corresengweb by 826T9IJJ

VIEWS: 32 PAGES: 3

									                                Business English
                                Correspondence


                                               หลัก
การและเหตุผล
        ั ั
       ปจจุบน
                    ั
ภาษาอังกฤษมีความสาคัญและได้รบความนิยมและจาเป็นต้องใช้ในการการค้าพาณิชย์และธุรกิจต่างๆ
   ้
ทังในระดับประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการธนาคาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การท่องเทียว    ่
           ้       ้         ึ
การโรงแรม หรือ หุนเป็ นต้น ดังนัน คณะศิลปศาสตร์จงจัดโครงการการเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษธุรกิจ
                            ่
(Business English Correspondence) สาหรับบุคคลทัวไปนี้ขนมา  ้ึ
วัตถุประสงค์
               ้
    เพื่อฝึกอบรมความรูความสามารถและทักษะในการเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับบุคคลทัวไป   ่
ลักษณะการอบรม
                 ้
    เป็นการฝึกอบรมความรูความสามารถและทักษะในการเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษธุรกิจ
                     ้   ่           ้
ใช้เวลาในการอบรมอาทิตย์ละ ๒ ครังๆละ ๕ ชัวโมง ระยะเวลาการอบรมทังหมด ๕๐ ชัวโมง    ่
โดยเปิดอบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ในเวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น จานวน ๒๕ คน
      ้        ั
    ผูเข้าอบรมจะได้รบการอบรมและฝึกการเขียนทางธุรกิจหลากหลาย ดังนี้ ๑.
การเขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน (standard business letters) เช่น
            ้
การเขียนจดหมายซือสินค้า (letters of enquiry) การตอบจดหมาย (reply) การเขียนจดหมายร้องทุกข์
(complaint) การปรับ (adjustment) การสัง่ (order) ๒. การบันทึกความจา (memo) ๓. การเขียนโทรสาร
                                       ้
(faxes) ๔. การเขียน email ๕. การเขียนรายงานทางธุรกิจ (business reports) ทังแบบให้ขอมูล ้
(informative reports) และแบบชักชวน (persuasive reports)
  ้
ผูเข้าร่วมการอบรม
                   ่ ่
    นักเรียน นักศึกษา บุคคลทัวไปทีสนใจ จานวน ๒๕ คนขึนไป   ้
วิ ทยากร
    คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี สรณสถาพร และ Mr. William Martin
กาหนดการอบรม
                                             ้
    ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ในเวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น จานวน ๒๕ คน ตังแต่วนที่  ั
๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ ถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐
สถานที่อบรม
    ห้อง K122 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ถนนพระราม ๖
กทม ๑๐๔๐๐
ค่าลงทะเบียน
    คนละ ๕,๐๐๐ บาท
การสมัคร
       เขียนใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วจานวน 2 ใบและค่าลงทะเบียน (ปิดรับสมัครก่อนกาหนด
    ู้        ั                    ่
หากมีผสมัครเต็ม ไม่รบสมัครทางโทรศัพท์ การสมัครจะสมบูรณ์เมือชาระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านัน) ้
ติ ดต่อสอบถาม
    คุณ พนิดา (ปู) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร และ Fax 02-4410231
           คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล              ติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว


             ใบสมัครและลงทะเบียนโครงการอบรม
           ภาษาอังกฤษธุรกิจและการเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษธุรกิจ


รายละเอียดของผูสมัคร ้
ชื่อ (ไทย)นาย/นางสาว/นาง__________________________นามสกุล____________________________
 (อังกฤษ) Mr./Miss/Mrs.___________________________นามสกุล_____________________________
  ่              ่ ้
ทีอยู่ บ้านเลขที่ _______ หมูบาน/คอนโด ______________________ซอย _______________________
ถนน ______________________แขวง/ตาบล______________________เขต/อาเภอ
                              ์
_______________จังหวัด __________________รหัสไปรษณีย________
โทร______________มือถือ_________________ email: _______________________________
website _______________________________
สถานที่ทางาน
ชื่อ_________________________________________ซอย __________________________________
ถนน ______________________แขวง/ตาบล______________________เขต/อาเภอ
                               ์
_______________จังหวัด __________________รหัสไปรษณีย________โทร______________
ต้องการอบรม(โปรดกากบาทโครงการทีเลือกรับการอบรม)
                     ่
 โครงการภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Correspondence)
ชาระเงิ นค่าลงทะเบียน จานวน ๕,๐๐๐ บาท โดย
 เงินสด
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขา ย่อยมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
                    ้
         ชื่อบัญชี โครงการจัดตังคณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
         บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 333-214054-0

โปรดส่งสาเนาการโอนเงินทางไปรษณียและใบสมั หรือ
                ์
ครมาที่                                       ่
                     โปรดส่งสาเนาการโอนเงินทางโทรสารและใบสมัครมาทีห
    ้
   ผูช่วยศาสตราจารย์ ปองรัตน์     มายเลข 02-4410231
   รัตนภิญโญวงศ์
   ประธานหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ
   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   พุทธมณฑลสาย 4 จ. นครปฐม 73170
                   ้
ลงชื่อ____________________________ผูสมัคร
   (____________________________)
     ่
   วันที_________________________

								
To top