serwera z systemami by Ei7wPM6x

VIEWS: 29 PAGES: 39

									  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
         Ul. Pstrowskiego 28 B,
10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

   ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”
                              Strona 1 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn
www.wspr.olsztyn.pl
Strona BIP – http://pogotowie.olsztyn.sisco.info
Konto bankowe: BGK O/Olsztyn 89113011890025000575200004
Nr KRS: 0000021823
REGON: 511332933
NIP: 739-29-72-605
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:25-15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” i przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„SIWZ” mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia zakup, dostawa wraz z rozładunkiem, montaż, uruchomienie, instalacja w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego na terenie województwa warmińsko mazurskiego następującego sprzętu:

1.  Komputer PC                         6 kpl.
2.  Monitor LCD typ 1                      20 kpl.
3.  Monitor LCD typ 2                       9  kpl.
4.  Karta graficzna                        4  kpl.
5.  Serwer systemu SWD                      2  kpl.
6.  Mapa cyfrowa                         1  kpl.
7.  Oprogramowanie terminalowe                  1  kpl.
8.  Oprogramowanie antywirusowe                  1  kpl.
9.  Zasilacz UPS rack                      1  kpl.
10.  Brama VPN typ 1                       2  kpl.
11.  Brama VPN typ 2                       23  kpl.
12.  Drukarka laserowa                      3  kpl.
 13. Urządzenie wielofunkcyjne                   2 kpl.
zwanego dalej w SIWZ „Sprzętem”.

3.2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieprefabrykowany i nieregenerowany,
nienaprawiany, wolny od wad i usterek.

3.3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycie energii określone
w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski.

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry, cechy, funkcjonalność oraz wyposażenia określone
zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3.5. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się we istotnych postanowieniach umowy (według
wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ).                                                   Strona 2 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


3.3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

30236000-2: różny sprzęt komputerowy

3.4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem Wykonawcy.
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w udziałem w niniejszym postępowaniu.

IV. Termin wykonania zamówienia
Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowane w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy.

V. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VII. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IX. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
10.1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków zgodnie z art. 22
ust 1 ustawy Pzp:
10.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
10.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.
Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na
rzecz minimum dwóch odbiorców:
a) dostawy i instalacji sprzętu komputerowego – o wartości min. 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
   złotych 00/100) brutto każda z dwóch dostaw;
b) usług konfiguracji sieci rozległej o ilości węzłów sieci WAN co najmniej 10 oraz wartości min. 50 000,00 zł
   (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda z dwóch usług.
10.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
10.1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
Dysponowaniem co najmniej dwoma inżynierami sieciowymi posiadającymi certyfikaty w zakresie konfiguracji sieci
rozległych, wydane przez certyfikowane ośrodki szkoleniowe.
10.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum: 200 000, 00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

                                                    Strona 3 z 39
                      Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                             Ul. Pstrowskiego 28 B,
                    10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                       ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


10.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, zgodnie z Rozdziałem XI, metodą warunku granicznego: spełnia/nie spełnia.

10.3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu.

10.4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

10.5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

10.6. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z Pzp, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3
   Prawa zamówień publicznych;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której
   mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy pzp oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy pzp
11.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
11.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp (według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do SIWZ),
11.1.2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dostaw, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, na rzecz minimum dwóch odbiorców:
a) dostaw i instalacji sprzętu komputerowego o wartości min. 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
  00/100) brutto każda z dwóch dostaw,
b) usług konfiguracji sieci rozległej o ilości węzłów sieci WAN co najmniej 10 oraz wartości min. 50 000,00 zł (słownie:
  pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda z dwóch usług
(według wzoru zawartego w Załączniku nr 6 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały
wykonane należycie, np. referencje.
11.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, o podstawie dysponowania osobami wg
załącznika nr 7 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 10.1.4. SIWZ;
11.1.4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 200 00,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

11.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 11.3.

                                                     Strona 4 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


11.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
11.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (według wzoru zawartego w Załączniku nr 5 do SIWZ).
11.3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oraz spółek cywilnych (dotyczy
każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (według
wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do SIWZ).

11.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

11.4. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu
z właściwego rejestru – pełnomocnictwo (a).

11.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w ust. 11. pkt. 3 pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

11.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.11.5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

11.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

11.8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
11.8.1. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „Za zgodność
z oryginałem”.
11.8.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
11.8.3.Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

XII. Informacja o podwykonawcach
Zamawiający na podstawie art. 36 ust 4 i 5 Pzp żąda, by Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
13.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania do SIWZ Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie faxem na nr: 89 539 27 10 lub e-mailem na adres: sekretariat@wspr.olsztyn.pl i pocztą tradycyjną
(oryginały) na adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn.

13.2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Stanowisko:   Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych i Promocji
Imię i nazwisko: Olga Wilińska-Plichta

                                                    Strona 5 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


Nr faksu:    89 539 27 10

13.3. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz innych informacji przekazanych za pomocą telefaksu, email:
Stanowisko:   Starszy specjalista ds. zamówień publicznych i funduszy strukturalnych
Imię i nazwisko: Maja Bezuch
Nr faksu:    89 539 27 10

13.4. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu
zamówienia jest:
Stanowisko :   Kierownik Sekcji Administracji
Imię i nazwisko: Andrzej Mrozowski
Nr faksu:    89 539 27 10

XIV. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
14.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni je na
własnej stronie internetowej http://pogotowie.olsztyn.sisco.info.

14.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

14.3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

14.4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

14.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej.

14.6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej
http://pogotowie.olsztyn.sisco.info.

14.7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą
wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.

14.8. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia Zamawiający przekaże Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Prawa
zamówień publicznych.

14.9. Niezwłocznie po przekazaniu „Ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych” Zamawiający zamieści je na stronie internetowej http://pogotowie.olsztyn.sisco.info.

14.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków

                                                   Strona 6 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na
tej stronie.

XV. Wymagania dotyczące wadium
15.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawa zamówień
publicznych, do wniesienia wadium. Zamawiający ustala je w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych
00/100).

15.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
  kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004,
podając na poleceniu przelewu informację: Wadium ZP1/2012.
Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty -
dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego w terminie
dnia 25.01.2012 r. do godziny 9:00 (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w lit. b-e stosowny dokument należy zdeponować w kasie
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B do dnia otwarcia ofert do godziny 9:00,
natomiast kserokopię dołączyć do oferty.

15.3. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. Wadium musi obejmować
okres związania ofertą.

15.4. Zgodnie z art. 46 ust 1 i 1a ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

15.5. Zgodnie z art. 46 ust.4a ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na
rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
XVI. Opis sposobu przygotowania oferty
16.1. Przygotowanie oferty
Forma dokumentów składanych wraz z ofertą musi być zgodna z formą określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
16.1.1. Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany:
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dla osób fizycznych zgodne z art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp

                                                    Strona 7 z 39
                      Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                    10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


Załącznik nr 5 – Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw i usług
Załącznik nr 7 – Wykaz osób
16.1.2. Wraz z ofertą winny być złożone - INNE DOKUMENTY:
1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale XI. Informacje o oświadczeniach
  i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu SIWZ,
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych
  wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których
  pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
  notarialnie,
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się
  o zamówienie kilku Wykonawców, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II
  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie
  oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
4) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
  wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
  łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie tych
  podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
  zamówienia ( art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).

16.2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania
lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim. Oferta musi być czytelna.

16.3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w załącznikach do niniejszej SIWZ,
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

16.4. Wszystkie strony oferty winny być podpisane czytelnie albo parafowane wraz z pieczątką imienną osoby
uprawnionej do podpisywania ofert w imieniu Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia,
dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

16.5. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być
umieszczona informacja o ilości stron.

16.6. W przypadku, gdyby oferta zawierałaby informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w
osobnej kopercie. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny.

16.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące
wymagania:
16.7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii
poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone
w szczególności:
- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika.


                                                    Strona 8 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


16.7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy,
wykonanie umowy.
16.7.3. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
16.7.4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą
mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
  przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia
  oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi,
16.7.5. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego:
a) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie
  podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
  zamówienia, musi udokumentować ten Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za wykonanie tej części
  zamówienia do realizacji, której wymagane jest posiadanie uprawnień wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ.
16.7.6. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie dotyczące
  okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną
  w imieniu swojej firmy,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich
  Wykonawców składających ofertę wspólną.
16.7.7. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”: w miejscu „np.
nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
16.7.8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie
zasady określone w pkt. 4 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć
pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu
wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie
spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy Pzp. Zakłada on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie
o zamówienie reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz
tylko jeden z nich.
16.7.9. W przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie
podpisana przez wszystkich wspólników.
16.7.10. Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich
współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich
umowy regulującej ich współpracę.

XVII. Miejsce oraz termin składania ofert.
17.1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Ulica Pstrowskiego 28 B
Kod 10-602 Olsztyn
Sekretariat
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:25-15:00.
Do dnia 25.01.2012 r. do godziny 9:00
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.

17.2. Ofertę należy oznakować w następujący sposób:
                              ZP1/2012
          „Oferta przetargowa na postępowanie pt. „Zakup sprzętu komputerowego”
               „Nie otwierać przed dniem 25.01.2012 r. do godziny 9:30”

                                                   Strona 9 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


17.3. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym
miejscu.

17.4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien
złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.

17.5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

17.6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.

17.7. Zmiana lub wycofanie oferty:
17.7.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie
przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub
jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi
być złożone wg takich samych zasad jak oferta z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia
więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy
dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana nr …”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta
(koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty.
17.7.2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty.
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta, z dodatkowym oznaczeniem
„WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania

17.8. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.


17.9. Miejsce otwarcia ofert:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Ul. Pstrowskiego 28 B
Kod 10-602 Olsztyn
Pokój nr 110
25.01.2012 r. godzina 9:30


17.10. Sesja otwarcia ofert:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie oraz na jego poszczególne części. Otwarcie ofert jest
jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w. informacji. Oferty zostaną otwarte w kolejności wpływu do
Zamawiającego. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, cena oferowana brutto.


XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny
18.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
18.2. Cena oferty dla każdej części oddzielnie musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia w tym:
  dostawy,
  wszystkie zastosowane materiały i urządzenia,

                                                   Strona 10 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


   koszty pracy ludzi i sprzętu,
   koszty transportu,
   koszty załadunków i wyładunków,
   montażu,
   instalacji
   konfiguracji,
   dokonania odbiorów,
   koszty szkolenia pracowników Zamawiającego,
   gwarancji,
   udzielenia licencji,
   opłaty i podatki w tym podatek od towarów i usług VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli są należne,
   wszelkie inne obciążenia Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia,
   koszty ubezpieczeń,
   wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacja zamówienia.

18.3. Cenę realizacji przedmiotu zamówienia należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym (według
wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ). Łączna wartość brutto zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny
ofert.


18.4. Nie dopuszcza się możliwości roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem
elementów niezbędnych do wykonania umowy.

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą
Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu obliczania ceny
20.1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą
specyfikacją,
3) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5) wniesiono poprawnie wadium,
6) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.


20.2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.

20.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o
ustalone kryterium.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
cena ofertowa
 W – Wartość oferty (wg Formularza Ofertowego)

Oferta zawierająca najniższą wartość (spośród ofert nieodrzuconych) uzyska 100 pkt., kolejne oferty odpowiednio,
proporcjonalnie mniej wg formuły:
ilość punktów za wartość (W) brutto oferty = najniższa wartość / wartość oferty x 100
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z
ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100%.                                                   Strona 11 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


20.4. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagane warunki przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

20.5. Kryterium oceny ofert cena – 100%.

20.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów)
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.

XXI. Termin związania ofertą
21.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.

21.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XXII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
22.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

22.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

22.3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej
współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

22.4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając
w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy),
  siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
  zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

22.5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego.

22.6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
  składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie
  faktyczne i prawne.

22.7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

22.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.


                                                  Strona 12 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
24.1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz
danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy (według wzoru zawartego
w Załączniku nr 8 do SIWZ).

24.2. Zastrzega się, że postanowienia umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdy zmiany będą wynikały
z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:
Zmiany personaliów osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, zmian siedziby Wykonawcy lub
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy produktu zamiennego lub innego producenta na wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, że oferowany sprzęt/towar będzie posiadał co najmniej takie same lub lepsze parametry
jak sprzęt zamawiany oraz będzie w tej samej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany.
Zmiany te będą wymagały, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
25.1. Wykonawcy, w toku postępowania o udzielenie zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej określone
w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych.
25.1.1. Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
  podstawie ustawy Pzp.
2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
  b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  d) odrzucenia oferty odwołującego.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
  z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
  faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) Odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
  podstawę jego wniesienia:
  a) 5 dni – jeżeli zostały przesłane faxem, mailem;
  b) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od
  dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych http://pogotowie.olsztyn.sisco.info lub SIWZ na
  stronie internetowej WSPR.
7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5) i 6) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
  powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
  stanowiących podstawę jego wniesienia.
8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
  sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający
  może przedłużyć termin składania ofert.
10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
  zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą.
11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej
  z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na
  podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie, w przypadku uznania zasadności przekazanej

                                                   Strona 13 z 39
                      Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                             Ul. Pstrowskiego 28 B,
                    10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                       ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


  informacji, o której mowa w pkt. 11) SIWZ Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,
  informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
12) Na czynności o których mowa w 12) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 2)
25.1.2. Skarga do sądu:
1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
  skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
  orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
  w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
4) Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu
  sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie
  zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek
  o zmianę orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
  występować z nowymi żądaniami.

XXVI. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów:
26.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania
oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

26.2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów.
c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty.
d) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 złotego brutto.

26.3. Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks
cywilny.

XXVII. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dla osób fizycznych zgodne z art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp
Załącznik nr 5 – Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw
Załącznik nr 7 – Wykaz osób
Załącznik nr 8 – Wzór umowy
                                                  Strona 14 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”
ZP1/2012                                             ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ
            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAOPIS AKTUALNEGO STANU SYSTEMU ZAMAWIAJĄCEGO
W dyspozytorni i podstacjach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie (WSPR) jest zainstalowany
i wykorzystywany System Wspomagania Decyzji SWD-ST firmy ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.
w Bielsku-Białej (dalej zwany „SWD”), umożliwiający sterowanie systemem statusów DTS GPRS z GPS, DWA oraz
sterowanie pagerami POCSAG. Komunikacja odbywa się poprzez radiotelefony Motorola, GPRS i łącza DSL. System ma
wbudowaną mapę cyfrową województwa warmińsko mazurskiego ze szczegółami Olsztyna, Olsztynka, Dobrego
Miasta, Barczewa i Biskupca z licencją na dwa stanowiska. Do lokalizacji karetek wykorzystywane są terminale
statusów DTS 3001 firmy Platan. Komunikację systemu SWD z terminalami statusów obsługuje serwer GPRS firmy
Platan. Serwer GPRS zapewnia komunikację z wszystkimi użytkownikami. Z jego danych korzysta także Dział
Transportu WSPR.
Terminale statusów realizują odbiór danych o wyjeździe. Terminal zbudowany jest na bazie kolorowego dotykowego
ekranu 7” i ma wbudowaną Automapę. Umożliwia podłączenie kamery cofania. Dodatkowo do terminala podłączona
jest szyna CAN pojazdu do przekazywania danych o stanie licznika kilometrów, tankowania paliwa i włączonego
zapłonu. System transmituje także informację o włączonych sygnałach alarmowych. W karetce następuje wydruk karty
wyjazdowej Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) na drukarce igłowej OKI. Z terminala wysyłane są statusy
obrazujące zaawansowanie realizacji zlecenia wyjazdu. Do terminali system może wysyłać współrzędne geograficzne
do automatycznej nawigacji. Terminal dodatkowo ma możliwość podłączenia ciśnieniowej sondy paliwa. Po powrocie
do bazy kierowca-ratownik ma możliwość odczytania historii statusów w celu wpisania czasów operacyjnych do karty
wyjazdowej. Dodatkowo terminal podaje informację o ilości przejechanych kilometrów w ramach zlecenia. Terminale
mają synchronizowany czas z systemu GPS co jedną minutę, dzięki czemu wszystkie zespoły posługują się jednolitym
czasem. Zespół ZRM w czasie wyjazdu może odczytać z terminala współrzędne geograficzne w celu przekazania ich do
załogi śmigłowca HEMS drogą radiową. Tymi samymi danymi dysponuje dyspozytor WSPR. Lokalizacja karetek
wizualizowana jest na mapie cyfrowej dyspozytora. Dane z karetki automatycznie przesyłane są do bazy co 15 sekund.
Istnieje możliwość dowolnego ustawiania interwałów czasowych.
Przy dysponowaniu zespołu oprócz transmisji danych do terminala automatycznie uruchamiany jest system
alarmowania właściwego ZRM. Następuje uruchomienie systemu powiadamiania DWA, pagerów i wydruku kart
wyjazdowych. We wszystkich lokalizacjach podstacji w pokojach zespołów wyjazdowych zainstalowane są
wyświetlacze DWA 01 z symbolem dzwonka i narastającym sygnałem dźwiękowym. Wyświetlacze uruchamiane są
tylko w pokojach zespołu mającego wyjazd. W podstacjach dodatkowo zamontowane są stacje retransmisyjne sygnału
POCSAG. W momencie dysponowania zespołu ZRM system SWD automatycznie wysyła poprzez stację DSP 15 sygnał
do podstacji z poleceniem uruchomienia pagerów właściwego zespołu wyjazdowego. Stacja retransmisyjna
automatycznie potwierdza przyjęcie do realizacji polecenia. Potwierdzenie lub jego brak jest sygnalizowane na
komputerze dyspozytora. Stacja retransmisyjna POCSAG wysyła dla zwiększenia skuteczności powiadamiania
dwukrotnie drogą radiową sygnał na pagery DSP 93 firmy Platan. Wszyscy członkowie zespołu wyjazdowego są
wyposażeni w pagery, dzięki czemu powiadomienie następuje w jednym czasie.
Łączność radiowa pomiędzy dyspozytornią WSPR i karetkami realizowana jest na bazie radiotelefonów cyfrowo-
analogowych Motorola DM 3600. Radiotelefony w czasie korespondencji z dyspozytornią pracują w trybie cyfrowym                                                       Strona 15 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                           Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                     ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


zapewniającym poufność korespondencji. Przy łączności ze szpitalami i LPR radiotelefony pracują na kanałach
z modulacją analogową.
Dyspozytornia wyposażona jest w serwer z Windows serwer 2008, na którym zainstalowane są system SWD oraz
usługi takie jak serwer CTI, Serwer GPRS, DWA, PAGER. Do komunikacji zewnętrznej wykorzystywane jest
światłowodowe łącze internetowe (operator OLMAN), łącza ISDN 2B+D, łącze dzierżawione do sterowania
radiotelefonem, łącza dzierżawione do komunikacji z Policją i Strażą Pożarną. Podstacje wyposażone są w łącza DSL
sprzęgnięte w sieć VPN. Na podstacjach znajdują się komputery do wprowadzania danych po wyjeździe do systemu
SWD. Stanowiska dyspozytorskie są wyposażone w komputery z dwoma monitorami. Stanowiska dyspozytorskie mają
zabezpieczenie zasilania awaryjnego na około 5 godzin.
Rozmowy telefoniczne i radiowe są rejestrowane na rejestratorze rozmów TRX 332 z funkcją mirroringu.
Przyjmowanie zgłoszeń alarmowych oparte jest na serwerze komunikacyjnym SIGMA firmy Platan wyposażonym
w system zasilania awaryjnego zabezpieczającym pracę dodatkowo na około 5 godzin. Dyspozytorzy odbierają
połączenia z cyfrowych aparatów systemowych Panasonic. Stanowiska dyspozytorskie są dodatkowo wyposażone
w słuchawki bezprzewodowe Plantronics. Numer telefonu osoby dzwoniącej do pogotowia jest wizualizowany na
monitorze dyspozytora z jego danymi o nazwie i lokalizacji. System SWD automatycznie wprowadza do karty
wyjazdowej dane pacjenta i jego numer telefonu. System przyjmowania zgłoszeń jest wyposażony w układ awaryjnego
odbierania połączeń alarmowych. Umożliwia on komunikację z pacjentami w sytuacji awarii serwera
komunikacyjnego. W przypadku wyłączenia zasilania centrali telefonicznej automatycznie przełącza się w tryb
awaryjny zapewniając możliwość komunikacji pacjentów poprzez numery alarmowe z dyspozytorami Pogotowia
Ratunkowego.

System SWD jest wielomodułowym systemem informatycznym przeznaczonym do wspomagania prac w Powiatowych
i Miejskich Stanowiskach Kierowania oraz Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa. Składa się on z kilku
powiązanych funkcjonalnie modułów tworzących jednolite środowisko pracy Dyspozytorów pogotowia ratunkowego.
Został tak opracowany, aby mógł zaspokoić potrzeby Użytkowników w ramach zintegrowanych informatycznych
systemów wsparcia dla potrzeb wykorzystania w Centrach Powiadamiania Ratunkowego. W oparciu o moduły
zintegrowanej bazy sił i środków oraz rejestru zdarzeń pozwala na kompleksową obsługę informacji napływających do
wyżej wspomnianych Centrów.
W skład Systemu Wspomagania Decyzji wchodzą moduły funkcjonalne. Są to:
 Moduł zarządzania środowiskiem GIS
 Moduł analityczno zestawieniowy
 Moduł administracji systemu
Zintegrowana Baza Sił i Środków (BSIS)
Moduł BSIS zarządzą wszystkimi zasobami informacyjnymi systemu SWD. W ramach jego działania prowadzona jest
szczegółowa ewidencja informacji o sprzęcie, wyposażeniu, ludziach, jednostkach ratowniczych, pogotowiu
ratunkowym, Policji oraz innych instytucjach wspierających działania ratownicze.
Rejestr zdarzeń
Moduł Rejestr jest podstawowym blokiem funkcjonalnym systemu wykorzystywanym przez dyspozytorów stanowisk
kierowania, centrów dyspozytorskich oraz koordynatorów służb ratowniczych. Przeznaczony jest do przyjmowania
zgłoszeń, ewidencjonowania działań ratowniczych oraz dysponowania, powiadamiania i alarmowania odpowiednich
sił i środków. W zależności od konfiguracji jest stosowany zarówno na poziomie powiatowym jak również na poziomie
wojewódzkim w Wojewódzkich Stanowiskach Koordynacji Ratownictwa. Moduł REJESTR opiera swoje działanie na
zasobach informacyjnych zgromadzonych w Zintegrowanej Bazie Sił i Środków.CEL REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Celem realizacji przedmiotowego zamówienia jest rozbudowa aktualnego systemu w celu stworzenia dyspozytorni
wojewódzkiej w obiekcie na ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn, obsługującej całe województwo warmińsko-
mazurskie. Bazą do rozbudowy są aktualnie używane przez WSPR w Olsztynie systemy informatyczne (SWD ABAKUS)
i telekomunikacyjne. Powoduje to konieczność zapewnienia kompatybilności aktualnego sprzętu i oprogramowania ze
sprzętem i oprogramowaniem będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, co zawarto w opisie wymagań
funkcjonalnych i parametrów. Poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii uzyskane zostanie polepszenie
jakości obsługi i zwiększenie niezawodności systemu ratownictwa medycznego. Wizualizacja karetek na mapie


                                                  Strona 16 z 39
                      Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                    10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


cyfrowej polepszy zarządzanie dostępnymi ZRM. Transmisja danych do i z karetek oraz system powiadamiania ZRM
usprawni pracę zespołów ratunkowych pogotowia.

Rozbudowany system SWD ma zapewniać funkcjonalność co najmniej:
 Pracę wielostanowiskową, także z podstacji – w celu uzupełniania danych kart wyjazdowych po powrocie do
  podstacji
 Wydruki zmianowe księgi przyjmowania zgłoszeń
 Wyświetlanie na komputerze danych o osobie dzwoniącej na podstawie numeru telefonu z serwera
  komunikacyjnego
 Uzupełnianie bazy danych
 Wprowadzanie danych do rejestru zdarzeń na podstawie identyfikacji numeru (jeżeli dane są w bazie)
 Automatycznie powiadamianie zespołów wyjazdowych poprzez system terminali statusów, pagerów, DWA
  i zdalne wydruki kart wyjazdowych
 Automatycznie wysyłanie informacji poprzez sieć LAN i GPRS do podstacji pogotowia, gdzie automatycznie nastąpi
  wydruk karty wyjazdowej na drukarce laserowej w podstacji, lub w karetce na składance komputerowej na
  wydrukowanych formularzach, jednocześnie wysyłając informację na wyświetlacz terminala statusów w karetce
 Sygnalizowanie dostarczenia informacji oraz potwierdzenia przyjęcia informacji przez ZRM poprzez sieć GPRS
 Umożliwianie uzupełniania danych kart wyjazdowych z komputerów w podstacjach
 Wizualizowanie w dyspozytorni lokalizacji karetek na mapie cyfrowej, ich status, kierunek jazdy, informacje czy
  włączone są sygnały alarmowe, szybkość jazdy karetki oraz opcjonalnie przy podłączonej szynie CAN dane o ilości
  paliwa i stanie licznika
 Sygnalizowanie przyjęcia statusów z karetki i automatyczne potwierdzanie w karetce dostarczenia ich do bazy
 Automatyczne rejestrowanie czasów operacyjnych (statusy)
 Automatyczne sterowanie poprzez sieć DSL VPN systemem powiadamiania w podstacjachWYMAGANIA W ZAKRESIE WDROŻENIA
1.  Wykonawca dokona dostawy sprzętu i oprogramowania, jego instalacji i konfiguracji oraz uruchomienia systemu
   składającego się z elementów wymienionych w OPZ według ustalonego między Zamawiającym a Wykonawcą
   harmonogramu oraz sposobu wdrożenia.
2.  Wykonawca musi dostarczyć wszystkie składniki niezbędne do poprawnego funkcjonowania opisanego systemu,
   które zapewnią kompletność rozwiązania. Jeśli Zamawiający w niniejszym OPZ nie zawarł wystarczająco
   dokładnego opisu danego rozwiązania, a Wykonawca nie zwróci się na o wyjaśnienie przed złożeniem oferty,
   ewentualne niejasności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego.
3.  Wszystkie składniki systemu muszą tworzyć zintegrowaną i współpracującą, wysoko niezawodną strukturę
   techniczno–organizacyjną, służącą do przyjmowania zgłoszeń wpływających na numery alarmowe oraz
   dysponowania i koordynowania sił i środków podmiotów ratowniczych, a także ich elektroniczną rejestrację.
4.  Wykonawca zapewni właściwe wykonanie zamówienia i prawidłowe funkcjonowanie dostarczonego sprzętu
   i oprogramowania, stanowiącego element wyposażenia dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego oraz wskazanych
   przez Zamawiającego miejsc stacjonowania zespołów wyjazdowych (podstacji).
5.  Oferowane urządzenia muszą:
   a. pochodzić z bieżącej linii produktowej, tzn. nie mogą się znajdować na liście produktów, które w ciągu 1 roku
     od wykonania zamówienia przestaną być produkowane lub w ciągu 2 lat wspierane przez producenta,
   b. być „fabrycznie nowe” (nie starsze niż 6 miesięcy od daty produkcji),
   c. nie mogą być wcześniej używane w innych projektach.
6.  Wraz ze sprzętem i oprogramowaniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
   a. licencje na użytkowanie oprogramowania wchodzącego w skład systemu, gwarantujące wieczyste prawo do
     użytkowania przez Zamawiającego, jak również wersje instalacyjne oprogramowania na optycznych
     nośnikach pamięci.
   b. instrukcje obsługi, oprogramowania i konfiguracje w języku polskim sterowników oraz oprogramowania do
     konfiguracji i oprogramowania, wraz z niezbędnymi kablami i interfejsami,
   c. karty gwarancyjne Wykonawcy lub producentów sprzętu,
   d. niezbędne certyfikaty, atesty i homologacje.

                                                    Strona 17 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                           Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                     ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


7.  Komputery i serwery nie mogą być zabezpieczone plombami gwarancyjnymi („stickerami”) lub w inny sposób,
   których zerwanie przez użytkownika powoduje utratę gwarancji.
8.  Wykonawca przeszkoli dwóch przedstawicieli Zamawiającego z podstawowych czynności serwisowych sprzętu
   oraz oprogramowania.
9.  Po realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz wszystkich loginów i haseł
   administracyjnych, użytych do zabezpieczenia dostarczonych systemów i urządzeń.


SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE
Podane poniżej wymagania i parametry techniczne należy rozumieć jako minimalne. Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie sprzętu o parametrach nie mniejszych lub równoważnych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę
równoważności parametrów.

Komputer PC
 Nazwa parametru                         Wymagania
Procesor       Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64
           o wydajności min 6000 pkt w teście PassMark (www.cpubenchmark.net)
Płyta główna     Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera. Min. 1 złącze PCI
           Express x1, 1 złącze PCI Express x16, 1 złącze PCI Express x4, 1 wolne złącze PCI; 4 gniazda
           DIMM z obsługą 16 GB pamięci RAM DDR3; 4 złącza SATA, z czego min 2 ze wsparciem dla
           technologii SATAIII, zintegrowany kontroler RAID 0/1.
BIOS         Zabezpieczenie hasłem dostępu do uruchomienia komputera i BIOS komputera
           (zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie). Zabezpieczenia dysku twardego
           w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego
           komputera. Zintegrowana w płycie głównej komputera i wspierana przez BIOS komputera
           technologia sprzętowa umożliwiająca automatyczne (bez potrzeby ingerencji mechanicznej)
           ograniczenie zużycia energii komputera w trybach niskiego zasilania (hibernacja i stand-by)
           oraz ograniczenie zużycia energii podłączonego do zestawu monitora, rozwiązanie to musi być
           rekonfigurowalne zdalnie przez administratora za pomocą oprogramowania do zarządzania
           i z pozycji BIOS w celu zapewnienia zdalnego dostępu do komputera poprzez interfejs sieciowy
           w zdefiniowanych godzinach, rozwiązanie nie może ograniczać innych funkcjonalności
           sprzętowych komputera w tym technologii zarządzania zdalnego. Obniżenie poziomu
           głośności komputera poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku
           twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy. Odczytanie
           z BIOS komputera informacji o: numerze seryjnym, numerze serwisowym, procesorze (co
           najmniej model, typ, prędkość rzeczywista), wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS.
           Możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa
           systemu operacyjnego czy bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych. Możliwość
           automatycznego wyłączania nieużywanych portów USB. Ograniczanie dostępu do portów USB
           dla wszystkich typów urządzeń z wyłączeniem myszy i klawiatury USB. Rozwiązanie sprzętowe
           zintegrowane zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia
           (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń
           zewnętrznych.
Oprogramowanie    Oprogramowanie wyprodukowane i/lub wspierane przez producenta komputera
narzędziowe      wraz z licencją do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na:
            pracę w architekturze klient-serwer
            możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru
              inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora, jak i w BIOS maszyny
            monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską
              (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms)
            możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów
              przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu
            monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu

                                                  Strona 18 z 39
                   Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                         Ul. Pstrowskiego 28 B,
                 10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                   ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


            czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera
          zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja
            BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja
            sekwencji bootowania
          inwentaryzacja szczegółowa komputera: odczyt modelu, numeru seryjnego i numer
            inwentarzowego komputera; wersja i model płyty głównej; wersja BIOS; model, wersja
            firmware i numer seryjny dysku twardego; model, wersja firmware i numer seryjny
            napędu optycznego; sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o
            zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości)
          generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie
            zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji,
          licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie
Porty       USB 2.0: min. 6 szt., z czego min. 2 dostępne z przodu obudowy
         1 x port szeregowy
         2 x PS/2 (dopuszczalne przejściówki)
Pamięć RAM    4 GB DDR3 1333 MHz, min. 2 wolne sloty
Dysk twardy    320 GB SATAIII, 7200 obr/min, 16 MB cache
         Możliwość instalacji dodatkowego dysku 3,5” SATA
Napęd optyczny  nagrywarka DVD-RW
Karta graficzna  Złącze PCI-Express x16
         Karta wysokiej wydajności przeznaczona do zastosowań graficznych (np. CAD)
         Obsługa 3 monitorów jednocześnie
         Obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 3.0
         Wydajność układu graficznego oraz ilość pamięci pozwalająca na jednoczesne wyświetlanie
         obrazów na 3 monitorach w rozdzielczości 2560x1600 przy 60 Hz
         Złącza 2x DVI, 1x HDMI (dopuszczalne stosowanie przejściówek na łączach cyfrowych)
         Okablowanie do podłączenia trzech monitorów (dwóch typ 1 i jeden typ 2) o długościach
         odpowiednich do potrzeb instalacyjnych (np. 2 kable DVI o długości 3 m i 1 kabel HDMI
         o długości 3 m)
Karta sieciowa  RJ-45 (zintegrowana) 10/100/1000 Mb/s, WoL, ACPI 2.0, PXE 2.1, DMI 2.0
Karta dźwiękowa  Zintegrowana z płytą główną
         Wejście mikrofonu i wyjście audio dostępne z przodu obudowy
Obudowa      O zmniejszonych gabarytach (SFF lub microATX)
         Możliwość otwarcia obudowy oraz demontaż kart rozszerzeń i napędów bez użycia narzędzi
         Zasilacz ATX o mocy odpowiedniej do zasilania wszystkich wbudowanych urządzeń
         Możliwość zastosowania linki zabezpieczającej (np. Kensington)
         Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z systemem logowaniem otwarcia i dostarczoną
         aplikacją zarządzającą, wyklucza stosowanie czujników zajmujących lub utrudniających użycie
         jakiegokolwiek złącza wewnętrznego lub zewnętrznego płyty głównej jak PCI, PCI Express,
         USB, PS2, LPT, COM
Klawiatura    Przewodowa USB lub PS/2 w układzie US, trwale oznaczona logo producenta
Mysz       Przewodowa laserowa USB lub PS/2, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, trwale
         oznaczona logo producenta
Oprogramowanie  Licencja dla Windows 7 Professional OEM 32- lub 64-bit, preinstalowanego fabrycznie na
systemowe     dysku twardym w polskiej wersji językowej, z prawem do instalacji Windows XP Professional.
         Dostarczony nośnik pozwalający na ponowną instalację systemu 32- i 64-bit niewymagającą
         wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.
         Preinstalowany system Microsoft Office 2010 Starter
Gwarancja     3 lata w miejscu instalacji sprzętu, realizowana przez serwis producenta, czas naprawy do
         końca następnego dnia roboczego
                                                 Strona 19 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                           Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                     ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”Monitor LCD typ 1
    Nazwa parametru                       Wymagania
Przekątna ekranu        24”
Obrotowy panel (pivot)     Tak
Rozdzielczość          1920x1080 pikseli
Rodzaj matrycy         LED
Głośniki            Wbudowane stereo
                      2
Jasność             250 cd/m
Kontrast            1000:1
Czas reakcji plamki       5 ms
Ilość wyświetlanych kolorów   16,7 mln
Kąty widzenia          Poziom 170°, pion 160°
Złącza             D-Sub, DVI, HDMI
Spełniane normy jakościowe   CE, ISO 13406-2
                TUV-GS, TCO 2003 lub równoważna
Regulacja            Cyfrowa OSD
Zasilacz            Wbudowany
Kolor obudowy          Czarny
Mocowanie            Możliwość montażu na ścianie w standardzie VESA
Gwarancja            3 lata, realizowana przez serwis producenta

Monitor LCD typ 2
    Nazwa parametru                       Wymagania
Przekątna ekranu        32”
Rozdzielczość         1920x1080 pikseli
                     2
Jasność            350 cd/m
Kontrast            1000:1
Czas reakcji plamki      8 ms
Ilość wyświetlanych kolorów  16,7 mln
Kąty widzenia         Poziom 170°, pion 170°
Złącza             DVI, HDMI
Spełniane normy jakościowe   CE, ISO 13406-2
Regulacja           Cyfrowa OSD
Zasilacz            Wbudowany
Kolor obudowy         Czarny
Gwarancja           3 lata, realizowana przez serwis producenta
W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy do 9 kompletów monitorów:
a) pięć kompletnych stojaków (wózków), z regulacją pochylenia w pionie oraz wysokości mocowania
b) cztery kompletne uchwyty ścienne, z regulacją pochylenia w pionie i poziomie oraz odległości od ściany
umożliwiające umocowanie monitora typ 2 za biurkiem dyspozytora ponad monitorami typ 1 ustawionymi na biurku.
                                                 Strona 20 z 39
                      Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                    10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                       ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


Poniższe zdjęcia ilustrują możliwości montażu monitorów:
        Dla stojaka (za biurkiem):                       Dla uchwytu VESA (na ścianie):
Zamawiający przewiduje demontaż nadstawek z powyższych biurek komputerowych (górną płaszczyznę będzie
stanowił tylko blat biurka).
Gwarancja stojaków i uchwytów LCD: 3 lata.

Karta graficzna
 Złącze PCI-Express x16
 Karta wysokiej wydajności przeznaczona do zastosowań graficznych (np. CAD)
 Obsługa 3 monitorów jednocześnie
 Obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 3.0
 Wydajność układu graficznego oraz ilość pamięci pozwalająca na jednoczesne wyświetlanie obrazów na
  3 monitorach w rozdzielczości 2560x1600 przy 60 Hz
 Złącza 2x DVI, 1x HDMI (dopuszczalne stosowanie przejściówek na łączach cyfrowych)
 Okablowanie do podłączenia trzech monitorów (dwóch typ 1 i jeden typ 2) o długościach odpowiednich do
  potrzeb instalacyjnych (np. 2 kable DVI o długości 3 m i 1 kabel HDMI o długości 3 m)
Gwarancja 2 lata.

Serwer systemu SWD
  Nazwa parametru                        Wymagania
Procesor         Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach, w architekturze x64, o wydajności
             łącznej min. 9500 pkt w teście PassMark (www.cpubenchmark.net)
Płyta główna       Dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana na zlecenie producenta serwera.
             Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI
             2.0, umożliwiający pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej,
             zdalny restart serwera. Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie
             z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną

                                                            Strona 21 z 39
                      Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                    10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


              kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. Współpracująca
              z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania serwera (dostarczone razem
              z serwerem)
Pamięć RAM         Zainstalowane 16 GB DDR3 1333 MHz
              Możliwość rozbudowy do 192 GB
Kontroler RAID       Sprzętowy z pamięcią cache 256 MB i podtrzymaniem bateryjnym
              Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10
Dyski twarde        Zainstalowane 2 dyski 300 GB SAS 15000 obr/min oraz 2 dyski 2000 GB SATA 7200 obr/min
              Możliwość zainstalowania 4 dodatkowych dysków SAS lub SATA
              Technologia hot-swap
Napęd optyczny       Nagrywarka DVD-RW
Karta graficzna      Zintegrowana na płycie głównej
Karta sieciowa       2 szt. RJ-45 (zintegrowana) 10/100/1000 Mb/s, WoL, ACPI 2.0, PXE 2.1, DMI 2.0
Obudowa          Rack 19” 2U
              Uchwyty do szafy w komplecie
              Zasilacze redundantne hot-plug
Porty           USB 2.0: min. 4 szt., z czego min. 2 dostępne z przodu obudowy
              1 x port szeregowy
              1 x wyjście VGA
Wsparcie dla systemów   Wymagana kompatybilność serwera z systemami: Windows Server 2008, Linux (Red Hat,
              SuSE Linux), VMware, Hyper-V
System operacyjny     Licencja dla Windows Server 2008 R2 Standard 64-bit 5 CAL
              (Zamawiający nie dopuszcza licencji OEM ani ROK)
Licencje dodatkowe     CAL Windows Server (user) – 10 szt.
Gwarancja         3 lata w miejscu instalacji sprzętu, realizowana przez serwis producenta, czas naprawy do
              końca następnego dnia roboczego
Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji systemu SWD na serwerach (główny oraz zapasowy) oraz niezbędnych
usług sieciowych (w tym zdalnych terminali) w konfiguracji uzgodnionej z Zamawiającym oraz producentem systemu
SWD.

Mapa cyfrowa
Zamawiający wymaga dostarczenia mapy cyfrowej:
 Nazwa parametru                              Wymagania
Pokrycie obszarowe   Województwa:
             warmińsko-mazurskie – mapa szczegółowa
             pomorskie, podlaskie, mazowieckie – mapa drogowa
Plany miejscowości   Wszystkie dostępne szczegółowe plany miejscowości
Licencja        Na 10 stanowisk łącznie
Format map       Umożliwiający użycie w systemie SWD Abakus Bielsko Biała (WMS)
Aktualizacje      Na 1 rok od udzielenia licencji

Oprogramowanie terminalowe
Zamawiający posiada jedną licencję na oprogramowanie terminalowe XPunlimited (www.xpunlimited.pl) w wersji
Enterprise dla Windows Server 2008. Zamawiający udostępni tą licencję w celu instalacji na jednym z serwerów
systemu SWD. W ramach zamówienia wymagane jest:
 dostarczenie dodatkowej jednej licencji oprogramowania XPunlimited Enterprise for Windows Server 2008 na
  drugi serwer,
 konfiguracja systemu terminalowego do współpracy z SWD.
                                                   Strona 22 z 39
                      Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                    10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”Oprogramowanie antywirusowe
W ramach zamówienia Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować system antywirusowy na komputery PC i serwery.
Oprogramowanie musi mieć następujące cechy/funkcjonalności:
 Kompleksowe rozwiązanie od jednego producenta dla systemów Microsoft Windows XP/7, serwerów Microsoft
  Windows 2008 Server, Linux
 System w całości w języku polskim
 Centralne zarządzanie klientami systemu (technologia klient-serwer), umożliwiające zdalną konfigurację,
  aktualizację oraz raportowanie
 Możliwość instalacji klienta antywirusowego w wersji centralnie zarządzanej i aktualizowanej z serwera lub
  niezarządzalnej jednostanowiskowej
 Aktualizacja sygnatur antywirusowych na kliencie bez dostępu do internetu (z serwera w sieci LAN)
 Skaner antywirusowy działający w czasie rzeczywistym oraz na żądanie (w tym możliwość zaplanowania
  cyklicznego skanowania systemu)
 Skanowanie protokołów HTTP i POP3 oraz ich szyfrowanych wersji
 Skanowanie wymiennych nośników danych
 Możliwość wygenerowania płyty bootowalnej z aktualnymi sygnaturami w celu awaryjnego leczenia systemu
 Aktualizacje systemu i sygnatur na 2 lata
 Licencja na 20 komputerów PC (stanowisk roboczych) oraz 5 serwerów Windows

Zasilacz UPS rack
    Nazwa parametru                        Wymagania
Moc wyjściowa          2000 VA
Technologia           Line-interactive
Napięcia wejściowe        190 - 260 V
Kształt napięcia wyjściowego   Sinusoidalny
Zabezpieczenia          Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe
Czas przełączania na UPS     4 ms
Czas powrotu na pracę z sieci  0 ms
Czas podtrzymania        8 minut przy 50% obciążenia
Ilość gniazd wyjściowych     4 szt.
Zimny start           Tak
Sygnalizacja           Optyczna i akustyczna
Oprogramowanie          Do monitorowania pracy UPS, współpracujące z systemami Windows 2008 Server
Porty              USB 2.0
Obudowa             Rack 19” max 3U
Gwarancja            3 lata, realizowana przez serwis producenta
Wykonawca dostarczy listwy zasilające umożliwiające podłączenie wszystkich urządzeń dostarczanych w ramach
zamówienia do zasilacza w szafie krosowniczej.

Brama VPN typ 1
Wirtualna sieć prywatna IPSec pozwoli zabezpieczyć połączenia dyspozytorni z podstacjami za pomocą SSL VPN lub
L2TP VPN bez potrzeby instalowania oprogramowania klienckiego na komputerach. Certyfikowana przez ICSA zapora
sieciowa ze stanową inspekcją pakietów do ochrony sieci i kluczowych usług internetowych, takich jak serwery
i transfery plików, przeglądanie sieci WWW, poczta e-mail.
Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji brama w dyspozytorni WSPR.
Brama musi mieć parametry minimalne:
 Tryby pracy: router / bridge/ router i bridge
 Min. 2 porty WAN 100 Mb/s
 Min. 4 porty LAN 100 Mb/s
 Przepustowość Firewall SPI: 300 Mb/s

                                                 Strona 23 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


 Przepustowość IPSec VPN (AES): 100 Mb/s
 Maksymalna liczba tuneli IPSec VPN: 200
 Możliwość pracy w parze (aktywny-pasywny) z automatyczną synchronizacją konfiguracji
 Detekcja uszkodzenia urządzenia
 Ethernet / PPPoE / PPTP
 Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym
 Zapora sieciowa z certyfikatem ICSA
 Obsługa tuneli VPN:
  o IPSec z certyfikatem ICSA
  o SSL
  o L2P
 Zarządzanie pasmem
 Obsługa sieci 3G (opcjonalnie przez port USB)
 Konfiguracja zorientowana na użytkownika, pozwalająca kontrolować dostęp do aplikacji lub zasobów i stosować
  skanowanie ochronne według użytkownika albo grupy użytkowników
 Zarządzanie przez WWW, telnet, konsola, SSH, SNMP
 Rejestrowanie lokalne oraz zdalne (syslog)
 Alarmowanie przez e-mail
 Aktualizacja oprogramowania przez Web GUI lub FTP
 Możliwość powrócenia do poprzedniej konfiguracji systemu (rollback)
 Możliwość instalacji w szafie rack 19” (uchwyty w komplecie)
Gwarancja 2 lata, realizowana przez serwis producenta.

Brama VPN typ 2
Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji bram w podstacjach w lokalizacjach w poniższej tabeli. Bramy typ 2 będą
współpracowały z bramą typ 1 w celu stworzenia bezpiecznej sieci VPN.
Brama musi mieć parametry minimalne:
 Tryby pracy: router / bridge / router i bridge
 Min. 1 port WAN 100 Mb/s
 Min. 4 porty LAN 100 Mb/s
 Przepustowość Firewall SPI: 100 Mb/s
 Maksymalna liczba tuneli IPSec VPN: 5
 Ethernet / PPPoE
 Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym
 Zapora sieciowa z certyfikatem ICSA
 Obsługa tuneli VPN:
  o IPSec z certyfikatem ICSA
  o SSL
 Zarządzanie pasmem
 Obsługa sieci 3G (opcjonalnie przez port USB)
 Konfiguracja obiektowa
 Zarządzanie przez WWW, telnet, konsola, SSH, SNMP
 Rejestrowanie lokalne oraz zdalne (syslog)
 Alarmowanie przez e-mail
 Aktualizacja oprogramowania przez Web GUI lub FTP
 Możliwość powrócenia do poprzedniej konfiguracji systemu (rollback)
Gwarancja 2 lata, realizowana przez serwis producenta.
                                                  Strona 24 z 39
                                    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                                          Ul. Pstrowskiego 28 B,
                                  10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


Zestawienie ilościowe w lokalizacjach
                                                                          Olsztyn Niepodległości
                                                               Olsztyn Pstrowskiego
                                                                                                                Olsztyn Szp. Wojew.
                       Lidzbark Warmiński
 Lokalizacja
                                                                                               Olsztyn Poliklinika
                                                                                       Olsztyn Dajtki
                                                        Bartoszyce
              Spychowo
                                                                                                          Barczewo
        Szczytno
                                             Kętrzyn
                                        Nidzica
                                  Orneta
                   Pasym                                                                                                      Razem
                                                     Pisz
                                                  Ełk
                                                                                                                            ilość


Urządzenie
Brama VPN
         1     1     1     1          1      1     2    2   4    3        1           1           1         1          1       1          23
typ 2

Drukarka laserowa
    Nazwa parametru                                     Wymagania
Rozmiar papieru                       A4
Technologia                         Druk laserowy monochromatyczny
Druk dwustronny                       Wbudowany automatyczny z obsługą przez sterownik
Pojemność podajnika papieru                 Automatyczny (szuflada) 250 kartek
                              Wielofunkcyjny (podajnik) 50 kartek
Prędkość drukowania                     24 str./min.
Rozdzielczość drukowania                  600 dpi
Porty                            USB 2.0
                              Ethernet RJ-45
Normatywny cykl pracy                    15 000 stron na miesiąc
Normatywna wydajność toneru                 Min. 5000 stron
Sterowniki drukarki                     Do systemów Windows XP/7
Gwarancja                          2 lata, realizowana przez serwis producenta

Urządzenie wielofunkcyjne
     Nazwa parametru                                      Wymagania
Funkcje                               Faks, drukarka, kopiarka, skaner
                                  Menu i instrukcja w języku polskim
Technologia                             Druk laserowy monochromatyczny
Format papieru                           A4
Prędkość faksu                           33,6 kb/s
Automatyczny podajnik dokumentów                  Min. 15 stron
Słuchawka telefoniczna                       Zintegrowana przewodowa
Pojemność podajnika papieru                     Automatyczny (szuflada) 250 kartek
                                  Wielofunkcyjny (podajnik) 1 kartka
Prędkość drukowania                         20 str/min
Rozdzielczość drukowania                      600 dpi
Skalowanie kopii                          25% – 400%
Skaner                               Kolorowy o rozdzielczości min. 600 dpi
Wyświetlacz LCD                           Wbudowany, umożliwiający obsługę i konfigurację urządzenia
Porty                                RJ-11 (telefon/faks)
                                  USB 2.0 (drukarka/skaner)
Sterowniki drukarki                         Do systemów Windows XP/7
Kabel połączeniowy                         USB 2.0 wysokiej jakości o długości 5 m
Gwarancja                              1 rok, realizowana przez serwis producenta
                                         (Koniec załącznika nr 1)


                                                                                                                Strona 25 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”
ZP1/2012                                             ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
……………………………………………..
Pieczęć Wykonawcy

                   FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
                  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
        O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH
          NA PODSTAWIE ART. 11 UST 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca:

   Zarejestrowana nazwa firmy:   Zarejestrowany adres firmy:   Numer oraz nazwa prowadzącego rejestr działalności gospodarczej/Numer KRS:


   REGON:

   NIP:

   Numer telefonu:
   Numer fax.:
   Nazwa banku i numer konta bankowego:


   Adres strony internetowej:

   Adres e-mail:


Dane dotyczące Zamawiającego:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn
www.wspr.olsztyn.pl
Strona BIP: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info
Konto bankowe: BGK O/Olsztyn 89 1130 1189 0025 0005 7520 0004
Nr KRS: 0000021823
REGON: 511332933
NIP: 739-29-72-605
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25-15:00


                                                       Strona 26 z 39
                                 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                                       Ul. Pstrowskiego 28 B,
                               10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                                  ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać kompletny przedmiot zamówienia w kwocie:

Wartość netto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Słownie ...................................................................................................................................................................
VAT % ………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wartość brutto * …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Powyższa cena jest elementem ocennym, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert.
                                                                                 Strona 27 z 39
                                   Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                                         Ul. Pstrowskiego 28 B,
                                 10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                                   ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń i oprogramowania:

                                               Oferowany sprzęt / oprogramowanie  Cena jednostkowa brutto
Lp.          Nazwa             Ilość
                                                 Producent /nazwa/ typ/model       (1 kpl.)
                         Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
1.  Komputer PC                  6  kpl.
2.  Monitor LCD typ 1               20  kpl.
3.  Monitor LCD typ 2               9  kpl.
4.  Karta graficzna                4  kpl.
5.  Serwer systemu SWD               2  kpl.
6.  Mapa cyfrowa                  1  kpl.
7.  Oprogramowanie terminalowe           1  kpl.
8.  Oprogramowanie antywirusowe          1  kpl.
9.  Zasilacz UPS rack               1  kpl.
10.  Brama VPN typ 1                2  kpl.
11.  Brama VPN typ 2                23  kpl.
12. Drukarka laserowa                3 kpl.
13. Urządzenie wielofunkcyjne            2 kpl.
                                                                     Strona 28 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                           Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                     ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


Oświadczam, że:

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z wzorem umowy) oraz przyjmujemy
   warunki w niej zawarte.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
   wskazanym przez Zamawiającego.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego postępowania
   przetargowego jest: ……………………………………………………………………… pod numerem tel.: ……………………………………..
   i numerem faksu: ……………………………………..
   Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy przetargowej będzie
   …………………………………………………… pod numerem tel.: ……………………………….. i numerem faksu: ………………………..
   adres e-mail: .……………………......................................................
6. Oferujemy następujące warunki płatności:
a) termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury,
b) sposób zapłaty: przelewem na konto.
7. Niżej wymienione dokumenty zawarte na stronach ………………… składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
   udostępnione:
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Oferta została złożona na ………………………… kolejno ponumerowanych stronach.
10. Całość zamówienia wykonam sam/z podwykonawcą* ………………………………………………………………………………………
11. Oświadczam, iż w przypadku realizacji zamówienia, podwykonawcom powierzę następujące jego części,
   a w przypadku udzielenia zamówienia przedstawię Zamawiającemu umowę z podwykonawcą przed zawarciem
   umowy przetargowej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Załączam następujący spis dokumentów oferty:
Integralną częścią oferty są:
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7
 .........................
 .........................    ___________________________                     ____________________________________________
      (miejscowość, data)                                   Podpis
                                      Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych) w dokumencie
                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
                                        lub posiadającej (-ych) pełnomocnictwo (-a).
                                     (Zalecany czytelny podpis (-y) lub podpis (-y) i pieczątka (-i)
                                             z imieniem i nazwiskiem)
                                                             Strona 29 z 39
                        Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                               Ul. Pstrowskiego 28 B,
                      10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                         ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


ZP1/2012                                                             ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ


                                            OŚWIADCZENIE
                                   z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
                                        Prawo zamówień publicznych
                               (tj.: Dz. U. z 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 /pieczęć Wykonawcy/Wykonawców/


Nazwa Wykonawcy     ..............................................................................................................................................
Adres Wykonawcy     ..............................................................................................................................................


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: „Zakup sprzętu komputerowego”
oświadczam (-y), że na dzień składania ofert spełniam (-y) warunki dotyczące:
1. posiadam (-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają
  obowiązek ich posiadania,
2. posiadam (-y) wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuję (-y) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

a w tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
    ___________________________                           ____________________________________________
      (miejscowość, data)                                         Podpis
                                            Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych) w dokumencie
                                            uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
                                              lub posiadającej (-ych) pełnomocnictwo (-a).
                                           (Zalecany czytelny podpis (-y) lub podpis (-y) i pieczątka (-i)
                                                   z imieniem i nazwiskiem)
                                                                         Strona 30 z 39
                        Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                               Ul. Pstrowskiego 28 B,
                      10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                         ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


ZP1/2012                                                          ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ                                      OŚWIADCZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

                            w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
                                     Prawo zamówień publicznych
                                (tj.: Dz. U. z 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759
                                          z późn. zm.)
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Nazwa Wykonawcy     .............................................................................................................................................
Adres Wykonawcy     ..............................................................................................................................................


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: „Zakup sprzętu komputerowego”
Oświadczam (-y), że na dzień składania ofert nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
    ___________________________                           ____________________________________________
      (miejscowość, data)                                         Podpis
                                            Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych) w dokumencie
                                            uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
                                              lub posiadającej (-ych) pełnomocnictwo (-a).
                                           (Zalecany czytelny podpis (-y) lub podpis (-y) i pieczątka (-i)
                                                   z imieniem i nazwiskiem)
                                                                         Strona 31 z 39
                        Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                               Ul. Pstrowskiego 28 B,
                      10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                         ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


ZP1/2012                                                             ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ


                                          OŚWIADCZENIE
                                w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
                                       Prawo zamówień publicznych
                             (tj.: Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Nazwa Wykonawcy     ..............................................................................................................................................
Adres Wykonawcy     ..............................................................................................................................................


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na: „Zakup sprzętu komputerowego”
oświadczam (-y), że na dzień składania ofert oświadczam(-y), że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
    ___________________________                           ____________________________________________
      (miejscowość, data)                                         Podpis
                                            Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych) w dokumencie
                                            uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
                                              lub posiadającej (-ych) pełnomocnictwo (-a).
                                           (Zalecany czytelny podpis (-y) lub podpis (-y) i pieczątka (-i)
                                                   z imieniem i nazwiskiem)
                                                                         Strona 32 z 39
                              Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                                    Ul. Pstrowskiego 28 B,
                            10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                              ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


ZP1/2012                                                                                ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ
                           WYKAZ WYKONYWANYCH DOSTAW I USŁUG
  Wymagany zakres           Przedmiot   Wartość               Daty wykonania                Odbiorcy               Referencje
a) dostawy i instalacji sprzętu                                                                    NIE / TAK zamieszczone na
komputerowego – o wartości
                                                                                    stronie ……… niniejszej
min. 150 000,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych                                                                          oferty
00/100) brutto (każda z dwóch
dostaw);
a) dostawy i instalacji sprzętu                                                                    NIE / TAK zamieszczone na
komputerowego – o wartości
                                                                                    stronie ……… niniejszej
min. 150 000,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych                                                                          oferty
00/100) brutto (każda z dwóch
dostaw);
b) usług konfiguracji sieci                                                                      NIE / TAK zamieszczone na
rozległej o ilości węzłów sieci
                                                                                    stronie ……… niniejszej
WAN co najmniej 10 oraz
wartości min. 50 000,00 zł                                                                           oferty
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) brutto (każda z
dwóch usług).
b) usług konfiguracji sieci                                                                      NIE / TAK zamieszczone na
rozległej o ilości węzłów sieci
                                                                                    stronie ……… niniejszej
WAN co najmniej 10 oraz
wartości min. 50 000,00 zł                                                                           oferty
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) brutto (każda z
dwóch usług).            ___________________________                                  ____________________________________________
              (miejscowość, data)                                               Podpis
                                                          Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych) w dokumencie
                                                           uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
                                                             lub posiadającej (-ych) pełnomocnictwo (-a).
                                                         (Zalecany czytelny podpis (-y) lub podpis (-y) i pieczątka (-i)
                                                                  z imieniem i nazwiskiem)
                                                                                          Strona 33 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


ZP1/2012                                                   ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ


                            WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (wraz z podaniem posiadanych dyplomów i certyfikatów oraz
wydawcą dokumentów), informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 IMIĘ I NAZWISKO         KWALIFIKACJE ZAWODOWE                      DYSPONOWANIA OSOBĄ
             wraz z podaniem posiadanych dyplomów i certyfikatów
                   oraz wydawcą dokumentów)
    ___________________________                      ____________________________________________
      (miejscowość, data)                                   Podpis
                                      Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych) w dokumencie
                                       uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
                                         lub posiadającej (-ych) pełnomocnictwo (-a).
                                     (Zalecany czytelny podpis (-y) lub podpis (-y) i pieczątka (-i)
                                              z imieniem i nazwiskiem)
                                                              Strona 34 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                            Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                      ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


ZP1/2012                                             ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

                           WZÓR UMOWY
                          Umowa Nr ….. /2012
zawarta w wyniku zmówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP1/2012 na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr
113 póz. 759 z późn. zm.) w dniu ………….. r. w Olsztynie pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
z siedzibą w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn
wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021823, REGON: 511332933, NIP:739-29-72-605.
zwaną dalej: „Zamawiającym"
reprezentowaną przez: Marka Myszkowskiego - Dyrektora
a
……………………….
z siedzibą w ………………………………..
wpisanym do ……………….. pod numerem …………….,NIP ……………………., REGON ………… zwanym dalej w treści
umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………………..
o następującej treści:

                         §1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie
z SIWZ ZP1/2012 tj. „Zakup sprzętu komputerowego” oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……… 2012 r.,
stanowiącą integralną część umowy.

                           §2
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest
  przedmiotem praw osób trzecich.
2. Wykonawca zapewnia, że zamawiane urządzenia zawierają materiały, które spełniają wszystkie obowiązujące
  normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
3. Wykonawca gwarantuje wysoką niezawodność oferowanego sprzętu oraz jego oznakowanie zgodnie
  z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1089
  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektronicznego.

                                §3
1. Za przedmiot zamówienia określony w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodne z przedstawioną
  ofertą:
  Netto:    ......................................... PLN
  VAT:     ......................................... PLN
  Brutto:    ......................................... PLN
  Słownie brutto: ……………………………
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym: koszty dostawy
  i ubezpieczenia, wniesienia, instalacji, konfiguracji, dokonania odbiorów koszt obsługi serwisowej w czasie
  trwania gwarancji, udzielenia licencji, opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz podatek
  akcyzowy jeżeli są należne, wszelkie inne obciążenia Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu
  zamówienia, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników.
3. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociągająca za sobą zmianę wynagrodzenia brutto,
  o którym mowa w § 3 ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom.


                                                       Strona 35 z 39
                    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                          Ul. Pstrowskiego 28 B,
                  10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                    ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


5. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich, w tym
  Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez
  pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Zamawiający nie udziela zaliczek na realizację przedmiotu umowy.

                             §4
1. Wykonawca wyznacza do kierowania pracami w ramach niniejszej umowy ………………………………………………………
  tel. ………………………………… e-mail …………………………………
2. Zamawiający wyznacza do kierowania pracami w ramach niniejszej umowy ………………………………………………………
  tel. ………………………………… e-mail …………………………………
3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  a) zapewnienie takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane by nie dopuścić do
    uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy,
  b) przeprowadzenie badań technicznych (które przeprowadza przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego)
    przed przekazaniem sprzętów będących przedmiotem umowy,
  c) zainstalowanie i skonfigurowanie kompletnego przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami z wyznaczonym
    przedstawicielem Zamawiającego,
  d) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi przedmiotu umowy w zakresie montażu,
    uruchomienia i eksploatacji,
  e) świadczenie bezpłatnego wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania w okresie gwarancji (nie
    dotyczy systemu SWD).
4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  a) współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia, w tym niezwłoczne
    dostarczanie niezbędnych informacji,
  b) udostępnienie pomieszczeń, infrastruktury i innych zasobów będących w dyspozycji Zamawiającego w celu
    umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia,
  c) dokonanie na wezwanie Wykonawcy odbioru przedmiotu zamówienia.

                            §5
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po uzgodnieniu niezbędnych działań, ich harmonogramu oraz
  konfiguracji urządzeń i oprogramowania pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. Protokół
  odbioru będzie określał:
  a) datę odbioru,
  b) markę producenta sprzętów oraz model i typ, a w razie potrzeby podzespoły
    lub markę producenta oprogramowania oraz jego nazwę z określeniem licencji,
  c) numery seryjne urządzeń lub numery licencji oprogramowania,
  d) stwierdzenie jakości przedmiotu zamówienia,
  e) stwierdzenie wad – jeśli wystąpią – oraz warunki ich usunięcia,
  f) inne postanowienia.
3. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu wad,
  Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń.
4. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy, na jego koszt, który
  wymieni go w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź uzupełni braki w tym terminie.
5. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu zamówienia wolnego
  od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
6. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy od
  odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem odbioru:
  a) licencje na użytkowanie oprogramowania wchodzącego w skład systemu, gwarantujące wieczyste prawo
    do użytkowania przez Zamawiającego,
  b) instrukcje obsługi przedmiotu umowy w języku polskim,
  c) świadectwa potwierdzające użycie do produkcji bezpiecznych materiałów,
  d) atesty, homologacje, certyfikaty Unii Europejskiej CE zezwalające na używanie sprzętu w Polsce, metki
    fabryczne, etykiety, itp.,

                                               Strona 36 z 39
                     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                           Ul. Pstrowskiego 28 B,
                   10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                     ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


  e)  dokumentację konfiguracji urządzeń i oprogramowania, w tym dane dostępowe do urządzeń i systemów,
  f)  wersje instalacyjne oprogramowania, niezbędne sterowniki itp. na nośnikach optycznych,
  g)  dokumenty określające zasady świadczenia usług gwarancyjnych (w tym karty gwarancyjne).

                            §6
Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie
zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu
obowiązywania gwarancji.

                             §7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zgodnie z SIWZ, w tym okresami
  i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich
  nieużywalnych części/podzespołów oraz pracę i dojazd serwisu. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu
  następnym po odbiorze przedmiotu umowy.
2. Usługi gwarancyjne będą świadczone bezpłatnie w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego przez serwis
  Wykonawcy lub serwis producenta, zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SIWZ i kartach gwarancyjnych.
3. Naprawa gwarancyjna świadczona przez Wykonawcę będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 5 dni
  roboczych licząc od dnia zgłoszenia (faksem) usterki. W przypadku naprawy wymagającej wysyłki urządzenia lub
  podzespołu do producenta Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych
  od daty zgłoszenia sprzętu do naprawy.
4. Brak skutecznej naprawy w ciągu 7 dni roboczych przy jednoczesnym braku podstawienia sprzętu zastępczego
  skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień
  opóźnienia.
5. Jeżeli usługi gwarancyjnej, ze względów technicznych, nie będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego,
  Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby Zamawiającego
  serwisowany sprzęt.
6. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy.
7. Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających Zamawiającego do wymiany części przedmiotu zamówienia na
  nowy wynosi: dwie. Wymiana nastąpić powinna w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia o kolejnej
  (trzeciej) usterce.
8. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do usunięcia wad nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy lub
  wymiany w ciągu 7 dni roboczych - Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na
  ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.
9. Komputery i serwery nie mogą być zabezpieczone plombami gwarancyjnymi („stickerami”) lub w inny sposób,
  których zerwanie przez użytkownika powoduje utratę gwarancji.
10. Zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych:
  a) w przypadku uszkodzenia nośników informacji (np. dyski twarde) nie podlegają one wydaniu serwisowi
     Wykonawcy lub producenta; po wymianie podlegają komisyjnemu zniszczeniu w sposób trwały
     i uniemożliwiający odczytanie danych;
  b) naprawy, które wiążą się z możliwością uzyskania dostępu do danych osobowych nie mogą być
     wykonywane poza obszarem przetwarzania danych osobowych Zamawiającego.

                           §8
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 21 od daty zawarcia umowy.
2. Za datę realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe
  działanie kompletnego systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Opisie Przedmiotu
  Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz brak wad sprzętu lub oprogramowania.

                          §9
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy
  kwotę określoną w § 3 ust. 1 przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po
  zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.


                                                 Strona 37 z 39
                    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                          Ul. Pstrowskiego 28 B,
                  10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                    ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół odbioru, zatwierdzony
  przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

                           § 10
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary
  umownej w wysokości 2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie
  będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 3% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
  Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od
  umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w ust. 4.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi
  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony
  od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, a jeżeli opóźnienie będzie trwać dłużej niż 7 dni kary
  umowne w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie
  będzie trwało dłużej niż 15 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy
  Wykonawcy lub odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w ust. 4.
3. Za opóźnienie w wymianie sprzętu, o którym mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
  0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które
  odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych
  od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
  umowy.
5. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać
  zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę.
6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności Wykonawcy za
  zrealizowane zamówienie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego.

                          § 11
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.

                          § 12
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze polubownej,
rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

                          § 13
Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy w tym okresie gwarancji
i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej działalności,
o zmianie adresu siedziby firmy ewentualnie o zmianie adresu jej w właściciela pod rygorem skutków prawnych
wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez
Wykonawcę.

                           § 14
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich zatwierdzeniu przez obie
  strony z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość
  dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
  wyboru Wykonawcy, oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy następujących
  aneksów:
  - Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy produktu zamiennego lub innego producenta na wniosek
  Wykonawcy pod warunkiem, że oferowany sprzęt/towar będzie posiadał co najmniej takie same lub lepsze
  parametry jak sprzęt zamawiany oraz będzie w tej samej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania
  takiej zmiany. Zmiany personaliów osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, zmian siedziby
  Wykonawcy lub Zamawiającego.
3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

                                               Strona 38 z 39
                  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
                        Ul. Pstrowskiego 28 B,
                10-602 Olsztyn, Tel. +48 89 539 27 11, fax. 89 539 27 10

                  ZP1/2012 „Zakup sprzętu komputerowego”


4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egz. dla
  Zamawiającego


     Zamawiający                                   Wykonawca
                                                 Strona 39 z 39

								
To top