αυστηρά καθορισμένης με την
  παρούσα διακήρυξη μεθοδολογίας ως προς τη συμπλήρωση, συγκέντρωση καταχώρηση
  των Αιτήσεων, όπως αναφέρεται την προσφορά του
4. Διάθεση από πλευράς του Αναδόχου κατ’ ελάχιστο του εξοπλισμού που κρίνεται
  απαραίτητος για την ομαλή έκβαση του έργου τόσο σε συστήματα Η/Υ όσο και σε
  λειτουργικά προγράμματα, όπως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.
5. Συμπλήρωση, συγκέντρωση και καταχώρηση των στοιχείων των Α.Ε.Ε. για το έτος 2011
  στις πύλες εισόδου του αναδόχου, αποσφαλμάτωση από αυτόν και στη συνέχεια
  ηλεκτρονική αποστολή τους προς την Κεντρική βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε θα διαθέσει στις πύλες εισαγωγής δεδομένων
που θα προτείνει ο ανάδοχος, εξελιγμένο λογισμικό εφαρμογών που παρέχει την απαιτούμενη
λειτουργικότητα ως προς την ταυτόχρονη καταχώρηση τόσο αλφαριθμητικών όσο και
γεωχωρικών δεδομένων. Επίσης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να παραδώσει στον ανάδοχο
εγκαίρως τους πλέον πρόσφατους και ποιοτικά ελεγμένους ορθοφωτοχάρτες με τις αντίστοιχα
ψηφιοποιημένες ενότητες (ILOTS) και τα ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια των αιτήσεων του
2010, τα οποία απαιτείται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του παρόντος έργου.


ΑΡΘΡΟ 3. - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ., του άρθρου 39 του ΠΔ 60/2007 και του ΠΔ 118/2007, επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού και
συγκεκριμένα :
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συμπράξεις αυτών
β) Ενώσεις εταιριών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Κοινοπραξίες.
Οι παραπάνω πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), ή στα Κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή
στα Κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το
Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/27-06-97) – υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη Σ.Δ.Σ. –
ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα
που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους –
μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση
ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε
κράτος – μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε.
Ειδικότερα για τις ενώσεις Φυσικών ή Νομικών προσώπων, ή τις συμπράξεις αυτών ή τις
Κοινοπραξίες :
(α) Η ένωση Φυσικών ή Νομικών προσώπων ή σύμπραξη αυτών ή η Κοινοπραξία
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο. Το έγγραφο υποβολής
κοινής προσφοράς υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση, ή
την Κοινοπραξία, ή από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
(β) Οι ενώσεις Φυσικών ή Νομικών προσώπων ή οι συμπράξεις αυτών ή οι Κοινοπραξίες,
δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά, υποχρεούνται όμως να προσδιορίζουν στην προσφορά τους την έκταση (σε
ποσοστό επί του συνόλου της προσφοράς) και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της
ένωσης στο έργο.
(γ) Τα μέλη των ενώσεων Φυσικών ή Νομικών προσώπων ή των συμπράξεων αυτών ή των
κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
έναντι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση που τους ανατεθεί το έργο.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.

                      9
(δ) Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους της ένωσης ή αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας να συμμετάσχει και σε άλλη
ένωση/κοινοπραξία που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας ή να
συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος ή ως υπερεργολάβος σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η
εν λόγω συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις
οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος.

ΆΡΘΡΟ 4 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οδό Δομοκού αρ. 5,
στο ισόγειο του κτιρίου, μέχρι την ……………..2010 και ώρα 10:00 π.μ.
2. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδρομική αποστολή της
προσφοράς γίνεται αποδεκτή, εφόσον φτάσει και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στο πρωτόκολλο
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
3. Οι προσφορές που περιέρχονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη λήξη της προθεσμίας για
την παραλαβή των προσφορών όπως καθορίζεται στην παρούσα δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται στους προσφέροντες.
4. Η προσφορά υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών
Ενισχύσεων, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση
που κάποιο από τα έγγραφα που περιέχει η προσφορά είναι διατυπωμένο σε άλλη γλώσσα
εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σημειώνεται η υποχρέωση εφαρμογής των
προβλεπόμενων στον Ν. 1497/84 (ΦΕΚ 188 Α΄) περί κυρώσεως αλλοδαπών εγγράφων
(«επισημείωση» - «Apostille»). Επίσημες μεταφράσεις μεταξύ άλλων είναι αυτές που γίνονται
από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, εκείνες που γίνονται από
ελληνικές προξενικές αρχές καθώς και εκείνες που γίνονται από Έλληνες δικηγόρους κατά το
άρθρο 53 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954). Επίσης, επίσημη είναι κάθε μετάφραση
που γίνεται από πρόσωπο ή αρχή της ημεδαπής που έχει, σύμφωνα με διάταξη νόμου, το
δικαίωμα να εκδίδει επίσημες μεταφράσεις. Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος πρόκειται να
υποβάλει μεταφράσεις που έχουν γίνει από αρχές ή πρόσωπα άλλα, εκτός από το Υπουργείο
Εξωτερικών, τις ελληνικές προξενικές αρχές και τους Έλληνες δικηγόρους, θα πρέπει να
επισυνάψει και αντίγραφο της διάταξης που παρέχει στην εν λόγω αρχή ή πρόσωπο το
δικαίωμα να εκδίδει επίσημες μεταφράσεις.
5. Η προσφορά υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με ένα επιπλέον αντίγραφο.
6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς υποβάλλεται κλειστός και σφραγισμένος και φέρει την
σφραγίδα του υποψηφίου και τις εξής ενδείξεις:
5.1 Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
5.2 Αποδέκτης: Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Δομοκού 5-
ΑΘΗΝΑ
5.3 Ο αριθμός της Διακήρυξης
5.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5.5 Τα στοιχεία του υποβάλλοντος την προσφορά.

6. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
είναι δυνατή η αποσφράγιση και επανασφράγισή του χωρίς να αφήνονται ίχνη. Υπό αυτή την
έννοια απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητου φακέλου ή η χρήση οποιουδήποτε μέσου που
επιτρέπει την χωρίς ίχνη αποσφράγιση και επανασφράγισή του.

7. Εντός του σφραγισμένου φακέλου υποψηφιότητας θα περιλαμβάνονται κλειστοί και
σφραγισμένοι οι εξής τρεις υποφάκελοι:
- «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
- «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
                      10
Το περιεχόμενο των υποφακέλων υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα εκ των
οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Όλοι οι υποφάκελοι φέρουν τα στοιχεία του
κυρίως φακέλου.
 7.1 Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ» τοποθετούνται όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, παρ. 7.5, δικαιολογητικά,
«επί ποινή αποκλεισμού».
 7.2 Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται όλα τα τεχνικά
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7.7 του άρθρου 4
«Κατάρτιση και Υποβολή προσφορών» και στο Μέρος Β’- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της
παρούσας.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω του μεγάλου όγκου, δεν
μπορούν να τοποθετηθούν στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τότε συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» το οποίο φέρει όλες τις ενδείξεις του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά».
7.3 Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται, «επί ποινή
αποκλεισμού», τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
7.4 Επισημαίνεται ότι:
o  Ο προσφέρων, εφ’ όσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση κατά της
  διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 ή έχει απορριφθεί
  η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
  όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο
  τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.
o  Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές,
o  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνο σε ένα σχήμα.
o  Διευκρινίσεις, τροποποιήσεις, αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης ή της προσφοράς που
  δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την κατάθεση των προσφορών τους
  δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
o  Οι τιμές θα δίνονται χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
o  Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του
  διαγωνισμού, εγγράφως.
o  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
  υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
  και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
  πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και
  σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την
  καθιστούν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ασαφή.
Η προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα.

Ειδικότερα για τις ενώσεις Φυσικών ή Νομικών προσώπων, ή τις συμπράξεις αυτών ή τις
Κοινοπραξίες :

1. Η ένωση Φυσικών ή Νομικών προσώπων ή η σύμπραξη αυτών ή η Κοινοπραξία αυτών,
  υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της
  που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
  συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
  έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης.
 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
   περίπτωση κατακυρώσεως ή ανάθεσης του έργου η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
   πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
 3. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
   της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
   αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν ευθύνη ολόκληρης
   της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
  Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα
  υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή

                      11
  και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης μπορούν και στις δύο αυτές
  περιπτώσεις να προτείνουν αντικαταστάτη του μέλους που δεν μπορεί να ανταποκριθεί
  στις υποχρεώσεις του. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
  Ανάπτυξης & Τροφίμων ως εξής: Επί της αίτησης αντικατάστασης γνωμοδοτεί η αρμόδια
  επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και συντάσσεται πρακτικό,
  το οποίο υποβάλλεται, μέσω της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του
  ΟΠΕΚΕΠΕ, στη Δ/νση Οικονομική του ΥΠΑΑΤ, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής
  Ανάπτυξης & Τροφίμων την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών που εμπίπτουν στη
σφαίρα του εμπορικού απορρήτου, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».
7.5.Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής
δικαιολογητικά:
7.5.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
7.5.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
τους, οι προσφέροντες:
     Α) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, και συγκεκριμένα:
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο        2 παρ.
1 της Κοινής Δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351         της 29-01-98
σελ. 1 ),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25-6-1997 σελ. 1) και          στο
άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου          (EE L358
της 31-123-1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων          (EE L
316 της 27-11-1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται         στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου         1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού            συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-6-1991 σελ. 77) η
οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (EE L344 της 28-12-2001 σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995
(173/Α΄/95) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (305/Α΄/ 05),
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
vi) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

     Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση περί μη
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 7.5.2 Α του
παρόντος υποβάλλουν:
α) Οι διαχειριστές όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
β) Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το Νομικό Πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 7.5.2 Α θα
υποβάλλεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι Ένωση Εταιρειών η ως άνω δήλωση της παρ. 7.5.2 Α του
παρόντος αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση.

    Β) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ.
60/2007 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα) και επίσης ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης σύμφωνα με τα ανωτέρω ή υπό άλλες


                      12
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
     Γ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- Στην περίπτωση ομόρρυθμων εταιρειών δήλωση ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής).
     Δ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το Ειδικό Επάγγελμά τους, μέχρι
και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, ότι διαθέτουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή του Δημοσίου
ή του ΟΓΑ.
     Τα αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της Χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της Χώρας εγκατάστασής τους, μέχρι και την ημέρα
υποβολής τη προσφοράς τους.
     Ε) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 ή ότι δεν έχουν παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
     ΣΤ) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη Υπουργική
απόφαση κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ.118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
     Ζ) Ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία της επιχείρησης είναι αληθή και ότι δεν υπάρχουν
νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
     7.5.3.α) Υποβολή Ισολογισμών της τελευταίας τριετίας στις περιπτώσεις που η
δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας
εγκαταστάσεώς του, από τους οποίους να προκύπτει θετική χρήση.
     7.5.3.β) Τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, που αφορά σε παρεμφερείς υπηρεσίες
κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Πρέπει δε
να έχει μέσο συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο
ή μεγαλύτερο από το 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προς ανάθεση υπηρεσιών
χωρίς Φ.Π.Α.
     7.5.4) Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 43 του Π.Δ.
60/2007, κατά περίπτωση και του άρθρου 17 της παρούσης και σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.
-    Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Νομικό Πρόσωπο, η παρούσα
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
     7.5.5) Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του
Π.Δ.118/2007, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους.
     7.5.6) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή Α.Ε.& Ε.Π.Ε.) επικυρωμένο αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του
(για Ο.Ε. & Ε.Ε). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος των Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με
την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή
κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.
     7.5.7) Οι Ανώνυμες Εταιρείες που συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση
Εταιρειών ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα απαιτείται να προσκομίσουν «επί ποινή
απαραδέκτου» βεβαίωση περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. και αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου.
      Εάν πρόκειται για ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις
     διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών
     Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
     άρθρου 8 του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που
     καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Ειδικότερα:                      13
         α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις
       του Κ.Ν.2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με
       βάση το καταστατικό της, είναι ονομαστικές και
         β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον
       αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
       βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
       υποβολή της προσφοράς.
        Εάν πρόκειται για αλλοδαπές Α.Ε., ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε
       ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8
       του Ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/2005
       (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω
       διατάξεις.

   Συναφώς επισημαίνεται ότι:

    Α) Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς
   τις εταιρείες, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών μελών της
   Ε.Ε ή του Ο.Ο.Σ.Α . Η απόδειξη περί του ότι οι μετοχές της επιχείρησης είναι εισηγμένες στο
   Χρηματιστήριο που βρίσκεται σε ένα από τα ανωτέρω κράτη, πραγματοποιείται με την
   προσκόμιση πιστοποιητικού του οικείου Χρηματιστηρίου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι
   μετοχές της επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αυτό. Επίσης, οι εταιρείες αυτές
   υποχρεούνται να προσκομίσουν το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης,
   σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

    Β) Αλλοδαπές επιχειρήσεις, μέλη των διαγωνιζομένων για τις οποίες, κατά το δίκαιο της
   χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους
   ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους
   μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
   άρθρο 8 παρ. 8.α του Ν. 3310/2005.

   Γ) Αλλοδαπές επιχειρήσεις, μέλη των διαγωνιζομένων για τις οποίες, κατά το δίκαιο της χώρας
   στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή
   για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους
   μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
   άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 3310/2005.

    Δ) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι
   επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρείας και να
   συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

   7.5.8) Στοιχεία που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του προσφέροντα:

     1. Υποβολή καταλόγου με τα κυριότερα παρόμοια ή/και συναφή έργα ή υποέργα των
       τριών τελευταίων ετών με το αντικείμενο του εν λόγω έργου.
   Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, υποβάλλεται ως στοιχείο τεκμηρίωσης πιστοποιητικό,
   που συντάσσεται από την αρμόδια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής.
   Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιώτης, υποβάλλεται ως στοιχείο τεκμηρίωσης βεβαίωση του αγοραστή
   ή, αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, δήλωση του υποψηφίου αναδόχου.
     Ο Κατάλογος Υπηρεσιών πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α/Α  ΠΕΛΑΤΗΣ  ΣΥΝΤΟΜΗ     ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΡΟΫΠΟ-   ΠΑΡΟΥΣΑ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ    ΠΟΣΟΣΤΟ
         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΦΑΣΗ (*)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
         ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ    ΕΡΓΟΥ                ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ   ΣΤΟ ΕΡΓΟ
                                    ΣΤΟ ΕΡΓΟ


       (*) Όπου παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε παραγωγική λειτουργία
     Από τα παραπάνω έργα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά ένα (1) τουλάχιστον
     παρόμοιο ή/και συναφές έργο ή υποέργο σύνδεσης γεωχωρικών και αλφαριθμητικών


                         14
  δεδομένων με το υπό ανάθεση έργο και το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον
  Υποψήφιο Ανάδοχο.
 2. Κατοχή πιστοποιητικού ISO 9001:2000 ή ISO 9001:2008 εν ισχύ κατά την ημερομηνία
   διεξαγωγής του διαγωνισμό.
  Τα ανωτέρω στοιχεία ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του επί ποινή
αποκλεισμού.
  Προσφέροντες οι οποίοι μετά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων, κριθούν ότι δεν είναι
ικανοί να εκτελέσουν και να ολοκληρώσουν τις υπηρεσίες, ή δεν πληρούν τα ελάχιστα
απαιτούμενα όρια της διακήρυξης, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας με απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από αιτιολογημένη πρόταση της
Επιτροπής αξιολόγησης.


7.6) Οι Ενώσεις, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση.


7.7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Ο Φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τα κάτωθι, που θα
αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με τον πίνακα
κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης για την ανάθεση του έργου (άρθρο 14.3 της παρούσης):

7.7.1 Την Τεχνική Προσφορά
7.7.2 Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που
θα διαθέτει ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών και τα μέτρα που λαμβάνει για την εξασφάλιση
της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει :
 7.7.2.1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την εισαγωγή των
Α.Ε.Ε. 2011 των δικαιούχων γεωργών
 7.7.2.2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα διαθέτει τουλάχιστον μία Πύλη εισόδου δεδομένων για
κάθε νομό της χώρας.
  7.7.2.3 Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι θα διαθέτει ελάχιστη υποδομή
σε Πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό επικοινωνιών ανά πύλη εισαγωγής, σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα :


              ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΦΟΡΕΑ
                  1. Application και DataBase Server (2 CPU, 16 GB
                   RAM, 8 HDD * 146GB )
                  2. Router (w/AC PWR,2FE,4slots, 2HWIC .2PDVM,
                   2AIM, IP_BASE, 63F/128D)
      Υλικό         3. UPS
                  4. Scanner
                  5. GPS
                 6. LAPTOP

                 Oracle Application Server 10g Standar edition, Oracle
     Λογισμικό        Database 10g Enterpise Edition, Oracle Spatial 10g,
                 windows srv enterprise 2003, Linux, Antivirus
                 iSMART 5.3 (ή νεότερο) ή ισοδύναμης λειτουργίας
 Λογισμικό Ψηφιοποίησης
                 λογισμικό
Εύρος γραμμών επικοινωνίας    SDSL 1Mbps Up/Down και άνω
 Σταθερές θέσεις εργασίας    Βάσει του αναμενόμενου αριθμού αιτήσεων
  στην πύλη εισαγωγής
Κινητές θέσεις εργασίας στα   Βάσει του αναμενόμενου αριθμού αιτήσεων
  συνεργεία υπαίθρου


                     15
     Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς
 του, δεν διαθέτει τα μηχανήματα και τον τεχνικό εξοπλισμό του συμβατικού έργου, έχει την
 υποχρέωση να προσκομίσει, «επί ποινή αποκλεισμού», προσύμφωνο διάθεσης εξοπλισμού
 του/των προμηθευτή/των μηχανημάτων και του τεχνικού εξοπλισμού του συμβατικού έργου.
     Από το προσύμφωνο διάθεσης εξοπλισμού θα αποδεικνύεται ότι ο προμηθευτής/οι
 προμηθευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προμηθεύσουν τον προσφέροντα με τα
 μηχανήματα και με τον τεχνικό εξοπλισμό, που περιγράφονται στην τεχνική προσφορά του,
 αναφέροντας και την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης αυτών στον υποψήφιο ανάδοχο, η
 οποία θα επιτρέπει την έγκαιρη υλοποίηση του έργου.
     Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς
 του, δεν διαθέτει τους χώρους στη ζώνη ή στις ζώνες ανά την ελληνική επικράτεια, στους
 οποίους έχει ορίσει τις πύλες εισαγωγής, έχει την υποχρέωση να προσκομίσει, «επί ποινή
 αποκλεισμού» , προσύμφωνο μίσθωσης των χώρων αυτών ή αποδεικτικά στοιχεία διάθεσης
 των χώρων αυτών στον υποψήφιο ανάδοχο, σε περίπτωση που του κατακυρωθεί το έργο .
     Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτείνει διαφορετικό λογισμικό
 ψηφιοποίησης από iSMART, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να του διαθέσει το βασισμένο σε
 iSMART εξελιγμένο λογισμικό εφαρμογών, το οποίο παρέχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα
 ως προς την ταυτόχρονη καταχώρηση τόσο αλφαριθμητικών όσο και γεωχωρικών δεδομένων,
 θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος ανάδοχος να τεκμηριώνει πλήρως και να
 επιδείξει τον τρόπο με τον οποίο η πύλη εισόδου δέχεται αιτήσεις με αλφαριθμητικά και
 γεωχωρικά στοιχεία, τις αποσφαλματώνει στο παραδοθέν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπόβαθρο και εν
 συνεχεία τις αποστέλλει στην Κεντρική Βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 7.7.3 Συγκεντρωτικό Πίνακα καταγραφής των στελεχών που συμμετέχουν στην Ομάδα
 Έργου, που περιγράφεται στο άρθρο 4 του Μέρους Β’ «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας
 διακήρυξης, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:


   Α/Α   Όνομα  Μέλους  Ομάδας  Τίτλοι Σπουδών  Εμπειρία    Κάλυψη ειδικών
       Έργου                            απαιτήσεων
                                     Έργου
ΣΥΝΟΛΟ
 Στη στήλη «Κάλυψη ειδικών απαιτήσεων Έργου» συμπληρώνεται ο εξειδικευμένος ρόλος του
 στελέχους σύμφωνα με τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης του έργου του προσφέροντος
 και σε συσχετισμό με τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία κάθε στελέχους.
 Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμο προσωπικό του
 προσφέροντος, υποβάλλεται δήλωση συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του
 παρόντος έργου, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού και υπεύθυνη
 δήλωση διαθεσιμότητας για την εκτέλεση του συμβατικού έργου.
 Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον να καθορίσει στην προσφορά του τα στελέχη
 που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, που περιγράφεται στο άρθρο 4 του Μέρους Β’
 «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας διακήρυξης και συγκεκριμένα :
 - Ονοματεπώνυμα στελεχών που θα αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου Έργου και του
 Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου.
 -  Βιογραφικά για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου
 -  Περιγραφή της θέσης κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου,
 - Δήλωση του ποσοστού συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα
 αφιερώσουν,
 - Δήλωση της σχέσης τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος υπεργολάβου,
 εξωτερικός συνεργάτης).
                      16
Τα στελέχη του Αναδόχου που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπεύθυνου και Αναπληρωτή
Υπευθύνου Έργου (Project Manager) θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα
προσόντα, αποδεικνυόμενα με:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών
2. Κατ’ ελάχιστο δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project
  Manager) για τον Υπεύθυνο Έργου και πενταετή (5) για τον αναπληρωτή
3. Ειδική εμπειρία σε ανάλογα συστήματα & διαρθρωτικές πρωτοβουλίες στον αγροτικό
  χώρο ή/και σε συναφές αντικείμενο με τον διαγωνισμό, η οποία να αποδεικνύεται από τη
  συμμετοχή τους σε αντίστοιχα έργα. Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον
  παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, το οποίο να έχουν διοικήσει
  επιτυχώς, σε θέση Υπεύθυνου Έργου, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά και
  ξεχωριστά, τόσο για τον Υπεύθυνο όσο και για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου. Για το
  έργο αυτό θα πρέπει να δηλωθούν και στοιχεία επαφής αρμοδίου ατόμου από την
  Ανάθετουσα Αρχή.
4. Δέσμευση για διάθεση ανθρωποχρόνου (Α/Μ) στο έργο εκ μέρους του Υπευθύνου Έργου
  και μόνο, τουλάχιστον 75% του συμβατικού χρόνου του έργου.
    Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον τα
ακόλουθα προσόντα:
1. Δίπλωμα σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστήμιο, ΑΤΕΙ) σε
αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, ήτοι ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνου,
Μηχανικού Πληροφορικής και Οικονομικού. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς
λαμβάνεται υπ’ όψιν η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο
συναφές με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
2. Κατ’ ελάχιστον τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε υλοποίηση ανάλογων
έργων και διαρθρωτικών πρωτοβουλιών στον αγροτικό χώρο σε συναφές αντικείμενο με το
παρόντα διαγωνισμό, αποδεικνυόμενη από τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα έργα.

7.7.4 Συγκεντρωτικό πίνακα καταγραφής στελεχών του υποψήφιου αναδόχου που
συμμετέχουν στην κάθε «πύλη εισόδου» και συγκεκριμένα:
Για τον υπεύθυνο της πύλης και τους τεχνικούς για τον εντοπισμό και την ψηφιοποίηση των
αγροτεμαχίων, βιογραφικά όπου θα αναφέρονται, οι ειδικότητες και η σχετική εμπειρία για το
έργο.
Για τους υπόλοιπους υπαλλήλους που θα ασχοληθούν με την παραλαβή των αιτήσεων και
καταχώρηση των αλφαριθμητικών στοιχείων, μία λίστα που θα αναφέρει τα ονοματεπώνυμα
και την ειδικότητα του καθενός.
Αναφορά των τυχόν υπεργολάβων και το μέρος των υποέργων που θα εκτελέσουν.
7.7.5 Πίνακας (-ες) οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.


ΑΡΘΡΟ 5. - ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές συμμετεχόντων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ανηλίκους κάτω των 15 ετών.


ΑΡΘΡΟ 6. - ΓΛΩΣΣΑ
Οι προσφορές, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή
ένστασης, αίτησης κλπ. από και προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, καθώς και η σύμβαση που θα
υπογραφεί, θα διατυπώνονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο της επικοινωνίας του
αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή μετά την ανάθεση της προμήθειας.

Ειδικά τα έγγραφα νομιμοποίησης των αλλοδαπών επιχειρήσεων και όλα τα πιστοποιητικά
συντάσσονται στη γλώσσα της χώρας εκδόσεως, συνοδευόμενα όμως από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική και θεώρηση σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση Χάγης (apostyle).                      17
Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Οι τεχνικοί όροι
που αναφέρονται στις προσφορές μπορούν να αναγράφονται και στην αγγλική γλώσσα και
στην περίπτωση που αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, αναγράφονται μόνο
στην αγγλική γλώσσα.
Προσφορά η οποία δεν θα υποβληθεί κατά τον προαναφερθέντα τρόπο δεν θα γίνει
αποδεκτή.


ΆΡΘΡΟ 7. - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


 7.1 Εφ’ όσον ζητηθούν εγκαίρως, δηλαδή μέχρι την ……………., τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, από τους ενδιαφερόμενους, αυτά παρέχονται μέσα
σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η
προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
 7.2. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της
προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις
(3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται
από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης


ΆΡΘΡΟ 8. - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Α. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ


1. Η συνολική δαπάνη για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών προϋπολογίζεται με τον
  ΦΠΑ σε 35.000.000 € για το έτος 2011
2. Η συνολική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φορέας 29/110 ΚΑΕ 0873 και υπόκειται σε κρατήσεις
  ποσοστού 3,072%.
3. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται για μεν τις εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα
  φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των υπηρεσιών σύμφωνα με
  το άρθρο 5 του Ν. 2198/94, για δε τις λοιπές Εταιρίες ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα
  Νομοθεσία.


Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


1.Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στην Επίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε. την ………………, της
οποίας τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Ε.Ε. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης - Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων -
και στις εφημερίδες …………… και …………….., τα έξοδα δημοσίευσης των οποίων θα βαρύνουν
τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 29/110-0841.


ΑΡΘΡΟ 9. - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τέσσερις (4) μήνες, οι οποίοι
αρχίζουν να προσμετρώνται από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 4 μηνών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση της κατακυρώσεως του διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά
την λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο μόνον εφόσον αυτός το
αποδεχτεί.


                      18
Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την
Αναθέτουσα Αρχή, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, , προ της λήξης τους και κατ’ ανώτατο χρονικό
διάστημα ίσο με τέσσερις μήνες.

ΑΡΘΡΟ 10. - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές διακρίνονται σε :
1.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
3.ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Αυτές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών –
μελών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό πρέπει να
συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η
απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην
ελληνική, η μετάφραση στην ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή Σύμβαση, το Πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, αν υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση
(κύρια οφειλή).
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.


10.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ύψους τριάντα πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (35.000.000,00 €), εάν η προσφορά αναφέρεται και στις τρεις ζώνες. Σε
περίπτωση που η προσφορά γίνεται για μία ή δύο ζώνες, εγγυητική επιστολή ύψους 5% για
την προϋπολογισθείσα δαπάνη της κάθε ζώνης αντίστοιχα. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
έχει ισχύ, επί ποινή αποκλεισμού, αορίστου χρόνου.

Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος επιστρέφεται
ατόκως μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των
υπολοίπων διαγωνιζόμενων επιστρέφονται ατόκως σε αυτούς εντός πέντε ημερών από την
ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της ανάθεσης της προμήθειας. Εναλλακτικά, η εγγύηση
συμμετοχής μπορεί να επιστραφεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην αρμόδια τράπεζα, με
βεβαίωση παραλαβής και κοινοποίηση στον προσφέροντα.
Η εγγύηση συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα
υπόδειγμα.


10.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας
του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εάν η προσφορά αναφέρεται και στις τρεις
ζώνες. Σε περίπτωση που η προσφορά γίνεται για μία ή δύο ζώνες, εγγυητική επιστολή ύψους
10% για την συμβατική αξία της κάθε ζώνης αντίστοιχα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την αναθέτουσα αρχή και την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να
υπογράψει εμπρόθεσμα την σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη


                      19
υποχρέωσή του που απορρέει από την συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος
και επιβάλλονται εις βάρος του οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007.
Στην περίπτωση ένωσης Εταιρειών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο, ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ, αορίστου χρόνου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην
παρούσα υπόδειγμα.


10.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Με την υπογραφή της σύμβασης χορηγείται στον ανάδοχο του έργου, εφόσον το επιθυμεί,
προκαταβολή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η προκαταβολή είναι
έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του
Ν. 2362/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης.
Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν συμψηφίζεται με την πρώτη τμηματική
παραλαβή.
Η εγγύηση προκαταβολής πρέπει να έχει ισχύ, αορίστου χρόνου.
Η εγγύηση προκαταβολής συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα
υπόδειγμα.
ΑΡΘΡΟ 11. - ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και δεν
συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α., η δε συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και
δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου.
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής, οι δε υποψήφιοι
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Μη παροχή των ζητούμενων στοιχείων συνεπάγεται
αποκλεισμό από τη διαδικασία.
Σημειώνεται ότι, λόγω της σημασίας και του είδους του έργου, για οικονομικές προσφορές
που κατά την αξιολόγησή τους, σε σχέση με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του βασικού
έργου, κρίνονται ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
31ης Μαρτίου 2004 και στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Η Αναθέτουσα αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε
τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από το σύνολο των συνεργατών
του αναδόχου του έργου.


ΑΡΘΡΟ 12. - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικοί για τους
προσφέροντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό
του προσφέροντος.
Ενδεικτικά, η προσφορά απορρίπτεται όταν :
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη συνοδευόμενη από την
  προσήκουσα εγγύηση ή μη σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης.
2. Δεν παρέχεται ό,τι ορίζει η προκήρυξη.
3. Δεν προκύπτει με σαφήνεια τυχόν προσφερόμενη έκπτωση. Για οτιδήποτε προσφέρεται
  δωρεάν, πρέπει να υπάρχει η δήλωση «ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ». Σε οποιαδήποτε
  περίπτωση, αν δεν αναγράφεται τιμή σε προϊόν ή υπηρεσία που αναφέρεται στην

                     20
   προσφορά ή ζητείται στην προκήρυξη, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στην τιμή
   προσφοράς.
4.  Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα
   δικαιολογητικά η φερεγγυότητα, η οικονομική ικανότητα του προσφέροντα.
5.  Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος από αυτόν που ζητείται στην
   παρούσα.
6.  Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους όρους, τους σχετικούς με την πληρωμή.
7.  Δεν συνοδεύεται από το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης.
8.  Περιλαμβάνει επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της προκήρυξης ή δεν είναι
   σύμφωνη με τους επιμέρους όρους.
9.  Δεν είναι σφραγισμένα σε ξεχωριστούς φακέλους τα οικονομικά στοιχεία.
10.  Γίνεται για μέρος της ζώνης ή των ζωνών, στις οποίες έχει κατατμηθεί για τις ανάγκες του
   διαγωνισμού η ελληνική επικράτεια.
11.  Δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα περιεχόμενα στο παρόν τεύχος.


ΑΡΘΡΟ 13. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του
διαγωνισμού και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας
του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές
που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής:


1. Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος και αποσφραγίζεται. Μονογράφονται και σφραγίζονται
όλοι οι υποφάκελοι. Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών τοποθετούνται, χωρίς να
ανοιχτούν, μέσα σε έναν νέο φάκελο ο οποίος επίσης μονογράφεται και σφραγίζεται από την
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, παραδίνεται στη
διενεργούσα το διαγωνισμό Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και
φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγιστεί στην ημερομηνία και την ώρα που θα οριστεί σε
σχετική πρόσκληση.
2. Αποσφραγίζεται ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής και ποιοτικής
επιλογής», και μονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά και γίνεται ο έλεγχος
της πληρότητας των δικαιολογητικών και η ποιοτική επιλογή. Την ίδια ημέρα ή επόμενη, αν ο
χρόνος δεν επαρκεί, η οποία γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες με σχετική πρόσκληση,
αποσφραγίζεται ο φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» και μονογράφεται και
σφραγίζεται κατά φύλλο το περιεχόμενό του. Μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής και ποιοτικής επιλογής» και «Τεχνική Προσφορά»
συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων και ακολουθεί σχετική υπουργική απόφαση.
3. Σε δεύτερη φάση (στάδιο), σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα
γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική προσφορά κρίθηκε αποδεκτή,
επαναφέρονται οι φάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» αποσφραγίζονται, και
μονογράφεται και σφραγίζεται κατά φύλλο το περιεχόμενό τους. Μετά την αποσφράγιση του
φακέλου «Οικονομική Προσφορά» ακολουθεί αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων,
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων και σχετική υπουργική απόφαση.
4. Από την τελική αξιολόγηση των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές στα προηγούμενα
στάδια προκύπτει η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά. Ακολουθεί
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και σχετική υπουργική απόφαση.
5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται στους προσφέροντες.
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του Άρθρου
17 της παρούσας, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική πρόσκληση. Όσοι


                        21
δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των εν λόγω
δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.


ΑΡΘΡΟ 14. - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι οικονομικές προσφορές οι οποίες θα υπερβαίνουν το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Για την επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση, αριθμητική βαθμολόγηση και
υπολογισμός του τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και οικονομικά
στοιχεία που θα υποβάλουν οι προσφέροντες νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του
διαγωνισμού.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.


14.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως
προσφορά.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και
αξιολόγησης αποτελεσμάτων θα προβεί στα ακόλουθα:
  Έλεγχο και απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούν τους όρους της
  παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο θα κριθούν από την
  Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής
  Τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των λοιπών προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια
  που αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη και κατάταξη τους σε ότι αφορά την τεχνική
  βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά των Τεχνικών Βαθμών τους, με πρώτη εκείνη που έχει
  τον μεγαλύτερο Τεχνικό Βαθμό.
  Άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για τους υποψηφίους αναδόχους που δεν έχουν
  αποκλεισθεί και απόρριψη προσφορών που δεν συμφωνούν με τους γενικούς
  οικονομικούς όρους της διακήρυξης.
  Οικονομική αξιολόγηση η οποία συνίσταται στο να καταστεί το κόστος συγκρίσιμο για
  όλες τις προσφορές και έλεγχο σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της διακήρυξης.
  Τελική κατάταξη των προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά με βάση το λόγο ΤΒΠ.
Επισημαίνεται ότι εάν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης διαπιστωθεί πως κάποιο από τα
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά δεν έχει τις δηλωθείσες από τον υποψήφιο ανάδοχο ιδιότητες,
για τις οποίες και βαθμολογήθηκε, η προσφορά απορρίπτεται, ανεξάρτητα δηλ. από το θέμα
αναξιοπιστίας που προκύπτει για τον συγκεκριμένο ανάδοχο. (Ανειλικρινής προσφορά).
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών χωρίζεται σε τρεις φάσεις:
  -  Έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, έλεγχος ποιοτικής
    επιλογής και τεχνική αξιολόγηση συμφερότερης προσφοράς,
  -  Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων των προσφορών
  -  Τελική αξιολόγηση


14.2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
Στην φάση αυτή επιλέγονται μεταξύ των προσφερόντων οι κατάλληλοι (τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, χρηματοοικονομικά δεδομένα, εμπειρία του προσφέροντος και των
μελών της ομάδας έργου) για να αναλάβουν το προκηρυσσόμενο έργο. Η τεχνική ικανότητα
του παρέχοντας υπηρεσίες δύναται να διαπιστωθεί από ομάδα εμπειρογνωμόνων, που θα
συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και η οποία θα
συνδράμει συμβουλευτικά την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης

                     22
αποτελεσμάτων, είτε με επιτόπια μετάβαση στις εγκαταστάσεις των υποψηφίων είτε με
παροχή γνωμοδοτήσεων επί καθαρά τεχνικών θεμάτων, που αφορούν στη ικανότητα
υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου. Στην περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, η προσφορά
απορρίπτεται και δεν μετέχει στην περαιτέρω διαδικασία.
Σε περίπτωση προσφοράς από Ένωση Φυσικών ή Νομικών προσώπων ή Σύμπραξη ή
Κοινοπραξία, τα κριτήρια καταλαμβάνουν την Ένωση Φυσικών ή Νομικών προσώπων ή την
Σύμπραξη ή την Κοινοπραξία, ανεξάρτητα από ποιο μέλος αυτής τα καλύπτει.
Τα κριτήρια αξιολόγησης ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων είναι τα κάτωθι :


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΑ
       Αντικείμενο της Αξιολόγησης
Κριτηρίου
       Κάλυψη ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής βάσει των στοιχείων της τεχνικής
       και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντος για το έργο. Ιδιαίτερη μνεία
1
       χρήζουν οι εγκαταστάσεις, η αναγκαία υποδομή υλικού και λογισμικού και τα
       συνεργεία υπαίθρου.
       Χρηματοοικονομική επάρκεια διασφάλισης της επιτυχούς ολοκλήρωσης του
2
       έργου
       Εμπειρία - τεχνογνωσία στη διαχείριση και υλοποίηση συναφών έργων αγροτικού
3
       τομέα
       Εφικτό χρονοδιάγραμμα και κατάλληλη στελέχωση για την υλοποίηση του έργου
4
       (Μέρος Β, άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης)
       Επίδειξη (Demo) ενός πλήρη κύκλου παραλαβής και αποστολής αίτησης προς
5       ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με σενάρια που θα καθοριστούν από την επιτροπή
       διενέργειας του διαγωνισμού.


14.3    ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την τεχνική αξιολόγηση ανάθεσης του έργου, καθορίζονται δύο ομάδες στοιχείων
αξιολόγησης µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Το άθροισμα των συντελεστών αυτών
ανέρχεται σε 100.
Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα
στοιχεία που αυτή χρειάζεται και τα οποία προδιαγράφονται στον Πίνακα Αξιολόγησης.
Το άθροισμα των βαθμών όλων των στοιχείων των ομάδων, θα αποτελεί την Τεχνική
Βαθμολογία Β κάθε προσφοράς που ορίζεται από τον τύπο:
Β = Σ Βj
όπου:
 j = 1,2 (αριθμός Ομάδων, αντιστοιχεί στις Ομάδες Κριτηρίων Α και Β που παρουσιάζονται στη
συνέχεια)
Βj = ο τελικός βαθμός της ομάδας
Επειδή κάθε ομάδα αποτελείται από επί μέρους κριτήρια /τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία
βαθμολογούνται χωριστά, με εύρος βαθμολογίας 100 έως 110 μονάδες και έχουν επί μέρους
συντελεστές βαρύτητας, ο τελικός βαθμός της ομάδας, Βj, προσδιορίζεται από τον τύπο:
ν
Βj= λ j * Σ (σi * βi)
i=1
όπου:
λ j = ο συντελεστής βαρύτητας της κάθε ομάδας


                      23
   i = 1,2,…,ν (πλήθος επιμέρους κριτηρίων κάθε ομάδας)
   σi = ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i
   βi = ο βαθμός για το κριτήριο i της κάθε ομάδας με εύρος βαθμολογίας 100 έως 110 μονάδες
   Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με βάση τα κριτήρια και το σχετικό πίνακα που παρουσιάζεται
   στη σχετική παράγραφο.
   Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση
   τους 100 βαθμούς.
   Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις ελάχιστες
   απαιτούμενες υπηρεσίες ή για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές
   προδιαγραφές ή που ο προσφέροντας – υποψήφιος ανάδοχος πληροί τα ελάχιστα προσόντα.
   Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
   τεχνικές προδιαγραφές (ενδεικτικά):
     μεγαλύτερη συμμετοχή του Υπευθύνου Έργου ή/και του Αναπληρωτή
     παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στο συνολικό κόστος του έργου
     ολοκλήρωση εκτέλεσης εργασιών που αφορούν τις εργασίες για τις ΑΕΕ 2011 σε χρόνο
     μικρότερο απ΄ ότι ορίζει το χρονοδιάγραμμα και το έργο
   Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους
   συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της
   κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και
   των ομάδων.
   Οι τεχνικές προσφορές που συγκεντρώνουν Τεχνική Βαθμολογία Β μικρότερη του 100 θα
   χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και θα αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης.
   Για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς θα εφαρμοσθούν οι παρακάτω ομάδες κριτηρίων:
    ΟΜΑΔΑ Α με συνολική βαρύτητα 30%
    ΟΜΑΔΑ Β με συνολική βαρύτητα 70%
   όπως φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Αξιολόγησης.


   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
   ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


                   Ομάδες και Συντελεστές
                                            Επιμέρους
 Ομάδα
                 Περιγραφή Ομάδας Κριτηρίων              Συντελεστής
Κριτηρίων
                                            υποομάδας
  Α           Διοίκηση Έργου - Ποιότητα Λύσης.              30%
 Α.1        Προτεινόμενη Λύση – Συμβατότητα με ΟΠΕΚΕΠΕ                20%
 Α.2         Μεθοδολογία οργάνωσης - διοίκησης έργου                 20%
         Ύπαρξη Συστήματος Ποιότητας & Ασφάλειας στις Πύλες
 Α.3                                              20%
                Εισαγωγής - Επεξεργασίας
         Πιστοποιητικό ISO Ασφάλειας 27001 ή ισοδύναμο στην
 Α.4      ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και σε υπηρεσίες               20%
                 φιλοξενίας εφαρμογών
       Τεχνογνωσία Λειτουργικής Υποστήριξης των Πυλών Εισαγωγής,
 A.5     Συγκρότησης Συνεργείων, Διαχείρισης των Συνεργείων, και             20%
             Εισαγωγής Αιτήσεων των Δικαιούχων
  Β     Τεχνικές Προδιαγραφές - Δίκτυο υπηρεσιών - Χρονοδιάγραμμα        70%
 Β.1      Εξοπλισμός ανά Πύλη Εισαγωγής και Συνεργείο Υπαίθρου              35%
 Β.2             Αριθμός Πυλών Εισαγωγής                      15%
 Β.3          Αριθμός χρηστών ανά Πύλη Εισαγωγής                   15%


                        24
Β.4     Συνεργεία Υπαίθρου: Αριθμός, Συγκρότηση και Συντονισμός              20%
Β.6     Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (Τεκμηρίωση και Ανάλυση)                15%


 Προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή εξοπλισμού και χώρων,
 αλλά τεκμηριώνουν την εμπρόθεσμη διάθεση του εξοπλισμού με παραστατικά
 προτιμολόγησης ή άλλα στοιχεία καθώς και την ύπαρξη χώρων με προσύμφωνα μίσθωσης ή
 άλλα στοιχεία, στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα κριτηρίων της Ομάδας Β,
 βαθμολογούνται με την ελάχιστη βαθμολογία στα κριτήρια Β1 και Β2.
 Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
 έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της προκήρυξης.


 14.4  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, για τις τεχνικά αποδεκτές προσφορές,
 αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και για κάθε προσφορά
 υπολογίζεται το συνολικό κόστος της.
 Επίσης πραγματοποιείται έλεγχος συνάφειας μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς,
 των πινάκων οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές που έχουν κατατεθεί στην τεχνική
 προσφορά καθώς και των αντίστοιχων πινάκων οικονομικής προσφοράς. Αποκλίσεις μεταξύ
 των παραπάνω πινάκων μπορούν να επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς, εφ’ όσον δεν
 υπάρχουν αναλυτικές αιτιάσεις ή επεξηγήσεις.
 Σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη
 ικανοποιητικές τεχνικά, διατηρεί το δικαίωμα να εισηγηθεί ακύρωση του διαγωνισμού. Σε
 περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν έχουν δικαίωμα
 αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
 Επιπλέον η Επιτροπή Αξιολόγησης θα διενεργήσει έλεγχο τιμών της οικονομικής προσφοράς
 ως εξής:
 α) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
 β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα
 διορθώνεται από την Επιτροπή).
 Η τιμή προ Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
 απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Προσφορά που δίνει τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
 απαράδεκτη.
 Οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων αναφέρονται στην τιμή ανά αίτηση δικαιούχου
 γεωργού και στη συνολική δαπάνη για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, και μπορούν να
 αφορούν μία, δύο ή/και τρεις ζώνες της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτές περιγράφονται στο
 παράρτημα Γ, πίνακας 5 της παρούσης.
 Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ποσό ύψους 35.000.000,00 ευρώ
 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το έτος 2011 και για τις τρεις ζώνες. Η προϋπολογισθείσα
 δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την πρώτη ζώνη είναι 9.274.545 €, για τη
 δεύτερη ζώνη 11.878.300 € και για την τρίτη ζώνη 13.847.275 €, σύμφωνα με τα στοιχεία
 που τηρούνται στα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για το πλήθος των δικαιούχων γεωργών.
 Η σύγκριση των (οικονομικών προσφορών) θα γίνεται ανά ζώνη και το έργο θα ανατεθεί με
 βάση την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για μία, δύο ή/και τις τρεις ζώνες.
 Η πληρωμή ανά ζώνη θα γίνεται βάσει του πραγματικού αριθμού αιτήσεων που τελικά θα
 υποβληθούν και με ανώτερο χρηματοδοτικό όριο το ποσό της προσφοράς του.
 Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, υπολογίζεται ο λόγος Kmin/Ki προκειμένου να
 αναδειχθεί η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
 Σημειώνεται ότι, λόγω της σημασίας και του είδους του έργου, για οικονομικές προσφορές


                       25
που κατά την αξιολόγησή τους, σε σχέση με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του βασικού
έργου, κρίνονται ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
31ης Μαρτίου 2004 και στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007.
14.5  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το κριτήριο για τη τελική επιλογή του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά, οπότε αξιολογούνται :
(α)   Κ = Συνολικό Κόστος.
(β)  Β = Βαθμολογία της προσφοράς, (η οποία αποτελεί το σταθμισμένο άθροισμα της
βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης, όπως
καταγράφονται παρακάτω).
Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον ακόλουθο τύπο:


ΤΒΠi = 0,85 * ( Βi / Βmax ) + 0,15 * (Kmin/Ki).
όπου:
ΤΒΠi  ο Τελικός Βαθμός της Προσφοράς i του υποψήφιου αναδόχου.
Βmax  η βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική προσφορά (μέγιστη βαθμολογία)
Βi   η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i
Kmin  Το συνολικό ανηγμένο κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή (ελάχιστη τιμή)
Κi   Το συνολικό ανηγμένο κόστος της προσφοράς i
Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΠ.
Ο υπολογισμός του ΤΒΠ θα γίνει μέχρι τα τέσσερα (4) πρώτα δεκαδικά ψηφία.
Προσφορές που τελικά έχουν ίσους ΤΒΠ, θεωρούνται ως ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι
ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την Τεχνική
Βαθμολογία. Ανάδοχος του έργου είναι ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά έχει τη
μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς Βi .
Οι οικονομικές προσφορές οι οποίες θα υπερβαίνουν το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.


ΑΡΘΡΟ 15. - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της
νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση.
 2.Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο
 του φορέα ως εξής:
2.1.Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή
Ενστάσεων, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από
τη διενέργεια του διαγωνισμού.
2.2.Κατά της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς
τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Ενστάσεων όργανο και
εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτής.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντος σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.


                         26
2.3.Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφ΄ ότου ο ενδιαφερόμενος προσφέρων
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται και εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων. Η σχετική απόφαση
εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών μπορεί
να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.
2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά την
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του ΠΔ 118/07 μέσα
σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφ’ ότου ο ενδιαφερόμενος προσφέρων
έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η
ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον
μειοδότη προσφέροντα κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή
Ενστάσεων και η αναθέτουσα αρχή η οποία εκδίδει την σχετική απόφασή το αργότερο σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα παραπάνω προσκομίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €). Το παράβολο
αποτελεί δημόσιο έσοδο και κατατίθεται στον Κ.Α. Εσόδου 3741 (παράβολο από κάθε αιτία).
2.5.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός απ’ τους
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές.
3. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση.
4.    Ο προσφέρων έχει δικαίωμα ένδικης προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά
τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης Σύμβασης, σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ
173 Α’).
5. Πριν υποβάλλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε
  προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφότου έλαβε γνώση της παράνομης πράξης ή
  παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
  προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
  αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώης της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και
  της αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να
  αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο. Ειδικώς η
  απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 35
  του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’) και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης
  σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010.
6. Η προδικαστική προσφυγή    κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον
  εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο  κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της
  προδικαστικής προσφυγής.   Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται
  απαράδεκτο της αίτησης    ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση απόρριψης της
  προδικαστικής προσφυγής.
7. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν
  όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
8. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
  (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη,
  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η
  απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή πάντως, δύναται να
  δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω
  προθεσμίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίμου της αίτησης
  ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της
  εν λόγω αίτησης. Η αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική η συμπληρωματική
  αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει
  στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) μέρες πριν από την, αρχική ή μετ’ αναβολή, δικάσιμο
  της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού
  εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.
                      27
ΑΡΘΡΟ 16. - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, πριν την υπογραφή της κατακύρωσης και χωρίς να
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων, να αποφασίσει την
ματαίωση του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, έχει τη δυνατότητα, είτε να διατάξει την
επανάληψη της διαδικασίας ή να ορίσει ματαίωση και να ακολουθήσει νέα διαδικασία.

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά από την
αρμόδια Υπηρεσία και δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση, δικαιούνται όμως την άμεση
αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής τους.

Όταν η ματαίωση του διαγωνισμού λαμβάνει χώρα πριν την αποσφράγιση των προσφορών, οι
κλειστοί και σφραγισμένοι φάκελοι που τυχόν περιέχουν τιμές και άλλα στοιχεία της
προσφοράς, επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.


ΑΡΘΡΟ 17. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, η διενεργούσα το διαγωνισμό Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
ειδοποιεί εγγράφως τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού
κατακυρώθηκε σ’ αυτόν.

Ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση
παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α’/230), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο
φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά
την διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07 :

Α - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 6, παρ. 2(α) 1. του Π.Δ.
118/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια
χρεοκοπία ή για κάποιο αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του).
Α.1.2. Πιστοποιητικό μη φυγόποινης πράξης του Τμήματος Εκτέλεσης της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών, στην περίπτωση που το Πιστοποιητικό του Ποινικού Μητρώου δεν αναγράφει
την ένδειξη ΜΗΔΕΝ.
Α.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού.
Α.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από    αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι ( 6 ) μήνες πριν από τη διενέργεια
του διαγωνισμού.
Α.1.5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο σε ταμεία κύριας όσο και σε ταμεία επικουρικής
ασφάλισης, για όλες τις κατηγορίες και ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού.
Α.1.6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Α.1.7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, ότι δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις και τα ασυμβίβαστα του Ν. 3021/02
(ΦΕΚ 143/Α/02) «Περιορισμοί στη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις Μέσων Ενημέρωσης» και του Ν. 3310/05
«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη

                     28
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» άρθρο 2 (ΦΕΚ 30/Α’/2005) όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/05) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Β.2. Τα Νομικά Πρόσωπα,    ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα     παραπάνω
δικαιολογητικά της παραγράφου Α΄. και επιπλέον :
Β.2.1. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει η καταστατική
έδρα, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσωπούν το
Νομικό πρόσωπο, καθώς και βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την οποία
να προκύπτουν οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Β.2.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
εκκαθάρισης, αναστολής εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
   Επί ημεδαπών εταιριών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται,
όσον αφορά την εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο
μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό
Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον
διαγωνισμό επιχείρησης.
Β.2.3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), των εταιρειών με νομική μορφή (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ
Α΄64) και του άρθρου 6, παρ. 2(α) 1. του Π.Δ. 118/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία ή για κάποιο αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του).


Γ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Γ.3. Οι Συνεταιρισμοί που μετέχουν στο διαγωνισμό υποβάλλουν :
Γ.3.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α.1.3., Α.1.5, και Α.1.6 του εδαφίου Α΄ του
παρόντος   άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και αντίστοιχα
πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς, καθώς και τα δικαιολογητικά της
παραγράφου Β.2.2 .
Γ.3.2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόμενα στο εδάφιο Β.2.3. της παρούσης
αδικήματα, καθώς και πιστοποιητικό περί μη φυγόποινης πράξης του προέδρου του Δ.Σ. εφ’
όσον το Πιστοποιητικό του Ποινικού Μητρώου δεν αναγράφει την ένδειξη ΜΗΔΕΝ.
Γ.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.


Δ - ΕΝΩΣΕΙΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Δ.4. Οι Ενώσεις προμηθευτών ή εργολάβων και οι κοινοπραξίες        εταιρειών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
Δ.4.1.Καταθέτουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε έναν που
συμμετέχει στην ένωση.
Δ.4.2. Τα προβλεπόμενα από το νόμο συμφωνητικά μεταξύ των μελών της
Ένωσης/Κοινοπραξίας.

 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:


                     29
    Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα που δεν εκδίδεται κάποιο
πιστοποιητικό ή το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό πρέπει να
αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στις χώρες που δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, όπου θα αναφέρεται ρητά ότι
δεν ευρίσκονται στην ανάλογη περίπτωση και δεν εκδίδεται το ζητούμενο πιστοποιητικό.
    Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά      των
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό.
   Ειδικότερα για το εδάφιο Α.1.1 απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου
εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, ημερομηνίας
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43
περίπτωσης 1 του π.δ/τος 60/2007 και του άρθρου 6, παρ. 2(α) 1. του Π.Δ. 118/2007
(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια
χρεοκοπία ή για κάποιο αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους), σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν από τους συμμετέχοντες σε
επίσημη ελληνική μετάφραση, επί ποινή αποκλεισμού.

Όταν ο συμμετέχων ο οποίος διαθέτει την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική
άποψη δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 17της παρούσης και στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07,
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση
της παραγρ. 1 του άρθρου 6 ή και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο
της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 17 της
παρούσας, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου ή Εγγύηση Συμμετοχής του. Επίσης καταπίπτει
υπέρ του Δημοσίου ή Εγγύηση Συμμετοχής του, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και
τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07.
Για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται γνωμοδοτεί η
αρμόδια επιτροπή.


Στην περίπτωση που σε μία προσφορά συμμετέχουν περισσότεροι του ενός προσφέροντες,
τότε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά
για κάθε ένα των προσφερόντων.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.

Η σύμβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης με την μορφή που
ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.

Η σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για αμφότερους τους συμβαλλόμενους με την υπογραφή
της από τον εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής. Αν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η

                     30
κατακύρωση ανάθεσης δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για
την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στους άλλους
προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή μπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς
υποβολή προσφορών.


ΑΡΘΡΟ 18. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν κοινής      συμφωνίας των
συμβαλλομένων, είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης, ώστε       να περιλαμβάνει
προσθήκες, παραλείψεις, υποκαταστάσεις, μέθοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας  κτλ. ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφ’ όσον βέβαια η τροποποίηση     δεν αντίκειται σε
κάποιον όρο της διακήρυξης ή της σύμβασης.


ΑΡΘΡΟ 19. - ΜΕΤΑΘΕΣΗ Ή ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης εάν
προκύψουν ή αναμένεται να προκύψουν καθυστερήσεις, για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
1) Εκπλήρωση εντολών της Aναθέτουσας Aρχής οι οποίες επηρεάζουν την ημερομηνία
ολοκλήρωσης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Aναδόχου.
2) Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους της Aναθέτουσας Aρχής.
3) Ανωτέρα βία.
4) Κάθε άλλη αιτία καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Aναδόχου.
Η μετάθεση χορηγείται μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Αναδόχου και πριν τη λήξη του
συμβατικού χρόνου.
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07,
ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή κυρώσεων (άρθρο 32
Π.Δ. 118/07). Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης εκπτώτου.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Π.Δ. 118/07 καθώς και στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Για συμπληρωματικές ή νέες υπηρεσίες πέραν των προβλεπόμενων στην αρχική σύμβαση, η
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί σε διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Άρθρο 31, παρ.4 της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004.
ΑΡΘΡΟ 20. - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε :
Θέτει υπόψη του αναδόχου του έργου κάθε δυνατή βοήθεια και κάθε αναγκαίο στοιχείο που
είναι χρήσιμο για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Παρέχει εγκαίρως όλες τις προσήκουσες οδηγίες για την ταχεία, πλήρη και αποτελεσματική
παροχή υπηρεσιών.
Παρέχει εγκαίρως, ήτοι αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, τους πλέον πρόσφατους
και ποιοτικά ελεγμένους ορθοφωτοχάρτες και αντίστοιχα ψηφιοποιημένες ενότητες (ILOTS),
τις Α.Ε.Ε. του 2011 (αλφαριθμητικά δεδομένα), καθώς και τα ψηφιοποιημένα αγροτεμαχία
των Α.Ε.Ε. του 2010 (LPIS).
Οφείλει να παραδώσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ηλεκτρονικό Αρχείο των
δικαιούχων γεωργών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Β’ Μέρος, παράγραφος 1.2.
                     31
ΑΡΘΡΟ 21. - ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Δ/νσεών της και της Επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, μπορεί σε κάθε στιγμή να καταγγείλει την σύμβαση με άμεσο
αποτέλεσμα.
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο ότι δεν τηρεί τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, αναφέροντάς του συγκεκριμένες περιπτώσεις και γνωρίζοντάς του ότι αν δεν
συμμορφωθεί άμεσα, θα προβεί σε κυρώσεις ή ακόμα και σε καταγγελία της σύμβασης.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και παρουσιασθούν εκ νέου προβλήματα, τον ειδοποιεί
επτά ημέρες πριν προβεί σε κυρώσεις ή καταγγείλει την σύμβαση.
Γενικά η Σύμβαση καταγγέλλεται, σε περίπτωση που ο ανάδοχος :
1.Δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την σύμβαση και μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης της
σύμβασης.
2. Δεν συμμορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την ειδοποίηση της Αναθέτουσας
Αρχής αν τον καλεί να παύσει την παραμέληση ή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων
του, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο στην προσήκουσα και εκπρόθεσμη παροχή αγαθών.
3. Αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής
4. Εκχωρεί την εκτέλεση της Σύμβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής
5.Εμφανίζεται νομική ανικανότητα που εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης.
6.Επέρχεται οργανωτική αλλαγή στην νομική προσωπικότητα στην φύση ή τον έλεγχο του
Αναδόχου εκτός εάν έχει καταρτιστεί πρόσθετη πράξη για την τροποποίηση αυτή.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τις υπηρεσίες ή να αναφερθεί σε
αυτές κατά την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ούτε να κοινοποιήσει χωρίς την γραπτή άδεια
της αναθέτουσας αρχής στοιχεία που του έχουν δοθεί από την ίδια.
ΑΡΘΡΟ 22. - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όποτε του ζητηθεί από τη αρμόδια
Διεύθυνση αναφορά των δραστηριοτήτων, στην οποία θα αναφέρονται συνοπτικά οι
εκτελεσθείσες υπηρεσίες, τα τυχόν προβλήματα, οι λύσεις που προτείνονται κ.λ.π.
2. Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας
Ο ανάδοχος ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και με τον
ισχύοντα για τη δραστηριότητά του κώδικα δεοντολογίας και με την προσήκουσα
διακριτικότητα και δεν συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή.
Δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεσή της.
 Ο ανάδοχος και το προσωπικό αυτού, υποχρεούνται να τηρούν επαγγελματικό απόρρητο καθ’
όλη την διάρκεια και μέχρι την περάτωση της σύμβασης. Επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί
κατά τρόπο επιζήμιο για την Αναθέτουσα Αρχή τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση
του.


ΑΡΘΡΟ 23. - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή διενεργείται από τη Διεύθυνση Οικονομική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων βάσει του πραγματικού αριθμού αιτήσεων που τελικά θα υποβληθούν και με
ανώτερο χρηματικό όριο το ποσό της προσφοράς του αναδόχου, κατόπιν της προσκόμισης
των νομίμων δικαιολογητικών και παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας ανέρχονται στο νόμιμο ποσοστό και
βαρύνουν τον ανάδοχο.

                      32
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως ακολούθως :
1. Με την υπογραφή της σύμβασης χορηγείται στον ανάδοχο του έργου – εφόσον το επιθυμεί
- προκαταβολή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς το ΦΠΑ. Η
προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου
που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων
του άρθρου 84 του Ν. 2362/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και χορηγείται με κατάθεση
ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν, συμψηφίζεται με την πρώτη
τμηματική πληρωμή. Με το συμψηφισμό της προκαταβολής η Εγγυητική Επιστολή
Προκαταβολής επιστρέφεται.
      Με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία των εφαρμογών και την
      εισαγωγή ψηφιακού αρχείου που θα διαθέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την εισαγωγή των
      αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων των ΑΕΕ σε όλες τις Πύλες Εισαγωγής
      που έχει προτείνει ο Ανάδοχος, λαμβάνει ποσοστό 20% της συμβατικής αξίας του
      έργου πλέον ΦΠΑ.
      Με τη συμπλήρωση, συγκέντρωση και καταχώρηση στις τοπικές πύλες εισόδου και
      στη συνέχεια την αποσφαλμάτωση και την ηλεκτρονική υποβολής τους προς την
      Κεντρική Βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ του 50% των αναμενόμενων ΑΕΕ, όπως
      αυτές προκύπτουν από τον αριθμό των δικαιούχων, λαμβάνει ποσοστό 30% της
      συμβατικής αξίας του έργου πλέον ΦΠΑ.
      Το υπόλοιπο της αμοιβής του αναδόχου, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., θα
      αποπληρωθεί με την ολοκλήρωση της παραλαβής από το Πληροφοριακό Σύστημα
      (IDC) του ΟΠΕΚΕΠΕ των ΑΕΕ των γεωργών, τον ποιοτικό έλεγχο όλων των
      υποβληθεισών αιτήσεων και την οριστική παραλαβή του έργου, συμψηφιζόμενου του
      ποσού που ήδη έχει ήδη λάβει. Ταυτόχρονα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής
      εκτέλεσης .
Ο ποιοτικός έλεγχος του έργου θα πραγματοποιηθεί πριν την τελική παραλαβή, μέσω του
κεντρικού διασταυρωτικού μηχανογραφικού ελέγχου που προβλέπεται από τους κοινοτικούς
κανονισμούς και αφορά τα αλφαριθμητικά στοιχεία της αίτησης και μέσω των επιτοπίων
ελέγχων όσον αφορά την ορθότητα σχεδίασης, ψηφιοποίησης και εντοπισμού στους χάρτες
των αγροτεμαχίων. Το περιθώριο σφάλματος ύστερα από τους διασταυρωτικούς ελέγχους,
τη ψηφιοποίηση, καθώς και τον εντοπισμό πρέπει να είναι μικρότερο του 10%. Σε περίπτωση
που από τον ποιοτικό έλεγχο διαπιστωθούν λανθασμένες εγγραφές και προκειμένου να γίνει η
οριστική παραλαβή του έργου, αυτές οφείλουν προηγουμένως να διορθωθούν με
πρωτοβουλία του αναδόχου και ευθύνη του ενδιαφερομένου εν μέσω ισχύος της διαδικασίας
υποβολής διοικητικών πράξεων διόρθωσης στοιχείων.


ΜΕΡΟΣ Β’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΑΡΘΡΟ 1.     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1.    Ο Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο
Φορέας υλοποίησης του παρόντος είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).
Σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Εγγυήσεων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου (Ε.Α.Τ.). Η
διαχείριση αυτή στηρίζεται στην ετήσια υποβολή Α.Ε.Ε. καθώς και σε ένα σύστημα ελέγχου
των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι των κοινοτικών ενισχύσεων και
η συνακόλουθη αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών του Ειδικού Λογαριασμού
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), η έγκριση πληρωμής και η έκδοση της σχετικής
εντολής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών σύμφωνα με τις
εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Ομοίως σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είναι η πρόληψη και η


                       33
πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των ως άνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν
χρηματικών ποσών τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2637/1998 όπως ισχύει σήμερα, οι αρμοδιότητες του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι οι ακόλουθες:
    Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η αναγνώριση και εκκαθάριση των
δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) του άρθρου 26 του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α΄), η έγκριση της πληρωμής τους
και η έκδοση εντολών πληρωμής σε βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. Η τήρηση στοιχείων και αρχείων
των γενομένων πληρωμών.
    Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών και την
κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων παρανόμως ή
αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης κύρωσης.
    Η συγκέντρωση των στοιχείων και η πρόταση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, όπως και η κατάρτιση των
ισοζυγίων, ισολογισμού και απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης.
    Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που
καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των
εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν
μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και
Οργανισμούς Πληρωμών.
    Η έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και
πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και της επιστροφής κατά την
εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μετάβαση) των πιστοποιητικών σε
τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
    Η άσκηση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως εντολοδόχου του
Ελληνικού Δημοσίου των αρμοδιοτήτων της αγοράς και εκποίησης προϊόντων της αγοραστικής
παρέμβασης, ιδία δε της διενέργειας των διαγωνισμών, της σύναψης των σχετικών
συμβάσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών, του προσδιορισμού της τελικής αξίας των
εκποιούμενων προϊόντων, της εκκαθάρισης των ποσών για είσπραξη ή επιστροφή διαφορών,
της παρακολούθησης των αποθεμάτων, της διαπίστωσης και βεβαίωσης ελλειμμάτων ή
πλεονασμάτων, φθορών ή αλλοιώσεων και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα για τον
καταλογισμό κατά περίπτωση.
   Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσπραξη των εγγυήσεων υπό μορφή
μετρητών για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής – εξαγωγής και προκαθορισμού,
καθώς και η φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η αποδέσμευση ή κατάπτωση αυτών.
    Η συμμετοχή στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση του
Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς επίσης και στην κατάρτιση
των συμβάσεων καταβολής προμήθειας για τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού.
   Η διαχείριση και ο υπολογισμός των δικαιωμάτων καθώς και η διαχείριση των
μεταβολών τους.
1.2. Αντικείμενο του έργου
    Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή είναι η παροχή προς τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη Βάση
Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων για την υποβολή
της Ενιαίας Αίτησης (στο εξής ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης των
γεωργών και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού
παρακρατήματος, την ασφάλιση και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων για το έτος 2011.
    Το πλήθος των δικαιούχων γεωργών, για το έτος 2011, ανέρχεται σε 1.000.000
περίπου και η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αφορά σε μέρος ή στο σύνολο της ελληνικής
επικράτειας. Για τις ανάγκες της παρούσης, η ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε τρεις
ζώνες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα Γ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ


                      34
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο ανάδοχος ή οι
ανάδοχοι, αναλαμβάνουν το έργο συμπλήρωσης, συγκέντρωσης, και καταχώρησης των
αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων των ΑΕΕ των γεωργών για μία, δύο ή/και τις
τρεις ζώνες της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.


    Σημειώνεται ότι το παραπάνω αναφερόμενο πλήθος δικαιούχων γεωργών δύναται να
μειωθεί κατά τον αριθμό αυτών, που θα καταθέσουν την ΑΕΕ 2011 απευθείας στον
ΟΠΕΚΕΠΕ (περιπτώσεις δικαιούχων που δεν παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με το 2010).
Ο αριθμός των ΑΕΕ χωρίς μεταβολές δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ως την ημερομηνία
υπογραφής της παρούσας διακήρυξης καθώς και ο αριθμός των γεωργούν που θα επιλέξουν
τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να την ενεργοποίηση των ΑΕΕ τους.


    Στο πλαίσιο της υποβολής ΑΕΕ απαιτείται η συγκέντρωση, η εισαγωγή, η επεξεργασία
και εν τέλει η ηλεκτρονική αποστολή προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όλων των στοιχείων που
αφορούν την αγροτική εκμετάλλευση όλων των δικαιούχων γεωργών, περιλαμβάνοντας τόσο
αλφαριθμητικά όσο και γεωχωρικά δεδομένα των δηλούμενων αγροτεμαχίων, των σταβλικών
εγκαταστάσεων καθώς και το ζωικό κεφάλαιο.
Μείζον ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια του παρόντος έργου η επιτυχής και
ασφαλής συγκέντρωση και καταχώρηση τόσο των αλφαριθμητικών δεδομένων της Αίτησης
όσο και των γεωχωρικών δεδομένων που προσδιορίζουν τη γεωγραφική θέση της αγροτικής
εκμετάλλευσης των δικαιούχων γεωργών.
   Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου κρίνεται η οργάνωση τοπικών
υπηρεσιών/ παραρτημάτων συγκέντρωσης και επεξεργασίας των δεδομένων της Αίτησης,
καθώς οι Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης των δικαιούχων γεωργών δηλώνονται από άτομα που
διαμένουν σε διάφορα μέρη του Ελλαδικού χώρου, συχνά μάλιστα ιδιαίτερα απομακρυσμένα.
Επιπλέον, καθώς οι Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης αφορούν μία ιδιαίτερη ομάδα πληθυσμού, τους
γεωργούς, οι οποίοι συχνά είναι δύσκολο λόγω φόρτου εργασίας και άλλων συνθηκών να
μετακινηθούν από τον τόπο διαμονής τους, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θεωρεί πολύ σημαντική την
διευκόλυνση των ανθρώπων αυτών κατά την υποβολή των Αιτήσεών τους για την αποφυγή
τυχόν προβλημάτων κατά την συγκέντρωση των δεδομένων.
Στο πλαίσιο λοιπόν, της παρούσας διακήρυξης απαιτείται από τον προσφέροντα η οργάνωση
και λειτουργία κέντρων συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων ανά τον Ελλαδικό χώρο,
που στο εξής θα καλούνται «πύλες εισαγωγής».
Για την υλοποίηση του έργου ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα διαθέσει στις πύλες εισαγωγής δεδομένων
που θα προτείνει ο συμμετέχων, εξελιγμένο λογισμικό εφαρμογών που παρέχει την
απαιτούμενη λειτουργικότητα ως προς την ταυτόχρονη καταχώρηση και επεξεργασία τόσο
αλφαριθμητικών όσο και γεωχωρικών δεδομένων.
Η εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή και επεξεργασία των Α.Ε.Ε. των
δικαιούχων γεωργών αποτελείται από ένα σύνολο εργαλείων και υποσυστημάτων που σε
γενικές γραμμές συνδυάζει μία πολύ εξελιγμένη μορφή της υπάρχουσας φόρμας καταχώρησης
των αλφαριθμητικών στοιχείων της Α.Ε.Ε. με ταυτόχρονη συνεργασία λογισμικού
ψηφιοποίησης για την ψηφιακή σχεδίαση και επεξεργασία των γεωχωρικών δεδομένων που
συνοδεύουν την Αίτηση.
Επιπλέον χαρακτηριστικό της εφαρμογής που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον προσφέροντα
του έργου είναι η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από την βάση της πύλης εισαγωγής και
μεταφορά τους σε φορητούς υπολογιστές για την διευκόλυνση των εργασιών υπαίθρου.
Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι θα παραδοθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στον ανάδοχο,
εγκαίρως οι πλέον πρόσφατοι και ποιοτικά ελεγμένοι ορθοφωτοχάρτες και αντίστοιχα
ψηφιοποιημένες ενότητες (ILOTS), καθώς και τα ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια των ΑΕΕ 2010,
για να χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του παρόντος έργου.
Τελευταίο χαρακτηριστικό που πρέπει να ληφθεί υπόψη ως προς την υλοποίηση του παρόντος
έργου αναφορικά με την εφαρμογή που θα παρέχει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς τις πύλες
εισαγωγής είναι η ενσωμάτωση και τήρηση τοπολογικών κανόνων σχετικά με την
ψηφιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων της Α.Ε.Ε.                      35
Με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού εφαρμογών οι πύλες εισαγωγής θα
συγκεντρώνουν, θα καταχωρούν και θα επεξεργάζονται τα στοιχεία των Α.Ε.Ε. και στη
συνέχεια θα τα αποστέλλουν μέσω διαδικτύου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Κατά συνέπεια οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, από τον Ανάδοχο του έργου, με την
υλοποίηση του παρόντος έργου είναι:


  1. Επιλογή των κατάλληλων σημείων συγκέντρωσης και εισαγωγής των δεδομένων των
   Α.Ε.Ε. για το έτος 2011 για την γρήγορη, ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή της όλης
   διαδικασίας πλησίον στα σημεία των εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων
  2. Συγκρότηση των απαιτούμενων συνεργείων επιτόπιας συγκέντρωσης των δεδομένων
   και ο συντονισμός των συνεργείων αυτών.
  3. Σχεδιασμό και εκτέλεση τυποποιημένων ενεργειών βάσει αυστηρά καθορισμένης με
   την παρούσα διακήρυξη μεθοδολογίας ως προς τη συμπλήρωση, συγκέντρωση
   καταχώρηση των Αιτήσεων, όπως αναφέρεται την προσφορά του
  4. Διάθεση από πλευράς του Αναδόχου κατ’ ελάχιστο του εξοπλισμού που κρίνεται
   απαραίτητος για την ομαλή έκβαση του έργου τόσο σε συστήματα Η/Υ όσο και σε
   λειτουργικά προγράμματα, όπως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη)
  5. Συμπλήρωση, συγκέντρωση και καταχώρηση των στοιχείων των Α.Ε.Ε. για το έτος
   2011 στις πύλες εισόδου του αναδόχου, αποσφαλμάτωση από αυτόν και στη
   συνέχεια ηλεκτρονική αποστολή τους προς την Κεντρική βάση δεδομένων του
   Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε θα διαθέσει εγκαίρως στις πύλες εισαγωγής
δεδομένων που θα προτείνει ο συμμετέχων, εξελιγμένο λογισμικό εφαρμογών που παρέχει
την απαιτούμενη λειτουργικότητα ως προς την ταυτόχρονη καταχώρηση τόσο
αλφαριθμητικών όσο και γεωχωρικών δεδομένων. Επίσης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να
παραδώσει στον ανάδοχο εγκαίρως τους πλέον πρόσφατους και ποιοτικά ελεγμένους
ορθοφωτοχάρτες με τις αντίστοιχα ψηφιοποιημένες ενότητες (ILOTS) καθώς και τα
ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια των ΑΕΕ 2010, τα οποία απαιτείται να χρησιμοποιηθούν για την
υλοποίηση του παρόντος έργου.
Το σύνολο των δικαιολογητικών των γεωργών θα ψηφιοποιούνται στις πύλες εισαγωγής και
θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο δικτυακό τόπο που θα προσδιοριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο
ανάδοχος της κάθε ζώνης θα ακολουθεί αυστηρή τυποποιημένη διαδικασία για την παράδοση
- παραλαβή των φακέλων των αιτήσεων από τις πύλες εισαγωγής στα ΠΔ ή την ΚΥ του
ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εν λόγω διαδικασία θα συμπεριλαμβάνεται στη σχετική ΣΔΕΠΥ. Δεν θα είναι
δυνατή η αποστολή οποιαδήποτε αίτησης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ εάν αυτή δεν ικανοποιεί τις
διοικητικές προϋποθέσεις κατάθεσης και ψηφιοποίησης του συνόλου των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
Μετά το πέρας της παραλαβής και καταχώρησης της αίτησης του γεωργού, η οριστική και
ηλεκτρονικά πρωτοκολλημένη    από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αίτηση του, εκτυπώνεται και
υπογράφεται από τον παραγωγό και αποτελεί την επίσημη πλέον αίτησή του, αυτή η οποία θα
είναι διαθέσιμη για κάθε έλεγχο.
ΑΡΘΡΟ 2.    ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου καθώς και λόγω της ανάγκης συνεργασίας μεταξύ του
ΟΠΕΚΕΠΕ, του Αναδόχου του έργου και των διαφορετικών πυλών εισαγωγής ανά την Ελλάδα,
κρίνεται πολύ σημαντική η χρήση τυποποιημένης μεθοδολογίας οργάνωσης και διοίκησης του
έργου, ώστε να επιτευχθεί η άρτια συνεργασία μεταξύ των όσων συμμετέχουν στο έργο.
Συνεπώς, απαιτείται από τον προσφέροντα να περιγράψει αναλυτικά την μεθοδολογία
οργάνωσης και διοίκησης που θα χρησιμοποιήσει με σαφή αναφορά στα στελέχη εκείνα που
θα αναλάβουν την διοίκηση και επίβλεψη του έργου.
                     36
ΑΡΘΡΟ 3.   ΎΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ         ΠΥΛΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1  Απαιτήσεις Ασφάλειας
 3.1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των
προσωπικών δεδομένων χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και κάθε επεξεργασία πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
Ζητήματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία
στην κοινωνία της πληροφορίας. Η ασφάλεια των δεδομένων αφορά στα τεχνολογικά και
οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν το δικαίωμα του φυσικού προσώπου στην προστασία
των προσωπικών δεδομένων του. Η ασφάλεια αποτελεί συνεπώς μέσο προς την επίτευξη του
σκοπού και θεμελιώδη προϋπόθεση της νομιμότητας της επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων.
 3.1.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα δεδομένα του ατόμου αποτελούν δεδομένα προσωπικού        χαρακτήρα  τα  οποία
προστατεύονται στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς με ειδικές ρυθμίσεις.
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (EΣΔA) του 1950 προστατεύει στο
άρθρο 8 την ιδιωτική ζωή, στην οποία συγκαταλέγονται και τα προσωπικά δεδομένα.
Ο ΟΟΣΑ εξέδωσε το 1980 σειρά «κατευθυντήριων γραμμών» για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων γενικώς.
Ως προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σταθμό στην προστασία των προσωπικών
δεδομένων αποτελεί η Οδηγία 95/46/EK για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών. Με την Οδηγία αυτή εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών
των κρατών-μελών ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ελεύθερη
κυκλοφορία τους στα κράτη-μέλη. Ο ελληνικός νόμος 2472/97 μεταφέρει την Οδηγία στο
εσωτερικό δίκαιο και συγχρόνως εκπληρώνει την υποχρέωση της Ελλάδας που απορρέει από
τη Σύσταση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης να θεσπίσει ειδικές διατάξεις για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ψήφισαν την Οδηγία 97/66/EK για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα η οποία
αντικαταστάθηκε πρόσφατα από την Οδηγία 2002/58/EK για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω Οδηγίες εξειδικεύουν την
Οδηγία 95/46/EK ως προς ορισμένες πτυχές που συνδέονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία
εφαρμογής. Ο ελληνικός νόμος 2774/99 μεταφέρει την Οδηγία 97/66/EK στο εσωτερικό
δίκαιο.
Τέλος, η προστασία των προσωπικών δεδομένων στα διάφορα Κ-Μ έχει κατοχυρωθεί
συνταγματικά. Σύμφωνα με το άρθρο 9A του ελληνικού Συντάγματος η προστασία των
προσωπικών δεδομένων του ατόμου αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Η επεξεργασία των
δεδομένων του ατόμου επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος. Επίσης, η
Διακήρυξη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετήθηκε από τα
κράτη-μέλη το 2000 προβλέπει ειδικό άρθρο (αρθ. 8) για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων.


Ο Νόμος 2472/97
Ο Ν. 2472/1997 που μεταφέρει την Οδηγία 95/46/EK στο ελληνικό δίκαιο αφορά στην
αυτοματοποιημένη και μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που περιέχονται σε αρχείο.
Ο Νόμος 2774/99
Ο Ν. 2774/99 μεταφέρει την αντίστοιχη Οδηγία 97/66/EK στο εσωτερικό δίκαιο και αφορά
στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Στο πεδίο


                      37
εφαρμογής του νόμου εμπίπτουν οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο
κοινό και παρέχονται μέσω δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Αντίθετα, τα δικαιώματα
των χρηστών και οι υποχρεώσεις των φορέων παροχής ιδιωτικών δικτύων, όπως τα ιδεατά
ιδιωτικά δίκτυα (Virtual Private Networks) καθώς και των φορέων παροχής υπηρεσιών μέσω
ιδιωτικών δικτύων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 2472/97.
Σύμφωνα με το Ν. 2774/99 οι παροχείς υπηρεσιών πρόσβασης ή φιλοξενίας στο διαδίκτυο,
διαθέσιμων στο κοινό, οφείλουν να εξασφαλίζουν το απόρρητο της επικοινωνίας και να
λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι, σε περίπτωση που η υλοποίηση εφαρμογών διενεργείται με τη
συνεργασία παροχέων υπηρεσιών πρόσβασης ή φιλοξενίας στο διαδίκτυο, οφείλουν και αυτοί
να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για τη μεταφορά των δεδομένων. Επίσης, ο
νόμος ρητά ορίζει την αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων που γίνονται
αντικείμενο επεξεργασίας.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο χρήστης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει να έχει τη
δυνατότητα απόκρυψης του αριθμού συνδρομητή.


  3.1.3 ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε , προκειμένου να επιτύχει το μέγιστο δυνατό βαθμό προστασίας των
πληροφοριών και των πληροφοριακών του συστημάτων, εφαρμόζει σύστημα ασφάλειας
πληροφοριών σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO/IEC 17799 και ISO/IEC 27001. Στο πλαίσιο
αυτό έχει πραγματοποιήσει σχετικές μελέτες μεταξύ των οποίων τις εξής:
- Αποτίμηση Επικινδυνότητας και Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας (Risk Assessment and
Security Plan Development)
-  Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας (Security Safeguards-Countermeasures)
-  Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan)
-
  3.1.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η ασφάλεια της επεξεργασίας είναι υποχρέωση του υπευθύνου της επεξεργασίας και
προϋπόθεση της νομιμότητας της επεξεργασίας. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ο οποίος είναι και ο φορέας του έργου. Οι παρακάτω υποχρεώσεις του
υποψηφίου αναδόχου έχουν ως σκοπό τη συμμόρφωση των πληροφοριακών συστημάτων με
την προαναφερθείσα νομοθεσία και την πλέον πρόσφατη έκδοση των προτύπων ISO 17799
και 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.
Ο βαθμός της απαιτούμενης ασφάλειας κρίνεται από το σκοπό της επεξεργασίας/ εφαρμογής,
τη φύση των δεδομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της επεξεργασίας, τους κινδύνους
που εγκυμονεί η συγκεκριμένη επεξεργασία και οι οποίοι πρέπει να προσδιορισθούν με σχετική
Αποτίμηση Επικινδυνότητας (risk assessment), καθώς και από την εξέλιξη της τεχνολογίας και
το κόστος των μέτρων.
Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε επιβάλλει τη λήψη
όλων των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια
αφορά στις διαδικασίες και δομές της επεξεργασίας, στους συμμετέχοντες και στη φυσική και
λογική ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος.
Η TΠE στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εξασφαλίζει τα ακόλουθα:
-  Πιστοποίηση (authentication)
-  Εξουσιοδότηση (Authorization)
-  Εμπιστευτικότητα (confidentiality)
-  Ακεραιότητα (integrity)
-  Μη δυνατότητα άρνησης συμμετοχής (non-repudiation)
-  Δυνατότητα ελέγχου (revision / audit)
-  Ευθύνη (accountability)

                       38
-  Διαφάνεια (transparency)
-  Διαθεσιμότητα (availability)
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει στο ακέραιο τις υποδείξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίχως
παρεμβάσεις που να θέτουν σε κίνδυνο τη ακεραιότητα των δεδομένων, την κωδικοποίηση
δεδομένων στη βάση δεδομένων και τη κρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταδίδονται
διαμέσου κάποιου τηλεπικοινωνιακού μέσου.
Εύλογα το έργο περιλαμβάνει την διακίνηση μεγάλου όγκου δεδομένων τόσο εντός των
πυλών εισαγωγής όσο και από τις πύλες εισαγωγής προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει το Σύστημα Ποιότητας και Ασφάλειας
που θα χρησιμοποιήσουν οι προτεινόμενες πύλες εισαγωγής στην καθημερινή τους εργασία,
ώστε να αποφευχθούν κατά τον καλύτερο τρόπο τυχόν κακόβουλες προς την όλη διαδικασία
ενέργειες που μπορεί να βλάψουν τα δεδομένα αλλά και να καθυστερήσουν το έργο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Θεωρείται απαραίτητη η διάκριση μεταξύ ρόλων χρηστών και η διαβαθμισμένη ανάθεση
εργασιών ώστε να εξασφαλιστεί ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα θα εκτελούν εργασίες που
απαιτούν ειδική κατάρτιση και εμπειρία από πλευράς χρήστη.
ΑΡΘΡΟ 4.    ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη
πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το
προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικείμενου και του
χρόνου απασχόλησης τους στο έργο.
Λόγω της φύσης του έργου, η αναφορά στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου περιλαμβάνει την
αναλυτική περιγραφή των ατόμων που θα διαθέσει ο Ανάδοχος τόσο για την γενικότερη
υλοποίηση και διοίκηση του έργου όσο και για το δίκτυο παραρτημάτων, στα οποία θα
αναθέσει το ρόλο των «πυλών εισαγωγής» δεδομένων.
Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του
έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την
απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την
διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του
έργου.
Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο
έργο, το αντικείμενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης, κλπ., ενώ σε κατάλληλο σημείο της
προσφοράς θα παρατίθεται τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα.
Σημαντικός παράγοντας στον καθορισμό της Ομάδας Έργου κρίνεται η εμπειρία των ατόμων
που θα την στελεχώσουν αναφορικά με:
    Την υλοποίηση παρεμφερών έργων
    Την καταχώρηση και επεξεργασία αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων
    Την αντίληψη και κατανόηση της ιδιαιτερότητας του αγροτικού χώρου
Ο προσφέρων καλείται να αναφέρει στην Τεχνική του Προσφορά την προτεινόμενη δομή και
οργάνωση της ομάδας.
Συγκεκριμένα απαιτείται σαφής αναφορά της κατανομής των στελεχών της ομάδας έργου
δεδομένης της ανάγκης για συλλογική επίβλεψη και υλοποίηση του έργου από τον Ανάδοχο
αλλά και για επιμέρους επίβλεψη και συντονισμό του έργου που θα εκτελείται από τις πύλες
εισαγωγής των Α.Ε.Ε.
Για το λόγο αυτό σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η κατάλληλη διάκριση των ευθυνών των
στελεχών διοίκησης της ομάδας έργου και η αναφορά στην ικανότητα των στελεχών αυτών
να επιτελέσουν την παρακολούθηση του συνόλου των εργασιών που στο μεγαλύτερο μέρος
τους θα υλοποιούνται ταυτόχρονα.                      39
ΑΡΘΡΟ 5.    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου κρίνεται η οργάνωση τοπικών υπηρεσιών/
παραρτημάτων συγκέντρωσης και επεξεργασίας των δεδομένων της Αίτησης, καθώς οι
Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης των δικαιούχων γεωργών δηλώνονται από άτομα που διαμένουν
σε διάφορα μέρη του Ελλαδικού χώρου, συχνά μάλιστα ιδιαίτερα απομακρυσμένα.
Για να μην παρακωλύονται οι εργασίες των δικαιούχων γεωργών αλλά και αποσκοπώντας
στην εμπρόθεσμη συγκέντρωση και επεξεργασία των Α.Ε.Ε., ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται
να υποδείξει και να περιγράψει τις υπηρεσίες/ παραρτήματα που επιλέγει ως πύλες εισαγωγής
των Αιτήσεων με σαφή αναφορά στα εξής:
    Αριθμός προτεινόμενων πυλών εισαγωγής
    Περιγραφή προτεινόμενων πυλών εισαγωγής (ποιες είναι, ποιο είναι το αντικείμενό
τους)
    Τοποθεσία προτεινόμενων πυλών εισαγωγής
   Εμπειρία και καταλληλότητα των προτεινόμενων πυλών εισαγωγής για την υλοποίηση
του έργου
Βασικό κριτήριο από πλευράς του Αναδόχου ως προς την επιλογή των πυλών εισαγωγής
πρέπει να είναι η γεωγραφική τους κατανομή ώστε να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του
ελλαδικού χώρου (κατ’ ελάχιστον μια πύλη εισαγωγής ανά νομό) και η ικανότητά τους να
επιτελέσουν το έργο της συγκέντρωσης και επεξεργασίας των δεδομένων με τη χρήση
εφαρμογής διαχείρισης αλφαριθμητικής και γεωχωρικής πληροφορίας.


ΑΡΘΡΟ 6.    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Σε συνάρτηση με την επιλογή των απαιτούμενων πυλών εισαγωγής, ο Ανάδοχος καλείται να
αναφέρει τον αριθμό χρηστών που προσφέρει για κάθε πύλη εισαγωγής.
Στον καθορισμό του αριθμού χρηστών πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για καταμερισμό
εργασιών κατά την συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων των Α.Ε.Ε. Ο καταμερισμός
εργασιών απαιτείται για τους εξής λόγους
    Ασφάλεια συστήματος
    Εμπειρία χρηστών ανάλογα με την εργασία που τους ανατίθεται
    Βέλτιστη διαχείριση χρόνου
Επιπλέον ο αριθμός των χρηστών κάθε πύλης εισαγωγής εξαρτάται και από το γεγονός ότι
διακρίνονται τουλάχιστον οι εξής κατηγορίες χρηστών:
    Απλοί χρήστες – καταχωρητές αιτήσεων
    Συνεργεία επιτόπιας συγκέντρωσης δεδομένων
    Διαχειριστές (εξειδικευμένοι σε GIS και Πληροφορική)
Κατά την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου σε περίπτωση που διαπιστώνεται υστέρηση
στην εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος, ο ανάδοχος υποχρεούται για την αύξηση του
υπάρχοντος προσωπικού της «πύλης εισόδου»


ΑΡΘΡΟ 7.   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ή ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ         ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για την υλοποίηση του έργου ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα διαθέσει στις πύλες εισαγωγής δεδομένων
που θα προτείνει ο Ανάδοχος, εξελιγμένο λογισμικό εφαρμογών που παρέχει την απαιτούμενη
λειτουργικότητα ως προς την ταυτόχρονη καταχώρηση και επεξεργασία τόσο αλφαριθμητικών
όσο και γεωχωρικών δεδομένων.
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί κατά βάση τα ακόλουθα στοιχεία τυποποιημένου λογισμικού:
    Oracle Database Server
    Oracle Application Server

                      40
   iSmart 5.3 ή νεώτερο ή ισοδύναμης λειτουργίας λογισμικό
Με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού εφαρμογών οι πύλες εισαγωγής θα
συγκεντρώνουν, θα καταχωρούν και θα επεξεργάζονται τα στοιχεία των Α.Ε.Ε. και στη
συνέχεια θα τα αποστέλλουν μέσω διαδικτύου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Η όλη διαδικασία απαιτεί από πλευράς των πυλών εισαγωγής την δυνατότητα τοπικής
αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων των Α.Ε.Ε., λόγω του μεγάλου όγκου των
αλφαριθμητικών και γεωχωρικών πληροφοριών (οι άδειες χρήσης για το τυποποιημένο
λογισμικό, Oracle Database Server, Oracle Application Server, iSmart 5.3 ή νεώτερο ή
ισοδύναμης λειτουργίας λογισμικό είναι στην ευθύνη του αναδόχου).
Η καταλληλότητα της υφιστάμενης – αλλά και της προσφερόμενης – τεχνολογικής υποδομής
των πυλών εισαγωγής παίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση το έργου καθώς πρέπει να
υποστηρίζει τα εξής σε σχέση με την εφαρμογή που θα εγκατασταθεί σε κάθε πύλη
εισαγωγής:
   Ικανοποιητικούς χρόνους απόκρισης
   Δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων
   Διαθεσιμότητα
   Ασφάλεια
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο Ανάδοχος καλείται να αναφέρει την υφιστάμενη
τεχνολογική υποδομή (εξοπλισμός, έτοιμο λογισμικό, τηλεπικοινωνιακή γραμμή κ.α.) των
προτεινόμενων πυλών εισαγωγής αλλά και να προσφέρει τυχόν επιπλέον εξοπλισμό εφόσον
κρίνει ότι είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου, και συγκεκριμένα για την
συγκέντρωση και την τοπική εισαγωγή και επεξεργασία των Α.Ε.Ε.
Η προσφορά επιπλέον εξοπλισμού δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου και
το κόστος θα καλυφθεί από τον Ανάδοχο.


ΑΡΘΡΟ 8.   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ή ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  ( ΠΥΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ,
ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ)
Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των Α.Ε.Ε. των δικαιούχων γεωργών στο σύστημα και
την τελική αποθήκευσή τους, αυτές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους των πυλών εισαγωγής προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Π.Ε. ο οποίος και αποτελεί τον τελικό
αποδέκτη των δεδομένων και καλείται στο εξής «πύλη υποδοχής».
Σε συνάφεια με τα όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο 7, ο προσφέρων καλείται να αναφέρει
την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή των προτεινόμενων πυλών εισαγωγής αλλά και να
προσφέρει τυχόν επιπλέον εξοπλισμό εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητος για την επίτευξη
της αποστολής των Α.Ε.Ε. στον Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. μέσω διαδικτύου.
Η αποστολή των ολοκληρωμένων Α.Ε.Ε. στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απαιτεί αυτοματοποιημένες και
ασφαλείς διαδικασίες για τη μεταφορά των δεδομένων μέσω διαδικτύου.
Η προσφορά επιπλέον εξοπλισμού δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου και
το κόστος θα καλυφθεί από τον Ανάδοχο.


ΑΡΘΡΟ 9.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ & ΥΠΟΔΟΜΗ
   ΑΝΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η συγκέντρωση των δεδομένων της Α.Ε.Ε. των δικαιούχων γεωργών είναι μία πολύπλοκη
διαδικασία που απαιτεί την επικοινωνία με τον γεωργό, ώστε να συμπληρωθεί η αίτησή του,
που θα περιλαμβάνει τόσο αλφαριθμητικά – περιγραφικά δεδομένα (προσωπικά στοιχεία,
στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, έκταση εκμετάλλευσης, είδος εκμετάλλευσης,
προγράμματα στα οποία συμμετέχει κλπ.) όσο και γεωχωρικά δεδομένα (εντοπισμός και
σχεδιασμός αγροτεμαχίων, σύνδεση αγροτεμαχίων με αλφαριθμητικά στοιχεία γεωργού κλπ.).
Ευθύνη του προσφέροντος είναι η υπόδειξη της καταλληλότερης διαδικασίας συγκέντρωσης
των δεδομένων αυτών λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο μετάβασης στην τοποθεσία της

                      41
εκμετάλλευσης. Μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στις διαδικασίας συγκέντρωσης των
δεδομένων ανά πύλη εισαγωγής, ανάλογα τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στο χώρο
ευθύνης της.
Για το λόγο αυτό κρίνεται σημαντική η συγκρότηση από πλευράς του Αναδόχου συνεργείων
υπαίθρου, που θα αποτελούνται από άτομα ικανά να συγκεντρώσουν, να εντοπίσουν καθ’
υπόδειξη και με ευθύνη του δηλούντος δικαιούχου και να καταγράψουν τόσο την
αλφαριθμητική όσο και την γεωχωρική πληροφορία της αίτησης.
Εκτός από την συγκρότηση των συνεργείων αυτών, ευθύνη του Αναδόχου αποτελεί και η
παροχή προς τα συνεργεία αυτά του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να επιτελέσουν έγκυρα
και έγκαιρα το έργο τους.
Επειδή οι πύλες εισαγωγής που θα προτείνει ο προσφέρων θα βρίσκονται σε διαφορετικά
σημεία του ελλαδικού χώρου, απαιτείται η περιγραφή της οργάνωσης στην οποία θα προβεί
ως Ανάδοχος προκειμένου να επιτύχει το συντονισμό των πυλών εισαγωγής τόσο σε συνολικό
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.


ΑΡΘΡΟ 10.  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑ ΠΥΛΗ   ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Δεδομένης της γεωγραφικής κατανομής των γεωργών ανά τον Ελλαδικό χώρο και της
ανάγκης συγκρότησης συνεργείων υπαίθρου για την συνάντηση με τους γεωργούς και την
συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων της Α.Ε.Ε. κάθε γεωργού, ο προσφέρων πρέπει να
αναφέρει αναλυτικά την μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουν οι προτεινόμενες πύλες
εισαγωγής για το συντονισμό των συνεργείων αυτών.
Στα πλαίσια της μεθοδολογίας αυτής ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει:
    Τον χρονοπρογραμματισμό των εργασιών των συνεργείων υπαίθρου από τις πύλες
εισαγωγής στον οποίο να συμπεριλαμβάνεται και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα
εκπαίδευσης του προσωπικού των συνεργείων στις εφαρμογές εισαγωγής των Α.Ε.Ε. και των
γεωχωρικών δεδομένων που θα διαθέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
   Τον καταμερισμό των εργασιών στα συνεργεία υπαίθρου από τις πύλες εισαγωγής
    Τον εφοδιασμό των συνεργείων υπαίθρου με ότι απαιτείται (εξοπλισμός, δεδομένα
κλπ.) για την εκτέλεση του έργου τους από τις πύλες εισαγωγής.
    Τον ποιοτικό έλεγχο του αποτελέσματος των εργασιών των συνεργείων υπαίθρου από
τις πύλες εισαγωγής.
    Την επιτόπου επίλυση από τις πύλες εισαγωγής τυχόν προβλημάτων που μπορεί να
αντιμετωπίσουν τα συνεργεία υπαίθρου κατά την επιτόπια συγκέντρωση δεδομένων.


ΑΡΘΡΟ 11.   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ)
11.1  Τεκμηρίωση χρονοδιαγράμματος
Η διάρκεια του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι (6) συνολικά μήνες. Προσφορά που
αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6)
μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Με βάση τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής το έργο έχει διαχωριστεί σε ενδεικτικές και
διακριτές φάσεις υλοποίησης του έργου, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει βάσει του μεθοδολογικού πλαισίου που
ακολουθεί τις τελικές φάσεις υλοποίησης και να διασφαλίσει ότι οι χρονικοί περιορισμοί που
παρουσιάζονται στην παρούσα διακήρυξη θα επιτευχθούν, χωρίς αποκλίσεις.
                      42
                        ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α/Α    Φάση
                        Μ1  Μ2  Μ3  Μ4  Μ5  Μ6

1     Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής

2     Προμήθεια/ εγκατάσταση υποδομών

     Συγκρότηση συνεργείων υπαίθρου
3
     και εκπαίδευσή τους για το έργο
     Συγκέντρωση Α.Ε.Ε. από τις πύλες
4
     εισαγωγής
     Εισαγωγή και επεξεργασία Α.Ε.Ε.
5
     από τις πύλες εισαγωγής

6     Αποστολή Α.Ε.Ε. προς Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε.

     Αποστολή αλλαγών των Α.Ε.Ε. προς
7
     τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
     Αποδοχή αλλαγών των Α.Ε.Ε. από
8
     τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.


Ο προσφέρων πρέπει να περιγράψει αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
κατ΄ έτος που θα ακολουθήσει.
Σε κάθε φάση του έργου θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά τα άτομα που θα
χρησιμοποιηθούν, οι ειδικότητές τους και η προϋπάρχουσα εμπειρία. Η οποιαδήποτε νέα
πρόσληψη προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως και να είναι σε συνέργεια με το
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η μη επαρκής τεκμηρίωση συνιστά λόγο
αποκλεισμού της τεχνικής προσφοράς.


11.2  Συντονισμός για τμηματική αποστολή - παράδοση των Α.Ε.Ε. στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Στο πλαίσιο τήρησης του προτεινόμενου από τον προσφέροντα χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης του έργου, πρέπει να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο ο προσφέρων θα
συντονίσει την τμηματική αποστολή – παράδοση των ολοκληρωμένων Α.Ε.Ε. από τις πύλες
εισαγωγής προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Να συμπεριληφθεί ενδεικτική χρονική κατανομή κατ΄έτος της αποστολής των Α.Ε.Ε. καθώς
και μεθοδολογία παρακολούθησης και συντονισμού της όλης διαδικασίας μεταφοράς των
Α.Ε.Ε. μέσω διαδικτύου από τις πύλες εισαγωγής προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τόσο από την
ομάδα διοίκησης του προσφέροντος όσο και από τις πύλες εισαγωγής εσωτερικά.
11.3  Συντονισμός για τμηματική αποδοχή αλλαγών των  Α.Ε.Ε. από Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. –
Διαδικασία παραλαβής
Στα πλαίσια τήρησης του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
του έργου, πρέπει να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο ο προσφέρων θα συντονίσει την
τμηματική παραλαβή και αποδοχή των Α.Ε.Ε. από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Επειδή οι Α.Ε.Ε. αποτελούν δήλωση του δικαιούχου, ενδέχεται να διαπιστωθούν λάθη κατά
την εφαρμογή των διασταυρωτικών ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς επίσης και σφάλματα
πληκτρολόγησης ή ψηφιοποίησης. Εκ τούτου θα πρέπει ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων αυτών όπου είναι εφικτό.
Για την παραλαβή των ΑΕΕ των δικαιούχων γεωργών ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα εφαρμόσει την
ακόλουθη διαδικασία παραλαβής.
                     43
1.   Για κάθε παρτίδα ΑΕΕ που θα παραδίδει ο Ανάδοχος θα εφαρμόζονται οι
μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο μηχανογραφικός
προσδιορισμός του δικαιούχου γεωργού και θα παραλαμβάνεται
2.   Ο ποιοτικός έλεγχος του έργου θα πραγματοποιηθεί πριν την τελική παραλαβή του
έργου, μέσω του κεντρικού διασταυρωτικού μηχανογραφικού ελέγχου όσον αφορά τα
αλφαριθμητικά στοιχεία της αίτησης και μέσω των επιτοπίων ελέγχων όσον αφορά την
ορθότητα της σχεδίασης, ψηφιοποίησης και εντοπισμού στους χάρτες των αγροτεμαχίων
3.   Τα όποια λάθη διαπιστωθούν από τον ποιοτικό έλεγχο θα πρέπει να διορθωθούν από
τον ανάδοχο μέσω της διαδικασίας των διοικητικών πράξεων


ΑΡΘΡΟ 12.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ        ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12.1  Σύνταξη Μελέτης Εφαρμογής
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στον αναλυτικό προσδιορισμό των απαιτήσεων και την
σύνταξη της σχετικής Μελέτης Εφαρμογής την οποία θα υποβάλλει προς έγκριση στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Στην Μελέτη Εφαρμογής πρέπει:
Να περιγραφούν με σαφήνεια και να ιεραρχηθούν οι υπηρεσίες που προτείνει να παρέχονται
από τις πύλες εισαγωγής (μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις διαδικασίας
συγκέντρωσης των δεδομένων ανά πύλη εισαγωγής, ανάλογα τις ιδιαιτερότητες που
παρουσιάζονται στο χώρο ευθύνης της) και τον Ανάδοχο προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Να καθοριστούν σε επίπεδο δεδομένων και διαδικασιών οι απαιτήσεις ως προς την
υλικοτεχνική υποδομή των πυλών εισαγωγής.
Να καταγραφεί ο τρόπος διοίκησης και οργάνωσης του έργου και των εμπλεκομένων σε αυτό.
12.2  Προμήθεια – εγκατάσταση – έλεγχος καλής λειτουργίας υλικοτεχνικής υποδομής
Στο πλαίσιο του έργου να προσφερθεί εφόσον κριθεί απαραίτητο ο αναγκαίος εξοπλισμός και
οι υποστηρικτικές υποδομές, και να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες
εγκατάστασης, παραμετροποίησης και ελέγχου ορθής λειτουργίας αυτών.
12.3  Εκπαίδευση χρηστών
Μέρος των υπηρεσιών του προσφέροντος αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς
τους χρήστες του συστήματος οι οποίοι θα αναλάβουν την συγκέντρωση, εισαγωγή,
επεξεργασία, αποστολή των Α.Ε.Ε. ανάλογα με την θέση που κατέχουν, (πύλες εισαγωγής,
συνεργεία υπαίθρου).
Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι:
   Η μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη των προτεινόμενων πυλών εισαγωγής ώστε
να προβούν στην επιτυχή εισαγωγή και επεξεργασία των Α.Ε.Ε. των δικαιούχων γεωργών.
    Η μεταφορά τεχνογνωσίας στα μέλη των συνεργείων υπαίθρου ως προς τις
διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν για την
επιτόπια συγκέντρωση των δεδομένων.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πρέπει να εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες:
   Δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδια εκπαίδευσης) που θα
χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση κάθε κατηγορίας χρηστών
   Δημιουργία των κατάλληλων διαδικαστικών οδηγιών ανά αντικείμενο εργασίας για
κάθε κατηγορία χρηστών, ώστε να τηρηθούν τυποποιημένες διαδικασίες.


ΑΡΘΡΟ 13.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΤΗΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ


                      44
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 9 της παρούσας διακήρυξης, ευθύνη του
προσφέροντος είναι η συγκρότηση συνεργείων υπαίθρου, που θα αποτελούνται από
εξειδικευμένα άτομα, ικανά για να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν τόσο την
αλφαριθμητική όσο και την γεωχωρική πληροφορία της αίτησης.
Εκ τούτου οφείλει να περιγραφεί η εμπειρία του προσφέροντος στην υλοποίηση παρεμφερών
έργων και ειδικότερα η ικανότητά του ως προς τη συγκρότηση συνεργείων υπαίθρου για
επιτόπια συγκέντρωση δεδομένων.
Επιπλέον να περιγραφεί η εμπειρία και η ικανότητα του προσφέροντος ως προς τη διαχείριση
και το συντονισμό των συνεργείων αυτών δεδομένης της διαφορετικής γεωγραφικής
κατανομής των περιοχών εργασίας τους.
Στο πλαίσιο αυτό να περιγραφεί η εμπειρία και η ικανότητα των πυλών εισαγωγής που θα
υποδείξει ο προσφέρων, ως προς την εισαγωγή των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης των
γεωργών με γνώση καταχώρησης τόσο αλφαριθμητικών όσο και γεωχωρικών δεδομένων.
Ομοίως να αναφερθεί η τυχόν εμπειρία σε τεχνική και λειτουργική υποστήριξη των πυλών
εισαγωγής  και περαιτέρω η ενημέρωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, με τα προβλήματα που
παρουσιάζονται στις πύλες εισαγωγής , τον χρόνο και τα μέτρα αντιμετώπισης των
συμβάντων.


ΑΡΘΡΟ 14.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, με γνώμονα την
επιτυχή υλοποίηση του έργου και την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών συγκέντρωσης,
εισαγωγής και επεξεργασίας των Α.Ε.Ε., να περιγραφούν οι υπηρεσίες αυτές και να
αιτιολογηθεί η απόφαση παροχής τους.
                     45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ


1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα      ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Ημερομηνία έκδοσης …………
ΕΥΡΩ. …………………………


ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤ. & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22 105 52 ΑΘΗΝΑ


 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………     ΕΥΡΩ ………..
-   Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ……………….. (………………), το οποίο καλύπτει το 5% της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου,    με ΦΠΑ, υπέρ   της εταιρείας
………………………………………………………. Δ\νση …………………………………………………………. για
τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για
την προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.      \     δ\ξή σας.
-   Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
-   Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
-   Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν
έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
                     46
 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


 Ονομασία Τράπεζας …………………………..
 Κατάστημα      ………………………….
 (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
 Ημερομηνία έκδοσης ………………
 ΕΥΡΩ. ……………………………..


 ΠΡΟΣ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤ. & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22 105 52 ΑΘΗΝΑ


 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..


 -   ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
 επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
 διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….
 στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ          της εταιρείας
 ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή
 εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για
 τη προμήθεια ……………………………………(αρ. διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του
 …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας,
 …………………….. (……………………) ΕΥΡΩ αυτής.
 -   Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
 καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
 απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
 -   Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
 εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
 -   Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
 επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
                       47
 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ


 Ονομασία Τράπεζας …………………………..
 Κατάστημα      ………………………….
 (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
 Ημερομηνία έκδοσης ……………
 ΕΥΡΩ. ……………………………..


 ΠΡΟΣ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤ. & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22 105 52 ΑΘΗΝΑ


 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..


 -   ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
 επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
 διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….
 στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ          της εταιρείας
 ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την λήψη
 προκαταβολής ίσης με το 20 % της συμβατικής αξίας        προ Φ.Π.Α. της με
 αριθμό………….σύμβασης,    που   υπέγραψε   μαζί  σας   για  τη   προμήθεια
 ……………………………………(αρ. διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του, αξίας ύψους
 ………. Ευρώ αυτής.
 -   Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
 καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
 απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
 -   Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
 εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
 -   Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
 επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
                       48
           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


        ΣΥΜΒΑΣΗ Αρίθ………… /…….2010

Ανάθεσης υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης των αλφαριθμητικών
και γεωχωρικών δεδομένων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ) των γεωργών για το
2011, με δυνατότητα προαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013, εφόσον προβλεφτεί από τον
Κρατικό προϋπολογισμό.

Στην Αθήνα σήμερα, την …………… ημέρα …………… , οι υπογεγραμμένοι:

1. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ………………………..έχοντας υπ’ όψη την
  αριθ. …………… απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής, για την έγκριση αποτελέσματος
  του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμλπλήρωσης, συγκέντρωσης και
  καταχώρησης των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων για την υποβολή της
  Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ) για το έτος 2011 για τους δικαιούχους γεωργούς , ο οποίος στο
  εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Εργοδότης»
2. Η εταιρία με την επωνυμία …………… που εδρεύει στη …………… , οδός……………αριθ.
  …………… Τ.Κ …………… και εκπροσωπείται νόμιμα από ……………,ΑΔΤ …………… Α.Τ
  …………… , σύμφωνα με το αρ. …………… - Πρακτικό του Δ. Σ. ( Φ.Ε.Κ. …………… ), η
  οποία στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος», συμφωνούν και
  συναποδέχονται τα ακόλουθα :

                    ΑΡΘΡΟ 1
                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των
υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη Βάση Δεδομένων του
ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων για την υποβολή της Ενιαίας
Αίτησης (στο εξής ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης των γεωργών
και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος,
την ασφάλιση και την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για το
έτος 2011 και με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013 (ανάλογα με τις διαθέσιμες
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης), σύμφωνα
με τους όρους της υπ΄αριθμ………….Διακήρυξης και την συνημμένη σε αυτήν τεχνική
περιγραφή των ζητούμενων υπηρεσιών (ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ), καθώς και την
οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου στο διενεργηθέντα διεθνή ανοικτό
διαγωνισμού, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης
συμβάσεως.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των εξής εργασιών :

  1. Επιλογή των κατάλληλων σημείων συγκέντρωσης και εισαγωγής των δεδομένων των
   Α.Ε.Ε. για το έτος 2011 για την γρήγορη, ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή της όλης
   διαδικασίας πλησίον στα σημεία των εκμεταλλεύσεων των δικαιούχων
  2. Συγκρότηση των απαιτούμενων συνεργείων επιτόπιας συγκέντρωσης των δεδομένων
   και ο συντονισμός των συνεργείων αυτών.
  3. Σχεδιασμό και εκτέλεση τυποποιημένων ενεργειών βάσει αυστηρά καθορισμένης με
   την παρούσα διακήρυξη μεθοδολογίας ως προς τη συμπλήρωση, συγκέντρωση
   καταχώρηση των Αιτήσεων, όπως αναφέρεται την προσφορά του
  4. Διάθεση από πλευράς του Αναδόχου κατ’ ελάχιστο του εξοπλισμού που κρίνεται
   απαραίτητος για την ομαλή έκβαση του έργου τόσο σε συστήματα Η/Υ όσο και σε
   λειτουργικά προγράμματα, όπως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη)
  5. Συμπλήρωση, συγκέντρωση και καταχώρηση των στοιχείων των Α.Ε.Ε. για το έτος
   2011 στις πύλες εισόδου του αναδόχου, αποσφαλμάτωση από αυτόν και στη
   συνέχεια ηλεκτρονική αποστολή τους προς την Κεντρική βάση δεδομένων του
   Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
                     49
Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και ο τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών αναλυτικά
αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα (ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ).


                    ΑΡΘΡΟ 2
                ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από της υπογραφής
της και συγκεκριμένα από ………………..έως……… με δυνατότητα επέκτασης (προαίρεση) για τα
έτη 2012 και 2013, και συγκεκριμένα από ………………..έως………για το έτος 2012 και από
………………..έως………για το έτος 2013.

                     ΆΡΘΡΟ 3
                     ΤΙ Μ ΗΜΑ

Ι) ΣΥ ΜΒΑ Τ ΙΚΟ ΤΙ ΜΗ Μ Α
Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των αναφερομένων στο Άρθρο 1 της παρούσης
υπηρεσιών, ορίζεται για το έτος 2011, στο ποσό των           …………. Ευρώ,
…………………………………………………............ (………………………… €), συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 23% (ήτοι ……….. Καθαρό ποσό …………………….. €
και Φ.Π.Α. 23%)
 Το τίμημα αυτό είναι σταθερό και δεν αναπροσαρμόζεται, ούτε αυξάνεται για οποιονδήποτε
λόγο και αιτία.
Σε περίπτωση επέκτασης της σύμβασης , το συμβατικό τίμημα ορίζεται σε ………………. για το
έτος 2012 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και σε ………………. για το έτος
2013 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΙΙ) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΣ

Η δαπάνη των υπηρεσιών συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων των
Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2011, και με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2012 και
2013,  για τους δικαιούχους   γεωργούς    θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού …………………………………..
Η καθαρή αξία των υπηρεσιών υπόκειται στις νόμιμες για το Δημόσιο και τρίτους κρατήσεις
σε ποσοστό 3,072 %.
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται φόρος 8%, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2187/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2198/94.

                    ΆΡΘΡΟ 4
                    ΠΛΗΡΩΜΗ
    Η πληρωμή διενεργείται από τη Διεύθυνση Οικονομική του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων βάσει του πραγματικού αριθμού αιτήσεων που τελικά θα υποβληθούν
και με ανώτερο χρηματικό όριο το ποσό της προσφοράς του αναδόχου, κατόπιν της
προσκόμισης των νομίμων δικαιολογητικών και παραστατικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις.
    Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας ανέρχονται στο νόμιμο ποσοστό και
βαρύνουν τον ανάδοχο.
    Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως ακολούθως :
1. Με την υπογραφή της σύμβασης χορηγείται στον ανάδοχο του έργου – εφόσον το επιθυμεί
- προκαταβολή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς το ΦΠΑ. Η
προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου
που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων
του άρθρου 84 του Ν. 2362/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και χορηγείται με κατάθεση
ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν, συμψηφίζεται με την πρώτη
τμηματική πληρωμή. Με το συμψηφισμό της προκαταβολής η Εγγυητική Επιστολή
Προκαταβολής επιστρέφεται.                      50
    Με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία των εφαρμογών και την
    εισαγωγή ψηφιακού αρχείου που θα διαθέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την εισαγωγή των
    αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων των ΑΕΕ σε όλες τις Πύλες Εισαγωγής
    που έχει προτείνει ο Ανάδοχος, λαμβάνει ποσοστό 20% της συμβατικής αξίας του
    έργου πλέον ΦΠΑ.
    Με τη συμπλήρωση, συγκέντρωση και καταχώρηση στις τοπικές πύλες εισόδου και
    στη συνέχεια την αποσφαλμάτωση και την ηλεκτρονική υποβολής τους προς την
    Κεντρική Βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ του 50% των αναμενόμενων ΑΕΕ, όπως
    αυτές προκύπτουν από τον αριθμό των δικαιούχων, λαμβάνει ποσοστό 30% της
    συμβατικής αξίας του έργου πλέον ΦΠΑ.
    Το υπόλοιπο της αμοιβής του αναδόχου, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., θα
    αποπληρωθεί με την ολοκλήρωση της παραλαβής από το Πληροφοριακό Σύστημα
    (IDC) του ΟΠΕΚΕΠΕ των ΑΕΕ των γεωργών, τον ποιοτικό έλεγχο όλων των
    υποβληθεισών αιτήσεων και την οριστική παραλαβή του έργου, συμψηφιζόμενου του
    ποσού που ήδη έχει ήδη λάβει. Ταυτόχρονα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής
    εκτέλεσης .
    Ο ποιοτικός έλεγχος του έργου θα πραγματοποιηθεί πριν την τελική παραλαβή, μέσω
του κεντρικού διασταυρωτικού μηχανογραφικού ελέγχου που προβλέπεται από τους
κοινοτικούς κανονισμούς και αφορά τα αλφαριθμητικά στοιχεία της αίτησης και μέσω των
επιτοπίων ελέγχων όσον αφορά την ορθότητα σχεδίασης, ψηφιοποίησης και εντοπισμού
στους χάρτες των αγροτεμαχίων. Το περιθώριο σφάλματος ύστερα από τους διασταυρωτικούς
ελέγχους, τη ψηφιοποίηση, καθώς και τον εντοπισμό πρέπει να είναι μικρότερο του 10%. Σε
περίπτωση που    από τον ποιοτικό έλεγχο διαπιστωθούν λανθασμένες εγγραφές και
προκειμένου να γίνει η οριστική παραλαβή του έργου, αυτές οφείλουν προηγουμένως να
διορθωθούν με πρωτοβουλία του αναδόχου και ευθύνη του ενδιαφερομένου εν μέσω ισχύος
της διαδικασίας υποβολής διοικητικών πράξεων διόρθωσης στοιχείων.
    Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα
Αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν, η
Αναθέτουσα Αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.
138/Α΄/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-
2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.

                    ΑΡΘΡΟ 5
                ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο Ανάδοχος κατέθεσε, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, την
με αριθμό ……………………………και ημερομηνία έκδοσης………. εγγυητική επιστολή της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………….…Κατάστημα………….ποσού ………..………………. (……….…………..)
που αντιστοιχεί στο 10% του συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α..
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο δικαιούχο με τη λήξη της σύμβασης ατόκως, μετά
την οριστική παραλαβή του έργου από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβών του Εργοδότη και
την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.

                   ΆΡΘΡΟ 6
               ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ


  Για την εκτέλεση του έργου, ο Εργοδότης :
1. Θέτει υπόψη του αναδόχου του έργου κάθε δυνατή βοήθεια και κάθε αναγκαίο στοιχείο
  που είναι χρήσιμο για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
2. Παρέχει εγκαίρως όλες τις προσήκουσες    οδηγίες  για  την  ταχεία,  πλήρη  και
  αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών.
3. Παρέχει εγκαίρως, ήτοι αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, τους πλέον
  πρόσφατους και ποιοτικά ελεγμένους ορθοφωτοχάρτες και αντίστοιχα ψηφιοποιημένες
  ενότητες (ILOTS) καθώς και τα ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια των ΑΕΕ 2010.
                     51
4. Οφείλει να παραδώσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ηλεκτρονικό Αρχείο των
  δικαιούχων γεωργών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ….., παράγραφος
  ……..

                     ΑΡΘΡΟ 6
          ΚΗΡ ΥΞ Η Ε ΚΠ Τ Ω ΤΟ Υ Τ ΟΥ Α Ν Α ΔΟ ΧΟΥ - ΚΥ ΡΩ ΣΕ Ι Σ


1.   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί και δεν προσέλθει εντός ορισμένης προθεσμίας
    για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης του
    έργου ή δεν εκτελέσει ποιοτικά και ποσοτικά το ανατιθέμενο σ’ αυτόν έργο κηρύσσεται
    υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση του έργου που έγινε στο όνομά
    του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται
    έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά, με απόφαση του Υπουργού
    Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 5 του
    άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις.
2.   Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, των εργασιών του
    έργου της συμπλήρωσης, συγκέντρωσης, και καταχώρησης στοιχείων των ΑΕΕ για το
    έτος 2011, και με δικαίωμα προαίρεσης για το 2012 και 2013, στις προβλεπόμενες από
    την υπογραφείσα σύμβαση ημερομηνίες, η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από σχετική
    εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, χωρίς όχληση και με την επιφύλαξη των λοιπών
    αποκαταστάσεων που της παρέχει η σύμβαση και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
    άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007 δικαιούται επιπλέον, αφού ειδοποιήσει τον ανάδοχο : α) να
    επιβάλλει πρόστιμο σε ποσοστό 1% έως 10% επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα
    παραδοθέντος έργου, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης β) Να μεριμνήσει για
    την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, με δαπάνη του αναδόχου γ) Να
    καταγγείλει τη σύμβαση


                      ΑΡΘΡΟ 7
               Ε ΚΧ ΩΡ Η ΣΗ – Υ ΠΟΚ Α ΤΑ Σ ΤΑ ΣΗ

   Η παρούσα σύμβαση και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των
   συμβαλλομένων δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβασθούν σε τρίτους, με
   οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

                   ΑΡΘΡΟ 8
                ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο, το οποίο θα
υπογράφεται με κοινή συμφωνία από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικώτερα, η σύμβαση μπορεί
να τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις κατόπιν κοινής συμφωνίας
των συμβαλλομένων, ώστε να περιλαμβάνει προσθήκες, παραλείψεις, υποκαταστάσεις,
μέθοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας , υπό τον όρο ότι δεν μεταβάλλεται το αντικείμενο της
σύμβασης και οι τροποποιήσεις δεν αντίκεινται σε όρους της διακήρυξης.

                    ΑΡΘΡΟ 9
                   Λ Ο Ι ΠΟΙ ΟΡ ΟΙ

Συνομολογείται ρητά ότι, κατά τα λοιπά ισχύει η, με αρ. ………………………….. οικονομοτεχνική
προσφορά του Αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα (Παράρτημα) και αποτελεί
ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο τμήμα της.

                    ΑΡΘΡΟ 10
              ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν ανακύψουν από την εκτέλεση ή την ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης καθώς και από τη διεπόμενη από την παρούσα σύμβαση
σχέση, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα
δικαστήρια των Αθηνών.


                      52
Τα παραπάνω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και
προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και υπογράφηκε
από όλους τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από
ένα (1) όμοιο.

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ                     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατάτμηση των δικαιούχων γεωργών της ελληνικής επικράτειας σε τρεις ζώνες

      1. ΖΩΝΗ Ι
                     53
  ΓΡΕΒΕΝΩΝ   5.133

  ΔΡΑΜΑΣ    8.984

   ΕΒΡΟΥ    20.108

  ΖΑΚΥΝΘΟΥ   9.976

  ΗΜΑΘΙΑΣ   16.661

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  26.298

 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   6.998

  ΚΑΒΑΛΑΣ   14.455

  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   3.874

 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  2.867

  ΚΙΛΚΙΣ    15.864

  ΚΟΖΑΝΗΣ   14.243

  ΛΕΥΚΑΔΑΣ   2.633

  ΞΑΝΘΗΣ    12.091

  ΠΕΛΛΑΣ    23.599

  ΡΟΔΟΠΗΣ    20.289

  ΣΕΡΡΩΝ    35.545

  ΦΛΩΡΙΝΑΣ   7.759

 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   17.610

        264987


2. ΖΩΝΗ ΙΙ
  ΑΡΤΑΣ    11.565

ΑΙΤΩΛΟΑΚ/ΝΙΑΣ  51.720

  ΑΤΤΙΚΗΣ    9.516

  ΒΟΙΩΤΙΑΣ   21.245

  ΕΥΒΟΙΑΣ    21.282

 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   1.393

 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ   5.695

 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   21.139

 ΚΕΡΚΥΡΑΣ    16.454

  ΛΑΡΙΣΑΣ    42.285

  ΛΕΣΒΟΥ    26.142

 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   15.589

  ΠΙΕΡΙΑΣ    16.091

  ΠΡΕΒΕΖAΣ   8.110

  ΣΑΜΟΥ    11.158

 ΤΡΙΚΑΛΩΝ    15.650

 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   32.095

  ΦΩΚΙΔΑΣ    5.727

   ΧΙΟΥ    6.524

         339380


3. ΖΩΝΗ ΙΙΙ

 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   20.518

 ΑΡΚΑΔΙΑΣ   12.664

  ΑΧΑΙΑΣ    25.454
             54
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  17.839

 ΗΛΕΙΑΣ   37.459

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  79.478

 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  22.083

 ΚΥΚΛΑΔΩΝ   9.966

 ΛΑΚΩΝΙΑΣ   29.456

 ΛΑΣΙΘΙΟΥ   25.820

 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  55.017

 ΡΕΘΥΜΝΟΥ   29.235

 ΧΑΝΙΩΝ   30.648

       395.637
            55

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:10/1/2012
language:Unknown
pages:55